Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04106 6B04106-Есеп және аудит в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  "Микроэкономика" пәні экономикалық бағыттар бойынша мамандарды дайындауда базалық пәндер қатарына жатады. Пәннің ерекшелігі-ол нарықтың екі негізгі агенттері-үй шаруашылықтары мен фирмалардың мінез-құлқының заңдары мен заңдылықтарын қарастырады."Микроэкономика" курсын оқу студенттерге микроэкономикалық талдаудың фундаменталды ережелері туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға және алынған білімді экономикалық шешімдерді негіздеу үшін тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статистика және Ұлттық шоттар жүйесі
  Несиелер: 5

  статистикалық әдіснаманы зерделеу: статистикалық деректерді жинау, талдау әдістерінің, жинақтаудың жалпы принциптерін, тәсілдерін, әдістерін, - жаппай қоғамдық құбылыстар мен процестердің даму заңдылықтары мен үрдістерін, олардың сандық сипаттамалары мен Ұлттық шоттар жүйесін, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерді, жалпы ішкі өнімді есептеу әдістерін, өндіріс, білім беру, бөлу, қайта бөлу және кірістерді пайдалану шоттарын; капиталмен операциялар шоты, тауарлар мен қызметтер шоты, сыртқы операциялар шоты

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттердің теориялық және практикалық экономикалық есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерін меңгеру; логикалық және алгоритмдік ойлау дағдыларын дамыту; өз бетінше талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, экономикалық мәселелерді зерттеу, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  "Экономикалық теория" курсында студенттерге қоғамның экономикалық құрылымы туралы түсінік беріледі. Онда негізгі экономикалық ұғымдар мен экономикалық заңдылықтар, әлеуметтік-экономикалық жүйелердің эволюциясы бойынша білім қаланады. Бұл білімдер басқа экономикалық пәндерді тереңдетіп оқытуға негіз болады, ғылыми экономикалық ойлауды қалыптастыруға және кәсіби дағдыларды меңгеруге көмектеседі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Қоғам мен табиғаттың даму негіздері, табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 6

  Нарықтық экономикадағы бухгалтерлік есептің тұжырымдамасы. Екі жақты және баланстық теңдеу принциптері. Қос жазу принципі және бухгалтерлік шоттар. Бухгалтерлік есепте құжат айналымын ұйымдастыру. Кірістер мен ақша қаражатын есепке алу тәртібі. Қорларды есепке алу тәртібі және сатылған өнімнің өзіндік құны. Айналымнан тыс активтер: есепке алу тәртібі, тозу және амортизация. Шығыстарды есепке алу тәртібі. Меншікті және тартылған капиталды есепке алу тәртібі. Қаржылық есептілікті дайындау тәртібі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 6

  "Маркетинг" пәні - маркетингтің принциптері, құралдары, элементтері, формалары мен әдістері, сондай-ақ маркетинг тұжырымдамасы және экономиканың (кәсіпорынның) түрлі салаларындағы компанияның маркетингтік саясаты. Пәннің мақсаты - Маркетинг теориясы мен практикасы саласында базалық білімді қалыптастыру. Пәннің мақсаты-ғылыми-техникалық, өндірістік және коммерциялық есептерді шешуде маркетингтік ойлау дағдыларын үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аудит негіздері
  Несиелер: 4

  Аудиттің мәні, мақсаты және түрлері. Аудит стандарттары және аудиторлардың кәсіби этикасы. Аудиторлық тәуекел. Аудиторлық дәлелдер аудиторлар жұмысының сапасын бақылау. Қаржылық бақылаудың нормативтік-құқықтық және ақпараттық негіздері. Бақылау клиентінің ішкі бақылау жүйесі. Аудиттегі таңдау. Аудиторлық тексеруді жоспарлау. Деректерді электронды өңдеу аудиті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономика жалпы экономикалық жүйенің қызмет ету заңдылықтарын зерттейді,қазіргі ұлттық экономиканың негізгі мәселелерін зерттейді. «Макроэкономика» курсының негізгі мақсаты: макроэкономикалық агенттер, нарықтар, көрсеткіштер мен модельдер туралы жүйелі түсінік қалыптастыру; макроэкономикалық талдаудың тәсілдері мен тәсілдерін оқыту болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 4

  Стратегиялық ойлауды және стратегиялық басқаруды зерттеу кез келген жеке бизнестің немесе мемлекеттік ұйымның маңызды бөлігі болып табылады. Олар қаншалықты табысты іске асырылып жатыр, сайып келгенде ұйым қызметінің нәтижесін анықтайды: не оның ұзақ мерзімді табысы, не банкроттығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Баға қалыптастыру
  Несиелер: 4

  Экономикалық мәні және қазіргі шаруашылықтағы бағаның рөлі. Бағаның негізгі функциялары. Баға элементтері мен құрылымы. Баға белгілеу саласындағы заңнамалық актілер. Баға белгілеудің нарықтық факторлары. Негізгі баға түрлері. Бағаны анықтау әдістері. Баға белгілеу стратегиясы мен тактикасының мазмұны. Баға стратегияларының түрлері. Баға белгілеудің салалық ерекшеліктері. Сыртқы саудадағы бағаларды қалыптастыру механизмі. Бағаларды мемлекеттік реттеудің рөлі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық есеп 1
  Несиелер: 5

  Ақша қаражаты мен олардың баламаларын есепке алу. Ақшаның уақытша құны. Дебиторлық берешекті және басқа да активтерді есепке алу. Қорларды есепке алу (ХҚЕС 2. Негізгі құралдарды есепке алу (16 ХҚЕС). Материалдық емес активтерді есепке алу (38 ХҚЕС). Активтердің құнсыздануы (36 ХҚЕС). Ұйымның міндеттемелерін есепке алу. Түсім, кірістер мен шығыстарды тану. Капитал және резервтер есебі. Қаржылық есептілікті ұсыну (ХҚЕС 1).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 6

  Қаржы менеджменті объектінің өз функциялары мен міндеттерін орындауын қаржылық қамтамасыз ету мақсатында қаржы ресурстарын қалыптастыру және пайдалану бойынша тиімді басқару шешімдерін қабылдау негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің ақша ағындарын басқарудың икемді жүйесі түрінде ұсынылған. Қаржылық менеджмент-бұл қабылданған қаржылық стратегия мен тактика шеңберіндегі ішкі және сыртқы ортадағы өзгерістерді ескере отырып, қаржылық менеджменттің ғылымы мен тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 4

  Бұл курста менеджменттің қазіргі заманғы мектептері, олардың ұғымдық аппараты және зерттеу құралдары, қолданбалы зерттеулер мен әртүрлі ұйымдардың басқару процестерінде мүмкін болатын және тұжырымдар қарастырылады. Пән нақты жағдайларды талдау үшін осы білімді қолдану дағдыларын меңгеруге, басқарушылық талдаудың нақты тұжырымдары мен нәтижелерін алу мақсатында мақсаттар мен шектеулерді, соның ішінде әлеуметтік-саяси және экономикалық қасиеттерді дұрыс қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Басқарушылық талдау
  Несиелер: 6

  Пән басқару талдауының мазмұнын, әдістері мен тәсілдерін ашады; талдау нәтижелерімен пайдаланушыларды ақпараттық қолдауды қамтамасыз етеді; өндірістің негізгі нәтижелерін және ресурстарды талдау әдістері мен тәсілдерін ашады; ұйымның рейтингін береді. Пән басқару талдауының мазмұнын, әдістері мен тәсілдерін ашады; талдау нәтижелерімен пайдаланушыларды ақпараттық қолдауды қамтамасыз етеді; өндірістің негізгі нәтижелерін және ресурстарды талдау әдістері мен тәсілдерін ашады; ұйымның рейтингін береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық - математикалық әдістер мен модельдер
  Несиелер: 5

  Тиімді шешімдерді іздеу және осы шешімдерді сандық іске асыру кезінде құрылғыларды, процестер мен құбылыстарды талдау және модельдеу үшін қажетті математикалық әдістер; сандық эксперименттердің нәтижелерін өңдеу және талдаудың негізгі әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Қаржы-нарықтық экономиканың қалыптасуының қазіргі заманғы жағдайында ғылым және сала, шаруашылық жүргізудің жаңа әдістерімен экономикалық процестерді басқарудың бұрынғы тетігін ауыстыру мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік, ұлттық саясатын іске асыруда айтарлықтай рөл атқара отырып, жетекші салалар қатарына енгізіледі. Қаржылық қатынастар нарықтық қатынастардың ажырамас бөлігі болып табылады және бір мезгілде оларды мемлекеттің реттеу тетігіндегі маңызды құрал болып табылады. Олардың дамуы мемлекеттің қарж

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Контроллинг
  Несиелер: 5

  Контроллингтің мәні. Контроллинг пәні мен әдісі. Басқару жүйесіндегі контроллингті стандарттау. Контроллинг жүйесіндегі басқару есебінің көрсеткіштерін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық есеп II
  Несиелер: 5

  Кәсіпорындарды біріктіру. Сатып алу әдісі (ХҚЕС IFRS 3). Шоғырландырылған қаржылық есептілік (ХҚЕС IAS 27). Инвестициялық меншік (ХҚЕС IAS 40). Сатуға арналған айналымнан тыс активтер (ХҚЕС IFRS 5). Бағалау міндеттемелері, шартты міндеттемелер және шартты активтер (ХҚЕС IAS 37).Ақшаның уақытша құны. Жалдау есебі (ХҚЕС IAS 17). Валюталық бағамдар өзгеруінің әсері (ХҚЕС IAS 21). Пайдаға салынатын салықтар (ХҚЕС IAS 12). Қауымдасқан компанияларға инвестициялар (ХҚЕС IAS 28). Қаржы құралдарын есепке алу және ба

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 5

  Эконометрика негіздері. Ықтималдықтар теориясынан және математикалық статистикадан мәліметтер. Кездейсоқ шамалардың сипаттамасы. Негізгі статистикалық үлестірімдер. Үлестірудің статистикалық бағалары. Гипотезаларды тексеру. Регрессионды-корреляциялық талдаудың математикалық негіздері. Сызықты емес эконометриялық модельдер. Көпше сызықтық регрессия және корреляция. Гетероскедастичность. Автокорреляция. Мультиколлинеарность. Уақытша қатарларды талдау. Бір мезгілде теңдеулер жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның қаржылық есептілігі және қаржылық талдау
  Несиелер: 5

  Қаржылық есеп берудің мазмұны, рөлі, талаптары және тәртібі. Бухгалтерлік баланс. Пайда мен шығындар туралы есеп. Ақша қаражатының қозғалысы туралы есептің мазмұны. Капиталдағы өзгерістер туралы есептің мазмұны және оны жасау тәртібі. Түсіндірме жазбаны ашу құрамы. Шоғырландырылған қаржылық есептілік. Қаржылық есептілік қаржылық талдаудың ақпараттық базасы ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару есеп 1
  Несиелер: 5

  Басқару есебі туралы жалпы түсінік. Басқарушылық есептегі шығындардың жіктелуі. Өндірістік шығындарды есепке алуды ұйымдастыру. Шығындарды есепке алу және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау әдісі. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және шығындарды есепке алудың процесс әдісі. Шығындарды толық бөлумен және ауыспалы шығындар бойынша өзіндік құнды калькуляциялау (Директ-костинг). Кешенді өндіріс шығындарын бөлу әдістері. Өзіндік құнның функционалдық калькуляциясы нормативтік шығындар бойынша өзіндік құнның

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1C:Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия
  Несиелер: 5

  1С:Қазақстан үшін Бухгалтерия конфигурациясының сипаттамасы. Жүйені алдын ала баптау. Анықтамалықтарды толтыру және бастапқы қалдықтарды енгізу. Ақша қаражатын есепке алуды автоматтандыру. Есеп беретін тұлғалармен есеп айырысуды есепке алуды автоматтандыру. Болашақ кезеңдердің қорлары мен шығыстарын есепке алуды автоматтандыру. Ұзақ мерзімді активтерді есепке алуды автоматтандыру. Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысуды автоматтандыру. Өнімді өндіру, шығару және сату бойынша операцияларды есеп

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ілгерлемелі қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  8 ҚЕХС операциялық сегменттері. Инвестициялық мүлік (ҚЕХС 40). Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер және тоқтатылған қызмет (ХҚЕС (IFRS) 5). Жалдау есебі (ҚЕХС 17). Қаржылық активтер мен міндеттемелерді есептілікте көрсету (ХҚЕС 32). Қызметкерлерге сыйақы (19 ХҚЕС) және зейнетақымен қамсыздандыру бағдарламалары (зейнетақы жоспарлары) бойынша есепке алу және есеп беру(26 ХҚЕС). Мемлекеттік субсидияларды есепке алу және мемлекеттік көмек туралы ақпаратты ашу (ХҚЕС 20). Аралық қаржылық есептілік (ХҚЕС 34). Б

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау
  Несиелер: 5

  Бизнесті бағалаудың негізгі ұғымдары мен мақсаттары. Бизнесті бағалаудағы табыс тәсілі. Бизнесті бағалаудағы салыстырмалы тәсіл. Бизнесті бағалаудағы шығындық тәсіл. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау. Материалдық емес және материалдық активтерді бағалау. Кәсіпорын бизнесін бағалау туралы есеп.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқарушылық есептегі бюджеттеу
  Несиелер: 5

  Өндірістің шығынсыздығын, мақсаттары мен әдістерін талдау нәтижелері бойынша ұйымды басқару. Ұйымды басқаруды қамтамасыз етуге бағытталған Басқару есебі жүйесін қалыптастыру кезінде пайдаланылатын әдістер. Басқару есебін ұйымдастыру тәсілдері. Ұйымды басқару жүйесін, ішкі ақпараттық процестерді автоматтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономика салаларының статистикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқып үйрену әлеуметтік-экономикалық статистиканың пәнін, әдісін, міндеттерін, статистикалық ақпарат көздерін, статистикалық көрсеткіштерді, өзара байланысты талдаудың статистикалық әдістерін, әлеуметтік-экономикалық статистиканың негіздерін қарастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік сатып алулар
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібін, жаңалықтарды, халықаралық заңнаманы, мемлекеттік сатып алу процесіне қатысушылардың өзара іс-қимылын, олардың құқықтары мен міндеттерін, құжаттарды, іс-тәжірибелерді, электрондық конкурс (Е-конкурс) өткізу процесін регламенттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу, бір көзден алу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу жағдайлары,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салалардағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  "Салаладағы бухгалтерлік есеп" экономикалық мамандықтар бойынша негізгі курстардың бірі болып табылады, өйткені осы пән бойынша алынған білім студенттерге болашақта өз ісін ашуға, түрлі салаларда бухгалтерлік ақпаратпен жұмыс істей алуға көмектеседі. Қазақстан Республикасы ХҚЕС қабылдады, бұл Бухгалтерлік есеп пен аудиттің рөлі мен мәнін арттырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару есеп II
  Несиелер: 5

  Қазіргі жағдайдағы басқару есебінің функциялары мен ерекшеліктері. Шығындарды бағалау. Шығындарды басқару және стратегиялық басқару есебі. Бюджеттік жоспарлау, жұмыс істеу көрсеткіштерін бақылау және өлшеу. Шығынсыздықты талдау. Шешім қабылдауды талдау. Инвестициялық шешімдерді талдау. Сызықты бағдарламалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағалаудың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың пәні, әдістері мен міндеттері бағалау және бағалаудың теориялық негіздері. Бағалауда қолданылатын ұғымдар: құны, бағасы, шығындары. Жылжымайтын мүлік нарығының сипаттамасы, құн түрлері. Бағалау принциптері. Бағалауда қолданылатын негізгі тәсілдер. Жылжымайтын мүлікті бағалаудың негізгі құралдарын және капиталдандыру әдістерін шолу. Күрделі пайыз, дисконттау және аннуитеттер. Физикалық қалдық әдістері бойынша табысты капиталдандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорын қызметін кешенді талдау
  Несиелер: 5

  Қаржылық есеп берудің мазмұны, рөлі, талаптары және тәртібі. Қаржылық есептілік қаржылық талдаудың ақпараттық базасы ретінде. Бухгалтерлік балансты талдау. Пайда мен шығындар туралы есепті талдау. Ақша қозғалысы туралы есептің мазмұны және оны талдау. Капиталдағы өзгерістер туралы есептің мазмұны, жасау тәртібі және талдауы. Кәсіпорынның активтерін, капиталын және міндеттемелерін талдау. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығындардың есебін жүргізу және өндірістік шығындардың құнын есептеу
  Несиелер: 5

  Басқару есебінің мәні мен қызметтері. Шығындардың жіктелу тәсілдері. Өзіндік құн және оның элементтері. Тікелей шығындар есебі. Үстеме шығындар есебі және үлестірілуі. Тапсырыстар бойынша шығындарды басқару жүйесі. Шығындарды үрдістер ойынша басқару. Шығындарды есептеу жүйелері. Қызмет түрлері бойынша шығындарды есептеу жүйесі. Шығындарды нормативтік есептеу. Шығындарды факторлық талдау. Шығындарды басқарудың тиімді жүйелерін құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік аудит және мемлекеттік қаржылық бақылау
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік аудиттің жалпы мақсаттары және стандарттарға сәйкес мемлекеттік аудитті жүргізу. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылауды жоспарлау. Аудиторлық дәлелдемелер. Аудиторлық құжаттама. Мемлекеттік аудит түрлері. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін аяқтау және ресімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыртқы экономикалық қызметтің есебі
  Несиелер: 5

  Сыртқы экономикалық қызметтің түсінігі, мәні және негізгі түрлері (СЭҚ). СЭҚ мемлекеттік реттеу. Кедендік-тарифтік реттеу. Тауарлардың кедендік құнын айқындау әдістері. Реттеудің валюталық әдістері сыртқы экономикалық қызмет. Құны шетел валютасымен көрсетілген ұйымның активтері мен міндеттемелерін есепке алу. Курстық айырмашылықтар есебінде көрсетудің анықтамасы және әдістемесі. Шетел валютасын сату және сатып алу есебі. Сыртқы экономикалық келісім-шарт: құру тәртібі, шарттары және бағаны анықтау. "INCOTER

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-экономикалық статистиканың пәні мен әдісі. Халық және еңбек ресурстары статистикасы. Негізгі капитал және айналым қаражаты статистикасы. Өнімнің, жұмыстардың, қызметтердің өзіндік құнының статистикасы. Экономикалық қызметтің нәтижелері, тиімділігі. Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы. Моральдық статистика

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1С: Кәсіпорын 8. Қазақстан үшін кәсіпорынды басқару
  Несиелер: 5

  1C конфигурация сипаттамасы: Кәсіпорын 8. ERP Қазақстан үшін кәсіпорынды басқару. Қаржыны басқару. Бюджеттеу. Кәсіпорын қызметінің көрсеткіштерін мониторингілеу және талдау. Регламенттелген есепті ұйымдастыру. Персоналды басқару және жалақыны есептеу. Өндірісті басқару. Шығындарды басқару және өзіндік құнды есептеу. Сатуды басқару. Қойманы және қорларды басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық есебі және есептілік
  Несиелер: 5

  Салық есебі және оның есеп жүйесіндегі орны. Салықтық міндеттеме, салықтық есепке алу және салықтық әкімшілендіру. Корпоративтік табыс салығының салық есебі. Жеке табыс салығының, әлеуметтік салықтың, зейнетақымен және әлеуметтік қамсыздандырудың Салық есебі. Қосылған құн салығының салық есебі. Халықаралық салық салу ерекшеліктері. Өзге де салықтардың салық есебі. Жергілікті салықтардың салық есебі. Арнайы салық төлемдері және басқа да міндетті төлемдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шағын және орта бизнес үшін қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
  Несиелер: 5

  MSE стандарты бойынша ХҚЕС ережелеріне сәйкес қаржылық есептілікті дайындаудың тұжырымдамалық негіздері; MSE стандарты бойынша ХҚЕС ережелеріне сәйкес қаржылық есептілік нысандарының мазмұны; Қаржылық есептіліктің әртүрлі элементтері бойынша ақпаратты есепке алу және ашу; жекелеген шаруашылық операциялар мен қызмет түрлерін есепке алу бөлігінде ХЭО үшін ХҚЕС стандартының ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес қоғамдық сектордағы бухгалтерлік есебі
  Несиелер: 5

  Бұл курс ҚСҚЕХС мазмұны мен тағайындалуы туралы түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді; ҚСҚЕХС талаптарына сәйкес мемлекеттік сектор субъектісінің қаржылық есептілігін дайындау және ұсыну әдістемелеріне үйрету; ҚСҚЕХС -ті ҚР мемлекеттік сектордың бухгалтерлік есебі мен есептілігі практикасына енгізу ерекшеліктері мен проблемаларын талдау; ҚСҚЕХС форматында сыртқы қаржылық есептілікті қалыптастыру процесін ұйымдастыру жөніндегі командалық жұмыстың талдамалық, ұйымдастырушылық және коммуникативтік дағдыларын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны Салық жүйесінің қызмет ету ерекшеліктері және Қазақстан Республикасында салық саясатын жүзеге асыру. Салық салудың теориялық негіздері, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар төлейтін салықтар сипатталған. Мемлекеттік және корпоративтік деңгейде салықтық жоспарлау мен салықтық бақылаудың принциптері мен нысандары қарастырылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Банктердегі бухгалтерлік есеп және есептілік
  Несиелер: 5

  Банктердегі бухгалтерлік есептің пәні мен міндеттері. Банкте есептік-операциялық жұмысты ұйымдастыру. Банктік баланс және оны құру принциптері. Коммерциялық банктердегі құжаттама, құжат айналымы және бақылау. Есеп айырысу операцияларын есепке алу. Кассалық операцияларды есепке алу. Кредиттік операцияларды есепке алу. Депозиттік операцияларды есепке алу. Бағалы қағаздармен операцияларды есепке алу. Шетел валютасымен операцияларды есепке алу. Банктердің негізгі құралдармен, МӨЗ материалдық емес активтермен оп

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Практикалық аудит
  Несиелер: 5

  Ақпараттық база: қаржылық есептілік аудитін жүргізудің мақсаттары мен тәсілдері. Сатып алу циклінің аудиті. Өндіріс циклінің аудиті. Қаржылық нәтижелерді қалыптастыру және іске асыру циклінің аудиті. Ақша қаражатының аудиті. Ұзақ мерзімді активтердің аудиті. Инвестициялау циклінің аудиті. Міндеттемелер мен капитал аудиті. Аудиттегі талдау. Аудиттің қорытынды кезеңі. Аудиттің басқа түрлері және ілеспе қызметтер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары
  Несиелер: 5

  Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының жалпы түсінігі. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының сипаттамасы. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес активтерді есепке алу. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес міндеттемелерді есепке алу. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес кірістер мен шығыстарды есепке алу. Корпоративтік топтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1С: Кәсіпорын 8. Қазақстан үшін бухгалтерия: тәжірибелік қолдану
  Несиелер: 5

  Бұл курс 8.3 платформасының редакциясына толығымен қайта өңделген. Курс Қазақстан үшін "1С:Бухгалтерия 8" конфигурациясында есепті жүргізетін немесе жоспарлап отырған пайдаланушыларға арналған. Және т-ны таныстыруға бағытталған пән режимдерін меңгеру бағдарламамен жұмыс істеу дағдыларын пысықтауды, типтік конфигурацияда бухгалтерлік есепті жүргізу дағдыларын алуды көздейді. Бұл пән студенттерге ақпараттық базаны жүктеу және түсіруді, есеп бойынша бастапқы қалдықтарды және кәсіпорын туралы мәліметтерді енгі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, латын графикасының негізгі ұғымдары туралы білімдерді қолданады

 • Код ON2

  Қоғамдық және экономикалық ғылымдар, салалар бойынша экономика, бухгалтерлік есеп және басқа пәндер бойынша сандық ақпаратты сауатты оқи алады

 • Код ON3

  Статистикалық деректерді жинайды және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдісін анықтайды

 • Код ON4

  Ғылыми-техникалық, өндірістік және коммерциялық міндеттерді шешу кезінде маркетингтік ойлау дағдыларын пайдаланады және ішкі және сыртқы факторлардың бағаны қалыптастыруға әсерін бағалайды, нарықтық конъюнктураны ескере отырып, бағаларды белгілейді

 • Код ON5

  Есепке алудың типтік әдістемесі мен қолданыстағы нормативтік - құқықтық база негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептей алады

 • Код ON6

  Экономикалық қызметтің түрлі бағыттары бойынша кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері мен әдістерін меңгерген

 • Код ON7

  Мемлекеттік сатып алуды реттейтін салықтық есепті жүргізудегі заңнама нормаларын қолданудың практикалық дағдысы бар.

 • Код ON8

  Аудит жүргізу және басқа да қызмет көрсету сипатын, ХАС-қа сәйкес аудиторлық қызметті жоспарлауды түсінеді, сондай-ақ тиімді шешімдер қабылдау үшін мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласында қалыптастыру әдіснамасын пайдаланады.

 • Код ON9

  Компания қызметі бойынша қаржылық есептілікте көрсету үшін қажетті есептік және талдамалық ақпаратты қалыптастыруға қабілетті

 • Код ON10

  Кәсіпорынның есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдайды және түсіндіреді

 • Код ON11

  Ұйымның түрлі ұйымдық-құқықтық нысандарында бухгалтерлік және салықтық есепті автоматтандырылған жүргізу үшін "1С: Бухгалтерия 8.3" конфигурациясымен жұмыс істеу дағдысы бар.

 • Код ON12

  Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін және бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің шоғырландырылған қаржылық есептілігін жасайды

Top