Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04228 Спорт құқығы в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Дене шынықтыру және спорт саласын құқықтық реттеу саласында кәсіби білімі мен дағдылары бар, сондай-ақ жоғары жетістіктер спорт өкілдерін заңдық қолдау және құқықтық қорғау жүйесі бар, сондай-ақ спорттық және өзге де құқық салалары саласында ғылыми-зерттеу міндеттерін қою және шешу жолымен ғылыми зерттеулер жүргізуге қабілетті, басқарушылық қызметті жүзеге асыруға қабілетті, бәсекеге қабілетті заңгерді дайындау болып табылады., тиімді басқару шешімдерін қабылдау, кәсіби қызметтегі басқару инновациясын қабылдау, талдау және іске асыру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. «Шетел тілі (кәсіби)» пәнінің осы оқу жоспары еңбек нарығында бәсекелесуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған, себебі шет тілі арқылы болашақ магистр академиялық білімге, жаңа технологияларға және заманауи ақпаратқа қол жеткізеді және сол арқылы табысты кәсіби және ғылыми қызметтің құралы болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Коммерциялық құқық
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - кәсіпкерлік қатынастардың пайда болуы мен жүзеге асырылуын реттейтін құқықтық нормаларды меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - операция жасау ұғымдармен және терминдермен кәсіпкерлік құқық; - кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік құқықтық базаны түсіндіру, - кәсіпкерлік қызмет субъектілерін мемлекеттік тіркеуді жүргізу, - кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру процесінде жасалатын жеке шарттардың жобаларын әзірлеу; - кәсіпкерлердің бұзылған құқықтарын қорғауды жүзеге асыру. Пәннің бағыты Пән Кәсіпкерлік құқық ұғымын, кәсіпкердің құқықтық мәртебесін, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді және ерекшеліктерді зерттеуге бағытталған қолдау және қорғау. Зерттеу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: - кәсіпкерлік қызмет түсінігі мен белгілері; - кәсіпкердің құқықтық мәртебесі; - кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен нысандары; - кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу ерекшеліктері; - кәсіпкерлік қызмет субъектілері жауапкершілігінің негіздері мен түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттарда келесі қабілеттерді қалыптастыру: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; - басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; - ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; - басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; - жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; - басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: студенттердің заманауи жағдайларда басқарудың теориялық негіздері мен қолданбалы аспектілері туралы жүйелі білімін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ұйымдық басқару құрылымдарын басқару және құру әдістерін білу; - кәсiби қызметте басқарудың әдiстерiн, құралдары мен әдiстерiн қолдануға; - ұйымдық басқару құрылымдарын талдау; - блоктың жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру; ұйымды басқарудағы негізгі тәсілдердің тиімділігін бағалау; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Басқару теориясы мен практикасы мәселелері. Басқару тарихы; мектептер мен заманауи басқару ұғымдары. Кәсіпорын мен ұйымды басқарудың функциялары мен әдістері. Ұйымдастыру құрылымдарының түрлері. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Шешімдерді қабылдаудың модельдері мен әдістері. Жоспарлау, ынталандыру және бақылау әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Спорттық дауларды шешу
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты білім жүйесін қалыптастыру және спорт саласындағы дауларды қарастыру мен шешуді құқықтық реттеу ерекшелігін түсіну қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар: - спорттық конфликтологияның теориялық аспектілерін білу; - спорттық дауларды шешу тәжірибесі барысында теориялық білімді қолдана білу; - құқықтық жанжалдарды шешудің құқықтық құралдарын пайдалану; - спорттық дауларды қозғау, қарау және шешу процесінде құжаттаманы құқықтық сүйемелдеуді жүзеге асыру; - зерттелетін салада ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын көрсету. Оқу курсы спорт саласындағы ұлттық және халықаралық деңгейлерде дауларды шешудің азаматтық-іс жүргізу тәртібінің теориялық-әдіснамалық аспектілерін қалыптастырады. Пән спорттағы дауларды шешу туралы азаматтық іс жүргізу заңнамасын зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу кезінде келесі сұрақтар ашылады: допинг түсінігі мен түрлері, допинг бақылаудың құқықтық мәртебесі және оны қолданудың құқықтық негіздері, ДДҚА құжаттарын талдау, спортта тыйым салынған қаражатты пайдаланудың теріс спорттық, медициналық, этикалық, қаржылық және заңды салдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Спортшылардың және денешынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
  Несиелер: 4

  Мақсаты - спортшылар мен дене шынықтырумен айналысатын адамдардың функционалды дайындығын, теріс этикалық, психологиялық, медициналық, сондай-ақ спорттық жаттығулар мен бәсекелестік тәжірибеде допингтің нақты спорттық және технологиялық салдарын толықтай басқарудың негіздерін түсіну. Пәндерді оқу нәтижесінде бакалавриат: 1. Дене тәрбиесі мен спортты оқытуда интегралды бақылау әдістерін және әдістерін талдау 2. Дене шынықтыру және спорттық іс-шаралар барысында аспаптық әдістерді қолдану арқылы дене жағдайын педагогикалық және медициналық-биохимиялық бақылауды жүзеге асыру. 3. Өлшемдердің біркелкілігін қамтамасыз етудің әдістерін және принциптерін ұсыну. 4. Спорт түрлерінде спорттық-педагогикалық, медициналық және кешенді бақылауды ұйымдастыру дағдыларын меңгеру. 5. Спортшылардың физикалық, техникалық, тактикалық, теориялық және басқа да функционалдық дайындығын, олардың бәсекеге қабілетті және оқу жүктемелерін өңдеу және талдау үшін метрологиялық құзыретті өлшеу мәліметтерін пайдалану. Магистранттарда спортшылардың және дене шынықтырумен айналысатындардың функционалдық фитосаниттерін басқаруға бағытталған дағдылары мен қабілеттерін таңдауға арналған компоненттің негізгі компоненті. Пәннің шеңберінде салауатты және қауіпсіз өмір салтын қалыптастыру әдістемесі, денсаулықты нығайту жолдары, спортшылардың моральдық нанымдарын қалыптастыру әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Спорт саласындағы келісімшарттар
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты спорттық келісім-шарттар мен келісім-шарттарды жасау және қолдану негіздерінің теориялық және практикалық ерекшеліктерін түсіну қабілетін оқу болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар: - спорт саласындағы спорттық келісімдер мен келісім-шарттардың түсінігін, жіктелуін және ерекшелігін білу; - спорт, дене шынықтыру және салауатты өмір салты саласында келісім - шарттар жасай білу; - келісім-шарттар мен келісімдердің ғылыми-құқықтық сараптамасын жүзеге асыру; - Спорт және дене шынықтыру саласындағы келісімдер мен шарттарды дайындау және жасасу процесінде құжаттаманы құқықтық сүйемелдеуді жүзеге асыру; - зерттелетін салада ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын көрсету. Оқу курсы мазмұнының ерекшеліктері, спорттық келісім-шарттарды жасау, жүзеге асыру, жауапкершілік, соның ішінде материалдық жауапкершілік туралы білімнің теориялық-әдістемелік аспектілерін қалыптастырады. Пән спорттық-келісімшарттық қызметті реттеудің теориялық және практикалық мәселелерін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу кезінде келесі сұрақтар ашылады: спорттық келісімдер мен келісім-шарттар ұғымы және жіктелуі, келісім-шарттар мен келісім-шарттарды әзірлеу, жасау және орындау рәсімдері, осы саладағы келісім-шарттар мен келісім-шарттарды жүзеге асыру процедураларын талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Спорттағы жауапкершілік
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты дене шынықтыру және спорт саласындағы бұзушылықтардың негіздері мен жіктелуін түсіну қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар: - спорттық заңнаманы бұзғаны үшін заңды жауапкершіліктің теориялық аспектілерін білу; - спорт саласындағы заңнаманы бұзуды қоздыру, қарау және шешу практикасы процесінде теориялық білімді қолдана білу; - спорт саласындағы бұзушылықтарды дәлелдеудің құқықтық құралдарын пайдалану; - қылмыстық және әкімшілік процесс құжаттарын құқықтық сүйемелдеуді, сондай-ақ еңбек заңнамасын бұзуды жүзеге асыру; - зерттелетін салада ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын көрсету. Оқу курсы спорт саласындағы бұзушылық үшін қылмыстық, әкімшілік және тәртіптік заңнаманың теориялық-әдіснамалық аспектілерін қалыптастырады. Жауапкершілік негіздері, қарау және тарту рәсімдері зерттеледі. Пән спорт саласындағы жауапкершілікті реттейтін заңнамалық нормалар кешенін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу кезінде келесі сұрақтар ашылады: спорттық заңнаманы бұзғаны үшін заңдық жауапкершілік түсінігі мен түрлері, құқық бұзушылық және қылмыс негіздері, жазалау шаралары, қарастыру және шешу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру мен спортты құқықтық реттеу
  Несиелер: 6

  Пәнді оқытудың мақсаты дене шынықтыру және спорт саласындағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу саласындағы кешенді Білімді, Қазақстан Республикасында бұқаралық дене шынықтыру, әуесқойлық және кәсіби спортты дамыту және қызметін қамтамасыз етудің құқықтық, ұйымдастырушылық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін қалыптастыру болып табылады. Оқу курсы Спорт және дене шынықтыруды ұйымдастыруды реттеу, спорттық ұйымның құқықтық мәртебесі және т. б. саласындағы білімді қалыптастырады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрлер: - дене шынықтыру және спорт саласындағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу саласында алынған білімді біріктіру және күрделі мәселелерді шешу; - дене шынықтыру мен спортты құқықтық регламенттеуді жетілдіру мүмкіндіктерін талдау; - кез келген ақпаратты, сондай-ақ оның спорт заңнамасының дамуына әсерін іздеуге және талдауға қабілетті; - спорттық құқық саласында туындайтын құқықтық мәселелер мен казустарды шешу дағдылары мен біліктерін көрсету; - спорттық заңнаманы қолдану саласында дербес ғылыми зерттеулер жүргізу әдістерін меңгеру. Пән cпорт және дене шынықтыру саласындағы қатынастарды реттеу туралы заңнаманы зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу кезінде келесі сұрақтар ашылады: cпорт және дене шынықтыру туралы отандық және халықаралық заңнама жүйесі, арнайы нормативтік актілер мен халықаралық келісімдерді талдау, cпорт және дене шынықтыру саласындағы мемлекеттік реттеудің ерекшелігін зерттеу, қоғамдық қатынастар субъектілерінің құқықтық мәртебесінің ерекшелігін талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Мемлекеттік спорт саясатын және осы бағытқа ілеспелі прерогатив бойынша практикалық және ғылыми талдауды жүзеге асыруға, спорт және дене шынықтыру саласындағы саясатты іске асыру процесінде мемлекеттің мүддесін білдіруге, мемлекеттік саясаттың сәйкестігіне құқықтық құжаттарды талдауға;

 • Код ON2

  Спорт және дене шынықтыру саласындағы қолданыстағы ұлттық заңнаманы талдау және қолдануға, спорт және дене шынықтыру саласындағы құқықтық жағдайларды шешу, отандық спорт ұйымдарының қызметін заңды сүйемелдеуді жүзеге асыруға, олардың мүдделерін білдіру және құқықтық талаптарды талдай білуге, отандық спорт заңнамасының бұзылуын сыныптай білуге;

 • Код ON3

  Халықаралық спорт заңнамасын қолдану, халықаралық спорт заңнамасын қолдану принциптері мен рәсімдерін білу, халықаралық спорт заңнамасы қағидаттарында рұқсат етілетін спорт және дене шынықтыру саласындағы құқықтық жағдайларды шешуге, отандық спорт ұйымдары мен жеке спортшылардың қызметін заңды сүйемелдеуді жүзеге асыруға, олардың мүдделерін білдіру және құқықтық талаптарды талдай білуге.

 • Код ON4

  Спорт және дене шынықтыру саласындағы басқаруды ұйымдастыру туралы заңнама нормаларын сыни бағалау және кәсіби қолдануға, Спорт және дене шынықтыру саласындағы мемлекеттік реттеуді заңды сүйемелдеуді жүзеге асыруға, спорттық жобалардың заңды тәуекелдерін талдауды жүзеге асыруға; релевантты юрисдикциялардың, оның ішінде валюталық, салық, көші-қон, кеден заңнамасының мониторингін жүзеге асыру, тексерушілердің іс жүргізу әрекеттерін сақтауын, тексерушілердің қорытындыларының негізділігі мен дұрыстығын, тексеру нәтижелерін ресімдеуді және іс жүргізу құжаттарын жасауды Құқықтық бақылау мақсатында бақылау-қадағалау органдарында спорт ұйымының атынан өкілдік етуге;

 • Код ON5

  Cпорттық ұйымдардың мүдделерін қорғау, олардың қызметін заңдық сүйемелдеуді жүзеге асыру, мамандандырылған органдарда сотта (Арбитражда) мүдделерді білдіру, мәмілелерді заңдық сүйемелдеуді жүзеге асыруға; келісімшарттарға құқықтық талдауды жүзеге асыру, сот дауларын сүйемелдеу және спорттық құқық бойынша заң кеңесін жүзеге асыруға;

 • Код ON6

  Спортшылардың мүдделерін білдіруге, олардың қызметін заңдық сүйемелдеуді жүзеге асыруға, мамандандырылған органдарда сотта (Арбитражда) мүдделерді білдіруге, мәмілелерді заңдық сүйемелдеуді жүзеге асыруға; келісім-шарттарға құқықтық талдауды жүзеге асыруға, сот дауларын сүйемелдеу және спорттық құқық бойынша заң кеңесін жүзеге асыруға.

 • Код ON7

  Дене шынықтыру және спорт саласында еңбек, сақтандыру, агенттік және басқа да шарттар жасау, келісу өндірісіне қатысуға, шарттық жұмысты жүзеге асыру және талдауға, шарт талаптарының орындалуын тексеруді жүзеге асыруға, тараптардың атынан мемлекеттік қадағалау органдарында, сотта (Арбитражда) және контрагенттермен өзара қарым-қатынаста өкілдік етуге, шарттардың талаптарын және олардың орындалмауын дауласуға;

 • Код ON8

  Спорттық ұйымдар мен спортшыларға бақылау жасау туралы нормаларда бағдарлану, бақылау мәселелеріндегі құқықтық жағдайларды шешу, бақылаушы немесе тексерілетін тараптың мүдделерін білдіру, талап-арыз жұмысын жүзеге асыру, құқықтық мәселелерге кеңес беру және түсіндіруге;

 • Код ON9

  Спорттық ұйымдар мен спортшыларға қатысты қаржылық және салық заңнамаларында еркін бағдарлану және түсіну, қаржыландыру және салық салу мәселелеріндегі құқықтық жағдайларды шешуге, талап-арыз жұмыстарын жүзеге асыруға, қаржылық және салық-құқықтық мәселелерге кеңес беру және түсіндіруге;

 • Код ON10

  Құрылтай құжаттарын құру, отандық спорт ұйымдарының қызметін заңды сүйемелдеуді жүзеге асыру, ұйымның мүддесін білдіруге;

 • Код ON11

  Отандық және халықаралық жарыстарды және өзге де спорттық іс-шараларды өткізу талаптары мен нормаларында бағдарлануға, оларды ұйымдастыру мен өткізу бойынша өтінімдер мен өзге де ілеспе құжаттарды жасауға, іс-шараларды ұйымдастырудың заңдылығы мен дұрыстығын бақылауға, спортшылардың, спорттық ұйымдар мен іс-шараларды ұйымдастырушылардың мүдделерін білдіруге және құқықтық мәселелерді шешуге;

 • Код ON12

  Отандық және халықаралық заңнама бойынша спорт саласындағы құқықтық жауапкершілік мәселелерін қарастыру және шешу, құқық бұзушылық құрамын талдау және заңды жіктеуді жүзеге асыру, контрагенттермен наразылық жұмыстарын жүзеге асыру, құқықтық мәселелерге кеңес беру және түсіндіруге.

Top