Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D04101 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Нархоз Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Инновациялық зерттеу жобаларын басқара алатын, мемлекеттік басқару саласындағы заманауи зерттеу әдіснамасын, теориясы мен тұжырымдамасын қолдана алатын және мемлекеттік басқарудағы жаңа сын-қатерлерді еңсере алатын PhD докторларын дайындау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D071 Мемлекеттік және жергілікті басқару
 • Дайындық бағыты 8D041 Бизнес және басқару
 • Эконометрика (ілгермелі курс)
  Несиелер: 6

  Бұл курс экономикалық қатынастарды бағалау және тестілеу үшін статистикалық зерттеу әдістерін меңгеруге бағытталған. Докторанттар регрессиялық талдаудың әртүрлі формаларына, регрессиялық коэффициенттердің болжамдарына, жалған айнымалыларға негізделген эконометрикалық үлгілерді салады. Бұл курста практикалық жұмыстарды шешуде және экономикалық деректерді талдағанда, STATA, EVIEWS, R, SPSS сияқты статистикалық платформаларға қоса басқа компьютерлік бағдарламалық өнімдерді пайдалану қамтамасыз етіледі.

  Оқу жылы - 1
 • Даму экономикасы
  Несиелер: 6

  Курс әртүрлі елдердің қазіргі заманғы экономикалық дамуының ғылыми талдауын, көп өлшемді статистикалық талдау әдісін және экономикалық өсудің жағдайларын, факторларын және модельдерін анықтау, сондай-ақ адами капиталды дамыту, денсаулық сақтау, мәдениет, қаржы және сақтандыру секілді әлеуметтік маңызды бағыттардағы экономикалық талдауды қамтиды. Докторанттар зерттеу және коммуникация саласындағы заманауи әдістемелерді қолданып, өздерінің зерттеу жұмыстарының объектілеріне эмпирикалық талдау жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Экономикалық зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курс ғылыми зерттеулер жүргізуді жүйелейді. Яғни, экономикалық зерттеулер әдіснамасын қамтиды. Соның ішінде экономикалық саладағы өзекті мәселелерді анықтау, ғылыми зерттеу әдістерін және әдістемелерін белгілеу, бастапқы және қосымша деректерді жинау сияқты құзіреттіліктерді қалыптастырады. Экономикалық зерттеулердің заманауи құралдарын интерактивті талқылау және талдау докторанттарға тәуелсіз ғылыми және қолданбалы зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
 • Зерттеушілерге арналған академиялық жазылым
  Несиелер: 6

  Курс жазбаша ғылыми коммуникация дағдыларын дамытуды қамтиды. Бұл курс ғылыми стильдің және ғылыми жанрлардың жалпы мәселелерін қарастырып, зерттеудің әртүрлі формаларын талдау және оларды практикада қолдануды қарастырады. Сондайақ ғылыми ақпаратты мамандарға және кең аудиторияға жеткізу стратегиялары талқыланады. Жалпы бұл курс интерактивті сыни талқылау, ғылыми мақалаларды талдау, практикалық жағдайлық есептерді шешу докторанттарға академиялық жазбалар мен презентацияның ғылыми стилі бойынша дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Мемлекеттің экономикалық өсуін қамтамасыз ету
  Несиелер: 6

  Пән экономикалық өсім теориялары мен модельдерін, экономикалық макроэкономикалық саясаттың факторларын есептеу және экономикалық өсу қарқыны бойынша эконометрикалық және статистикалық әдістер арқылы практикалық мәселелерді шешуде тиімділігін талдау және бағалау әдістерін қолдануды қарастырады. Дамудың экономикалық теориясына негізделген докторанттар тұрақты экономикалық өсуге қол жеткізу үшін Қазақстан экономикасының бюджеттік ресурстарын болжау, негізгі көрсеткіштерді модельдеуді жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Мемлекеттің әлеуметтік саясатының заманауи стратегиялары
  Несиелер: 6

  Пән мемлекеттің әлеуметтік саланың стратегиялық даму мәселелерін зерттеуге бағытталған. Бенчмаркингтің талдау технологияларын пайдалана отырып, докторанттар дамыған елдердің әлеуметтік саясатының модельдерін талдайды және сыни бағалауға мүмкіндік алады. Заманауи зерттеу әдістерін қолдану, өз дерінің эмпирикалық талдауын жүргізу және әлеуметтік саланың қазіргі жағдайын бағалау докторанттарға перспективалы бағыттарды дамытуға және мемлекеттің әлеуметтік саясатының басымдықтарын айқындауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Әлеуметтік ғылымдардағы зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  Курс әлеуметтiк процестердi зерттеуде сапалы деректердi талдау әдiстемесi мен әдiстерiн әзiрлеудi қамтиды. Бағдарлама: INVIVO және Atlas-ti статистикалық пакеттерін пайдалана отырып, социологиялық сапалы деректерді жинау, талдау және түсіндіру әдістеріне баса назар аударады. Практикалық кейстерді сыни талқылау докторанттарға әлеуметтік ғылымдардағы сапалы деректерді тәуелсіз талдауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ проблемалық мәселелерді анықтау және шешу үшін заманауи басқару теорияларын біріктіруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
 • Мемлекеттің инвестициялық саясатының басымдықтары
  Несиелер: 6

  Пән ивестициялық процестерді экономикалық және математикалық модельдеуді ескере отырып, инвестицияның заманауи теориясын, инвестициялық жобаларды оңтайландыруға және экономика секторларын ұтымды басқаруға негізделген проблемалық мәселелерді шешуге бағытталған. Курстың аясында докторанттар мемлекеттің инвестициялық саясатының басымдықтарын қарастырады, экономиканың және әлеуметтік саланың басым бағыттарына инвестицияларды пайдалану тиімділігін талдау негізінде инвестициялық стратегияның бағыттарын болжауға мүмкіндік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қазақстан Республикасындағы экономикалық қауіпсізлікті мемлекеттік басқару
  Несиелер: 6

  Пән экономикалық қауіпсіздікті мемлекеттік басқарудың заманауи теориясы мен тәсілдерін зерттейді; қаржы, азық-түлік, көлік, сыртқы экономикалық және энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі басқару мәселелерін анықтайды. Докторанттардың ғылыми білімдерін қолдану, мемлекеттің макроэкономикалық саясатының, басқарудың принциптері мен әдістерінің тиімділігін талдау негізінде баламалы мүмкіндіктер мен тәуекелдерді ескере отырып, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жаңа әдістерін әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Басқару ғылымдарындағы зерттеулердің өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Бұл курс басқару ғылымында зерттеудің өзекті мәселелерін қамтиды. Докторанттар заманауи басқару концепцияларына талдау жасайды. Жарияланған зерттеу нәтижелерінің интерактивті талқылануы докторанттарға сыртқы ортадағы өзгерістерді ескере отырып, ұйымдық даму сценарийлерін сынап бағалауға, модельдеуге және болжауға мүмкіндік береді. Бұд доктаранттарға өз зерттеулерін жаһандық тұрғыдан өзектілігін бағалауға көмектеседі және қазіргі проблемаларды анықтауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Код ON1

  Мемлекетті басқарудың замауни теорияларына және мемлекеттік басқару тұжырымдамасына сүйене отырып мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін басқарудағы құрылымдық емес мәселелерді анықтау мен шешуге ғылыми көзқарастарды қолдану.

 • Код ON2

  Мемлекеттің макроэкономикалық саясатының, басқарудың принциптері мен әдістерінің тиімділігін талдау негізінде баламалы мүмкіндіктер мен тәуекелдерді ескере отырып, мемлекеттің экономикалық өсуін қамтамасыз етудің жаңа стандартты емес тәсілдерін әзірлеу.

 • Код ON3

  Мемлекеттің әлеуметтік саясаттың перспективалық бағыттарын, әлеуметтік салалардың жағдайын талдау және бағалау, заманауи ғылыми әдістерді пайдалана отырып, мемлекеттік басқарудың функционалдық бағыттарындағы негізгі тұжырымдамаларды, парадигмаларды және теориялық әзірлемелерді қолдана білу.

 • Код ON4

  Материалдық өндірістің және әлеуметтік саланың басым бағыттарына инвестицияларды пайдалану тиімділігін талдау негізінде мемлекеттің инвестициялық стратегиясының негізгі бағыттарын әзірлеу

 • Код ON5

  Бизнес және басқару саласындағы инновациялық ("серпінді") жеке және топтық ғылыми жобаларды зерттеу және коммуникация саласындағы заманауи әдіснамаларды шығармашылықпен қолдана отырып, Даму экономикасының теориясына сүйене отырып, зерттеу объектілеріне эмпирикалық талдау жасай отырып басқару.

 • Код ON6

  Зерттеу нысандарын моделдеуді жүргізе отырып және бағдарламалық өнімдер мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, кәсіби және ғылыми салалардағы құрылымдық емес проблемалардың заманауи шешімдерін табу.

 • Код ON7

  Білім беру бағдарламаларын жобалап, оқыту технологияларын әзірлеп, университеттерде (жоғары оқу орындарында) педагогикалық қызметті жүзеге асыру.

 • Код ON8

  Жоғары кәсіби ортада әр түрлі тілдерде өзіндік ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ұсыну.

Top