Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04122 Есеп және аудит в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Целью образовательной программы по специальности Учет и аудит является обеспечение фундаментальной подготовки нового поколения, обладающих глубокими научно-педагогическими, практическими знаниями, передовыми навыками программирования и способностями создавать, разрабатывать и адаптировать важные процессы исследований с научной целостностью в области современных IT-технологий. Осуществлять аналитическую, научно-исследовательскую и практическую деятельность, направленную на совершенствование бухгалтерского учета, анализа и аудита в современных условиях; организация учебного процесса на основе внедрения инновационных педагогических технологий, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных выпускников, владеющих иностранными языками и способных выполнять профессиональные практические задачи в области бухгалтерского учета, анализа и аудита; – воспитание личности, владеющей культурой мышления и способной максимально реализовать свой профессиональный потенциал в современной глобальной экономике
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M073 Аудит және салық салу
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: философия туралы дүниетанымдық идеялық жүйенің дүниетанымдық білім формасы ретінде қалыптасуы, проблемалары және болашақ кəсіби қызметтің контексінде оларды зерттеу əдістері туралы қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде аспектілер қарастырылады: Философияның пайда болуы және дамуы. Философияның пәні мен әдісі. Философияның тарихи түрлері. Онтология және метафизика. Ғылыми және ғылымитан тыс білім. Қоғам және мәдениет. Тарих философиясы. «Мәңгілік ел» - Ұлы дала философиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі ғылыми парадигмалар аясында педагогиканың, психологияның ұғымдық-терминологиялық аппараты, теориялық-әдіснамалық принциптері, ғылыми ақпаратты жүйелеу, жалпылау білігін қалыптастыру. - Субъект-педагог пен тәрбиеленуші арасындағы субъектілік өзара іс-қимыл: тәрбие типтері, түрлері, модельдері, заңдары, заңдылықтары мен принциптері зерделенетін болады. Экология қоршаған ортамен ағзаның қарым-қатынасы ретінде.. Рухани өмір және өсіп келе жатқан ұрпақ экологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару есебі бизнес-шешімдерді қабылдау және негіздеу жүйесінде
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты студенттердің басқару есебінің ұйымдастырылуы мен әдіснамасын түсіну қабілетін қалыптастыру. Оқу курсы шығындарды есепке алу және өзіндік құнды калькуляциялау әдістері, қызмет нәтижелерін бақылау және бағалау тәсілдері және басқару шешімдерін қабылдау туралы түсініктерді қалыптастырады. Пән жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау мүмкіндігін, бақылау және реттеу әдістемесін зерттеуге бағытталған. Пәннің тағайындалуы. Басқару шешімін қабылдау үшін басқару есебін ақпаратты қолдану, өндірістік есептің замануи жүйесі және оларды қолдану ерекшеліктері, түрлері, қалыптасу орны және өзіндік құн есебі бойынша ұйымның шығын есебі және объектісі, ұйымның өндірістік қызмет нәтижесі және шығынды есептеу негізі қарастырылады. Пәнді оқу кезінде келесідей аспектілері қаралатын болады: Басқару есебінің маңызы.шығындар классификациясы. Еңбек ақы және материалдар шығындарының есебі. Төлем шығындарының есебі. Тапсырыс беру өзіндік құны. Процестік өзіндік құн. Басты сметаны құру. Қызмет нәтижесін бақылау және бағалау. Шығынды толық бөлу өзіндік құны. «шығын-көлем, өнім-пайда» талдау. Кешенді өндіріс шығын есебі және қосарлы өнім. Бағаны бағалау бойынша шешім қабылдау. Қзақ мерзімді инвестициялық шешім қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есепті реттеу және стандарттау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес магистранттардың қаржылық есептілігіне аудит жүргізудің теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын дамыту. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - Аудиттің негізгі принциптерін және қаржылық есептіліктің аудитін ерекшеліктерін тізімдеу; - аудиттің ұйымдастырушылық құжаттарын және кешенді ұйымдық құрылымы бар және байланысты тараптармен операцияларды жүзеге асыратын аудиттелетін тұлғалардың қаржылық есептілігінің аудитін тексерудің сенімділігін бағалау әдістерін жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика (жалғастырушы курс)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің микро және макро деңгейде экономика саласында практикалық дағдыларды меңгеру және іскерлігін қалыптастыру. Оқу курсы нарықтық экономика жағдайында экономикалық мінез-құлық туралы, ресурстардың шектеулілігі кезінде ұтымды шешімдер қабылдау туралы білімді қалыптастырады. Пән жеке экономикалық бірліктердің негізгі принциптерін, мінез-құлқын және талдау әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шет тіліндегі сөйлеу жұмыстарының әртүрлі түрлерінде практикалық дағдылар қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде аспектілерді қарастырады:Кәсіби салада сөйлеу, коммуникациялық құзыреттілік. Ғылыми мәтіннің семантикалық құрылымы, оның әр түрлі түрлері. рта ғылыми мәтіндер негізінде шығармашылық қабілеттерін, сондай-ақ әр түрлі функционалдық және семантикалық сөйлеу түрлеріне байланысты мәтіндер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдістемелік негіздер және бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты бизнестің әртүрлі салаларында бухгалтерлік есепті жүргізудің практикалық дағдыларын меңгеру және теорияны түсіну қабілетін қалыптастыру. Оқу курсы теориялық-методологиялық негізін және есептік ақпаратты жалпылау тәсілдерін қолдану дағдыларын қалыптастырады. Пән бухгалтерлік есептің есептік циклінің кезеңдерін, әдістің элементтерін, принциптерін, бастапқы құжаттарды өңдеудің әдістемелік тәсілдерін және есептік жазбаларды құрастыруды зерттеуге бағытталған. Пәннің тағайындалуы бухгалтерлік есептің ролін экономиканы басқаружүйесі, қордың барлық түрлерін пайдаланудың қауіпсіздігін және орындылығын қамтамасыз етудегі міндеттілігі, бақылау-ақпараттық мүмкіндіктерін оқыту, нарық экономикасы жағдайындағы бухгалтерлік есеп қағидалары ретінде қарастыру. Пәнді оқу кезінде келесідей аспектілері қаралатын болады: Ақпараттық жүйе ретіндегі бухгалтерлік есеп. Бухгалтерлік есеп қағидалары мен концепциялары. Бухгалтерлік есеп пәні және әдістері. Бухгалтерлік баланс (мекеменің қаржылық жағдайы туралы есебі) және баланстық тепе-теңдік. Шаруашылық операциялардың әсерінен болған бухгалтерлік баланстағы, типтегі өзгерістер. Трансформациялық кесте және есептік цикл. Синтетикалық және аналитикалық есеп. Қысқа мерзімді активтер есебі (ақша қаражаттары). Дебиторлық берешек есебі. Қорлар есебі (ХҚЕС IAS 2). Қаржылық есептілікті дайындау және ұсыну –ХҚЕС 1.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Макроэкономика (ілгері бағыт)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің микро және макро деңгейде экономика саласында практикалық дағдыларды меңгеру және іскерлігін қалыптастыру. Оқу курсы нарықтық экономика жағдайында экономикалық мінез-құлық туралы, ресурстардың шектеулілігі кезінде ұтымды шешімдер қабылдау туралы білімді қалыптастырады. Пән жеке экономикалық бірліктердің негізгі принциптерін, мінез-құлқын және талдау әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эконометрика (ілгері бағыт)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің экономикалық есептерді модельдеудің практикалық дағдыларына, талдауға және шешуге, оқу және зерттеу қызметінде математикалық әдістер мен әдістерді қолдана білуге қабілетін қалыптастыру. Пән оқытады: математиканың іргелі ұғымдарын; экономикалық процестерді талдаудың математикалық әдістерін; математикалық тұжырымдалған есептерді зерттеу және шешу тәсілдерін; экономикалық құбылыстарды болжау және талдаудың математикалық тәсілдерін.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыртқы экономикалық қызметтің бухгалтерлік есебі, талдауы және аудиті (ілгерілемелі деңгей)
  Несиелер: 5

  Бағалау қызметі мен оның нормативтік-құқықтық нормаларын қалыптастыру, ұйымдастыру және жүргізу бойынша білім алу. Пән м н магистр дәрежесін зерделеу нәтижесінде алатын болады: 1) Қазақстандағы бағалау қызметінің бухгалтерлік және аналитикалық қолдауының негізгі тұжырымдамалық ережелерін және проблемаларын білу; 2) осы саладағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен заманауи әдістерін таңдап, жүйелі зерттеулер мен талдау жүргізеді; 3) зерттеудің өз көзқарастары мен бағыттарын әзірлеу; 4. Жұмыстың нәтижелерін есептер, жобалар, бизнес-жоспарлар, мақалалар түрінде көрсету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салық салынатын базаларды қалыптастыру және бақылау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Пәнін меңгеру мақсаты теориялық білімді қалыптастыру болып табылады қаржылық есептіліктің әдіснамасы, оның интерпретациясы және халықаралық стандарттарға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептіліктің әрбір түрі бойынша ақпараттық мүмкіндіктерді білу бойынша тәжірибелік дағдылар есеп беру (когнитивтік, функционалды, дискурстық, коммуникациялық) ativnost; ажырамас түрі парадигматика)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шоғырландырылған қаржылық есептілікті қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: «Шоғырландырылған қаржылық есептілік» пәнін меңгеру мақсаты теориялық білімді қалыптастыру болып табылады қаржылық есептіліктің әдіснамасы, оның интерпретациясы және халықаралық стандарттарға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептіліктің әрбір түрі бойынша ақпараттық мүмкіндіктерді білу бойынша тәжірибелік дағдылар есеп беру (когнитивтік, функционалды, дискурстық, коммуникациялық) ativnost; ажырамас түрі парадигматика)

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мемлекеттік аудит
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты ҚР мемлекеттік аудит концепцияларын оқуда, мемлекеттік аудиттің тұтастығы мен жүйелілігінің сұрақтарын зерттеу, қаржзылық институттардық бақылау дәрежесін жетілдіру, яғни акционерлік қоғам мен ірі компаниялардың. Соған байланысты мемлекеттік аудитті оқу бюджеттік қаражатты жетілдірудің басты бағыттарының бірі болуы мүмкін. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: - мемлекеттік аудит жайлы айқын түсінік; - мемлекеттік аудиттің заңнамалық және методологиялық базасын оқып білу; - мемлекеттік аудит органдарының құзыретін айқын анықтау; - мемлекеттік органдардың жұмысының тиімділігін жоғарылату, бюджеттік қаражаттарды қолдану айқындылығы мен мемлекеттік активтерді басқару, сонымен қатар көлеңкелі экономикаға қарсы тұру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Коммерциялық банктердегі бухгалтерлікғ есеп және талдау
  Несиелер: 5

  Бағалау қызметі мен оның нормативтік-құқықтық нормаларын қалыптастыру, ұйымдастыру және жүргізу бойынша білім алу. Пән м н магистр дәрежесін зерделеу нәтижесінде алатын болады: 1) Қазақстандағы бағалау қызметінің бухгалтерлік және аналитикалық қолдауының негізгі тұжырымдамалық ережелерін және проблемаларын білу; 2) осы саладағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен заманауи әдістерін таңдап, жүйелі зерттеулер мен талдау жүргізеді; 3) зерттеудің өз көзқарастары мен бағыттарын әзірлеу; 4. Жұмыстың нәтижелерін есептер, жобалар, бизнес-жоспарлар, мақалалар түрінде көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Салық есебі мен есептілігінің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің салық есебін ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесін меңгеру қабілетін қалыптастыру. Оқу курсы қолданыстағы талаптар бойынша салық есебін жүргізу және салық есептілігін құру әдістемесі туралы білімді қалыптастырады. Пән салық салынатын базаны анықтаудың негізгі ережелері мен әдістерін, салық ставкаларын қолдануды, шегерімдерді анықтауды, арнайы салық тіркелімдерін жасауды, есептілік нысандарын зерттеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Бухгалтерлік есеп, басқару және салықтық есепке алу, аудит және бизнес талдау бойынша зерттеулер мен әзірлемелерді қолдану және олардың орындалуын бақылау

 • Код ON2

  Қаржылық есептілік аудитін талдау мен әдіснамасын білу арқылы қалыптастырылған идеологиялық позициялар негізінде қоршаған шындықты бағалау;

 • Код ON3

  Бухгалтерлік есептің, басқарудың, салықтық есепке алудың, аудиттің және бизнестің қазіргі заманғы проблемаларын кешенді шешуді жүзеге асырады және тұтастай басқару үрдісінің қарым-қатынасын түсінеді және бизнес-есеп және талдаудың барлық түрлерін ұйымдастырады

 • Код ON4

  Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологиялардың коммуникациялық проблемаларын шешу үшін мемлекеттік бизнес пен ғылыми коммуникациялар (тұсаукесерлер, келіссөздер) дағдыларымен жұмыс істеу.

 • Код ON5

  Басқару шешімдерін қабылдау үшін алынған меншік нысандарының, ұйымдардың, бөлімшелердің қаржылық есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және алынған ақпарат

 • Код ON6

  Басқару шешімдерінің нұсқаларын әзірлеу және оларды әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлері негізінде ақтау

 • Код ON7

  Экономикалық қызметтер мен бөлімшелерді мемлекеттік және жергілікті билік органдарында әртүрлі меншіктегі кәсіпорындар мен ұйымдарда басқару

 • Код ON8

  Есептік жүйені және ғылыми макроэкономикалық талдауды терең түсінуге негізделген ғылыми позицияны талқылаңыз

 • Код ON9

  Сақтандыру ұйымдарының тереңдетілген басқарушылық есеп және қаржылық есеп беру жүйесіндегі жағдайларды бағалау

 • Код ON10

  Бухгалтерлік есеп және аудиттің жаңа қабылданған халықаралық стандарттарында ғылыми проблеманы технологиялық түрде шешу үшін жобалық тапсырмаларды дайындаңыз

 • Код ON11

  Сараптамалық жұмыста, жаңа білім алу үшін ғылыми зерттеулер мен инновациялық қызметті жүзеге асыруға қабілетті болу, осы білімді нақты басқару жағдайларын сараптамалық бағалауға қолдану

 • Код ON12

  Мәселені қалыптастырып, мамандар топтарын құрып, топтарда тиімді жұмыс істеп, ұстанымыңызды қорғап, сендіруге, ымыраға келуді және балама шешімдерді табуға көмектеседі

Top