Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07513 Өнеркәсіптегі стандарттау және сапаны басқару (2 жыл) в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Жобаларды басқарудағы ақпараттық технологиялар. УПОС схемасы. Ресурстарды жоспарлау. Жобаның орындалу уақытын және жоспардан ауытқуларды басқару. Тәуекелді басқару. Жұмыстың жай-күйі мен орындалу барысын өлшеу және бағалау. Инвестициялық жобалардағы адами фактор. Жобаларды басқарудың ұғымдық аспектілері. PMBOK жобаларын басқару бойынша американдық стандарттың құрылымы мен талаптары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтерді жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Зерттелетін проблеманың өзектілігін негіздеу, теориялық және практикалық маңыздылығы; ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, жоспарлау және басқару әдістері мен принциптері; зерттеу жүргізу; жаңа техника жасау мақсатында зерттеулердің жаңа бағыттарын табу үшін шыңдау жұмыстары; зерттеу жұмысының нәтижелері; ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыптары бойынша есепті ресімдеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) дамуының заманауи аспектілері
  Несиелер: 5

  Стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясат; стандарттау және сертификаттау саласындағы заңнаманы жетілдіру, оны халықаралық практикаға сәйкес келтіру; стандарттау жөніндегі қолданыстағы нормативтік құжаттарды халықаралық стандарттармен үйлестіру; мемлекеттік стандарттар қорын дамыту және жетілдіру. Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Менеджмент және басқару психологиясы теориясы мен практикасының эволюциясы, ұйымның қызметін қамтамасыз етудің психологиялық аспектілері, ұйымдағы персоналды басқарудың психологиялық аспектілері, ұйымдағы қақтығыстарды басқару, басқару саласындағы келіссөз жүргізу процесінің сипаттамасы, маркетингтік зерттеулер, менеджменттегі паблик рилейшнз

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеудің негізгі стратегиялары және ғылыми білімді қалыптастырудың тарихи негіздері; ғылым мен ғылым философиясын табиғатын қазіргі әлемдік дәстүр ретінде философиялық пайымдаудың өзекті мәселелерін ұғыну; қазіргі ғылымның ерекшеліктерін білу негізінде ғылыми-әдіснамалық дүниетаным; шындықты ғылыми ұғыну

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сапаны басқарудығы квалиметриялық әдістер
  Несиелер: 4

  Квалиметрия және квалиметриялық әдістер, оларды қолдану ерекшеліктері; өлшеу әдістері; сапаны бағалаудың жалпыланған көрсеткіштері; сапаны бағалаудың дифференциалды әдісі; бағалаудың интегралды әдісі; сапаны бағалаудың сараптамалық әдістері; экономикалық тиімділігі бойынша сапаны бағалау; сапа деңгейін бағалау әдістемесін әзірлеудің негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнімдер мен қызметтерді идентификациялау
  Несиелер: 4

  Өнімді, қызметтерді сәйкестендіру және тауарларды бұрмалау түрлері; тауарлар мен қызметтерді сәйкестендірудің нормативтік-құқықтық базасы; сәйкестендіру әдістері мен құралдары; тауарларды бұрмалау құралдары және оларды анықтау әдістері; өнім сапасының көрсеткіштерін анықтау бойынша стандартты сынақтар жүргізу әдістері;

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Квалиметрия және квалиметриялық талдау
  Несиелер: 5

  Сапа проблемалары бойынша ғылыми зерттеулердің әдіснамасы; өнім сапасының деңгейін бағалау; квалиметриялық шкалалар және оларды қолдану ерекшеліктері; өлшеу әдістері; сапаны бағалаудың жалпыланған көрсеткіштері; сапаны бағалаудың дифференциалды әдісі; бағалаудың интегралды әдісі; сапаны бағалаудың сараптамалық әдістері; экономикалық тиімділік бойынша сапаны бағалау; сапа деңгейін бағалау әдістемесін әзірлеудің негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнімдер сапасын бақылау технологиясы
  Несиелер: 3

  Сапаны бақылау түсінігі, шикізаттың, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптар; сапаны бақылау әдістері; бақылау жүргізу; Технологиялық процестерді бақылау нүктелері; шикізат пен өнімнің сапасына қойылатын с��андарттар талаптары; сапаны бақылау және басқарудың принциптері, әдістері мен тәсілдері; кәсіпорында техникалық бақылауды ұйымдастыру принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  педагогикалық теорияның және педагогикалық шеберліктің теориялық негіздері, жоғары мектепте оқыту үшін оқу-тәрбие процесін басқару, педагогиканың негізгі категорияларын білу, адам туралы ғылым жүйесіндегі жоғары мектеп педагогикасының орны, рөлі және маңызы туралы және педагогтың практикалық қызметі туралы түсінік, қазіргі заманғы педагогиканың негізгі қағидалары және жоғары мектептің педагогикалық міндеттерін шешудің әдістемелік тәсілдері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сынақ және сертификаттау
  Несиелер: 3

  Өнімнің сапасын қамтамасыз ету жүйесіндегі сынау міндеттері, сертификаттаудың салалық ерекшеліктері; сынақтарды жүргізу әдістемесі; сәйкестікті растау сынақтарын жүргізу ережесі; сынақ нәтижелерін жоспарлау және өңдеу; сынақ нәтижелері бойынша бұйымдардың сапасы туралы шешім қабылдау; сертификаттау саласындағы тәжірибені зерделеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  шет тілін меңгеру деңгейін, шетел әріптестерімен және серіктестермен қарым-қатынаста кәсіби және ғылыми саладағы әр түрлі әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешу үшін, сондай-ақ шет тілінде ресурстарды пайдалана отырып когнитивтік және зерттеу іскерліктерін дамыту үшін шет тілін меңгеру деңгейін, шет тілді коммуникативтік құзыреттілік деңгейін арттыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпорында санитарлық-гигиеналық және экологиялық бақылау
  Несиелер: 4

  Санитариялық-гигиеналық және өндірістік экологиялық бақылау туралы түсінік; бақылау және басқару объектісі ретінде қоршаған ортаға әсер ету; қоршаған ортаға ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған әсер ету туралы ұғым; ресурстарды және дайын өнімді қоршаған ортаға әсер ету ретінде пайдалану; қоршаған ортаға әсер ету көздерінің мониторингі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ИСО 9000 сериялық стандарттарын енгізу кезінде ұйым персоналын басқару
  Несиелер: 3

  Персоналды басқару туралы ғылыми ойдың эволюциясы. Еңбек ресурстарын басқарудың мемлекеттік жүйесі. ҚР кадрлық саясат жүйесі. Қақтығыстар мен стресстерді басқару. Персоналды жоспарлау және қабылдау. Кәсіби қызметті ынталандыру және ынталандыру. Персоналды бейімдеу. Персоналды жылжыту. Персоналды аттестаттау. Персоналды жалдау және таңдау: заманауи әдістер мен құралдар. Персоналды оқыту. Персоналды басқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлерге арналған кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік қызметтің негізгі және стандартты емес мәселелерін шешу үшін кәсіпкерлік қызметтің негіздерін зерделеу, кәсіпкерлік процесін талдау, жаңа бизнестік концепциялардың өміршеңдігін және мүмкіндігін анықтау; экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдерді қабылдау әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Процестерді басқару
  Несиелер: 5

  Процесс басқару объектісі ретінде; процестерді басқару жүйесін құру; бизнес-процестерді модельдеу әдістемелерін салыстырмалы талдау; теңдестірілген көрсеткіштер жүйесін құру; ұйым процестерін регламенттейтін құжаттар пакетін әзірлеу; ұйымда процестерді бөлу әдістемесі. Процестердің жіктелуі. Процестердің өлшемі мен саны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнімдер сапасын басқару
  Несиелер: 4

  Сапаны басқарудың негізгі ұғымдары, сапаны қамтамасыз ету жүйесінің әртүрлі түрлері;өндірістік және сервистік жүйелерде сапаны бақылау мен талдауды жүзеге асыру әдістері; сапаны жетілдіру бойынша жұмысты ұйымдастыру әдістері; сапаға шығындардың негізгі түрлері;Күрделі техногендік жүйелердің сапасы мен сенімділігін басқару әдістемесі мен терминологиясы; өнім сапасын қамтамасыз ету бойынша ИСО 9000 сериялы қазақстандық және халықаралық стандарттардың ұсыныстары;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сапаны басқарудың интегрирленген жүйелері
  Несиелер: 4

  Сапа менеджментінің негізгі элементтері, Сапа менеджментінің интеграцияланған жүйесін әзірлеу және енгізу тәртібі, кәсіпорында бар жүйені талдау, жүйені дамыту және жақсарту, сапа менеджменті жүйесін басқару; сапа жүйесінің эволюциясы, МС ИСО 9000, ИСО 22000, ИСО 14001, OHSAS 18000 бойынша сапа менеджменті жүйесін құру принциптері; сапа менеджменті жүйесін қамтамасыз ету және жақсарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өлшеу дәлдігінің теориясы
  Несиелер: 4

  Өлшеу нәтижесіне әсер ететін факторлар; өлшеуге дейін; өлшеу процесінде; өлшеуден кейін; аналогтық өлшеулер; ықтималдықтарды үлестіру функциясының көмегімен кездейсоқ сандарды сипаттау; орта арифметикалық математикалық күту; өлшеу теориясының кері есебі. Заманауи өлшеу әдістері, жергілікті тексеру сұлбалары, тексеру, калибрлеу, түзету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Наноинженерлік зерттеу негіздері
  Несиелер: 4

  Нанотехникалық зерттеулердің негіздері мен әртүрлі әдістерін зерттеу, жалпы интеллектуалды және жалпы мәдени деңгейді дамыту; жаңа ғылыми-зерттеу әдістерін және олардың кәсіби қызметінің ғылыми бағытын дамыту; Кәсіби міндеттерді шешу үшін ресурстық және ақпараттық базаны қалыптастыру, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын басқару.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өлшеу эксперименттерін жоспарлау
  Несиелер: 4

  Өзгерістерді жоспарлау саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Өлшеу, сынау дәлдігін және бақылаудың дұрыстығын бағалау; физиологиялық параметрлерді бақылау әдістері мен құралдары; өлшеу нәтижелерін өңдеу алгоритмі, өлшеу сапасын бағалау; өлшеу экспериментін жоспарлау кезінде модельдеу негіздері. Бірфакторлы және көпфакторлы эксперимент кезіндегі қателіктерді өңдеу және бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық регламенттер құрастыру технологиясы
  Несиелер: 5

  ҚР және КО және ЕурАзЭҚ мүше-елдерде Техникалық реттеу; КО және ЕурАзЭҚ мүше-елдерде техникалық регламенттерді әзірлеу; КО қатысушы-елдердің бірыңғай техникалық реттеу жүйесін қалыптастыру; стандарттарды құру, баяндау, ресімдеу және мазмұны тәртібі; жалпы техникалық және ұйымдастыру-әдістемелік стандарттар (ЕСҚ, КҚЖ, және т.б.), кәсіби қызмет саласындағы техникалық регламенттердің талаптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сапаны және қауіпсіздікті қамтамасыздандыру облысындағы ХС
  Несиелер: 4

  Халықаралық сапа жүйесі; Сапа деңгейін бағалаудың негізгі көрсеткіштері мен әдістері; сапаны басқару негіздері; Сапаны басқару функциялары; сапаны басқарудың кешенді жүйелері; Стандарттау жүйелері; өнімді және сапа жүйелерін сертификаттау;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу
  Несиелер: 4

  Аккредиттеудің заңнамалық базасы. "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы"ҚР Заңы. Аккредиттеу жүйесінің құрылымы. Аккредиттеу субъектілері. Аккредиттеу жөніндегі құжаттаманың негізгі нысандары, сынақ зертханаларын аккредиттеу процедурасының әдістемесі; аккредиттеуді құқықтық қамтамасыз ету, келіссөздер және бағалау әдістемесі; өнімнің сәйкестігін растау жөніндегі органдарға қойылатын жалпы талаптар; сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын талаптар;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стандарттар және регламенттер көмегімен қауіп-қатерлерді басқару
  Несиелер: 4

  Тәуекелдерді басқару саласындағы негіз қалаушы стандарттар; тәуекелдерді әртүрлі жіктеу; тәуекелдерді бағалау мен талдауға қойылатын негізгі тәсілдер; тәуекелдерді бағалау мен басқарудың негізгі әдістері; тәуекелдерді басқарудағы жүйелік тәсіл; тәуекелдерді басқарудың практикалық міндеттерін шешу үшін халықаралық тәжірибе; реттеу жүйесі шеңберінде тәуекелге әсер ету әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Акредиттеу жүйесінің ұйымдастыру негіздері
  Несиелер: 4

  Аккредиттеу жөніндегі құжаттаманың негізгі нысандары; аккредиттеу және сараптама рәсімінің әдістемесі; аккредиттеуді құқықтық қамтамасыз ету; келіссөздер және бағалау әдістемесі; аккредиттеу кезеңдері; өтінімді ұсыну және қарау; аккредиттеу алдындағы шарт; құжаттарды сараптау; өтініш берушіні орналасқан жері бойынша тексеру; аккредиттеу туралы не аккредиттеуден бас тарту туралы шешім қабылдау; аккредиттеуден кейінгі шарт; аккредиттеу аттестаты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық реттеудің нормативтік-құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Метрологиялық қамтамасыз ету, метрологиялық қызметтің нормативтік-құқықтық негіздері; өлшенетін шамалар мен бақыланатын параметрлердің номенклатурасын, өлшеу, бақылау, сынау және тексеру құралдарын таңдау; нақты өндірістік процестер мен сынақ процедураларын метрологиялық қамтамасыз ету және тиісті техникалық, әдістемелік және нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету құрылымы;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасу кезеңдерін білуін көрсету, қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді қалыптастырудағы тарихи білімнің негізгі рөлін негіздеу; ғылыми және әлеуметтік сипаттағы мәтіндердегі оқиғалардың себептері мен салдарларын лингвистикалық сипаттау мен талдаудың тәсілдері мен дағдыларын меңгеру; кәсіби қарым-қатынас және басқару; ойлау мәдениетін, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау қабілетін, мақсаты мен жетістіктерін қою, жеке қадір-қасиеті мен кемшіліктерін сыни бағалау, рефлектеу.

 • Код ON2

  Наноматериалдарды алу әдістері мен тәсілдерін, қолданбалы нанотехнологияның ерекшеліктерін және әртүрлі салаларда наноматериалдарды қолдану; кәсіпкерліктің негіздері мен ерекшеліктерін білу; Наноматериалдарды дәстүрлі наноматериалдардан айыра білу; бизнес-идеяны маркетингтік және қаржылық жоспарларға іске асыру қабілетін дамыту; әлеуетті іскерлік серіктестермен және басқа да мүдделі тараптармен қарым-қатынас жасау және келіссөздер жүргізу; бизнес-ортаны және әріптестікті, бизнес-модельдеудегі негізгі процестерді түсіну және жүйелі түрде зерделеу.

 • Код ON3

  Өнімдер сапасына бақылау жүргізу; сапа көрсеткіштерін анықтау; ақау себептерін және сапасы төмен өнімді шығаруды талдау; Квалиметрия есептерін шешу үшін сапаны басқару міндеттері үшін Квалиметрия теориясын және компьютерлік технологияларды пайдалану. Басқарудың қазіргі заманғы әдістері негізінде тиімді өндірісті ұйымдастыру тәсілдерін; техникалық бақылауды ұйымдастыру әдістерін; объектілердің сапасын бағалау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу тәсілдерін меңгеру.

 • Код ON4

  Сынау жүргізу әдістемелерін қолдана білу, сынау нәтижелерін жоспарлау және өңдеу, сынау нәтижелері бойынша бұйымдардың сапасы туралы шешім қабылдау, сертификаттау саласындағы қазіргі заманғы тәжірибені зерделеу және жүйелеу; өлшеулерді жүргізуді жоспарлау; өлшеудің дәлдігі мен бақылаудың шынайылығы нормаларын белгілеу және өлшеу, сынау және бақылау құралдарын таңдау; эксперименталды деректерді өңдеу және өлшеудің дәлдігін бағалау, сынау және бақылаудың шынайылығын жүргізу

 • Код ON5

  Ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыптары бойынша есептерді сауатты ресімдей білу, нәтижелерді жетекшімен талқылай білу, қорытындыларды қалыптастыру; сапаны басқару саласындағы мәселелерді анықтау және шешу; зерттеулердің перспективалық бағыттарын анықтау; зерттелетін проблеманың өзектілігін, теориялық және практикалық маңыздылығын негіздеу, гипотезаларды қалыптастыру, зерттеулер жүргізу; кәсіпорында қолданыстағы сапа менеджменті жүйесін бағалау және талдау жүргізу, Сапа менеджментінің интеграцияланған жүйесін әзірлеу және енгізу, сапа менеджменті жүйесін жақсарту.

 • Код ON6

  Жобаның мақсаттарын, пәндік саласын және құрылымын анықтай білу; жобаның ұйымдық-технологиялық моделін құру; кәсіби қызметте КО және ЕурАзЭҚ техникалық регламенттерін пайдалану; нормативтік құжаттар мен анықтамаларды пайдалану, стандарттар каталогымен жұмыс істеу; конструкциялық және технологиялық құжаттаманың фрагменттерін әзірлеу; тәуекелдерді бағалау мен талдауға негізгі тәсілдерді қолдану; тәуекелдерді басқаруда жүйелі тәсілді пайдалану

 • Код ON7

  Өнімді сәйкестендіру түрлері мен тәсілдерін; тауарлар мен қызметтерді сәйкестендірудің нормативтік-құқықтық базасын; тауарларды бұрмалау құралдарын және оларды анықтау әдістерін; аккредиттеу жөніндегі құжаттаманың негізгі нысандарын, аккредиттеу және сараптама рәсімдерінің әдістемесін, аккредиттеуді құқықтық қамтамасыз етуді білу. Өзінің кәсіби қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды қолдана білу; тауарлық ақпараттың нормативтік құжаттама талаптарына сәйкестігін бағалау; буып-түю мен таңбалауға қойылатын талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру; аккредиттеу үшін құжаттаманы әзірлеу, талдау, жергілікті жерде сараптауға дайындықты және оны жүргізуді жүзеге асыру.

Top