Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07218 Геология және қатты пайдалы қазба кенорындарын барлау в Satbayev University

 • Кенді алаңдар мен кенорындардың құрылымдары
  Несиелер: 3

  КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ Пәннің мақсаты: Кенді алқаптар мен кен орындарының геологиялық құрылымдарын, кен түзудің құрылымдық жағдайларын және кенденуді орналастыру мен оқшаулаудың геологиялық-құрылымдық заңдылықтарын зерттеу. Негізгі міндеттері кен алқаптары мен кенорындарының құрылымдарымен танысу; кенді бақылау құрылымдарын және кенорындарын орналастыру мен оқшаулаудың геологиялық-құрылымдық заңдылықтарын зерттеу; кенорындар мен кен алқаптарының геологиялық құрылымдарын қалыптастыру тарихын зерттеу КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ Кен алқаптары мен кен орындарының геологиялық құрылымы туралы түсінік. Кен алқаптары мен кен орындарының геологиялық құрылымдарын жіктеу. Кен алқаптары мен кен орындарының тектоногенді құрылымдары. Кен алқаптары мен кен орындарының қатпарлы құрылымдары. Жарылысты бұзылыстарға негізделген кен алқаптары мен кен орындары. Кен алқаптары мен кен орындарының жарықшақтық пен кливажды, тектоно-магматогенді, плутоногенді құрылымдары. Негізгі және сілтілі массивтердің; гранитті интрузивтердің апикальды және апикаль үсті аймақтарының; гранитоидты интрузивтердің контактілі аймақтарының ішкі және интрузияшілік құрылымдары. Кен алқаптары мен кен орындарының вулканогенді құрылымдары. КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМІ, МЕҢГЕРУІ, ДАҒДЫЛАНУЫ Білуі тиіс: қатпарлы құрылымдар мен жарылысты бұзылыстарды зерттеу кезіндегі микроқұрылымды талдау; кен бағаналарының құрылымдық типтері және олардың жатыс элементтерін анықтау; кен алаңдарының және кен орындарының геологиялық құрылымдарының қалыптасу тарихын құрылымдық талдау. Меңгеруі керек: Кенді алқаптар мен кенорындарының қатпарлы құрылымдарын талдау; кенді алқаптар мен кенорындардағы жарылысты бұзылыстар мен жарықшақтарды бөлу. Дағдылануы: қатпарлы құрылымдар мен жарылысты бұзылыстарды қалыптасу кезіндегі кернеулердің тектоникалық өрістерін талдау; кен алқаптары мен кен орындарындары ұңғымаларында телефотогеологиялық зерттеулер жүргізу; кен алқаптары мен кен орындарында құрылымдық зерттеу бағдарламаласын құру.

  Оқу жылы - 1
 • Геологиядағы компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 2

  КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ Бұл пәнді оқытудың мақсаты үш өлшемді геологиялық модельдеу және пайдалы қазбалар қорын бағалау бағдарламасымен жұмыс істеу арқылы біліктілік пен дағдылануды арттыру. Кен орындарын компьютерлік модельдеу саласында геологияның міндеттеріне қарай, теориялық және практикалық білім беру. Компьютерлік технология саласында технологиялық білім беруді тереңдету. КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ Кіріспе. 3D ортада әртүрлі геологиялық барлау деректерін визуализациялау және интерпретациялау үшін компьютерлік бағдарламалар қажеттілігінің туындауы. Пайдалы қазбалар кен орындарын үшөлшемді модельдеу. Графикалық қосымшалармен жұмыс. Micromine бағдарламасымен қамтамасыз ету арқылы кен орындарын модельдеу және қорларды бағалау. КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМІ, МЕҢГЕРУІ, ДАҒДЫЛАНУЫ Білуі керек: геологияда шешілетін міндеттерге қатысты пайдалы қазба кен орындарын геологиялық модельдеудің негізгі принциптері мен әдістері; Меңгеруі керек: бастапқы геологиялық материалдар негізінде кен денелерінің қаңқалық, блоктық модельдерін интерпретациялау және құру; беткейлердің сандық моделін (БСМ) құру; интерпретацияланған геологиялық, геохимиялық және т. б. визуализациялау. Дағдылану: геологиялық-бағалау жұмыстарын шешу үшін ГИС технологияларды қолдану;"Micromine" бағдарламасының әртүрлі әдістерінің көмегімен кен қорын бағалау.

  Оқу жылы - 1
 • Экологиялық геология
  Несиелер: 3

  КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ Курстың негізгі мақсаты талданатын жүйенің жағдайын, құрылысын және қасиеттерін, оның экологиялық-геологиялық жағдайын зерттеумен байланысты морфологиялық есептерді шешу болып табылады. Зерттеу объектісінің қалыптасу тарихын зерттеумен (нақты қалпына келтірумен) байланысты ретроспективті міндеттер, оның қазіргі заманғы сапасын қалыптастыру. Табиғи және техногенді пайда болған әртүрлі себептердің әсерінен болашақта зерттелетін жүйенің өткізілуін, даму үрдістерін зерттеумен байланысты болжамды міндеттер. КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ Литосфераның экологиялық функцияларымен және экологиялық есептердің барлық кешенімен танысу. Морфологиялық, ретроспективті, болжамдық есептер шешіледі. Экологиялық геологияның теориялық базисі. Экожүйелердің қазіргі жағдайын бағалау критерийлері. Литосфераның экологиялық, ресурстық, экологиялық, геодинамикалық, геохимиялық функциялары. КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ Білуі керек: Экологиялық геологияның негізгі ұғымдарын, объектісін, пәні мен міндеттерін, экологиялық геология мен геоэкологияның арақатынасын, литосфераның экологиялық функцияларын, литологиялық жүйелердің типтерін және олардың экологиялық функцияларын, экологиялық жүйелердің қазіргі жай-күйін бағалау критерийлерін, экологиялық геологияның әдіснамалық негіздерін, экологиялық-геологиялық мониторинг жүйесін және экологиялық-геологиялық картографиялау әдістемесін, инженерлік-экологиялық ізденістердің мазмұнын, экологиялық жағдайларды басқаруды негіздеудегі экологиялық геологияның рөлін. Экологиялық-геологиялық жүйелердің құрылысын, тарихи дамуын талдауды, болжамдық құрылымдарды орындауды; Дағдысы болу керек: экологиялық-геологиялық карталарды құру, экологиялық-геологиялық мониторингті ұйымдастыру және жүргізу дағдылары, инженерлік-экологиялық ізденістер дағдылары.

  Оқу жылы - 1
 • Металлогения және Қазақстанның рудалы формациялары
  Несиелер: 3

  КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ Курстың мақсаты жалпы металлогенияның негізгі ережелерін оқып үйрену және минералды индустрияны дамытудың негізгі принциптері ретінде тау-кен бизнесінің геологиялық негіздерін әзірлеу үшін аймақтық, тарихи, арнайы металлогенияның мазмұнымен танысу болып табылады. Пәнді оқытудың негізгі міндеттері – металлогения ғылымының терминологиясы мен ұғымдық базасын және кенді формациялар туралы ілімді, металлогениялық және кенді-формациялық талдау принциптерін меңгеру; литосфералық плиталардың тектоникасы тұрғысынан мұхиттардың, платформалардың және жиналмалы жүйелердің кенді формацияларының маңызды типтерімен және металлогения элементтерімен танысу; әлемнің, ТМД мен Қазақстанның металлогениялық аудандастыру туралы түсініктерінің болуы. КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ Металлогения және минерагения туралы түсінік. Жалпы металлогения. Кен түзуші процестер мен жүйелер туралы түсінік. Рудалық формациялық талдау туралы түсінік. Геологиялық, кенді, метасоматикалық және металлогениялық формациялар. Металлогениялық зерттеулердің жалпы принциптері. Қазіргі теңіздер мен мұхиттардың металлогениясы, қатпарлы-геосинклинальды белдеулер. Қазіргі геодинамика бағытындағы металлогения негіздері. Қазақстанның рифтілік жағдайының, субдукциялық-орогендік жағдайының, асыл металлдардың, бейметаллдардың, қара, түсті, радиоактивті, сирек кездесетін металлдардың металлогениясы. КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМІ, МЕҢГЕРУІ, ДАҒДЫЛАНУЫ Білуі тиіс: Қазақстан аймақтары бойынша металлогения және минерагенияның ерекшеліктері. Меңгеруі керек: жасы бойынша әртүрлі түзілімдердің құрылымдық сұлбасын жүргізуді; пайдалы қазбаның типі бойынша металлогениялық картаны құруды; металлогениялық карталарды талдау. Дағдылануы: Қазақстанның типтік кенді және геологиялық формацияларын салыстыру; Қазақстанның типтік кен формацияларының: темір кенді, алтын кенді, мыс кенді геологиялық-генетикалық модельдерін құрастыру және талдауға дағдылануы.

  Оқу жылы - 1
 • Петрогендік минералдар
  Несиелер: 3

  КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ магистранттарға кристалды ортада жарық толқындарының таралу заңдылықтары туралы білім беру және поляризациялық микроскоптың көмегімен таужыныс түзуші минералдарды анықтай білуді үйрету. КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ Минералдардағы жарықтың сынуы және микроскоппен бақыланатын олармен байланысты оптикалық әсерлері; қоссыну және әр түрлі сингония минералдарының оптикалық индикатрисі, олармен байланысты минералдардың оптикалық қасиеттері; поляризациялық микроскоптағы жарық жүрісі; минералдардың оптикалық осьтері, оптикалық осьтерінің белгісі мен бұрышын анықтаудың коноскопиялық әдісі; минералдардың сыну көрсеткіштерін анықтаудың иммерсиялық әдісі; магматикалық, шөгінді, метаморфтық және метасоматикалық петрогенді минералдардың оптикалық қасиеттері бойынша поляризациялық микроскоптың көмегімен зерттеу және анықтау. КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМІ, МЕҢГЕРУІ, ДАҒДЫЛАНУЫ Білуі керек: Берілген пәнді оқу нәтижесінде магистранттар кристалдық ортадағы жарық толқындарының таралу, сыну, қоссыну және интерференция заңдылықтары, сонымен қатар олармен байланысты минералдардың оптикалық константалары туралы білім алады. Меңгеруі керек: поляризациялық микроскоп пен Федоров үстелін қолдану. Дағдылануы: поляризациялық микроскоптың көмегімен петрогенді минералдарды зерттеу және анықтау.

  Оқу жылы - 1
 • Ұңғымаларды геофизикалық зерттеулер (ілгерлі)
  Несиелер: 3

  КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ Курстың мақсаты-ұңғыларды зерттеу үшін кеңінен қолданылатын әдістердің физикалық негіздерін, сондай-ақ ГАЖ мәліметтерін интерпретациялау әдістері мен тәсілдерін және қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді терең меңгеру. Курстың міндеттері терең ұңғымалармен ашылған геологиялық зерттеу объектілері және ұңғымалар қимасында тау жыныстарын зерттеу үшін пайдаланылатын физикалық өрістердің спектрі туралы, геологиялық кесінділер және оның петрофизикалық қасиеттері туралы ақпарат беретін ілгері түсінік беру. КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ Ұңғымалардың электрлік, электромагниттік, радиоактивті, акустикалық, термикалық, гидродинамикалық және геологиялық-технологиялық әдістерінің физикалық мәні мен қолданылу саласы сипатталған. КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ Білуі тиіс: ГАЖ әдістерінің физикалық негіздерін; ГАЖ мәліметтерін интерпретациялау әдістері мен тәсілдерін. Меңгеру: -ГАЖ мәліметтерін стандартты өңдеу және интерпретациялау; - ГАЖ кешенін интерпретациялау негізінде коллекторлардың Сүзгіш-сыйымдылық сипаттамаларына баға алу; - ГАЖ интерпретациясының қазіргі заманғы бағдарламалық құралдарын пайдалану; - ғылыми есеп түрінде өзінің зерттеу қызметінің нәтижелерін рәсімдеу. Дағды болу: Geooffice Solver ГАЖ мәліметтерін өңдеу және интерпретациялау пакетінде жұмыс істеу, ұңғымалық зерттеу деректерін өңдеу және интерпретациялау пакетінде жұмыс істеу.

  Оқу жылы - 1
 • Геотектоника геодинамика негіздерімен
  Несиелер: 3

  КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ Планетамыздың жер қыртысы және литосфералық мантия деп аталатын қатты заттардан тұратын беткі қабаттарының қимасындағы тектоникалық қозға-лыстардың көрініс беру себебін, сипатын және бағыт-бағдарын анықтау; сол қозғалыстар нәтижесінде жер қыртысында ірілі-ұсақты тектоникалық құрылымдар (жер қыртысының құрылымдық элементтері) қалыптасуының сабақтастығын, олардың жаралу, даму және тұрақтану уақыты мен тектоникалық режимін нақтылау болып табылады. КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ Геотектоникалық жорамалдар, бұл жорамалдар туындауының эволюциясы. «Геосинклиндер туралы ілім» геология ғылымының тұңғыш парадигмасы ретінде. Тектоникалық қозғалыс типтері. Қазіргі замандағы тектоникалық қозғалыстар, оларды зерттеу әдістері. Геологиялық формациялар және олардың деформа-циялары. Фиксизм және мобилизм, олардың бір-бірінен айырмашылығы. Мұхиттардың геологиялық және геоморфологиялық ерекшеліктері. Мұхиттар мен континенттердің бір-бірімен жапсарласу өңірінің геологиялық құрылымдары. Континенттердің қатпарлы белдеулері (жас платформалар). Континенттік көне платформалар – кратондар. Конти-нентіштік орогенез облыстары. Тектоникалық аудандастыру принциптері және текто-никалық карталар. Жер дамуының басты-басты сатылары. Жер дамуының және жалпы-лама заңдылықтары. КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМІ, МЕҢГЕРУІ, ДАҒДЫЛАНУЫ Жер қыртысының басты-басты типтерін, жер қыртысының жаһандық және ірі тектоникалық құрылымдары эволюциясының жалпылама заңдылықта-рын, тектоникалық процестердің табиғаты мен көрініс беру ерекшеліктері жайлы қазіргі таңдағы көзқарастарды, геология ғылымының соңғы жылдарда қалыптасқан басты пара-дигмасы болып табылатын «Литосфералық тақталар тектоникасы (ЛТТ)» геотектоника-лық тұжырымдамасының негізгі қағидаларын жете меңгеруі, тектоникалық карталар мен қималарды оқи білуі және олардың бетінде геологиялық құрылымдарды бейнелей білуі тиіс.

  Оқу жылы - 1
 • Петрология негіздері
  Несиелер: 3

  КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ Эндогенді кен орындарының көпшілігі магматиттермен тығыз байланысты және олар жиі пайдалы қазбалар болып табылады. Сондықтан "Геология және МПИ барлау" мамандығының магистранттары үшін осы пәнді оқытудың негізгі мақсаты магматиттердің құрамы, құрылысы, пайда болу жағдайлары және олармен пайдалы қазбалар кенорындарының байланысы туралы білім алу болып табылады. КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ Магмалар және олардың шығу тегі туралы қазіргі мәліметтер: магмалық балқымалардың кристалдануының физика-химиялық негіздері; магматиттердің көптүрлілігінің негізгі себептері; магматиттердің химиялық және минералдық құрамы, құрылымы және олардың генетикалық маңызы; ультрамафикалық, негізгі орта, қышқыл, фоидты құрамдардың жыныстары және олардың түрлері, түрлері, түрлері, пайда болу жағдайлары және онымен пайдалы қазбалар кен орындарының байланысы; поляризациялық микроскоптың көмегімен оларды зерттеу; магмалық ассоциациялар (формациялар) және сериялар. КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ Білуге тиіс: магмалық балқымалардың пайда болу және кристалдануының заңдылықтары, қазіргі заманғы жіктелуі мен номенклатурасы, химиялық және минералды құрамы, магматиттердің негізгі түрлері мен түрлерінің құрылымы мен генезисі туралы. Тау жыныстарының кристалдануының термодинамикалық, химиялық және физикалық жағдайлары туралы болжам жасау. Дағды: поляризациялық микроскоптың көмегімен жыныс түзуші минералдарды зерттеу.

  Оқу жылы - 1
 • Жобалық менеджмент
  Несиелер: 2

  ПӘНДІ МЕҢГЕРУ МАҚСАТЫ "Жобалық менеджмент" пәнін оқытудың мақсаты әр түрлі қызмет салаларында жобаларды басқару әдіснамасын меңгеру, заманауи жобалық менеджмент пен ақпараттық технологияларға барабар мәдениетті тәрбиелеу, жобаларды орындау саласына жаңа ақпараттық технологияларды енгізу үшін жағдай жасау болып табылады. Курс Жобаларды басқару бойынша халықаралық ұсыныстарға негізделген (Project Management Body of Knowledge). КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ Пәннің мазмұны қазіргі заманғы концепцияларды, әдістерді, жобалық менеджменттің құралдарын, оларды жоспарлау және жобаларды орындау міндеттерін шешу үшін маманның әрі қарайғы практикалық қызметінде қолдану мақсатында оқытуға бағытталған. КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ Істей алу керек: - техникалық-экономикалық негіздеме, жоба жарғысы және т. б. сияқты жобаны бастамашылық ету кезеңінің құжаттарын дайындау. жобалық қызметті жоспарлауға қатысты құжаттарды әзірлеу және талдау, шешім қабылдауды қолдаудың түрлі әдістерін қолдану; жұмыстардың орындалуын жедел бақылау және мерзімдерді бақылау; кадрларды іріктеу, команда мүшелерінің арасындағы қайшылықтарды шешу; жобаларды іске асыру кезінде туындайтын тәуекелдерді басқару. пәнді өту кезінде алынған білім: проектілерді басқарудың облатсидегі қазіргі заманғы стандарттары, олардың сипаттамалары; PMI жобаларды басқару тәсілі; инвестициялық қызметті жоспарлау; жобалық тәуекелдерді есепке алу; қолда бар ресурстарды пайдалануды оңтайландыру әдістері; даулы жағдайларды реттеу тәсілдері; жұмыс барысын уақтылы түзету үшін нақты көрсеткіштерді талдау. Дағдылар: жоба менеджментінің заманауи талаптарына сәйкес жобаларды жүргізу - жобаларды MS Project бағдарламалық қамтамасыз етуді басқару процесінде қолдану

  Оқу жылы - 1
 • Английский язык (профессиональный)
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағыттағы ағылшын тілі Кәсіби бағыттағы ағылшын тілі курсының мақсаты магистранттардың кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру; магистранттарға халықаралық кәсіби ортаға бейімделуге мүмкіндік беру және ағылшын тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым қатынас аясында қолдануға үйрету болып табылады.

  Оқу жылы - 1
 • Органикалық геохимия және палеобиомаркерлер
  Несиелер: 3

  КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ "Органикалық геохимия және палеобиомаркерлер" пәнін оқытудың мақсаты студенттердің мұнай, жер қойнауындағы көмірсутек көздерінің пайда болуы, мұнай және газ жиналуы кезіндегі шөгінді қабаттар мен органикалық қазба заттардың рөлін, тірі организмдерден табылған жоғары молекулалы көмірсутек қосылыстарының типтерін, биомолекулярлы қосылыстарды, мұнай жүйесі ұғымын, палеобиомаркер негізіндегі мұнай мен органикалық заттардың қалдықтарын корреляциялау, мұнай мен газдың перспективті аумақтарын бөлу үшін шөгінді бассейндерінің тиімділігін арттыру мәселелерін зерттеу болып табылады. КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ Жалпы шөгінді бассейннің немесе жеке құрылымдық қабаттың шегінде органикалық геохимияның қазіргі заманғы теориясы бойынша мамандар даярлау, органикалық заттардың типтері, седиментогенез және одан кейінгі жерлеу жағдайлары, мұнай мен газ көзін, олардың шоғырлану аймақтарын, мұнай мен газ миграциясының бағыттарын анықтау, мұнай газ түбірлік және мұнай газ аккумуляторлық қабаттардың таралу заңдылықтарын анықтау, мұнай және газ кен орындарын пайдалануға дайындау кезінде ресурстар мен қорларды бағалау, мұнай мен газға перспективті аумақтарды бөлу үшін шөгінді бассейндерді зерттеу тиімділігін арттыру.

  Оқу жылы - 1
 • Код ON1

  Бағдарлама соңында магистранттар геология және кенорындарының барлау саласында озық білімін өздерінің кәсіби және академиялық мансаптарында қолдануға қабілетті болады.

 • Код ON2

  Бағдарлама соңында магистранттар геология және тау-кен саласының стандарттарына сәйкес, сапалы және сандық талдаудың тиісті әдістерін қолдануға, ақпаратты ең жақсы түрде жинауға және ықпалдастыруға қабілетті болады.

 • Код ON3

  Бағдарлама соңында магистранттар жазбаша және ауызша, кәсіби және әдепті қарым-қатынас жүргізуге қабілетті болады.

 • Код ON4

  Бағдарлама соңында магистранттар түрлі мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасағанда жоғары кәсіби сапа мен этиканы көрсететін болады.

Top