Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07310 Құрылыс в Академик Қ.Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институты

 • Экология негіздері және өмір қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  Экология негіздері және өмір қауіпсіздігі және олардың негізгі ережелері. Қауіп-қатерлер мен төтенше жағдайлар. Тәуекелдерді талдау және тәуекелдерді басқару. Адамдарды қорғау жүйесі. Қазіргі заманғы күйзеліс факторлары. Қауіп-қатерлерден, табиғи, биологиялық, техногенді қауіптерден және оларды қорғаудан қорғау Өрт қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 4

  Жеке тұлғалардың, популяциялардың және қауымдастықтардың экологиясы. Биосфера және оның тұрақтылығы. Табиғи ресурстар және оларды ұтымды пайдалану. Биосфераның тұрақсыздығының антропогендік факторлары. Біздің заманымыздың әлеуметтік және экологиялық мәселелері. Табиғатты қорғау және тұрақты даму. Қазақстан Республикасының орнықты дамуының экологиялық мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Механиканың, молекулалық физиканың, электр және магнетизмнің, термодинамиканың және статистикалық физиканың негізгі ұғымдары, заңдары мен модельдері. Негізгі физикалық құбылыстар мен классикалық және қазіргі заманғы физиканың заңдары; физикалық зерттеу әдістері; физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсері; физиканың басқа ғылымдармен байланысы және оның мамандықтың ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі рөлі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Математикалық есептерді шешу, шешімді іс жүзінде қолданылатын нәтижеге жеткізу, осы базада логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту. Қолданбалы мәселелерді математикалық зерттеудің алғашқы дағдыларын қалыптастыру және студенттің мамандығына байланысты әдебиетте қамтылған математикалық аппаратта өз бетінше таныла білу, практикалық ұсыныстар алу мақсатында қажетті есептеу әдістері мен құралдарын (компьютерлер, анықтамалықтар, кестелер) таңдау және пайдалану қабілеті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыс материалдары
  Несиелер: 4

  Құрылыс материалдары мен бұйымдарының заманауи өндірістік технологияларын зерттеу; құрылыста композиттік материалдарды пайдалану. Құрылыс материалдарының құрамын, құрылымын және қасиеттерінің өзара байланысы туралы түсініктерді қалыптастыру; құрылыс материалдарының сапалық көрсеткіштерін бағалау әдісі; құрылыс материалдары мен конструкцияларын өндірудің инновациялық әдістеріне; Құрылыс материалдары үшін шикізатты оңтайлы таңдаудың құны туралы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 4

  Кеңістіктегі және жазықтықтағы әртүрлі бейнелерді құрастырудың теориялық негіздерін, сызбаның түріне байланысты сызбаларды құрастыру үшін жобалау, техникалық және құрылыс сызбасын және алгоритмдерді зерттеу. Графикалық құжаттарды әзірлеу, енгізу және орындау бойынша Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақтың нормативтерін үйлестіру негізінде сызбаларды оқып, оларды жүзеге асыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геодезия
  Несиелер: 4

  Геодезиялық ғылым негіздерін зерделеу: геодезиялық аспаптарды қолдану және қолдану (теололит, деңгей, электрондық толқынды стансалар, GPS қабылдағыштар); топографиялық карталар және олардың негізінде заманауи инженерлік проблемалардың кешені туралы шешім қабылдау; жаңа буын геодезиялық аспаптарымен жұмыс жасау; кең ауқымды топографиялық түсірулер мен өңдеулерді өлшеуді жүргізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Азаматтық ғимараттар мен құрылыстардың сәулеті
  Несиелер: 5

  Жаңа материалдарды, қазіргі заманғы құрылымдарды және инновациялық технологияларды қолданумен азаматтық ғимараттар мен құрылыстардың заманауи жобалау және құрылысының негізгі принциптерін зерттеу. Есептеулер, энергия және ресурс тиімділігі негізінде ғимараттар мен олардың қоршау құрылымдары үшін оңтайлы шешімдерді таңдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылыс машиналары мен жабдықтары
  Несиелер: 5

  Құрылыс техникасын механикаландыру және автоматтандырудағы құрылыс машиналары. Маш��налардың, жабдықтардың және олардың параметрлерін жалпы орналастыру; Құрылыс машиналары мен жабдықтарын жаңа әзірлеу мен жетілдірудің тұжырымдамалық негіздері; құрылыс жұмыстарының тиісті түрлерінде, машиналар мен механизмдердің негізгі құрылымдық-пайдалану сипаттамаларын және оларды пайдалану кезінде еңбек қауіпсіздігінің ережелерін белгілейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылыстағы нормативтік-техникалық құжаттар
  Несиелер: 4

  Құрылыс саласындағы стандарттау және сертификаттау бойынша жаңа теориял��қ және практикалық ережелерді зерделеу, оларды талдау және практикада қолдану; Құрылыстағы нормативтік-техникалық базаның барлық түрлерін, құрылыстың заңнамалық және нормативтік базасын және құрылыс өнімінің номенклатурасы мен сапасына қойылатын оңтайлы талаптарды зерттеу.түрлерін, құрылыстың заңнамалық және нормативтік-құқықтық негіздерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Метрология, стандарттау, сертификаттау және зерттеу құрылыс саласында
  Несиелер: 4

  Құрылыстағы метрология, стандарттау және сертификаттау бойынша жұмыстың ерекшеліктерін зерттеу. Стандарттау саласындағы нормативтік құжаттар. Сертификаттаудың негізгі ұғымдары. Сертификаттаудың мақсаттары, принциптері және түрлері. Метрология саласындағы негізгі ұғымдар. Түрлері, өлшеу қателіктері, өлшеу құралдары және олардың метрологиялық сипаттамалары. Техникалық өлшемдер саласындағы нормативтік-құқықтық база.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәулеттік-құрылыстық жобаландыру автоматизациясы
  Несиелер: 5

  Ғимарат объектісінің ақпараттық моделін құру, примитивтерді құру және геометрияны редакциялау процесі ретінде компьютерлік жобамен әмбебап жобалаудың негізгі ережелерін зерттеу; сәулет-құрылыс сызбаларын, құрылыс конструкцияларының сызбаларын және автоматтандырылған графикалық бағдарламалар мүмкіндігін пайдаланатын ұйымдастырушылық-техникалық жүйе ретінде жобалау технологиясының әдістерін зерттеу ережелерін зерделеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік геология
  Несиелер: 5

  Пайдалы қазбалардың кен орындарына ұштасқан инженерлік құрылыстардың әсеріне байланысты геологиялық орта учаскелерінің құрылысын, қасиеттерін, динамикасын, қорғалуын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геотехника
  Несиелер: 5

  Геология негіздері, топырақ механикасы және құрылыс алаңының инженерлік-геологиялық жағдайын бағалау тура��ы білім қалыптастыру. Топырақтың физикалық және механикалық қасиеттерін анықтаудың негізгі әдістерін зерттеу; күш пен деформацияның негізін есептеудің теориялық негіздері; іргетастарды және жер асты құрылыстардың құрылысын есептеу, обула, модельдеу және әдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инженерлік механика
  Несиелер: 6

  Статиканың негізгі принциптерін зерттеу, кернеу мен қысу жағдайында статикалық анықталатын және анықталмайтын жүйелердің беріктігін және қатаңдығын есептеудің негізгі әдістерін зерттеу. Құрамдас бөліктердің геометриялық сипаттамаларын анықтау; ауысым; тікелей шыбықтардың иілуі, бұралу, бұралудағы ішкі күш факторлары, элементтердің тұрақтылығы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өндірістік ғимараттарды жобаландыру негіздері
  Несиелер: 5

  Өндірістік ғимараттарды жобалау мен салудың заманауи әдістерін зерттеу; өндірістік ғимараттар мен құры��ыстардың архитектуралық, жоспарлау, ғарыштық жоспарлау және жобалау шешімдері; функционалдық, технологиялық, экологиялық, физикалық-техникалық және эстетикалық негіздері. Ең үнемді нұсқаларға қол жеткізу үшін соңғы әрлеу материалдары мен тиімді жобалық шешімдерді таңдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ғимараттар мен үймереттердiң инженерлік жүйеcі
  Несиелер: 6

  Инженерлік жүйелер мен инженерлік жабдықтардың жена түрлерін зерттеу. Жылыту, желдету, ауаны баптау, сумен жабдықтау және санитария үшін инженерлік жүйелер мен құрылыс схемалары. Инженерлік жүйелердің техникалық жай-күйін және жмусь сипаттамаларын бағалау. Құрылыс жабдықтарын көтергіштер мен эскалаторная. Қоқысты және шаңды кетіру. Құрылыс сызбаларына сыртқы инженерлік желілерді ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрылыс конструкциясы
  Несиелер: 6

  Темір бетоннан, металдан, ағаштан жасалған құрылыс конструкцияларының жұмысы туралы білімді қалыптастыру. Оларды есептеудің, құрастырудың және модельдеудің заманауи әдістері, есептеу барысында табылған ішкі күш-жігер бойынша немесе қаттылық шарттарынан конструкция элементтерінің өлшемін анықтау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Энергия үнемдейтін инженерлік жүйелер технологиясы
  Несиелер: 6

  Термодинамикалық және термофизикалық негіздері. Ғимараттардың инженерлік жүйелерінің энергия тиімділігі. Түрлі мақсаттар үшін ғимараттарды тіршілік етудің инженерлік жүйелер туралы жалпы ақпарат. Ғимараттың энергетикалық тиімділігі. Ғимараттар мен құрылыстардың инженерлік жүйелерінің жобалық шешімдерінің энергия тиімділігі мен орындылығын талдау. Ғимараттарды энергетикалық тексеру негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаңа ғимараттар мен құрылыстар
  Несиелер: 4

  Заманауи ғимараттар салудың құрылымдық жүйелерін және инновациялық технологияларын зерттеу, әсіресе оларды жобалау және салу; Заманауи ғимараттардың энергия үнемдейтін сәулет-құрылыс конструкциясының физика-техникалық негіздері. Қабырғаларға, төбеге, шатырға, терезе мен төбеге арналған жаңа материалдарды қолдану; едендер, қақпалар, есіктер мен бөлімдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инженерлік құрылымдар
  Несиелер: 4

  Өндірістік кешендердің бір бөлігі болып табылатын немесе дербес өндірістік бірліктер болып табылатын инженерлік құрылымдардың түрлері мен типтері туралы негізгі ақпарат. Осындай объектілерді өнеркәсіптік кәсіпорындардың сенімді жұмыс істеуі үшін пайдалану мүмкіндігі. Инженерлік құрылымдарды есептеу және жобалау негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрылыстағы ресурстарды үнемдейтін технологиялар
  Несиелер: 5

  Ресурстарды үнемдейтін технологиялардың негізін анықтайтын процестерді зерттеу, ғимараттар мен құрылыстарда жылу шығынын азайтудың ең қарапайым әдістері. Энергиямен тиімді құрылыс материалдарын таңдау, оларды пайдаланудың нақты жағдайларын ескере отырып. Жаңа құрылыс материалдарының ұтымды ауқымын анықтау. Құрылыс конвертінің жылу техникасын есептеуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрылыс конструкцияларын модельдеу элементтерімен есептеу негіздері
  Несиелер: 6

  Есептік жүктемелерден ішкі күштерді анықтау әдістемесін зерттеу; құрылыс материалдарының беріктілік және деформациялық сипаттамалары; Құрылыс конструкцияларын есептеу негіздері; әр түрлі материалдардан жасалған конструкцияларға арналған қосылыстар түрлері; Құрылыс конструкцияларын құрастыру ережелері; Құрылыс конструкцияларын жобалау үшін жұмыстарды автоматтандырылған жобалаудың кәсіби жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік құрылыс технологиясы
  Несиелер: 5

  Тұрғын үй, азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде өндіріс әдістерін және технологиялық жобалау негіздерін заманауи құрылымдардың құрылысы, құрылыс процестерінің және құрылыс-монтаждау жұмыстарының принциптері, олардың ұтымды және өндірістік әдістері туралы негізгі реттелетін ережелерді зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қатты жерге орналастыру жағдайында ғимаратты жобалау
  Несиелер: 6

  Геотехникалық дизайнды қиын жағдайларға бейімдеу. Күрделі жағдайларда қазіргі заманғы дизайн құралдары. Жоғары қысылған топырақтың геотехникалық дизайны. Жер қойнауында, тұзды жерлерде, топырақтарда геотехникалық дизайн Күрделі жер жағдайында ғимаратты жобалау принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Азаматтық ғимараттар құрылысы мен энергия тиімділігін жобаландыру
  Несиелер: 5

  Ресурстарды үнемдейтін технологиялардың негізін анықтайтын процестерді зерттеу, ғимараттар мен құрылыстарда жылу шығынын азайтудың ең қарапайым әдістері. Энергиямен тиімді құрылыс материалдарын таңдау, оларды пайдаланудың нақты жағдайларын ескере отырып. Жаңа құрылыс материалдарының ұтымды ауқымын анықтау. Құрылыс конвертінің жылу техникасын есептеуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Негіздер мен негіздемелер: моделдеу, есептеу, құру
  Несиелер: 6

  Негіздері мен негіздері, олардың қолдану саласы. Инженерлік-геологиялық зерттеулер. Құрылымдар мен негіздердің өзара әрекеттесуін жалпы бағалау. Негіздер мен қорларды жобалаудың жалпы принциптері, БИМ-модельдеу элементтері бар күйлерді шектеу үшін есептер. Таза іргетас қорлары. Қалың негіздер. Терең негіздердің іргетасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғимараттар мен құрылыстарды тексеру және жөндеу
  Несиелер: 5

  Инженерлік эксперимент жүргізу әдістері мен құралдары. Ғимараттар мен ғимараттардың жүктелетін конструкцияларының статикалық сынақтары Құрылыс конструкцияларын бұзбай бақылау әдістері. Динамикалық жүктеме сынағы. Ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс конструкцияларын тексеру. Негіздер мен іргетастарды тексеру және сынау. Құрылыс құрылымдарын модельдеу негіздері. Өңдеу нәтижелерін және тестті жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық пайдалану
  Несиелер: 5

  Материалдар мен конструкциялардың тозуы мен қартаюының, осы процестерге қоршаған ортаға ықпалын зерттеу; ғимараттардың элементтерін мезгілсіз тозудан қорғау әдістерін қолдану; ғимаратты ұстап тұрудың ұтымды әдістері, осы мақсаттарға бөлінген материалдық және еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрылыстағы экономика және менеджмент
  Несиелер: 5

  Құрылыстың мәні материалдық өндірістің маңызды саласы ретінде: меншік нысаны және құрылыстағы байланыстар; инвестициялардың экономикалық тиімділігі, баға белгілеу және құрылыстағы бюджет; құрылыс ұйымы өндірісінің құны. Құрылыстағы нарықтық экономиканың механизмі: құрылыс нарығы, инвестициялық және құрылыс қызметін реттеу, кәсіпорын нарықтық экономиканың субъектісі ретінде. Құрылыстағы ресурстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғимараттардың тозуы және техникалық жай-күйі
  Несиелер: 5

  Құрылыс конструкцияларының тозуына және жойылуына әкелетін факторларды зерттеу. Ғимараттар мен құрылыстардың материалдары, элементтері мен құрылымдары туралы тозу, қартаю және жоюдың негізгі заңдылықтарын белгілеу. Зиянды диагностикалау әдістері мен құралдары және негізгі құрылымдық элементтерді қалпына келтіру жолдары. Объектілерді пайдаланудың қазіргі жүйелері. Ғимараттарды уақтылы жөндеуді қамтамасыз ету бойынша ұйымдастыру шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғимараттар мен құрылыстарды салу технологиясы
  Несиелер: 6

  Ғимараттар мен құрылыстардың құрылысы технологиясының негізгі ережелері мен міндеттерін зерттеу. Құрылыс процестерінің түрлері мен ерекшеліктері, қажетті ресурстар, құрылыс өнімінің сапасына қойылатын талаптар және оларды қамтамасыз ету әдістері, еңбек қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау талаптары мен тәсілдері; құрылыс үрдістерін жүргізу әдістері мен әдістері; жобалау және іске асыру сатыларында технологиялық шешімдерді іріктеу және құжаттау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нөлдік циклді құрылыс технологиясы
  Несиелер: 6

  Жер асты құрылымдары үшін инженерлік-геологиялық зерттеулерге қойылатын негізгі талаптар. Топырақ және олардың құрылыс қасиеттері Құрылыс алаңының аумағын дайындау Жер телімдерінің бөлінуі. Суды ағызу және жер асты суларының деңгейін төмендету. Қабырғалардың қабырғаларын уақытша бекіту. Жасанды жерді бекіту. Жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу әдістері. Жерасты құрылыстарды және жертөле қондырғысын орнату. Ғимараттың үстіңгі бөлігін орнатуға дайындық жұмыстары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағаш және пластикалық конструкциялар
  Несиелер: 6

  Ағаштан және пластмассадан жасалған конструкцияларды есептеу негіздері. Ағаш және пластикалық конструкциялар элементтерінің қосылыстары. Кірпіктер мен кірпіктер. Бағандар. Ферма Рама. Бір қабатты өндірістік ғимараттарды жабу құрылымы. Кеңістік конструкциялар. Ағаш конструкцияларды нығайту. Ағаш және пластикалық конструкцияларды өндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрылыстағы экономикалық есептер
  Несиелер: 5

  Баға белгілеу негіздері; баға белгілеудің заманауи әдістемелік және бағаланған нормативтік базасы; жобаның сметалық құнын құрамы мен құрылымы; шығын баптарын анықтау; жергілікті бюджеттеу; жиынтық стандарттарға баға беруді дайындау; жобалау жұмыстарының сметалық құнын айқындау; жұмыс көлемін есептеу ережесі; жергілікті бюджеттің бөлімдері бойынша жұмыс көлемін есептеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Металл конструкцияларды жобалау
  Несиелер: 6

  Материалдардың физикалық және математикалық қасиеттерін зерттеу, шекті жай-күйі үшін металл құрылымдарын есептеудің заманауи әдістерінің негізгі ережелері және оларды жобалау әдістері; құрылымдық элементтердің кернеулердің жай-күйін анықтау, ең үнемді дизайн шешімдерін таңдау, беріктікті есептеу, металл құрылымдарының әртүрлі элементтерінің жалпы және жергілікті тұрақтылығы, автоматтандыру әдістерін қолдану және математикалық модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жөндеу-құрылыс жұмыстары технологиясы
  Несиелер: 5

  Құрылыс-монтаж жұмыстарының жекелеген түрлерін жүзеге асырудың практикалық іске асырылуы үшін теориялық негіздерді және қазіргі заманғы нормативтерді зерттеу; жөндеу-құрылыс ұйымдарының өндірістік-техникалық базаларының құрамы мен маңыздылығын анықтау; күрделі жөндеу жұмыстары; сапаны бақылауды ұйымдастыру, жұмыстарды орындау, жөндеу және құрылыс жұмыстарына арналған шығыс парақтарын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрылыстағы сапаны бақылау
  Несиелер: 4

  Сапаны бақылаудың әртүрлі түрлері бойынша негізгі түсініктер, Нормативтік база, құрылыс жұмыстарының сапасын бақылауды ұйымдастыру. Сапаны бақылаудың әдістері мен техникалық құралдары, құрылыс жұмыстарының және материалдардың өндірісінде сынау, сапаны бақылау құжаттары, халықаралық талаптарға сай сапаның қажетті деңгейін қамтамасыз ету, дизайн, ақауларды уақтылы анықтау және тікелей орындаушылардың жеке жауапкершілігін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Темірбетон және тас құрылымдарын есептеудің теориялық және практикалық аспектілері
  Несиелер: 6

  Бетонның, болат арматураның, кірпіш пен темірбетонның негізгі физикалық-механикалық қасиеттері, оларды жобалаудың жалпы принциптері. Темірбетон және тас құрылымдарын есептеудің теориялық және практикалық аспектілері. Түрлі кернеулер жағдайында конструкциялардың қарсыласу ерекшеліктері; конструкциялық және престурирленген элементтерді жобалау, олардың бөлімдерінің оңтайлы өлшемдерін тағайындау және күшейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялар мен технологияларды құру
  Несиелер: 4

  Құрылыс индустриясында инновациялық технологиялар. Құрылыс индустриясының инновация��ық технолoгиялық әзірлемелеріне негізделген жаңа ұйымдастырушылық және технологиялық шешімдерді құрудың негізгі әдістері. Құрылыс индустриясында оларды іске асыруда жаңа технологиялық шешімдерді пайдаланудың кешенді экономикалық және техникалық бағалауы. Құрылыс фирмаларының зияткерлік меншік ретінде жаңа ұйымдастырушылық және технологиялық шешімдерді қорғау мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тас және брондалған құрылымдар
  Несиелер: 6

  Жүйелік әдістерді қолдана отырып, тастан және брондалған құрылыстық құрылымдарды есептеу жән�� жобалау негіздерін үйрену. Осы саладағы заманауи ғылыми проблемалар. Тас және арматураланған тас конструкцияларының жүктемесі және басқа әсерлері болған жағдайда жұмысының сипаты мен ерекшеліктері. Қазіргі конструкцияларда тас және арматураланған тас конструкцияларын қолдану мүмкіндіктері. Нысанның құрылысы мен жұмыс істеуінің нақты жағдайларында пайдалануға арналған құрылымдардың түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғимараттарды қайта құрастыру технологиясы
  Несиелер: 5

  Ғимараттарды реконструкциялау бойынша құрылыс жұмыстарын іс жүзінде жүзеге асыр�� үшін заманауи әдіст��р мен ережелердің теориялық негіздерін зерттеу. Құрылыс конструкцияларының жай-күйін диагностикалау, ғимараттардың ғарыштық жоспарлау және жобалау шешімдерін жетілдірудің жаңа әдістерін, құрылыстың негіздерін нығайту жолдарын, ғимараттарды жөндеу немесе ауыстыру жолдарын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрылыста ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Құрылысты ұйымдастырудың теориялық негіздерін және ұйымдастыру-құрылыс жұмыстарын жүзеге асыру��ың ерекшеліктерін зерттеу, құрылысты ұйымдастыру және құрылысқа дайындық; Құрылысты жеңілдету негіздері; нысан бойынша құрылыс жоспарлау; құрылыс алаңында геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру; құрылыс жоспарын жасау; құрылыс жұмыстарының сапасын бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Монолитті үй құрылысы
  Несиелер: 4

  Кілемнің мақсаты, оның негізгі түрлері. Фитингтер және арматуралық өнімдер. Қойма дайындау технолгиясы. Арматуаны орнату. Бетон жұмыстары. Бетон қоспасын тасымалдау, жеткізу және тарату. Түрлі конструкцияларды бетондау. Қысқы бетондау әдісі. Монолитті конструкциялар мен құрылыстарды салудың күрделі үрдісін ұйымдастыру. Монолитті құрылымдарды, ғимараттарды және құрылыстарды салу кезінде бетон жұмыстарының геодезиялық бақылау сапасын бақылау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері
  Несиелер: 4

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет: тұжырымдама, құрылым, міндеттер мен функциялар. ��ыбайлас жемқорлыққа қарсы сана және жемқорлыққа қарсы мәдениет: мазмұны, рөлі және функциялары. Жеке тұлғаның жемқорлыққа қарсы мәдениетін тәрбиелеудегі отбасының рөлі. Әлеуметтік бақылау жемқорлыққа қарсы тұру механизмі ретінде. Қазіргі қазақстандық қоғамдағы құқықтық сананың мәселелері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңды тұлғаны қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін заңды жауапкершілік. Іскерлік ортадағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы ғимараттарды орнату
  Несиелер: 4

  Түрлі мақсаттар үшін ғимараттар мен құрылыстардың құрылымдарын орнатудың тиімді әдістерін зерттеу; арнайы құрылымдарды орнатуды ұйымдастыру кезінде құрылыс процестерінің түрлері мен ерекшеліктері; ресурстық талаптар; халықаралық стандарттарға сәйкес құрылыс өнімінің сапасына қойылатын талаптар және оларды ұсыну әдістері; еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талапта.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұрғындарды қайта құру технологиясы
  Несиелер: 5

  Түрлі технологиялық мақсаттарға арналған құрама құрылыс ғимараттарының технологиясы б��йынша негізгі ережелер. Құрылыстық ғимараттарды салу әдістемесі, құрылыс-монтаж жұмыстарының негізгі технологиясы, технологиялық үйлестіру әдістері, технологиялық үрдістерді роботтандыру және жұмыстарды кешенді механикаландыру. Құрылыс өнімдерінің көп деңгейлі құрылымы, технологияларды қалыпқа келтіру, жобалық шешімдердің өндірісі және құрылыс индустриясының технологиялық икемділігі. Технологиялық процестердің режимдері мен параметрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрылыстағы жаңа технологиялар
  Несиелер: 4

  Ғимараттардың заманауи дизайн және құрылысын зерттеу; құрылыс жұмыстарының жекелеген түрлерін жүзеге асыру үшін материалдар мен технологиялар; Энергия үнемдейтін шойын құрылымдарын салу үшін өнеркәсіптік технологиялар; модификацияланған өзін-өзі қысатын бетон қоспаларының монолитті құрылымдары; монтаждалған монолитті рамалық ғимараттар, құбыр бетонының жүк көтергіш конструкциялары бар рамалық ғимараттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қауіпсіз құрылысты басқару
  Несиелер: 4

  Ұйымдастыру-техникалық шаралар жүйесі және қауіпті өндірістік факторлардың әсеріне жол бермеу құралдары. Қызметкерлерді еңбек қауiптiлiгiнен қорғау үшiн техникалық шаралардың техникалық қауiпсiздiгi ережелерiн айқындау; Құрылыстағы өндірістегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін техниканы, жабдықты және құрал-саймандарды пайдалану кезінде пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұйымдастыру-технологиялық жобалаудағы модельдеу
  Несиелер: 5

  Объектілер кешенінің құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау. Модельдеу түсінігі. Құр��лысты ұйымдастыруда қолданлатын модельдер. Жоспарлау. Күнтізбе жоспарын құру элементтері. Желіні жоспарлау Желілік графиканың элементтері. Құрылыс-жоспар жобалаудың жалпы принциптері. Құрылыс жоспарларының мақсаты мен түрлері. Жалпы сайт және объектіні құру жоспары. Құрылыс жоспарының элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрылыстағы қауіпсіздік және еңбек қорғау
  Несиелер: 4

  Құрылыс қызметінде қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғаудың тиімді әдістерін ��айдалану. Құрылыс жұмыстарын қауіпсіз ұйымдастыруды қамтамасыз ету ерекшеліктері. Қоршаған ортаға зиянды әсерді азайту жөніндегі шаралар жүйесі. Құрылыс алаңындағы электр қауіпсіздігі. Өрт қауіпсіздігінің негіздері. Өндірісті дамытудың экологиялық саясаты, экологиялық қауіпсіздіктің ғылыми негіздерін әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  ОN 1 - Коммуникативті, әлеуметтік, табиғи ғылыми, реттеуші аспектілер негізінде кәсіби міндеттерді шешеді

 • Код ON2

  ОN 2 - Тиімді технологияларды, материалдарды, құрылымдарды және инженерлік-техникалық құралдарды таңдап алыңыз

 • Код ON3

  ОN 3 - Жұмыстың нәтижелерін құрылыс индустриясы жобалау, реттеу, техникалық және технологиялық құжаттама түрінде жүзеге асырады

 • Код ON4

  ОN 4 - Құрылыс объектілерін кешенді жобалау әдістерін қолдану

 • Код ON5

  ОN 5 - Ғимараттар мен құрылыстарды монтаждау, жөндеу және реконструкциялау үшін технологиялық процестерді жасау

 • Код ON6

  ОN 6 - Құрылыс процестерін әртүрлі мақсаттарда ұйымдастыру, жоспарлау және басқару

 • Код ON7

  ОN 7 - Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық пайдалануын ұйымдастыру және оның тиімділігін қамтамасыз ету

 • Код ON8

  ОN 8 - Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құрылыс алаңының жағдайын бақылау және бағалау

 • Код ON9

  ОN 9 - Конструкторлық-іздестіру және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, оның нәтижелерін бағалау, бағалау және қорытындылау

 • Код ON10

  ОN 10 - Техникалық-экономикалық талдау және ұтымды жобалық, инженерлік-құрылыс және басқару шешімдерін қабылдау әдістерін меңгеру

Top