Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07106 Жылу энергетикасы в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Энергетика және электротехника саласындағы бәсекеге қабілетті, еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес, құрылғылармен жұмыс істеу дағдылары бар, өнеркәсіптік кәсіпорындарды және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты тұрақты энергиямен жабдықтау үшін, электр энергетикалық қондырғылармен техникалық қызмет көрсету, жылу электр станцияларының тұрақты жағдайын және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге, отын энергиясы мен екінші мәрте энергетикалық ресурстарды бу, ыстық су, сығылған газдың энергиясына электр және механикалық энергияға тиімді түрлендіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлейтін мамандарды дайындау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B162 Жылу энергетикасы
 • Физика (Механика)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: студенттерде ғылыми ойлауды, әр түрлі физикалық түсініктердің, заңдардың, теориялардың қолдану шектерін дұрыс түсінуді және эксперименталды зерттеу әдістерінің көмегімен алынған нәтижелердің сенімділік деңгейін бағалау қабілеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. заманауи физикалық құбылыстар мен заңдарды практикада негіздеуге және физикалық эксперименттің нәтижелерін түсіндіруге; 2. қолдану шегін көрсете отырып физикалық құбылыстың моделін құруға; 3. физика бойынша нақты есептерді шешуге; 4. физикалық экспериментті жүргізіп, алынған нәтижелерді сауатты түрде бағалауға; 5. кәсіби қызмет саласында классикалық және заманауи физиканың негізгі заңдары мен физикалық құбылыстарды қолдана алуға қабілетті болады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Физика дамуының маңызды кезеңдері. Механика. Кинематика. Механикалық қозғалыс материяның қарапайым қозғалысының түрі ретінде. Материалды нүкте мен қатты дене динамикасы. Масса. Күш. Ньютон заңдары. Механикадағы күш түрлері. Сақталу заңдары. Импульс моментінің сақталу заңы. Тұтас орта механикасының элементтері. Толқын тербелісі. Серіппедегі жүктің тербелісі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: техникалық жоғары оқу орындарында оқытылатын математикалық зерттеулердің негізгі түсініктері, заңдары, формулалары, теоремалары мен әдістері туралы білімдерді студенттерде калыптастыру және игеру. Математика функция, функционал, операторлар, геометриялық бейнелер, векторлар, матрицалар сияқты математикалық объектілерге деген көптеген теориялық көзқарастардан тұрады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. түрлі функциялардың туындылары мен интегралдарын анықтауға; 2. қолданбалы есептерді шешуде заманауи математикалық әдістерді қолдана алуға; 3. жалпытеориялық және арнайы техникалық пәндерді жақсы игеруде, математикалық ойлау мен логиканы дамытуда фундаменталды ғылымның жетістіктерін қолдана алуға; 4. нақты техникалық есептерді шешу үшін математикалық модельдеудің әдістерін дұрыс таңдай алуға қабілетті болу және анализдеу; 5. екі айнымалы функцияның шегін анықтай алуға қабілетті болады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Сызықтық алгебра. Векторлық алгебра. Жазықтық пен кеңістіктегі аналитикалық геометрия. Талдауға кіріспе. Бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу. Көп айнымалы фунциялар. Қатарлар теориясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру аясындағы мемлекеттік билік органдарының, саяси және қоғамдық ұйымдардың қызметін талдау қабілетін қалыптастырады. Заманауи қоғамдағы сыбайлас жемқорлық мәселелері туралы шынайы білім береді. Студенттердің назарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелеріне бағыттайды. Студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ережелерін түсіндіреді. Оларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың ұлттық жоспарының мазмұнымен таныстырады. Оларды сыбайлас жемқорлықты жеңу машықтарына үйретеді. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттерді қалыптастыру: - Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын негіздеу және түсіндіру. - Адам өмірінің әртүрлі аясындағы сыбайлас жемқорлықтың көріну нысандары мен әдістерін анықтау. - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті құқықтық реттеумен байланысты заңи түсініктер және категорияларды қолдана білу. - Құқықтық және құлықтылық этикалық нормаларға сәйкес мінез-құлық стандарттарын қалыптастыру үшін сыбайлас жемқорлық жағдаяттарын бағалау. - Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына қарсы тұру әдістерін жүзеге асыру. - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық ойлауды, құқықтық сананы қалыптастыру. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: Курс сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізгі реттеушісі ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға байланысты нормативтік құқықтық базаны зерттеуге бағытталған, сыбайлас жемқорлықтың түсінігі мен мәнін ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың құқықтық негіздерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандарттарын анықтайды. Пән қолданбалы сипатқа ие, пәнаралық, яғни қылмыстық, қылмыстық-процестік, азаматтық, әкімшілік құқықтармен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курс инклюзивті білім беру тұжырымдамаларымен, теориялары-мен, ерекше қажеттіліктері бар оқушылардың педагогикалық үдерісін жобалау және жүзеге асыру дағдылары мен біліктерін қалыптастырумен танысуға бағытталған. Маман бұқаралық мектеп жағдайында білім беру интеграциясының оңтайлы жағдайларын жасауға; білім беру интеграциясы субъектілеріне педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыруға қабілетті болады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттерді қалыптастыру: -балалардың/адамның психикалық және психофизиологиялық дамуының жалпы, ерекше заңдылықтары мен жеке ерекшеліктерін сипаттау; - әртүрлі үлгідегі мүмкіндіктері шектеулі балалардың даму тарихы мен аурулары туралы ақпаратты жинау және алғашқы өңдеуді жүзеге асыру; - инклюзивті білім берудің стратегиялары мен әдістерін қолдану, білім беру интеграциясы субъектілерін педагогикалық қолдауды ұйымдастыру; - бұқаралық мектеп жағдайында білім беру интеграциясының оңтайлы шарттарын құру; - ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен және олардың ата-аналарымен өзара әрекеттестікте өзінің эмоционалдық жағдайының тұрақтылығын бақылау; - түзету білім беру мекемесінің педагогтарымен және басқа да мамандармен коммуникативті, ойын және оқу іс-әрекетінде оқушыларды дамыту мәселелері бойынша тиімді өзара әрекеттесу. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: Арнайы білім берудегі инклюздің бастаулары; кіріктіруден инклюзияға көшу, инклюзивті білім берудің негізгі ұстанымдары; мүгедектердің әлеуметтік моделі, білім берудегі кедергілер; инклюзивті мектептің негізгі тұжырымдары және негіздері; инклюзияның терминологиясы, арнайы білім беру қызметтердің заманауи жүйесі; денсаулығында мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың негізгі заңнамалық актілері; инклюзивті білім беруде педагогикалық-психологиялық сүйемелдеуді ұйымдастыру; инклюзивті сыныптағы жұмыстың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің кәсіпкерлік қызметтегі инновациялар туралы ойларын қалыптастыру, инновацияның негізгі түрлері, болашақ кәсіби қызметтің контекстінде инновациялық жобаларды дамытудың проблемалары мен әдістерін білу. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - инновациялар мен жобалардың негізгі түрлерін, жобаларды бағалаудың ең жақсы тәсілдері мен әдістерін сипаттау; - инновациялық кәсіпкерлік қасиеттерін тізімдеу; - кәсіпкерлік қызметке әсер ететін факторларды түсіндіру; инновациялық бизнес ортасындағы негізгі қызметті ажырата білу; - инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау; оңтайлы және тиімді жобаны таңдау кезінде шешімдер қабылдау; инновациялық жобаның дамуын болжау; - инновациялық жобаның ТЭ көрсеткіштеріне экономикалық және әлеуметтік факторлардың әсер ету деңгейін бағалау; - экономиканың секторлары бойынша инновациялық жобалар бойынша қорытынды жасау және салыстыру. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: Бизнестің және инновацияның негізгі түрлері, би пен кзнесәсіпкерлік арасындағы айырмашылық, кәсіпкерліктің негізгі теориясы, бизнес-идеяны дамыту ережелері; бизнес-жоспарды әзірлеу ережелері, инновацияның негізгі кезеңдері; инновациялық және кәсіпкерлік қызметтің негізгі субъектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Молекулалық физика
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: бақылау, эксперимент және практикалық тәжірибені жалпылауға негізделген физикалық теория туралы білімдерді қалыптастыру, молекулалық физика заңдарының статистикалық сипатын түсіндіру; экологияда молекулалық қозғалыс түрін қолдану және экожүйелерді зерттеуде молекулалық физика әдістерін пайдалану. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. молекулалық физика және термодинамика бойынша типтік есептерді шешуге; 2. сапалық есептерді сандық тұрғыдан шешу үшін молекулалық физика заңдарын пайдалануға; 3. кәсіби қызмет саласында, атап айтқанда, экологияда көп бөлшектерден тұратын жүйелер қозғалысының статистикалық сипатын қолдануға; 4. табиғат объектілерінің ұйымдастырылуының әр түрлі деңгейінде олардың құрылымы мен қасиеттерін зерттеуде молекулалық физика заңдарын қолдануға; 5. эксперименттік немесе теориялық әдістер арқылы алынған нәтижелердің сенімділігі дәрежесін бағалауға қабілетті болады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Молекулалық физика және термодинамика. Молекулалы-кинетикалық теорияның негіздері. Температураның молекулалы-кинетикалық мәні. Идеал газд молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы. Термодинамикалық параметрлер. Идеал газдың күй теңдеуі. Статистикалық үлестірулер. Сұйық пен газдағы қысым. Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Бернулли теңдеуінің кейбір қолданылулары. Сұйықтық ағысының шарттары. Термодинамика негіздері. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Изопроцестер. Карно циклі және оның ПӘК-і. Нақты газдар. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты- студентте дифференциалдық және интегралдық теңдеулер теориясы туралы орнықты білімді қалыптастыру, кәсіби қызмет аясында қолданбалы есептерді шешу үшін дифференциалдау және интегралдау дағдыларын қолдану. Пәнді оқыту нәтижесінде студент: 1. бірінші және жоғары ретті дифференциалдық теңдеулерді шешуге; 2. типтік есептерді диффернциалдық теңдеулерді қолдану арқылы шешуге; 3. кәсіби проблемаларды шешуде дифференциация және интеграция дағдыларын қолдану; 4. дискреттік және үздіксіз кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын анықтауға; 5. жылуэнергетика есептерін шешу барысында ықтималдылық теориясы мен математикалық статистика теориясын қолдануға қабілетті болады. Пәннің міндеті. «Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер» пәні болашақ мамандардың физиканың әртүрлі мәселелерінің дифференциалдық теңдеулерін қалыптастыру қабілетін қалыптастыруға және осы теңдеулерге бастапқы-шекаралық есептерді қоюға, сондай-ақ осы бағдарламаға енгізілген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Пәнді оқыту барысында келесі сұрақтар қарастырылады: Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Сызықтық дифференциалдық теңдеулер. Дифференциалдық теңдеулердің қалыпты жүйесі. Дербес туындылардағы сызықтық теңдеулер. Функционалдық талдау элементтері. Ықтималдылық және математикалық статистика теорияларының элементтері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ұлттық және әлемдік мәдениеттердің даму шеңберінде ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр әл­-Фарабидің ғылыми-философиялық мұралары туралы студенттердің бойында түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттерді қалыптастыру: - әл-Фарабидің ғылыми және философиялық мұраларының заманауи мәнін түсіндіру; - Заманауи қазақстандық қоғамның қоғамдық санасын жаңғырту үдерісіне әл-Фараби идеяларының тигізер ықпалын көрсету; - Қазақстандық қоғамның рухани-адамгерщілік негізін қалыптастырудағы әл-Фарабидің этикалық ілімінің рөлін негіздеу; - ұлттық мәдениет құбылыстарына әлеуметтік-философиялық талдау жүргізу; - Компаративистикалық әдіснама тұрғысынан заманауи әлеуметтік-мәдени жағдайдың шынайылығын ой тұрғысынан өткізу мүмкіндіктеріне ие болады. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: «Әл-Фараби және қазіргі заман» курсы Әбу Насыр Әл-Фарабидің негізгі философиялық және ғылыми көзқарастарын сипаттауға бағытталған. Оқыту барысында әл-Фараби философиясының ерекшеліктері, оның  қазіргі замандағы маңызы мен «Аl Farabi university smart city» ғылыми – инновациялық жобаның мәні, оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастырудағы рөлі қарастырылады. Пәнді оқу барысында келесідей тақырыптар қарастырылады: Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы, Әл-Фарабидің дінге қатынасы, Әл-Фарабидің таным туралы ілімі, Әл-Фарабидің логикасы, Әл-Фарабидің болмыс туралы ілімі, Әл-Фарабидің тіл философиясы, Әл-Фарабидің натурфилософиясы және заманауи ғылым, Әл-Фарабидің өнер философиясы, Әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық көзқарастары, қайырымды қала Al-Farabi university Smart-city жобасының моделі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесу заңдылықтарын, биосфераның жұмыс істеуін, табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы зиянды, зақымдаушы факторлардан адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздерін, қауіптерден қорғау тәсілдерін, авариялардың, апаттардың, сұрапыл апаттар салдарын жою жөніндегі іс-шаралар, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану туралы білім қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттерді қалыптастыру: - адамның өмір сүру ортасының қауіпті және зиянды факторларын негіздеу; - экологиялық тепе-теңдікті сақтау және қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету шарттарын талдау; - климаттың өзгеруіне және Жердің озон қабатының бұзылуына алып келетін антропогендік әсерді төмендету, биоәртүрлілікті сақтау және жердің шөлейттенуі мен тозуының алдын алу жолдарын бағалау; - әртүрлі сипаттағы төтенше жағдайларда құтқару жұмыстарын ұйымдастыру; - іс жүзінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамалық және құқықтық негіздерді пайдалану; - төтенше жағдайларды және олардың салдарын болжау, төтенше жағдайларда жеке және ұжымдық қорғаудың негізгі тәсілдерін, құралдары мен әдістерін таңдау туралы шешім қабылдау. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: Курс табиғат пен қоғамның дамуының негізгі заңдылықтарын, «адам-қоршаған орта» жүйесіндегі өмір қауіпсіздігі негіздерін, адам қызметінің әсерінен қоршаған ортаның құрамдас бөліктерінің өзгеру себептерін, ең маңызды заманауи экологиялық проблемаларды, әртүрлі әлеуметтік-экономикалық, төтенше жағдайларды, өте қауіпті жағдайларда қауіпсіздікті жақсарту құралдары мен әдістері, өмір қауіпсіздігін басқарудың нормативтік-техникалық және ұйымдастырушылық негіздеріне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Отын түрлері және оларды жағу әдістері
  Несиелер: 5

  Энергетикалық отын тұжырымдамасын және оның жануының негізгі әдістерін игеру, сондай-ақ өнеркәсіптік ауқымда оның жылуын пайдалану проблемалары, жоғары тиімділікпен газды, сұйық және қатты отынды жағудың заманауи әдістерімен танысу. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - органикалық отындарының барлық түрлерінің ерекшеліктерін, сондай-ақ оның жану камераларында жану әдістерін ажырата білу - төмен реакция мен күлді отын жағу ерекшеліктерін, отын құрамын (күл мазмұны, ұшпа мазмұны және т.б.) жану әдісін, қыздырғыштың түрін және оның жану тиімділігін анықтауға әсерін білу; - жанармай түрлеріне техникалық құжаттаманы талдау және оның жануына арналған әртүрлі технологиялар, сондай-ақ тапсырмаға қатысты ең жақсы шешімдер қабылдау; - жану камераларында жанудың түрі, сипаттамасы және жану әдісі бойынша органикалық отынды классификациялау Пәнді оқу кезінде келесі сұрақтар қарастырылады: отынның қасиеттері және олардың электр станцияларындағы мінез-құлқы; отын дайындауға, оның жануына және жұмыс режимдеріне қажетті жабдықтың дизайны мен сипаттамалары; қазандық агрегаттарының және өнеркәсіптік пештердің жоғары тиімді жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған жану үшін отын дайындау процесін оңтайлы ұйымдастырудың әдістері мен құралдары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Химия
  Несиелер: 5

  Химияның негізгі заңдары, химиялық реакциялардың заңдылықтары, термодинамиканың негіздері, химиялық кинетика, ерітінділер теориясы, реакциялардың реакциялары туралы идеяларды қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - стехиометриялық заңдарды, эквиваленттің заңын, газ заңдарын, атом құрылымының кванттық-механикалық теориясын, химиялық элементтердің мерзімді жүйесін, коваленттік байланыстарды қалыптастыру механизмдерін сипаттайды; - Химия, термодинамика, химиялық кинетика, шешімдер теориясының негізгі заңдылықтарын түсіну; - Химиялық реакциялардың бағытын есептеу. Пәнді оқыған кезде келесі сұрақтар қарастырылады: химияның негізгі ұғымдары мен заңдары; атом құрылымы және химиялық элементтердің систематикасы; химиялық байланыс; химиялық процестердің жалпы заңдары; химиялық термодинамика; электрохимиялық процестер; күрделі қосылыстар; металдарды коррозиялау және қорғау; металл емес металдардың химиясы; су химиясы; атомның құрылымы; элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттері; химиялық жану реакциялары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Техникалық термодинамика
  Несиелер: 5

  Жылу энергиясын алу, айырбастау, ауыстыру және пайдалану, сондай-ақ жылу энергиясын және материалдарды барынша үнемдеу арқылы жылу техникасын таңдау және пайдалану дағдыларын қалыптастыру және технологиялық үрдістерді күшейту бойынша білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - жылу энергиясын пайдаланатын процестер мен машиналардың энергия тиімділігін талдау әдістерін қолдануға; - жылу техникасы процестерінің параметрлерін бақылау әдістерін қолдануға; жұмыс сұйықтар мен материалдардың термофизикалық сипаттамаларын өлшеу әдістері; - негізгі жылу техникасы құралдарының ауқымы мен әлеуетін білдіреді; - қайталама энергетикалық ресурстарды анықтау және пайдалану; - жекелеген процестер үшін жылу есептерін орындау; - әртүрлі өндірістерде, әсіресе энергетика секторында қолданылатын негізгі жылу техникасы үшін термиялық есептерді орындау; - процестердің жылу параметрлерін өлшеу және бақылау үшін стандартты құралдар мен әдістерді таңдау. Пәндерді зерделеу кезінде келесі сұрақтар қарастырылады: жылу процестерінің математикалық модельдері; пайдаланылатын материалдардың термофизикалық қасиеттерін талдау; жұмыс процестерінің және циклдерінің параметрлерін есептеу; жеке құрылғыларды, машиналар мен құрылғылардың агрегаттарын жылу есептеу; әртүрлі технологиялық жүйелерді әзірлеуге техникалық талаптарды қалыптастыру; машиналардың термодинамикалық циклдерін талдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электр және магнетизм
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты электр техникасындағы процестерді терең меңгеру үшін электр магнетизмнің негізгі ұғымдары мен заңдары туралы білім алушыларда жүйелендірілген білімді қалыптастыру. Пәнді оқудың нәтижесінде студенттер қабілетті болуы керек: -1. электромагнетизмнің негізгі ережелерін, заңдары мен әдістерін түсіндіру; 2. электромагнетизм саласындағы базалық ақпаратты түсіндіру; 3. электр шамаларын өлшеу үшін негізгі физикалық құралдарды қолдану; 4. электромагнетизмнің тәжірибелік міндеттерін қою және шешу; 5. электромагниттік құбылыстардың математикалық модельдерін құру және есептеу математикасы әдістерін қоса алғанда, осы модельдерді талдау үшін оған қол жетімді математикалық аппаратты қолдану; Пәннің мақсаты: электр техникасындағы процестерді терең меңгеру үшін электр магнетизмнің негізгі ұғымдары мен заңдары туралы білім алушыларда жүйелендірілген білімді қалыптастыру. Пәнді оқу барысында зерттелетін болады: зарядталған денелердің өзара әрекеттесуі, электр статикалық өріс, тұрақты және айнымалы ток заңдарының негіздері, әртүрлі орталардағы электр тогы, материалдардың магниттік қасиеттері, электр және магнетизмнің іргелі заңдары, зарядталған бөлшектердің электр магниттік өрістегі қозғалысы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оптика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерде физиканың оптика бөлімі бойынша фундаменталды білімді құру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 1) оптика бөлімі бойынша терминдер мен заңдылықтарды тереңдете түсінеді; 2) алынған білімдер негізінде қоршаған ортаның физикалық сипатын оптика бөлімі арқылы аша отырып қолданады; 3) туындаған профессионалдық есептерді шешуде игерілген машықтар мен иекмдерін пайдаланады; 4) табиғатта және техникалық құрылғыларда болатын негізгі оптикалық құбылыстар мен процестерді талдайды; 5) жаңа алынған білімдерін еңбек қызметі мен күнделікті өмірде қолдану жағдайларын критикалық бағалайды. Пәнді оқу барысында келесі аспектілерді қарастыратын болады: табиғаттағы сыну мен рефракция құбылыстары; геометриялық оптика түсінігі; монохроматты жарықтың интерференциясы; екісәулелі интерферометрлер; релей интерферометрі; көп сәулелі интерферометрді қолдану; дифракция құбылысы; оптикадағы поляризация түсінігі; анизотропты орталардың оптикасы; полярлаушы құрылғылар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Өткізгіштер теориясының негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты жылу және массалық алмасу процесстерінің теориялық негіздері саласындағы білімді қалыптастыру және оларды арнайы пәндерді әрі қарай оқу процесінде қолдануды құру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 1) жылу өткізгіштік теориясының негізгі терминдерін, сәулелік жылу алмасыдың теориялық негіздерін, жылу жоғалтуын түсінеді; 2) жылуэнергетикадағы күрделі жылуалмасу үрдістерін зерттеу барысында алынған білімді қолданады; 3) көп шешімді ситуациялық есептерді шешудегі кәсіби құзіреттілікті пайдаланады; 4) жылу энергетика салаында пайдаланылатын жылу оқшаулағыш материалдар мен бұйымдардың қасиеттерін талдайды; 5) конвекция нәтижесінде жылу оқшаулағыш материалдардан қоршаған ортаға жылу ағынын беруді критикалық бағалайды. Дисциплина түзетуді болашақ мамандарға климаттық теорияның жылу теориясын түсінуге мүмкіндік береді. Дисциплиналар келесі аспектілерді қарастырады: негізгі жылу теориясы негіздері; стационар режимінде жылу алмасу режимі; жылжымалы режимде жылу алмасу режимі; конвективді термоөңдеудің негізгі түрлері; негізгі және ұқсас модельдеу әдісі; теплообмена және теплопередачи негіздері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Конвективті жылуалмасу
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты конвективті жылу беру процестерін талдау және есептеу үшін негізгі заңдарды, заңдарды және әдістерді құру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 1) жылуэнергетикадағы технологиялық процестерде конвективтік жылу берудің үлгілерін түсінеді; 2) сатып алынған білімді жылу және электр энергетикасы саласындағы кәсіби қызметте қолданады; 3) жылуэнергетикалық құрылғылар мен аппараттардың жылу алмасу процестерінің сипаттамаларын анықтау бойынша практикалық дағдыларды пайдаланады; 4) энергетикалық қазандықтардың жану камераларында конвективті жылу және масса тасымалын талдайды; 5) конвективті жылуалмасу процестерін практикада критикалық бағалайды. Дисциплина мақсаты. Дисциплина бағытталған конвективті ауыспалы дірілдеу теориясы түсініктемелерін түсіндіруге арналған болашақ мамандарға арналған формирование. Дисциплины келесі аспектілерді қарастырады: физикалық негіздер термопроводностью жылжытады; теплоофизикалық ерекшеліктер; теплопроводности және температуралық коэффициенттер; краевые условия; теплопроводности параболалық уравнания әдістерін шешу; Теплообмена теориясы: теплопроводность, конвекция, излучение, теплопередача, интенсификация теплообмена; негізгі массообмена; тепломассообменные құрылғылары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Сандық әдістер және есептеу эксперименті
  Несиелер: 5

  Математикалық және физикалық тәсілдерді ескере отырып, математикалық әдістерді, техникалық физикадағы математикалық модельдеудің схемалары мен құралдарын оқып үйрену. Техникалық физика проблемаларына қатысты математикалық модельдеу теориясын зерттеу. Техникалық физиканың тапсырмаларын қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - математикалық есептерді шешудің негізгі сандық әдістерін қолдануға; - нәтиженің қажетті дәлдігін ескере отырып, есептік есептерді шешу алгоритмдерін және бағдарламаларын әзірлеу; - компьютердің жадында сандарды сақтау әдістерін және олардың әрекеттерін талдау, есептеулердің дұрыстығын бағалау, яғни. шамамен сандармен әрекеттер. Пәнді оқыған кезде келесі сұрақтар қарастырылады: Математикалық модельдеу теориясы. Соңғы айырмашылық әдісінің тұжырымдамасы және негізі. Сандық модельдеудің негізгі әдістеріне шолу. Физикалық және математикалық модельдерді жіктеу. Математикалық модельдеу әдістері. Техникалық физикадағы мәселелерді шешудің сандық әдістері. Математикалық модельдерді компьютерлік енгізу. Техникалық физикадағы үлгілерді анықтау және дәлелдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жылуэнергетикадағы есептеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жылуэнергетиканың қолданбалы міндеттерін зерттеудің заманауи сандық әдістері туралы студенттердің кәсіби білімін құру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 1) физикалық процестерді сандық есептеудің негізгі әдістерін түсінеді; 2) қазіргі заманғы сандық әдістерді қолданады, қолданбалы міндеттерді сандық шешу үшін қолданады; 3) жылуэнергетиканың практикалық мәселелерін шешуде сандық әдістерді падаланады; 4) сандық модельдеу әдістерін қолданудың ауқымы мен шектеулерін талдайды; 5) сандық әдістердің энергоэкология және энергетика секілді ғылым салаларында оларды сипаттаған кезде олардың рөлі мен маңызын критикалық бағалайды. Дисциплиналар келесі аспектілерді қарастырады: математикалық модельдеуді енгізу; Скалярлық баланстардың әдістерін шешу, сызықтық теңестіру әдістерін және әдістерін нелинейных теңестіру әдістерін; аппроксимация; полиномиальді интерполяция; численное интегрирование; жалпы ережелермен (ОДУ) әдеттегі әртүрлі теңдеулерді шешу әдістері; әртүрлі теңдеулер үшін краевых міндеттерді шешу әдістері; жеке өндірістегі уравнения.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жылу техникасының теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің бойында жылутехнологиясының негіздері бойынша негізгі білімдер жүйесін құру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 1) жылутехникасы мен жылутехнологиясы бойынша басты заңдылықтар мен терминдерді түсінеді; 2) жылуэнергиясын тарату мен өндіру жүйесіне қатысты мәселелерді шешуде алынған білімдерін қолданады; 3) игерілген машықтарын профессионалдық қызметтерінде пайдаланады; 4) энерготасымалдағыштарды орталықтанған генерациялау мен жеткізуде энергетикалық станциялардың рационалды түрлерін талдайды; 5) ЖЭС-ның технологиялық сұлбаларының компоновкаларын критикалық бағалайды. Дисциплина түзетулерді болашақ мамандарға жылу техникасы бойынша терминдер терминдерін түсіндіруге бағыттайды. Пәнді оқыту нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: термодинамика мен жылу берілу сұрақтарының заңдары; электрлік және жылу энергиясының өндірілуінің технологиялық процесінің теориялық негіздері; қазандық құрылғылары мен турбиналардың конструкциялық негізгі элементтері; ЖЭС технологиялық сұлбасының компоновкасы; отынды жағу мен су даярлау сұрақтары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Бастырмалатқыштар және жылулық қозғаушылар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты құрылымдар мен сипаттамалар, пайдаланудың физикалық принциптері, есептеу әдістері, жылу қозғалтқыштарын өнеркәсіптік қолдану туралы ғылыми білімін құру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 1) сығымдағыштар мен жылу қозғалтқыштарының жұмысының мақсаты мен принциптерін түсінеді; 2) сығымдағыштар мен жылу қозғалтқыштарының физикалық аспектілерін егжей-тегжейлі түсіну үшін алынған білімді қолданады; 3) жылулық қозғалтқыштармен және сығымдағыштармен жұмыс істеу кезінде алынған дағдыларды падаланады; 4) сығымдағыштар мен қозғалтқыштарды қолданудың ерекшеліктерін талдайды; 5) түрлі жылу қозғалтқыштарының мүмкіндіктерін критикалық бағалайды. Дисциплины келесі аспектілерді қарастырады: нагнетателях туралы жалпы ақпарат; центробежные және освые сорғылар мен вентиляторлар; поршневые және роторлық насос; вихревые, суық және пневматикалық насос; компрессорлар; жылу қозғалтқыштары туралы жалпы ақпарат; паротные турбиналары және паротурбинные установки; газ турбиналары, газотурбинные және парогазовые қондырғылары; қозғалтқыштардың ішкі қозғалтқыштары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Газ турбиналары және бу-газ қондырғылары
  Несиелер: 5

  Газ турбиналы және аралас циклды өсімдіктердің (GTU және PGU) негізгі құрылымдық сипаттамалары туралы білімді қалыптастыру, газ турбиналары мен аралас циклдік қондырғылардың техникалық, экономикалық және энергия үнемдеу тиімділігі. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - газ турбиналары мен ЖЭС-дың аралас циклдік қондырғыларын жобалау және пайдалану бойынша ғылыми-техникалық ақпараттарды талдау; - жоғары сенімділікті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тиімді және үнемді технологияларды енгізуге мүмкіндік беретін газ турбиналары мен аралас циклды қондырғыларды жобалау мен пайдаланудың заманауи әдістерін қолдануға; - пайдаланылған және жаңадан құрылған газ турбиналары мен аралас циклды қондырғылардың техникалық-экономикалық және энергия үнемдеу тиімділігін анықтау; - газ турбиналары мен аралас циклдік жабдықтарды жобалау мен пайдалануда нақты техникалық шешімдерді негіздеу. Пәнді зерделеу кезінде келесі мәселелер қарастырылады: газ турбиналарының сызбалары мен циклдары және оларды талдау; Ашық циклы бар энергетикалық газ турбиналары; газ турбиналары мен бу-газ қондырғыларының циклдарының тиімділігін арттыру жолдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Электрстанцияларының термомеханикалық және қосалқы жабдықтары
  Несиелер: 5

  Өндірістік кәсіпорындардың жылу-энергетикалық жүйелерінің құрылымы мен жұмыс істеуін, өнеркәсіп кәсіпорындарының жылу және электрмен жабдықтау жүйелерін, жылуэнергетика өндірісінде энергияны пайдалану мәселелерін шешуге және шешуге студенттердің білімін қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - жылу-энергетикалық қондырғылардың жабдықтарын талдау және модельдеу әдістерін қолдануға; - жылу және қуат жабдығының құрылғыларын басқару схемаларын құру кезінде нақты техникалық шешім қабылдауды негіздеу; - жылу және энергетикалық объектілердің жылу сұлбаларын есептеу; - әртүрлі мақсаттарда жылу және электр станцияларының жұмыс режимдерін есептеу. Пәнді зерделеу кезінде келесі мәселелер қарастырылады: жылу энергиясын басқа түрлерге жоғары тиімді конверсиялаудың заманауи технологияларын пайдалана отырып, ядролық және жылу электр станцияларының жылу алмасу жабдығы; қоршаған ортаны қорғау және өндірістің қауіпсіздігінің талаптарына сәйкес заманауи жоғары тиімді жылу-энергетикалық жабдықты пайдалану; Энергетикалық жабдықтарды есептеуде кәсіптік қызметте жылу және гидродинамиканың негізгі теңдеулері; электр станцияларының жылу механикалық және қосалқы жабдықтарын салу; дизайн есептеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тұтқыр сұйықтықтың динамикасы
  Несиелер: 5

  Тұрақты механиканың негіздерін зерттеу, шекаралық қабаттағы токтардың бойлық ағынынан және әртүрлі геометрия ағындарынан қалыптастырылған, өзін-өзі ұқсас ағындарды есептеу әдістерін және шекаралық қабаттағы токтардың есептелуін қалыптастыру әдістерін зерттеу; Энергетика мен экологиядағы жылу және масса тасымалының процестерін сипаттау кезінде әуе кемелерін өндіру, зымыран технологиясы және астронавтикадағы тұтқыр сұйықтықтың механикасының рөлі мен маңыздылығы туралы идеяны қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - үздіксіздіктің дифференциалдық теңдеулерін, Эйлер, Навье-Стокс, конвективті жылу және массалық трансферттерді және олардың шекаралық шарттарын білу; - сұйық механиканың және газ механикасының дифференциалдық теңдеулерін шешу әдістеріне ие болуы; - осы теңдеулерді шешудің негізгі нәтижелерін және сұйықтық пен газ ағымдарын талдау; - дифференциалдық теңдеулерді пайдалана отырып, гидродинамикалық процестер мен энергияны және массалық трансферттерді сипаттау. Тұтқыр сұйықтықтардағы жылу және масса беру процестерінің сипаттамасы; тұтқыр сұйықтық қасиеттері; идеалды сұйықтық пен газ теңдеуін шешу әдістері; Навье-Стокс теңдеулері; тұтқыр сығылмайтын сұйықтықтың ағынының сипаттамалары; ұқсастығы теориясының негіздері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Атомдық физика
  Несиелер: 5

  Жарықтың жұтылу, сәулелену және шашырау спектрлерінің пайда болуы, спектроскопияның негізгі заңдары, жарықтың затпен әсерлесу түрлері мен атомдық (элементтік) және молекулалық талдау әдістерінің сәйкес спектроскопиялық әдістердің сәйкес нұсқасы арасындағы байланыстар туралы білімдерді қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде студент: - атомдық спектралды талдауды қолдану арқылы іргелі және қолданбалы зерттеулерді жүргізуге; - өнімнің элементтік құрамын зерттеуде заманауи әдістерді қолдануға; - сәулеленудің спектрлік, кинетикалық және кеңістіктік сипаттамаларын өлшеуге арналған қондырғыларды таңдауға; - спектральді талдауға арналған үлгілердегі заттардың концентрациясын есептеу үшін спектрлерді талдауға; - аналитикалық спектроскопия есептерін шешу үшін оптикалық құралдарды пайдалануға қабілетті болады. Пәнді оқыту барысында келесі сұрақтар қарастырылады: Атомның құрылымы. Атомдық спектроскопия. Атомдық спектроскопиядағы сандық талдау. Спектрометрлердің құрылымы. Плазмалық атомдық-эмиссиялық спектроскопия. Типтік атомдық-эмиссиялық және атомдық-абсорбциялық спектрометрлердің элементтері. Сәулелену көзі. Аналитикалық желіні таңдау. Саңылау енін таңдау. Заттың іздік мөлшерін талдау. Индуктивті байланысқан плазмасы бар оптикалық эмиссиялық спектроскопия (ИБП-ОЭС). ИБП-ОЭС-дегі қате көздері. Сәулелену спектрлері, зат концентрациясы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазандық қондырғылар және паргенераторлар
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты қазандық пештерінде органикалық отынды жағуды ұйымдастыру,қазандық зауытындағы газ-бу, су құбырларында пайда болатын жылу және гидрогенді динамикалық үрдістер бойынша ұйымдастыру ТЭС-нің қазандықтары мен АЭС буының генераторлары мен түрлері туралы ғылыми білім құру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 1) қазандық қондырғыларын, жылу және су-бу процестерінің терминологиясын түсінеді; 2) кәсіби жұмыста алынған білімді қолданады; 3) жылу, гидравликалық, аэродинамикалық және беріктік есептеулер кезінде қазандықтарды жобалауда алынған дағдыларды пайдаланады; 4) көрсетілген сипаттамалар көрсетілген жағдайда жылу беттерінің жұмыс жағдайларын талдайды; 5) жұмыс ортасының параметрлерінің өнімділігін, қазандықтың және қосалқы жабдықтың сенімділігі мен үнемділігін критикалық бағалайды. Дисциплины келесі аспектілерді қарастыратын болады: техногендік паровоглотикалық схема; жылу және атомдық электр станцияларының схемаларындағы паротентті котла және парогенераторлар; технологиялық схемалар золоудаления; котельного агрегат жылу балансы; жылу сипаттамалары және парогенераторлық АЭС принципиальные схемалары; жылу аэродинамикалық, гидравлический және басқа есептеу тораптық агрегат; парогенераторлар мен котельного агрегатының даму перспективалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Турбуленттілік физикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты турбуленттіліктің қазіргі заманғы тұжырымдамалары, оларды зерттеу әдістері, математикалық модельдер туралы ғылыми білімдерді құру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 1) сұйықтық динамикасының теңдеулерін және олардың негізгі салдарларын түсінеді; 2) гидродинамикалық тұрақсыздықты түсіну үшін алынған білімдерді қолданады; 3) турбулентті ағындарды есептеуге практикалық қосымшаларда тәртіптік дағдыларды пайдаланады; 4) турбуленттіліктің математикалық сипаттамасын құрастыру әдістерін талдайды, турбулентті ағымда бөлшектердің қозғалысы мәселелерін талдайды; 5) турбулентті ағындарды модельдеу үшін заманауи модельдерді және сандық әдістерді критикалық бағалайды. Пәннің мақсаты. Дисциплина бағытталған гидродинамикалық неустойчивости түсінікті болашақ мамандарды қалыптастыру. Дисциплиналар келесі аспектілерді қарастырады: олардың динамикалық қасиеттерін және олардың негізгі қасиеттерін уравния; гидродинамикалық неустойчивости және турбулентности көтеру мәселелері; математикалық әдістердің турбулентности және негізгі белгілерін және корреляциялық функцияларды айқындау; Рейнольдса және турбулентности полуэмпирические теориясы уравнения; турбулентті қозғалыстағы бөлшектер қозғалысы; қазіргі заманғы модельдерді және турбуленттік тектенді модельдеу әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жылуэнергетикалық жүйелер және энергияны пайдалану
  Несиелер: 5

  Өндірістік кәсіпорындардың жылу-энергетикалық жүйелерінің құрылымы мен жұмыс істеуін, өнеркәсіп кәсіпорындарының жылу және электрмен жабдықтау жүйелерін, жылуэнергетика өндірісінде энергияны пайдалану мәселелерін шешуге және шешуге студенттердің білімін қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - электр және жылу энергиясын өндіру технологиялық схемасын анықтау; - Жылу электр станцияларынан бу және ыстық су тұтынушыларына жылуды жеткізу жолдарын табу; - жылу технологиясы өндірісінде энергияны пайдаланудың жалпы принциптерін сипаттау; - электр энергиясының сапасына қойылатын талаптар мен оларды қанағаттандырудың ықтимал жолдарын ақтау; - түрлі жылу циклдерінің жылу электр станцияларының энергетикалық көрсеткіштерін анықтау; - әртүрлі жылу техникасы процестерінің энергия және жылу қажеттілігін есептеу. Пәнді зерделеу кезінде келесі мәселелер қарастырылады: жылу және жылу энергиясын жылу және энергиямен қамтамасыз етуге арналған өнеркәсіптік кәсіпорынның жылу-энергетикалық жүйесінің құрамы мен сипаттамалары; өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергия тасымалдаушыларын өндіру және бөлу жүйесі; әр түрлі типтегі жылу электр станцияларының жалпы принциптері, құрылымы және жұмыс істеуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жылу электрстанциялары және жылу және электр желілер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің ғылыми кәсіби білімдерін және энергетика саласындағы мамандарды даярлаудың тиісті құзыреттілігін құру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 1) жылу электр станцияларының және жылу желілерінің жұмыс істеу негіздерін түсінеді; 2) әлемдегі және ҚР энергетикалық саласының жалпы көрінісін түсіну үшін алынған білімдерді қолданады; 3) жылуэнергетиканың практикалық мәселелерін шешу үшін сатып алынған тәртіптік дағдыларды пайдаланады; 4) әртүрлі жылу-энергетикалық кешендер мен жүйелердің жабдықтарын пайдалану сенімділігін талдайды; 5) ЖЭО, жылу желілері мен қауіпсіздік техникасының сенімділігін бағалау әдістерін критикалық бағалайды. Пәннің мақсаты. Дисциплина бағытталған жылу қондырғыларын және жылыту қондырғыларын эксплуатациялау негізінде болашақ мамандардың біліктілігін қалыптастыру. Дисциплины келесі аспектілерді қарастырады: энергоауорданудың сенімділік теорияларында қолданылатын иерархиялық әдістер; растауға қолжетімділік показателей расчёт; жылуэнергетикалық жабдықтарды пайдаланудың бағалануы; диагностика және авариялық жағдайлар; жобалау мен эксплуатациялау объектілерін жабдықтауды қамтамасыз ету; қолданыстағы ТЭС-ның қамтамасыз етілуін қамтамасыз ету; қауіпсіздік және энергетикалық объектілердің тіршілік етуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жану және жарылыс физикасы
  Несиелер: 5

  Жану және жарылыс үрдістерінің теориялық негіздерін қоршаған ортаға әсер етудің түрлерін талдау арқылы, осы әсерлердің сапалық және сандық сипаттамаларын зерттеу; түрлі жылу және энергетикалық қондырғыларда жарылыс қауіпсіздігінің бағасы Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - жану және жарылыс үрдістерінің адамгершілік әрекеттерімен бірге жүретін үрдістерін түсіну; - жану теориясы негіздерін, түрлі жанармай жану процестерін зерттеудің негізгі теориялық және тәжірибелік әдістерін қолдануға; Жану, физика-химиялық және физикалық үрдістер мен жану процестерімен жүретін құбылыстар кезінде химиялық өзара әрекеттесу механизмдерін түсіндіру. Пәндерді оқып-үйрену барысында келесі сұрақтар қарастырылады: жану және жарылыс теориясы, жану кезінде химиялық өзара әрекеттесу механизмдері, көмірсутекті отынның жануы; сыни от тұтату жағдайлары; жану, жылу ағынын толқынының профилі мен жылдамдығы; «критикалық жағдайлар» әдісі; жану және детонация; физикалық-химиялық және физикалық үдерістер мен құбылыстар, жану үдерістерімен бірге жүреді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жылуэлектр станциялардағы экологиялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Экологиялық қауіпсіздіктің алдын-алу жолдары, табиғатты қорғау мен энергоресурстарпды қолданудың негізгі алғышарттары. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - жаһандық экологиялық проблемаларды талдау, iei заманауи экологиялық менеджмент және экожүйелерді, әдістері мен су, ауа, өндірістік кәсіпорындардың зиянды шығарындылардың топырақ қорғау технологиялық тәсілдерді тұрақты даму; - Табиғатты басқару және қорғау саласында проблемалар мен нақты экологиялық проблемаларды оңтайлы шешуге қабілетті болуы қоршаған орта, тәжірибеде алынған теориялық білімдерді қолдану; - су және жер үсті экожүйелердің антропогендік қысым болжау және модельдеу бағалау үшін экологиялық мониторинг әдістерін көрсету. Пәнді оқыған кезде келесі мәселелер қарастырылады: Энергия мен қоршаған орта арасындағы өзара әрекеттесу мәселесі. Қазақстан Республикасының экологиялық саясатының заңнамалық базасы. Экологиялық нормалау негіздері. Отынның ұтымды пайдаланылуы. Суды ұтымды пайдалану. Экологиялық тәуекел және қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық аспектілері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ядролық физика
  Несиелер: 6

  Заманауи ядролық физиканың фундаменталды түсініктерін, заңдарын және теорияларын меңгеру; студенттерде ғылыми көзқарас пен физикалық ойлау қабілетін қалыптастыру; зерттелінетін сәулеленуді тіркеуге арналған құралдар арсеналын қолдануды үйрену; автоматтандырылған физикалық экспериментті ұйымдастыру және жүргізудің заманауи дағдыларын игеру. Пәнді оқыту нәтижесінде студент: - эксперимент мәліметтерін өңдеудің заманауи әдістерін пайдалануға, есептеулер мен эксперименттердің қателіктерін бағалауға; - ядролық-физикалық эксперимент пен экологиялық мониторингті жүргізу үшін тіркеуші аппаратураны білікті түрде таңдау және қолдануға; - ядролық сәулеленудің заманауи тіркеуші құрылғылары мәселелерін өз бетімен түсінуге; - кәсіби қызмет саласында радиациялық мониторинг құрадарын қолдануды үйренге; - иондаушы сәулелену көздерінен қорғанудың инженерлік есептеу әдісін қолдану тәжірибесін игеруге, радиометриялыө және спектрометриялық өлшеулерді жүргізуге қабілетті болады. Пән мамандарды даярлаудың маңызды кезеңдерінің бірі болып табылады. Пәнді оқыту барысында келесі сұрақтар қарастырылады: Магниттік және электр өрістеріндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысын сипаттайтын негізгі теңдеулер. Көлденең және бойлық магниттік өрістерде, сонымен қатар электр өрісінде зарядталған бөлшектерді фокустау принциптері. Спектрометрлердің конструкциясы. Зарядталған бөлшектердің спектроскопиясының негізгі ұғымдары. Үдеткіштер және реакторлар, альфаспектрометрлер, көлік жүйелерінде орнатылатын зарядталған-бөлшектердің спектрометрлері. Газбен толтырылған детекторлар. Иондаушы және пропорционалды камералар. Гейгер санауышы. Газдық детекторлар жүйесі. Позициялық сезімталдықты қамтамасыз ету. Жұқа газдық детекторлардың конструкциялық ерекшеліктері. Дрейфті камералар. Жартылайөткізгіш детекторлар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Энергияны үнемдеудің физика-техникалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты технологиялық үдерістер мен құрылғылардың энергетикалық талдауын жүзеге асырудың негізгі әдістері туралы студенттердің идеяларын қалыптастыру; энергетикалық ресурстарды пайдалануды бақылау және есепке алуды ұйымдастыруды құру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 1) энергияны үнемдеудің физикалық-техникалық негіздерін түсінеді; 2) жылуэнергетикадағы энергияны үнемдеудің физикалық негіздерін тереңдетіп зерделеу арқылы алынған жаңа білімдерді қолданады; 3) жылуэнергетика саласында энергия үнемдеу шараларын әзірлеу кезінде сатып алынған дағдылар мен тәртіптік құзыреттерін падаланады; 4) энергия тиімділігін және энергияны үнемдеуді басқарудың заманауи әдістері мен құралдарын талдайды; 5) энергия үнемдеу шараларын сыни бағалайды. Пәнді оқыған кезде келесі аспектілер қарастырылады: отын-энергетикалық ресурстар; энергия алу, түрлендіру және пайдалану тәсілдері; энергия тиімділігі мен энергияны үнемдеуді басқарудың заманауи әдістері мен құралдары; энергияны тұтынуды есепке алу және реттеу; энергетикалық аудит және басқару негіздері; энергия үнемдеудің физикалық және техникалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жылуэнергетикалық компаниялардың қалдықтарын пайдалану және кәдеге жарату
  Несиелер: 5

  Криогенді технология мен криотехнологияның физикалық негіздерін білу. Модульдің міндеті - студенттерге физикалық зерттеулердің дағдыларын үйрету, төмен температура процестерін жүзеге асыру бағыттары туралы идеяларды қалыптастыру, осы үдерісте туындайтын проблемаларды өз бетімен анықтау және талдау мүмкіндігі. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - Техносфералық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі әдістеріне және жүйелеріне ие, адамдар мен қоршаған ортаны қауіптен қорғау үшін белгілі құрылғылар, жүйелер мен әдістерді таңдау орынды; - жылу энергетикасы кәсіпорындарының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы негізгі нормативтік құқықтық актілерді қолдануға; - төтенше жағдайларда түрлі өндірістік процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық негіздерін білу; қауіпті, аса қауіпті және қолайлы тәуекел аймақтарын анықтау. Пәнді оқыған кезде төмендегі сұрақтар қарастырылады: жылу энергетикасы кәсіпорындарының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы негізгі нормативтік құқықтық актілерді зерттеу; төтенше жағдайларда түрлі өндірістік процестердің қауіпсіздігін ұйымдастырудың негіздері; қалдықтарды кәдеге жарату және жою саласындағы инновациялық технологиялар; тәуекелдерді бағалау және әзірленетін технологиялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жылуэнергетика саласындағы сапа менеджменті
  Несиелер: 5

  Жылу энергетикалық кәсіпорындардың сапа менеджменті жүйесі, жылуэнергетикадағы сапаны басқару принциптері туралы білімді қалыптастыру, ISO 9000 стандарттарына негізделген нормативтік базамен танысу және сапа менеджменті жүйесін ұйымдастыру, «Жалпы сапа менеджменті» тұжырымдамасы. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - жылу энергиясында қолданылатын нормативтік және нормативтік құжаттардың түрлерін жіктеу; - Жылу энергетикасы саласында сапа менеджменті жүйесін құру үшін нормативтік, нормативтік және әдістемелік құжаттарды қолдануға; - жылу энергетикасы кәсіпорындарында сапа менеджменті жүйесін құру кезінде стандарттарды, нормаларды, ережелерді және басқа да техникалық құжаттарды қолдануға; - отандық энергетика саласының даму ерекшеліктерін ескере отырып, халықаралық стандарттармен белгіленген ережелерді түсіндіріңіз. - отын-энергетикалық ресурстардың түрі бойынша кәсіпорынның отын-энергетикалық баланстарын құрастыру. Сапа менеджменті теориясы мен практикасының негізгі ережелері, сапа менеджменті жүйесіне қойылатын заманауи талаптар және оны қолдану; жылуэнергетикадағы сапа менеджменті жүйесін құру үшін жылу энергетикасы, жылу физикалық мөлшерін метрологиялық қамтамасыз ету, реттеуші және нормативтік құжаттардың сапасын қамтамасыз ету мәселелерін талдау саласындағы дағдылар мен қабілеттерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жылуэлектрстанцияларды автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы АТ-технологияларын қолданумен автоматты режимде ЖЭС негізгі және қосалқы жабдықтарын реттеу әдістерін зерттеу; жылу-энергетикалық объектiлердiң технологиялық процесстерi үшiн автоматтандырылған басқару жүйелерiнiң жұмыс iстеу принциптерi; жылу энергетикасы кәсіпорындарында технологиялық үдерістерді реттеудің оңтайлы схемаларын талдау және анықтау. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - заманауи АТ-технологияларын қолданумен автоматты режимде ЖЭО-ның негізгі және қосалқы жабдықтарын реттеу жолдарын түсіну; - кәсіпорында технологиялық үдерістерді реттеудің оңтайлы схемасын табуға; - ЖЭС-да автоматтандырылған реттеу және басқару туралы заманауи идеялар контекстінде сыни талдау, синтездеу, бағалау және жаңа идеяларды синтездеу; - ЖЭС-дағы ақпараттық жүйелерді және автоматтандырылған технологиялық бақылаудың кіші жүйелерін тәжірибе жүзінде қолдану. Пәндерді оқып-үйрену барысында келесі сұрақтар қарастырылады: Автоматтық жүйелердегі реттеу туралы заңдар. Жылу электр станцияларында автоматтандырылған басқаруды енгізу. Процесстерді басқару жүйесінің құрылымы мен қызметі. Автоматтандырылған басқарудың ақпараттық шағын жүйесі. Қашықтан ақпарат енгізу және басқару үшін кіші жүйелер. Жылу электр станцияларының реттеушілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Отынның жану процестерін 3D модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты физикалық үрдістерді математикалық модельдеу, ЖЭС-дың бу генераторларын құрастыру және жобалау саласындағы білім құру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 1) ЖЭС қазандықтарының жану камераларында жылу алмасу процестерін 3D модельдеу негіздерін түсінеді; 2) электр станциясының шектеулі көлемінде жылу алмасу процестерін егжей-тегжейлі зерделеу үшін алынған білімдерді қолданады; 3) қазандық қондырғысының жылу есебінде кәсіби дағдыларды меңгеруде пайдаланады; 4) әр түрлі жағдайларда жұмыс жағдайларында жылу қазандықтарының жұмысының тиімділігін талдайды; 5) технологиялық үдерістер мен жобалық шешімдерді оңтайландыру әдістерін критикалық бағалайды. Пәннің мақсаты. Пәннің түзетулерді болашақ мамандарға креативті мышелению және түсініксіз 3D модельдеуді кілттерді термоядролық үрдістерді Котлов ТЭС-ін жандандыру камераларында түсінуге мүмкіндік береді. |Пәннің келесі аспектілері қарастырады: моделдеу объектілерді жобалау; технологиялық процестерді және жобалық шешімдерді оңтайландыру; математикалық программалаудың негізгі бөлімдері; сызықтық программалау және әдістер; «айыппұл» және «барьерлік» функцияның әдістері; Динамикалық программалау әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Отын жануын оңтайландыру технологиялар
  Несиелер: 5

  Болашақ маманның тұтану, термохимиялық препараттарды, жануды және көмірді газдандырудың плазмалық процестерін зерделеудің теориялық және тәжірибелік әдістерін білуге қабілетті болашақ маманның қалыптасуы; Paraview бағдарламалық пакетінде визуализацияны жүзеге асыру; энергияны қайта өңдеу схемаларының тиімділігін талдайды, энергия өндірісінің жаңа жолдарын талқылайды, тәжірибеге инновациялық шешімдерді енгізеді Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - жылу технологиясының технологиялық, техникалық және энергетикалық аспектілерінің өзара байланысын талдау; жылу, жылу технологиясы және жылу және жаппай тасымалдау қондырғыларының құрылымдық сұлбаларымен жұмыс жасау, энергияны үнемдейтін технологиялар негіздерін анықтау; - түрлі типтегі ЖЭС жұмыс процестерін жетілдірудің өздік әдістері; - қазіргі заманғы жылу электр станцияларының жылу-энергетикалық жүйесінің құрамын және сипаттамаларын талдау; - техникалық шешімдер мен ұсынымдар түрінде зерттеу нәтижелері бойынша қорытындылар жасайды. Пәнді оқу кезінде келесі сұрақтар қарастырылады: энергияны дамыту үрдістері мен модельдерін талдау үшін энергетикалық жүйелерді жүйелі зерттеу; математикалық модельдеу негізінде энергетикалық технологияларды болжамды талдау әдісін зерттеу; индустриялық дамудың қазіргі кезеңінде жылуэнергетика өндірісінде энергияны пайдалану мәселелерін шешу және шешу дағдыларын игеру; өндірістік жүйелерді жаңғырту туралы білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндірістің экологиялық және энергетикалық қауіпсіздігін басқару
  Несиелер: 5

  Энергия тиімділігін және энергияны үнемдеу әлеуетін анықтау үшін экологиялық және энергетикалық зерттеулерді жүргізу дағдыларын дамыту, энергия менеджменті жүйесін енгізу, энергия тиімділігін арттыру бойынша шаралар бағдарламасын әзірлеу, экологиялық мониторинг бағдарламасын енгізу және энергия үнемдеу әсерін растау.. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - жаңа технологияларды енгізу кезінде экологиялық және технологиялық тәуекелдерді бағалау; - қалдықтарды жою технологиясын және өндірістің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесін құру; - өнімнің сапасын, сенімділігін, шығындарын және өндірістің экологиялық қауіпсіздігімен қамтамасыз ету кезінде оңтайлы шешім табу; - жаңа жобалық шешімдердің патент тазалығын қамтамасыз ету және жобаның техникалық деңгейін анықтау үшін патенттік зерттеулер жүргізу; - әзірленген жобалар мен бағдарламаларды жүзеге асыру бойынша әдістемелік және нормативтік құжаттарды, техникалық құжаттарды, сондай-ақ ұсыныстар мен шараларды әзірлеу. Энергияны және қоршаған ортаның тиімділігін және құрылыстың қауіпсіздігін арттыру жолдарын зерттеу; кәсіпорынның отын-энергетикалық ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалау әдістерін игеру, энергиямен жабдықтау құнын төмендету, табиғи жаңартылмайтын ресурстарды сақтау, қоршаған ортаға теріс әсер ету және қоршаған ортаның теріс әсерін болдырмау; отын-энергетикалық ресурстарын пайдалануға байланысты кәсіпорынның қоршаған ортаға әсерін бағалау және болжау; кәсіпорынның энергия тиімділігі мен экологиялық қауіпсіздігін арттыру мүмкіндіктерін айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Отынды жағудың арнайы мәселелері
  Несиелер: 5

  Сұйық және газ тәрізді күйдегі көмірсутектердің термофизикалық қасиеттерін есептеу әдістерімен студенттерді таныстыру; көмірсутектердің термофизикалық қасиеттерін есептеу әдістерін, олардың қолданылуын және олардың дәлсіздіктерін түсінуге студенттердің түсінігін қалыптастыру; Көмірсутектердің термофизикалық қасиеттерін есепке алу үшін болашақ кәсіби жұмыс үшін қажетті практикалық дағдыларды студенттерге беру. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - термофизикалық қасиеттердің материяның молекулалық құрылымымен, атомдар мен молекулалардың өзара әрекеттесудің энергиясы, сыртқы жағдайлар мен соққылармен өзара байланысын талдау; - Термофизикалық қасиеттерді анықтау үшін физикалық және термодинамикалық негіздер әдістерін білу; - нақты термофизикалық мәселелерді шешу үшін теориялық білімдерді қолдану. Пәнді зерделеу кезінде келесі сұрақтар қарастырылады: Газ тәріздес күйдегі заттардың аналитикалық теңдеулері. Заттардың термофизикалық қасиеттерінің теориясындағы термодинамикалық әдіс. Тиісті мемлекеттердің заңы және газ тәріздес және сұйық күйдегі заттардың термофизикалық қасиеттерін есептеу үшін қолдану. Газ тәріздес және сұйық күйдегі заттардағы көлік құбылыстары. Бір компонентті заттардағы сұйық-бу фазалары мен сын құбылыстары мен олардың қоспаларының тепе-теңдігі. Газконденсатты күйдегі заттардың термофизикалық қасиеттері. Газ конденсатын майларының термофизикалық қасиеттері және олардың фракциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің энергетикалық аудиті және энергия үнемдеуді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Энергия үнемдеу саласындағы студенттердің білімін қалыптастыру және ұйымдардың энергия тиімділігін арттыру үшін кәсіпорындардың энергетикалық аудитін (энергетикалық аудит) негіздері туралы идеялар. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық аудитін ерекшеліктерін түсіну; - энергетикалық зерттеулердің, энергия аудитін және энергияны үнемдеудің қажетті әдістері мен құралдарын таңдау; - жылу және энергетикалық процестерді жүзеге асыру кезінде энергияны және ресурстарды сақтау және қоршаған ортаны қорғау әдістері мен құралдарын пайдалану; - заманауи жағдайларда жылу энергиясын өндіру, тасымалдау және пайдалану проблемаларын түсіну, - жылу энергиясын және жылу технологиясы қондырғылары мен жүйелерін, сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта энергияны тұтынуды бақылау құралдарын математикалық және имитациялық модельдерді әзірлеу. Пәндерді зерттеу кезінде келесі мәселелер қарастырылады: тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы энергия үнемдеу, өндірістік қызметтің барысында, жылуэнергетика және жылу техникасы жабдықтарын орнату және пайдалану энергетикалық зерттеулердің, энергия аудитін және энергияны үнемдеудің қажетті әдістері мен құралдарын зерттеу; энергия және ресурстарды үнемдеу және қоршаған ортаны қорғаудың тәсілдері мен құралдары, жылу және энергетикалық процестерді жүзеге асыру; тұрғын үй секторындағы энергияны тұтынуды бақылау құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жылуэнергетикадағы ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Практикада алынған білімдерді кейінгі пайдалану және бакалавриаттың магистратура жұмыстарын жазу үшін жылуэнергетикадағы техникалық құралдарды моделдеу және талдау дағдыларын меңгеру.. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - жылу процестерін модельдеу үшін пайдаланылатын заманауи бағдарламалық құралдарды талдайды; - ғылыми-зерттеу әдіснамасын және ғылыми білімдердің негізгі әдістерін, автоматтандырылған жүйелердің бағдарламалық жасақтамасын, жылуэнергетикадағы ақпараттық жүйелерде қолданылатын модельдерді құру және талдау әдістерін түсіну; - математикалық модельдеудің негізгі ұғымдарын, үлгілері мен әдістерін, жылу энергетикасындағы зерттелген ақпараттық жүйелерді меңгеру; - ақпарат көздерімен тиімді жұмыс жасау, тапсырмаларды шешудің ең жақсы тәсілдерін табу, әртүрлі жабдықтардың параметрлерін есептеу үшін қолдану пакеттерін пайдалану. Пәндерді оқып-үйрену барысында келесі сұрақтар қарастырылады: Физикалық және математикалық үлгілерді жіктеу. Үлгілердің негізгі түрлері мен сыныптары. Дерекқорды басқару жүйелерін (ДҚБЖ), корпоративтік ақпараттық жүйелерді (ТМД) пайдалану. Қазіргі заманғы графикалық редакторларды (ParaView, TECHplot, GNUplot) пайдаланып үш өлшемді модельдеудің нәтижелерін графикалық интерпретациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Отын дайындаудың физика-химиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерге отынды жағудың негізгі физика-химиялық әдістерінің ғылыми білімдерін құру болып табылады. Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер келесідей қабілеттерге ие болады: 1) отынды жағудың негізгі әдістері мен отындайындау жүйесін жобалауды түсіну; 2) қажетті жылу және-химиялық режимдердің оңтайлы шарттарын анықтау үшін алынған білімді қолдану; 3) негізгі жылуэнергетикалық жабдықтардың сенімді және үнемді жұмысын ұйымдастыру үшін алынған тәжірибелерді пайдалану; 4) отынды өңдеуде химиялық реагенттерді тұтынуды талдау; 5) қалдықтар отынының көлемін және агрессивтілігін төмендету, жабдықтардың қауіпсіздігін критикалық бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде келесі аспектілерді қарастырылады: характеристика природных топлив; технологикалық показатели сапалы топлива; жылу алмасу аппараттары мен құрылғыларының жоғары технологиялық және механикалық тәрбие механизмдерін жасау; грубодисперсных және коллоидты примесей топлива жою.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жылуэнергетика саласындағы нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Жылу-энергетика саласында энергия үнемдеуді нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етуді қолданудағы жылуэнергетика және сапа кепілдігі проблемаларын талдау және тәжірибелік дағдылар саласында білім, дағдылар мен қабілеттер қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде студент: - Мемлекеттiк және жергiлiктi деңгейлерде энергияны үнемдеудiң нормативтiк және әдiстемелiк процестерiн әзiрлеуге жүйелi тәсiлдердi пайдалану; - энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық, ғылыми, өндірістік, техникалық және экономикалық шараларды қолдану; - жаңартылатын энергия көздерін экономикалық айналымға тартудың ағымдағы үрдістерін талдау; - практикада, Қазақстан Республикасында және шетелде белсенді дамып келе жатқан нормативтік және әдістемелік үдерістерді жіктеу; - энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған ұйымдастырушылық, өндірістік, техникалық және экономикалық шараларды іске асыру. Пәндерді зерделеу кезінде келесі мәселелер қарастырылады: энергия үнемдеуді нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету; Энергия үнемдеу саласындағы стандарттар, нормалар мен талаптарды қолдануда отандық және шетелдік тәжірибені зерделеу, мемлекеттік және жергілікті деңгейде энергияны үнемдеуді нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру процестерін пайдаланудың жүйелі тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  берілген методология бойынша эксперименттік зерттеулер жүргізу, тиісті математикалық аппарат көмегімен алынған нәтижелерді өңдеу және талдау;

 • Код ON2

  жылуэнергетика және жылу процестерін автоматтандырудағы жылутехникалық параметрлердің құрамы мен сапасын бақылаудағы заманауи технологиялық құралдарды және өлшеу әдістерін қолдану;

 • Код ON3

  заманауи кәсіпорындардардағы процестерді зерттеу үшін АТ технологиялары мен қолданбалы программалық пакеттерін пайдалану;

 • Код ON4

  бекітілген әдістерге сәйкес жеке бөлімдер (сатылар, міндеттер) үшін ЖЭС-да энергетика және жылу технологиясы, энергияны пайдалану және энергияны үнемдеу саласындағы тәжірибелік зерттеулер мен жобалауды жүргізу;

 • Код ON5

  жылу электр станцияларының жылутехникалық және жылуэнергетикалық қондырғыларын дамыту, жаңғырту және пайдалану кезіндегі бақылау және өлшемдер жүргізудің бағдарламалары мен әдістерін жоспарлау, олардың сипаттамалары мен қорытындыларын жасау;

 • Код ON6

  қоршаған ортаны қорғау, энергияны үнемдеу және ресурстарды үнемдеу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру, өндірістің экологиялық қауіпсіздігін бақылау;

 • Код ON7

  ЖЭС-дағы қондырғылардың және технологиялық процестердің энергетикалық бағалауды жасау, отын-энергетикалық ресурстардың шығындарын есепке алу; ЖЭС-ның учаскелерінің, қондырғылардың, технологиялық процестердің техникалық және экономикалық балансын ұйымдастыру;

 • Код ON8

  қазандықтардағы органикалық отынның жағуын ұйымдастыру кезіндегі, қазандық қондырғылардың газ-ауа және бу-су трактарында пайда болатын жылуфизикалық және гидродинамикалық процестерді түсіндіру үшін және қолданбалы техникалық мәселелерді шешудегі білімдерін қолдану;

 • Код ON9

  жылу электр станцияларында жылу мен электр энергиясын өндіру үшін төмен қалдық және қалдықсыз технологияларды қолдану;

 • Код ON10

  органикалық отындарды технологиялық тиімді жағу және зиянды шығындарды азайту үшін эксперименталды және теориялық зерттеулер нәтижелерін (OpenFoam, Paraview, OriginLab, Labview және т.б.) модельдеу және өңдеу үшін компьютерлік технологияларды пайдалану;

 • Код ON11

  жылу және электр энергетикасы объектілерінің бәсекеге қабілеттілігін және тиімділігін қамтамасыз ету үшін инновациялық энергетикалық объектілерді жоспарлау үшін экономиканың құралдарын (заңдар, ғылыми тәсілдер, қағидалар, әдістер, модельдер) пайдалану;

 • Код ON12

  әлеуметтік және өндірістік салалардағы мәселелерді шешу үшін жеке пікірін білдіріп мәдениетаралық және өнеркәсіптік (кәсіби) қарым-қатынастарда ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде сөйлесу.

Top