Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02208 Шығыстану в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты –шығыстану саласындағы жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды сапалы даярлау: - қоршаған орта шынайлығын дүниетанымдық, адамгершілік және азаматтық ұстанымдар негізінде бағалайтын; - халықаралық талаптарға сәйкес келетін және қазіргі еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіби дағдыларды жетік меңгерген; - Шығыс елдеріндегі қазіргі заманғы әлеуметтік-саяси және экономикалық жағдайларды талдауға және оның даму болашағын болжауға қабілетті; - Шығыс елдеріндегі тарихи, саяси, әлеуметтік-экономикалық және ұлттық-мәдени үдерістердің жалпы даму барысын бағалайтын; - оқытылатын Шығыс елінің тілдерін, сондай-ақ, қазақ, ағылшын, орыс тілдерін жетік меңгерген; - ұйымдастыру-басқару қызметін жүзеге асыруға қабілетті; - ақпараттық-коммуникациялық технологиялар түрлерін пайдаланатын; - жеке білім беру траекториясын қалыптастыратын.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B035 Түркітану және шығыстану
 • Дайындық бағыты 6B022 Гуманитарлық ғылымдар
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Өмір тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүмкіндіктері туралы студенттердің біртұтас жүйелік түсінігін қалыптастыру. Пән болашақ мамандардың сыни ойлау қабілетін қалыптастыруға және тірі организмдердің қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтарын түсінуге, қазіргі заманның жаһандық экологиялық мәселелері, себептері, олардың қалыптасу кезеңдері мен салдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің кәсіпкерлік қызмет туралы, кәсіпкерліктің негізгі түрлері, болашақ кәсіби қызмет контекстінде кәсіпкерлік жобаларды әзірлеу мәселелері мен әдістері туралы түсініктерін қалыптастыру. Пән болашақ мамандардың креативті ойлау қабілетін қалыптастыруға және кәсіпкерлік идеяларды әзірлеуге және бизнесті басқаруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Базалық шығыс тілі (А1,А2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: нақты міндеттерді орындау үшін қажетті таныс сөз тіркестері мен сөз тіркестерін сөйлеу барысында қолдану және есту арқылы қабылдау және күрделі емес тақырыпта сөйлесуге қатысу; күнделікті өмірдің негізгі аспектілерін сипаттау. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - оқитын тілдің орфографиясының негізгі ережелерін қолдану; - сөздерді дұрыс дыбыстау; - меңгерген лексико-грамматикалық материал шеңберінде мәтіндерді оқуға және аудару; - меңгерген лексиканы практикада қолдану; - нақты жағдай барысында туған қатынас кезінде қызықтыратын тақырыпта әңгімеге қатысу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Практикалық фонетика. Практикалық грамматика. Сөйлеу іс-әрекетінің төрт түрі бойынша коммуникативтi компетенцияны қалыптастырып, дамыту. Оқу: оқу дағдысын арттыру. Жазу: жазу дағдысын дамыту. Мәтiнмен жұмыс. Студенттiң коммуникативтi және лингвоелтану компетенциясын дамыту. Курстың лексикалық және грамматикалық материалы шеңберінде өнімді ауызша және жазба тілін біртіндеп меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушылардың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың құқықтық негіздерінің мазмұны және Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тәжірибесі туралы нақты түсінік және терең білімді қалыптастыру. Пән сыбайлас жемқорлықтың белгілерін, түрлерін зерделеуге, сондай-ақ білім алушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы санасын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерде әлемдік және ұлттық мәдениетті дамыту контекстінде Ұлы Түркі ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми-философиялық мұрасы туралы түсінік қалыптастыру. Пән әл-Фараби философиясының ерекшеліктерін және оның қазіргі заман үшін маңызын, "Аl Farabi university smart city" ғылыми-инновациялық жобасының мәні және оның Қазақстандағы рөлі туралы зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: белгілі тақырыптарға байланысты хабарлама құру, абстрактілі сұрақтар мен жалпы мәдени тақырыптар бойынша пікір айту, алған әсерлер, оқиғаларды сипаттау қабілетін қалыптастыру Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - шет тілінде оқылған мәтіннің мазмұнын баяндау; -лексикалық қорын, нормативті және лексикологиялық моделдерді қолдана отырып, игерілген тақырыптар шеңберінде, ауызша сөйлеу дағдыларын тәжірибе жүзінде пайдалану; -әңгімелесу және үйренген тақырыптардың негізінде қысқаша хабарлама жасау; -үйренген модельдерден тұратын мәтінге фонетикалық, грамматикалық және лексикалық талдау жасау; - өздігінен оқып аудару кезінде сөздіктерді еркін пайдалану. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Практикалық фонетика. Практикалық грамматика. Шығыс тіліндегі сын есімдер. Шығыс тіліндегі сан есімдер. Есімдіктердің мағыналық түрлері. Етістіктің түрлері, райлары және шақтары. Етіс категориясы. Шығыс тіліндегі сөйлем түрлері.Тыңдау және сөйлеу. Коммуникативтi және лингвоелтану компетенцияларын дамыту. Тыңдап түсіну арқылы қарым-қатынас жасай білу.Шығыс тiлінде сөйлеу дағдысын және дайындықсыз сөйлесуді дамыту.Монолог және диалогтың күрделенген түрiн меңгеру.Ауызша сөйлеуде шығыс тiлiндегi жиi қолданылатын лексика. Жазу және оқу. Лексикалық және грамматикалық материалдар негізінде жазба тілді меңгеру. Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Базалық шығыс тілі (В2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: оқытылған тақырып шеңберінде әңгіме жүргізу және әртүрлі тақырыптарға толық хабарлама жасау қоршаған ортаға өз көзқарасын баяндау; күрделілігі орташа дәрежедегі түпнұсқадағы мәтіндерді оқу және аудару кезінде сөздіктерді еркін қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - шығыс тілі пәні бойынша негізгі базалық білімді игеру арқылы грамматикалық тұрғыдан дұрыс сөйлеу; -өз ойын жүйелі еркін жеткізу; - лексикалық қорды кеңейтіп және шығыс тілінің грамматикалық ережелерін меңгере отырып, өтілген тақырып аясында эссе жазу; -оқыған тақырып шеңберінде оқитын шығыс тілінде қысқаша хабарлама жасап, әңгіме жүргізу; -аударма жасау барысында сөздікті еркін пайдалану; -оқу үдерісінде лингвомәдени білімді пайдаланып, тіл өкілімен тілдік қатынасқа түсу; -тіл иесінің ауыз-екі тілін аудио, видео жазбадан түсіну. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Тілдің грамматикалық мәселелерін қарастырумен қатар мынадай тақырыптардағы материалдармен жұмыс жасау көзделеді: Жанұя. Мінез .Өзара қарым-қатынас.Ата-ана және бала арасындағы қарым қатынастар.Сыртқы келбет ерекшеліктері. Туысқандық атаулар. Арман және Оқу. Оқуға деген сезім. Өзге тіл оқуға армандау. Шығыс елдердің қалаларына саяхат. Қаланың тарихи жерлері және тарихы, саяхат естелікері,қаланың ерелікшеліктері. Оқиғалар. Қоғамдық орындарда орын алған оқиға. Сауда жасау және қызмет көрсету тақырыбындағы диалог. Мерекелер және Мәдениет. Ұлттық мерекелер. Заттар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Классикалық және қазіргі заманғы шығыстану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шығыстану ғылымының қазіргі жағдайы мен тарихын талдау және жүйелеу қабілетін қалыптастыру және алынған білімді Шығыс елдеріндегі тарихи және қазіргі үрдістерді талдау үшін пайдалану. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - шығыстану ғылымының тарихы мен қазіргі жағдайын жүйелеу және талдау; - Шығыс елдеріндегі тарихи оқиғалар мен заманауи үрдістерді талдау кезінде алынған білімді пайдалану; - энциклопедиялық және арнайы әдебиеттерді пайдалануда ептілік көрсету; - Шығыстану ғылымының аспектілері бойынша қажетті дағдыларды анықтау және оны жүзеге асыру( филология, тарих, мәдениет); - шығыстану саласына қатысты арнайы әдебиеттер бойынша аналитикалық шолу дайындау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Шығыстану ғылымына кіріспе. Еуропадағы және АҚШ-тағы Шығыс мектептері. Шетелдiк шығыстанудың ғылыми орталықтары. Ресейдегі шығыс ғылымының пайда болуы. Араб Шығыс елдерін кешенді зерттеу. Қытайды кешенді зерттеу. Жапония мен Кореяны зерттеу. Оңтүстік Азия аймағын кешенді зерттеу. Ежелгі, ортағасырлық және қазіргі Иранды зерттеу. Түркияны және түркітануды кешенді зерттеу. Оңтүстік-Шығыс Азия өңірін зерттеу. Шығыстану. Әлемдік шығыстанудың жаңа кезеңі. Шығыстағы елдердегі әлемдік діндер. Қазақстан Республикасындағы шығыстану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: теориялық материалды өңдеу қабілетін қалыптастыру және коммуникацияның практикалық дағдыларын қалыптастыру, тілдік тұлғаның ұлттық-мәдени ерекшеліктерін және әлемнің тілдік бейнесін түсіну арқылы мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - өзге мәдени қоғамда қабылданған этикалық және адамгершілік мінез-құлық нормаларын интерпретациялау; -оқитын ғылымға қатысты түрлі теорияларын; мәдениетаралық қарым-қатынастың түрлерін, типтерін, формаларын, үлгілерін және құрылымдық компоненттерін меңгеріп талдау; -практика жүзінде игерілгенлингвомәдени білімді мәдениетаралық қарым-қатынас барысында туындайтын нақты жағдайларда қолдану; -полихронды және монохронды мәдениеттер арасындағы айырмашылықты анықтау; -қандай да халықтың мәдениетіндегі басым болатын құндылықтарды, мағыналарды және мағыналарды дифференциялау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Мәдениетаралық қарым-қатынас тарихы: пайда болуы, қалыптасуы, дамуы. Мәдениетаралық қарым-қатынас зерттеулеріндегі бағыттар. Мәдениет және құндылықтар: формалары, салалары, нормалары, рөлі. «Қатынасу» және «қарым-қатынас» ұғымы. Мәдениетаралық қарым-қатынас және тұлғааралық қарым-қатынас. Мәдениетті танып-игеру. Сәйкестілік мәселелері. Вербалды қарым-қатынас: ұғымы, мәні, компоненттері. Бейвербалды қарым-қатынас: табиғаты, құралдарының классификациясы. Мәдениетаралық қарым-қатынас: адамдардың жүріс-тұрысы. Эмпатия және қарым-қатынас. Мәдениетаралық қарым-қатынастағы қабылдау үдерісі. «Өзімдікі»/ «бөтен» ұғымы – мәдениетаралық қарым-қатынастың негізгі категориялары. Мәдениетаралық қарым-қатынас теориялары (Э.Холл, Г.Хофстеде). Мәдениетаралық қарым-қатынастың заманауи теориялары. Аккультурация ұғымы және оның үдерісі, түрлері мен нәтижелері. Мәдени шок: себептері, факторлары. М.Беннет моделі. Мәдениетаралық қақтығыстар. Мәдениетаралық қарым-қатынастағы тұлғааралық аттракция мен атрибуция. Стереотиптер мен соқырнанымдар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шығыс елдерінің ежелгі және ортағасырлар тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Шығыс әлемінің саяси және өркениеттік даму ерекшеліктерін анықтау үшін Шығыс елдерінің мәдени және әлеуметтік-экономикалық жағдайын талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Ежелгі Шығыс өркениеттері мен ортағасырлық Шығыс мемлекеттерінің пайда болу және даму ерекшеліктерін анықтауға; - Шығыстың ежелгі және ортағасырлық өркениеттерін сипаттауға; - ежелгі және орта ғасырлардағы Шығыс елдерінің саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуын талдауға; - Шығыстың ежелгі және ортағасырлық мемлекеттерінің дамуы мен құлдырауының себептері мен салдарын түсіндіруге; - Шығыс елдері тарихының дамуын сипаттайтын негізгі фактілерді, процестер мен құбылыстарды жүйелендіруге. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: ежелгі Шығыста қалыптасқан өркениеттер мен орта ғасырларда Шығыста құрылған мемлекеттердің тарихы, олардың бір-бірімен ұқсастықтары мен ерекшеліктері; Шығыстағы мемлекеттердің саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуы; ежелгі Шығыс тарихының деректері мен мәселелері, ежелгі Шығыстағы өркениеттер: Мысыр, Қосөзен, Хетт, Иран, Үндістан, Қытай, орта ғасырлардағы Шығыстағы мемлекеттердің тарихы: Шыңғыс хан империясы, Қытай, Корея, Жапония, араб халифаты, Иран, Үндістан, Осман империясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқитын елдің ежелгі заман және ортағасырлар тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі заман мен интерполяция арқылы шындықты бағалау үшін жинақталған тарихи ақпаратты қолдану қабілетін қалыптастыру, тарихи тәжірибе мен қазіргі заман шындығы ұқсастығын анықтау. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - оқитын ел тарихының хронологиясы мен мәселелерін сипатау; - оқитын елдің ежелгі және орта ғасырлар тарихына байланысты негізгі деректерді сараптауға және қолданану; - оқитын ел тарихының ежелгі және орта ғасырлардағы маңызды оқиғаларын сараптау; - оқитын елдегі ежелгі және орта ғасырлардағы өркениеттердің ерекшеліктерін анықтау; -оқитын елдегі ежелгі және орта ғасырлардағы өркениеттердің басқа өркениеттермен өзара байланысы мен өзара алмасуын көрсету. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: оқитын елдің табиғат жағдайы және ежелгі халқы, оқитын елдің ежелгі тарихының деректері мен тарихнамасы, оқитын ел тарихының кезеңдері, ежелгі кезеңнің ерте дәуірінде оқитын елдегі құрылған мемлекеттер, ежелгі кезеңнің кейінгі дәуірінде оқитын елдегі құрылған мемлекеттер, орта ғасырлардағы оқитын ел тарихының хронологиясы мен мәселелері, ерте орта ғасырда оқитын елдегі құрылған мемлекеттердің дамуы, дамыған орта ғасырларда оқитын елдегі құрылған мемлекеттердің дамуы, кейінгі ғасырларда оқитын елдегі құрылған мемлекеттердің дамуы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқитын елдің жаңа және қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: жаңа және жаңа замандағы оқытылатын елдің тарихи-саяси үрдісінің даму заңдылықтарын сыни талдау қабілетін қалыптастыру Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - мемлекеттің тарихи дамуындағы саяси қайраткерлердің рөлін анықтай отырып, зерттелетін Шығыс еліндегі саяси жағдайды талдау; -физикалық-географиялық, тарихи, саяси, әлеуметтік, мәдени, діни, экономикалық, демографиялық және этникалық ерекшеліктерін ескере отырып, зерттелетін Шығыс елінің кешенді сипаттамасын құру; - оқитын ел тарихының негізгі заңдылықтары мен ерекшеліктерін талдау және ажырату; - оқитын елдегі саяси және экономикалық мәселелерді шешудің әртүрлі тәсілдерін салыстыру; - халықаралық ортада кәсіби мәселелерді талқылауда негізгі қарым-қатынас дағдыларын қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: оқитын елдің жаңа заман тарихының мәселелері, оқитын елдің дамуындағы саяси және экономикалық қиындықтар, отаршылдық және оның салдары, тәуелсіздік жолындағы күрес, оқитын елдің қазіргі заман тарихының кезеңдері, ішкі және сыртқы саясаты.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлемдік тарихи үдерістегі Шығыстың рөлі мен орнын анықтау үшін тарихи дамудың негізгі үрдістері мен заңдылықтарын талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: Шығыс мемлекеттерінің жаңа және қазіргі замандағы даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін сыни бағалау; - қазіргі кезеңдегі Шығыс елдерінің саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуын сипаттау; - мемлекеттің тарихи дамуындағы саяси қайраткерлердің рөлін анықтай отырып, Шығыс елдеріндегі саяси жағдайды талдау; - Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі заман дамуындағы жетістіктері мен қиындықтарын сипаттау; - Шығыс елдерінің тарихы бойынша деректер мен мәліметтерді дәлел ретінде пайдалана отырып, тарихи проблемалар бойынша пікірталас жүргізу дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Шығыс елдеріндегі отарлық жүйе, неоколониализм, жаңғырту ерекшеліктері, аймақтағы шиеленістер мен интеграциялық процестер; қазіргі заманғы қоғамның қалыптасуы мен даму тарихы, экономикалық және саяси реформалар; Шығыс елдеріндегі капитализмнің даму ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Сөйлеу және жазба тіл практикумы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл мәселелерін шешу үшін ана және шығыс тілдерінде ауызша және жазбаша түрде коммуникацияны жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - шығыс тілінде сапалы сөйлеуді көрсету (нақтылық, тіл тазалығы, мәнерлілік, сөзді орынды қолдану, тіл байлығы); - жағдайды ескере отырып, сөйлеу құралдарын таңдау, тавтологиядан, көп мағыналы, сөйлеу кезінде қателікке бой алдырмау; - сөз сөйлеу түрлерін ажырату ( әр түрлі жанрлар) және пікірталасты, талқылауды жүргізу тәсілдерін меңгеру; - оқитын шығыс тіліндегі жалпы тақырыптағы мәтіндерді талдау; - қарастырылған тақырыптар шеңберінде әртүрлі көлемде және мазмұнда коммуникативтік бағыттағы жазбаша хабарлама құру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Тыныс белгілерінің қызметі. Тыныс белгілерінің мәтіндегі рөлі. Тыныс белгілердің варианттылығы. Екпін. Айтылым. Историзмдер, архаизмдер, неологизмдер. Омонимдер, синонимдер, антонимдер, паронимдер. Тілдің дәлдігі. Тілдің түсініктілігі. Тіл тазалығы. Тіл дұрыстығы. Ақпараттық сөз сөйлеу, оның ерекшеліктері. Жарнамалық сөз сөйлеу. Өзі туралы және оқиғалар туралы баяндау. Мақтау, мадақтау сөздер. Сендіру, иландыру мақсатындағы сөздер және оның ерекшеліктері. Жазбаша қарым-қатынас формалары. Олардың шетел тілін үйренудегі рөлі. Тіл және жазу. Хаттың түрлері. Жазбаша қарым - қатынастың этикеті. Мекенжайды көрсету. Құттықтау хаттар мен жеделхаттар. Ашықхат түрлері. Жазбаша қарым-қатынастың ерекшеліктері. Телеграмма тілі. Ресми формаларды ресімдеу. Өмірбаян. Резюме. Эссе. Эссе құрылымы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Базалық шығыс тілі (С1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: бейтаныс мәтінде негізгі ойды анықтау; сөйлеуде алдыңғы деңгейге қарағанда лексика-грамматикалық тақырыптарды, құрылымдарды, фразеологизмдерді қолдану; лексикалық баламалылық нормаларын сақтай отырып, жазбаша аударманы жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - лексика-грамматикалық күрделі құрылымдарды, фразеологизмдерді игеру және қолдану; -оқитын тілдің күрделі сөйлем құрылымдарын ауызекі сөйлеуде еркін қолдану; -оқитын шығыс тіліндегі мәтіннің мазмұнын баяндау; -лексикалық қорын, нормативті және лексикологиялық моделдерді қолдана отырып, игерілген тақырыптар шеңберінде ауызша сөйлеу дағдыларын тәжірибе жүзінде пайдалану; - мәтінге фонетикалық, грамматикалық және лексикалық тұрғыдан талдау жасау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ауызша іскерлік қатынас. Іскерлік диалог,.Тиімді тыңдау. Телефонмен байланыс. Жиналыс. Келіссөз. Бұқаралық ақпарат құралдары.Адам. Сыртқы келбеті. Адамгершілік қасиеті. Мамандық және адам. Дін, салт-дәстүр. Оқитын аймақ тілі мен өз мемлекетінің отбасылық салт-дәстүр. Қазақстан – егеменді демократиялы мемлекет (саясат, экономика, мәдениет). Қазахстан және әлемдік қауымдастық. Оқитын аймақ елінің ішкі және сыртқы саясаты. Бүгінгі әлем.Қазіргі әлемдегі жастардың қызығушылығы.Компьютер ойындары. Спорт және салауатты өмір салты. Оқитын аймақ тілінің мәдени ерекшелігі.Оқитын аймақтың менталитеті. Шығыс халықтарының дүниетанымы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Телевизиялық оқу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени және тарихи салаларда оқылатын тілдің лексикалық және ғылыми терминологиясын еркін қолдану қабілетін қалыптастыру; шығыс және ана тілдеріндегі мәтіндердің аннотациясын, жазбаша және ауызша рефераттар құрастыру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - қарым-қатынас қызметтерін іске асыру үшін мынандай коммуникативтік әрекеттер жасау:ақпарат сұрау, мамандығы бойынша шетелдік әріптестерімен байланысқа кіру, әңгіме, пікірталас, жиналыс бастау. баяндаманы таныстыру, баяндама жайында бірер сөз айту, қатысушыларды сұрақ қоюына ынталандыру; - мақалада көтеріліп отырған мәселеге өз жеке ойын білдіру мақсатымен қорытынды жасап, талдау, дәлелдеу; - жағдайларды, құбылыстарды оларға өз қатынасын білдіре отырып, рет-ретімен мазмұндау; -түрлі ресми деңгейдегі хаттарды стандартқа сәйкес жасау; -кәсіби және мәдени ақпаратты таңдау, автордың коммуникативтік ниетін анықтау, мәтіннің фактілерін бір-бірімен салыстыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: келесі тақырыптардағы мәтіндермен жұмыс :Адам және елдің экономикасы. Өмір деңгейі, отбасы бюджеті, сатып алу қабілеті, қаржы мәселелері, банктермен экономикалық тұрақтылық, жарнама. Құқықтық қоғамның даму мәселелері. Адам құқығы, адам құқығына гендерлік тәсіл қолдану, авторитаризм, демократия, қылмыс және жаза. Қарым-қатынастың қоғамдық-саяси аясы. Саяси өмірдің көрінісі. Тарих және саясат, шындық пен өтірік, саяси плюрализм,жаhандандыру, терроризм мәселелері. Спорттың дамуы. Оқитын аймақтың спорт әлемі. Олимпиада. Рекордтар. Бүкіл өмір арқылы білім алу. Кәсіби білім.Оқитын аймақ елі мен ҚР білім беру жүйесіне білім берудің халықаралық сипатқа енуінің әсері. Оқитын аймақ елі мен ҚР білім беру жүйелерінің артықшылығы мен кемшілігі. Оқитын шығыс елінің тамақтану мәдениеті. Шығыс асүйінің ерекшелігі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әдебиет және контент
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: адамзаттың тарихи даму жолдарын және оның этникалық құрылымын тану мақсатында этникалық үдерістердегі, қоғамдық және отбасылық тұрмыстағы, материалдық және рухани мәдениеттегі жалпы заңдылықтарды анықтау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - тарихи оқиғалардың себеп-салдарлық байланысын анықтау; -оқитын Шығыс елінің өзекті этномәдени және этникалық мәселелерін талдау; - оқитын Шығыс елі халықтарының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары туралы алынған ақпаратты талдау және салыстыру; - кәсіби қызметте этнографиялық деректерді қолдану; - әдебиетпен, тарихи құжаттармен дербес жұмыс жасау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: этнографияның ұғымдық аппараты, ғылымның ғылыми әдістері, этностардың жіктелуі және этникалық үдерістер; оқытылатын ел этносының қалыптасу процестері, даму кезеңдері және негізгі компоненттері (этногенез), материалдық және рухани мәдениеттің ерекшеліктері; этносқа енген мәдени байланыстар; этностың әлеуметтік құрылымының, қоғамдық, отбасылық - некелік қатынастарының ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мәдени мазмұнды зерттеуге кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қоғамдық-саяси ойдың заңдылықтары мен тенденцияларын тарихи тәжірибе тұрғысынан, осы идеяларға әртүрлі тарихи дәуірге тән мәселелер тұрғысынан анықтау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Шығыс елдеріндегі қоғамдық-саяси ой-сананың қалыптасуы мен эволюциясының ерекшеліктерін ажырата және анықтай білу; - Шығыс елдеріндегі қоғамдық-саяси ой-сананың дамуы мен қалыптасу тарихын біліп, діннің философиялық ой-санаға әсерін айқындау; - елде болып жатқан саяси үрдістер мен қоғамдық-саяси ой-сананың байланысы мен әсерін анық түсіну; - оқитын елдегі қазіргі саяси теориялар мен мәселелерді сараптау; - қазіргі замандағы негізгі саяси идеологиялар мазмұнына өз тарапынан баға беру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Шығыс елдеріндегі қоғамдық-саяси және философиялық ой-сананың пайда болу ерекшеліктері; шығыс елдерінің діни саяси санасының өзге елдердің ой санасының қалыптасуына тигізген әсері; қоғамдық-саяси ой-сананың мазмұны мен мағынасы; қоғамның әртүрлі тарихи кезеңдерде дамуының негізгі теориялары мен концепциялары; шығыс елдерінің қоғамдық ой-санасы мен философиясының дамуына үлес қосқан тұлғалардың қызметі; қоғамның дамуына әсер еткен саяси мектептер пен ағымдардың қалыптасуы; шығыс халқының қоғамдық-саяси ой-санасындағы заманауи таласты мәселелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Оқитын Шығыс елінің этникалық мәдениеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әр түрлі этномәдени құбылыстарды сипаттау және болжау үшін этнологиялық және этнопсихологиялық модельдерді қолдану қабілетін қалыптастыру, олардың сапалы талдауын жүзеге асыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Шығыстың мәдени дамуының тарихы, ерекшеліктері мен заңдылықтары туралы ақпаратты табу, түсіну және сыни талдау; - этникалық мәдениеттің даму тарихын сипаттау; - оқитын Шығыс елінің этникалық мәдениетінің ерекшеліктерін анықтау; - заманауи этносаяси жағдайды талдау; - әлемдік мәдениеттегі этникалық мәдениеттің рөлін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: "этнос", "этникалық мәдениет" ұғымдары, этникалық негіз; әдет-ғұрыптар; материалдық-кеңістіктік тіршілік әрекетін ұйымдастыру, құндылықтар, халықтық кәсіпшіліктер, білім мен сенімдер, оқитын елдің ұлттық өнерінің түрлері және қазіргі заманғы мәдени-білім беру саясаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шығыс тілінің аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шығыс тіліндегі мәтінді аудару және талдау; шығыс тілінен ана тіліне аударылған мәтінді редакциялау қабілетін қалыптастыру; практикалық сипаттағы аудармашылық мәселелерді шешу. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - шығыс тіліндегі мәтіндерді жазбаша және ауызша аудару ерекшеліктерін түсіндіру және негіздеу; - шығыс тіліндегі мәтіндерді тілдің нормаларын сақтай отырып аударма жасау; - түпнұсқа мәтінді дұрыс қабылдауға көмектесетін мәтінді алдын ала талдау әдісіне ие болғандығын көрсету; - жазбаша және ауызша аударма саласында аудармашыға қойылатын талаптарды түсіну; - түпнұсқа мәтінін, аударманың стандартты және стандартты емес мәселелерін анықтап, оларды шешу жолдарын таңдап, аударма түрлерінің әртүрлі түрлерін қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: аудармалардың жіктелуі, аударманың жеткіліктілігі және баламалығы; негізгі аударма үлгілері және аударма түрленуі: нақтылау, жалпылау, модуляция, семантикалық даму және тұтастық қайта қарау; компрессия, декомпрессия; антонимдік аударма, сипаттама аударма, баламасын беру; баламасы жоқ лексикалық бірліктерді аудару; шығыс тіліне және шығыс тілінен аударма жасау ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Корей тілінің мәдениеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі заманғы мәдени кеңістіктегі Шығыс халықтарының рухани және материалдық құндылықтарының жетістіктерін бағалау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: -оқылатын тіл елінің мәдени ерекшеліктерін білу арқылы материалдарды аударуға және интерпретациялау; -мәдениет мәселелеріне қатысты жеке позицияны қалыптастыруға және негіздеу; -мәдениетпен байланысты анықтамалық және арнайы әдебиеттерді қолдану; -«аз санды» халықтардың мәдениеті мен өзге ұлттардың мәдениетіне қатысты толеранттылық таныту; -мәдениет саласындағы белсенді өмірлік ұстанымды бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Шығыс елінің мәдениетінің даму кезеңдері. Мәдени кезеңдегі маңызды оқиғалар. Шығыс мәдениетінің ерекшеліктері. Басты бағыттар мен көрнекті өкілдері. Мәдени жетістіктері. Мәдениет және дін. Шығыс мәдениетінің әлемдік мәдениеттегі орны мен қосқан үлесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Повесті оқу және бағалау
  Несиелер: 5

  іскерлік этикет талаптарына сәйкес бизнес саласында шет тілінде коммуникацияны жүзеге асыру, іскерлік хат алмасу дағдылырын қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: -экономикалық немесе сыртқы сауда ынтымақтастығы мәселелерін қозғайтын мәселелерді ауызша қарым-қатынас/талқылау дағдыларын көрсету;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Оқитын шығыс елінің мемлекеттік-саяси құрылысы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: билік пен мемлекеттің партиялық жүйесінің сипатын анықтау үшін елдің қазіргі мемлекеттік-саяси дамуының және тарихи өткен құбылыстарын сын тұрғысынан бағалау қабілетін қалыптастыру Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - оқитын Шығыс елінің мемлекеттік-саяси құрылысы,қоғам дамуының объективті және субъективті факторларының проблемасын түсіндіру; - мемлекеттің саяси жүйесінің дамуына әлеуметтік, саяси, діни, тарихи факторлардың әсерін анықтау және түсіну; - оқитын Шығыс еліндегі саяси жағдайларды болжау; - тарихи қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық, саяси және құқықтық жүйелердің сипатын ескере отырып, оқитын Шығыс елі пен Қазақстанның халқының саяси мәдениеті мен мен менталитетінің ерекшеліктерін талдау; - халықаралық және аймақтық мәселелер бойынша пікірталастарға дәлелді түрде қатысу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Оқитын шығыс елінің саяси жүйесінің қалыптасу тарихы мен дамуы; мемлекеттік басқару органдарының қалыптасуы мен даму ерекшеліктері, мемлекеттік билік органдары, партиялық-саяси жүйесінің қалыптасуы, демократиялық және қоғамдық ұйымдардың қызметі, партиялардың қызметі, Конституциясының ерекшеліктері, сайлау және сот-құқықтық жүйе және т.б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Оқитын шығыс елінің діні және діни ахуалы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі қоғамдағы сауатты діни саясатты болжау үшін дінтанудың негізгі бағыттарын, теориясы мен әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - оқитын Шығыс еліндегі дін мен діни ахуалды түсіндіру; - Шығыстың зерттелген еліндегі ең кең таралған діндердің пайда болу тарихын және даму кезеңдерін талдау; - оқитын Шығыс еліндегі ең көп таралған діндердің негізгі мәдени дәстүрлерін түсіндіру; - оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарында діни әдебиеттерді пайдалану; - дәлел келтірудің негізгі әдістерін және пікірталас технологиясын басқару. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Шығыстың оқитын елінің діні мен діни жағдайы. Шығыстың оқитын елінде таралған негізгі діндердің пайда болу тарихы, ілімі, ағымдары, қоғамдағы діни фактордың рөлі. Дін түсінігі. Діннің алғашқы формалары.Даму кезеңдері.Оқитын елде таралған негізгі діндердің мәдени дәстүрлерінің негіздері. Оқитын елде таралған негізгі діндердің қасиетті кітабының мазмұны және оны зерттеу мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қарым-қатынас және өзін-өзі көрсету
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: іскерлік этикет талаптарына сәйкес бизнес саласында шет тілінде коммуникацияны жүзеге асыру, іскерлік хат алмасу дағдылырын қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: -экономикалық немесе сыртқы сауда ынтымақтастығы мәселелерін қозғайтын мәселелерді ауызша қарым-қатынас/талқылау дағдыларын көрсету; - қажет болған жағдайда сөздіктерді қолдана отырып, шығыс тіліндегі сауда-экономикалық және басқа да іскерлік қарым-қатынаста жиі кездесетін мәтіндерді оқу және түсіну; - презентацияларды құрастыру кезінде күрделі сөйлемдердің құрылымдарын пайдалану; - экономикалық мазмұндағы мәтінді аудару кезіндегі сәйкессіздіктер мен қателерді талдау, қолданылатын материалдың ерекшелігін ескеру; - баяндамаларды құрастыру( алдын ала дайындықпен), ұсынылған тақырыптарды талқылауға қатысу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: шығыс тіліндегі бизнес-терминология мен этикет, шығыс тіліндегі іскерлік хат; шығыс тіліндегі кәсіби әдебиеттерді оқу. Іскерлік шығыс тіліне кешенді талдау,тұжырымдамалар. Шығыс тілінен/не әңгімелер мен мәтіндерді екіжақты аудару дағдысы. Коммерция саласы терминологиясы. Шығыс тілінде келіссөздер жүргізудің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Аймақтық және халықаралық ұйымдардағы оқитын елдің саясаты
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі геосаяси кеңістіктегі Шығыс елдерінің орнын анықтау үшін елдің сыртқы және ішкі саясатының негізгі бағыттарын дәлелдеу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - аймақтық және халықаралық ұйымдардың ұстанымдары мен стратегияларын талдау; - Шығыс елдеріндегі қақтығыстарды реттеудегі халықаралық және аймақтық ұйымдардың рөліне талдау жасау; - халықаралық жанжалдарды реттеудің жолдары мен тетіктерін қарастыру; -халықаралық-құқықтық базаны және жанжалдарды, БҰҰ мен аймақтық, халықаралық ұйымдардың бітімгершілік операцияларын реттеу тетіктерін талқылау; - әр түрлі мектеп өкілдерінің оқитын Шығыс елінің халықаралық ұйымдардағы рөлін анықтаудағы көзқарастарындағы айырмашылығын салыстыру және бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Халықаралық ұйымдардың пайда болуының тарихи алғышарттары. Аймақтық және халықаралық ұйымдардың қалыптасу және даму кезеңдері. ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы халықаралық ұйымдардың қызметі. Екінші дүниежүзілік соғыс және оның халықаралық ұйымдардың қызметіне әсері. Қазіргі халықаралық қатынастардағы аймақтық және халықаралық ұйымдардың рөлі мен орны. Халықаралық ұйымдардың негізгі белгілері мен қазіргі заманғы жіктелуі. Аймақтық ұйымдардың жалпы сипаттамасы және олардың қызметінің шарттары. Оқитын шығыс елінің аймақтық және халықаралық ұйымдарға мүшелігі және олардың жұмыс механизмі. Халықаралық ұйымдар органдарының жіктелуі. Халықаралық ұйымдардың құрылтай актілері немесе оларды құру туралы келісімдер. Халықаралық ұйымдардың функциялары. Аймақтық ұйымдар және субаймақтық құрылымдар және олардың БҰҰ-мен өзара іс-қимылы. Халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың пайда болуының тарихи алғышарттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әдебиет және өмір
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: оқитын елдің мәдениеті бойынша білім кешенін жүйелеу үшін зерттелетін елдің әдеби үдерістерінің эволюциясын талдау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - әр дәуірге тән негізгі әдеби түрлер мен жанрларды талдау; - өткеннің ұлттық әдеби мұрасын жүйелеу және талдау, оның қазіргі заманғы көркем әдебиетті дамытудағы рөлін анықтау;

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазіргі шығыс тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ауызша және жазбаша сөйлеуді баяндау және қабылдау үшін қазіргі шығыс тілінің грамматика нормаларының жүйесін, тұрақты тілдік құрылымдарды қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - синтезде шығыс тілінің грамматикалық ережелерін және өз ойын білдіру үшін лексиканың қазіргі қорын қолдану; - классикалық шығыс тілі мен қазіргі ауызша және жазбаша сөйлеудің айырмашылықтарын анықтау; - шығыс тіліндегі мәтінді танымдық оқу барысында сөздік қолданбай мәтіннің негізгі идеясын аннотациялау; - шығыс тіліндегі мәтін стилистикасын анықтап, ана тіліне аудару барысында стилистикасын сақтау; - шығыс тілінде берілген тақырыптарға эссе жазу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: қазіргі шығыс тілінің тілдік білім мен білік дағдылары негіздері; грамматикалық және лексикологиялық білім, сөздік қор, лексика-семантикалық тақырыптар. Мәтінді шығыс тілінен және шығыс тіліне аудару және келісімдер мен әңгімелерді екіжақты аудару дағдысы. Араб тілінің жалпы тұрмыстық, қоғамдық-саяси және қызметтік лексикасы. Қазіргі шығыс тілінің терминологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Корей тарихын түсіну
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: оқитын Шығыс еліндегі қазіргі тарихи үдерістер, олардың заңдылықтары мен қозғаушы күштері туралы студенттердің білімін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - тарихи үдерістердің заңдылықтары мен қозғаушы күштерін түсіндіру; -оқитын шығыс еліндегі тарихи үдерістерді сипаттау;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Шығыс классикасына кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Шығыс ойшылдарының көзқарастарын, бағыттарын, мектептерін және зияткерлік мұрасын талдау үшін философияны зерттеу әдістері мен тәсілдерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: -қоғамның дамуындағы философиялық ой-сананың рөлін көрсете білу; -оқитын шығыс елінің философиялық ой-санасының қалыптасуы мен даму тарихын сипаттау; -діннің философиялық санаға және қоғамдық-саяси өмірдегі әсерін, сырттан қабылдаған философиялық ілімдердің рөлін түсіндіру; -бұрынғы және қазіргі ілімдер мен теориялардың өзара байланысын талдау дағдыларын меңгеру; -қазіргі уақыттағы негізгі саяси идеологиялардың мазмұнын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Шығыс философиясының негізгі ерекшеліктері. Батыс философиямен байланыс. Шығыс философиялық ой сана тарихының бастапқы кезеңі. Шығыс философиясының мектептері. Қазіргі Шығыс елінің философиясы. Шығыс философиясының тарихы. Ежелгі Шығыстың философиялық мектептері. Ортағасырлық Шығыс философиясы. Буддизмнің таралуы. Ортағасырлық даосизм. Ислам философиясының табиғаты мен шығу тегі. Шығыс перипатетизм философиясы. Әл-Фараби және антикалық философиялық дәстүрді дамыту. Суфизм-мистицизм аясындағы философия. Шығыс философиясы және ғылым. Философияға Шығыс көзқарас . Заманауи үрдістер. Діни-философиялық доктриналар. Заманауи Шығыс философиясының басталуы. Батыс философиялық парадигмалардың әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Шығыс
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Шығыс пен Батыстың өзара қарым-қатынасын анықтау үшін халықаралық қатынастар жүйесіндегі шығыс елдерінің рөлін талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: -халықаралық қатынастар жүйесінің даму кезеңдерін және олардың ерекшеліктерін білу; -Шығыс елдері сыртқы саясатының мәселелерін талдау; -халықаралық қатынастар жүйесіндегі Шығыс елдерінің рөліне сараптама жасау; -халықаралық қатынастар жүйесіндегі Шығыс пен Батыс арасындағы байланыстарға баға беру; -Шығыс елдерінің сыртқы саясатындағы мәселелердің реттелу жолдарын болжау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1918-1939жж. арасындағы халықаралық қатынастардағы Шығыс; биполярлы кезеңдегі Шығыс елдері; халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қиыр Шығыс елдері; халықаралық қатынастар жүйесіндегі Оңтүстік-шығыс Азия; халықаралық қатынастар жүйесіндегі Таяу және Орта Шығыс; халықаралық қатынастар жүйесіндегі Орталық Азия мен Закавказье елдері; халықаралық қатынастар жүйесіндегі Африка.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазіргі мәдениет жане жанрлық синтез
  Несиелер: 5

  -оқитын шығыс тіліндегі түрлі дереккөздер мәтіндерінің мазмұнын зерттеу; -оФитын шығыс тілінде негізгі тарихи деректерді жіктеу; -түрлі елдер мен кезеңдер тарихнамасының дамуына объективті баға беру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән. Міндеттер. Әдістер. Деректанудың пәнаралық сипаты. Деректану және гуманитарлық білім. Деректану және қосалқы тарихи пәндер. Теориялық және практикалық дерПәннің мақсаты: қоғамдық-саяси ойдың заңдылықтары мен тенденцияларын тарихи тәжірибе тұрғысынан, осы идеяларға әртүрлі тарихи дәуірге тән мәселелер тұрғысынан анықтау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Шығыс елдеріндегі қоғамдық-саяси ой-сананың қалыптасуы мен эволюциясының ерекшеліктерін ажырата және анықтай білу; - Шығыс елдеріндегі қоғамдық-саяси ой-сананың дамуы мен қалыптасу тарихын біліп, діннің философиялық ой-санаға әсерін айқындау; - елде болып жатқан саяси үрдістер мен қоғамдық-саяси ой-сананың байланысы мен әсерін анық түсіну; - оқитын елдегі қазіргі саяси теориялар мен мәселелерді сараптау; - қазіргі замандағы негізгі саяси идеологиялар мазмұнына өз тарапынан баға беру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Шығыс елдеріндегі қоғамдық-саяси және философиялық ой-сананың пайда болу ерекшеліктері; шығыс елдерінің діни саяси санасының өзге елдердің ой санасының қалыптасуына тигізген әсері; қоғамдық-саяси ой-сананың мазмұны мен мағынасы; қоғамның әртүрлі тарихи кезеңдерде дамуының негізгі теориялары мен концепциялары; шығыс елдерінің қоғамдық ой-санасы мен философиясының дамуына үлес қосқан тұлғалардың қызметі; қоғамның дамуына әсер еткен саяси мектептер пен ағымдардың қалыптасуы; шығыс халқының қоғамдық-саяси ой-санасындағы заманауи таласты мәселелер.ектану. «Тарихи дерек» ұғымы. Тарихи дерек және оның ақпараттық ресурстары. Тарихи деректердің класификациясы. Деректердің түрлері. Тарихнамалық дерек және оның ерекшеліктері. Жазба деректер. Заттай деректер. Визуалды деректер. Ауызша деректер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқитын елдің сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мемлекеттің сыртқы стратегиялық бағытын анықтау үшін оқытылатын елдің сыртқы саясатының теориялық негізін, негізгі бағыттары мен басымдықтарын, проблемалары мен жетістіктерін талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - оқитын елдің сыртқы саясатының ерекшеліктерін түсіндіру; - оқитын Шығыс елінің сыртқы саясатының мақсаттарын, міндеттерін, басымдықтарын және басты бағыттарын анықтау; - оқитын Шығыс елінің сыртқы саясатының ішкі және сыртқы факторларын ажырату; - оқитын елдердің әлемдік қоғамдастықпен қарым-қатынасы және олардың халықаралық ұйымдармен өзара іс-әрекеті туралы, сондай-ақ әр түрлі аймақтардың мемлекеттерімен ынтымақтастығы бойынша сыни баға беру және қорытынды жасау; - оқитын Шығыс елінің ішкі және сыртқы саясатының даулы мәселелері бойынша өз көзқарасын білдіру және ұсыну Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Оқитын елдің сыртқы саясаты. Меңгеру объектісі, түсіндірмелік құралы, пәннің терминогиясы және библиографиясы. Сыртқы саяси принциптер мен мемлекеттің саясатын айқындайтын негізгі ресми құжаттар. Ұлттық стратегиялық қызығушылықтар мен мемлекеттің халықаралық аренадағы сыртқы саяси міндеттері. Оқитын елдің әр түрлі тарихи кезеңдерінің сыртқы саяси қарым-қатынастары. Қазіргі замандағы сыртқы саясаттағы негізгі мәселелер мен бағыттар. Оқитын елдің сыртқы саясатындағы концептуальдық ерекшеліктер мен даму тенденциялары. Мемлекеттің сыртқы саясатына әсер ететін негізгі факторлар (қоғамдық- экономикалық, географиялық, саяси, идеологиялық, діни). Оқитын елдің ядролық саясаты. Оқитын елдің басқа мемлекеттермен қарым-қатынасының негізгі даму сатылары. Мемлекеттің сыртқы саяси бастамалары. Оқитын елдің халықаралық ұйымдарға қатысуы, келісімшарттары, пактілері, әскери-саяси блоктары. Әлемдік саяси үрдістер және оның оқитын елге әсері. Ұлттық қауіпсіздікке сын-тегеуріндері мен қауіп-қатері, шекаралық қақтығыстар. Халықаралық мәселелерді бірыңғайландыруға мемлекеттің атсалысуы. Халықаралық терроризммен күрес, саяси тұрақтылық пен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуі. Заманауи жаһандық және интеграциялық шартттар негізіндегі оқитын елдің сыртқы саясаты.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ерте қазіргі заман және шығыс-азия әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: оқитын елдің мәдениеті бойынша білім кешенін жүйелеу үшін зерттелетін елдің әдеби үдерістерінің эволюциясын талдау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - әр дәуірге тән негізгі әдеби түрлер мен жанрларды талдау; - өткеннің ұлттық әдеби мұрасын жүйелеу және талдау, оның қазіргі заманғы көркем әдебиетті дамытудағы рөлін анықтау;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жекелеген мәдениет және мазмұн
  Несиелер: 5

  Курста берілетін білім мен машықтар корей жарты аралының экономикалық дамуы туралы білімнің қалыптасуына теориялық негіз құрайды, қоғамның тарихи оқиғалар мен әлеуметтік дифференциация принциптері, қоғамның әлеуметтік және экономикалық құрылымының негіздері қарастырылады. пән аясында әлеуметтік-экномикалық проблемаларды шешудегі Корея тәжірибесі қарастырылады. Оқитын елдің ұлттық экономикасының қалыптасуы, дамуы, қазіргі жағдайы мен болашағы туралы білуі; ұлттың экономикалық, әлеуметтік және саяси жағдайы туралы және олардың ұлттық экномикалық менталдықта көрініс табуы туралы білуі; пәнге қажетті материалды таба білуі; оқитын елдің әлеуметтік-саяси дамуын модельдей білуі, болжамдар құра білу дағдысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Классикалық мәтіндерді аудару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің классикалық мәтіндерді аудару дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Мәтінді аудару принциптерін, әдістерін және тәсілдерін қолдану; 2. Көркем мәтіндерде классикалық мәтіндерді аудару және аударма жазбаларын аудару процесінің үлгілерін ұстану; 3. Оның мақсатын және түпнұсқасының түрін ескере отырып, аударымның жалпы стратегиясын айқындау; 4. Түпнұсқа және күрделі аудару үлгісі мәтінінің тілдік деңгейін талдау; 5. Күрделі аударма үлгісінде лексикалық, грамматикалық және стилистикалық әдістерді қолдануға болады. Пән практикалық курс болып табылады және классикалық мәтіндерді аудару ерекшеліктерін студенттерге таныстыруға бағытталған; ше тіліндегі әлемдік картинаны жеткізу қабілеттілігін қалыптастыру; түпнұсқаның стилистикалық және культурологиялық ерекшеліктері; классикалық мәтіндердің аударма алдын анализ жасау қабілетін дамыту; аударма стратегиясы мен әдістерін таңдау; классикалық мәтіндерді аударма барысында редакциялау қабілеттілігін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Шығыс тілінің аймақтық диалектілері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: оқитын елдің өкілдерімен ауызша қарым-қатынасты жүзеге асыру үшін диалекттік сөйлеуді есту қабілетін және ауызекі тілінің элементтерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - стандартты диалектілерді аймақтық диалектерден ажырату, дұрыс айтылуын көрсету; - шығыс тілінің диалектісінде ауызша қарым-қатынасқа түсу; - жалпы тақырыптағы сөйлесу тілінде диалог жүргізу; - радио, кинода және теледидарда сөйлеу тілін түсіну; - тіл тарихы мен халық тарихы тұрғысынан тілдік фактілерді талдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Оқитын елдің тілі диалектілерінің жіктелуі ( стандартты және аймақтық диалектілер); лексиканың қазіргі құрамы; ауызекі лексика; кірме сөздер; фонологиялық құбылыстар және стандартты айтылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Дипломатиялық қызмет негіздері (Шығыстану)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: дипломатиялық қызметтің негізгі бағыттарын талдау қабілетін қалыптастыру; дипломатиялық құжаттардың түрлерін ажырату; дипломатиялық және консулдық қызметті ұйымдастыру кезінде нормативтік, әдістемелік құжаттарды қолдану. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - оқитын елдің дипломатиясы мен сыртқы саясатының мақсаттарын, міндеттерін, басымдықтары мен басты бағыттарын айқындау; - заманауи дипломатиялық ақпаратты талдау; - дипломатиялық қызмет шеңберінде негізгі құжаттарды әзірлеу; - дипломатиялық және консулдық қызметті ұйымдастыру кезінде нормативтік, әдістемелік құжаттарды пайдалану; - стандартты дипломатиялық құжаттар мен халықаралық шарттар жасау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Курсқа кіріспе. Мақсаттары мен міндеттері. Ежелгі Шығыс елдеріндегі дипломатиялық қызметтің қалыптасу тарихы. Орта ғасырдың шығысындағы дипломатиялық тәжірибенің әдістері мен тәсілдері. Қазіргі уақытта дипломатиялық қызметтің дамуы. Сыртқы саяси шешімдер қабылдау механизмі. Сыртқы байланыстардың мемлекеттік органдары. Сыртқы істер министрлігі. Дипломатиялық қатынастарды орнату және дипломатиялық миссияларды құру. Дипломатиялық өкілдік. Дипломатиялық орган. Дипломатиялық өкілдіктердің жұмысының негізгі нысандары мен әдістері. Консулдық қатынастарды орнату және консулдықтарды құру. Дипломатиялық құжаттарды ресімдеу әдістемесі, әдістері және тәжірибесі. Дипломатиялық әңгімелер. Халықаралық келіссөздер тәжірибесі. Халықаралық конференциялар мен халықаралық ұйымдар. Дипломатиялық хаттама. Халықаралық шарттар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Оқитын Шығыс еліндегі демографиялық үдерістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: оқитын елдің негізгі демографиялық мәселелерінің өткірлігін анықтау үшін қоғамдық-тарихи құбылыстары мен оқиғаларымен жалпы демографиялық үрдістерді талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - оқитын елдің демографиялық жағдайындағы жалпы демографиялық үдерістер мен өзгерістерді сипаттап және бағалауға; -тұрғындар туралы ақпарат көздерін демографиялық үдерістер мен демографиялық жағдайдың өзгеруін талдау үшін пайдалану; - халық санының, этностың, әлеуметтік және жыныстық-жас құрылымының өзгеру тенденциялары мен факторларын түсіндіру; -демографиялық тенденцияларың ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарын болжау; -демографиялық және көші-қон үдерістерін зерттеу үшін негізгі ұғымдар мен теориялар туралы түсінік беру; - оқитын елдің саяси және экономикалық жағдайы тұрғысынан көші-қон ахуалын талдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады оқитын елдің қазіргі демографиялық үдерістері, олардың сипаты, факторлары, қозғаушы күштері оқытылады. қаралатын тақырыптар: оқитын елдің әлеуметтік-демографиялық үдерістері және демографиялық жағдайының өзгеруі. Халық санының, этникалық, әлеуметтік және жыныстық-жас құрылымының өзгеруі. Жалпы туудың, өлімнің, табиғи өсім коэффициентінің динамикасы. Демографияның еңбек ресурстарын қалыптастыруға әсері. Халықтың өмір сүру сапасы мен деңгейі. Көші-қон үдерістерін күшейуі (иммиграция және эмиграция), оның себептері. Халықтың көші-қон үдерістерін ұлттық қауіпсіздіктің түрлі аспектілерімен өзара байланыстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Шығыс тарихы және мәдениеті
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: оқитын Шығыс еліндегі қазіргі тарихи үдерістер, олардың заңдылықтары мен қозғаушы күштері туралы студенттердің білімін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - тарихи үдерістердің заңдылықтары мен қозғаушы күштерін түсіндіру; -оқитын шығыс еліндегі тарихи үдерістерді сипаттау; -оқитын шығыс елінің саяси дамуы мен өзгерістерін сараптау; -оқитын шығыс елінің экономикалық дамуын сараптау; -жаһанданудың оқитын шығыс еліне әсері туралы қорытынды жасау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: тарихи үдерістер және оның заңдылықтары, Шығыс елінің саяси дамуындағы өзгерістер, Шығыс елінің экономикалық дамуы мен жаңғыруы, Шығыс елінің қазіргі мәдени дамуындағы дәстүршілдік пен жаңашылдық, Шығыс елінің қоғамдық-саяси дамуындағы діннің орны, жаһандану мәселелері және Шығыс елі, аймақтағы саяси, экономикалық мәселелер және Шығыс елі, қауіпсіздік мәселелері және Шығыс елі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Шығыс елдерінде болып жатқан құбылыстар мен үрдістерді түсіндіру үшін негізгі заманауи шығыстанулық тұжырымдамаларды қолдана алады;

 • Код ON2

  оқитын ел бойынша ақпараттық материалдарға, шығыстану саласына тиісті әдебиеттерге сараптамалық шолу дайындай алады; шығыстану аясында игерілген ғылыми әдістерді, тұжырымдамаларды қолдана алады;

 • Код ON3

  Шығыс елдерінің әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени даму ерекшелігіне талдау жасай алады;

 • Код ON4

  оқытылатын Шығыс елінің тілінде іскерлік және кәсіби деңгейде ауызша және жазбаша коммуникацияны жүзеге асырып, аударманың негізгі тәсілдерін қолдана алады;

 • Код ON5

  стандартты дипломатиялық құжаттарды (меморандумдар, ноталар, естелік жазбалар, ресми хаттар) шығыс және батыс тілдерінде жүйелеп, құрастыра алады;

 • Код ON6

  шығыс тілдеріндегі энциклопедиялық және мамандандырылған әдебиет бойынша мәліметтерді жинақтап, жүйелейді, оларға түсіндірме бере алады;

 • Код ON7

  Шығыс елдерімен байланыс орнатқан мемлекеттік басқару органдары, қоғамдық ұйымдар, коммерциялық құрылымдар жүзеге асыратын әлеуметтік және мәдени жобаларды, даму жоспарлары мен бағдарламаларын дайындау ісін ұйымдастырады және жүзеге асыра алады;

 • Код ON8

  кәсіби қызмет үшін шығыстану саласындағы зерттеулер шеңберінде игерілген ғылыми тәсілдерге, тұжырымдамалар мен әдістерге салыстырмалы талдау жасап, қолдана алады;

 • Код ON9

  фактілер мен құбылыстарды жіктеу және түсіндіру негізінде ғылыми эссе, рефераттар, аннотациялар жазып, шолулар жасай алады;

 • Код ON10

  кәсіби сөйлеу мәдениетін, лексиканы игергендігін, кәсіби тақырыпта ғылыми пікірталастарға қатысуға дайындығын көрсете алады;

 • Код ON11

  мәдени, тарихи, әдеби және лингвистикалық зерттеулерде пәнаралық зерттеулер кешенінде техникалық дағдыларды көрсете алады;

 • Код ON12

  әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, ауызша және жазбаша қарым-қатынас процесінде көптілді коммуникаторлардың мінез-құлықтары мен менталитет ерекшеліктерін, базалық ұғымдар мен мәдениетаралық коммуникация негіздерін таратады және көпшілікке танымал ете алады

Top