Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07107 Органикалық заттардың химиялық технологиясы в Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пән ағылшын тілін меңгеру дағдыларын жетілдіруге, сөйлеу, жазу, ауызша және жазбаша сөйлеуді қабылдау, ғылыми мақалалар мен баяндамаларды жазу және ұсыну дағдыларын арттыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән менеджменттің принциптерін, әдістерін, ерекшелігін, ұйымды басқару деңгейі мен сапасын, персоналды басқарудың қазіргі заманғы мәселелерін, басқарудың стильдері мен модельдерін, оларды қолдану шарттарын, басқарудағы ситуациялық, үдерістік және функционалдық тәсілдерді, үдеріске бағытталған басқару концепцияларын, басқару шешімдерінің ерекшеліктерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химиялық өнімнің сапасын бақылаудың заманауи мәселелері
  Несиелер: 4

  Физика-химиялық талдау құралдары мен жабдықтарының құрылымы мен жұмыс принциптерін; әдістердің физика-химиялық негіздері; тіркелетін құбылыстың пайда болу себептері мен пайда болу формаларын; заттардың органикалық қоспаларын шоғырландыру және бөлу әдістерін; органикалық қосылыстардың құрамы мен сандық сипаттамаларын анықтау үшін зерттеудің физика-химиялық әдістерінің мәліметтерін пайдалануды зерттейтін пән;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көмірсутек шикізатын қайта өңдеу өнімдері негізіндегі заманауи синтез
  Несиелер: 4

  Негізгі органикалық синтездің, мұнайхимия және қатты отын химиясы мен технологиясының дамуының негізгі бағыттарын және мұнай мен коксты бастапқы және қайталама өңдеу өнімдері негізінде органикалық қосылыстарды қолдану салаларын зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғи қосылыстар негізіндегі заманауи синтез
  Несиелер: 5

  Табиғи қосылыстар негізіндегі синтездің теориялық негіздерін, табиғи қосылыстар химиясы дамуының негізгі бағыттарын зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Органикалық заттардың заманауи өндірісінің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Органикалық заттар өндірісінің заманауи технологиясы саласындағы ғылыми -техникалық мәселелерді және даму болашағын;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұнай өңдеу және мұнай химиясы инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Мұнай өңдеудің заманауи технологияларын, оларды жүзеге асыру кезіндегі инновациялық тәсілдер мен әдістерді, мұнайды өңдеуге арналған аппараттардың құрылымын өзгертуді зерттейтін пән. Өңдеу технологиясының әр түрлі кезеңдеріндегі мұнайды қайта өндіру өнімдерінің сапасы мен санының әсері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән басқару қызметінің психологиялық заңдылықтарын, шарттары мен ерекшеліктерін, ұйымдарды басқарудың қазіргі тенденциялары мен принциптерін, жетекшінің стильдері мен типтерін, басқару қарым-қатынас мәселелерін және басқару шешімдерін қабылдаудың психологиялық аспектілерін, командада жұмыс істеу принциптерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химия-технологиялық процестер мен құбылыстарды модельдеу
  Несиелер: 5

  Түрлі үлгідегі модельдерде нақты жүйелерді ұсыну тәсілдерін; модельдеудің негізгі теорияларын; әртүрлі типтегі процестердің ағуын сипаттайтын заңдар; модельдерді және химиялық экспериментті оңтайландыру тәсілдерін зерттейтін пән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Органикалық қосылыстарды талдаудың заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Хроматографияның органикалық қосылыстарын (ГЖХ, ВЭЖХ,ТСХ), спектралды әдістерді (спектрофотометрия, ИК-спектроскопия, ультракүлгін, инфрақызыл спектроскопия, ядролық магниттік резонанстың спектроскопиясы (1Н және 13С ядроларында) және масс-спектрометрия) талдаудың заманауи әдістерін зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композициялық материалдар өндірісінің заманауи жағдайы
  Несиелер: 5

  Шикізаттарды, композициялық материалдар өндірісінің технологиялық процестерін, өндірістің ерекшеліктерін, құрылыс материалында сенімділік, қауіпсіздік, үнемділік және тиімділік талаптарын, пайдалану мақсаты мен шарттарын негізге ала отырып зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Полимерлер химиясы мен технологиясының заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Полимеризациялық, поликонденсациялық және химиялық модификацияланған полимерлер мен олардың негізінде полимерлік материалдардың негізгі түрлерін алудың технологиялық процестерін жүзеге асыру тәсілдерін; полимерлік материалдардың жоғары молекулалық қосылыстарын өндірудің технологиялық сұлбаларын құру принциптерін; полимер түзудің реакциялары мен табиғи және синтетикалық полимерлердің химиялық модификациясы саласындағы теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын; ғылыми таным әдіснамасын; ғылыми /жобалық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қою тәсілдерін; эксперименталды зерттеулерді жүргізу, нәтижелерді өңдеу және талдау әдістемесін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тіліндегі ғылыми мәтінмен жұмысты ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қазақ тіліндегі ғылыми мәтінмен жұмыстың жалпы және арнайы тәсілдерін, химиялық процестер мен құбылыстарды сипаттауға арналған терминологияны, органикалық заттарды алудың технологиялық процестерін зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өсімдік шикізатын өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдік шикізатының түріне байланысты ерекшеліктерін, өңдеу жабдықтары мен режимдерін, өсімдік шикізатын өңдеу процестерін оңтайландыру тәсілдерін зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұнай өңдеу өнеркәсібінің басым ғылыми-техникалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Мұнай-химия өнімдерінің кең гаммасы: полипропилен, полиэтилен, бутадиен, синтетикалық каучуктар өндірісін ұйымдастырудың басым мәселелерін; полимерлік өнімдер өндірісін жоспарға қоюға байланысты интеграцияланған газ-химия кешенінен базалық шикізатты одан әрі қайта өңдеуді; технологиялық циклды толық аяқтаумен 4-5 шектегі көмірсутек шикізатын терең өңдеу, өндіруден бастап қосылған құны жоғары өнім өндірісіне дейін зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Әртүрлі тілдік және мәдени ортада еркін кәсіби қарым-қатынас дағдыларын меңгеру.

 • Код ON2

  Өндірісті басқарудың қазіргі заманғы тәсілдерін көрсету, менеджмент, диагностика, талдау және проблемаларды шешу әдістерін, шешімдерді қабылдау және оларды практикада іске асыру әдістерін пайдалана отырып,өндірісті ұйымдастыру және басқару саласындағы күрделі және стандартты емес жағдайларда шешімдер қабылдау.

 • Код ON3

  Техника мен технологиялардағы заманауи жетістіктерге, мұнай химиясы, биологиялық белсенді заттар, басқа да органикалық қосылыстар саласындағы отандық және шетелдік тәжірибеге сүйене отырып, заманауи IT-технологияларды қолдана отырып ақпараттық-талдау жұмыстарын жүргізу.

 • Код ON4

  Органикалық заттардың заманауи өндірісі, полимерлер технологиясы, композициялық материалдар және оларды зерттеудің заманауи әдістері саласындағы құзыреттілікті көрсету.

 • Код ON5

  Өсімдік шикізаты негізінде жаңа биологиялық белсенді заттар мен қоспаларды жасау үшін химиялық-технологиялық процестер мен құбылыстарды моделдеуде, технологиялық жобаларды орындауда құзыреттілікті көрсету.

 • Код ON6

  Химиялық-технологиялық жүйелерді құру үшін көмірсутек шикізаты өнімдерін, полимерлерді, композициялық материалдарды, биологиялық белсенді заттарды өндірудің технологиялық процестері саласында жаңа зерттеулерді қолдану.

 • Код ON7

  Автоматты жобалау жүйесін қолдана отырып, мұнайды өңдеудегі және органикалық заттардың химиялық технологиясындағы технологиялық процестерді бақылау.

 • Код ON8

  Қажетті әдістер мен талдау құралдарын пайдалана отырып, қызмет объектілерінің (технологиялық процестер, жабдықтар мен басқару құралдары) жай-күйі мен динамикасын диагностикалауды жүзеге асыру.

Top