Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07222 Геокеңістіктік цифрлік инженерия в Satbayev University

 • Английский язык (профессиональный)
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағыттағы ағылшын тілі Кәсіби бағыттағы ағылшын тілі курсының мақсаты магистранттардың кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру; магистранттарға халықаралық кәсіби ортаға бейімделуге мүмкіндік беру және ағылшын тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым қатынас аясында қолдануға үйрету болып табылады.

  Оқу жылы - 1
 • Дәл геодезиялық өлшеу және деректерді өңдеу әдістері
  Несиелер: 3

  КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ: Курстың мақсаты спутниктік технологияларды және заманауи өлшеу құралдарын пайдалана отырып, жергілікті жерде топографиялық-геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру мен жүргізудің тәжірибелік дағдыларын меңгеру болып табылады. Спутниктік қабылдағыштар мен электронды тахеометрлерді пайдалана отырып Геодезиялық өлшеулерді өндіру әдістері мен тәсілдерін меңгеру. Өлшеу нәтижелерін компьютерлік өңдеуді орындау және алынған деректердің дәлдігіне бағалау жүргізу. КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ: Жер туралы ғылым саласындағы мәселелерді анықтау және теориялық қызығушылықты да, сондай-ақ ғылыми міндеттерді қоюды жүзеге асыру жаһандық және аймақтық табиғат пайдалану саласындағы практикалық маңызы. Далалық және эксперименттік зерттеулер мен өлшеулердің нәтижелеріне талдау жүргізу, олардың шынайылығын бағалау және математикалық өңдеуді жүзеге асыру. Дәлдік класстағы геодезиялық және кіріктірілген бағдарламалық қамтамасыз етудің жерсеріктік жүйелерін зерттеу. Спутниктік өлшеу нәтижелерін компьютерлік өңдеу. Далалық өлшеулерді импорттау, GPS / ГЛОНАСС өлшеулерді кейінгі өңдеу. Түсіру геодезиялық желі пункттерінің орналасқан жерін анықтау. Электрондық тахеометрлер құрылғысын зерттеу. Жабдықты жұмысқа дайындау, алдын ала қондырғылар. Станциядағы жұмыс тәртібі. Мәндерді енгізу және өлшеу бағдарламалары. Тахеометриялық жүрістерді салу арқылы түсіру геодезиялық желілерін дамыту. Геодезиялық желінің бастапқы пункттеріне жүрістерді байланыстыру. Тахеометрлерді пайдалана отырып тахеометрия әдісімен цифрлық топографиялық түсіру. Жағдайды және рельефті түсіру. Өлшеудің шағылысу және қалдықсыз режимі. Тәжірибе кезінде жиналған қор және жарияланған материалдарды, далалық бақылау нәтижелерін жүйелеу. Аспаптан компьютерге өлшеу нәтижелерін импорттау. CREDO бағдарламалық кешенінде электрондық тахеометрия деректерін компьютерлік өңдеу. Өлшеу дәлдігін бақылау және бағалау. КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ: - Геодезиялық өлшеулерді орындау бойынша білім мен дағдыларды өз бетінше пайдалану; - қазіргі заманғы геодезиялық аспаптармен өлшеудің негізгі тәсілдерін іс жүзінде қолдану; - жердің ерекшеліктеріне байланысты өлшеудің ең тиімді тәсілдерін таңдау; - геодезиялық өлшеулердің дәлдігін компьютерлік өңдеу және бағалау; - геодезиялық тірек тораптарды желілерін құру бойынша негізгі жұмыстарды орындау әдістемесін; - заманауи геодезиялық аспаптар мен жабдықтардың құрылысын; - геодезиялық өлшемдері компьютерлік өңдеу бойынша бағдарламаларын.

  Оқу жылы - 1
 • Топографиялық-геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  "Топографиялық-геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру" пәнін оқытудың мақсаты болашақ мамандарды топографиялық-геодезиялық жұмыстарды орындауды тиімді ұйымдастыруға, өндірістік үрдістің тиімді өтуіне және қазіргі заманғы жабдықтарды пайдалануға үйрету болып табылады.

  Оқу жылы - 1
 • Проектный менеджмент (Менеджмент + Психология управления)
  Несиелер: 2

  Бұл курс жоба менеджменті мен басқару психологиясының маңызды элементтерін бір курсқа біріктіреді. Дәрісте іс-әрекеттер мен ойлаудың арқасында сіз жоба менеджерлерінің жауапкершіліктері туралы қосымша түсініктерге ие боласыз және осы білімді жобалық ортада қолдануға жақсы дайын боласыз.

  Оқу жылы - 1
 • Маркшейдерлік істегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 3

  КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ «маркшейдерлік істегі инновациялық технологиялар негіздері» пәнін оқып үйрену - мамандарды даярлауда осы кезеңде маркшейдерлікте және өндірістегі даму үдерістерінің деңгейі, заманауи көзқарастар мен проблемаларды анықтау, прогрессивті әдістер мен технологияларды енгізу үшін жүргізіледі. Бұл пәнді оқытудың мақсаты магистранттарды кеніштерде және карьерлерде тазарту жұмыстарын жүргізу үшін заманауи зерттеу жабдықтарын пайдалану, сондай-ақ жер бетінің ықтимал деформациялану аймақтарына мониторинг жүргізу және тарифтерді қамтамасыз ету бойынша қызметтерді іздестіруге қойылатын талаптарды бақылау тұрғысынан қазіргі заманғы геодезиялық әдістердің теориялық және тәжірибелік негіздерін, қауіпті аймақта орналасқан ғимараттар мен құрылыстардың жұмысын және уақытында мониторингін зерттеу болып табылады. «маркшейдерлік істегі инновациялық технологиялар негіздері» пәнін оқытудың мақсаты зерттеудің қазіргі деңгейін көрсететін және геодезиялық бизнес саласындағы дамудың негізгі бағыттарын көрсететін тұтас білімді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар білуі керек: - шахталарды зерттеудің теориялық негіздерін білу; - заманауи бағдарламалық өнімдерде жұмыс істей білу; - шахталарда немесе карьерлерде геодезиялық жұмыстарды таңдау ерекшеліктерін талдай білу; - заманауи геодезиялық аспаптарды қолдану дағдысына ие; КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ Курста өте жоғары техникалық әлеуетпен ерекшеленетін маркшейдерлік істегі қазіргі мемлекеттік және инновациялық әдістерге арналған оқу бағдарламасы бар. Маркшейдериядағы инновациялық әдістер мен заманауи техникалық құралдарды (құралдарды) қолдану әрқашан өндірістің тиімділігін арттыруға және кен өндіруде жоғары дәлдікті қамтамасыз етуге кепілдік береді. КУРСТЫ АЯҚТАУ БАРЫСЫНДА ПАЙДА БОЛАТЫН БІЛІМ МЕН ҚАБІЛЕТТЕР магистранттар білетін болады: - Пайдалы қазбалардың пайда болуы және оның сандық және сапалық қасиеттерін бөлу; - жер бетіндегі геодезиялық іздестіру және маркшейдерлеу - тау-кен жұмыстарының, секциялардың және басқа да графикалық және электронды материалдардың жоспарларында олардың бейнесі бар шахталарды өңдеуде; - тау-кен жұмыстарының бағытын белгілеу және оларды жүргізудің дұрыстығын бақылау; - Тау-кен өнеркәсібінің дамуын тікелей және жобалық перспективаға жоспарлау; - жер қойнауынан пайдалы қазбаларды өндірудің толықтығын бақылау, қорлардың қозғалысын есепке алу және талдау. Магистранттар жасай алады: - жер қойнауынан пайдалы қазбаларды өндірудің толықтығын бақылау, қорлардың қозғалысын есепке алу және талдау; - Жарықтар, қабаттар және бұзылу элементтерінің элементтерін алу үшін жақын аралықтың құрылымын зерттеу; - Масштабтардың цифрлық модельдерінің шамаларын анықтау үшін салыстыру арқылы жақын жердегі массивтердің деформациясын бақылау.

  Оқу жылы - 1
 • Экологиялық картаграфиялау
  Несиелер: 3

  6М071100 Картографиялық зерттеу әдістерін әртүрлі білім салаларында пайдалану; экологиялық мәселелерді зерделеуде картометрияны және морфометрияны пайдалану; карта бойынша жасалынатын ғылыми сипаттаманың негізгі ұстанымдары; карталарды талдаудың дәстүрлі және жалпы белгілі тәсілдері; сипаттама –картографиялық бейнеленуді талдаудың сапалы тәсілі; картада зерделенетін құбылыстардың барлығын айқындау, олардың орналасу ерекшеліктері және өзара байланыстары; карталарды талдаудың графикалық тәсілдері; әртүрлі түрдегі профилдерді, қималарды, графиктерді, эпюрлерід, диаграммаларды және блок-диаграммаларды карталарды пайдаланып құру.

  Оқу жылы - 1
 • Жерді және табиғи ресурстарды қашықтықтан зондтау
  Несиелер: 2

  Курстың мақсаты мен міндеттері - қашықтықтан зондтау түсінігін беру, оның негізгі принциптері мен материал типтері, мәліметтердің негізгі ашық көздерімен таныстыру, ЖҚЗ деректерін өңдеу және бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу принциптерін үйрету, алынған нәтижелерді жіктеуді және дұрыс түсіндіруді үйрету, нәтижелерді дұрыс ресімдеуге және түсіндірілген ақпарат негізінде есептік құжаттаманы жазуға үйрету. Курстың қысқаша сипаттамасы - ЖҚЗ әдістерімен таныстыру, ЖҚЗ нақты міндеттерін шешу үшін әртүрлі типтегі деректерді дұрыс қолдануға үйрету, жүктеу және қажет болған жағдайда әр түрлі деректерді айырбастау, мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуде деректерді өңдеу, өңдеу нәтижелерін геоақпараттық жүйелерге экспорттау, нәтижелерді түсіндіру және деректерді визуалдауды теңшеу, есептік құжаттаманы дайындау және жазу. Курсты аяқтағаннан кейінгі білім,білік, дағды - магистрант негізгі ЖҚЗ білуі, мониторинг есептерін шешу үшін бастапқы мәліметтердің әртүрлі әдістері мен түрлерін білуі, өз бетінше таңдай білуі, жүктеуі және қажет болған жағдайда мәліметтерді айырбастай білуі, бағдарламалық қамтамасыз етудегі мәліметтерді өңдеудің негізгі кезеңдерін білуі және деректерді өз бетінше өңдей білуі, деректерді экспорттау туралы түсінігін білуі және оны жүзеге асыра білуі, мәліметтерді түсіндіруді жүзеге асыра білуі, олардың негізінде талдау және оның

  Оқу жылы - 1
 • Геодезия және картографияны цифрландыру
  Несиелер: 3

  КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ Геодезия мен картографиядағы цифрландыру – ол жалпы цифрландыру мәселесін зерделейтін геодезия ғылымының саласы. Пәнді оқытудың мақсаты болашақ мамандарға геодезия және картография саласындағы цифрландыру мәселесін шешуге қажет білім беру, дағдыландыру, яғни цифрлы экожүйенің және экономиканың бәсекеге қабілеттілігін прогрессивті дамыту арқылы халықтың өмір сүру сапасын арттыру. Осыған байланысты Үкімет «Цифрлы Қазақстан» арнайы бағдарламасын әзірлеуді және жүзеге асыруды тапсырды. Геодезия және картография саласындағы цифрландырудың негізгі міндеттері: • топографиялық зерттеулер мен карталарды жасау үшін жоспарлы және жоғары сапалы жұмыс істеу үшін барлық мемлекеттік геодезиялық және нивелирлік тораптар кластарын құру және дамыту; • Мемлекеттік және орыс тілдерінде цифрлы топографиялық карталарды құру; • Ғимаратты сүйемелдеуге арналған инженерлік-геодезиялық жұмыстарды цифрлау; • Электрондық инженерлік желілердің схемалық диаграммаларын құру. • Геодезия және картография саласындағы инженерлік ізденістер үшін техникалық-экономикалық негіздемелер мен жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеу; • Геодезия және картография саласындағы мемлекеттік стандарттарды әзірлеу. КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ «Геодезия және картографиядағы цифрландыру» курсының бағдарламасы қазіргі заманғы аспаптармен және құралдармен жұмыс істеу негіздерімен және топографиялық-геодезиялық және картографиялық өндірістің заманауи технологиялық бағдарламалары сәйкес және білім беру мекемелерінде білікті мамандарды даярлауға бағытталған. Курс аумақтрды және тұтастай алғанда елдің қорларын бөлуді оңтайландыратын, бюджет шығындарын азайтатын, құжаттар дайындау үшін қажетті уақытты қысқартатын, аумақтағы ақпараттық және жүйелі ақпараттармен қамтамасыз ететін басқару жүйелерін қамтиды; тиғи ресурстар туралы әртүрлі деректерді интеграциялау және модельдеу, оларды пайдалануды оңтайландыру үшін өңірдің ұтымды табиғатын басқаруды негіздеу үшін табиғи ресурстардың цифрлы картографиялық үлгілері жүйелерін; топографиялық карталар мен жоспарларға арналған топографиялық карталардың және қашықтықтан зондтау деректерінің жоспарларына, арнаулы (салалық) мақсаттағы картографиялық материалдарға, топографиялық объектілер туралы ақпараттың басқа да көздеріне сәйкес үнемі жаңартылуын қамтамасыз ететін тұрақты топографиялық мониторинг жүргізу; нысандардың үш өлшемді моделін қалыптастыруға, топографиялық-геодезиялық және картографиялық кешенді жұмыстарды орындау үшін еңбек шығындарын 2 еседен астамға азайтуға мүмкіндік беретін 3D-лазерлік сканерлеу технологиясын өндіріске енгізу (кеңістіктік деректер жинау). Магистранттар: • цифрландыру бойынша геодезиялық және картографиялық тапсырмаларды кәсіптік түрде шешуді; • цифрландыруда қолданылатын қолданбалы бағдарламалармен жұмыс істеуді; • жер бетінің және оның нысандарының 2D және 3D модельдерін жасауды үйренеді.

  Оқу жылы - 1
 • IOS стандартына сәйкес геодезиялық аспаптар мен құрылғыларды сынау және калибрлеу
  Несиелер: 3

  КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ • геодезиялық аспаптардың тексерулері мен түзетулерін зерттеу; • стандарттарға сәйкес геодезиялық құралдарды калибрлеу және түзету дағдыларын меңгеру; КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ Оптикалық-механикалық геодезиялық аспаптар. Даму тарихы және оларды қолдану саласы. Оптика, механикалық құрылғылар және рейка түрлері. Тік және көлденең бұрыштарды өлшеуге арналған аспаптар. 4Т сериясының оптикалық-механикалық теодолиттері. Калибрлеу және реттеу. КУРСТЫ АЯҚТАУ БАРЫСЫНДА АЛЫНАТЫН БІЛІМ МЕН ҚАБІЛЕТТЕР Студенттер білетін болады: • механикалық және оптикалық құрылғыларды тексеру; • құралдарды жіктеу; • далалық жұмыстарға арналған аспаптарды дайындау; • Геодезияда қолданылатын заманауи және механикалық қондырғылар мен барлық құралдар үшін стандарттар түрлері; Студенттер жасай алады: • Қазіргі заманғы геодезиялық құралдармен жұмыс істеу; • Жұмысқа арналған құралдарды сақтау және дайындау; • нақты геодезиялық жұмыстар үшін дұрыс құрал түрін таңдау; • Геодезиялық құралдарды тексеру және сәйкестендіру; • Арнайы бағдарламамен әрі қарай өңдеу үшін құралдан деректерді импорттау.

  Оқу жылы - 1
 • Жер астын игеру кезінде тау жыныстарының жылжуына мониторинг жүргізу
  Несиелер: 3

  КУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ «Жер астын игеру кезіндегі тау жыныстарының жылжуына мониторинг жүргізу» курсының мақсаты - маркшейдерлік мамандық магистранттарында тау жыныстарының қозғалуы және жер қойнауын пайдалану кезіндегі тау-кен қысымы мәселелерін шешу үшін қажетті білімді, шеберлікті және түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Курс міндеттеріне кіреді: - тау жыныстары массивінің механикалық қасиеттері және ҚҚС туралы жедел сенімді ақпарат алу; - деформациялық процестердің даму заңдылықтарын және оның параметрлерінің негізгі әсер ететін факторларға тәуелділігін анықтау; - тау-кен жұмыстарының зиянды салдарын болдырмау немесе азайту бойынша қорғау іс-шараларын уақытылы қабылдау мақсатында жер беті мен күзетілетін объектілердің деформациясының дамуын бақылау;; - тау-кен жұмыстарының қоршаған ортаға әсер ету дәрежесін анықтау. - қабылданатын қорғау шараларының тиімділігін белгілеу. КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ Курс бағдарламасы МЖМБС Типтік оқу бағдарламасына сәйкес тақырыптардың толық кешенінен тұрады, пайдалы қазбалар кенорындарын игерудің ашық, жерасты және аралас жүйелеріндегі массив жағдайын мониторингтеудің практикалық дағдыларын тәрбиелеу басым. Курс магистранттарды жылжу процесінің негізгі ұғымдарына ғана емес, жер қойнауын мониторингілеу кезінде қажетті қазіргі заманғы әдістер мен аспаптармен жұмыс істеуге үйретіп қана қоймай, қолданбалы сипаттағы есептерді шешу үшін осы аспаптарды пайдалануды үйретеді. КУРСТЫ АЯҚТАУ БОЙЫНША БІЛІМ, БІЛІК, ДАҒДЫ Магистранттар қозғалу процесінің теориясын, геомеханикалық мониторинг жүргізуді және жер асты тау-кен қазбаларының орнықтылығын мониторингілеу кезінде қолданылатын қазіргі заманғы аспаптарды, компьютерлік технологияны қолдана отырып, мониторинг нәтижелерін математикалық және графикалық өңдеуді білетін болады. Осы пәнді оқу кезінде магистранттар жер асты және аралас тәсілмен тау жыныстарының жылжу және тау қысымының мәселелерін жедел шешу үшін кәсіби дағдыларға ие болады.

  Оқу жылы - 1
 • Геодезия және картографиядағы геоақпараттық жүйелер
  Несиелер: 3

  ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ Аталған пәннің мақсаты студентерге геоақпараттық жүйелердің геодеия және картографиямен өзара байланысын түсіндіру болып табылады. Геодезия мен картографияның заманауи қоғамдағы рөлі мен маңызы кеңістіктік-уақыттық деректер базаларын құру, қоршаған ортаны бақылау, Жердің табиғи қорларын зерттеу мәселелерін шешуде пайдаланылатын геодезиялық және картографиялық әдістердің кең ауқымымен анықталады. ПӘННІҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ «Геодезия және картографиядағы геоақпараттық жүйелер» пәнініңрөлі мен маңызы мамандарды дайындауда геоақпараттық технологиялырды тәжірибе түрінде адам қызметінің барлық салаларында қолданумен анықталады. Геодезия мен картография ГАЖ кеңістіктік-уақыттық деректер қорының географиялық бөлігін қамтамасыз етеді. ГАЖ технологиясында қолданылатын кеңістіктік деректерді өңдеуге арналған компьютерлік технологиялар геодезияда да, картографияда да табысты қолданылады. Пәнді оқыту міндеті магистранттардың геоақпараттық жүйелерді геодезиялық және картографиялық қамтамасыз етудің теориялық негіздерін игеруі болып табылады. КУРСТЫ ИГЕРГЕНДЕГІ БІЛІМ, ИКЕМДІЛІК ПЕН ДАҒДЫЛАР Пәнді оқу барысында магистратура студенттері тәжірибелік және теориялық дағдыларға ие болу керек: - ғарыштық түсірістерді геодезиялық байланыстыруды орындау; - ғарыштық түсірістерді геометриялық өңдеу мен айқындылық өңдеуді орындау; - техногендік жобаны құру; - ғарыштық түсірістерді трансформациялауды орындау; - топопланды жаңарту. Білім алушылар жасай алады: -геодезиялық және картографиялық деректер корын ГАЖ технологияларында талдау мен жобалау; - геокеңістіктік қорсыз жобалау мен қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 1
 • Код ON1

  геодезиялық, стереофотограмметриялық аспаптармен және картографиялық жабдықтармен жұмыс істеу

 • Код ON2

  геодезиялық және фотограмметриялық өлшеулерді математикалық өңдеуді білікті орындау

 • Код ON3

  графикалық бағдарламалық өнімдерді меңгеру

 • Код ON4

  картографиялық-геодезиялық инфрақұрылымның экономикалық сипаттамасы, геодезия және картография саласындағы жобалық материалдарды (құжаттарды) әзірлеу әдістемесін, жобалық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін білу, өзгерістер мен белгісіздік динамизм жағдайында экономикалық рөлдерді ауыстыруға дайындық

 • Код ON5

  теориялық және тәжірибелік кәсіби дағдылар, әртүрлі қызмет түрлері шеңберінде кәсіби функцияларды жүзеге асыру, геодезия және картография саласындағы теория мен тәжірибенің даму үрдістерін түсіну, өзгерістер мен белгісіздік динамизм жағдайында кәсіби рөлдерді ауыстыруға дайындық

 • Код ON6

  өндірістік процестерді автоматты жобалау үшін заманауи компьютерлік технологияларды талдау және қолдану қабілеті

 • Код ON7

  заманауи ақпараттық технологиялар мен сапаны басқару жүйелерінің өндірістің нақты жағдайларына бейімделуін қамтамасыз ету қабілеті

 • Код ON8

  заманауи геодезиялық аспаптарды меңгеру, шығармашылық бастамашылық көрсету, өнертабыстар мен өнеркәсіптік үлгілерге өтінімдер дайындау қабілеті

 • Код ON9

  3D модельдерді құру кезінде инновациялық әдістер мен графикалық бағдарламалық өнімдерді қолдану қабілеті

 • Код ON10

  кәсіптік қызметтің өндірістік-технологиялық түрлерін орындау

 • Код ON11

  геодезиялық және фотограмметриялық өлшеулерді математикалық өңдеуді білікті орындау қабілеті

 • Код ON12

  өндірістік мәселелерді шешудің рационалды жолын негіздеу, таңдау және жүзеге асыру.

 • Код ON13

  кәсіби салаға қатысты ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу

 • Код ON14

  кәсіпорында инновациялық қызметті ұйымдастырудың жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеуге, жаңа технологияларды енгізу кезінде инновациялық және технологиялық тәуекелдерді бағалауға, инновациялық қызмет саласындағы бөлімшелер қызметкерлерінің біліктілігін арттыру мен тренингтерін ұйымдастыруға және инновациялық мәселелерді кешенді шешу кезінде персоналдың жұмысын үйлестіруге қабілетті

Top