Жаңа білім беру бағдарламасы

6B03103 Аймақтану в Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

 • Елтану және әлемнің қазіргі заманғы саяси картасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерде аймақтанудағы елтану теориясының негіздері туралы, негізгі терминдер мен ұғымдарды түсіндіру, елтану сипаттамаларының негізгі элементтері, олардың мәні және жоғары оқу орнында аймақтанушылардың кәсіби даярлығын жетілдіру үшін қажетті функциялары туралы тұтас түсінік қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының қалыптасуы мен дамуын қарастыру; сыртқы саясат саласындағы студенттердің білімін кеңейту, оның негізгі бағыттарын, принциптерін және басымдықтарын ашып көрсету болып табылады. Курсты аяқтағаннан кейін студент теориялық және нақты сипаттағы білімдерге ие, ҚР сыртқы саясаты мәселелерінде еркін бағдарланады, қойылған міндеттерді шешу үшін теориялық және қолданбалы зерттеулер дағдыларын қолданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өмір қауіпсіздігі негіздері және экология
  Несиелер: 5

  -Тіршілік қауіпсіздігі ережелерін қолданады; -тіршілік қауіптілігі ережелерін, теорияларын қолданып коммуникативтік дағдыларын көрсетеді; -тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша іргелі білімді қабылдайды, көпшілік алдында сөйлейді, басқалардың пікірін тыңдайды; - экология бағытындағы іргелі білім негіздерін игереді; -экология және тұрақты дамудағы заңдылықтар, принциптер, ережелерді талдайды; -қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шараларды ұйымдастырады, басшылық жасайды; -экология саласындағы бағыттар бойынша теориялық, практикалық материалдарды талдайды, ұжыммен жұмыс жасайды, уақытты тиімді қолданады; -заманауи ақпараттық көздерді, жаңа технологияларды пайдалануды меңгереді; -қолданбалы мәселелерге қатысты жағдайлардың шешілу жолдарын ұжымда талқылап, ұйымдастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аймақтануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Мақсаты-тұтас аймақтық құрылымдарға қатысты әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени, этноконфессиялық, экологиялық дамудың ерекшеліктерін зерттеу. Міндеттері-экономикалық, әлеуметтік-мәдени, идеологиялық қатынастардың қызмет ету заңдылықтарын түсінумен байланысты мәселелерге еларалық, кешенді талдау жасау, аймақтардың әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының түйінді мәселелерін ашып көрсету. Курсты аяқтағаннан кейін студент нақты материалда бағдарлай алады, теориялық және қолданбалы зерттеулер дағдысын меңгереді, саяси жағдайларды болжай және модельдей алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастардың жүйелі тарихы
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің халықаралық қатынастардағы жүйелі тарихының мәні мен мазмұндық сипаттамаларын, халықаралық жүйелердің қалыптасу себептерін, олардың мақсатты арналуы мен қызмет етуін меңгеруіне бағытталған. Курс халықаралық қатынастар жүйесінің әртүрлі модельдерін қалыптастыру және қызмет ету бойынша негізгі мәліметтерден тұрады. Пәнді оқу міндеттеріне студенттердің халықаралық қатынастар тарихын толық түсінуін дамыту, жаңа және қазіргі заман кезеңдеріндегі халықаралық қатынастардың негізгі тенденцияларын анықтау, алынған білімдерді қолдана білу және өз бетінше талдау дағдыларын меңгеру жатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік саясат мәселелері және Қазақстан
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерді Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметінің қалыптасу және даму тарихымен таныстыру; әлемдік саясаттағы сыртқы саяси бастамалары мен ұстанымдарын талдау, дипломатияның негізгі бағыттары мен басымдықтарын анықтау және талдау. Курстың міндеттері: - елдің сыртқы саясатының негізгі бағыттарына және Қазақстанның халықаралық ұстанымдарын нығайту жөніндегі отандық дипломатияның күш-жігеріне талдау жасау; - қазіргі әлемде орын алып жатқан және осыған байланысты сыртқы саяси ведомство алдында тұрған жаңа міндеттерді сипаттау; - қазақстандық дипломатияның Ресей, Қытай және Орталық Азия бағыттарындағы күш-жігерінің тү��кі мақсаты Қазақстан шекарасының барлық периметрі бойынша қауіпсіздік белдеуін қамтамасыз ету, елдің егемендігін нығайту және экономикалық қайта құрулар жүргізу үшін қажетті сыртқы жағдайлар жасау болып табылатынын көрсету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі кезеңдегі тарихы
  Несиелер: 5

  Курстың басты мақсаты студенттердің жаңа және қазіргі заманғы Батыс қоғамының тарихи, әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени дамуының негізгі заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы нақты түсініктерін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқыту міндеттеріне Еуропа және Америка елдерінің жүйелік тарихының негізгі оқиғаларын анықтау; алған білімдеріне сүйене отырып, қолдана білу және өзіндік талдау дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Пән кәсіби бағытталған шет тілі маман ретіндегі кәсіби қызметіне қарай студенттердің шетел тілін игерудің сапалы деңгейін көтеруге бағытталған. Бұл курс шетел тілі білім саласын оқыту үдерісінде алған білімін негізгі қолдану салаларын көрсетеді, жоғары біліктілікті және бәсекеге қабілетті маман ретінде қалыптасуына әсерін тигізеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аймақтық саяси үрдістер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерге аймақтық саяси үдерістің негізгі мәселелері туралы кешенді түсінік беру, әлем аймақтарының мәселелері туралы білімді кеңейту және бекіту болып табылады. Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: - аймақтық саяси үдерістің негізгі ұғымдары туралы; ақпаратты қабылдау, талдау, қорыту ережелері мен рәсімдері, мақсатты қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау туралы түсінікке ие; - алған білімдерін оқу және кәсіби қызметтің маңызды салаларында қолдана алады; - аймақтық саяси үдерістерді талдаудың базалық әдістері мен тәсілдерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі әлемдегі аймақтық саясат
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты мемлекеттік аймақтық саясатты қалыптастырудың негізгі ұстанымдарын, мақсаттарын, міндеттерін және оны жүргізудің негізгі құралдарын талдау болып табылады. Курс студенттерде аймақтық саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастырудағы жекелеген аймақтардың ерекше жағдайларының рөлі туралы түсініктерді дамытуға бағытталған. Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде халықаралық аймақтанудағы кешенді және салалық ғылыми зерттеулердің мәселелері, міндеттері мен әдістерін қалыптастыру қабілеті қалыптасады; бақылау, тәжірибе, эмпирикалық деректерді ғылыми талдау негізінде жаңа шынайы фактілерді алу, ғылыми еңбектерге референдум жасау, әлемдік ғылым мен өндірістік қызметте жинақталған мәліметтерге талдау шолуларын жасау, алынған нәтижелерді ғылымда бұрын жинақталған білім контекстінде қорытындылау; зерттеулердің репрезентативті және түпнұсқалық нәтижелері негізінде қорытындылар мен практикалық ұсыныстарды тұжырымдау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік интеграциялық үрдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жаһандану үрдістері, мемлекетаралық интеграция үрдістерінің жалпы даму заңдылықтары және қазіргі халықаралық экономикалық, саяси, әлеуметтік-мәдени дамудағы интеграциялық үрдістердің рөлі, сонымен қатар қазіргі заманның маңызды халықаралық интеграциялық құрылымдары туралы білімдерді қалыптастыру болып табылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студент интеграциялық үрдістер теориялары, интеграция түрлері, халықаралық интеграциялық ұйымдардың қызметі туралы нақты түсінікке ие болады, олардың әлемдік саясат пен халықаралық экономикалық қатынастардағы рөлін бағалай алады, интеграциялық үрдістерді талдау дағдыларын қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орталық Азия елдерінің интеграциясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты ОА елдері арасындағы интеграциялық үрдістердің қалыптасуы, жүзеге асуы және осы мемлекеттер арасындағы интеграциялық үрдістерді жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының рөлін көрсету болып табылады. Пәннің міндеттеріне: - ОА-ғы интеграция тарихына, интеграция мәселелеріне шолу жасау; - ОА-ғы интеграциялық үрдістердегі Қазақстанның орнын айқындау; - ОА елдерінің интеграция жолындағы өзара қарым-қатынастарына талдау жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби қазақ (орыс) тілін оқыту үрдісінде болашақ маманды қалыптастыру үшін қазақша(орысша) сөйлеуін, жазуын, баяндауын мамандықтарына қатысты жетілдіру, лексикасын байыту. Коммуникативтік құзыреттілік дағдыны қалыптастыру және дамыту, бәсекеге қабілетті әрі құзыреттілігі жоғары тұлғаның ғылыми тілмен қазақша (орысша) ойын толық және анық жеткізуі үшін тілдік кәсіби бағдарға дайындықты қамтамасыз ету. Қазақ (орыс) тілін кәсіптік және іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту. Мамандық туралы энциклопедиялық және зияткерлік – мәдени мәліметтермен студенттердің білімін толықтау. Студенттердің диалогтық, монологтық сөйлеуін, ауызша және жазбаша түрде дамыту. Пән бойынша үйренген тілдік дағдыларды, лексикаларды жинақтай келе, ұжымда жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге үйрету. Ресми тілде меңгерген мәтіндерді сөз әдебі тұрғысынан орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді таңдап алуға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 6

  "Мамандандырылған Кәсіби шет тілі" пәні студенттердің болашақ мамандықтың ерекшеліктерімен талап етілетін шет тілін меңгерудегі қажеттілігін есепке алуға негізделген оқытудың мақсаты болып табылады. Шет тілін мамандандырылған кәсіптік оқытудың мәні қосымша кәсіби білім алу және тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру, Оқытылатын тіл елінің мәдениетін білу және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгеру мақсатында арнайы пәндермен интеграциялаудан тұрады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика негіздері және кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Курс мақсаты – болашақ мамандарға экономиканың теориялық негіздерін түсіндіре отырып, кәсіпкерлік қызметінің саласында теориялық білім және тәжірибелі дағды беру. Кәсіпкерлік қызметін ұйымдастыру нысандарын, шарттарын, әдістерін және қағидаларын меңгерту. Кәсіпкердің шаруашылық қызметіне талдау жасау және шаруашылық қызметінің кәсіпкерлік тәуекелін бағалауды анықтау. Коммерциялық келісім бойынша ұйымның әдістемелерін қолдана білу. Инвестициялық жобалардың техника-экономикалық түсініктемесін және бизнес-жоспарлау тәсілдерін меңгерту. Экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы есептерді шешумен байланысты арнайы теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдылар кешенін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі кезеңдегі тарихы
  Несиелер: 5

  Курстың басты мақсаты студенттердің жаңа және қазіргі заманғы Шығыс қоғамының тарихи, әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени дамуының негізгі заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы нақты түсініктерін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқыту міндеттеріне Азия және Африка елдерінің жүйелік тарихының негізгі оқиғаларын анықтау; алған білімдеріне сүйене отрып, қолдана білу және өзіндік талдау дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геосаясат негіздері
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты студенттерді қазіргі заманғы геосаяси ойда қалыптасқан негізгі түсініктер және тәсілдермен, сондай-ақ негізгі мәселелерімен таныстыру болып табылады. Курс теориялық және мәселелік болып табылады, сонымен қатар, ол халықаралық қатынастардың және әлемдік дамудың қазіргі заманғы мәселелерін қолданбалы геосаяси талдауды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орталық Азия елдерінің саяси жүйесі және сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: Орталық Азия мемлекеттерінің саяси жүйелері туралы білімді меңгеру; Орталық Азия мемлекеттерінің саяси институттары мен үрдістеріне жалпы және ерекше түсінік беру; саяси жүйелерді салыстыру дағдыларын меңгеру. Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде осы аймақтағы мемлекеттердің сыртқы саясаты мақсаттарының ерекшелігін, қазіргі кезеңдегі ОА мемлекеттерінің дамуының негізгі тенденцияларын және олардың жаһандық саясаттағы орындарын анықтау, осы елдердің әлеуметтік-саяси өміріне дербес талдау жүргізу, оларды әлемнің түрлі аймақтарындағы саяси жүйелердің, саяси мәдениеттердің және саяси үрдістердің дамуымен байланыстыру қабілеті қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби көшбасшылық және иновациялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Болашақ мұғалімнің мектептің тұтас педагогикалық үдерісін басқарудағы кәсіби менеджерлік құзыреттілігін қалыптастыру. Болашақ мұғалімдерді білім берудегі менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздері мен тұтас педагогикалық үдеріс және мектептің педагогикалық ұжымын басқарудың ерекшеліктері жөнінде біліммен қаруландыру. Білім алушыларды педагогикалық менеджментің мәні және негізгі міндеттерімен таныстыру. Педагогикалық менеджмент туралы айқын әрі саналы көзқарастарын қалыптастыру. Менеджер қызметінің нысаны ретіндегі тұтас педагогикалық үдеріс тұрғысынан білім беру мекемесін басқару дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Латын Америка елдерінің саяси жүйесі және сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты Латын Америкасы елдерінің саяси жүйесінің қалыптасуы мен дамуы, саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар және саяси сипаттағы қозғалыстар туралы студенттердің біртұтас түсінігін қалыптастыру болып табылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студент Латын Америкасы мемлекеттерінің ішкі және сыртқы саясатының қазіргі заманғы аспектілерін бағалау қабілеті мен дайындығын көрсетеді, осы елдердің саяси даму тенденциялары; Латын Америкасы елдерінде болып жатқан саяси құбылыстарды, үрдістерді салыстыру және талдау дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • АҚШ және Канаданың саяси жүйесі және сыртқы саясаты
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты: АҚШ және Канаданың саяси жүйелері туралы білімді меңгеру; Америка және Канаданың сыртқы саясатының негізгі түсініктері мен принциптерімен танысу. Курс аясында студент АҚШ және Канада саясатының табиғаты мен мәнін, екі елдің саяси жүйелеріндегі ортақ және ерекшеліктерін, АҚШ және Канада билігінің ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін, заңнамалық және атқарушы биліктің, саяси партиялар мен партиялық жүйелердің теориялық негіздерін таниды. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент қазіргі заманғы саяси үрдістерге, АҚШ пен Канаданың ішкі және сыртқы саясаттарына, екі елдің саяси дамуының негізгі үрдістерінде бағдарланады; АҚШ пен Канаданың саяси құбылыстарына, үрдістері мен институттарына салыстырмалы талдау жасай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лаңкестікпен күресудің халықаралық тәжірибелері
  Несиелер: 5

  Курс лаңкестікпен күресте шет елдердің қызметін зерттеуге, құқықтық базаны жетілдіру, лаңкестік көріністеріне қарсы күрес тәжірибесін қолдану, тиісті мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар арасындағы өзара іс-қимылды күшейтуге бағытталған. Курстың мақсаты: - лаңкестіктің пайда болуының тарихи тамыры мен жағдайларын, лаңкестік әрекеттің ерекшелігін, сондай-ақ халықаралық сипаттағы радикалды қылмыстық ұйымдармен күресу тәсілдерін зерттеу; - қазіргі лаңкестіктің типологиясын қарастыруды қамтиды. Оқу нәтижесінде студент келесі дайындықтарын көрсетеді: - халықаралық лаңкестік қозғалыстар мен ұйымдардың қалыптасу және даму үрдісін талдау; - халықаралық лаңкестікке қарсы күрес бойынша шет елдердің тәжірибесін қолдану, жинақтаған дағдыларды тәжірибеде пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дипломатиялық қызмет негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс дипломатиялық және консулдық қызметті, оның негізгі компоненттерін мамандық және жұмысты ұйымдастыру ретінде оқытуға бағытталған. Курстың бағдарламасы қазіргі заманғы әлемдегі дипломатиялық және консулдық қызметтердің басымдықтарын жүйелі түрде зерттеуге, сыртқы саясаттың негізгі құралдарының ішінде олардың рөлін анықтауға бағытталған. Курсты оқуды аяқтағаннан кейін, білім алушы дипломатияның ұғымдық аппаратын игереді, дипломатиялық және консулдық құқық ережелерінде еркін бағдар ала алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі кездегі аймақтар мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі заманғы аймақтық аспектілерді және әлемдік-тарихи үдеріс аясында қазіргі заманғы аймақтық мәселелер туралы студенттердің білімдерін дамытуға бағытталған. Осы негізгі мақсатқа жету үшін аймақтық тұрғыдағы қазіргі заманғы мәселелер жиынтығының қызмет ету тетігін, ішкі даму және сыртқы ықпал ету факторларының және сыртқысаясат кескінінде мемлекеттер саясатын түсіну қажет. Курс ішкі және жаһандық дамудың негізгі үрдістерін, жаһандық экономикалық өсудің сандық динамикасын, адам құқықтарының бұзылуы және халықаралық зорлық-зомбылық мәселелерін қамтиды. Курсты меңгеру нәтижесінде студент жаһандану және халықаралық қатынастардың жаңа жүйесіне көшу жағдайындағы заманауи әлемдік саясат саласындағы қажетті білім көлемін игеріп шығады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құқықтану және жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың барлық жиынтығын, олардың нормативтік-құқықтық нысанында және құқық қолдану практикасында жүйелендіруге мүмкіндік береді. Курстың міндеттері болашақ мамандардың құқықтық білім негіздерін, құқықтық мәдениетін қалыптастыруды, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын сақтауға саналы қарым-қатынасын тәрбиелеуді қамтиды. Курсты оқыту Қазақстан Республикасында құқықтық мәдениетті арттыруға, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге ықпал етеді. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент заң саласында, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша нормативтік-құқықтық актілерді, Құқықтық сананың жақсы деңгейін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің интеграциясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты түркі әлеміндегі аймақтық интеграциялық бірлестіктерді зерттеу, ынтымақтастықтың форматы мен модельдерін, интеграция факторларын қарастыру болып табылады. Бұл курс өз алдына келесі міндеттерді қояды: - интеграцияның жаңа теорияларын қарастыру; - ТМД интеграциялық үдерістерінің қазіргі заманғы даму тенденцияларын, оның ерекшеліктерін сипаттау. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент интеграциялық үрдістерді дамыту саласында, олардың ТМД-дағы негізгі кезеңдері мен формаларын біледі, қазіргі интеграциялық үрдістерді зерттеу үшін талдау әдістерін қолданады; интеграциялық үрдістердің сипаты мен қарқынын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аймақтық интеграциялық үрдістер және Қазақстан
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-аймақтық интеграциялық бірлестіктерді және Қазақстанның рөлін, ынтымақтастықтың форматы мен моделін зерттеу, интеграция факторларын қарастыру. Бұл курс өз алдына келесі міндеттерді қояды: - интеграцияның жаңа теорияларын қарастыру; - Орталық Азиядағы интеграциялық үдерістер дамуының қазіргі заманғы үрдістерін және олардың ерекшеліктерін сипаттау; - Еуразия экономикалық кеңістігінің өзгеру сипатын анықтау; - балама интеграциялық жобаларды, өтпелі экономикалардың интеграциялық бірлестіктерін қарастыру. - экономикалық мүдделерді топтастыра қорғау мәселелерін талдау; - Қазіргі әлемдегі интеграциялық бірлестіктерді салыстырмалы талдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық аймақтық ұйымдар және Қазақстан
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты егемендік алғаннан бастап бүгінгі күнге дейін ҚР сыртқы саясатының қалыптасуы мен дамуының негізгі заңдылықтары мен үрдістері туралы ғылыми түсінік қалыптастыру. Осы пәнді оқу міндеттеріне: - қазіргі кезеңде ҚР сыртқы саясатының негізгі даму тенденцияларын қарастыру; - студенттерді сыртқы саясат бойынша жеке білімді ҚР сыртқы саясатының негізгі және жалпы бағыттарын бір-бірімен байланыстыру; - халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықтың негізгі түрлері мен әдістері туралы жүйелендірілген түсініктерді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы жаһандану үрдістері
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты студенттерде қазіргі әлемдік даму туралы тұтас түсінік қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқыту барысында тұтастай алғанда әлемнің, жекелеген аймақтар мен мемлекеттердің даму бағытын, сондай-ақ халықаралық қатынастардың сипатын едәуір дәрежеде айқындайтын жаһандану және аймақтану үрдістеріне басты назар бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интеграциялық үрдістерді салыстырмалы талдау
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты білім алушыларды қазіргі интеграциялық үрдістердің негізгі параметрлерімен, әдебиеттермен, деректермен таныстыру болып табылады. Курс аясында халықаралық қатынастардың жаһандануы және аймақтануы мәселелері, әлемдік орталықтардың және әлемдік саясаттағы жетекші елдердің рөлі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дипломатиялық келіссөздер жүргізу технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс халықаралық дипломатиялық келіссөздерді жүргізудің әдістері мен тактикасын, практикалық дағдыларын оқытуға бағытталған. Курстың міндеттері студенттерде іскерлік келіссөздер және олардың негізгі нұсқалары туралы түсінік қалыптастыру; - дипломатиялық келіссөздерді жүргізу және дайындау ерекшеліктерін айқындау; - дипломатиялық келіссөздер жүргізу стратегияларымен, тактикаларымен және әдістерімен танысу; - дипломатиялық келіссөздердің негізгі кезеңдерімен танысу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Батыс Еуропа елдерінің саяси жүйесі және сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттерді Батыс Еуропа елдеріндегі саяси жүйелердің дамуы мен қызмет етуінің маңызды тетіктерімен таныстыру, аймақтағы мемлекеттік басқарудың негізгі институттарының қалыптасу тарихы бойынша базалық білім беру, Негізгі ғылыми әдебиеттерге бағдар беру. Берілген пәнді оқу нәтижесінде студент Батыс Еуропа елдеріндегі саяси жүйелердің сипатты ерекшеліктерін анықтай алады, саяси жүйелердің даму бағыттарын жүйелі түрде талдап, баға бере алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығыс Азия елдерінің саяси жүйесі және сыртқы саясаты
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-студенттерді Шығыс Азия елдеріндегі саяси жүйелердің дамуы мен қызмет етуінің маңызды тетіктерімен таныстыру, аймақтағы мемлекеттік басқарудың негізгі институттарының қалыптасу тарихы бойынша базалық білім беру және студенттерді пән бойынша негізгі ғылыми әдебиеттерге бағдарлауға үйрету. Берілген пәнді игеру нәтижесінде студент курс тақырыптарының саласындағы үрдістер мен құбылыстарды жүйелі талдау қабілетін; ақпаратты іздеу және оны интерпретациялау дағдылары мен құралдарын меңгереді; Шығыс Азия елдеріндегі саяси жүйелердің даму бағыттарын талдау және бағалау дағдыларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел тілінде іскерлік хат алмасу (Ағылшын тілі)
  Несиелер: 5

  Оқу пәнін меңгерудің мақсаты-ағылшын тілді құжаттар туралы жалпы, іскерлік және ғылыми хат-хабарлар мен қазіргі коммуникацияның осы аспектісінде өзара іс-қимыл дағдыларын қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы шетел тіліндегі әртүрлі жазбаша мәтіндерді өңдеу және өңдеудің негізгі әдістері мен тәсілдері туралы білімдерін практикада қолданады, жазбаша сөйлеуде мәнерлілікті жасау үшін негізгі стилистикалық құралдар мен тәсілдерді қолдану дағдыларын, әртүрлі түрдегі құжатты мәтіндерді ресімдеу нормаларын; оқылатын тақырып аясында саяси дұрыс ауызша және жазбаша сөйлеуді қолданады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық аймақтану
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты тұтас аумақтық құрылымдарға қатысты әлеуметтік - экономикалық, саяси, мәдени, этноконфессиялық, экологиялық дамудың ерекшеліктерін зерделеуден тұрады. Курс міндеттеріне мыналар жатады: экономикалық, әлеуметтік-мәдени, идеологиялық қатынастардың қызмет ету заңдылықтарын түсінумен байланысты мәселелерге мемлекетаралық, кешенді талдау жасау, аймақтардың әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының түйінді мәселелерін ашу, нақты материалда бағдарлануға қабілетті, теориялық және қолданбалы зерттеулер дағдыларына ие, саяси жағдайларды болжай және модельдей алатын мамандарды даярлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саяси теория негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты студенттерді саяси теорияның негізгі категорияларымен, саяси ғылым әдістерімен, классикалық және қазіргі заманғы саяси тұжырымдамалар және теориялармен, саясаттың институционалдық және конституциялық емес салаларының негізгі сипаттамалары және ерекшеліктерімен таныстыру; саяси субъектілерге, сондай-ақ, ұлттық, аймақтық және жаһандық деңгейлердегі қазіргі заманғы саясаттың негізгі бағыттарына ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты - жалпы халықаралық қатынастар теориясындағы қазіргі заманғы қауіпсіздік концепцияларының кешенін және Орталық Азияның аймақтық қауіпсіздік жүйесін қарастыру, аймақтағы негізгі қауіп-қатерлерді анықтау, Орталық Азиядағы жанжалды жағдайлардың ерекшеліктерін анықтау. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент Орталық Азия аймағындағы ұлттық және аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері, осы аймақтағы шекаралар және этносаралық қақтығыстар мәселелері, Орталық Азия мемлекеттерінің өзара қарым-қатынастарындағы су мәселелері туралы білімге ие, Орталық Азия мемлекеттерінің ұлттық қауіпсіздігіне халықаралық қауіпсіздіктің әсерін анықтай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түркі әлеміндегі интеграциялық үрдістер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты түркі әлеміндегі аймақтық интеграциялық бірлестіктерді зерттеу, ынтымақтастықтың форматы мен модельдерін, интеграция факторларын қарастыру болып табылады. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент түркі әлеміндегі интеграциялық үрдістердің дамуы, олардың негізгі кезеңдері мен формалары саласында білімдерге ие, қазіргі заманғы интеграциялық үрдістерді зерттеу үшін талдау әдістерін қолданады; мамандандыру аймағындағы интеграциялық үрдістердің сипаты мен қарқынын анықтайды; аймақтық интеграциялық үдерістердің әлемдік үдерістермен салыстырмалы талдауын жүргізеді; осы аймақтағы халықаралық қатынастардағы интеграциялық бірлестіктердің рө��і мен маңызын айқындайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы аймақтық қақтығыстар
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі кездегі қақтығыстардың себептері мен салдары, қақтығыстарды шешудегі аймақтық ұйымдардың рөлі сияқты мәселелерді қамтиды. Қақтығыстарды анықтау, халықаралық, аймақтық қақтығыстардың пайда болуы, аймақтық және халықаралық қақтығыстарды сұрыптау, реттеу тарихы және оларды шешу жолдары егжей-тегжейлі оқытылады. Этникалық азшылық қақтығыстары, қарулы қақтығыстардың алғышарттарын анықтау және оларды реттеу мәселелері, әскери қақтығыстардың пайда болу себептері мен салдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар теориясына кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты халықаралық қатынастарды оқып-үйренуге негізделетін негізгі ұғымдар мен тұжырымдамалық тәсілдердің мазмұнын ашу, халықаралық үдерістерді жүйелі талдау үшін қажетті жалпы және кең таралған әдістер туралы әлемдік ғылымда бар ұғымдармен студенттерді таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салыстырмалы саясат негіздері
  Несиелер: 5

  Салыстырмалы саясат әртүрлі саяси жүйелердегі бір типті саяси құбылыстарды салыстыру жолымен саясатты зерттеумен айналысады. Мұндай құбылыстардың арасында бірінші кезекте саяси үрдістер, саяси қатынастар, саяси институттар, саяси режимдер, саяси мәдениет, саяси партиялар, қозғалыстар және т. б. зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастардың зерттеу әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты студенттерді халықаралық өмірдің құбылыстары мен үрдістерін өз бетінше талдауға, сондай-ақ талдау нәтижелерін сауатты ресімдеуге үйрету болып табылады. Курс білім алушыларға қазіргі әлемдік саясаттың табиғатын талдау, халықаралық қатынастар теориясын дұрыс пайдалану, сонымен қатар мәтіндерді (аналитикалық жазбалар, эссе, ғылыми мақалалар) және халықаралық қатынастар мен жеке мемлекеттердің сыртқы саясатын талдау саласында ауызша презентациялар дайындау дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: - халықаралық қатынастар мен сыртқы саясатты зерттеу әдістемесінің негізін білу; - халықаралық қатынастар және сыртқы саясатта зерттеу және талдау әдістерін қолдана білу; - халықаралық қатынастарда және әлемнің жекелеге�� елдерінің сыртқы саясатын зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдысын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді ғылыми жұмыстың негізгі түрлерімен, формаларымен, жанрларымен, нәтижелерімен таныстырады. Пәннің мақсаты: студенттердің қазіргі қоғамдағы ғылымның орны мен рөлі туралы білімдерін қалыптастыру; ғылыми зерттеудің әдістері мен әдістемелері бойынша негізгі ережелерді меңгеру. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент қазіргі ғылыми зерттеулерді жүргізудің жалпы ғылыми әдістері; Ғылыми зерттеулердің арнайы әдістері; студенттік ғылыми жұмыстардың құрылымына, мазмұнына, тіліне және ресімделуіне қойылатын жалпы талаптар туралы білімдерін көрсетеді.; ғылыми жұмыстарды әзірлеу кезінде ғылыми зерттеудің қажетті әдістерін қолданад��; курстық және дипломдық жұмыстарды дайындау барысында ғылыми зерттеулерді ұйымдастырады және жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орталық Азиядағы геосаяси ойындар мен жобалар
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты Орталық Азия аймағындағы Ресей, АҚШ, Қытай, Түркия және Иран стратегияларын, жаһанданудың Орталық Азияға әсерін зерттеу, сонымен қатар, халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтың орны мен рөлін анықтау болып табылады. Аймақта болып жатқан үдерістерді терең білу аймақтану саласындағы болашақ мамандарға Қазақстанның аймақтық елдермен, әлемдік және аймақтық державалармен ынтымақтастық стратегиясын таңдауда бағдарлануға көмектеседі. Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы аймақтың географиялық, тарихи, этникалық және әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері; Орталық Азияның қазіргі кезеңдегі геосаяси жағдайы; Орталық Азия мемлеке��терінің саяси және әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері; аймақтық қауіпсіздік мәселелері; Орталық Азия интеграциясының мәселелері мен мүмкіндіктері; аймақтағы қазіргі интеграциялық үрдістерді талдау дағдылары; сондай-ақ саяси және интеграциялық үрдістерді болжау әдістемелерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастардың әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсатырына халықаралық қатынастарды зерттеудің негізгі болып табылатын түсініктер мен тұжырымдамалық тәсілдерді ашып көрсету; студенттерді әлемдік ғылымдағы теориялық бағыттар және мектептермен таныстыру жатады. Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы қазіргі халықаралық қатынастар туралы, халықаралық қатынастар социологиясы пәнінің тарихы, оның әдіснамасы, халықаралық қатынастардың әлеуметтік табиғаты, оның құрылымы, түрлері, нысандары, оларда туындайтын шиеленістерді шешу тәсілдері туралы теориялық түсінікке ие; талдаудың зерттеу тәсілдері мен әдістерін, әлеуметтанудың ұғымдық-категориялық аппаратын пайдалана отырып, халықаралық қатынастар бойынша қоғамдық пікірге талдау жасауды жүзеге асырады; халықаралық қатынастарды зерттеу кезінде мақсаттарды тұжырымдайды; халықаралық қатынастар бойынша зерттеу; зерттеу тәсілдері мен талдау әді��терін қолдану, халықаралық акторлардың іс-әрекетінің нақты себептерін анықтау қабілетін, қазіргі халықаралық қатынастарды зерттеу және оның процедуралары меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұлттық қауіпсіздік теориялары және мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерді ұлттық қауіпсіздік теориясының негіздерімен және оның жеке түрлері, негізгі ұғымдары мен критерийлерімен таныстыру болып табылады. Оқу пәнінің негізгі міндеттеріне: - қазіргі заманғы Қазақстанның геосаяси және геостратегиялық жағдайдың ерекшеліктерін, әлемдегі әскери-саяси ахуалдың жай-күйін, өзгеру тенденцияларын, ұжымдық, аймақтық және жаһандық қауіпсіздік жүйелерін құру және нығайту мәселелерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дипломатия негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсатына дипломатиялық және консулдық қызмет негіздерін қарастыру, дипломатиялық қатынастардың даму заңдылықтарын анықтау, дипломатияның негізгі әдістері мен тәсілдерін зерделеу, студенттерде Қазақстан Республикасының дипломатиялық байланыстар жүйесі туралы түсінік қалыртастыру жатады. Пәннің міндеттеріне мыналар жатады: мемлекеттердің сыртқы саясатының міндеттерін іске асыруда және халықаралық қатынастарда дипломатиялық және консулдық қызметтің орны мен рөлін көрсету; дипломатиялық қатынастарды жүргізудің жетекші принциптерімен таныстыру; дипломатиялық және консулдық қызметті ұйымдастыру. Осы пәнді оқу нәтижесінде студент дипломатиялық және консулдық қатынастардың субъектілері мен объектілері туралы түсінікке ие; дипломатиялық миссиялардың басталуы және тоқтатылу рәсімі туралы білімдерді көрсетеді; қазіргі заманғы дипломатиялық практиканың негізгі нысандары мен әдістерін біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Саяси талдау және болжау
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді саясаттану саласындағы мәліметтерді алудың әдіснамасы және әдістемесімен, саяси жағдайларды, акторлар мен үрдістерді диагностикалаумен, олардың дамуы мен қызмет етуін болжаудың қағидаларымен таныстыру; тәжірибелік қызметте алынған білімдерді қолданудың тиісті дағдыларын қалыптастыру үшін арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • БАҚ және әлеуметтік коммуникация
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты студенттерді халықаралық өмірдің құбылыстары мен үрдістерін өз бетінше талдауға, сондай-ақ талдау нәтижелерін сауатты ресімдеуге үйрету болып табылады. Курс білім алушыларға қазіргі әлемдік саясаттың табиғатын талдау, халықаралық қатынастар теориясын дұрыс пайдалану, сонымен қатар мәтіндерді (аналитикалық жазбалар, эссе, ғылыми мақалалар) және халықаралық қатынастар мен жеке мемлекеттердің сыртқы саясатын талдау саласында ауызша презентациялар дайындау дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент: - халықаралық қатынастар мен сыртқы саясатты зерттеу әдістемесінің негізін білу; - халықаралық қатынастар және сыртқы саясатта зерттеу және талдау әдістерін қолдана білу; - халықаралық қатынастарда және әлемнің жекелеген елдерінің сыртқы саясатын зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдысын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Халықаралық-саяси талдау негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты студенттерді жүйелік тәсілдің әдіснамасымен таныстыру және оны қолданбалы талдау-болжамдық зерттеулерде қолдану, сонымен қатар, оларды саяси құбылыстар мен үрдістерді модельдеуде тәжірибелік қолдану дағдыларына үйрету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Аймақтық қауіпсіздік мәселелері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттердің аймақтық қауіпсіздік негіздерін, оның даму кезеңдерін, қазіргі кезеңдегі халықаралық аймақтық қауіпсіздік жағдайын меңгеруі болып табылады. Курс аймақтық қауіпсіздікті қалыптастыру мәселелеріне және әртүрлі елдердің оны құруға қосқан үлесін талдауға арналған. Курс аяқталғаннан кейін студент ұлттық, аймақтық және жаһандық қауіпсіздіктің дәстүрлі және дәстүрлі емес қауіп-қатерлерінің әлеуметтік, экономикалық және саяси табиғатын талдай алады, негізгі аймақтық қақтығыстардың пайда болу себептері мен тарихи динамикасын түсіндіре алады, оларды деэслакациялау және реттеу бойынша ғылыми негізделген ұсыныстарды ұсына алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазіргі заманғы дүниежүзі және Қазақстан тарихының өзекті мәселелерінің маңыздылығы мен ерекшеліктерін; негізгі тарихи оқиғаларды, тарихи деректерді, оқиғалардың себептері мен салдарын, әлем аймақтарының жүйелі тарихын, кезеңдерін және кезеңділігін біледі.

 • Код ON2

  Зерттелетін аймақтардың жүйелі тарихы, негізгі аймақтық категориялар саласындағы білімді көрсетеді, аймақ түзуші факторларды, шетелдік аймақтану туралы ғылымның даму заңдылықтарын және қазіргі халықаралық аймақтық саясаттың үрдістерін талдау дағдыларын пайдаланады.

 • Код ON3

  Аймақтанудың теориялық негіздерін, геосаяси тұжырымдамаларды меңгереді, әлемдік кешенді аймақтанудың классикалық және қазіргі заманғы теорияларын түсіндіруге, олардың салыстырмалы артықшылықтары мен кемшіліктеріне салыстырмалы талдау жасауға қабілетті.

 • Код ON4

  Сыртқысаяси тұжырымдамалар, Қазақстан Республикасы және мамандану аймағы шеңберінде шет мемлекеттердің сыртқы саяси қызметі, дипломатиялық және консулдық қызметтің ұйымдастырылуы мен құрылымы саласындағы білімдерін көрсетеді, келіссөздер жүргізу, дипломатиялық құжаттарды рәсімдеу техникаларын меңгереді.

 • Код ON5

  Қазақ (орыс) және шет тілдерінде өз ойларын дәйекті және сауатты тұжырымдайды және айтады, ғылыми және арнайы мәтіндермен жұмыс істеу және көпшілік алдында сөйлеу үшін қазақ (орыс), шет тілдерінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгереді.

 • Код ON6

  Мамандану аймағы елдерінің саяси, әлеуметтік және экономикалық институттарын талдауда олардың мәдени-тарихи ерекшеліктерін ескере отырып, құрылымдық-функционалдық талдау әдістерін қолданады, зерттелетін аймақтың қоғамдық дамуының заңдылықтары мен үрдістерін, аймақтық интеграциялық үдерістерді талдайды.

 • Код ON7

  Гуманитарлық, экономикалық пәндер саласында базалық білімге ие, нарықтық экономика мен саяси үдерістер дамуының негізгі түсініктері мен ережелерін біледі, қоғамның әлеуметтік, мәдени даму үрдістерін біледі; көшбасшылықтың пайда болу және қызмет ету механизмдерін біледі, тиімді басқару үшін көшбасшы сапасын жасау және пайдалана біледі, жеке және топтық басқару шешімдерін қабылдау техникасын, оларды орындау және бақылау бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды меңгереді.

 • Код ON8

  Еңбек, экологиялық заңнама, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттар туралы білімдерге ие.

 • Код ON9

  Аймақтану зерттеулерінің теориялық және қолданбалы әдістерін пайдалана отырып, кәсіби қызметтің ерекшелігімен анықталатын талдау жұмыстарын жүргізу дағдыларын қолданады.

 • Код ON10

  Негізгі аймақтық қақтығыстардың пайда болу себептері мен тарихи динамикасын түсіндіруге, оларды деэскалациялау және реттеу бойынша ғылыми негізделген ұсынымдарды ұсынуға қабілетті; қолданбалы мәселелерді шешу үшін жинақтаған білімді қолданады, ақпараттық материалдарды түсіндіруге қабілетті.

 • Код ON11

  Жаһандық және аймақтық үдерістер мен дүниежүзілік саяси жүйенің даму үрдістерін талдайды, халықаралық және аймақтық қауіпсіздік ортасының негізгі сипаттамаларының динамикасын бақылау дағдыларын қолданады.

 • Код ON12

  Ғылыми-зерттеу қызметі барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіптік білімді талап ететін міндеттерді тұжырымдауға және шешуге қабілетті.

Top