Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02310 Шетел филологиясы (шығыс тілдері) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ғылым мен білім беру саласында шығыс тілдерін білетін филолог мамандарды сапалы дайындау. Бағдарлама мына қабілеттерге ие маманның кәсіби тұлға болып қалыптасуына бағытталған: - шетелдік (шығыс) лингвистика және әдебиеттану саласындағы соңғы теориялармен байланысты қазіргі заманғы терең білімді интерпретациялау және қорытындылау; - өз бетімен зерттеу жүргізу; - өз ғылыми зерттеулер контекстінде бір-біріне жақын, сабақтас ғылыми салалармен байланысты білімді интеграциялау - өзінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін интерпретациялап, оны мамандарға және маман еместерге де хабарлау; - оқытудың классикалық және инновациялық әдістерінің негізінде оқу үдерісінің тиімділігін қамтамасыз ету; - ары қарай оқу және ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өз бағдарламасын құрастыру
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M059 Шетел филологиясы
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет
 • Оқитын тілдегі көркем мәтінді интерпретациялаудың ұстанымдары мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - көркем мәтінді интерпретациялау ұстанымдарын анықтау, ежелгі әдеби ескерткіштердің және шығыс елдерінің заманауи жазушыларының шығармаларының мазмұнын ашу үшін мәтінді интерпретациялау әдістемесін бейімдеу және модификациялау қабілеттерін қалыптастыру. Оқу курсы өз пікірін білдіру және оны тұжырымдауға қажет білім негіздерін қалыптастырады. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - көркем мәтінді интерпретациялау ұстанымдарын анықтау; - шығыстың ежелгі әдеби ескерткіштерін интерпретациялау әдістемесін бейімдеу; - қазіргі заманғы жазушылар туындыларының мәтіндерін интерпретациялау әдістемесін модификациялау; - әдеби ескерткіштердің тезаурусын жасау; - Шығыс елдері жазушыларының шығармашылық лабораториясы бойынша жоба дайындау. Пән интепретациялау және мәтінді талдау әдістерін зерттеуге бағытталған. Көркем мәтіннің функционалды-прагматикалық теориясының негіздері, көркем әлемнің және оның негізгі компоненттері қарастырылады. Шығыстың ежелгі мәтіндерін және қазіргі Шығыс жазушыларының мәтіндерін зерделейдің заманауи интерпретациялау әдістерін бейімдеу және өзгерту жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шет тіліндегі сөйлеу жұмыстарының әртүрлі түрлерінде практикалық дағдылар қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде аспектілерді қарастырады:Кәсіби салада сөйлеу, коммуникациялық құзыреттілік. Ғылыми мәтіннің семантикалық құрылымы, оның әр түрлі түрлері. рта ғылыми мәтіндер негізінде шығармашылық қабілеттерін, сондай-ақ әр түрлі функционалдық және семантикалық сөйлеу түрлеріне байланысты мәтіндер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қоғамның жаһандануы жағдайында Қазақстандағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және білім алушының жоспарлау қабілетін қалыптастыру; зерттеу жүргізуде тәжірибелік-эксперименталды жұмысты жобалау. Курсты оқу барысында магистранттердің төмендегідей қабілеттерін қалыптастыру: - педагогикалық зерттеудің логикасы мен құрылымын, ҒЗЖ жүргізу және педагогикалық зерттеуді жоспарлау кезінде педагогикалық зерттеудің әдіснамалық аппаратын сипаттау; - кәсіби қызметте ғылыми қызметтің жалпы технологияларын және ғылыми-педагогикалық зерттеулер жүргізу әдістерін таңдау және қолдану; - ғылыми-зерттеу жұмысын жобалау; - Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру және ғылымның дамуы жағдайында магистранттың ғылыми-зерттеу және әдіснамалық мәдениетін меңгеру; - мемлекеттік және халықаралық деңгейдегі ғылым мен білім беру саласындағы әлеуметтік-гуманитарлық жобалар мен бағдарламалардың сараптамасын жүзеге асыру; - ғылым мен ғылыми зерттеулерді дамытудың халықаралық және ұлттық тәжірибесін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: • Пән жаһандану шарттарына сай Қазақстанда ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен жүргізу; • жоғары оқу орынында зерттеулердің тарихын, заманауи қоғамдағы ғылымның рөлін, қазіргі Қазақстан Республикасындағы ғылымның; • ҚР-да негізгі және бейіндік бағыттағы педагогикалық зерттеу; • ғылыми зерттеудің негізгі әдісі мен әдіснамасын, педагогикалық зерттеудің логикалық құрылымын, ҒЗЖ жүргізу барысындағы ғылыми аппарат пен педагогикалық зерттеуді жоспарлау бағыттарын.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компаративистика және көркем аударма
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - Шығыс елдерінің әдебиеттерінің өзара ықпалдасу ерекшеліктерін анықтау үшін салыстырмалы әдебиеттанудың әдістері және принциптерін қолдану қабілеттерін қалыптастыру, компаративистикадағы аударманың рөлін бағалау. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - әдебиеттердің тарихи қатынас және ықпалдасу жолдарын анықтау; - әдебиеттердің ықпалдасу үдерісінің нәтижелерін айқындап, сипаттау; - әлем әдебиетіндегі «кезбе» сарындарды тану және олардың генезисін анықтау; - «кезбе» сарындардың шығыс елдеріндегі ұлттық әдебиетіндегі көріністеріне сипаттама беру; - көркем аударма жасаудың тәсілдерін қолдана білу; - көркем аударма жасаудағы мәселелерді белгілеу; - аударма мен компаративистиканың байланысын көрсету. Курс шығыс әдебиеттерінің қарым-қатынастарының дәстүрлі аспектілерін, тарихи-типологиялық ұқсастығын, әсер етудің таралу жолдары және олардың көрініс формаларын, Шығыстың ұлтаралық әдеби байланыстарының даму тарихын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқитын тіл әдебиетіндегі заманауи тенденциялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - шығыс әдебиетіндегі қазіргі тенденцияларды анықтау, Шығыс елдеріндегі әдебиеттердің даму үдерісін сипаттау, олардың ерекшеліктерін әлемдік әдебиеттің даму аясы тұрғысында айқындау және жаңа тенденциялардың көрнекті өкілдерінің туындыларын сыни бағалау қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - шығыс әдебиетінің даму тенденцияларын анықтау; - қазіргі заманғы жазушылардың туындыларын сыни бағалау; - әдеби туындыларды аудару және идеологиялық тақырыптық мазмұн тұрғысынан жан-жақты талдау; - шығыс әдебиетінің жанрлық ерекшеліктерін, стильдік ерекшеліктерін және поэтикасын анықтау, - басқа гуманитарлық ғылымдардың әдіснамасын пайдалана отырып, өнер туындыларына интерпретация жасау. Пән әдебиеттің даму тенденциясын анықтайтын көркемдік әдістерді, көркем мәтіндерді талдау әдістерін, шығыс әдеби дәстүрлерді модификациялау түрлерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқитын тілдегі мәтіннің дискурсивті анализі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – тарихи дереккөздер және қазіргі заманғы мәтіндерді интерпретациялаудың әдісі ретінде дискурсивті анализді қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - шығыс тіліндегі мәтіндерді интерпретациялау үшін дискурсивті анализді қолдану; - тарихи жәдігерлер және қазіргі заманғы мәтіндердің дискурсын анықтау; - мәтінді анықтайтын экстралингвистикалық факторларды айқындау; - мәтіннің тезаурус және түсініктемелерін жасау; - дискурстың әртүрлі мәндерінің өзара байланысын тани отырып, мәтіндерді аудару. Курс дискурсты күрделі коммуникативтік құбылыс тұрғысында түсінік қалыптастырады. Пән мәтінді құру актісіне әсер ететін экстралингвистикалық факторларды, мәтіндердегі дискурстардың әртүрлі мағыналарының, символдардың өзара байланысын, белгілі бір тарихи кезеңдегі олардың эволюциясын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқитын тіл елдеріндегі тілдік саясат
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - Шығыс елдеріндегі тіл саясатының қалыптасу мен дамудың кезеңдерін жүйелеу, жаһандану әлеміндегі тілдік саясат эволюциясының трансформациялық үдерістерін талдау қабілеттерін қалыптастырады. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - қоғамдағы тілдік мәселелерді шешудің идеологиялық принциптерін айқындау; - тіл саясатын жүзеге асырудың үлгілерін, стратегияларын, тактикасын және әдістерін сипаттау; - әдеби тіл мен диалектінің лексикалық-семантикалық және грамматикалық саралануын анықтау; - шығыс елдеріндегі тілдік жағдайдың қалыптасуына ықпал ететін факторларды талдау; - елдегі тіл саясатының нәтижелерін сыни түрде бағалау. Пән Шығыс елдерінде тілдік жағдайдың қалыптасу кезеңдерін, тіл саясатына ықпал ететін факторларды және онымен байланысты мәселелерді шешудің формаларын зерттеуге бағытталған. Тіл саясатының модельдері, стратегиялары, тактикасы мен әдістері қарастырылады. Қоғамдағы диалектілер және көптілділік проблемалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқитын тілдің салалық терминдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - белгілі бір сала бойынша шығыс тілінің терминологиялық тезаурусын құрастыруға қабілетті болу, оның лексикалық-семантикалық құрамы мен құрылымын сипаттап, оларды аудармада және қызмет саласында қолдану. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - белгілі саладағы терминнің функциялар жүйесін анықтау; - сала бойынша терминнің нақты семантикалық мағынасын айқындау; - нақты саладағы терминдердің сөздігін құрастыру; - терминнің құрылымын сипаттау және оның генезисін анықтау; - шығыс тілінің жаңа терминдерін жасау мәселелерін көрсету. Пәннің мазмұны: терминдердің генезисі мен мағынасы, зерттелетін тілдің заманауи терминдерін жасау әдістері мен тәсілдері және Шығыс терминологиясының даму үрдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі ғылыми парадигмалар аясында педагогиканың, психологияның ұғымдық-терминологиялық аппараты, теориялық-әдіснамалық принциптері, ғылыми ақпаратты жүйелеу, жалпылау білігін қалыптастыру. - Субъект-педагог пен тәрбиеленуші арасындағы субъектілік өзара іс-қимыл: тәрбие типтері, түрлері, модельдері, заңдары, заңдылықтары мен принциптері зерделенетін болады. Экология қоршаған ортамен ағзаның қарым-қатынасы ретінде.. Рухани өмір және өсіп келе жатқан ұрпақ экологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілдің когнитивті және коммуникативті аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қазіргі заманғы когнитивті және коммуникативтік лингвистиканың негізгі ережелерін интерпретациялау қабілетін қалыптастыру болып табылады. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - когнитивті және коммуникативтік лингвистиканың теориялық білімдерін өздік жұмысында; тіл мен ойлаудың өзара байланысына қатысты жеке мәселелерді сипаттау және талдауда қолдану; - лингвистикалық құбылыстарды сипаттау үшін пәннің негізгі ұғымдарын пайдалану; - тілдің когнитивті және коммуникативті аспектілерін зерттеудегі әртүрлі теорияларды, постулаттарды, тәсілдерді бағалау; - лингвистика және басқа да гуманитарлық ғылымдар саласындағы теориялық және тәжірибелік білімін сыни талдау және өз ғылыми зерттеулерінде қолдану; - жетекші ғалымдар жүргізген зерттеу нәтижелерін талдап, түсіндіріп, қорытындылай және қорыта алу, заманауи әдістеме мен әдіснаманы қолдану, алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік тәжірибені жинақтау; - - ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында мәселелерді тану және оларды шешу; қажетті зерттеу әдістерін таңдап, белгілі бір зерттеудің қойған мақсаттарына жете отырып, жаңалықтар ашу. Пән лингвистиканың қазіргі заманғы коммуникативті және когнитивтік бағыттарын зерттеуге бағытталған. Когнитивизм қазіргі заманғы лингвистикадағы жалпы ғылыми бағыт тұрғысында: когнитивтік зерттеулердің жалпы принциптері. Тіл когнитивтік лингвистика объектісі ретінде. Тіл мен ойлаудың қатынасы. Коммуникативтік акт және оның құрылымы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шығыс елдеріндегі әлеуметтік лингвистиканың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - демографиялық, социологиялық, лингвистикалық және басқа да деректер негізінде шығыс елдерінің әлеуметтік жағдайын талдау, тілдік жағдайды сипаттау үшін терминдік жүйені қолданып, социолингвистиканың әр түрлі әдістерін іс жүзінде қолдану, оқитын шығыс еліндегі социолингвистикалық құбылыстарды және жағдайларды зерттеудің белгілі бір әдістерінің қолданылуын бағалау қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - Шығыс тілінің қызметі, мәдениет диалогы контексінде туындайтын тілдік жағдайларды сипаттау үшін социолингвистикалық талдау әдістерін қолдану; - сараптамалық, консалтингтік және талдамалық қызметті жүзеге асыру кезінде әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың әдістерін және теориялары бойынша білімді пайдалану; - демографиялық, әлеуметтiк, лингвистикалық және басқа да деректердiң негiзiндегi әлеуметтiк жағдайды талдау; - қазіргі заманғы әлеуметтік лингвистика үрдістерін анықтау; - оқитын шығыс еліндегі социолингвистикалық құбылыстар мен жағдайларды зерттеудің белгілі бір әдістерінің қолданылуын бағалау. Курс социолингвистикалық зерттеулердің келешектегі бағыттары және социолингвистикалық талдау әдістерін зерттеуге бағытталған. Тіл-адам, тіл-тұлға, тіл-әлеуметтік топтар, тіл-этнос, ұлт, тіл-мемлекет байланыстарын дәйектілікпен зерттеп, әлеуметтік және тілдік құрылымдардың өзара тәуелділігі зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: философия туралы дүниетанымдық идеялық жүйенің дүниетанымдық білім формасы ретінде қалыптасуы, проблемалары және болашақ кəсіби қызметтің контексінде оларды зерттеу əдістері туралы қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде аспектілер қарастырылады: Философияның пайда болуы және дамуы. Философияның пәні мен әдісі. Философияның тарихи түрлері. Онтология және метафизика. Ғылыми және ғылымитан тыс білім. Қоғам және мәдениет. Тарих философиясы. «Мәңгілік ел» - Ұлы дала философиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық мақсаттағы негізгі шетел тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - академиялық мәтіндерді оқу, аудару және интерпретация жасау үшін тілдік және сөйлеу дағдыларын қолдану қабілеттерін қалыптастыру. Курс ақпараттық материалдарды жинау және сипаттау, зерттеулерінің нәтижелерін мақалалар мен баяндамалар форматында жасау және рәсімдеу қабілетін қалыптастырады. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - академиялық мәтіндердің резюмелерін жасау; - эссе, эссе, баяндама сияқты академиялық мәтіндерді құрастыру; - шығыстану филологиясы саласындағы ғылым әлеміндегі қазіргі заманғы теорияларды, проблемаларды, жаңа үрдістерді сыни тұрғыда бағалау; - ғылыми мақала, баяндама құрылымының академиялық үлгілерін қолдану; - академиялық мәтіндерді аудару және ақпараттық материал ретінде пайдалану; - академиялық мәтіндердің ғылыми стилін зерттеу және оны өз зерттеулерінде қолдану. Пән Шығыс елдерінің академиялық жазу үлгісін зерттеуге бағытталған. Академиялық мәтіндердің құрылымын қарастыру, аудару, библиография жасау, ғылыми стильдің ерекшеліктерін тану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқитын тілдегі ғылыми жұмыстарды жазу әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін логикалық және белгіленген талаптар мен ережелерді пайдалана отырып қолдану қабілетін қалыптастыру. Курс шығыс тіліндегі ғылыми жұмыстың негізгі принциптері мен әдістерін меңгеру қабілетін қалыптастырады. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - Шығыс елдердегі гуманитарлық ғылым мәселелерін және оларды қарастыру жолдарын анықтау; - шығыс тіліндегі ғылыми жұмыстарды жазу әдіснамасының ерекшеліктерін айқындау; - Шығыс филология ғылымының терминологиялық аппаратын және ұғымдарын салыстыру; - шығыс филологиясы бойынша жоба әзірлеу; - Шығыс елдерінде қабылданған ғылыми стильді диссертациялар мен мақалаларды жазуда қолдану. Пән гуманитарлық ғылымдағы қазіргі заманғы бағыттарды зерттеуге және мамандықтың біліктілік талаптары тұрғысынан құзыреттілік жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқитын тілдің лексикографиялық дәстүрі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - сөздік жанрлардың дәстүрлі классификацияларын айқындай білу, сөздік білімдерді жүйелендіру мәселелерін шешу үшін нақты жұмыстар мен ғылыми типологияларды салғастыру арқылы лексикографиялық басылымдардың түрлерін белгілеу қабілетін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - классикалық кезеңнің және жаңа заманның лексикографиялық еңбектерін құрылымы, құрастырылу қағидасы, тақырыбы және т.б. бойынша сипаттау. - шығыс елдерінің дәстүрлі лексикографиялық мектептерінің ерекшеліктерін салғастыру; - лексикографиялық басылымдардың тезаурусын анықтау үшін IT-технологияларын пайдалану; - лексикография саласындағы зерттеу әдістерін сыни түрде бағалау және қолдану; - ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін лексикографиялық жұмыстың маңыздылығын анықтау; - лексикография саласындағы жаңа тұжырымдарды сыни түрде бағалау және талдау. Пән Шығыс елдерінің лексикографиялық дәстүрлерін қалыптастыру және дамыту тарихының негізгі кезеңдерін, анықтамалық-сөздік материалдардың жіктелу қағидаларын, түрлерін, құрамын және ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқитын тілдегі іскери қатынас ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - іскерлік қарым-қатынас саласында хаттамалық құжаттар ережелері мен ұстанымдарын қолдану, іскерлік ортада қарым-қатынастар орнату қабілеттерін қалыптастыру. Курс шығыс мәдениетінің іскерлік этикетінің айрықша ерекшеліктеріне қатысты білімді интеграциялау арқылы аударма жасау дағдыларын қалыптастырады. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - ресми құжаттардың құрылымын, үлгілерін, клишелерді, хаттамаларды қолдану; - келіссөздер, іскерлік кездесулер барысында және т.б. сөйлесу кезінде Шығыс сөйлеу этикетінің ұлттық ерекшеліктері мен лингвистикалық ерекшеліктері туралы білімдерді қолдану. - шығыс тіліндегі іскерлік қарым-қатынастың ерекшеліктерін, этаптарын, функцияларын, түрлерін анықтау; - іскери қарым-қатынас стилін Шығыс халықтарының менталитетіне сәйкес бейімдеу; - іскерлік хат құрастыру және талапқа сай рәсімдеу, белгілі бір іскерлік салада хат алмасу; - ресми-іскери құжаттардың синтаксисінің ерекшеліктерін айқындау. Пән Шығыс елдерінің этикалық стандарттарын, менталитетін ескере отырып, іскери қарым-қатынас пен хат алмасудың үлгілерін зерттеуге бағытталған. Шығыс тіліндегі іскерлік қарым-қатынастың заманауи әдістерін меңгерудің ең өзекті мәселелері мен іскери қатынас ерекшеліктерін қамтиды. Мына аспектілер қарастырылады: шығыс тіліндегі ресми құжаттар; шығыс тілдегі іскерлік хат алмасу ерекшеліктері; шығыс тіліндегі іскери құжаттардың түрлері және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқитын тілді оқыту әдістемесінің заманауи тенденциялары
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты - шығыс тілін оқыту әдістемесіндегі заманауи тенденцияларды анықтау, қазіргі заманғы әдістемелік жүйелерді сыни бағалау, жаңа типтегі оқулықтарды талдау, тіл үйрету үдерісіне әсер ететін факторларды танып, қолдану және шығыс тілін оқытуды ұйымдастырудың әр түрлі модельдерін жасау қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - шығыс тілін оқытудың қазіргі заманғы тенденцияларын анықтау; - шығыс тілдерін оқытуда IT-технологиясын пайдалану әдістерді сыни бағалау және қолдану; - оқытудың инновациялық әдістерінің ерекшеліктерін анықтау және оларды шығыс тілін оқытуға бейімдеу; - шығыс тілін оқытудың мазмұнын модернизациялау; - шығыс тілін оқытудың инновациялық әдістерін жасау; - шығыстану тілдерін оқыту әдістерінің портфолиосын жасау; - шығыс тілдері үшін оқыту әдістерінің валидтілігін анықтау. Курс шығыс тілін оқытудағы дидактикалық-әдістемелік өзгерістерді, жүйені, әдістемелік тәсілдерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқитын тілдің заманауи лексика-семантикалық ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - тілдің лексикалық қоры туралы мағлұматтарды теориялық тұрғыдан қорыту және жүйелеу, белгілі бір тілдік материалды талдау, тақырыптық аударма глоссарийін құру, сөзжасам, кірме сөз, сөздерді семантикалық дамыту арқылы сөздік қорын толықтырудың негізгі жолдарын қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - лексикалық-семантикалық және фразеологиялық талдауды сауатты жүргізу; - лексикалық құбылыстар мен процестерді сипаттау; - қазіргі заманғы лингвистикалық концепцияларды анықтай алу, ғылыми көзқарастарды бағалау және салыстыру, проблемалық мәселелерді тану және тұжырымдау; - қазіргі заманғы шығыс әдеби тілінің тілдік бірліктерін және категорияларын жүйелік-құрылымдық және функционалдық тәсілдер тұрғысынан сипаттау; - тілдің сөздік қорының динамикалық сипатын көрсетіп, оны сөз тудыру, кірме сөздер, сөздердің семантикалық дамуы арқылы толтырудың негізгі жолдарын айқындау; - сөйлесу жағдайына сәйкес тақырыптар бойынша лексикалық сөздікті құрастыру, меңгерілген сөйлеу үлгілерін және сөз тіркестерін дұрыс пайдалану; - белгілі бір коммуникативтік міндеттерді шешу барысында берілген коммуникативтік жағдаяттарға қажетті сөйлесуде сөз арқылы қатысудың регистрлерін ұстану. Курс қазіргі заманғы шығыс тілінің лексикалық және семантикалық құрылымының ерекшеліктерін, тілдің сөздік қорын, сөйлеу ақылы қатынасудың регистрелерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқитын тілдегі қолжазбаларды зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - шығыс тіліндегі жазба жәдігерлерді зерттеу әдістерін қолдану, Шығыс елдері жазба тарихының дамуында маңызды болып табылатын ақпараттарды жинау, талдау және интерпретациялау үшін бұл әдістерді модификациялау және бейімдей алу қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - Шығыс елдері қолжазбаларын зерттеу әдістерін ескерткіштерді классификациялауда қолдану, зерделей оқу және қазақстандық ғылым үшін маңыздыларын анықтау; - жазба жәдігерлерді зерттеу әдістерін сыни түрде бағалау; - Шығыс елдері қолжазбаларын зерттеуде ақпараттарды талдау және интерпретациялауда қолданылатын әдістерін салғастыру; - көне мәтіндерді зерттеу әдістерін таңдау және осы таңдауды негіздеу; - Шығыс елдерінің жазба жәдігерлерін зерттеудің дәстүрлі және компьютерлік әдістерінің валидтілігін сипаттау және анықтау; - әр нақты жобадағы белгілі бір міндеттер үшін жазба жәдігерлердің зерттеу әдістерін соған лайық бейімдеу. Пән шығыс қолжазбаларының жазылу кезеңдеріне, авторларға, тақырыптарға, жанрлық ерекшеліктерін анықтауға бағытталған әдістерді зерттеуге бағытталған. Курс қолжазбаларды зерттеудің дәстүрлі және компьютерлік әдістерін, әдістердің жарамдылығын және шығыс елдерінің жазба ескерткіштерін талдау үшін оларды модификациялау және бейімдеу мүмкіндігін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқитын тіл елдерінің жазба мұралары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазақ халқының ғылым мен мәдениет тарихы үшін ғылыми маңызы бар шығыс тілдеріндегі негізгі жазбаша жәдігерлерді тану, жәдігерлер мәтіндеріне түсініктеме беру, олардың маңыздылығын, сипатын және мазмұнын анықтау қабілетін қалыптастыру. Курс мәдени-тарихи контексте мәтінді дұрыс оқумен және оны интерпретациялаумен байланысты мәселелерді шешеді. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - жазбаша жәдігерлерді жазылу кезеңі, авторы, жанры, тақырыптары бойынша классификациялау; - түрлі кезеңдердің тарихи мәтіндерінің грамматикалық ерекшеліктерін анықтау; - жазбаша дереккөздерінен ақпарат алу және талдау әдістерін сипаттау; - жазбаша дереккөздің мазмұны мен поэтикасын талдау; - жазбаша жәдігердің дискурсы туралы түсініктеме жасау; - қазіргі уақытта жазбаша дереккөздердің маңыздылығын бағалау. Пән мәтінді аудармада барабар түрде беру тәсілдеріне бағытталған. Пән бойынша келесі мәселелер қарастырылады: Дереккөз. «Жазба жәдігер» және «дереккөз» ұғымдары. Пән. Мақсаттар. Әдістер. Жіктеу. Деректанудың пәнаралық сипаты. Деректану және гуманитарлық білім. Деректану және филологиялық пәндер. Теориялық және практикалық деректану. Энциклопедия. Түсіндірме сөздіктер. Антология. Қолжазбалар, сирек кітаптар, құжаттар мен басылымдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқитын тілдің тілдік және мәдени байланыстары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазақ және шығыс тілдік, әдеби байланыстарының шығу тегінің сәйкестігін анықтау қабілетін қалыптастыру, мәдени байланыстар ауқымын, бағытын және сипатын анықтау үшін Шығыс халықтары мәдениеттерінің өзара әрекеттесуінің нәтижелерін анықтау және бағалау. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - Шығыс елдері байланыстарының лингвистикалық және әдеби нәтижелерін анықтау; - шығыс тілдері мен қазақ тілінің өзара қарым-қатынастарының түрлерін бағалау; - түркі тілдерінің лексикалық қорындағы шетел және кірме сөздердің орны мен рөлін бағалау; - қазақ тілінде шетел сөздері енуінің тарихи себептерін анықтау және түсіндіру; - қазақ тілінің кірме элементтерді семантикалық меңгеру дәрежесін сипаттау; - Шығыс халықтарының өзара іс-қимылының тарихи-мәдени ареалының компоненттерін анықтау. Курстың оқытатын бағыттары: интерлингвистік байланыстар түрлері, Шығыс елдері байланыстарының тілдік және әдеби нәтижелері, мәдени байланыстардың сипатын анықтайтын факторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқитын тілдегі филологиялық үдерістің заманауи тенденциялары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - дәстүрлі зерттеу әдістерін IT-технологияларымен интеграция жасай отырып модификациялау, шығыс тілдерін оқытудағы қазіргі тенденцияларды анықтау, әртүрлі лингвистикалық мектептердің концепцияларын, бағыттарын талдау, түсініктеме беру, филология үдерісінің даму нәтижелерін болжау және жобалау үшін зерттеу нәтижелерін жинақтау. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - шығыс филологиясының заманауи тенденцияларын анықтау және сипаттау; - шығыс филологиясы мен оның компоненттерінің ерекшеліктерін анықтау; - филологияны зерттеудің дәстүрлі және қазіргі заманғы әдістерін салыстыру; - Шығыс елдеріндегі филологиялық үдерістің дамуын және регрессін анықтайтын факторларға түсінік беру; - шығыс филологиясы саласындағы әр түрлі лингвистикалық мектептердің концепцияларын және жеке ғалымдардың еңбектерін сыни бағалау. Пән қоғамдағы тілдік құбылыстарды, филологиялық үдерістің әдістері мен компоненттерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқитын тіл функцияларының ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қоғамдағы тілдің әлеуметтік функцияларын анықтау және оларға түсініктеме беру, тілдің қоғаммен қарым-қатынастың сипатын талдау қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - қоғамдағы тіл функцияларын анықтау және сипаттау; - Шығыс елдеріндегі тіл дамуының негізгі тенденцияларын айқындау; - шығыс тілінің дамуындағы негізгі әлеуметтік факторларды сипаттау; - шығыс тілінің дамуында бұқаралық ақпарат құралдарының ықпал ету жолдары мен формаларын белгілеу; - шығыс тілдерінің лексикалық қорын толтыру жолдарын анықтау. Курстың бағыттары: қоғамның тілге деген саналы әсері, тілдің қоғамдық сипаты, дамуы мен оның функциялары, қоғамның таптарға, топтарға бөлінуіне сәйкес әлеуметтік тілдің саралануы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Салыстырмалы лингвокультурология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – екі немесе одан да көп тілдердің мәдени кеңістігін бағалау, салыстыру және мәдениетті тіл призмасы арқылы талдау қабілетін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - концептіні ұлттық коммуникацияның бірлігі ретінде талдау; - ғылыми-зерттеу парадигмамен лингвомәдени сипаттауға ие тілдік фактіні салыстыру, оны талдау әдісін қолдану; - іріктелген ұстанымдардың әсерін көрсету үшін, салыстырмалы лингвистикалық-мәдени зерттеулер үшін таңдалған мәдени зерзатының тілдік көрінісін фрагментті талдау; - салыстырмалы лингвокультурология бірліктерін, лингвокультурологиялық бірліктердің түрлері мен сипатын және олардың өзара байланысын анықтау; - салыстырмалы лингвокультурологиялық зерттеулердің ерекшеліктерін айқындау; - салыстырмалы лингвокультурологиялық зерттеулердің басты ұстанымдарын негіздеу; - салыстырмалы лингвокультурологиялық талдаудың негізгі бірліктерін және өзара қарым-қатынасые сипаттау. Курс лингвомәдениеттануды және оқитын шығыс тілі мен ана тіліндегі мәдениет объектілерін зерттеуге бағытталған. Қарастырылатын мәселелер: әр түрлі лингвомәдениеттің тілдік және мәдени тұрғыдағы ортақ және айырмашылықтары; салыстырмалы лингвомәдениет ұстанымдары, бағыттары, ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шетел филологиялық оқулардың заманауи методологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – магистрантта шетел филологиясының қазіргі әдіснамалық негіздерін интерпретациялау және шетел филологиясындағы белгілі бір әдіснамаға сыни баға беру арқылы өзінің нақты зерттеуіне пайдалана алу қабілетін қалыптастыру. Пән шетел филологиясындағы түрлі ғылыми бағыттарды талдау және бағалау арқылы қазіргі заманғы шетел филологиясының теориялық-әдіснамалық негізін түсіну және белгілі бір нақты мәселені зерттеуде қолданылатын әдістерді таңдауға қабілеттілікті қалыптастырады. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - шығыс, батыс, орыс және ана тілдерінің нақты мәселесіне қолданылатын ғылыми тәсілдерді салғастыру; - қазіргі заманғы лингвистикалық теорияларды басшылыққа алу және курс/бітіру жұмысын жазу барысында өздерінің мүддесіне сай келетін ғылыми парадигманы таңдау; - теориялық мәселелерді оқитын шығыс тілінен алынған нақты мысалдармен көрсету; - отандық және шетелдік филологиядағы ғылыми зерттеулер мен тәжірибелердің нәтижелерін қорыту және пайдалану; - шығыс филологиясы және басқа да гуманитарлық ғылымдар саласындағы теориялық және тәжірибелік білімді бағалау және сыни талдау; - шығыс тілінің мәселесіне шетел филологиясының қазіргі заманғы эксперименталды әдістерін қолдану; - филология саласындағы ғылыми мақалаға пікір жазу. Пән шетел филологиясындағы ғылыми мектептер мен заманауи басым бағыттардың тәжірибесін оқып-үйретуге бағытталады. Пәннің мазмұны мына мәселелерді қамтиды: ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басында белгіленген филологиялық зерттеулердің басты бағыттары, ғылыми парадигмалардың өзіндік ерекшеліктері; түрлі филологиялық мектептер мен бағыттар қарастырған жекелеген мәселелер;қазіргі заманғы филологиядағы антропоөзекті бағыттың дамуы, әртүрлі ғылыми бағыттар қалыптастырған мәтінді филологиялық талдаудың әдістері. Жалпыфилологиялық әдістер: трансформациялау әдісі, дистрибутивті әдіс, мәнмәтіндік талдау, композициялық талдау, құрылымдық әдіс, семиотикалық әдіс, концептуалдық талдау. Жекелеген әдістер: интермәтіндік талдау, семантика-стилистік талдау; «сөз-образ» әдісі, салғастырмалы-стилистикалық әдіс, тәжірибеге жақын әдіс; биографиялық әдіс; мотивтік талдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқитын тілдің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қазіргі заманғы шығыс тілінің проблемаларын қазіргі кезеңде шешу жолдарын зерттеу өзектілігін анықтау және дәлелдеп негіздеу қабілетін қалыптастыру болып табылады. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - қазіргі шығыс тілінің мәселелерін анықтау; - шығыс филологиясы саласындағы теорияларды, әр түрлі лингвистикалық мектептер, жеке ғалымдар концепцияларын, бағыттарды, әдістерді сыни тұрғыда бағалау; - филологияның өзекті мәселелерін зерттеу үдерісін әдіснамалық тұрғыда (белсенділік, жеке тұлғаға бағытталға, біліктілік т.б.) динамикалық жүйе ретінде сараптау; - отандық және шетелдік озық тәжірибені, заманауи әдістер мен әдіснаманы қолдана отырып, басқа мамандар жүргізген ғылыми зерттеулер нәтижелерін қорыту, қысқаша шолу, түсініктеме беру; - лингвистикалық талдаудың әртүрлі әдістерінің көмегімен тілдік фактілерді талдау және қорытындылау; - филологияның өзекті мәселелері бойынша зерттеу жобаларын жасау және олардың нәтижелерін презентация, мақала, тс.с. арқылы көрсету; - шығыс тілдерінің проблемаларын тудыратын факторларды анықтау. Курстың негізі бағыттары: әдеби тіл нормаларының өзгеруін анықтайтын факторлар, неологизмдердің жасалуы, кірме сөздердің бейімделуі, бірқатар сөздер мен фразеологиялық бірліктердің семантикалық трансформациясы, әдеби шығыс тілінің демократиялану үдерісі. Курсты оқыған кезде келесі аспектілер қарастырылады: тілді әлеуметтік тұрғыда зерттеу принциптері; тілдік құбылыстарды қалыпқа келтірудегі негізгі процестер; лексика және фразеологиядағы белсенді үдерістер; лексикадағы стилистикалық өзгерістер; сөзжасамдағы белсенді процестер; синтаксистегі белсенді процестер (синтаксистік құрылымдардың бөлшектенуі және сегменттелуі); морфологиядағы белсенді процестер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Шығыс филологиясының өзекті мәселелерін анықтап, зерттеу аспектілерін айқындай алады, шығыс елдеріндегі филологияның дамуындағы дәстүрлі және қазіргі заманғы ғылыми-зерттеу міндеттерін салғастыра байланыстыру.

 • Код ON2

  Зерттеу үдерісі барысында шығыс тіліндегі көркем және тарихи қолжазба мәтіндерді талдау және интерпретациялаудың әртүрлі әдістерін қолдану.

 • Код ON3

  Шығыс елдеріндегі жазба ескерткіштерді зерттеудегі қазіргі заманғы тенденцияларды, заманауи теорияларды, проблемалар мен тәсілдерді, филологиялық концепцияларды сыни тұрғыда бағалау.

 • Код ON4

  Теориялық және қолданбалы жобалар контексінде тілдік жазбаша және сөйлеу материалдарын зерттеу әдіснамасын кеңейте отырып, қазіргі заманғы лингвистика мен шығыс тілдерінің терминология саласындағы жетістіктерді сыннан өткізе отырып қолдану.

 • Код ON5

  Прагматикалық және функционалдық стратегияларға негізделе, когнитивтік, лингвомәдени контексттерді ескере отырып, аударма үдерісінде туындаған кәсіби міндеттер мен мәселелерді шығармашылық түрде шешу

 • Код ON6

  Шығыс елдерінің сал-саласындағы көптеген мәселелеріне қатысты жүргізілетін зерттеу үдерістеріне ағымдағы жағдаяттарды жан-жақты сипаттау және терең талдау үшін пәнаралық білімдерді интеграциялау

 • Код ON7

  Мәтіндердің түсініктемелерімен бірге тезаурусын жасау, IT -технологияларын қолдана отырып, салалар бойынша сөздіктер құрастыру, шығыс тіліндегі іскери салада қолданылатын үлгілер, шаблондарды жасау

 • Код ON8

  Қазақ және Шығыс халықтары әлемінің тілдік картиналарын салыстыру, тілдік трансформацияларды жалпылау және лингвомәдени саласындағы өзара әрекеттесу мәселелері бойынша жобаларды ұйымдастыру.

 • Код ON9

  Оқитын шығыс тілі мен әдебиетінің өзекті мәселелері бойынша, Шығыс елдерінің тілдері мен әдебиеттерінің өзара қарым-қатынасы мен ықпалдастығы бойынша ғылыми жобалар жасау

 • Код ON10

  Әдеби шығармалардың идеологиялық және тақырыптық мазмұны, жанрлық ерекшеліктері, сюжеттік және композициялық ерекшеліктері, стилі және поэтикасы тұрғысынан жан-жақты талдау жүргізу; көркемсөз туындыларын талдау процедураларында басқа гуманитарлық ғылымдардың әдіснамасын қолдана алу қабілетін көрсету

 • Код ON11

  Аудиторлық және ақпараттық желілерде білім беру қызметін жүзеге асыру үшін дәстүрлі және инновациялық әдістерді біріктіре, жаңарта отырып, шығыс тілдерін оқыту әдістерін жасап әзірлеу

 • Код ON12

  Өзінің ғылыми, педагогикалық, кәсіби қызмет нәтижелерін сыни түрде бағалау және шығыс тілінде қатынас құру регистрлерін кеңейту, әрі қарай кәсіби және ғылыми өсу траекториясын жобалау

Top