Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01104 Педагогика және психология в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Психологиялық-педагогикалық зерттеулер әдіснамасы мен әдістері
  Несиелер: 4

  Пән негізінде білім алушылардың психологиялық-педагогикалық зерттеулер жүргізудегі айқындаушы әдіснамалық құзіреттілігінің қалыптасуына, зерттеушілік мәдениетінің, зерттеушілік кәсіби дағдылары мен сапалық қасиеттерінің артуына жағдай жасалады. Білім алушыларды ғылыми зерттеу түрлерімен таныстырып, ғылыми өзекті мәселелерді айқындап, теориялық, эмпирикалық әдістер түсініктерімен терең таныстыруды көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент/Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс басқарудың мазмұнын ашады; басқару туралы білімдер кешенімен қамтамасыз етеді; өндіріс және басқару процестерінің өзара байланысы мен өзара әрекетінің жан-жақты түсінігін қалыптастырады; басқару қызметінің сан алуан түрлерін іске асыру дағдыларын, басқару мен жобалау жүйелерін талдауды әзірлейді/ Пән басқарушылық процесті ұйымдастырудың психологиялық заңдылықтарын және процесс барысында адамдар арасындағы пайда болған қатынастарды зерттеп, реттеуді анықтайды. Басқару жүйесінің жұмыс сапасын тиімді етіп көтеру мақсатында басқарушылық іс-әрекеттің ерекшеліктерін, психологиялық шарттарын талдайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология және білім берудегі классикалық және инновациялық тұғырлар
  Несиелер: 5

  Психология мен білім берудегі классикалық мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар – іс-әрекеттік мазмұнды қамтитын методологиялық принциптер мағынасын түсінуді, психикалық механизмдер мен түсініктерді дамыта отырып, болашақ маманның психологиялық теорияларды білім беру мен психологияда қолдану мүмкіндіктерін, іскерліктерін арттыруды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогика педагогикалық процестің мәнін, заңдылықтарын, принциптерін, тенденцияларын, даму перспективаларын зерттейді, оны ұйымдастырудың теориясы мен технологияларын әзірлейді, мазмұнын жетілдіреді және тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің педагогикалық қызметінің жаңа ұйымдастыру түрлерін, әдістері мен тәсілдерін жасайды. Педагогикалық ғылымның мақсаты адамның қалыптасуының, оның тәрбиесінің, оқытудың, білім берудің оңтайлы әдістерін табу және заңдылықтарды анықтау болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі педагогика және психология ғылымдырының өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Магистранттарға бүгінгі әлемдік және отандық педагогика және психология ғылымдарының өзекті мәселелері, білім беру жүелерінің даму бағыттары және перспективалары туралы білімдер беру көзделеді. Білім алушылардың ғылыми шығармашылық-зерттеушілік қызметтерін жетілдіріп,педагогикалық және психологиялық мониторинг, диагностика, олардың ғылыми-практикалық маңыздылығыжөніндегі ғылыми білім, біліктермен қаруландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Біртұтас педагогикалық процесті басқару және оқытушы шеберлігі
  Несиелер: 5

  Пән болашақ маманды ЖОО мен білім беру мекемелерінің барлық типінде біртұтас педагогикалық процесті ұйымдастыра білуге дайындауды көздейді. Педагогикалық процестің «педагог-студент (оқушы)» жүйесіндегі өзгермелілігі, біртұтас педагогикалық процестегі педагогтың білім алушылармен бірлесе отырып танымдық іскерлік қарым-қатынас орнатуы, білім берудің мақсаты мен міндеттерінің мәнді байланысы туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Пән коммуникативті, когнитивті, ақпараттық, әлеуметтік-мәдени, кәсіби және жалпы мәдени құзыреттілікті кешенді дамытуға, сондай-ақ шетел дереккөздерінен ақпаратты талдау және өңдеу, ғылыми және кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару және шетел тілінде тиімді ауызша және жазбаша коммуникация үшін қажетті арнайы лексиканы меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептегі іскерлік қарым-қатынас психологиясы мен мәдениеті
  Несиелер: 5

  Іскерлік қарым-қатынас кез келген ұжымның барлық саласын қамтиды. Пән жоғары мектепте академиялық ортадағы болашақ маман үшін іскерлік қарым-қатынас психологиясы мен мәдениетін меңгерту көзделеді. Маманның лидерлік, тәлімгерлік, рефлексиялық сапаларын дамытуға мән беріледі. Іскерлік қарым-қатынас психологиясы мен мәдениетін меңгертуде инттеллектуалды-ақпараттық ортамен араласу біліктілігі жетіліп, кәсіби құзыреттіліктері, лидерлік сапаларын дамыту көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі заман білім беру технологиялары
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы білім беру технологиялары техникалық, адами ресурстарды және олардың жоғары кәсіптік білім беру жүйесімен өзара іс-қимылын ескере отырып, оқытудың барлық оқу процесін құрудың, қолданудың және анықтаудың жүйелі әдісін зерттейді; қазіргі білім беру тәжірибесіндегі инновациялық білім беру технологияларының орнын анықтайды; білім беру саласындағы студенттердің мүмкіндіктерін, қажеттіліктерін, жетістіктерін зерделеуге және оларды оқытудың жеке бағыттарының алынған нәтижелері негізінде жобалауға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Медиабілім берудегі оқулық теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде медиабілім мен оқулықтың тарихы, теориясы мен әдістемесінің мәселелерін қарастырады. Ең танымал медиабілім концепциясына сипаттама беріп, магистранттарға арналған медиабілім курстарын жүргізудің практикалық тәжірибесі талданады. Пән медиабілім терминдерінің сөздігін, медиабілім мен оқулықтың базалық модельдерін, мәселелерді шешуді, медиабілім мен оқулықтағы дамудың тарихи кезеңдерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары білім берудің педагогикасы мен психологиясы
  Несиелер: 5

  Жоғары білім берудің педагогикасы мен психологиясы болашақ магистранттарды жоғары білім берудің педагогикасы мен психологиясының теориялық және әдіснамалық негіздерін, психологиялық-педагогикалық білімді дамытудың жалпы әдістемелік қағидаттары мен басымдылық стратегияларын зертелейді, оқу үрдісінің дәстүрлі және инновациялық технологияларын меңгеру және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістерін, педагогикалық дағдыларды өзін-өзі жетілдіру дағдыларын және кәсіби және жеке өзін-өзі дамытуды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби өзін-өзі анықтаудың психологиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі болашақ маман үшін өзін-өзі жетілдіріп, дамытуда кәсіби өзін-өзі анықтау психологиясын меңгерудің маңыздылығы зор. Пән магистранттарды кез-келген кәсіби міндеттерді шешуге дайындау мен түрлі кәсіби әрекеттің негізгі психологиялық сипаттамаларымен, кәсіби-педагогикалық және кеңес беру жұмысының өнімділігі мен тиімділігін анықтаушы психологиялық заңдылықтармен таныстыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектепте оқытудың теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Университеттегі оқу үрдісінің негізгі заңдылықтары, формалары, әдістері мен технологиялары туралы теориялық және қолданбалы білімді игеру, оқу үрдісінде интерактивті формаларды қолданудың практикалық дағдыларын меңгеру болашақ маманның кәсіби құзыреті негізінде оқыту және қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адам капиталын дамытудағы дәстүрлі педагогикалық мәдениет
  Несиелер: 5

  Халықтың және халық арасынан шыққан ұлы ғұламалардың дүниетанымдық көзқарастары мен құнды идеяларын дәстүрлі педагогикалық мәдениетті зерттеу арқылы ғана танып біледі. Пән тұлға тәрбиесінің күрделі міндеттерін шешудегі педагог-психолог рөлін, этнопедагогикалық мәдениетін көтеруге ықпал ететін қоғамның дәстүрлі педагогикалық мәдениетінің құндылықтарын шығармашылықпен тарататын білімді қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік педагогика: мәселелері мен перспективалары
  Несиелер: 5

  Пән тұлғаның қоғамға және әлеуметтену процесiндегi педагогикалық ғылымдардың көпжақты әсерiнiң мүмкiндiктерiн, әлеуметтiк ортаның педагогикалық потенциалын арттыру, оны пайдаланудың шарттарын, тәсiлдерiн зерттеу мәселелерін талдайды. Әлеуметтендiру процесiн бiлiмдiк-тәрбиелiк құралдармен реттеудiң, жүзеге асырудың, танымның теориясы мен практикасын қамтитын ғылым саласы болғандықтан, әлеуметтiк болмыстың адам өмiрi барысындағы мақсаты мен мiндеттеріне ықпалын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық педагогикалық технологиялар және білім беру менеджменті
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны инновациялық-педагогикалық теxнологияларды тәжірибеде тиімді қолданудың шарттары, тиімділігі және қазіргі білім беруді ұйымдастыру, басқару, жүйелеу әдіс-тәсілдері туралы білімдерді қарастырады. Кәсіби құзыреттіліктерді шыңдауға мақсатталған инновациялық-педагогикалық және білім беру менеджменті бойынша ғылыми-практикалық тәжірибелерді зерттеуге қажетті білім, білік дағдыларымен қамтамасыз етуді жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақпараттық қоғам педагогикасы
  Несиелер: 5

  Ақпараттық қоғам дамуының басты факторы ретінде қарастырылатын әлеуметтік және футурологиялық тұжырымдамалар негізінде білім беру. Ақпарат, ақпаратттық қызметтер мүддесімен сипатталатын қоғам жағдайындағы жеке тұлға қалыптасуын қамтамасыз ететін педагогика заңдылықтарын меңгерту. Әлемдік компьютерлік революция адам тәрбиесінің, білім мазмұнын анықтаудағы жаңа ақпаратты білім технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО оқытушысы имиджі және бренді
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны кәсіби құзыретті педагогты дайындау болашақ мұғалімнің педагогикалық әрекетте өзіндік шығармашылық стиліне негізделген имиджін қалыптастыруға бағытталады. ЖОО оқытушысы имиджі тұлғаның дербес ерекшеліктерін өздігінен жүзеге асыруының жоғары деңгейімен, өзіндік стильде іс-әрекет етуге қабілеттілікке байланысты білімдерді меңгеруін көздейді. Бүгінгі педагог мәртебесін көтерудің негізгі шарты ретіндегі – жеке бренд қалыптасуы туралы түсініктер беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми мәдениет және академиялық хат
  Несиелер: 5

  Білім алушыларға ғылыми-зерттеу жұмысының деңгейлері, негізгі бағыттары, компоненттері, ғылым логикасы туралы түсінік беріледі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлап жүргізуде болашақ оқытушылардың ғылыми мәдениетін, ғылыми ақпаратпен жұмыс жасаудағы академиялық қабілеттерін дамытуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Маманның азаматтық ұстанымы мен ғылыми дүниетанымын қалыптастырып, ана тілінде және шет тілдерінде коммуникациялық бағдарламаларды құруға бейім, өзгермелі қоғам талабына жауап бере алатын белсенді, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру;

 • Код ON2

  Педагогика мен психологиясы саласында өзін-өзі жетілдіруге және заманауи кәсіби жоғары деңгейге бейімдеп, табысқа жетуге бағыттайды;

 • Код ON3

  Жеке және кәсіби іс-әрекеттердегі шеберлігі мен техникасы жоғары, медиабілім беру технологияларын пайдалануға қабілетті, тұлғаның әлеуметтену үдерісін және эмоционалдық интелектіні басқару қабілетін меңгерген;

 • Код ON4

  Қазіргі педагогика және психология ғылымдары әдіснамасы мен әдістерін пайдалануға қабілетті, ғылыми-академиялық мәдениеті, кәсіби имиджі жоғары, отандық маман тұлғасы брендін қалыптастыруды көздейді;

 • Код ON5

  Білім беру жағдайында процесті ұйымдастырудағы іскерлік қарым-қатынас психологиясы мен құралдарын меңгертіп, өз бетінше шығармашылықпен таңдай алу қабілетін игертеді;

 • Код ON6

  Адами капиталды дамытудағы ұлттық құндылықтарды жан-жақты, терең меңгерген, педагогика мен психологиядағы классикалық инновациялық тұғырлар сабақтастығын ұстана алатын құзыретті маман тұлғасын қалыптастыру;

 • Код ON7

  Білім мен тәрбие беруді басқарудағы инновациялық (АКТ) технологияларды қолдану дағдысы қалыптасқан, коммуникативтік мәдениеті жоғары маман даярлығын қамтамасыз ету;

 • Код ON8

  Өзбетінше қазіргі педагогика және психология ғылым салаларының өзекті мәселелерін анықтап, түрлі ғылыми-зерттеулер жүргізу дағдылары қалыптасқан, педагогикалық-психологиялық зерттеулердегі ғылыми таным әдістерін ұтымды пайдалана алатын және ақпараттық технологияларды ғылыми-зерттеулер барысында қолдану іскерлігі жоғары, шығармашылық ізденістерді жүзеге асыра алады.

Top