Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05405 Механика және энергетика в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Энергетикалық жүйелерді зерттеу мен проектілеу үшін механика саласында мамандарды сапалы дайындау. Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру келесі қасиеттерге ие маманды қалыптастыруға бағытталған: - бар модельдерді және/немесе жаңа модельдерді қолдана отырып энергетикалық жүйелерде процесстердің теориялық және эксперименталды зерттеулерді жүргізу, сондай-ақ әзірленген құрылғылардың техникалық сипаттамаларын негіздеу, олардың пайдалану шарттарын айқындау; - энергетикалық жүйелердегі процестердің математикалық модельдерін әзірлеу, математикалық модельдеу арқылы зерттеу жүргізу, қабылданған теориялық және сындарлы шешімдерді негіздеу үшін заманауи бағдарламалық жасақтаманы қолдану; - энергетикалық жүйелердің дизайны мен жұмыс істеу режимін жобалау, модельдеу әдістерін пайдалана отырып олардың жұмыс жасау режимдеріне талдау жасау; - ағыс режимдерін және жеке компоненттердің жұмысын, және жалпы энергетикалық жүйелерді зерттеу үшін дайын пакеттерді қолдану және бағдарламалық модульдерді әзірлеу.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M093 Механика
 • Механика және энергетиканың қолданбалы есептері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - бағдарламалық қамтамасыз ету пакеттерінің көмегімен механиканың және энергетиканың қолданбалы мәселелерін зерттеудегі магистранттардың жүйелік білімдерін және кәсіби құзыреттілігін дамыту. Оқу бағдарламасын тәмамдағаннан кейін магистранттар келесі құзіреттерге ие болады: 1. күрделі қолданбалы есептерді модельдеуде білімі мен дағдыларын көрсету; 2. қолданбалы есептердегі негізгі құбылыстар мен процестерді зерттеу үшін бағдарламалық пакеттерді қолдану; 3. қойылған мәселенің тиімді шешу әдісін таңдау және оған талдау жүргізу; 4. алынған нәтижелерді талдау және дәйекті тұжырымдар жасау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сұйықтың динамикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты құбылыстың нақты физикасын анықтауды, математикалық аппараттың көмегімен сұйық динамикасы және оны зерттеуін талдауға үйретеді. Берілген курста студенттер идеалды сұйық қозғалысының негізгі теңдеулерімен, сұйықтың құйынды қозғалысымен танысады. Құбылыстың реалды физикасын, сұйық механикасында кездесетін, сұйық ағынының зерттеу әдістері және математикалық моделін білуі керек. Құбылысты анықтауды, негізгі параметрлерді жасай алуы керек; математикалық аппарат көмегімен ағынды зерттеу және моделдерді құру әдісі меңгеру керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шет тіліндегі сөйлеу жұмыстарының әртүрлі түрлерінде магистранттарды практикалық дағдылар қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі аспектілерді қарастырады: Кәсіби салада сөйлеу, коммуникациялық құзыреттілік. Мамандық бойынша мәтіннің материалдары бойынша сөйлеудің ғылыми стилі. Кәсіптік құзыреттілікті қалыптастыру үшін мамандық бойынша ғылыми әдебиеттердің дағдылары мен оқу дағдылары. Ғылыми мәтіннің семантикалық құрылымы, оның әр түрлі түрлері. Жалпы ақпаратты жинақтауға және қысуға негізделген ғылыми ақпаратты талдау дағдылары. Орта ғылыми мәтіндер негізінде шығармашылық қабілеттерін, сондай-ақ әр түрлі функционалдық және семантикалық сөйлеу түрлеріне байланысты мәтіндер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: философия туралы дүниетанымдық идеялық жүйенің дүниетанымдық білім формасы ретінде қалыптасуы, оның негізгі бөлімдері, проблемалары және болашақ кəсіби қызметтің контексінде оларды зерттеу əдістері туралы қалыптастыру. Магистранттар пәнді оқу кезінде келесі аспектілерді қарастырады: Философияның пайда болуы және дамуы. Философияның пайда болуы. Философияның пәні мен әдісі. Философияның тарихи түрлері. Әлемнің философиялық түсінігінің негіздері. Бар болу мәселесі. Онтология және метафизика. Сана мен тіл. Таным және шығармашылық. Ғылыми және ғылымитан тыс білім. Ғылым және технологиялар. Адам философиясы және құндылық әлемі Өмір және өлім. Өмірдің мәні. Этика. Мәндердің философиясы. Еркіндік. Эстетика. Сұлулықты қабылдау және қалыптастыру. Қоғам және мәдениет. Тарих философиясы. «Мәңгілік ел» - Ұлы дала философиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарға ғылыми ақпаратты жүйелеу (теориялық және методологиялық принциптер, педагогиканың тұжырымдамалық және терминологиялық аппараты, қазіргі заманғы ғылыми парадигмалар аясында психология). Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі аспектілерді қарастырады: Оқытушы мен оқушы арасындағы пәндік өзара әрекеттесу: түрлері, типтері, тәрбие беру үлгісі, заңдар, заңдылықтар мен қағидалар. Экология - ағзаның қоршаған ортаға байланысы. Тәрбие беру экологиясы. Рухани өмір мен өскелең ұрпақтың экологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік есептерді шешудің математикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің математикалық сауаттылығын арттыру және инженерлік мәселелерді шешу үшін қолданыстағы білімді қолдануда кәсіби дағдыларды қалыптастыру. Пән бойынша магистранттар: 1. инженерлік есептердің математикалық моделін жасау; Инженерлік есептердің математикалық модельдерін шешу әдісін таңдау%; 3. инженерлік тапсырмалардағы технологиялық процестерді талдау үшін бағдарламалық пакеттерді қолдануға; 4. алынған нәтижелерді өңдеу және нәтижелерді өңдеу үшін визуализация және статистикалық талдау әдістерін қолдану; 5. Алынған мәліметтер негізінде практикалық ұсыныстар жасалып, қорытынды жасаңыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сығылатын сұйықтарды зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - сұйықтар мен газдардың негізгі физикалық қасиеттерін, статиканың жалпы заңдары мен теңдеулерін, сұйықтықтар мен газдардың кинематикасын және динамикасын; сығылатын сұйық ағындарының физикалық және математикалық модельдерінің ерекшеліктерін зерттеу. Оқу бағдарламасын тәмамдағаннан кейін магистранттар келесі құзіреттерге ие болады: 1. Ойлау мәдениетін арттыру, ақпараттарды жинақтау, талдау, қабылдау, мақсаттарды қою және оған жету жолдарын таңдау; 2. сығылатын сұйықтықтың күрделі ағындарының құрама компоненттерінің математикалық модельдерін әзірлеп, оларды құру үшін жұмыс қағидаттары мен математикалық аппараттың қажетті білімін қолдану; 3. кәсіби есептерді шешу кезеңдерін жоспарлау және оларды уақытында жүзеге асыру; 4. практикалық мәселелерді шешуде ең тиімді нұсқаларды таңдау; 5. есептеу нәтижелерін олардың кейінгі қолдану аясындағы ұсыныстарымен талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сандық анализ
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттарды механиканың және энергетиканың мәселелерін шешудің қазіргі әдістерін әзірлеу мен қолданудың заманауи әдістерін үйрету. Оқу бағдарламасын тәмамдағаннан кейін магистранттар келесі құзіреттерге ие болады: 1. модельдерді процесті сипаттайтын теңдеулер түріне сәйкес жіктеу және сандық зерттеу әдісін анықтау; 2. Тұрақтылық пен жинақтылық тұрғысынан сандық алгоритмдерді талдау; 3. Есептеу алгоритмдерін талдау кезінде классикалық математика әдістерін қолдану; 4. қойылған мәселенің тиімді шешу әдісін таңдау және оған талдау жүргізу; 5. нәтижелерді талдау, оларды графикалық түрде ұсыну және дәйекті тұжырымдар жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты - демографиялық талдау құралын, әлемдегі қазіргі заманғы демографиялық үдерістерді, олардың үрдістерін, демографияның математикалық негіздерін, халықты анықтаудың демографиялық әдістерін зерттеу және Қазақстан мен өңірлердің тұрғындарының санының болжамдарын қолдану. Жуықтап есептеу ережелері және есептеу қателіктерін бағалауСызықты емес теңдеулер және теңдеулер жүйесі. Сызықты емес теңдеулерді шешудің сандық әдістері. Сызықты емес теңдеулер жүйесін шешудің сандық әдістері.Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің сандықәдістері. Cызықты алгебралық теңдеулер жүйесін сандық шешудің тура әдістері.Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін сандық шешудің итерациялық әдістері.Интерполяциялау есебі. Функцияны интерполяциялау Тәжірибелік деректерді өңдеу әдістері. Интегралдарды жуықтап есептеу.Сандық интегралдау есебі Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді жуықтап шешу.Қарапайым дифференциалдық теңдеулер үшін шектік есептерді жуықтап шешу. Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерді жуықтап шешу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Энергетикалық жүйелердің термодинамикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - термодинамиканың негіздерін студенттерге бекіту және оларды термодинамикалық процестерді зерттеу үшін қолдану дағдыларын дамыту. Оқу бағдарламасын тәмамдағаннан кейін магистранттар келесі құзіреттерге ие болады: 1. термодинамикалық процестердің физикалық негіздерін жүйелі түрде түсіндіру, сондай-ақ термодинамиканың негізгі түсініктері мен заңдарын білу; 2. Мәселенің физикалық қойылымын қалыптастыру, математикалық модельді әзірлеу (шекаралық және бастапқы шарттарымен теңдеулердің тиісті жүйесі); 3. термодинамикалық процестерді талдаудың заманауи әдістерін қолдану; 4. практикалық мәселелерді шешу кезінде ең жақсы нұсқаларды таңдау. 5. есептеу нәтижелерін олардың кейінгі қолдану аясындағы ұсыныстарымен талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нанотехнологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - нанотехнология саласы бойынша магистранттардың білім негізін және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Бұл курста қарастырлады: Атомдық құрылымдар. Наноматериалдар. Нано өлшемдері. - Көміртегі нанотрубасы. Механикалық қасиеттері. Көміртекті нанотүтікшелерді қолдану, нанотүтіктердегі сұйықтық ағындарын зерттеу әдістері, микроанановтардағы сұйықтық ағындарын зерттеу кезінде микро және нано құбырлар арқылы сұйықтық ағындарын моделдеу әдістері, негізгі гипотезалар және сұйықтық механикасы мен газ заңдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Механикадағы ұқсастық әдістері және өлшем бірліктер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің механикадағы ұқсастық және өлшем теориясы бойынша білімін және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде магистранттар: - механиканың әртүрлі есептеріне қатысты өлшем бірліктердің жалпы теориясының мүмкіндіктері туралы, сұйықтар мен газдардың орнықты және орнықсыз қозғалыстарына байланысты механиканың түрлі салаларында модельдеу үрдістері мен құбылыстарындағы ұқсастық әдісінің мүмкіндіктері туралы білімдерін көрсету; - өлшем бірліктердің жалпы теориясы мен процестер және құбылыстарды модельдеудің ұқсастығының мәні туралы білімдерін көрсету; - өлшемсіз сандарды (ұқсастық критерийлерін) анықтау; - механика есептерінде ұқсастық әдістерін қолдану; - өлшем бірліктер формуласын әр түрлі өлшем бірліктержүйесінде пайдалану; - П-теоремасын пайдалана отырып, өлшем бірліктерді талдау;. - алған білімдерін практикада қолдануға қабілетті және дайын екендігін көрсету. Бұл курста: механика есептерін теориялық және эксперименттік әдістермен шешу барысындағы қиындықтар, өлшемсіз параметрлерін анықтаушы жүйес, өлшем бірлікті теориясы, ұқсастық теориясы, түрлі өлшемдер үшін өлшем бірліктер теориясы, өлшембірлікті шамалар, өлшембірліксіз шамалар, негізгі өлшем бірліктер, туынды өлшем бірліктер, өлшем бірлік формуласы, физикалық шамалар арасындағы функционалдық қатынастар, құбылыстардың кластарын білдіретін параметрлер, динамикалық ұқсастық, құбылыстарды модельдеу, математикалық маятник, құбырлардағы сұйықтың қозғалысы, сығылмайтын сұйық бетіндегі шағын толқындар, кеңістіктегі автомоделді сұйықтардың қозғалысы, сұйықтықтағы дене қозғалысы, сығылатын сұйықтағы қатты дененің орныққан қозғалысы, сұйық ішіндегі орнықпаған қозғалыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Термодинамикалық жүйелерді модельдеу
  Несиелер: 5

  «Термодинамикалық жүйелерді модельдеу» пәнінің мақсаты – термодинамика принциптерінің негізінде механика және энергетика мәселелерін зерттеудің заманауи әдістерін меңгеру. Оқу бағдарламасын тәмамдағаннан кейін магистранттар келесі құзіреттерге ие болады: 1. термодинамикалық процестердің физикалық негіздерін жүйелі түрде түсіндіру, сондай-ақ термодинамикалық жүйелерді зерттеуде бағдарламалар пакетін қолдану; 2. есептің физикалық қойылымын дұрыс қою, математикалық модельді әзірлеу (шекаралық және бастапқы шарттарымен теңдеулердің тиісті жүйесі); 3. термодинамикалық жүйелердің тиімді жұмыс жасау режимдерін анықтау; 4. есептеу нәтижелерін олардың кейінгі қолдану аясындағы ұсыныстарымен талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Турбуленттік ағындар үшін есептеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттарды турбулентті ағындар теориясының негізгі жағдайларымен және олардың негізгі статистикалық сипаттамаларын математикалық модельдеу әдістерімен таныстыру. Осы пән тұтқыр сұйықтың(газдың) Рейнольдс саны үлкен жағдайлардағы турбулентті ағындар теориясымен таныстыруға және турбуленттік құрылымының пайда болуы мен дамуын көрсету. Магистранттардың тәжірибелік біліктілігін арттыру үшін зертханалық сабақтар мен магистранттардың өзіндік жұмысы жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тасымалдаудың кері есептерін шешу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттарда эксперименталды деректерді өңдеу дағдыларын дамыту, зерттеу нәтижелері бойынша процестер ағынының заңдылығын анықтау. Оқу бағдарламасын тәмамдағаннан кейін магистранттар келесі құзіреттерге ие болады: 1. термодинамикалық процестердің физикалық негіздерін жүйелі түрде түсіндіру, сондай-ақ эксперименттік деректерді өңдеуде білікті болу; 2. есептің физикалық қойылымын дұрыс қою, эксперименттік деректерді өңдеу арқылы процестердің заңдылықтарын анықтау (мысалы, ең кіші квадраттар әдісімен және т.б.); 3. термодинамикалық жүйелердің тиімді жұмыс жасау режимдерін анықтау; 4. есептеу нәтижелерін олардың кейінгі қолдану аясындағы ұсыныстарымен талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жану және турбуленттілік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - магистранттарда энергетикалық жүйелердегі турбулентті ағындар мен жану процесін зерттеу дағдыларын дамыту болып табылады. Оқу бағдарламасын тәмамдағаннан кейін магистранттар келесі құзіреттерге ие болады: 1. турбуленттілік саласында жүйелік білімді көрсету және энергетикалық жүйелердегі жану процесінің физикалық тетіктерін түсіну; 2. турбулентті ағындардың асимптоталық және сандық зерттеулеріндегі дағдыларды көрсету; 3. турбулентті ағындар мен жану процестерін зерттеуге арналған модельдерді қалыптастыру, бейімдеу және қолдану; 4. жанғыш газдардың жарылыс жағдайларын және энергетикалық жүйелердің қауіпсіз жұмыс істеу режимдерін талдау; 5. жарылыс кезінде жылу энергиясын және артық қысымды есептеу; 6. есептеу нәтижелерін олардың кейінгі қолдану аясындағы ұсыныстарымен талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Реакцияланатын ағындарды модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты реакцияланатын ағындарды модельдеу саласы бойынша білім негізін және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру, магистранттарға физика химиялық гидродинамика басты ұғымдарын жану процестері негізінде үйрету. Жану процесін моделдеу үшін физика химиялық гидродинамика пәнінің басты ұғымдарын, басты теңдеулер жүйесін, фундаменталды аксиомалары мен гипотезаларын, моделдеу қағидаларын түсіндіру мен үйрету. Осы сабақтың басты мақсаты студенттерді реакцияланатын ағындардың басты мәселелерімен қолданбалы мысалдар арқылы таныстыру. Осы курстың құрылымы «Жану: физикалық және химиялық қағидалары, пішіндеу, эксперименттер, зиянды заттардың пайда болуы» атты кітабы негізінде жасалынған, авторлары Ю. Варнатц, У. Маас, Р. Диббл. Осы курсты бітіргенде студенттер Физика химиялық гидродинамиканың басты заңдылықтары мен характеристикаларын біліп шығу тиіс, Физика химиялық гидродинамика мәселелерін танып, математикалық түрде пішіндей білу керек. Білу керек: физика химиялық гидродинамика негіздерін түсінуге, оның ішінде жану процесін, жалынның және жанармай түрлерін ажырата білуге, термодинамика және химиялық кинетика, тұтану және зиянды заттардың пайда болуын білуге тиіс; реакцияланатын ағындарға берілген физикалық (механикалық) процесті сипаттайтын дифференциалдық теңдеулерді тани білу; дифференциалдық теңдеулердің бөлінетін классификациясына байланысты олардың сандық түрде шешу әдістерін меңгеру және компьютерлік бағдарламаларға бейімдеп, қолдана білу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  қоғамның дамуындағы ғылымның рөлін түсіну және бағалау, механиканың заманауи өзекті мәселелерін, механиканың ғылым ретінде дамуының негізгі үрдістері мен өзекті бағыттарын сипаттау;

 • Код ON2

  механиканың қазіргі заманғы ғылыми және практикалық проблемаларын тұжырымдау және шешу, таңдаған тақырыптың теориялық және практикалық тұрғыдан өзектілігін анықтау және бағалау;

 • Код ON3

  энергетикалық жүйелердің мәселелерін шешуде компьютерлік модельдеуді қолдану, одан кейінгі нәтижелерді өңдеу және зерттелетін объектіде орын алатын процестердің сандық және сапалық бағалауларын ұсыну;

 • Код ON4

  механика және термодинамиканың іргелі заңдарын негізге ала отырып инженерлік есептерді шешуде заманауи математикалық әдістерді қолдану;

 • Код ON5

  энергетикалық жүйелердің қолданбалы мәселелерін шешу үшін аналитикалық, сапалы және сандық әдістерді қолдану және талдау;

 • Код ON6

  сығылатын ағынды зерттеуге арналған аналитикалық және сандық әдістерді қолдану және талдау;

 • Код ON7

  көпфазалы сұйық ағынын, оның ішінде кеуек ортаны зерттейтін аналитикалық және сандық әдістерді талдау және қолдану;

 • Код ON8

  реакциялық процестерді зерттеу үшін қазіргі заманғы сандық әдістер мен қосымшалар пакеттерін талдау және қолдану;

 • Код ON9

  есептің қойылымынан бастап, оған сәйкес математикалық моделді анықтап, негізделген есептеу әдісін таңдай отырып, соңында алынған нәтижелерді түсіндіріп, есепті шешу бойынша ұсыныс жасап аяқтайтындай таңдап алған ғылыми тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және жүргізу;

 • Код ON10

  Зерттелетін проблемалардың пәнаралық екендіктерін бағалау; зерттеу нәтижелері мен ұсыныстарды мамандарға да, маман еместерге де түсіндіре білу; өзгенің пікірлерін дұрыс қабылдап, өз көзқарасының дұрыстығын дәлелдеп шығу;

 • Код ON11

  топта өз бетінше білім алуға және коллективте табысты еңбек етуге және табысты жұмыс істеуге қабілетті екендігін көрсету, қоғамдағы шектеулер мен талаптарды бағалай отырып өзінің кәсіби тұрғыдан одан әрі даму жолдарын анықтау және талдау;

 • Код ON12

  педагогикалық қызметте жоғары білім берудің педагогикасы мен психологиясы туралы білімін қолдана отырып, университеттер мен колледждерде арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыру.

Top