Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04105 Қаржы және банк ісі в Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

 • Қаржы
  Несиелер: 3

  Бұл пән қаржы, ақша айналымы және нарықтық экономикада оның әр түрлі деңгейлерінде (макро - және микроэкономикалық) ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық және практикалық негіздерін меңгеруге бағытталған. Алынған білім мен іскерліктер студенттерде мемлекет пен кәсіпорындардың қаржылық, ақша және несие саясаты, олардың ақша ресурстарын қалыптастыру көздері, қаржы және несие ресурстарын пайдалану тетіктері, ақша ағындарын тиімді және ұтымды басқару туралы тұрақты түсініктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді.

 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Бұл пән студенттерге экономика бойынша базалық білім береді, экономика туралы жүйе, негізгі түсініктер, Санаттар, экономикалық дамудың заңдары мен заңдылықтары ретіндетүсінік береді. Экономикалық теория Экономика қызметінің іргелі мәселелерін, қоғамның әлеуметтік – экономикалықдамуыныңэволюциясын, жеке ұдайыөндіріс заңдылықтарын (Микроэкономика), Ұлттық экономика деңгейіндегі қайта қалпына келтіруді (макроэкономика), экономика және әлемдік шаруашылықты қарастырады және зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және антикоррупция мәдениеті негіздері
  Несиелер: 3

  Пән бойынша бағдарлама қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуге, студент-аудармашылардың дүниетанымын қалыптастыруға, Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттілікті жетілдірудің қажетті шарты ретінде әрекет ететін қоғамдық және жеке құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті арттыруға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесін қалыптастыруға және осы негізде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 2

  «Кәсіпкерлік негіздері» пәні теориялық, ғылыми және практикалық білімдер арқылы студенттерге бизнес жүргізуді қалайды. Тәртіп - кәсіпкерлік ойлауды дамытудың негізі бола алатын бизнес пен бизнестің қалыптасуы, басқаруы бойынша нормативтік, экономикалық, ұйымдастырушылық және басқарушылық білімдерді жүйелеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Статистика пәнінің курсы бұқаралық әлеуметтік және экономикалық процестерді сипаттайтын ақпаратты жинау, өңдеу және талдау әдістерін білуді жүйелі түрде меңгеруге ықпал етеді. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономикасының жай-күйі мен дамуын көрсететін статистикалық көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру тәсілдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Заманауи микроэкономика - бұл экономикалық ресурстардың шектелген жағдайында нарықтық субъектілердің - үй шаруашылықтары мен фирмалардың ұтымды тәртібі туралы ғылым. Ол үй шаруашылықтары мен фирмалардың экономикалық мінез-құлқының мақсаттарын, олардың нарықтағы экономикалық өзара қарым-қатынасын түсіну, олардың баға белгілеудің нарықтық тетігі арқылы өзара іс-қимылын үйлестіру үшін негіз жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 3

  Макроэкономика экономиканың жұмысістеу қағидаттары, мемлекеттің экономикалық саясатының негізгі бағыттары туралы тұтастүсіні калуға мүмкіндік береді. Курста оқушыларға аналитикалық аппаратпен заманауи экономикалық мәселелердізерттеу құралдарынмеңгеруге, сандық және сапалық есептерді шешудағдыларын меңгеруге мүмкіндік беретін негізгі макроэкономикалық концепциялар мен модельдер берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 3

  "Бухгалтерлік есеп" пәнін оқытудың мақсаты-бухгалтерлік қаржылық есептің ұйымдастыру және әдістемесі саласында жүйелі білім алу және оның қазіргі кезеңдегі дамуының негізгі тенденциялары; алынған білімді практикада қолдана білу; бакалаврлардың кәсіби қызметінде қажетті жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Экономикалық пән, экономиканың тиімді қалыптасуын қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер ету әдістері мен тетіктерінің көмегімен елдің экономикалық өміріне мемлекеттің қатысу формаларын зерттейтін, сонымен қатар көп иеліктегі және инфрақұрылым жағдайында экономиканы мемлекеттік реттеудің ғылыми-әдіснамалық және ұйымдастырушылық негіздері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты нарыққа бағдарланған басқару жағдайында кәсіпорынның экономикалық жұмыс істеу меxанизмін зерттеу негізінде студенттердің экономикалық ойлау қабілетін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіби (қазақ) орыс тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби орыс (қазақ) тілі» курсы өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерді грамматика, фонетика, үйде оқу сияқты ауызша және жазбаша қазақ (орыс) ғылыми сөздерін оқып білуге бағытталған. Курстың тілдік материалы нормативтік дұрыстығымен сипатталады және ауызша және жазбаша қарым-қатынастың негіздерін практикалық меңгеруді қамтамасыз етуге арналған жиі қолданылатын фонетикалық, лексикалық және грамматикалық өрнектерді, сөз тіркестерінің және сөйлемшелердің әр түрлі түрлерін қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Менеджмент және маркетинг негіздері
  Несиелер: 5

  Менеджмент және маркетинг негіздері пәні басқару процесін зерттеудің ұйымдастырушылық элементтерінен, коммуникациялардан және шешім қабылдаудан, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау, команда жұмысы және көшбасшылық сияқты басқару функцияларынан, сондай-ақөндіріс, маркетинг, қаржы, персоналды басқару сияқты ұйымда түрлі функционалдық бөлімдерді оқытудан тұрады. Маркетинг пәнін оқытудың мақсаты-маркетингтің жаңа формациядағы маманын дайындау, кеңіргелі білімі бар, бастамашылық, ғылыми ізденіске және шығармашылық қақабілетті, еңбек нарығымен технологиялардың өзгермелі талаптарына бейімделеалатын, жалпы университет миссиясына сәйкес келетін маркетингтік зерттеулер жүргізе алатын мамандарды дайындау болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 3

  "Персоналды басқару" пәнін оқытудың мақсаты: болашақ мамандарды теориялық және практикалық материалдар негізінде қазіргі ұйымның персоналды басқару үрдісімен таныстыру, персоналды басқару саласында дағдыларды қалыптастыру және негізгі үдерістер мен құбылыстар туралы түсініктерді қалыптастыру, сондай-ақ персоналды басқару әдістерін, технологиялары мен рәсімдерін оқып үйрену, кадрлық құрамды қалыптастыру әдістерін, персоналдың жұмысқа қабілеттілігін қолдау әдісін және кадрлық әлеуетті оңтайландыру әдісін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Банктік және электрондық банктік қызметтер
  Несиелер: 3

  Банктік және электрондық қызметтер. Пән банк және банк операцияларының теориялық негіздерін және мәнін көрсетеді. банк жүйесінің және жеке банктің рөлін көрсетеді. Жаһандану үрдісінің және жаһандық экономиканың тұрақсыздығының әсерін есепке ала отырып, банктік операциялардың және электрондық қызметтердің қазіргі заманғы жағдайларда ерекшеліктерін анықтайды

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Банк ісі
  Несиелер: 5

  Қызмет көрсету саласы бойынша банк секторы туралы толық ақпарат беріңіз, ол осы пәнді оқу үрдісін едәуір жеңілдететін құрылымдық түрде. Студенттерге қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды зерттеу; студенттерді өз білімін практикада қолдануға үйрету; - меншік сипатына, қызмет саласына және қызмет саласына қарай банктердің түрлерін зерделеу; - күнделікті, кәсіби және іскерлік тақырыптар бойынша әңгімелесу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 3

  Курсты оқыту мақсаты студенттерге сыртқы және ішкі ортадағы көптеген және үнемі өзгеріп отыратын жағдайларды ескере отырып, тікелей және ұзақ мерзімді перспективалар үшін бизнесті жоспарлау және келешегі бар бизнес модельдеу үшін ғылыми-қолданбалы аппаратты қалыптастыруға көмектесу, сондай-ақ болашақ мамандарды ғылыми жоспарлау арқылы қолданбалы бизнес жоспарлау тапсырмаларын орындау үшін дайындау болып табылады. стратегиялық жоспарлау, болжау, инвестициялау және қаржылық жоспарлау сияқты сабақтас пәндер тәсілдері мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бағалы қағаздар нарығы
  Несиелер: 3

  Бұл курсты оқып жатқан кезде студенттер қаржы құралдарының құндылығы мен пайдалылығын бағалауға және құнды қағаздарды және туынды қаржы құралдарын талдауды үйренуге қажетті білімдер мен дағдыларды меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 6

  Кәсіби-бағытталған шет тілі пәні - кәсіптік бағдарланған шетел тілінің форматы бойынша журналистика пәні туралы теориялық білімдердің жиынтығы, олардың кәсіби қызметіне қатысты шет тілін меңгерген студенттердің сапалы деңгейін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  "Бизнесті ұйымдастыру" -бизнес саласындағы ұйымдастырушылық және өндірістік-экономикалық қатынастар, практикада ғылыми тәсілдерді қолдану мүмкіндіктері, сондай-ақ бизнесті ұйымдастыру, басқару және бизнесті жүргізудің негізгі қағидалары мен әдістерін ашатын кәсіпкерлік қызметтің басым бағыттары бойынша бизнесті, жеке ісін ұйымдастыру саласында басқарушылық шешімдерді қабылдау механизмі туралы ғылыми-қолданбалы пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Оқу тәжірибесі
  Несиелер: 2

  Жалпы кәсіби және кәсіби құзыреттіліктер аясындағы оқу үрдісінде алған теориялық курстарды игеру нәтижесі ретінде алғашқы кәсіби тәжірибелік дағдылар мен біліктілікті жетілдіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 6

  Кәсіби-бағытталған шет тілі пәні - кәсіптік бағдарланған шетел тілінің форматы бойынша журналистика пәні туралы теориялық білімдердің жиынтығы, олардың кәсіби қызметіне қатысты шет тілін меңгерген студенттердің сапалы деңгейін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету және компанияның нарықтық құнын барынша арттыру үшін корпоративтік қаржыландыруды ұйымдастырудың негіздерін, корпоративтік қаржыландыруды тиімді басқару механизмдерін қарайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Арнайы мақсатқа арналған тіл
  Несиелер: 3

  Language for special purposes is a practical course of learning a foreign language in professional activities, the purpose of which is to further improve intercultural communicative competences and the formation of professional competence of students, allowing to implement various aspects professional activity future professionals.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ревизия және бақылау
  Несиелер: 3

  «Бақылау және аудит» пәні коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардағы нарықтық экономикадағы бақылау және аудит әдістерін, бақылау және аудиторлық жұмыстарды жоспарлау мен ұйымдастыру әдістерін, материалдарды бақылау және аудитті тіркеу және қолдану тәртібін терең зерделеуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты –заңды және жеке тұлғалардан салық алу теориясы мен тәжірибесін зерделеу және басқа да міндетті төлемдердің тиісті деңгейдегі бюджеттердің кіріс базасын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қаржылық технологиялар
  Несиелер: 3

  Курс тәуекел мен кірістілік арасындағы ымыраға келу тұрғысынан корпоративтік қаржыларды басқару контекстінде сыртқы және ішкі сипаттағы ақпараттарды есепке алу, талдау және жоспарлау негізінде қаржылық шешімдер қабылдау үшін заманауи қаржылық технологияларды қолданудың тұжырымдамалық және практикалық аспектілерін зерттеуге арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Іскери тіл және іскерлік хат
  Несиелер: 3

  Бұл пән студентке арнайы, жоғары кәсіби білімді ғана емес, сонымен қатар осы білімді бөлісуге, оны жаһандану жағдайында жүзеге асыруға, іскери серіктестермен белсенді келіссөздер жүргізуге, заманауи іскерлік коммуникациялық технологиялар негізінде кәсіби іс-қимылдарын қалыптастыруға үйретуге арналған.Курстың мақсаты студенттерді заманауи риторикадан тиімді сөйлеу қарым-қатынасы, атап айтқанда іскерлік риторика, практикалық риторикалық сабақ беру, сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, қазіргі кәсіби қарым-қатынас жағдайында тиімді сөйлеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Инвестициялық қызметті қаржыландыру және несиелендіру
  Несиелер: 5

  «Инвестициялық және инновациялық жобаларды қаржыландыру және несиелендіру» пәнін меңгеру мақсаты: - инновацияларды қаржыландыру мен несиелендірудің теориясы мен қазіргі заманғы үрдістері туралы теориялық білімдер жүйесін ұсыну; - инновациялық процестерде қаржылық менеджмент әдістерін қолданудың практикалық дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру; ұйымдардың мақсаттарына жету үшін қаржыландыру және инновацияларды несиелеу саласындағы басқару шешімдері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Арнайы мақсатқа арналған тіл
  Несиелер: 3

  Language for special purposes is a practical course of learning a foreign language in professional activities, the purpose of which is to further improve intercultural communicative competences and the formation of professional competence of students, allowing to implement various aspects professional activity future professionals.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Банктік менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 3

  Халықаралық банктік менеджментті дамытудағы мазмұнды және маңызды үрдістерді анықтау. Оған қол жеткізу мынадай: студенттерге банктік операцияларды жүргізу әдістемесін, дағдыларын және қабілеттерін меңгеруге көмектесу; коммерциялық банктің активтері мен міндеттемелерін басқарудағы білім сапасын арттыру; банктің ұйымдық құрылымы мен банктік қызметтерінің түсінігін тереңдету, соңғы онжылдықтарда қазіргі банктер ұсынған банк қызметтері, қосылу және сатып алу процесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Басқарудың теңгерімді шешімдерін дайындау, активтерді бағалау үшін негізгі қаржыны басқару әдістерін, айналым капиталын басқаруды, қаржыландыру бойынша шешімдер қабылдауды, дивидендтік саясатты және капитал құрылымын қалыптастыруды, айналым капиталын басқару және шешімдерді қабылдау үшін компаниялардың функционалдық стратегиялары арасындағы қарым-қатынасты талдауды үйретеді. қаржылық жоспарлау және болжау техникасын меңгерген

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Өндірістік тәжірибе
  Несиелер: 2

  Мамандану пәндерін оқу барысында студенттердің алған білімдерін бекіту, кеңейту және жүйелендіру мақсатында кәсіби қызмет білімдері мен біліктіліктерін интеграциялау және халықаралық және ұлттық деңгейде туристік және қонақ үй кәсіпорындары іс әрекеттері жағдайында кәсіби қызметтерді модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби цифровизация модулі
  Несиелер: 3

  Курс заманауи компьютерлік жүйелер мен ақпараттытарату қазіргі заманғы бағдарламалық жасақтамасын қолдануда тәжірибелік дағдыларды меңгеруді, жаңа ақпараттық технологиялардың, жергілікті және ғаламдық желілердің негіздері мен болашақ дамуын білу және оларды салада қолдануды қамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қаржылық есептерді талдау
  Несиелер: 5

  Осы курсты оқып-үйрену нәтижесінде студенттер қаржы есептілігін және компанияның ақшалай қаражатын қозғалысына талдау жасай алады; компанияның төлем қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығын бағалау; тиімділігін талдау компания қызметі; активтердің, капиталдың пайдасын бағалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әлеуметтік-саяси лексика
  Несиелер: 3

  Пән ағылшын тілін тереңірек меңгеруге ықпал етеді. Студенттерді әлеуметтік-саяси лексика ерекшеліктеріне, орыс және ағылшын тілдеріндегі негізгі әлеуметтік-саяси түсініктерге, қоғамдық-саяси лексиканы аударудың негізгі мәселелеріне үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Өндірістік (диплом алдындағы) практика
  Несиелер: 10

  Өндірістік практиканың мақсаты – диплом алдындағы практика) - бітіруші біліктілік жұмысын дайындау және кәсіби-шығармашылық міндеттерді орындау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қаржы институттарында есеп және есеп беру
  Несиелер: 5

  Қаржылық есеп тұжырымдамасын, қаржылық есептіліктің элементтерін, бағалы қағаздармен операциялар жүргізуді есепке алу әдістерін, қаржы-несие ұйымдарының активтері мен міндеттемелерін зерттейді. Қаржы және несиелік ұйымдардың кірістерін, шығыстарын тану критерийлерін біледі және олардың бухгалтерлік есепте көрсетілуі, қаржы-несие мекемелерінің қаржылық есептілігін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қаржылық тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 5

  Банк тәуекелдерін басқарудың негізгі әдістерін, оларды азайту және түзету жолдарын, белсенді банк операциялары бойынша ықтимал шығындардың резервтерін құру қағидаларын, бағалау модельдерін және тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін банктік тәуекелдерді ішкі бақылауды ұйымдастыруды қарайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сақтандыру
  Несиелер: 5

  Сақтандырудың ең маңызды терминдерінің, сақтандырудың жіктемесінің және сақтандыру ұйымдарының ұйымдық принциптерінің мазмұнын қарайды: сақтандырудың әрбір түрінің шарттарын қарайды, сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін қамтиды, медициналық сақтандыруды, аннуитеттік сақтандыруды, зейнетақыны сақтандыруды, жауапкершілікті сақтандыруды және бизнес-тәуекелдерді, сақтандыру компанияларын тексереді. , қайта сақтандыру, шет елдерде сақтандыру және біздің республикамыздың сыртқы экономикалық мүдделері, сондай-ақ Қазіргі жағдайдағы Қазақстанның сақтандыру компанияларының қызметін ivaetsya және талдайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қаржылық нарық және делдалдар
  Несиелер: 5

  Заманауи қаржы нарығындағы операцияларды тиімді басқару үшін студенттердің білімдерін, білімдерін және әдістемелерін терең меңгеру және игеру. Түрлі қаржы институттарын, олар ұсынатын қызметтерді, отандық және халықаралық қаржы нарықтарында тиімді операцияларды жүргізу стратегияларын зерттеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Арнайы мақсатқа арналған тіл
  Несиелер: 6

  Language for special purposes is a practical course of learning a foreign language in professional activities, the purpose of which is to further improve intercultural communicative competences and the formation of professional competence of students, allowing to implement various aspects professional activity future professionals.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қорытынды аттестаттау модулі
  Несиелер: 12

  Қорытынды аттестаттау студенттердің тиісті білім беру деңгейінің бағдарламаларын меңгеру дәрежесін анықтауға бағытталған, оның нәтижелері бойынша мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжат беріледі; кешенді емтихан және дипломдық жобаны қорғау түрінде өткізіледі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Банктік реттеу және қадағалау
  Несиелер: 5

  Екінші деңгейдегі банктердің қызметі туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мониторинг және қадағалау рәсімін меңгеру Банктік қадағалау мен аудитті жүргізу әдістемесін меңгеру, ішкі банктік бақылаудың негізгі принциптерін және ішкі аудитті ашу. Ішкі санаттарды, жүйелерді, тұжырымдамаларды, оларды пайдалану қағидаларын және өзара әрекеттестікті банк және басқа да экономикалық жүйелерде түсіну және жіктеу. Банктік қадағалау мен аудитті ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесі және оны реттеу. Банктік қадағалау және аудит жүргізу әдістері.

  Оқу жылы - 7
  Семестр 7
 • Код ON1

  Осы саладағы ең озық білім элементтерін қоса алғанда, оқу аумағында білім мен түсіністікті көрсетеді

 • Код ON2

  Бұл білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолданады

 • Код ON3

  Аргументтерді қалыптастыру және зерттеу саласындағы проблемаларды шешу

 • Код ON4

  Әлеуметтік, этикалық, заңды және ғылыми көзқарастарды есепке ала отырып, пайымдаулар жасау үшін ақпаратты жинауды және интерпретациялауды жүзеге асырады

 • Код ON5

  Мамандарға және мамандарға ақпарат, идеялар, проблемалар мен шешімдерді жеткізеді

 • Код ON6

  Қаржы секторының барлық аспектілерінде және олардың жалпы қолданысымен терең білім алады

 • Код ON7

  Банктерде қаржы есептілігін талдайды және нақты эконометрикалық проблемаларды модельдеу кезінде дұрыс несие және қаржылық шешімдерді жасайды, ол ақша процестерін зерттеудің статистикалық әдістерін қолданады

 • Код ON8

  Елдің қаржы жүйесін біледі, салықты есептеу әдістемесін қолданады, бағалы қағаздар нарығындағы жағдайды болжайды, сақтандыру нарығында қаржылық қызметтерді ұсыну дағдысын меңгереді

 • Код ON9

  Халықаралық қаржы нарықтарындағы жағдайды бағалайды, төлем балансының және валюта бағамдарының өзара әрекеттесуін талдайды, исламдық қаржыландыру құралдарын қолданады

 • Код ON10

  Тұтастай алғанда бизнестің ұзақ мерзімді перспективасын қалыптастырады, сондай-ақ ақша ресурстарын пайдалануды бақылайды, қаржы стратегиясын әзірлейді, операциялардың және инвестициялардың қаржылық нәтижелерін талдайды

 • Код ON11

  Монетарлық реттеудің әдістері мен құралдары модельдері, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің функциялары, міндеттері мен негізгі операциялары ерекшеліктеріне ие, банктік операцияларды жүзеге асырады, төлем құжаттарымен жұмыс істейді

 • Код ON12

  Банктің қоршаған ортасын бағалайды және банк өнімдерінің сапалық сипаттамаларына әсерін бақылайды, коммерциялық банктің рейтингісін есептейді және оның ұстанымын бағалайды, банктік тәуекелдерді анықтайды және бағалайды, операциялық қызметті ұйымдастырудың заманауи тұжырымдарын біледі және оларды ұйымдар, кәсіпорындар мен мекемелер, саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар саяси және коммерциялық емес ұйымдар

 • Код ON13

  Кәсіпорынның қаржылық және инвестициялық басқару шешімдерін оңтайландыру үшін сандық талдау және қаржылық болжамдау арқылы қаржы есептілігін талдайды

 • Код ON14

  Тәуекелдерді, рентабельділікті, тиімділікті бағалайды және экономикалық субъектінің инвестициялық тартымдылығын анықтайды және инвестициялық жобаларды әзірлейді, әр түрлі инвестициялық және қаржыландыру шарттарында бағалайды

 • Код ON15

  Айналым капиталын басқару саласындағы шешімдерді дәлелдейді, компанияның қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржыландыру көздерін таңдап, активтерді бағалау және қаржы құралдарын жүргізеді, компанияның тиімді дивидендтік саясатын әзірлейді

Top