Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07113 Машина жасау в Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Машина жасаудағы басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Пән технологиялық процестерді, технологиялық жабдықтарды, операцияларды, автоматты басқару теориясын, адаптивті басқару теориясын, икемді өндірістік жүйелерді құрудың негізгі түсініктерін мен тәсілдерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи конструкциялық материалдар және нанотехнологиялар
  Несиелер: 5

  Пән металл қорытпалардан, керамикалық және композициялық материалдардан жасалған жаңа конструкциялық материалдарды, полимерлік, шыны тәрізді, ұнтақты және наноқұрылымды материалдардан жасалған жаңа конструкциялық материалдарды оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән басқару қызметінің психологиялық заңдылықтарын, шарттары мен ерекшеліктерін, ұйымдарды басқарудың қазіргі тенденциялары мен принциптерін, жетекшінің стильдері мен типтерін, басқару қарым-қатынас мәселелерін және басқару шешімдерін қабылдаудың психологиялық аспектілерін, командада жұмыс істеу принциптерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машина жасаудағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы
  Несиелер: 4

  Пән ғылым методологиясының негіздерін, инновацияны және инновациялық қызметті, ғылыми зерттеудің мәнін, түрлерін, зерттеу үдерісі кезеңдерінің құрылымы мен мазмұнын, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау принциптерін, ғылыми зерттеу әдістерін, жобалық инновациялық қызметті, жобамен жұмыс істеу кезеңдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машина жасаудағы бақылау және диагностика әдістері
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы бақылау және диагностиканың техникалық құралдары мен құралдарына шолуды, оларды өнеркәсіпте қолдану мысалдарын, диагностикалық сигналдарды өңдеудің негізгі әдістерін, автоматты бақылау жүйелерін, бақылаудың статистикалық жүйелерін, техникалық диагностика жүйелерін, машина жасаудағы бақылау және диагностика әдістерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • CAD/CAM/CAE - жүйелер базасында машина жасау өндірісін конструкторлық-технологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Пән машина жасау өндірісінің конструкторлық және технологиялық қамтамасыз ету құжаттарын, ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, машина жасауда конструкторлық және технологиялық жұмыстарды ұйымдастыруды, машиналарды құру әдіснамасын, CAD/CAM/CAE-жүйелерді қолдана отырып автоматтандырылған басқару негіздерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техникалық ғылымдар саласында ғылыми мәтінмен жұмысты ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пән ғылыми мәтіндерді жазу ережелерін (аннотация, реферат, конспект, баяндама, эссе, түсініктеме және т.б.) және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пән ағылшын тілін меңгеру дағдыларын жетілдіруге, сөйлеу, жазу, ауызша және жазбаша сөйлеуді қабылдау, ғылыми мақалалар мен баяндамаларды жазу және ұсыну дағдыларын арттыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән менеджменттің принциптерін, әдістерін, ерекшелігін, ұйымды басқару деңгейі мен сапасын, персоналды басқарудың қазіргі заманғы мәселелерін, басқарудың стильдері мен модельдерін, оларды қолдану шарттарын, басқарудағы ситуациялық, үдерістік және функционалдық тәсілдерді, үдеріске бағытталған басқару концепцияларын, басқару шешімдерінің ерекшеліктерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машиналардың сенімділігі
  Несиелер: 5

  Пән машиналар сенімділігінің көрсеткіштерін, динамикалық және шаршау сынақтарын, сенімділіктің кешенді көрсеткіштерін, арнайы сынақ түрлерін, техникалық жүйелер сапасының өзгеру себептерін, сенімділікті басқару тәсілдерін, сапаны бақылаудың статистикалық әдістерін, зақымданулар мен істен шығулардың физикалық себептерін, объект сенімділігінің математикалық модельдерін, бірінші істен шыққанға дейін объектілердің жұмыс істеу сенімділігін, тоқтаусыз жұмыс істеудің математикалық модельдерін, қалпына келтірілетін

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Триботехника
  Несиелер: 5

  Пән машинаның үйкеліс тораптарының принциптік сұлбасын бағалауды және таңдауды, үйкеліс конструкцияның тозуға төзімділігі мен сенімділігіне әсерін, берілген жағдайларда үйкеліс тораптарының қалыпты жұмыс істеуін, майлау жүйелерін, ортаның ластаушы және химиялық әсерінен қорғауды, пайдалану кезінде тораптардың шамадан тыс жүктелуін, үйкеліс тораптарын ең аз шығындармен пайдалануды, үйкеліс беттерін пайдаланудағы ықтимал авариялық зақымданулардан қорғауды оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жасаудағы нанотехнологиялар
  Несиелер: 5

  Пән нанотехнологиялардың қолданбалы аспектілерін, наноматериалдардың жіктелуін, нанотехнологиялар мен наноматериалдарды машина жасауда қолдану мүмкіндігін, материалдарды нанотехнологияларымен нығайтуды, машина жасаудағы нанотехнологияларды қолданудың технологиялық ерекшеліктерін және машина жасаудағы нанотехнологияларды дамыту жолдарын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қалпына келтіру өндірісінің жоғары технологиялық жабдығы
  Несиелер: 5

  Пән реновациялық өндірістің ерекшеліктерін, жөндеу-қалпына келтіру жабдықтарының машина жасау өндірісінен айырмашылығын, жобалаудың негізгі міндеттерін, жоғары технологиялық жабдықтардың оңтайлы нұсқасын таңдау өлшемдерін, жобалаудың жүйелілігін, жөндеу-қалпына келтіру өндірісіне арналған технологиялық жабдықтардың құрамын таңдау бойынша негізгі ережелерді, учаскелер мен цехтарды жобалау үшін негіз ретінде жабдық бөлшектерін жасау және қалпына келтірудің технологиялық процестерін, негізгі (технологиялық) жа

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Роботтар, манипуляторлар, робототехникалық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пән робототехника саласындағы терминологияны, өнеркәсіптік роботтардың құрылымы мен құрылымын, олардың жіктелуін, өнеркәсіптік роботтарды жобалау принциптерін, өнеркәсіптік роботтардың жетектерін, өнеркәсіптік роботтарды бағдарламалық басқару жүйелерін, роботтардың жетектерінде іске асырылатын басқарудың негізгі принциптерін, роботтардың ақпараттық жүйелерін, машина жасаудағы роботталған технологиялық кешендерді, металл кесетін станоктар мен гальван жабындарына қызмет көрсетуді оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина бөлшектерін қалпына келтіру, нығайту және өңдеудің заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән бұйымның жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету мәселелерін, машиналардың типтік бөлшектері мен құрастыру бірліктерін қалпына келтіру және беріктендірудің технологиялық процестерін жобалауды, жалпы ережелерді, машиналардың типтік бөлшектері мен құрастыру бірліктерін қалпына келтіруді және беріктендірудің технологиялық процестерін әзірлеудің негізгі кезеңдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жасау өндірісінің заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы технологиялық процестердің жүйелік принциптерін, технологиялық процестердің жіктелуі мен сипаттамаларын, металдар мен қорытпалар мысалында өнімнің сапасын басқаруды, машина бөлшектерінің дайындамаларын өндірудің қазіргі заманғы технологияларын, металдарды өңдеудің технологиялық процестерін басқаруды, машина жасау бұйымдарын құрастырудың қазіргі заманғы технологияларын оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Әртүрлі тілдік және мәдени ортада еркін кәсіби қарым-қатынас дағдыларын меңгеру.

 • Код ON2

  Өндірісті басқарудың қазіргі заманғы тәсілдерін көрсету, менеджмент, диагностика, талдау және проблемаларды шешу әдістерін, шешімдерді қабылдау және оларды практикада іске асыру әдістерін пайдалана отырып, өндірісті ұйымдастыру және басқару саласындағы күрделі және стандартты емес жағдайларда шешімдер қабылдау.

 • Код ON3

  Техника мен технологиялардағы заманауи жетістіктерге, машина жасау кешені саласындағы отандық және шетелдік тәжірибеге сүйене отырып, қазіргі заманғы IT-технологияларды қолдана отырып ақпараттық-талдау жұмыстарын жүргізу. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, инжиниринг және инжиниринг саласында патенттік ізденістер мен патенттік зерттеулер жүргізу.

 • Код ON4

  Заманауи материалдар, нанотехнологиялар және оларды зерттеудің заманауи әдістері саласындағы құзыреттілікті көрсету.

 • Код ON5

  Машина жасау саласы үшін қазіргі заманғы материалдардан жасалған күрделі бәсекеге қабілетті бұйымдар мен конструкциялар жасау үшін, соның ішінде қазіргі заманғы CAD/CAM/CAE өнімдерін пайдалана отырып инженерлік жобаларды орындауда құзыреттілікті көрсету.

 • Код ON6

  Металл өңдеудің технологиялық процестері, станок жасау және машина жасау саласында жаңа ашылуларды, техникалық жүйелер мен құрылғыларды құру үшін оларды пайдалану перспективаларын пайдалану.

 • Код ON7

  Машина жасау жабдығының пайдалану сенімділігін зерттейді және бағалайды, машина жасау жабдығын жобалау, дайындау және пайдалану сатыларында сенімділік көрсеткіштерін анықтаудың замануи әдістерін зерттеу.

 • Код ON8

  Қажетті әдістер мен талдау құралдарын пайдалана отырып, қызмет объектілерінің (технологиялық процестер, жабдықтар мен басқару құралдары) жай-күйі мен динамикасын диагностикалауды жүзеге асыру.

Top