Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05306 Физикалық химия в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Химиядағы математикалық моделдеу
  Несиелер: 5

  Мазмұны келесі тақырыптарды қарастырады: кибернетика әдісі; химия және химиялық технологиядағы кибернетика және кибернетика әдістерін қолдану; кез-келген химиялық-технологиялық үдерісті зерттеу заманауи ақпараттық технология принциптеріне негізделген және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аналитикалық химияның таңдаулытараулары
  Несиелер: 5

  Пән қосарланған химиялық реакциялардың тепе-тендік константаларының термодинамикалық туындысын, қышқыл-негіздік теорияларды салыстырмалы талдау; қышқыл-негіздік, тотығу-тотықсыздану тепетеңдігі және оның графикалық анализі; тұнбаның ерігіштігін есептеу және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым және білімдегі компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны келесі тақырыптарды қарастырады: ақпараттық технологиялар және мәдениет, білім беру жүйесін ақпараттандыру, деректерді ұйымдастыру, сақтау және өңдеу технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Қоғамның қазіргі кездегі дамуы жағдайында басқару процесінің психологиялық мазмұнының рөлі арта түсуде. Курсты оқу барысында студенттер басқару қызметінің көп қырлы психологиялық мазмұны туралы қазіргі заманғы көзқарастармен танысады, сондай-ақ ұйымдардағы адамдардың мінез-құлықтарын басқаруға көмектесетін тәжірибелік дағдыларды игереді, оларды болашақ кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физикалық химияның теориялары мен мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны келесі тақырыптарды қарастырады: статикалық термодинамиканың элементтері және негізгі түсініктері; неравновесных процестердің термодинамикасының негіздері; электролит ерітінділерін қалыптастыру тетігі, электрод процестерінің кинетикасы және т.б. туралы заманауи көзқарас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Наноөлшемді жүйелердің физикалық химиясы
  Несиелер: 5

  Нанобөлшектер құрылымы мен физика химиялық қасиеттері. Молекула кластерлерінің түзілуі. Өлшемдік эффект. Класстерлерді квантық химиялық сипаттау жолдары. Механохимия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аналитикалық химиядағы сорбциялық процестер
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны келесі тақырыптарды қарастырады: сорбциялық процестердің негізгі үлгілері; аналитикалық химиядағы сорбциялық процестерді қолдану, сорбция түрлері және олардың механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Комплексті қосылыстар химиясының таңдаулы тараулары
  Несиелер: 5

  Пән күрделі қосылыстардағы химиялық байланыстың қазіргі күйінзерттейді; түрлікомплекстіқосылыстардыңқұрылымы мен қасиеттері; күрделі қосылыстардың реакциялар кинетикасы және механизмі; комплексонаттарды және олардың металдармен комплекстерін дайындау, комлексондар және олардың металдармен комплекстерін қолдану т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Органикалық қосылыстардың және полимерлердің құрылымы мен реакциялық қабылеттілігі
  Несиелер: 5

  Пәнніңмазмұныкелесітақырыптардықарастырады: реакциялардыңмеханизмдеріментүрлері; реакциямеханизмдерінанықтауәдістері; кинетикалықжәнетермодинамикалықреакцияшарттары; аралықбөлшектердіңжалпысипаттамалары; түрліреакциялармеханизмдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейорганикалық қосылыстардың құрылымы мен реакциялық қабыілеттілігі
  Несиелер: 5

  Барлық химиялық элементтер мен олардың бейорганикалық қосылыстарының құрылымын, реактивтілігін және қасиеттерін зерттеуге байланысты пән органикалық заттарды қоспағанда, барлық химиялық қосылыстарды қарастырады. Заманауи технологияларға қажетті қасиеттері бар жаңа материалдарды жасау жолдары нәзірлеу және ғылыми негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кайтымсыз процестердің термодинамикасы
  Несиелер: 5

  Қайтымсыз процестердің термодинамикасы әдісінің принциптері. Көлік және химиялық кинетика құбылыстарына қолданылатын қайтымсыз процестердің формалды теориясы және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ажыратып алудың мембраналық әдістері
  Несиелер: 5

  Пән ажыратып алудын мембраналық әдістерін, қолданылатын мембрана түрлерін, оларды синтездеу әдістерін, қолдану салаларын, мембраналық тепе-тендік зандылықтарын, мембраналық жүйелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы қатты дененің физикалық химиясы
  Несиелер: 6

  Пән химия және қатты денелер физикасына қатысты бір қатар мәселелерді, яғни кристалдар құрылымының симметриялары, кристалдағы атомдардың кеңістіктік орналасуы және олардың химиялық байланыстары, сондай-ақ кристалдық заттардың құрылымын олардың химиялық қасиеттеріне әсерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Полимерлердің физикалық химиясы
  Несиелер: 5

  Пән полимерлердің физика механикалық қасиеттерін, деформациялық сипаттамалары, полимерлерден алынған жаңа материалдардың замануи физика химиялық талдау әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биологиялық процестердің химиялық негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің мазмұны тірі материя химиясын зерттеу, химиялық құрылымды зерттеу, өмірге қажетті қосылыстардың маңызды кластарының химиялық қасиеттері мен биологиялық функцияларын зерттеу, олардың тірі организмдердегі химиялық түрлену жолдары және осы өзгерістердің маңыздылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Наножүйелер құрылысы және фотоника
  Несиелер: 6

  Пән наномөлшерлі және дисперсті жүйелердің негізгі сипаттамаларын қарастырады, яғни өлшеу әсері; нанобөлшектердің құрылымы мен физика-химиялық қасиеттері; молекулалық кластерлерді қалыптастыру, нанобөлшектердің физико--химиялық диагностикасы, наноқұрылымды жүйелерді синтездеудің физикалық әдістері, наножүйелер мен фотониканың құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жартылай өткізгіштерді алудың физика-химиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны: аса таза жартылай өткізгіш қосылыстарды алу; жартылай өткізгіш материалдарды алудың ең кең таралған әдістері: балқыманың бірыңғай кристалдарын алу, контейнердегі балқыманың бағыттық және аймақтық кристаллизациясы, аймақтың балқу әдісі, сублимация әдістері және химиялық реакциялар және т.б. әдістер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биология және экология негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің мазмұны тірі материя химиясын зерттеу, химиялық құрылымды зерттеу, өмірге қажетті қосылыстардың маңызды кластарының химиялық қасиеттері мен биологиялық функцияларын зерттеу, олардың тірі организмдердегі химиялық түрлену жолдары және осы өзгерістердің маңыздылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Молекулааралық әрекеттесу және супрамолекулалық жүйелердің өзіндік ұйымдастырылуы
  Несиелер: 5

  Пән молекулааралық әрекеттесулердің негізгі түрлерін, супрамолекулалық жүйелердегі молекулааралық байланыстардың түрлерін, өзіндік ұйымдастырылу, молекулярлық тану, кооперативті әсерлер және түзілетін қосылыстардың түрлерін, кристалды және биожүйелердегі әрекеттесулер және өздігінен ұйымдастырылу, зерттеу әдістері және қолдану салалары қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыларын игере білу

 • Код ON3

  Цифрлық дизайнның стандартты пакеттері негізінде химиялық процестер мен қазақша математикалық модельдеу әдістерін қолдануға қабілетті; эксперименттік деректерді математикалық өңдеу әдістерін меңгеру.

 • Код ON4

  Ғылыми зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізуде құзыретті; химияның әртүрлі саласында тәжірибелік зерттеулер жүргізудің негізгі әдістеріне ие болады, оларды ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыруда пайдалана алады.

 • Код ON5

  Патенттік құжаттамамен жұмыс істей алады, ХПЖ бойынша іздеудің кез-келген нысанын (берілген тақырыпқа сәйкес) тәуелсіз түрде жіктей алады, түпнұсқалық шешімдерді техникалық мәнге жақын таңдайды, патенттік зерттеулерді жүргізеді, ұсынылған өнертабыстарды тұжырымдауға, өнертабыстарды сипаттауға және патенттер беруге қабілетті болады.

 • Код ON6

  Ғылыми және оқу мақсаттарына пайдалану үшін химиялық заттар мен үрдістер туралы жаңа ақпаратты талдауға, тұжырымдауға, кәсіби қызметке жүзеге асыруға қабілетті болу

 • Код ON7

  Әртүрлі қосылыстарды тазарту, сәйкестендіру және синтездеу бойынша эксперименттік жұмыстарды жүргізу әдістерін және алынған білімдерді қолдана білуге қабілетінің болуы. Ең жаңа физика-химиялық талдау және зерттеу әдістерінің кәсіби қызметінде қолдану

 • Код ON8

  Іргелі химиялық пәндердің теориялық және практикалық білімдерін қолдану арқылы қазіргі химияның мәселелерін шешеді

 • Код ON9

  Қасиеттері, құрылымы, химиялық құрамы алдынала белгілі жаңа материалдар мен өнімдерді әзірлеуге және жасауға негізделген

Top