Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04229 Кеден ісі в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кеден ісі саласында терең білімі бар, шет тілдерін кәсіби меңгерген жоғары білікті маманды; кеден органдары құрылымдық бөлімшесі басшысының, кеден ісі саласындағы маманның функцияларын орындай алатын кедендік шекара арқылы тауарларды өткізуді талдай және басқара алатын маманды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттарда келесі қабілеттерді қалыптастыру: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; - басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; - ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; - басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; - жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; - басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еуразиялық Экономикалық Одақтағы кедендік реттеу
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік заңнамасын қолдану бойынша бакалаврдың түсінігі мен дағдыларын дамыту, интеграцияда шешімдерді қабылдау тәртібіне басшылық жасау. Пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде магистрлер: ЕАЭО кеден заңнамасын түсіндіру, түсіндіру және түсіндіру; - Басқару шешімдерін қабылдау және ЕЭО-да нормативтік құқықтық актілерді қабылдау тәртібін басшылыққа алуға; - практикалық құқықтық жағдайларды шешу кезінде ЕАЭО кеден заңнамасын қолдануға; - ЕАЭО заңнамасын жетілдіру бойынша аналитикалық есептерді, ұсыныстарды дайындау; - пікірталас платформаларында өз пікірін және шешімдерін ұсынуға, дәлелдеуге және қорғауға. Университеттің бейіндік бөлігінің негізгі пәні магистранттардың оқуына қажет, өйткені ол Еуразиялық экономикалық одақта шешімдерді қабылдаудың кедендік регламенттеу процедурасы туралы жүйелі білімді және Еуразиялық экономикалық комиссияның интеграциялық шешімдерін еркін меңгеру қабілетін түсіну мен білу қабілетін қалыптастырады. Зерттеледі: ЕАЭО кеден заңнамасы; ЕАЭО органдары; ЕАЭО-да шешім қабылдау рәсімі; ЕАЭО мүшелерінің кеден органдарының өзара іс-қимылы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Kедендік дауларды шешу
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - кедендік дауларды шешу және рәсімдік құжаттарды дайындау бойынша түсінік пен дағдыларды қалыптастыру. Тренинг нәтижесінде магистранттар: - кедендік дауларды шешу механизмін түсіну, түсіндіру және талдау; - кедендік таластарды бағалау және олардың юрисдикциясын анықтау; - кедендік дауларды шешу туралы ақпаратты жинау және өңдеу дағдыларына ие; кедендік дауларды шешу бойынша іс жүргізу құжаттарын жасайды; - кедендік дауларды шешу кезінде ұсынылған тұлғалардың мүдделерін қорғау, қорғау және қорғау. Таңдау компонентінің мамандықтары магистрлердің кедендік дауларды шешудегі, заңдық сүйемелдеу және кедендік дауларды шешудегі жеке тұлғаларға кеңес берудегі дағдыларын қалыптастырады. Пәнде: кедендік дауларды шешудің тәртібі мен тәртібі; аралық соттар мен сот ісін жүргізу; Кедендік дауларды қарау ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық қауіпсіздік құқығы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономикалық мүдделерін экономикалық интеграциялық және Халықаралық ұйымдарға мүшелігі жағдайында қорғауды және ілгерілетуді құқықтық қамтамасыз ету мәселелері мен экономикалық қауіпсіздік ережелерін түсінуді және түсіндіруді қалыптастыру. Оқыту нәтижесінде магистранттар: - экономикалық қауіпсіздік теориясының ережелерін түсіндіру және түсіндіру; - экономикалық қатерлерді бағалау және елдің экономикалық мүдделерін оның экономикалық қауіпсіздігімен салыстыру; - интеграция жағдайында экономикалық тәуекелдерді анықтау және экономикалық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету бойынша зерттеулер жүргізу; - Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған талдамалық есептер, нормативтік құқықтық актілердің жобаларын құру; - ғылыми пікірталастарда, соның ішінде халықаралық пікірталастарда өзінің ғылыми пікірін таныстыру, дәлелдеу және қорғау. Таңдау компонентінің базалық пәні елдің экономикалық мүдделерін қорғаудың және ұлттық және халықаралық деңгейлерде экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық тетігін түсінуді және түсіндіруді қалыптастыруға негізделеді. Зерттеу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: - экономикалық қауіпсіздік теориясы; - экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің экономикалық және құқықтық тетігі; - экономикалық қатерлерді анықтау технологиялары; - ұлттық және халықаралық деңгейде елдің экономикалық мүдделерін қорғау нысандары мен тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кедендік-тарифтік жүйелер
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - әртүрлі елдердің кедендік-тарифтік жүйелері бойынша бакалавриат дағдыларын дамыту және кедендік баждарды есептеу кезінде кедендік тарифті қолдану дағдыларын қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде студенттер: - кедендік-тарифтік реттеу саласындағы мемлекеттердің саясатын түсіну және талдау; кедендік-тарифтік саясатты іске асыру механизмін басшылыққа алуға; - кедендік-тарифтік саясаттың Қазақстанның ұлттық экономикасын дамытуға әсерін бағалау; кедендік баждарды есептеу кезінде кедендік тариф қолдануға; - кедендік баждарды есептеу. Таңдау пән оқу үшін қажет, өйткені кедендік және тарифтік жүйелердің жұмыс істеуі мен білімі елдердің кедендік шекаралары арқылы тауарлардың тез және қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етеді. Пәнде елдердің кедендік-тарифтік жүйелерінің, халықаралық және өңірлік сауда-экономикалық ұйымдардың білімдері, сондай-ақ кедендік тарифтерді қолдану тәртібі бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. «Шетел тілі (кәсіби)» пәнінің осы оқу жоспары еңбек нарығында бәсекелесуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған, себебі шет тілі арқылы болашақ магистр академиялық білімге, жаңа технологияларға және заманауи ақпаратқа қол жеткізеді және сол арқылы табысты кәсіби және ғылыми қызметтің құралы болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кедендік және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару
  Несиелер: 4

  Пән сыбайлас жемқорлық және кедендік тәуекелдерді басқару жүйесін түсінуді, қолдана білуді және жетілдіруді қалыптастырады. Оқыту нәтижесінде магистранттар: - сыбайлас жемқорлық және кедендік тәуекелдерді басқару жүйесін түсіну, түсіндіру және талдау; - тәуекел-менеджмент нәтижелерін бағалау; - сыбайлас жемқорлық және кеден Тәуекелдерін басқару жүйесі саласында ғылыми зерттеулерді жоспарлау, жобалау, ұйымдастыру және жүргізу; - сыбайлас жемқорлық және кеден Тәуекелдерін басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған нормалар мен нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу; - өз қызметі мен зерттеулерінің нәтижелерін таныстыру, дәлелдеу және қорғау. Жоғары оқу орны компонентінің бейіндік тәртібі кедендік операцияларды жүргізуді жеделдету және кедендік бақылау сапасын арттыру тетігі, тәуекелдерді талдау және бағалау әдістері, тәуекелдер бейіндерін әзірлеу, тәуекелдерді азайту бойынша шараларды іске асыру, ТБЖ қолданумен кедендік бақылауды автоматтандыру сияқты сыбайлас жемқорлық және кедендік тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру бойынша іскерлікті қалыптастыруға бағытталған. Пәнде: тәуекелдерді басқару жүйесінің түсінігі, құрылымы, мазмұны; деректерді өңдеу тәртібі және тәуекел профилі; тәуекел-объектілер, тәуекел-менеджмент, жеткізу қауіпсіздігі және т. б. бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: студенттердің заманауи жағдайларда басқарудың теориялық негіздері мен қолданбалы аспектілері туралы жүйелі білімін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ұйымдық басқару құрылымдарын басқару және құру әдістерін білу; - кәсiби қызметте басқарудың әдiстерiн, құралдары мен әдiстерiн қолдануға; - ұйымдық басқару құрылымдарын талдау; - блоктың жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру; ұйымды басқарудағы негізгі тәсілдердің тиімділігін бағалау; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Басқару теориясы мен практикасы мәселелері. Басқару тарихы; мектептер мен заманауи басқару ұғымдары. Кәсіпорын мен ұйымды басқарудың функциялары мен әдістері. Ұйымдастыру құрылымдарының түрлері. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Шешімдерді қабылдаудың модельдері мен әдістері. Жоспарлау, ынталандыру және бақылау әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кеден саласындағы құқықтық талдаудың әдіснамасы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты кеден саласындағы құқықтық талдау әдіснамасын қолдану және кеден заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрлер: - кеден саласындағы құқықтық талдау әдіснамасын қолдану арқылы алынған білімді біріктіру және кедендік құқық теориясы саласындағы күрделі мәселелерді шешу; - кеден саласындағы құқықтық талдаудың өзіндік нәтижелерін тұжырымдау, негіздеу және таныстыру; - кеден заңнамасын құқықтық талдау үшін ақпаратты өңдеу және талдау; - кеден саласындағы кедендік заңнама мен құжаттарды құқықтық талдау нәтижелерін рәсімдеу және ғылыми есептер жасау; - кеден саласындағы құқықтық талдау әдіснамасын қолдана отырып, ғылыми зерттеулерді жоспарлау және жүргізу. Жоғары оқу орны компонентінің бейінді пәні магистранттарды зерттеу үшін қажет, өйткені интеграциялық үрдістер және сауда қарым-қатынастарын дамыту жағдайында құқықтық талдау әдіснамасын қолдану кедендік заңнаманы жетілдіруге ықпал етеді. Пәнде: кеден саласындағы құқықтық талдау әдістерінің түсінігі мен түрлері, кеден саласындағы құқықтық талдаудың әрбір әдісін қолдану ерекшеліктері, кеден саласында құқықтық талдауды қолдану дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кеден құжаттарын әзірлеу кезінде Қазақстанның ұлттық мүдделерін қамтамасыз ету механизмін түсіну және түсіндіру, ЕАЭО құжат айналымында кәсіби бағдар беру, халықаралық заңнама нормаларын ұлттық заңнама нормаларын имплементациялау техникасын түсіну

 • Код ON2

  Басқару шешімдерін қабылдау, мемлекеттік кірістер комитетінің құрылымдық бөлімшелерінің кеден заңнамасын іске асыруын бақылауды жүзеге асыру, уәкілетті экономикалық операторларды басқаруды жүзеге асыру, кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды және сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларды бақылауды жүзеге асыру; кәсіби қызмет нәтижелері бойынша жоспарлар мен талдау есептерін құру

 • Код ON3

  Кедендік әкімшілендіру кезінде тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану, әкімшілік өндірісті жүзеге асыру; кедендік бақылаудың, әкімшілік өндірістің нәтижелерін талдау және өңдеу; кедендік әкімшілендіруді жетілдіру бойынша өз ұсыныстарын тұжырымдау, негіздеу және таныстыру

 • Код ON4

  Құқықтық қатынастарды жіктеуге; кеден саласындағы құқықтық жағдайларды шешуге; кеден заңнамасының нормаларын түсіндіруге және түсіндіруге; кеден саласында шарттар жасауға; кәсіби қызметте практикалық жағдайларды шешуде кеден және өзге де заңнама нормаларын қолдануға құқығы бар

 • Код ON5

  Кедендік-тарифтік жүйелерде, СЭҚ тауарлық номенклатурасында және тауарларды кедендік ресімдеу тәртібінде бағдарлануға, кедендік баждарды есептеуге; тауарлардың шығарылған елін, СЭҚ ТН бойынша тауардың кодын және кедендік құнды айқындауға; көрсетілген мәселелерде кедендік ережелер мен заңнамаға мониторинг жүргізуге міндетті

 • Код ON6

  Әлемдік экономикадағы Қазақстанның орны мен рөлін түсіну, әлемдік экономикадағы елдерді ажырату және жіктеу, сыртқы сауда қызметінде Қазақстанның ұлттық мүдделерін қорғау тетігін әзірлеу, сыртқы сауда, кедендік, валюталық-кредиттік және қаржылық қызметті дамыту жолдарын әзірлеу, нормативтік актілер жобаларына және бағдарламалық құжаттардың жобаларына ұсынымдар әзірлеу

 • Код ON7

  Қазақстанның және оның Шаруашылық субъектілерінің Халықаралық экономикалық және сауда ұйымдарына қатысуының шығындары мен пайдасын бағалау, ЕАЭО, ДСҰ және басқа да халықаралық ұйымдарды құрудың мақсаттары мен міндеттерін түсіну; кедендік дауларды, соның ішінде ЕАЭО, ДСҰ-да шешу тәртібін қолдану және түсіндіру, халықаралық ұйымдарда, соның ішінде соттарда халықаралық қарым-қатынас тілінде субъектілердің мүдделерін білдіру

 • Код ON8

  Мемлекеттік қызмет жүйесінде еркін бағдарлану; қызметкерлерді қайта айналдыру және басқару тәртібін түсіну, ҚР және ЕАЭО қатысушы-елдердің кеден қызметтерінің өзара іс-қимыл механизмін түсіну және қолдану; еңбек сапасын қамтамасыз етудің уәждемелік механизмін әзірлеу және қолдану; кеден органдарында кадр саясатының мәселелерін анықтау және оларды жою бойынша ұсыныстар ұсыну

 • Код ON9

  Ақпараттық жүйелер мен технологияларды қолдану бойынша заңдық және өзге де сүйемелдеуді жүзеге асыру, ақпараттық заңнамаға сәйкес ақпарат алмасу тетігін қолдану; электрондық үкіметпен және басқа да ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу дағдысының болуы; кеден саласында қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде электрондық құжат айналымын жүргізу

 • Код ON10

  Кеден ісі саласындағы ақпаратты жинау, өңдеу, талдау, жүйелеу және жалпылау, кәсіби қызмет мәселелері бойынша анықтамалар мен талдау құжаттарын құрастыру, мәтіндерге рефераттау, кеден ісі саласында қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде құжат айналымын жүргізу

 • Код ON11

  Халықаралық кедендік құқықтық қатынастарды жіктеуге және түсіндіруге, Қазақстан Республикасының, ЕАЭО, ДСҰ және Дүниежүзілік кеден ұйымының Кеден органдары жүйесінде еркін бағдарлануға және білуге, олардың өзара іс-қимыл және ынтымақтастық тетігін түсінуге, келіссөз қызметін жүргізуге, шарттарды жасасу және орындау тәртібі мен шарттарын сақтауға міндетті

 • Код ON12

  Көрсетілетін кедендік қызметтердің деңгейі мен сапасын талдау және арттыру, ҚР және ЕАЭО қатысушы-елдердегі кедендік қызметтер нарығын зерттеу және бағалау, ұсынылатын кедендік қызметтердің сапасын және СЭҚ қатысушыларымен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету

Top