Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07109 Органикалық заттардың химиялық технологиясы в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Органикалық заттар технологиясының физикасы және химиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән мамандық бойынша барлық пәндер комплексінде теориялық негіз болып табылады және органикалық заттардың жіктелуін және құрамын, сонымен қатар олардың физика-химиялық талдануының методологиялық негіздерін қарастырудан тұрады. Осы негізде органикалық заттар құрылысы, физика-химиялық сипаттамалары, оларды бөліп алу, бөлу және талдау тәсілдері туралы білімдер жүйелендіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұнай өңдеу және мұнай-химиясындағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Мұнай өңдеу және мұнай химиясын магистранттар құзыреті бар мұнай өңдеу және мұнай химиясын игеруге байланысты технологияларды жетілдіру мәселелерін терең білім алады технологиялармен магистранттар таныстырады қалыптастырады, процестер мұнай өңдеу, мұнай өңдеу тереңдігін арттыру проблемаларын шешуге бағытталған инновациялық шешімдерді пайдалана отырып бұл технологиялар алынатын көмірсутегі шикізатын өңдеу, мұнай өнімдерінің сапасын жақсарту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұнай-газ өңдеу өнеркәсіптерінде қоршаған ортаны қорғау
  Несиелер: 5

  Ерлердің, өндіріс және тұтыну қалдықтарын залалсыздандыру, кәдеге жарату, өңдеу тәсілдерін білім беру, олардың қоршаған ортаға теріс ықпал етуге, қалдықтар мен өндірістік сарқынды суларды физикалық-химиялық негіздерін отходящих газдар, қатты, өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды; технологияларды әзірлеу обезвоживания, кәдеге жарату және тұтыну (газ тәріздес, сұйық, қатты) жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – зерттеу құзыреттілгін қалыптастыру арқылы математикалық білім беру саласындағы магистрлерді ғылыми-зерттеу қызметіне дайындау. Зерттеу жұмысының негізгі кезеңдерін, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру жүйесін, зерттеу жұмыстарының нормативтік базасын, зерттеудің теори-ялық және тәжірибелік бөліктерін жүргізудің әдіс тәсілдерін, нәтижелерді таныстыру мен қорғауды және зерттеудің тиімділігін бағалау критерийлерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Технологиялық процестерді басқарудың автоматты жүйелері
  Несиелер: 5

  Қабылданған критерийге сәйкес технологиялық объектті басқаруды оптимизациялауға қажетті ақпаратты автоматтандарылған жинау мен өңдеуді қамтамасыз ететін басқару жүйесін зерттейді. Мақсаты еңбек өнімділігін арттыру, өндірістің еңбек сыйымдылығын төмендету, энергетикалық қорларды, қосалқы материалдарды үнемдеу, объекттің қауіпсіз жұмыс жасауын қамтамасыз ету, жабдықтардың оптималды тиелуіне қол жеткізу, технологиялық жабдықтар жұмысының режимдерін оптимизациялау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Пән коммуникативті, когнитивті, ақпараттық, әлеуметтік-мәдени, кәсіби және жалпы мәдени құзыреттілікті кешенді дамытуға, сондай-ақ шетел дереккөздерінен ақпаратты талдау және өңдеу, ғылыми және кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару және шетел тілінде тиімді ауызша және жазбаша коммуникация үшін қажетті арнайы лексиканы меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұнай-газ өңдеу өндірістерінде автоматтандыру және басқару
  Несиелер: 5

  С Химиялық-технологиялық процесстерді автоматты бақылау жүйелерін, өлшеулер мен өлшеу аспаптары туралы түсінікті, материалдар құрамын автоматты талдау тәсілдері мен аспаптарын, заттың физикалық қасиеттерін анықтауға арналған аспаптарды, химиялық-технологиялық процестерді автоматты басқарудың теориясы мен техникасы элементтерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Органикалық заттардың химиялық технологиясында қоршаған ортаны қорғау
  Несиелер: 5

  Экологиялық факторлар әсерін, ықпалын зерттеу тәсілдері мен техника, өндірістік объектілерді осы жүйелерді басқару жүйелері мен мүмкін болатын тірі организмдерге, өзара ic-қимыл жасау үшін экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және табиғи ортаны қалыптастыру заңдылық табиғи техникалық табиғат қорғау. Өндірістік игеру, орналастыру және өнеркәсіптік объектілерді тұрғызу аумақтарды экологиялық қауіпсіздік тұрғысынан регламенттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент/Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс басқарудың мазмұнын ашады; басқару туралы білімдер кешенімен қамтамасыз етеді; өндіріс және басқару процестерінің өзара байланысы мен өзара әрекетінің жан-жақты түсінігін қалыптастырады; басқару қызметінің сан алуан түрлерін іске асыру дағдыларын, басқару мен жобалау жүйелерін талдауды әзірлейді/ Пән басқарушылық процесті ұйымдастырудың психологиялық заңдылықтарын және процесс барысында адамдар арасындағы пайда болған қатынастарды зерттеп, реттеуді анықтайды. Басқару жүйесінің жұмыс сапасын тиімді етіп көтеру мақсатында басқарушылық іс-әрекеттің ерекшеліктерін, психологиялық шарттарын талдайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  органикалық және бейорганикалық қосылыстардың физикалық-химиялық қасиеттерінің жалпы сипаттамаларын жіктеу білімін көрсету, материалдардың қасиеттерін және химиялық процестердің механизмдерін түсіну үшін химиялық қосылыстардың әртүрлі кластарындағы химиялық байланыстың табиғаты, зат құрылысы туралы білімді пайдаланады

 • Код ON2

  кəсіби мəселелерді шешуге қажетті іргелі инженерлік және педагогикалық білімдерді қолдану жəне өз бетімен зерттеу жұмыстарын орындау елеулі дағдыларына ие болады

 • Код ON3

  Тарих, философия және әлеуметтік-саяси пәндер шеңберінде негізгі білімдерін ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың түрлі салаларындағы жағдайларға баға береді

 • Код ON4

  өздерінің жеке қызметіне ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі салаларын: интернет-ресурстары; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуға арналған бұлтты және мобильді қызметтерді қолданады

 • Код ON5

  өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын қалыптастыру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толық әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын ұстануға ұмтылады

 • Код ON6

  ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін, химиялық инжиниринг саласындағы озық тәжірибелерді сыни талдау мен қолдануға дағдылану, берілген әдіске сәйкес эксперименттер жүргізу, жүргізілген зерттеулердің сипаттамасын жасау және олардың нәтижелерін талдауды біледі

 • Код ON7

  заттардың химиялық және аспаптық анализі, және олардың сапасын бақылау кезінде білімін қолдану; автоматтандырылған басқару жүйелерінің элементтік базасы және оларды құру принциптерін біледі

 • Код ON8

  Химиялық инжиниринг саласында қолданылатын әдістерге негізделген ғылыми зерттеулер жүргізу, негізгі процестер мен аппараттардың жұмыс істеу принципін анықтау, технологиялық жабдықтың жұмыс жағдайларына байланысты аспаптар бөлшектері мен түйіндерін, олардың конструктивтік және жалпы өлшемдерін есептей біледі

 • Код ON9

  ақпарат жинау, түсіндіру, ғылыми материалдарды дайындау, техникалық ғылымдар саласындағы нәтижелерді өңдеу, химиялық және технологиялық курстардың басқа пәндермен пәнаралық байланыстарын қамтамасыз етуеді

 • Код ON10

  командада жұмыс істеу, ұйымдастырушылық-басқару шешімдер қабылдау және оларға жауапкершілік алуға дайын болу; өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру қабілетке ие болуі, шығармашылық көзқарастың болуы, технолог маман ретінде өздерінің біліктілігі мен шеберлігін жетілдіруге дайын болады

 • Код ON11

  химиялық инжиниринг саласындағы негізгі ғылыми-техникалық мәселелер мен даму перспективалары туралы ақпаратқа ие болу, кәсіби функцияларды жүзеге асырумен байланысты мәселелерді шешуде теориялық және тәжірибелік зерттеулерді пайдаланады

 • Код ON12

  аргументтерді тұжырымдау және техникалық мәселелерді шешуге, әлеуметтік өзара әрекеттесуге және ынтымақтастыққа дайын болу, өз позициясын тек технолог ретінде ғана емес, сонымен қатар қазақстандық патриотизм рухында белсенді позициямен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде таныта біледі

Top