Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04206 Мемлекеттік құқық және конституциялық құрылыс в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Конституциялық құрылымды, мемлекеттік басқару жүйесін нығайту, мемлекеттік органдардың қызметін ұйымдастыру мен қызметін жетілдіру, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың конституциялық және әкімшілік-құқықтық тетігін нығайту саласындағы проблемаларды шешуге қабілетті мемлекеттік құқық және конституциялық құрылыс саласындағы жоғары білікті кадрларды дайындау; мемлекеттік билік және әкімшілік органдарында, құқық қорғау органдарында, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында мемлекеттік қызметті жүзеге асыратын, олардың қызметін жетілдіруге ықпал ететін басқарушының құзіреттілігіне ие.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананың модернизациясы» мемлекеттік бағдарламасымен анықталған қоғамдық сана модернизациясының тапсырмаларын шешу контекстінде әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - модульдің оқу пәндерін құрастыратын барлық ғылым салаларында (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) пәндік білімді (ұғымдар, идеялар, теориялар) түсіндіруге және интерпретациялауға; - қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын әлеуметтік-саясиси модуль пәндерінің негізгі білім жүйелеріндегі интеграциялық үрдістердің продуктісі ретінде түсіндіруге; - ғылыми әдістерді және зерттеу тәсілдерін нақты оқу пәні және модуль пәндерінің өзара әрекеттестігі үрдістері контекстінде қолдануды алгоритм арқылы ұсынуға; - оқып жатқан пәндердегі теориялар мазмұны мен ғылыми салалардағы идеялар негізінде әлеуметтік қарым-қатынастың әртүрлі аясындағы оқиғалалардың табиғатын түсіндіруге; - қазақ қоғамының, саяси бағдарламалардың, мәдениеттің, тілдің, әлеуметтік және тұлғааралық қатынастардың әртүрлі даму кезеңдері туралы ақпаратты аргументті және дәлелді түрде ұсынуға; - әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін олардың қазақстандық қоғамды модернизациялаудағы рөлі контекстінде талдауға. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Психология ғылым ретінде; Мотивация және өзіндік мотивация: Эмоциялар және эмоциялық интеллект; Ерік және өзін-өзі реттеу психологиясы; Тұлғаның жеке-типологиялық ерекшеліктері; Құндылықтар, қызығушылықтар, нормалар тұлғаның рухани негізі ретінде; Өмір мағынасының және кәсіби өзін-өзі анықтаудың психологиясы; Денсаулық психологиясы; Тұлғаның және топтардың қарым-қатынасы; Әлеуметтік-психологиялық қақтығыстың ұғымы және құрылымы; Тиімді қарым-қатынастың техникалары мен тәсілдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет елдердегі мемлекеттік қызмет
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - Қазақстан Республикасының конституциялық заңында процедуралық формаларды дамытудың маңызы, ерекшелігі, проблемалары бойынша дербес зерттеу жүргізу қабілеттілігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: 1. шет елдерде мемлекеттік қызметті дамытуда заманауи терең білімдерді көрсетеді; 2. мемлекеттік қызметті конституциялық-құқықтық реттеу проблемаларының сипатын шетелдік мемлекеттердің азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қорғау және қамтамасыз ету тетігінің элементі ретінде сыни бағалайды; 3. мемлекеттік қызметтің негізін әкімшілік-құқықтық консолидациялау, мемлекеттік қызметшінің құқықтық мәртебесі, шет елдерде мемлекеттік тетіктің ұйымы мен қызметін реттеу негіздерін реттеу саласындағы оқытудың нәтижелерін қорытындылайды және бағалайды; 4. шет елдерде мемлекеттік қызмет саласында ғылыми проблемаларды шешу динамикасын бағалау, белгілі бір проблемаларды зерттеуге ғылыми шолу жасау және қалыптастырады; 5. оқу курсының нәтижелерін шолу, оларды ғылыми эссе, презентация, шолу, ғылыми зерттеу түрінде жинақтайды. Пәндерді оқыған кезде келесі аспектілер қарастырылады: кадр саясатын дамытудағы жаһандық үрдістер, осы саладағы озық тәжірибесі бар шет елдердегі мемлекеттік қызметкердің құқықтық мәртебесінің ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Оқу бағдарламасы жалпы білім беретін «Шетел тілі» пәнін жаңартылған мазмұнда оқып үйренуге және рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы шеңберінде мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру тұрғысынан магистранттердің тұлғааралық, әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылардың біліктілік деңгейіне сәйкес сөйлеу әрекетінің барлық түрлері бойынша коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби және қарым-қатынас құралы ретінде қазақ ұлттық мәдениеті тұрғысынан шетел тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз етуге арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық конституциялық даму
  Несиелер: 4

  Пән мақсаты - Конституциялық Кеңесте нақты істерді қарау мәселелері, ерекшеліктерін түсіндірудің терең қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 1. конституциялық өндіріс теориясын дамыту саласында терең заманауи білімді көрсету және ҚР конституциялық бақылау органы туралы конституциялық-құқықтық заңнаманы жетілдірудің негізгі тенденцияларын түсінуге; 2. ҚР азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қорғау және қамтамасыз ету тетігінің элементі ретінде Парламенттің заң шығару қызметін конституциялық-құқықтық реттеу мәселелерінің мәнін білуді сыни бағалау және түсіндіруге; 3. референдум теориясының жаңа ғылыми зерттемелерді түсінуді және оларды ҚР-да плебисциттердің практикалық өткізілуі саласында түсіндіре білуін көрсетуге; 4. ҚР-дағы сайлау жүйесінің барлық элементтерінің қалыптасу ерекшеліктері мен мәселелерін сыни бағалауға; 5. ҚР-ның конституциялық құқығындағы іс жүргізу нысандарын пайдалану шектерін негіздеу және тәжірибелік деректерді жинақтауға қабілетті болады. Курс Конституциялық Кеңес туралы конституциялық заңнаманы дамытудың негізгі бағыттарын, заңда көзделген субъектілердің өтініштерін іс жүргізуге қабылдау ерекшеліктерін, мән-жайларды зерттеу кезеңдерін, Конституциялық Кеңестің шешімін қабылдау және оның орындалуын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Азаматтық қоғам: конституциялық негіздер
  Несиелер: 4

  Пән мақсаты - ҚР-да азаматтық қоғамды дамытудың мәні, ерекшелігі, мәселелері туралы білімді интегралдау және пікірлерді тұжырымдау қабілетін қалыптастыру . Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 1. азаматтық қоғам теориясын дамыту саласында терең заманауи білімді көрсету және оның элементтері туралы конституциялық-құқықтық заңнаманы жетілдірудің негізгі тенденцияларын түсінуге; 2. саяси партиялардың мәртебесін конституциялық-құқықтық бекіту мәселелерін және ҚР-дағы көппартиялықтың қалыптасуының негізгі тенденцияларын сыни бағалауға және түсіндіруге; 3. қоғамдық бірлестіктерді нығайтудың жаңа ғылыми зерттемелердің түсінігін және ҚР азаматтарының мүдделерін білдіру саласында оларды түсіндіре білуін көрсетуге; 4. сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ісінде мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғамның барлық институттарының өзара әрекеттесуінің ерекшелігі мен мәселелерін сын тұрғысынан бағалауға; 5. азаматтық қоғам элементтерінің құқықтық мәртебесін, шет елдердің оң тәжірибесін реттейтін ұлттық заңнамаға енгізу шегін негіздеу және тәжірибелік деректерді жинақтауға қабілетті болады. Бұл пән магистранттарда азаматтық қоғамның конституциялық негіздерін дамыту саласында білімін қалыптастырады. Зерттеу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: - азаматтық қоғам теориясының даму мәселелері және оның мемлекетпен арақатынасы; - азаматтық қоғамның барлық элементтерін конституциялық-құқықтық бекіту; - ҚР саяси партиялардың қызметін және ұйымдастыруды конституциялық-құқықтық реттеу, көппартиялықты дамыту мәселелері; - халықтың түрлі мүдделерін білдіретін бұқаралық қоғамдық қозғалыстардың құқықтық мәртебесінің ерекшеліктері; - азаматтық қоғам жүйесі және оның барлық элементтерінің тиімді жұмыс істеуі туралы конституциялық-құқықтық заңнаманың ережелерін практикада іске асыру саласында шет елдердің тәжірибесін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әкімшілік іс жүргізу
  Несиелер: 6

  Мақсаты - әкімшілік құқық бұзушылық туралы жеке істерді қозғау, қарау және шешу бойынша жүйеленген процессуалдық іс-әрекеттер кешенін түсінуді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 1. әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша өндіріс теориясының мәнін білуді сыни бағалау және түсіндіру, оның кезеңдері мен ерекшеліктерін талдауға; 2. әкімшілік жауапкершілік саласында терең заманауи білімді көрсетуге; 3. әкімшілік жауапкершілік субъектілері туралы, олардың жіктелуі туралы жаңа ғылыми зерттемелердің түсінігін көрсетуге; 4. әкімшілік деликтінің объективті және субъективті жақтарын бөлу ерекшеліктері мен мәселелерін сыни бағалауға; 5. практикалық деректерді жинақтау және әкімшілік санкцияларды қолдану шектерін негіздеу, нақты санкцияны ескере отырып, олардың ерекшелігін бөлуге қабілетті болады. Курс әкімшілік іс жүргізу түрінде жүзеге асырылған әкімшілік жазаларды қолдану бойынша уәкілетті органдардың әкімшілік қызметін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық актілер және құқық қолдану процесі
  Несиелер: 6

  Пән мақсаты - құқық көздерін топтастыру; нормативтік құқықтық актілердің иерархиясын талдау; құқықтық актілерге қойылатын талаптарды бағалау; құқық қолдану процесіндегі мәселелерді анықтау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 1. Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесіндегі классикалық және жаңа құқық қайнар көздеріне қатысты терең заманауи білімді көрсетуге; 2. құқықтық актілер туралы заңнаманы сыни бағалауға және түсіндіруге; 3. нормативтік құқықтық актілер теориясында жаңа ғылыми зерттемелерді түсінуді көрсетуге; 4. заңды іс-әрекеттерді заңға дәл сәйкестікте жасау; фактілер мен мән-жайларды заңды дұрыс саралауға қабілетті болады. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Құқықтың қайнар көздері. Нормативтік құқықтық актілер. Нормативтік құқықтық актілердің иерархиясы. Құқықтық актілер туралы заң. Құқық қолдану және оның түрлері. Құқық қорғау қызметі құқық қолданудың ерекше түрі ретінде. Лауазымды тұлғалар. Мемлекеттік қызметшілер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: студенттердің заманауи жағдайларда басқарудың теориялық негіздері мен қолданбалы аспектілері туралы жүйелі білімін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ұйымдық басқару құрылымдарын басқару және құру әдістерін білу; - кәсiби қызметте басқарудың әдiстерiн, құралдары мен әдiстерiн қолдануға; - ұйымдық басқару құрылымдарын талдау; - блоктың жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру; ұйымды басқарудағы негізгі тәсілдердің тиімділігін бағалау; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Басқару теориясы мен практикасы мәселелері. Басқару тарихы; мектептер мен заманауи басқару ұғымдары. Кәсіпорын мен ұйымды басқарудың функциялары мен әдістері. Ұйымдастыру құрылымдарының түрлері. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Шешімдерді қабылдаудың модельдері мен әдістері. Жоспарлау, ынталандыру және бақылау әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдет – ғұрып құқығы теориясының өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Пән мақсаты - әдет құқығының пайда болуы мен дамуының заңдылықтары мен ерекшеліктерін тереңірек түсіндіру қабілетін қалыптастыру, мемлекет пен құқық мәселелеріне барынша кең ауқымды жалпы дайындық, оның құқықты игеру мен қолдану үшін қажетті ерекше, заңдық ойлауын тұжырымдау мүдделеріне қызмет ету. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 1. қоғамда адам құқықтарын қорғау үшін құқық туралы алған білімдерін көрсетуге; 2. әдет құқығы туралы білімді сыни бағалауға және түсіндіруге; 3. айналымның нормативтік құжатының жобаларын дайындау үшін тарихи ғылыми зерттеулерді түсінуді көрсетуге; 4. қазіргі жағдайда әдет құқығын түсіндірумен байланысты ерекшелік пен мәселелерді сыни бағалауға; 5. дәстүрлі қоғамдағы әдет құқығы теориясы мен тәжірибесін негіздеу және тәжірибелік деректерді жинақтауға қабілетті болады. Бұл пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылды: құқықтық жүйелердің даму тарихы, "құқықтық отбасыларға", "дәстүрлі (әдет) құқық отбасына" біріктірілетін құқықтық жүйелердің ерекшеліктері, құқық қайнар көздерінің ерекшеліктері, қоғамдық дамудың қазіргі жағдайларындағы әдет құқығы теориясының өзекті мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі Төрағасын және мүшелерін аналитикалық, ақпараттық, анықтамалық және басқа материалдармен қамтамасыз етуге және беруге; Конституциялық Кеңес мүшелеріне нақты істерді қарауға арналған жиналыстарға материалдар дайындауда көмек көрсету; Конституциялық Кеңестің елдегі конституциялық заңдылықтың жай-күйі туралы жыл сайынғы хабарының жобасы үшін аналитикалық және статистикалық материалдар дайындау; Конституциялық Кеңестiң басқа мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимыл жасау жөнiндегi жұмысын жүзеге асырады; кеңсе жұмысын ұйымдастыру, құжаттаманы есепке алу және сақтау.

 • Код ON2

  Парламентшілерге заң жобаларының мәтіндерін әзірлеуге және әзірлеуге, Мәжілістің және Сенаттың бас комитеттерінің қорытындыларының жобаларын дайындауға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың және заңдардың басқа да түрлерін (құқықтық, лингвистикалық, экологиялық, қаржылық және т.б.) жүргізу; депутаттарға заңнамалық процесті және Парламенттің заң жобаларын қарау тәртібін, оларға жүгінген жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде кеңес беру; Қазақстан Республикасының Парламентінде қаралатын заң жобалары үшін анықтамалық материалдар дайындау; кадрлық құжаттарды сақтауды ұйымдастырады және ұйымдастырады; Қазақстан Республикасының заңнамасын есепке алуды, жүйелеуді және сақтауды жүзеге асырады, бақылаушы мемлекеттегі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының мәтіндерін қолдайды.

 • Код ON3

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, оның Президиумының, өзге де құрылымдық бөлiмшелерiнiң, Премьер-Министрдiң және оның орынбасарларының iс-шараларына ақпараттық-талдамалық, құқықтық, ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуге; Үкіметке құжаттамалық қолдау көрсету; ресми құжаттар, хаттар мен өтініштерді қарау, азаматтарды қабылдауды ұйымдастырады; құжаттардың ағынын талдау, іс жүргізуді жетілдіру; республиканың заңнамасын сақтауды және есепке алуды ұйымдастырады.

 • Код ON4

  сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптар бойынша лекциялар, семинарлар, байқаулар, дөңгелек үстелдер және басқа да іс-шараларды ұйымдастырады және жүргізеді, сыбайлас жемқорлық деңгейін қоғамдық қабылдауға ғылыми, практикалық және социологиялық зерттеулер жүргізуді қамтамасыз етеді; мемлекеттік органдармен және ұйымдармен олардың қызметіндегі сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептері мен жағдайларын барынша азайту бойынша өзара әрекеттесу; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды тергеу, тәртіптік, әкімшілік практиканың нәтижелерін талдап, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беруді және қоғаммен байланыс тетіктерін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу; Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметі туралы есептік ақпаратты дайындау.

 • Код ON5

  Мемлекеттiк органдардың актiлерi мен тапсырмаларын орындаудағы мемлекеттiк органдардың қызметiнiң тиiмдiлiгiн талдау, мемлекеттiк органдардың қызметiн одан әрi жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу; әкімдіктің және әкімнің ақпараттық-талдамалық, құқықтық, ұйымдастырушылық, протоколдық, құжаттамалық, материалдық-техникалық және өзге де қолдау көрсету; қаланың ішкі саяси және экономикалық жағдайын талдайды, оның дамуын болжайды, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы органдардың жұмысын талдайды; Қазақстан Республикасында сайлау мəселелері бойынша іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге; құқық қорғау органдарының қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыспен күресу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және қалада терроризмнің алдын алу бойынша өзара іс-қимылын ұйымдастыру.

 • Код ON6

  Департаменттің жұмысын жасау, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарастыру, жұмыс жоспарын орындау туралы ресми тексерулер жүргізу, Әділет департаменті қызметкерлерінің бұйрығын сақтау; сот актілерін орындау бойынша мемлекеттік органдармен және басқа да органдармен өзара іс-қимыл жасайды; бөлімге арналған жұмыс жоспарларын құрастырады, атқарушылық іс жүргізу бойынша жұмыстарды талдайды және қорытындылайды; жұмысты жетілдіру бойынша тиісті ұсыныстарды дайындайды, анықтамаларды жасайды, ақпаратты сараптайды, жинайды, сот органдарының жиынтық статистикалық есептерін жасайды; бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмысты ұйымдастырады, басылымдар жоспарларын, бұқаралық ақпарат құралдарындағы мақалаларды әзірлейді.

 • Код ON7

  Қазақстан Республикасының азаматтарын, шетел азаматтарын және азаматтығы жоқ адамдарды азаматтарды қабылдау және қарау, Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын бұзу туралы ақпаратты осы мәселелер бойынша парламенттік тыңдаулар өткізу туралы ұсыныспен Парламент палаталарына жіберу туралы ұсыныс дайындау; адам мен азаматтың құқықтарының бұзылуына байланысты түсіндірілетін мән-жайлар туралы пікір қалыптастыру үшін мамандарды сараптамалық және консалтингтік жұмысты орындауға тартуды ұйымдастыру; Қазақстан Республикасында азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау туралы бұқаралық ақпарат құралдарында және материалдарында жариялау; Адам құқықтары жөніндегі уәкілге оның қызметі туралы жылдық есеп дайындау үшін статистикалық және аналитикалық материалдар дайындау.

 • Код ON8

  мәжілістердің шешімдерінің жобаларын, тұрақты комиссиялардың шешімдерін және қалалық мәслихат хатшысының бұйрықтарының жобаларын сақтауды қамтамасыз етеді, мәслихаттың нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын дайындайды; мәслихаттың нормативтік құқықтық актілерінің жобаларына ғылыми сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу; қылмыспен, сыбайлас жемқорлықпен, нашақорлықпен және т.б. күрес туралы ақпараттық материалдарды, ақпараттық материалдар дайындау; азаматтарды қабылдауда қатысу, кеңес беру, құқықтық мәселелер бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу; қызметкерлерге және мәслихат депутаттарына құқықтық көмек көрсету; заңдық білім беру мәслихатының жұмысын ұйымдастырады және жүзеге асырады.

 • Код ON9

  құжаттарды рәсімдеу туралы өтініштерді қабылдайды, өтініштерді толтырудың дұрыстығын және ұсынылған құжаттар пакетінің толықтығын тексереді; өтініш беруші туралы тиісті ақпаратты және ХТЖ ХҚКО ұсынылған құжаттардың тізімін енгізуге; уәкілетті органға жіберілетін хат-хабарларды дайындайды; орталықтардың басшыларына тиісті орталықтардың аумағында заңдар мен тәртіп бұзушылықтар туралы хабардар ету; ХҚКО-да құжаттарды уәкілетті органдарға (штрих-кодты сканерлеу), уәкілетті органдардан қабылдау, беру секторына беру және өтініш берушіге құжаттарды беру туралы ХҚКО-да жазба жүргізу.

 • Код ON10

  мүдделі тұлғалардан өтініштер қабылдау; сот отырысын дайындауға мамандандырылған әкімшілік соттардың судьяларына құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық көмек көрсету; материалдар жинау және аналитикалық шолулар, статистикалық анықтамалар, жасалған жұмыстар туралы есептер дайындау; құжаттарды қабылдау және беру бойынша азаматтармен жұмыс жасау; мамандандырылған әкімшілік соттардың әкімшілік және іс жүргізу құжаттарын есепке алу және сақтау жөніндегі іс жүргізуді ұйымдастырады.

 • Код ON11

  мүдделі тараптардың өтініштерін қабылдау; кәмелетке толмаған сотталған судьяларға сот ісін дайындау кезінде құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық көмек көрсетуге; материалдар жинау және аналитикалық шолулар, статистикалық анықтамалар, жасалған жұмыстар туралы есептер дайындау; құжаттарды қабылдау және беру бойынша азаматтармен жұмыс жасау; кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі соттардың әкімшілік және іс жүргізу құжаттарын есепке алу және сақтау жөніндегі қызметті ұйымдастырады.

 • Код ON12

  «Адам-қоғам-құқық» пәні бойынша жалпы білім беретін мектептерде (мектептер, колледждер, гимназиялар, лицейлер) сабақ өткізеді; оқыту, сабақ жоспарларын және басқа да білім беру құжаттамаларын әзірлеу; оқу-әдістемелік ұсыныстар әзірлеу; студенттердің азаматтық-құқықтық тәрбие бойынша жаңа элективті курстарын ұсынады; жалпы білім беретін мектептердің оқытушылары мен студенттері арасында жалпы білім беру; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шараларды ұйымдастырады және басқарады.

7M04206 Азаматтық құқық және азаматтық процесс
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04206 Құқықтану
Магистратура

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04206 Международное право 1
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04206 International Economic Law and Process
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04206 Халықаралық құқық
Магистратура

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04206 Халықаралық құқық және бизнес
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M078 Құқық

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top