Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07223 Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) в Қазақ технология және бизнес университеті

 • ҚР құқықтық жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты: қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, студенттердің дүниетанымын қалыптастыру, қоғамдық және жеке әділдік пен құқықтық мәдениетті арттыру, Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекеттілікті жетілдіру үшін қажетті жағдайлар жасау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  «Жемқорлық» ұғымының теориялық-әдіснамалық негіздері. Жемқорлыққа қарсы күрестің шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. Жемқорлық іс-әрекет табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Жастардың жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этникалық ерекшеліктері. Жемқорлық әрекеттер үшін құқықтық жауапкершілік. Әр түрлі салалалардағы жемқорлық әрекеттер үшін моральдік-этикалық жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 3

  Жобалау тәсілдері, нүктенің, түзу және жазықтардың кешенді сызбасы. Позициялық, метрикалық тапсырмалар. Проекция салу тәсілдері. Қисық сызықтар. Көп қырлылар. Беткі сызықтар. Жанама сызықтар. Аксионометриялық проекциялар. Құрылымдық құжаттама. Сызбаларды рәсімдеу. Геометриялық бөлшектер элементі. Бөлшек элементтерін кескіндеу және белгілеу. Жинақтау сызбасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  Әкімшілк құқыққа кіріспе. Әкімшәілік құқық көздері. Әкімшілік-құқықтық нормалар мен қатынастар. Әкімшілік құқықтың жеке және ұжымдық нысандары. Басқарудың әдістері мен түрлері. Мемлекеттік қызмет. Әкімшілік үдеріс. Әкімшілік жауапкершілік. Әкімшілік жаза. Әкімшілік құқықбұзушылық істері бойынша өндірісті қамтамасыз ету шаралары. Әкімшілік-құқықтық тәртіп. Әкімшілік қызметтегі заңдылық. Мемлекеттік басқару органдарының және лауазымды тұлғалардың заңдылықтың бұзылуына қатысты жауапкершілігі және қызмет бабындағы келтірілген зиян.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Бір айнымалыға тәуелді нақты сандар, сандық тізбектер, бір айнымалыға тәуелді функциялардың дифференциалдық есептері, бір айнымалыға тәуелді функциялардың интегралды есептері, бірнеше айнымалыға байланысты функциялардың дифференциалды есептелуі, бірнеше айнымалыға тәуелді функциялардың интегралды есептелуі , Фурье сериясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Физика пәні мен міндеттері. Механика. Бөлшектер қозғалысының кинематикалық өрнегі. Физикалық шамаларды өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу. Динамика заңдары. Айналмалы қозғалыс динамикасы. Гармоникалық тербелістердің кинематикасы, динамикасы және энергиясы. Молекулалық физика. Термодинамика негіздері. Электр және магнетизм. Электростатика. Тұрақты электр тогы. Магнетизм. Оптика. Атомдық және кванттық физика.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тағам химиясы
  Несиелер: 3

  азықтық жүйелердің химиясы (ақуыздар, көмірсулар, липидтер, минералдық заттар, дәрумендер және т.б.). Бұл компоненттердің арасында өзара бір бірлерімен әрекеттесуі мен технологиялық ағымдағы физика химиялық өзгерістердің әсері. Ағзаны барлық қажетті ақуыздар, көмірсулар, дәрумендер, минералдық заттар, азықтық қышқылдармен, сумен, азықтық және биологиялық қоспалармен қамтамассыз ету. Рационалды тамақтанудағы ақуыздардың және басқада химиялық заттардың оптималды тепетеңдігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 3

  Ферменттердің, гармондардың және дәрумендердің жіктелуі. Катализ және активация энергиясы. Метабализді реттеу. Ферменттер мен гармондардың әрекет етуі механизмі. Ферменттерді алу көздері және қолданысы. Дәрумендердің өндірісі. Ферментативті препараттарды бөліп алу және тазалау технологиясы. Иммобилденген ферменттер. Жасушаларды иммобилдеу. Ферменттерді және жасушаларды қолдану арқылы жүретін өндірістік процестер. Ферменттерді иммобилдеу әдісі. ББЗ микробиологиялық, тағамдық және медициналық өндірісте қолдану. ББЗ қолдануда экологиялық және генетикалық қауыпсіздік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы химия
  Несиелер: 3

  Кешенді қосылыстар. Вернердің координациялық теориясы. Кешенді қосылыстар құрылысы. Кешенді қосы-лыстар құрылысының теориясы. Кристалдық тор теориясы. Лигандалар өрісі теориясы. Күшті өріс лигандалары, әлсіз өріс лиганда-лары. Бейорганикалық, органикалық лиганда-лармен комплекс қосылыстарының типтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Техникалық микробиология
  Несиелер: 3

  Сала өнеркәсіп-теріндегі санитарлық-гигиеналық бақылау мен сала өндірістерінде қолданатын, табиғаттағы микроағзалар әлемі, морфоло-гиясы, құрылысы, прокариотты микроа-ғзалардың (бактериялардың) жіктелуі мен көбеюі, зукариотты микроағзалардың (ми-целлиальды саңырауқұлақтары мен дрожжалар) көбеюі, вирустар және олар-дың адам ағзасындағы мәні, микро-ағзалардың өсуі мен культивирлеуі, эко-логиялық факторлардың микроағзаларға әсері, микроағза заттарының алмасуы, мик-роағзалардың өзгеруі мен тұқым қуалаушылығы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өңдеу өндірісінің технологиялық процестері мен аппараттары
  Несиелер: 5

  Массаалмасу процестері: абсорбция, адсорбция, экстракция, ректификация және дистилляция, кристалдану, кептіру, Иондық алмасу, мембраналық алмасу. Гидравлика және гидравликалық машиналар негіздері. Гидростатика, гидравликалық ұқсастық және сұйықтық ағымы. Реология негіздері. Сұйықтықтың өтуі. Гидромеханикалық процестер, дисперсиялық жүйелердің сипаттамасы және бағалау әдістері. Жылу процестері. Жылу алмастырғыштардың түрлері. Нақты тағайындау үшін аппараттарды есептеу және таңдау әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық және физколлоидтық химия
  Несиелер: 5

  Өңдеу өнеркәсібінің технологтары үшін аналитикалық және физколлоидтік Химияның маңызы. Талдаудың сандық әдістерінің жіктелуі: химиялық және физика-химиялық. Гравиметрия және титриметрия. Оптикалық, электрохимиялық және адсорбциялық талдау әдістері. Фотометрия. Рефрактометрия және поляриметрия. Потенциометрия. Кондуктометрия. Хроматография. Заттың құрылымы. Молекулааралық өзара әрекеттесу. Химиялық термодинамика заңдары. Электрохимия. Химиялық кинетика және катализ. Микрогетерогенді жүйелердің, баз, ЖМС ерітінділері және олардың қасиеттері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы негізіндегі астықтану
  Несиелер: 5

  Астықты сақтау және кептіру технологиясы, элеваторлық өнеркәсіп технологиясы, ұн және Жарма технологиясы, Нан, макарон және кондитерлік өнімдер технологиясы және т.б. егін алқаптағы оның морфологиясын, анатомиясын, химиялық құрамын, биохимиялық, химиялық-коллоидты, физика-механикалық, ұн тарту, нан пісіру, макарон және басқа да сапалы және технологиялық сипаттамасын негіздейтін астықтың қалыптасу заңдылықтары мен шарттары. Астық өңдеу және жоғары сапалы астық өсіру агротехнологиясы саласындағы ғылымның қазіргі жетістіктері.астық сапасын тиімді пайдалану үшін бағалау әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Элеватор өнеркәсібіндегі құрал-жабдықтар
  Несиелер: 3

  технологиялық жабдықтарды қолдану аймағы, жұмыс принціптері, жабдықтардың жұмысының есеп параметрлері. Жаңа заманауи жабдықтар және кәсіпорындарды олармен жабдықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қайта өңдеу өнімдерін сараптау
  Несиелер: 5

  Шикізатты өндіру кезіндегі химиялық құрамы. Азық-түлік өнімдерінің идентификациясы және экспертизасының түсінігі. Сатылу, тауарлы, санитарлы-гигиеналы,ветеринарлы, экологиялық экспертизасы. Тәжірибе жүргізу кезеңдері. Азық-түлік өнімдердің қауіпсіздігін реттейтін нормативті құжаттар. Азық-түлік өнімдерінің фальсификациясы және идентификациясы. Азық-түлік өнімдерінің басқа түрлеріне тәжірибе жүргізуі. Негізгі түсініктер. Тәжірибенің теориялық негіздері. Тауар тәжірибесінің негізгі элементері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Астық, ұн, жарма және құрама жем тауартануы
  Несиелер: 5

  Тағам өнімдерінің түрлері мен жіктелуін; тамақ өнімдерінің тағамдық құндылығын және олардың адам тамақтанудағы маңызын; тамақ өнімдерінің әртүрлі топтарының ассортименті мен сапалық сипаттамаларын; тамақ өнімдерін сақтау, тасымалдау және өткізу негіздерін; тамақ өнімдерінің сапасын бағалау мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өңдеу өндірістерінің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Қайта өңдеу өндірісінің химиялық және физика-химиялық, биохимиялық, микро-биологиялық және коллоидтық процестері, олардың дайын өнімнің сапасына әсері мен рөлі. Элеватор, құрама жем, ұн тарту, жарма, нан пісіру, кондитерлік, макарон, қант және крахмал-сірне өнеркәсібі кәсіпорындарында, Ашыту өндірісі және шарап жасау кәсіпорындарында технологиялық ағынның құрылу теориясы. Нан және ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді пісіру кезінде өтетін жылуфизикалық және массаалмасу процестері. Кептіру процесінде макарон қамыры мен макарон өнімдерін өңдеу және сығымдау кезіндегі құрылымдық-механикалық сипаттамалардың өзгеруі. Какао-бұршақтарды ферментациялау және қуыру кезіндегі физикалық және химиялық өзгерістер. Шоколад массаларының өңдеу процесіндегі физикалық-химиялық өзгерістері. Шоколад өнімдерінің майлы және қант жеу. Далапты, сүтті және басқа да кәмпиттерді өндіру кезінде болатын процестер. Қант өндірісінің дефекациясы, сатурациясы, сульфитациясы кезінде өтетін химиялық процестер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тағамдық және биологиялық белсенді қоспалар
  Несиелер: 5

  Тағамдық және биологиялық белсенді қоспалардың теориялық негіздері.нан пісіру, макарон және кондитерлік өндіріс технологияларындағы тағамдық қоспалардың функционалдық рөлі. Тотығу әсер етеді. Қалпына келтіруге әсер ететін жақсартқыштар. Құрғақ бидай мата. Модификацияланған крахмалдар. Ферментті препараттар. Беттік-белсенді заттар. Конструкция және қалыңдату. Минералды тұздар. Органикалық қышқылдар. Хош иістендіргіштер. Тағамдық бояғыштар. Қант алмастырғыштар және тәттілендіргіштер. Нан өнімдерін бұзу процесін баяулататын тағамдық қоспалар. Кешенді нан-тоқаш жақсартқыштар. Құрғақ ашытқы (тотықтырғыш). Құрғақ жартылай фабрикаттар және кешенді ұн қоспалар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өңдеу өндірістерінің технологиялық машиналары мен жабдықтары
  Несиелер: 3

  Оқу курсының пәні болып өңдеу өндірісінің әртүрлі аппараттары мен машиналары, өнімдердің қасиеттерін ескере отырып, жабдықтарды есептеудің оңтайлы әдістері қызмет етеді. Курс мамандар үшін теориялық инженерлік негіз болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тауартану және өнімдер экспертизасы
  Несиелер: 5

  Сауда және тамақ өнімдеріне сараптама. Азық-түлік кәсіпорындарындағы сату, жабдықтау және логистика жүйесі. Тағам өнімдерін жылжыту және өткізу каналдарын басқару құралдары мен технологиялары. Сату техникасы Органолептикалық және физика-химиялық әдістерді қолдану арқылы тамақ сапасын бағалау. Нормативтік талаптарға сәйкес тамақ сапасына талдау және қорытынды жасау. Бұзылу түрлері және олардың себептері. Ықтимал зақымдарды жою немесе алдын-алу шаралары. Азық-түлік өнімдерін сапа мен сан бойынша қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Наубайхана және макарон өндірісінің технологиялық жабдықтары
  Несиелер: 3

  Нан-тоқаш және макарон өндірісінің жабдықтарына сипаттама. Нан-тоқаш және макарон өнімдерін өндірудің технологиялық желілерінің құрылымы. Ұн қабылдауға және алғашқы өңдеуге арналған технологиялық, көліктік-өлшеу жабдықтары. Ұннан жасалған тамақ өнімдерін қабылдау, өңдеу және жөнелту үшін технологиялық желілердің жабдықтарын есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Стандарттау, сертификаттау және өлшеу құралдары
  Несиелер: 5

  Стандарттардың мемлекеттік жүйесі, өлшеу құралдар мен әдістерін стандарттау, ҚР метрологиялық қызметі, өлшем бірліктердің стандарттары, өлшеу құралдар мен әдістерінің классификациясы, сапаны бақылау және өнім сапасын басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Технологиялық процестерді автоматтандыру
  Несиелер: 6

  Тамақ өндірісі объектілерін автоматтандыру. Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері. Автоматты реттеу және басқару жүйелерін құруға арналған техникалық құралдар. Биотехникалық процестерді автоматтандыру жүйелері. Пісіру және макарон өндіру мысалындағы автоматтандыру жүйелері. Тамақ өнеркәсібінде автоматтандырудың даму болашағы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өңдеу өндірісіндегі өнімдердің сапасын бақылау және бағалау
  Несиелер: 6

  Қазақстан Республикасының халықаралық, мемлекетаралық және мемлекеттік стандарттарына сәйкес Өнімді сынау әдістеріне және сапасына қойылатын талаптар. Қайта өңдеу өндірісі салаларында шикізаттың, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің сапасын сараптау және сынау әдістері. Өнімнің сапасын басқару. Сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) мақсаттары, міндеттері және қолданылу саласы. Сапа менеджменті мен инжинирингіне көзқарастың эволюциясы. Нарық жағдайындағы өнімдер мен қызметтердің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігінің мәселелері. ХС ИСО 9000:2000 бойынша жалпы сапа менеджменті (TQM) және сапа менеджменті принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қауіпсіздік өнімдері және сынау, қадағалау
  Несиелер: 3

  Азық-түлік сапасын мемлекеттік бақылау. Бұрмалау және оны анықтау, тауарларды сәйкестендіру сараптама, тауарлардың түпнұсқалығын тексеру, өнімнің деректер сапасын талдау әдістерін әдістері; Азық-түлік шикізат және азық-түлік өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін гигиеналық талаптар. Өнімдер мен неке себептерін табу жолдары сапасын деректер талдау пайдалану; өнімдер мен процестердің сапасын бақылау әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Астық түйірді өңдеу және пайдалану. Астық түйірді жіктеу және жүйелігі. Астық түйірді өсіру кезінде оның сапасы мен құрамына әсер ететін факторлар. Жемісі мен тұқымының анатомиялық құрылымы және морфологиялық сипаттамасы. Астық түйірдің сапасын бағалау. Талдау жасау үшін астық түйірді сынамаға дайындау және іріктеу. Астық түйір сапасының көрсеткіштерін анықтау әдістері; ылғалдылық, 1000 дәннің массасын, қалдықтар құрамын (дәндік, бөгде, зиянды). Толық құнды емес астық түйірді пайдалану және дұрыс көре білу, яғни зиянкестілермен және аурулармен зақымдалған, жетілу кезде қолайсыз факторлардың әсерінен, жинаған кездегі өңдеуден, сақтау кезінде болған. Астық түйірдің стандартизациясы және сертификациясы. Құрама нан, макарон және кондитер өнімдерінің түрлері. Құрама нан, макарон және кондитер өнімдерін өсімдік қоспалармен өндіру технологиясы. Құрама нан, макарон және кондитер өнімдерінің өндірісінде әртүрлі тағамдық қоспалар мен биологиялық белсенді препараттарды қолдаудың ерекшеліктері. Құрама нан, макарон және кондитер өнімдерінің өндірісінде әртүрлі компоненттер, консерванттар, бояғыштар қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ашыту өндірісінің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Ашыту өндірісі өнімдерінің жіктелуі. Қолданатын Микроағзалармен олардың ферментті жүйелердің түрлері бойынша, соныменқатаролар мен жүргізілетін субстратқа айналу химизмі бойынша өнделетін шикізат түрлері. Әртүрлі ашыту өндірісінің технологиялық сызбалары, уыт технол огиясы, фермент іпрепараттарды өндіру, нан ашытқыларын өндіру, тағамдықорганикалыққышқылдардыөндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау
  Несиелер: 5

  Астықты қабылдау, партияларды қалыптастыру және жинаудан кейінгі өңдеу технологиясы. Элеваторлардың технологиялық ерекшеліктері. Тұқым өңдейтін Цех және зауыт. Астықты сақтау технологиясы. Астық және астық өнімдерінің физикалық қасиеттері. Сақтау кезінде астықта өтетін физиологиялық процестер. Сақтау кезінде ұнда болатын процестер. Астықты сақтау режимдері мен тәсілдері. Астық қорының зиянкестерімен күресу шаралары. Спирт өндіруге арналған дәнді дақылдарды өңдеу және сақтау негіздері. Сыра қайнату өндірісіне арналған астық шикізатын өңдеу және сақтау негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Патенттану
  Несиелер: 5

  Зияткерлік меншік объектілерінің құқығы аумағындағы Қазақстан Республикасы және шет мемлекеттердің заңнамалық негізі. Патенттік құжаттаманың ерекшелігі және құрылымы. Өнертабысты сипаттамасының құрылымы, өнертабыста сипатталатын библиографикалық мәліметтерді сәйкестендірудегі ИНИД коды, мәтіндерді құраудағы ерекшелік. Өнеркәсіптік меншік объектілеріне өтініш құру. Өнертабысқа өтінім құрамы. Патенттік құқық көлемін анықтау үшін өнертабыс формуласының мәні. Техникалық шығармашылық объектісінің патентке қабілеттілігіне өтінім беруге қажетті материалдарды рәсімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қантты кондитерлі өнімдердің технологиясы
  Несиелер: 5

  Канттан жасалған кондитерлік өнімдерді жіктеу және ауқымы (карамель, шоколад, кәмпиттер және ирис, макарон өнімдері, желе өнімдері, таблетка және Халва); технологиясы пісіру қанттан жасалған кондитерлік өнімдер (karame- кәмпиттер және карамель Rolls, шоколад, кәмпит және тоффи ма; fruktovo- жидек, жеміс желе және зефир, желе бұршақ және Халва); әдістері кәмпит массасын қалыптастыру; жартылай фабрикаттар мен дайын өнімдер қантты кондитерлік сапасына қойылатын талаптар; кондитерлік жіктеу және ауқымы (печенье, торт, торттар мен пирожныйлар, ашытқы, жаңа түрлерді вафли); технологиясы кондитерлік дайындау (қантты печенье және ұзақ, шикізат және gingerbreads, пісірілген және жартылай фабрикаттар, ашытқы, вафли жаңа түрі әрлеу);.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерін сақтау тәсілдері және буып-түю материалдары
  Несиелер: 5

  Буып-түю материалдарының жіктелуі. Шөгу фильмдерін қолдану. Азық-түлікті орауға арналған жабдықтар. Негізгі тамақ топтарын сақтау шарттары. Азық-түлік сақтаудың негізгі принциптері. Тағамды сақтау шарттары мен әдістері. Қапталған тағамдарды тасымалдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тағам өнімдерін сараптау әдістері
  Несиелер: 6

  Тағам өнімдерінің жіктелуі, тағам өнімдерінің құрамы мен компоненттері, тағам өнімдері- полидисперсті жүйеретінде, тағам өнімдерін өндірудегі биохимиялық өзгерістер, тағам өнімдерінің компоненттерін зерттеу әдістері, тағам өнімдерінің компоненттерін өңдеу, тасымалдау және сақтау кезіндегі физико-химиялық өзгерістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қайта өңдеу өндірісін стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 5

  Всеобъемлющие стандарттар. Тамақ шикізаты мен тамақ өнімдерінің Медициналық және биологиялық талаптары мен санитарлық нормалары. Тамақ шикізаты мен тағам өнімдеріне қойылатын қауіпсіздік және гигиеналық талаптар. Санитарлық ережелер мен ережелер, ветеринарлық және фитосанитарлық нормалар. Экологиялық қауіпсіздік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы
  Несиелер: 3

  Идентификация және фальсификация мақсаттары және міндеттері. Сүт, ет, балық өнімдерін, майлар, бал, қант, алкогольді және алкогольсіз сусындар, ұн, жарма, қоғамдық тамақтану өнімдерін фальсификациялау. Тамақ өнімдерінің шынайылығын анықтау әдістері. Өнімді брактау. Тамақ өнімдерін фальсификациялауды өткізу тәртібі. Құжаттар толтыру, акттер құру. Тамақ өнімдерінің сапасын мемлекеттік бақылау. Фальсификация әдістері және оларды табу, тауарды идентификациялық сараптау, тауардың шынайылығын сараптау, өнім сапасы туралы мәліметтерді зерттеу әдістері; азық-түліктік шикізат және тамақ өнімдерінің сапасына қойылатын гигиеналық талаптар және қауіпсіздігі. Идентификация және фальсификация мақсаттары және міндеттері. Сүт, ет, балық өнімдерін, майлар, бал, қант, алкогольді және алкогольсіз сусындар, ұн, жарма, қоғамдық тамақтану өнімдерін фальсификациялау. Тамақ өнімдерінің шынайылы����н анықтау әдістері. Өнімді брактау. Тамақ өнімдерін фальсификациялауды өткізу тәртібі. Құжаттар толтыру, акттер құру. Тамақ өнімдерінің сапасын мемлекеттік бақылау. Фальсификация әдістері және оларды табу, тауарды идентификациялық сараптау, тауардың шынайылығын сараптау, өнім сапасы туралы мәліметтерді зерттеу әдістері; азық-түліктік шикізат және тамақ өнімдерінің сапасына қойылатын гигиеналық талаптар және қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стандарттар мен нормативтік құжаттарды жасау технологиясы
  Несиелер: 5

  Стандарттаудың мәні. Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар туралы түсінік. Стандарттаудың теориялық негізі, стандарттау әдістері. Нормативтік құжаттаманың жіктелуі және оларға қойылатын талаптар. Мемлекеттік жіктеуіштерді жасау тәртібі. Заттарды сәйкестендіру. Өнімдерді каталогтау. Өнімдерді тіркеу тәртібі. Өнімдерді, қызметтерді, технологиялық процестерді стандарттау. Мемлекеттік стандарттарды жасау технологиясы. Стандарттарды жасауда стандарттаудың принциптері мен әдістерін қолдану. Меншік стандарттарын әзірлеудің негізгі ережелері. Мәтіндік құжаттарды жасау технологиясы. Техникалық комитеттердің құрылымы, құрамы, құру тәртібі және қызметі. Стандарттардың құқықтық сараптамасы және оны жүзеге асыру тәртібі. Нормативтік құжаттаманың сапасын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Сүт, ет, балық өнімдерін, майлар, бал, қант, алкогольді және алкогольсіз сусындар, ұн, жарма, қоғамдық тамақтану өнімдерін фальсификациялау. Тамақ өнімдерінің шынайылығын анықтау әдістері. Өнімді брактау. Тамақ өнімдерін фальсификациялауды өткізу тәртібі. Құжаттар толтыру, акттер құру. Тамақ өнімдерінің сапасын мемлекеттік бақылау. Фальсификация әдістері және оларды табу, тауарды идентификациялық сараптау, тауардың шынайылығын сараптау, өнім сапасы туралы мәліметтерді зерттеу әдістері; азық-түліктік шикізат және тамақ өнімдерінің сапасына қойылатын гигиеналық талаптар және қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Астық түйір және дақылдардың сапасына әсер ететін факторлар
  Несиелер: 5

  Дәннің сапасына әсер ететін негізгі физикалық және химиялық факторлар. Дәннің химиялық құрамы мен физика-механикалық қасиеттері. Дәннің қасиеттері, олардың сапасын анықтау әдісі. Дәннің сапасына әсер ететін технологиялық процестердің және операциялардың параметрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тағам өнімдерінің экспертизасы
  Несиелер: 6

  Азық-түлік тауарлары нсараптаудың теориялық негіздері, азық-түліктауарларыныңтауарлықсараптамасы, азық-түлік тауарларының санитарлық- эпидемиологиялық сараптамасы, азық-түліктауарларының ветеринарлық- санитарлық сараптамасы. Сапасыз және қауіпті тағамөнімдерін сараптау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу негіздер
  Несиелер: 5

  Ғылымның қалыптасу және даму тарихы. Курстың мазмұны, құрылымы, маңызы. Ғылымның негізгі ұғымдары, терминологиясы және анықтамалары. Ғылым классификациясы. Ғылыми зерттеу әдістері. ҒЗЖ тақырыбын таңдау. ҒЗЖ орындаудың негізгі кезеңдері. Экспериментті жоспарлау. Эксперимент жүргізу әдістемесі. Эксперименталды деректерді статистикалық өңдеу. Ғылыми қолжазбаның мазмұнына қойылатын талаптар. Ғылыми баяндамаға қойылатын талаптар. Күтілетін әсердің түрлері. ҒЗЖ тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қант және крахмал-сірне өндірістерінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Шырынды буландыру арқылы қоюландыру. Қанттың кристалдануы. Утфельдерді қайнату және Центрифугалау. Соңғы кристалданған қантты аффинациялау және клеровка алу. Мелассаны алу және пайдалану.процестерді басқару. Элеватор өнеркәсібінің міндеттері, элеватор өнеркәсібін дамытудың қысқаша тарихи очеркі, сусымалы материалдар механикасы, астық қоймаларының жұмысын жедел есептеу, Астық қоймалары, элеваторлар, астық қабылдау кәсіпорнының аумағы, элеватордың жұмысын басқару, астықты ағында қабылдау және өңдеу, астықты қайта өңдеу өнімдерін сақтауға арналған қоймалар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Макарон өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Макарон бұйымдарын өдірісіндегі технологиялық процестердің кезегі: шикізатты дайындау, қамырды илеу, престеу, формалау, шикі бұйымдарды кесу, макарон бұйымдарын кептіру және салқындату, буып-түйю. Дайын өнімге қойылатын талаптпр және сақтау тәртіптері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кондитер өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Кондитерлік өнімдердің жалпы сипаттамасы, ассортименті және жіктелуі. Қантты кондитерлік өнімдер технологиясы. Карамель өндірісі. Ликер кәмпиттерін өндіру. Крем кәмпиттері өндірісі. Шоколадта жемістер мен жидектер өндірісі. Грильяж кәмпиттерін өндіру. Халва өндірісінің технологиясы. Ұннан жасалған кондитерлік өнімдер технологиясы. Кондитерлік қамырдың құрамы мен қасиеттері және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нан, макарон және кондитерлік өнімдерді сақтаудың қазіргі кездегі технологиясы
  Несиелер: 5

  Нан, макарон және кондитер өнімдерін сақтау мерзімін ұзартудың қазіргі тәсілдері.Нан, макарон және кондитер өнімдерін ұзақ мерзімде сақтауда қолданылатын қазіргі буып-түю материалдары. Кептіру тәсілдері арқылы нан, макарон және кондитер өнімдерін сақтау мерзімін ұзарту. Тағамдық қоспалар: стабилизаторлар, антитотықтырғыштар, консерванттар арқылы нан, макарон және кондитер өнімдерін сақтау мерзімін ұзарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дәстүрлі емес шикізаттарды кондитер өндірісінде қолдану
  Несиелер: 5

  Биологиялық белсенді заттар бар, жоғары сынып химиялық құрамы бар жаңа азық-түлік өнімдерін алу үшін қалдықсыз технологиялар мен ауыл шаруашылығы шикізатын кешенді өңдеу енгізілуіне байланысты. Бұл дәстүрлі емес шикізат, азық-түлік және биологиялық құндылығын, технологиялық процестерін қарқындату және жаңа азық-түлік өнімдері мен басқа да дамуын жақсарту үшін, азық-түлік өнімдерінің өндірісінде қоспа ретінде қызмет ете алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұн өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Қайта өңдеу өндірісінің химиялық және физика-химиялық, биохимиялық, микробиологиялық және коллоидтық процестері, олардың дайын өнімнің сапасына әсері мен рөлі. Элеватор, құрама жем, ұн тарту, жарма, нан пісіру кәсіпорындарында технологиялық ағынын құру теориясы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нан және тоқаш өнімдерінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Қамырды дайындау әдістері. рецептураларын тұжырымдамасы. бидай ұны жасалған қамыр. Қамырды илеу және білім. бидай Қамырды дайындау әдістері. сұйық ашытқы дайындау. қара бидай ұны мен қара бидай және бидай ұнын қоспалардан жасалған қамырдан дайындау. Кесу, емлені тексеру, пісіру. Негізгі кесу сынақ. мінез-құлық әр операция және режимдерін тағайындау, дайын өнімнің сапасына әсері. - Нан пісіру әдістері. Пісірудің ұзақтығы және оны әсер етуші факторлар. нан пісіруге арналған дайын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Наубайхана өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Нан-тоқаш өнімдерінің жіктелуі, олардың тағамдық құндылығы келтірілген. Шикізаттың сипаттамасы, оны өндіріске дайындау берілген, сақтау кезінде өтетін процестер, олардың қамырды дайындаудағы рөлі сипатталған. Қамырды дайындаудың қазіргі заманғы тәсілдері, соның ішінде жылдамдатылған, олардың аппаратуралық-технологиялық сұлбалары қарастырылған. Қамырды бөлу, қамыр дайындамаларын пісіру, өнімді өткізуге дайындау, оны сақтау, сызу және оның алдын алу жолдары технологиялық операциялары сипатталған. Ылғалдылығы төмен нан-тоқаш өнімдерінің, оның ішінде құрғақ және қой етінің технологиясы келтірілген. Өнім сапасын жақсарту үшін арнайы қоспалардың артықшылықтары, өнімнің ақауларын және ауруларын болдырмау тәсілдері баяндалған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өңдеу өндірістерінде кәсіпорындарды AutoCAD қолданып жобалау
  Несиелер: 5

  Астықты сақтау, өндеу, қайта өңдеу және қабылдап алудың технологиялық процестерінің схемасын жасау; астық сақтайтын орын түрлерін таңдау және олардың сыйымдылығын есептеу; бас жоспарды жобалау; астықты өңдеуге арналған тиеп-қабылдау құрылғыларында орналасқан жабдықтарды есептеу, ұйымның конструктивті және көлемді жоспарлы шешімдері; Әртүрлі цехтар мен макарон, кондитер фабрикаларын, наубайхана және нан зауыттарын жобалау, қазіргі заманғы ақпарат өлшегіш комплекстерді қолдана отырып наубайханаларда, кондитер және макарон өндірістерінде технохимиялық бақылауды ұйымдастыру. Жарма заводтарының және ұн тарту кәсіпорындарының өндірі��тік қуатын есептеу; технологиялық схемаларды жобалау, жабдықтарды іріктеп алу және есептеу, жабдықтарды құрастыру, астық өңдегіш кәсіпорындардың жүйелік автоматтандырылуын жобалау, цех ішіндегі тасымалдағыш көліктерді жобалау; ауаны желдету және аспирациялау, жобаланған және құрастырылған кәсіпорындардың технико-экономикалық көрсеткіштері; қоршаған ортаны қорғау және өрт-жарылыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Май өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  май-май өндірісінің технологиялық процесі, қайта өңдеу өнімдері, қалдықтар, шикізат сапасы, май-май өндірісінің түрлері, өндірістік процесс кезеңдерінің белгілі саны, соңғы тауар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыра және алкогольсіз сусындарды өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасындағы алкогольсіз сусындар мен әлемнің басқа елдерінің өндірісін дамытудың қазіргі жағдайы мен болашағы. Алкогольсіз сусындар өндіру үшін шикізаттар мен материалдар. Дайындау және араластыру қант шәрбаты. Коммерциялық өнім ретінде сироп ерекшеліктері. Су тазарту әдістері. Шөлмектердегі сусындар ерекшеліктері. сусындар мен ғылыми-негізделген рецептер сусындарды дамыту үшін диеталық емдік және профилактикалық принциптерін өндіру үшін шикізат қойылатын талаптар. Минералды су жіктелуі. Минералды су өндіру мен тасымалдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ашыту өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Ашыту өндірісінің өнімдерін жіктеу. Пайдаланылатын микроорганизмдер мен олардың ферменттік жүйелерінің түрлері бойынша, сондай-ақ олар жүзеге асыратын субстраттың айналуының химизмі бойынша өңделетін шикізаттың түрлері. Әр түрлі Ашыту өндірісінің технологиялық схемалары, мия технологиясы, ферменттік препараттар өндірісі, нан пісіретін ашытқылар өндірісі, тағамдық органикалық қышқылдар өндірісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Астықты өңдеу мен сақтау технологиясының ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Біртекті емес жүйелердің бөлінуі, жылулық процесі, масса алмасу процесі. Астық өңдеу кезіндегі негізгі химиялық процестер. Дисперсиялық және колидтік жүйе. Химиялық, физико-химиялық, биохимиялық, колоидті, микробиологиялық қасиеттері және өңдеу технологиясының процесі, олардың өнім сапасынана әсер ету рөлі. Құрама ұн комбинаты мен ірі өндіріс орындарындағы технологиялық ағынның теорисын құру. Жаңа технология жасау, өңдеу және азық-түлік өнімдерін сақтау. Астық өнімдерінен жасалған жоғары сапалы тамақ өнімдерінің технологиялық процестерінің негізгі кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жүзім шарабы өндірісіндегі негізгі технологиялық жабдықтар
  Несиелер: 5

  Шикізатты қабылдауға, сақтауға арналған жабдық. Шикізатты механикалық өңдеуге арналған жабдықтар: сүзгілер, сепараторлар, центрифугалар, шнек престері,ұсақтағыш-тарақ бөлгіштер. Шикізатты жылумен өңдеуге арналған жабдықтар: пастеризаторлар, салқындатқыштар. Ыдыстық жабдықтар: резервуарлар, термос-резервуарлар. Мамандандырылған машиналар, аппараттар: акратофорлар, биоаппараттар, биогенератор. Шараптарды құю және орау желілері. Технологиялық жабдықтарды санитарлық өңдеуге арналған қондырғылар мен аппараттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Алкогольсіз сусындар өндірісінің технохимиялық бақылауы және сапасын бағалау
  Несиелер: 5

  Сусындар мен шикізат сапасын бақылау. Шикізат ерекшелікте сапасына қойылатын талаптар. Процесс алкогольсіз сусындар бақылау. Қант шәрбаты дайындауға бақылау, сиропты алуға араластыру кезінде. Сусын машиналарда басқару процесі су қанығу және көмірқышқыл газы - saturator. Сусындар құю, орау және таңбалау кезінде бақылау. Өндіру жасанды минералды су басқару. бақылау жиілігі. Өндіріс шарттарының санитарлық бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Элеватор өнеркәсібінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Элеваторлық кәсіптің алға қояр мақсаттары, Элеваторлық кәсіптің қысқаша даму тарихы, Сусымалы материалдардың механикасы, Астық қоймаларының шұғыл есебі, Астыққа арналған қоймалар, Элеваторлар, Астық қабылдау территориясы, Ағымдағы астықты қабылдау және өңдеу, Элеватор жұмысын басқару, Астықтан өңделген өнімді сақтау қоймалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ саласының шағын кәсіпорындары
  Несиелер: 5

  шағын-өнеркәсіптерінің жіктелуі, өндірістік қуаттылық, шығарылатын өнім ассортименті, шағын-өнеркәсіптердің технологиялық жабдықтары (механикалық, жылулық, қосымша), негізгі өндіріс пен қосымша шаруашылықтар құрамы, өнім мен шикізаттарды өңдеу өндірістерінің негізгі технологиялық сұлбасы, жабдықтарды таңдау мен есебі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ашытылған өнімдердің биохимиясы
  Несиелер: 5

  Ашыту өндірісіндегі шикізат және оның биохимиялық сипаттамасы. Ферменттер. Уыт және микробтық ферменттік препараттарды алу.Крахмалдың ферментативті гидролизі. Сыра, спирт, ашытқы өндірісіндегі биохимиялық процестер. Сірке қышқылы және органикалық қышқылдар өндірісіндегі биохимиялық процестер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қайта өңдеу кәсіпорындардағы технологиялық есеп беру
  Несиелер: 5

  Тамақ кәсіпорындардағы біріншілік есеп, рапорттар мазмұны, цехтық және өндірістік есептеу нәтижелері, қосымша жүйелік құжаттама, инвентаризация және жүргізу тәртібі, құжаттарды рәсімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қоғамдық секторындағы экономика және қаржы
  Несиелер: 5

  Экономикадағы мемлекеттің рөлін негіздеу. Нарықтық және мемлекеттік, нарықтық сәтсіздіктер және мемлекеттік араласу. Мемлекеттік меншік және мемлекеттік базарлар. Мемлекет кемшіліктер. Жеке және мемлекеттік секторларының шекарасын. Мемлекеттік сектордың дамуы мен экономиканың тиімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аудит
  Несиелер: 5

  Аудиттің маңызы, мақсаты және түрлері. Аудиторлық қызмет және оны нормотивтік-құқықтық реттеу. Аудит жүргізгенде екі жақтың жауапкершілігі, міндеттері және құқықтары. Аудиттің құрылымы, тұжарамдамасы мен қағидалары (200 ХАС) Аудиттің постулаттары мен нормалары Қателер мен алаяқтық, олардың елеулілігін бағалау (240, 320 ХАС) Аудиторлық тәуекелділік (400 ХАС) Аудиторлық дәлелдеулер (500, 501 ХАС) Құжаттау және аудиттің сапасын бақылау. (530 ХАС) Клиенттің ішкі бақылау жүйесі. (400 ХАС) Аудитті сұрыптауды пайдалану. (530 ХАС) Аудиторлық тексеруді жоспарлау және оның көлемі (210, 220 ХАС) Мәліметтерді электрондық өңдеу көрсеткіштер аудиті Аудиторлық қорытынды жасау, тапсыру тәртібі (700 ХАС) Қаржылық есептілікті аудиторлық тексеру, және оның әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Алкогольсіз сусындар өндірісіндегі негізгі технологиялық жабдықтар.
  Несиелер: 5

  Қабылдау үшін жабдықтар, сақтау, шикізат өңдеу. Сиропты араластыру дайындау үшін жүйелер мен жабдықтар. Siropodoziruyuschie құрылғылар. Сусындарды карбонизация арналған қондырғылар мен аппараттар. Сығып мен сусындарды араластыру машиналары. толтыру және сусындар желісі орау. Санитарлық өңдеу технологиялық жабдықты орналастыру үшін қондырғылар мен аппараттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жүзім шарабының сапасын технохимиялық және микробиологиялық бақылау
  Несиелер: 5

  Кіріс шикізат сапасын бақылау. Процесс шарттары шарап өндіру бақылау. Өндірілетін өнімнің жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттаманы негізгі талаптар. Пайда болуы, дәмі, хош иісі (Букет), түсі, физикалық және химиялық параметрлерін шарап анықтау. Шарап сапасын сенсорлық бағалау (дәм). Нүктесі жүйесін Ranking. Шарап сапасын физика-химиялық бағалау. Әдістері мен шарап өндірісінде микробиологиялық бақылауды ұйымдастыру. бақылау жиілігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Айдау және ректификацияның теориялық және тәжірибелік негіздері
  Несиелер: 5

  Химиялық зат ретінде спирт қайдан алынады. Сулы-спирттік ертінділердің жылуфизикалық қасиеттері. Ашыманы қарапайым айдаудың теориясы мен тәжірибесі. Ректификацияға арналған жабдықтар. Калоннаны жұмысқа дайындау. Ашыма мен шала спиртті химиялық өңдеу. Спирттаің сапасын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобалау негіздерін жоспарлау
  Несиелер: 5

  Астықты қабылдау, өңдеу, қайта өңдеу және сақтаудың технологиялық процесінің сызбасын әзірлеу; астық қоймаларының типін таңдау және олардың сыйымдылығын есептеу; бас жоспарды жобалау; астықты өңдеуге арналған жабдықтарды, қабылдау-тиеу құрылғыларын есептеу, кәсіпорындардың көлемдік-жоспарлау және құрылымдық шешімдері; ұн тарту және Жарма зауыттарының өндірістік қуатын есептеу; технологиялық схемаларды жобалау, жабдықтарды есептеу және таңдау, жабдықтарды құрастыру, астық өңдеу кәсіпорындарын автоматтандырылған жобалау жүйесі; Цех ішіндегі көлікті жобалау, ауаны аспирациялау және кондиционерлеу; жобаланатын және реконструкцияланатын кәсіпорындардың техникалық-экономикалық көрсеткіштері; өрт-жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Элеватор өнеркәсібінің технологиясы және астықты кептіру
  Несиелер: 5

  Элеваторлық кәсіптің алға қояр мақсаттары, Элеваторлық кәсіптің қысқаша даму тарихы, Сусымалы материалдардың механикасы, Астық қоймаларының шұғыл есебі, Астыққа арналған қоймалар, Элеваторлар, Астық қабылдау территориясы, Ағымдағы астықты қабылдау және өңдеу, Элеватор жұмысын басқару, Астықтан өңделген өнімді сақтау қоймалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жүзім шараптары мен коньяктар технологиясы
  Несиелер: 5

  Жүзім шараптарының классификациясы. Шарап зауыттарының типтері. Жеміс шараптарының сипаттамасы, жіктелуі және шикізаттары.Жеміс шараптарының технологиясының ерекшеліктері.Жеміс шараптары өндірісінің кезеңдері. Жеміс шараптарының жеке типтерін алудың ерекшеліктері.Сидрлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерліктің негіздері
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік дамыған елдердің экономикасындағы шағын және орта бизнес. Шағын және орта бизнесті қолдаудың шетелдік тәжірибесі. Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнестің қалыптасуы, дамуы және қазіргі жағдайы. Қазақстан бизнесін реттейтін негізгі заңдар

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Практикалық қызметте жаратылыстану ғылымдары білімін және өңдеу өндірістері өнімдерінің технологиясының теориялық негіздерін игеруді қолдана алады

 • Код ON2

  Өңдеу өндірісі технологиясының негізгі физика-химиялық процестерін және олардың Шикізат, жартылай фабрикат және дайын өнім сапасына әсерін біледі

 • Код ON3

  Өңдеу кәсіпорындарының өнімдерін өндіру бойынша технологиялық міндеттерді шешу үшін технологияда аппараттарды пайдалануға қабілетті

 • Код ON4

  Дайын өнім шығаруды қамтамасыз ететін өңдеу өндірістерінде технологиялық процестерді басқару әдістерін меңгерген

 • Код ON5

  Қазіргі заманғы жабдықтарды қолдана отырып, дайын өнімді шығару бойынша технологиялық схемаларды және жеке операцияларды әзірлеуге, талдауға қабілетті

 • Код ON6

  Технологиялық процесті және дайын өнімнің сапасын оңтайландыру мақсатында шикізат пен жартылай фабрикаттардың қасиеттерін анықтауға және талдауға қабілетті

 • Код ON7

  Қайта өңдеу өндірісінің кәсіпорындарын жобалау және қайта құру кезінде экономикалық есептеулер білімін меңгерген

 • Код ON8

  Алынған ресурстарды ұтымды пайдалану, Табиғатты қорғау және салауатты өмір салтын пайдалана алады

 • Код ON9

  Стандарттар мен техникалық регламенттердің талаптарына жауап беретін сапалы, қауіпсіз және бәсекеге қабілетті өнім шығаруды қамтамасыз етеді

Top