Жаңа білім беру бағдарламасы

6B07117 Машина жасау бұйымдарын құрамдау және өндіру в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Математика
  Несиелер: 5

  Жоғары математика бөлімдерінің негізгі түсініктері: сызықтық және алгебралық теңдеулер жүйелерінің теориясы, жазықтықта және кеңістіктегі аналитикалық геометрия, бір және бірнеше айнымалы функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептері, серия, дифференциалдық теңдеулер және оларды инженерлік және техникалық мазмұндағы мәселелерде қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 3

  кеңістіктік нысандарын жазықтықта қалыптастыру және дамыту, кеңістіктік түсініктерін, зерттеуге байланысты геометриялық фигуралардың қасиеттерін және беттерді бойынша берілген суреттерге; дамыту және жетілдіру, кеңістіктік және логикалық ойлау; дағдыларын алу, дайындау бойынша бұйымдардың сызбалары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Материалдық нүктенің үдемелі және айналмалы қозғалысының механикасы, кинематикасы және динамикасы, сұйықтықтар механикасы, арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері, молекулалық физика, молекулалық физика және термодинамика негіздері. Электр және магнетизм. Тербелістер мен толқындар. Геометриялық және толқындық оптика. Кванттық физика элементтері. Атом және атом ядросының физикасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрылымдық материалдар және термоөңдеу
  Несиелер: 5

  Материалдардың құрамым, құрылысы және қасиеттері арасындағы байланыстарды, конструкциялық материалдарды таңдау принциптерін игеру және конструкциялық материалдарды өңдеу технологиясының заманауи түрлерімен (құю, қысыммен өңдеу, пісіру, кесу, басқа да дайындамалар мен машина бөлшектерін алудағы прогрессивті әдістер) танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жасау сызбалары
  Несиелер: 3

  Машина жасау сызуының негізгі бөлімдері: Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесінің (КҚБЖ) стандарттарын оқып үйрену, проекциялық сызуларды және бөлшектердің аксонометриялық кескіндерін орындау, бөлшектердің элементтерін сызбаларда бейнелеу, бөлшектердің жұмысшы сызбаларын орындау, стандарт бөлшектердің сызбаларын жасау, құрама бірліктердің сызбаларын және олардың бөлшектелуін орындау, спецификация құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жасаудағы конструкторлық құжаттарды рәсімдеу
  Несиелер: 3

  Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі (КҚБЖ) талаптарын игеру; машина жасау бөлшектерінің, құрама бірліктердің және бұйымдардың конструкторлық құжаттарын конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі (КҚБЖ) талаптарына сай дайындау және рәсімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия (3 кред) 2019
  Несиелер: 3

  Химияның негізгі түсініктері мен заңдылықтарын зерттеу. Атом құрылысы және элементтердің периодтық жүйесі. Химиялық байланыстың түрлері мен сипаттамалары. Химиялық процестер теориясының негіздері. Ерітінділер теориясының негіздері. Бейэлектролит ерітінділердің коллигативтік қасиеттері. Тотығу-тотықсыздану процестері. Коррозия және коррозиядан қорғау әдістері. Органикалық химия элементтері. Салада химиялық материалдар мен технологияларды қолдану перспективалары мен проблемалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жасау өндірісінің технологиялық процесcтері
  Несиелер: 5

  Құю, соққы және т.б. әдістермен дайындаманың пішінін қалыптастыру ерекшеліктерін зерттеу және пісіру арқылы ажырамайтын қосылыстарды алу принциптерін, дайындамаларды кесу арқылы өңдеу тәсілдерінің физикалық негіздерін игеру. Бөлшектің конструктивтік ерекшеліктеріне және жұмыс істеу шартына байланысты дайындаманы жасау және оны механикалық өңдеу технологиясын таңдау, өнімнің жоғары сапасын материал үнемдеуді және жоғары еңбек өнімділігін қамтамасыз ететін конструкцияны тиімді пісіру әдісін қабылдау. .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құю өндірісі
  Несиелер: 4

  Құю өндірісінің технологиялық негіздерін, металлдардың қасиеттерін, құю машиналары мен басқа да құю өндірісінің жабдықтарының конструкциясы мен жұмыс істеу принципін, машина жасау дайындамалары мен бөлшектерін заманауи құю әдістерін игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сұйықтар мен газдар механикасы пневмо- және гидрожетектер 2019
  Несиелер: 3

  Сұйықтықтар мен газдар тепе-теңдігі мен қозғалысының жалпы заңдары, пневмо- және гидрожетектердің конструктивтік құрылысы мен жұмыс процесстері; гидравликалық машиналар мен компрессорларды қолдану көрсеткіштерінің негізгі теориясы мен есептеу. пневмо- және гидрожетектерді, олардың тиімді жұмыс режимдерін таңдау, осы жетектердің мүмкін болатын ақаулары, оларды анықтап, жою әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялық механика
  Несиелер: 5

  Негізгі түсініктер және механика аксиомалары, абсолют қатты дене, материалдық нүкте, механикалық жүйе. Статиканың, кинематиканың және динамиканың негізгі заңдары: күштер жүйесін өзгерту тәсілдері, күштердің әсерінен денелердің тепе-теңдік шарттары, нүкте қозғалысының берілу әдістері, оның жылдамдығы мен үдеуі, нүкте динамикасының негізгі есептері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары, қоғамдағы саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары, тарихи кезеңдердегі мемлекеттің мемлекеттік-құқықтық және Конституциялық дамуы; ҚР конституциялық құрылымы және оның нақты қолданылу саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электротехника
  Несиелер: 4

  Электр тогының электрлік тізбектерінде қозғалуының негізгі заңдары; үш фазалық тізбектерде симметриялық және симметриялық емес режимдерді есептеу әдістері; параметрлері таратылған тізбектердің негізгі теңдеулері және сипаттамасы; сызықтық емес электрлік және магниттік тізбектерді талдау әдістері, электрлік машиналарды есептеудегі негізгі қатынастар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалдар кедергісі
  Несиелер: 5

  Конструкция элементтері мен машина бөлшектеріне әсер етуші сыртқы және ішкі күштер, қарапайым және күрделі деформация түрлері, кернеулі және деормацияланған күйлер теориясы, материалдардың механикалық сипаттамаларын анықтау, статикалық және динамикалық күштер әсер еткен жағдайда конструкция элементтері мен машина бөлшектерін беріктікке, қатаңдыққа және тұрақтылыққа есептеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Конструкторлық құжаттардың графикалық бөлімін AutoCAD бағдарламасында орындау негіздерін игеру; кеңістіктік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; бұйымдардың сызбаларын және олардың үшөлшемді үлгілерін әзірлеуге, сонымен қатар сызбалар файлдарын жасап, принтер немесе плоттерде басып шығаруға машықтану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Техникалық механика
  Несиелер: 5

  Типтік тетіктер мен машиналар жұмыс істеу заңдылықтары, материалдар механикасы негіздері, машина жасауға қатысты тетіктер мен машиналар механикасы; конструкциялар элементтерін, машина бөлшектерін беріктік пен қатаңдыққа есептеу әдістері; механика саласында есептерді шешу, жобалау – құрылмалау жұмыстарын атқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Пісіру өндірісі
  Несиелер: 3

  Пісіру түрлерін, пісіру процесінің физикалық мәнін, пісіру энергиясының көздерін, пісірілетін материалдардың қасиеттерін, пісіру жіктерінің түрлерін, пісіру режимінің параметрлерін есептеу тәртібін, пісірілетін материалдар мен конструкциялар түрлерін, пісіру жабдықтарын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машина жасау бұйымдарын геометриялық үлгілеу
  Несиелер: 4

  AutoCAD жүйесінде үшөлшемді үлгілеу принциптері, үшөлшемді үлгілердің проекцияларын басқару, 3D үлгінің визуалды стильдерін басқару, үшөлшемді нысандарды редакциялауға арналған командалар, үшөлшемді үлгілерді визуализациялау және рендерингтеу. Автоматтандырылған үлгілеудің тиімді тәсілдерін, әдістерін және командаларын пайдалана отырып, AutoCAD жүйесінде машина жасау өндірісі бұйымдарының 3D үлгісін тұрғызудың оңтайлы траекториясын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрамдау негіздері және машина бөлшектері
  Несиелер: 5

  Жетекші механизмдер мен олардың негізгі элементтерінің арналуы, қолданылу аумағы, түрлері, құрылымы, жұмыс істеу принципі мен ерекшеліктері және есептеу тәртібі; тісті, червякті, сыналы және шынжырлы берілістерді, сонымен қатар біліктерді, шпонкалы, шлицті, бұрандалы, шегенді және пісіру қосылыстарын тәжірибе жүзінде есептеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өзараауысу негіздері
  Несиелер: 4

  Жалпы техникалық стандарттардың талаптарын, машина бөлшектерінің біртекті қосылыстарының стандартты қондуруларын таңдау әдістерін, өлшем тізбектерін есептеуді, өлшеу құралдарының тағайындалуы мен құрылғыларын, өзара ауыстырымдының принципі негізінде машиналар мен механизмдердің пайдалану көрсеткіштері мен геометрияның, механикалық, электрлік және басқа да функционалдық параметрлерінің дәлдігін есептеу әдістерін үйрену. Өзара ауыстырымдының және стандарттау негізінде машиналарды жасау, пайдалану және жөндеу кезінде қосылыстардың дәлдік шектеулері мен қондыруларын дәлдік есептеуді орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Еңбекті қорғау бойынша заңнама негіздері. Құрылыстағы еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау бойынша ұйымдастыру шаралары. Құрылыс ұйымының Еңбекті қорғау бөлімін жалпы тағайындау. Еңбекті қорғау жағдайларын және санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсартудың кешенді бағдарламалары. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық түрлері. Құрылыста пайда болатын өндірістік зияндардың адам ағзасына әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машиналардың және механизмдердің теориясы
  Несиелер: 4

  Механизм түрлерін (рычагты, тісті, жұдырықшалы), оларды талдау және синтездеу әдістерін, машина жасау өндірісінің машиналарын, қондырғыларын, жабдықтар мен автоматты құрылымдарын жобалауға қажетті механизмдердің схемасын құру және параметрлерін анықтауды игеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Метрология,стандарттау,сертификаттау және ӨСБ
  Несиелер: 4

  Метрология туралы негізгі ұғымдар; физикалық шама бірліктерінің жүйесі; физикалық шама бірлігінің эталоны; өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі; Өлшем сапасы; стандарттаудың мәні мен мазмұны. Стандарттаудың мақсаты мен функциялары. Стандарттау және сертификаттау саласындағы негізгі ұғымдар; өнімді стандарттау және сертификаттау жүргізу тәртібі, өнімді стандарттау және сертификаттау жөніндегі жұмыстар, өнімді сертификаттау жөніндегі жұмыстарды, сапа жүйесінің қызметтерін экономикалық бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дайындамаларды жобалау және өндіру
  Несиелер: 4

  Дайындамаларды жобалау және дайындау әдістерін (құю әдісі, ковка, формалау, прокаттау, ұнтақ металлургиясы, т.б.) игеру. Әрбір дайындама жасау әдісінің ерекшеліктері, құйма әдісімен дайындама алудың технологиялық процесі, ыссылай және суықтай көлемдік формалау, дайындама алудың экономикалық тиімді әдісін таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері OMGRE-4-2019GM
  Несиелер: 4

  Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқарушылық мәдениет; мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Машина жасау өндірісінің қосалқы жабдықтары
  Несиелер: 5

  Машина жасау өндірісінде қолданылатын тасымалдау, жүк көтеру және тиеу-түсіру құрылымдарын таңдау. Конвейерлер мен жүк көтеру машиналарының құрылысын, құрылымдық элементтерін және есептеу әдістемесін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Материалдарды кесу теориясы
  Несиелер: 4

  Кесу аумағындағы физикалық процесстерді (металл жаңқасының пайда болуы, кесу аймағындағы түйіспе түйісу жағдайлары, жылу алмасу, аспаптардың кескіш жүздерінің мұқалуы, материалдардың механикалық өңдеуге бейімділігі, өңделген беттің қалыптасуы) игеру. Кесу режимдерін (кесу тереңдігі, кесуге беру, кесу жылдамдығы) есептеуді үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйелердің барлық экономикалық жүйелерінің негізгі санаттарын, нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеу тетіктерін, мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі модельдерін, өндірістік процестердің көрсеткіштері, экономикалық талдау әдіснамасын меңгеру, экономикалық жүйелерді жіктеу критерийлерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Машина жасау технологиясы
  Несиелер: 5

  Өндірістік және технологиялық процесстерді, база жасауды, бөлшекті өңдеудің дәлдігі мен сапасын, жасау технологиялылығын және құрастыруды зерттеу, жекеленген, сериялы және жаппай өндіріс жағдайында бөлшектерді механикалық өңдеудің технологиялық процесстерін және машиналарды құрастыруды жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Машина жасау бұйымдарының өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Машина жасау өндірісінде дайындамалар алу, бөлшектер жасау, тораптар мен бұйымдарды құрастыруда орындалатын технологиялық операциялар мен кесу режимдерін (жону, сүргілеу, бұрғылау, фрезерлеу, т.б.) игеру; жекеленген, сериялы және жаппай өндіріс жағдайындағы бөлшекті механикалық өңдеу операциялары мен машиналарды құрастыру процесстерін жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканың негізгі категориялары мен ұғымдары; өндірістің ресурстары мен факторлары; экономикалық жүйелердің типтері, меншік нысандары, өндірістік қызметті жандандырудағы экономикалық қажеттіліктердің рөлі, сұраныс пен ұсыныстың нарықтық тетіктері, экономикадағы бәсекелестіктің рөлі мен түрлері, нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі мен функциялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесі немесе APM
  Несиелер: 5

  АЖЖ-сін техникалық, математикалық, бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз ету негіздерін, жобалау жұмыстарын автоматты орындау алгоритмдері мен математикалық әдістерін, қолданбалы бағдарламалар мен АЖЖ берілгендер базасының пакеті мен оларды құру принциптерін, машина жасау бөлшектері мен бұйымдарының конструкторлық құжаттарының графикалық бөлімін AutoCAD пен КОМПАС бағдарламаларында автоматты дайындау алгоритмдерін, олардың үшөлшемді үлгілерін автоматты түрде құруды игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Металл кесетін станоктар
  Несиелер: 4

  Металл кесетін станоктардың (токарлық, фрезерлік, бұрғылау, т.с.с.) түрлері мен конструкциясын, типтік механизмдер негізінде олардың кинематикалық схемаларын құруды игеру, металл кесетін станоктардың типтік механизмдерін таңдау, олардың параметрлері мен негізгі сипаттамаларын есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикадағы монополияға қарсы реттеу ARE-4-2019
  Несиелер: 4

  Қазақстан экономикасындағы монополияға қарсы реттеу негіздері; Табиғи монополиялардың ерекше белгілері және оларды монополияға қарсы реттеу ерекшеліктері; экономикадағы монополиялардың негізгі түрлері; Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Комитеттің функциялары, өкілеттіктері, құрылымы мен міндеттері; экономиканы монополияға қарсы реттеу бағыттарының бірі ретінде шағын және орта бизнес; рынок қатысушыларының өзара іс-қимылының негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дайындамалар бөлімінің өндірістік участкелерін жобалау
  Несиелер: 5

  Дайындама циклының өндірістік учаскелерінің түрлерін, өндірістік бағдарламаны есептеу әдістерін игеру, жабдықтардың қажетті санын анықтау, учаскелердегі жүк ағымын есептеу және оларды жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік іс PD-4-2019
  Несиелер: 4

  Тарихи дамуындағы кәсіпкерліктің негізгі тұжырымдамалары, кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары, кәсіпкерлік идеяның мәні және кәсіпкерлік шешімді әзірлеу, бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, кәсіпкерлік мәдениеті, кәсіпкердің іскерлік мінез-құлқының принциптері; қоғамның инновациялық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұсталық-қалыптау өндірісі
  Несиелер: 4

  Металлды қысыммен өңдеу кезіндегі машина жасау өндірісінің технологиялық процесстерінің теориялық негіздері. Металлды қысыммен өңдеуде (прокаттау, пресстеу, сүйреп тарту, соғу, жазық және көлемдік штамптау) қолданылатын жабдықтарды игеру. Металлды қысыммен өңдеуде дайындама түрін, тиімді өңдеу режимін және қажетті аспапты таңдау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Машина жасау аспаптары
  Несиелер: 5

  Машина жасау аспаптарының (токарлық кескіштер, фрезалар, бұрғылар, зенкерлер, ұңғылар, т.с.с.) арналуын, конструкциясын және типтерін, металл кескіш аспаптарды жобалау негіздерін, бөлшекті дайындаудағы технологиялық процкесстің кез-келген операциясын орындауға қажетті машина жасау аспабын дұрыс таңдауды игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрастыру өндірісі
  Несиелер: 3

  Тораптар мен мащиналарды құрастырудың технологиялық процесін жасау тәртібін игеру, машиналарды құрастырудың технологиялық схемаларын құру және қажетті технологиялық саймандар мен жабдықтарды анықтау, стандарт жабдықтарды қабылдау және машиналарды құрастыруға қажетті саймандарды жобалау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1С-кәсіпорын
  Несиелер: 5

  Бизнес-процестерді басқару, қаржылық және статистикалық есептілік туралы білім жүйелерін пайдалану, қаржылық және статистикалық есептілікті дайындау бойынша толық және нақты ақпаратты қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру үшін есеп беру және оның әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Металды қысыммен өңдеу технологиясы мен жабдықтары
  Несиелер: 4

  Түрлі машина жасау өндірістерінде қолданылатын металды қысыммен өңдеу технологиясы және жабдықтары; металды прокаттау; металлды пресстеу және тарту; металды еркін соғу; металды жазықтай және көлемді қалыптау; металды қысыммен өңдеуге жабдықтар мен саймандар таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Металл кесетін станоктардың саймандары
  Несиелер: 5

  Станоктарға арнайы саймандар; өңделген бөлшектерді бақылау саймандары; мәшине тараптарын құрастыруға саймандар; станоктағы өңдеуді автоматтандыру саймандары; кескіш аспаптарды орналастыру саймандары; саймандардың түрлері, негізгі әлементтері, жобалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Саймандарды құрамдау негіздері
  Несиелер: 5

  Машина жасау өндірісінде қолданылатын технологиялық саймандардың типтері мен құрылысын, оларды есептеу әдістемесі мен жобалау тәртібін игеру. Негізгі станоктық операцияларға арналған саймандардың схемаларын таңдау, олардың параметрлерін анықтау және құрастырма сызбаларын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу
  Несиелер: 4

  Машина жасау жабдықтарына техникалық қызмет көрсету түрлерін, қызмет көрсету жиілігін, операциялар құрамын игеру. Жөндеу базасының құрылымы, жөндеу кәсіпорындарының типтері, жөндеу жұмыстарының өнімділігі және олардың өзіндік құны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Машина жасау өндірісінің тасымалдау жабдықтары
  Несиелер: 4

  Машина жасау өндірісінде дайындамаларды, бөлшектерді, құрастырылған тораптар мен бұйымдарды орын ауыстыру және тасымалдау операцияларын орындауға қажетті құрылымдар мен машиналарды есептеп, қабылдай білу; конвейерлердің арналуын, құрылысын, құрылымдық элементтерін және оларды есептеу тәртібін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Механикалық құрастыру цехтарын жобалау
  Несиелер: 5

  Механикалық-құрастыру цехтары-ның типтерін, өндірістік бағдарламаны есептеу әдістерін игеру, металл кесетін станоктар мен басқа да жабдықтардың қажетті санын анықтау, учаскелердегі жүк ағымын есептеу және механикалық- құрастыру цехтарын жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Машина жасау өндірісін жобалау
  Несиелер: 5

  Механикалық жинау цехтарының типтері, өндірістік бағдарламаны есептеу әдістері, Металл кескіш станоктардың талап етілетін санын анықтау, көлік құралдарын таңдау, механикалық құрастыру цехының учаскелеріндегі жүк ағындарын есептеу, Жабдықтар мен т. б. орналастыру жоспарын әзірлеу кезінде ескерілетін талаптар.;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент саласындағы білім, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасы негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнамасын білу, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдана білу, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдаған мамандығы бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби қарым-қатынас саласы мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құру, диалог, монолог, полилог жүргізу дағдылары; тезистер, конспектілер, рецензиялар, пікірлер, рефераттар аннотациялар құрастыру және кәсіби тақырыптарға әңгіме жүргізу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық үрдіс стерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы.

 • Код ON4

  Математиканың, физиканың базалық бөлімдерін білу және түсіну және оларды кәсіби қызметте қолдану, негізгі ғылыми заңдар, ұғымдар және оларды практикалық қолдану, әлемнің қазіргі ғылыми көрінісі және физиканың даму болашағы туралы түсінікке ие болу. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON5

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік нысанның қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық мәселелерге техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу.

 • Код ON6

  Механикалық-құрастыру және дайындама өндірісінің бөлімшелері мен цехтарын жобалауды, жабдықтардың орналасу жоспарын құруды, жұмыс орындарын техникалық жабдықтау мен ұйымдастыруды, өндірістік қуат пен жабдықтарды жұмыспен жіктеуді есептеуді білу; техникалық негізделген өндіріс нормаларын, сызықтық және жүйелік графиктерді жасауға қатысу, шикізат, материалдар, жартылай фабрикаттар, аспаптар т.б. шығынының нормативтерін есептеу.

 • Код ON7

  Машина жасау өндірісін прогрессивті стандартты технологиялық жабдықтармен, станоктармен, өндірісті механикаландыру және автоматтандыру құралдарымен, қамтамасыз ете білу; стандартты емес жабдықтарды, механикаландыру және автоматтандыру құралдарын, өндіруге техникалық тапсырмалар жасау, СББ станоктары үшін басқару бағдарламаларын жасауға және іске қосуға қатысу; технологиялық тәртіп пен технологиялық жабдықтардың дұрыс қолданылуын қадағалау, иашина жасау өндірісінің негізгі және қосымша жабдықтарының үздіксіз және сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

 • Код ON8

  Машина жасау өндірісін бөлшектерді жасау мен бұйымдарды құрастырудың технологиялық процесінде қарастырылған қажетті стандартты аспаптар мен технологиялық құралдармен қамтамасыз ете білу; арнайы құралдарды, аспаптар мен саймандарды жобалауға техникалық тапсырмалар мен ұсыныстар, өндірістің конструкторлық және технологиялық құжаттарын, технологиялық құралдарды сынақтан өткізу мен қолданудың техникалық шарттарын жасау.

 • Код ON9

  Шығарылатын бұйымдарға прогрессивті технологиялық процесстер мен тиімді өндіріс режимдерін жасап, өндіріске енгізе білу; бөлшектердің дайындамаларын алу әдісін таңдай білу, бөлшекті жасау мен бұйымды құрастырудағыорындалатын жұмыстардың ретін және операциялық маршрутты анықтай білу; технологиялық нормативтерді, инструкцияларды, құрастыру схемаларын, маршруттық карталарды, өнімнің техникалық деңгейі мен сапа карталарын, тағы да басқа технологиялық құжаттарды әзірлеу; технологиялық процесстер мен өндіріс режимдерін түзетуге байланысты техникалық құжаттарға өзгерістер енгізу.

 • Код ON10

  Машина жасау саласында өндіріс ерекшеліктерін білу, өндірістің технологиялық схемаларының компоновкасын құра білу, өндірісті механикаландыруға және автоматтандыруға техникалық тапсырмалар мен ұсыныстар әзірлеу; прогрессивті жабдықтар мен жаңа техниканың өндірісте қолданылуын қамтамасыз ете білу.

 • Код ON11

  Машина жасау өндурусунуң технологиялық процесстерің, механикалық, гидравликалық және басқа да жүйелерді теориялық есептеу негіздері мен жобалауды түсіну мақсатында жалпытехникалық пәндердің іргелі бөлімдері бойынша білімді қолдануға дағдылану.

 • Код ON12

  Техникалық құжаттарды жасауға қажетті өндірісті конструкторлық дайындау жүйелерін, стандарттар мен техникалық шарттарды, нормативтік және әдістемелік құжаттарды, басқа да басшылыққа алатын материалдарды дұрыс қолдануға дағдылану; техникалық құжаттарды рәсімдеу ережелерін, құрамдау негіздерін, сызба-конструкторлық жұмыстарды орындау әдістері мен құралдарын білу.

Top