Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06102 Компьютерлік және ақпараттық жүйелер в Silkway Халықаралық университеті

 • Алгоритмдер анализі және проектілеу
  Несиелер: 6

  Алгоритм туралы түсінік. Алгоритмді бейнелеу тәсілдері. Алгоритм сұлбаларын құру тәртібі. Алгоритмдер құрылымдарының түрлері. Сызықты және тармақталған құрылымды алгоритмдер. Циклдік құрылымдар. Циклдік құрылымды алгоритмді ұйымдастыру. Қайталау саны берілген циклдік құрылымдарының алгоритмдері. Техникалық есептердің қойылымының жіктелуі. Есептеудің типті құрамды бөліктері: талдау, біріктіру, шешім қабылдау. Ғылыми-техникалық есептер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қызмет негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет негіздері оқу пәні ретінде. Ақпарат ұғымы. Ақпаратты түрлендіру. Ақпаратты өрнектеу формалары. Ақпаратты өлшеу. Ақпараттық үдеріс ұғымы. Ақпараттық үдерісті жүзеге асырудың мүмкіндіктері. Санау жүйелері. Сандарды бір санау жүйесінен екіншісіне ауыстыру әдістері. Дискретті математикаға кіріспе. Комбинаторика. Бүтін сандар және бөлінгіштік. Пікірлер логикасы. Предикаттар логикасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бағдарлама студенттердің экологиялық ойлау қабілетін дамытуға, экологиялық қауіпсіздік, өмір сүру қауіпсіздігі, биосфераның ластану көздері мен деңгейлері, мониторингтің негіздері, экологиядағы математикалық модельдер, сондай-ақ қоршаған ортаны басқару және экологиялық құқық туралы бөлімдерден тұрады. Адам мен биосфераның бірлескен эволюциясы туралы идеяның негізі ретінде жалпы экологиялық мәселелердің кең ауқымы ұсынылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компьютер архитектурасы
  Несиелер: 5

  ЭЕМ архитектурасының негізгі мәліметтері, ассемблер тілі және жоғары деңгейдегі бағдарламалау тілдерінің негізгі құрылымдарын осы тілге көрсету тәсілдері, бағдарламалау жүйелерінің элементтері. Қазіргі дербес компьютердің (ДК) архитектурасының негізгі ұғымдары, төмен деңгейде-ассемблер тілін және онда бағдарламалау әдістері, ДК аппараттық құралдарының маңызды компоненттерінің құрылғысы, ақпаратты жіберу және басқару механизмдерімен, логикалық жобалаудың негізгі ережелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Программалау принциптері
  Несиелер: 4

  Бағдарламалау құралдары-блок-схемалар, c# жалған кодтау, шешудің желілік әдістері қайталаулар массивтер фундаменталды Алгоритмдер класстар файлдар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Объектілі-бағытталған программалау
  Несиелер: 4

  Класстарды әзірлеу, класс даналарын құру.Кластарға көрсеткіштер. Класс иерархиясын ұйымдастыру.Интерфейстер.Көпше мұрагерлік. Класс шаблондарын құру және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика І
  Несиелер: 5

  Физикаға кіріспе, бір өлшемді кинематика, физикадағы векторлар, екі өлшемді кинематика, Ньютон қозғалысының заңдары және олардың қосымшалары, айналмалы қозғалыс, жұмыс және кинетикалық энергия, әлеуетті энергия және энергияны сақтау, сызықтық импульс және соқтығысу, айналмалы кинематика және энергия, тербеліс қозғалысы, айналмалы динамика және статикалық тепе-теңдік

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискретті математика
  Несиелер: 3

  Ол математикалық анықтамалар мен дәлелдерді, сондай-ақ қолданылатын әдістерді атап көрсетеді. Тақырып формальды логикалық нотацияны, дәлелдеу әдістерін; индукцияны, ретке келтіруді; жиындарды, қатынастарды; графтардың элементар теориясын; бүтін конкруэнттілікті; асимптотикалық нотацияны және функциялардың өсуін; ауыстыруларды және комбинацияларды және есептеу принциптерін қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Деректер қорының концепциялары
  Несиелер: 5

  Деректер қоры жүйелерінің фундаменталды принциптері мен концепциялары, ДББЖ архитектурасы, деректер қоры мен деректерді моделдеу, ДББЖ қызметтері. Деректер қорының тілдерін, сұраныстарды, тұтастықты, шектеулерді, біріктірілген операцияларды, пайдаланушыларды ұсыну үшін шығару ережелерін, реляциялық модельді, тұжырымдамалық модельді реляциялық модельмен салыстыруды, деректер қорын жобалау әдіснамасын шолу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Программалау тілдері
  Несиелер: 5

  Тілдің негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері. Тілдің ерекшеліктері. JAVA орнату. Қарапайым бағдарламаны құрастыру және орындау. Мәтін редакторы TextPad. Апплеттер. Тілдің негізгі құрылымы. Кластар, мұрагерлік. Интерфейстер және ішкі класстар. Графиканы бағдарламалау. Работа с изображениями. Оқиғаларды өңдеу. Пайдаланушы интерфейсінің компоненттері. Java кластарын қолдану. Java-дегі операциялар мен операторлар. Java массивтерді өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жүйелік программалау
  Несиелер: 5

  Программалаудың автоматтық негіздері. Программалау тілінің классификациясы. Мәліметтер типтері түрлері. Программалау тілінің операторлары. Программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдері, программалау стилі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық талдау
  Несиелер: 5

  Жиындарға операциялар; жиындардың Декарт көбейтіндісі. Екілік қатынастар. Көрсету (функциялар); бейнелеудің жіктелуі; бейнелеудің композициясы (күрделі функция); кері бейнеленуі. Жиын қуаты; санақ жиынтығы, құрлықтың көптеген қуаты. Математикалық логика элементтері: логикалық операциялар, предикаттар, кванторлар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика II
  Несиелер: 5

  Электр зарядтар, күштер мен өрістер, электр өрісі, электр ағыны және Гаусс Заңы, Электр әлеуеті және электрлік әлеуетті энергия, нүктелі зарядтардың электр әлеуеті, конденсаторлар мен диэлектриктер, электр тогы мен тұрақты ток тізбектері, Кирхгоф ережелері, конденсаторлар, магнетизм, оптика мен жарық бар тізбектер

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оқу практикасы
  Несиелер: 3

  Компьютерлік желілерді ұйымдастыру принциптері, желілердің архитектурасы, желілік хаттамалар, адрестеу және бағдарламалау принциптері, желілерді құру үшін аспаптық құралдар; Бұл білімнің барлығы оқу практикада бекітіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Серверлік операциялық жүйелерді құру ерекшеліктері. QNX операциялық жүйесі. Микро ядерлі операциялық жүйелер. Әр түрлі өндірушілердің коммерциялық Unix-операциялық жүйелеріне шолу. Windows7 операциялық жүйесін оңтайландыру. WindowsXP операциялық жүйесінің тізілімі. Нақты уақыт операциялық жүйесінің салыстырмалы сипаттамасы. Операциялық жүйелердің өнімділігін реттеу және оңтайландыру. Операциялық жүйелер нарығының үрдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Параллельді есептеу жүйесінің архитектурасы
  Несиелер: 5

  Параллельді есептеу жүйелерін құру принциптері. Параллель есептеулерді модельдеу және талдау. Параллель алгоритмдердің коммуникациялық еңбек сыйымдылығын бағалау. Параллель әдістерді әзірлеу принциптері. MPI негізіндегі параллельді бағдарламалау. Параллельді сұрыптау әдістері. Графтағы параллельді әдістер. Матрицалық көбейтудің параллель әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Программалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Программалаудың автоматтық негіздері. Программалау тілінің классификациясы. Мәліметтер типтері, түрлері. Паскаль программалау тілінің операторлары. Программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемкорлыққа қарсы және құқықтық мәдениет
  Несиелер: 5

  Бағдарлама адамның, қоғамның сыртқы әлеммен қарым-қатынасын реттейтін этикалық және заңнамалық нормаларды білуге бағытталған; сыбайлас жемқорлық проблемасының өзектілігі ұлттық мүдделер мен қауіпсіздікке қауіп төндіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шешімдерді қолдау жүйесі
  Несиелер: 5

  Деректер қоры жүйесінің негізгі принциптері мен концепциялары. ДББЖ архитектурасы. Деректер қоры және деректерді модельдеу. ДББЖ қызметтері. Деректер қорының тілдерін шолу. Сұраныстар, тұтастық, шектеулер, біріктірілген операциялар. Пайдаланушыларды көрсету үшін шығару ережелері. Реляциялық модель. Концептуалды модельді реляциялық модельмен салыстыру. Дер��ктер базасын әзірлеу әдіснамасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүйелер мен желілердің анализін жобалау
  Несиелер: 5

  Пәнде кеңістіктік формалар мен қатынастар графикалық әдіспен оқытылады. Сызба геометриясы нақты инженерлік бұйымдардың толық графикалық модельдерін білдіретін техникалық сызбаларды құрудың теориялық негізі болып табылады. Сызба геометриясы мен компьютерлік графиканы зерттеудің негізгі мақсаты-кеңістіктік көрініс пен қиялды, геометриялық ойлауды, кеңістіктік модельдерді талдау мен синтездеу қабілетін дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және көшбасшылық
  Несиелер: 3

  Бағдарлама бизнес жүргізудің теориялық негіздерін оқуға және алған білімін тәжірибеде қолдануға үйретуге бағытталған. Студенттердің бойында көшбасшылық қасиеттерді қалыптастырады. Халықаралық тәжірибелерді ескере отырып, кәсіпкерліктің түрлері мен Қазақстандағы бизнес жүргізу тәртібін айқындайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік криминалистика
  Несиелер: 6

  Сот-медициналық ғылым, этика, файлдық жүйелер, сот дәлелдерін алу, деректерді жинау, желілік және интернет-сараптама, мобильді және басқа да құрылғылар сараптамасы, Сот-медициналық талдау, Контрэкспертиза, бағдарламалық қамтамасыз ету және дәлелдерге арналған құралдардың түрі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу
  Несиелер: 5

  Сызықтық және сызықтық емес моделдер. Сызықтық программалаудың есептері. Транспорттық есептер және жетілдіру.Желілік моделдер. Ықтималдық моделдер. Имитациялық моделдер. Жүйелік анализ.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Үлкен деректер
  Несиелер: 6

  Үлкен деректер ұғымы. 21 ғасырдағы сандық ақпараттың рөлі. Деректер массивтерінің түрлері. Үлкен деректерді өңдеудің негізгі принциптері. Үлкен деректерді өңдеу технологиялары: NoSQL, MapReduce, Hadoop, R.Business Intelligence технологиялары және деректер қорын басқарудың реляциялық жүйелері. Болжау және болжау: жалпы және ерекше. Болжам түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер құрылымы
  Несиелер: 6

  Деректер құрылымын, екілік және ондық бүтін және нақты сандарды, символдар мен жолдарды, деректер типтерін, көрсеткіштерді, алгоритмдерді, массивтерді, шыныларды, кезектерді, тізімді, ағаштарды, сұрыптауды, іздеуді анықтау: кесте, кестелер және хэширлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Схемотехника негіздері
  Несиелер: 5

  Сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне алмастыру. Екілік арифметика Сандарды компьютерде бейнелеу тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Php-де программалау
  Несиелер: 6

  WebTechnologies курсы студент білуі тиіс іргелі Интернет және веб-технологияларды ұсынады. HTML, CSS, PHP, JavaScript және бағдарламалау үшін басқа веб-технологияларға ерекше назар аудару. Курс-веб-дизайнның озық технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Қос интеграл, оның қасиеттері. Декарттық координаттар жүйесіндегі Қос интегралды есептеу. Қос интегралдағы айнымалыларды ауыстыру. Полярлық координаттарда Қос интегралды есептеу. Үздіксіз кездейсоқ шаманың ықтималдығын үлестіру тығыздығы. Дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалардың математикалық күтуі және дисперсиясы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 4

  Желідегі статикалық маршруттау есептерін шешу әдістері. Компьютерлік желілерді ұйымдастыру принциптері, желілердің архитектурасы, желілік хаттамалар, адрестеу және бағдарламалау принциптері, желілерді құру үшін аспаптық құралдар; қазіргі заманғы компьютерлік жүйелерді оңтайландыру үшін ақпаратты берудің негізгі модельдері мен құралдары. ��омпьютерлік кешендер мен желілер архитектурасының қазіргі жағдайы және даму тенденциялары. Бұл білімнің барлығы өндірістік практикада бекітіледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Желілер және телекоммуникациялар
  Несиелер: 6

  Желілік архитектураға және хаттамаларға кіріспе; желілік модельдер; деректерді беру арнасы деңгейінің мәселелері; желілік деңгей мәселелері; көліктік хаттамалар; қолданбалы деңгей хаттамалары; маршруттау; желілік бағдарламалау; желілік қауіпсіздік және желілік басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік криптография
  Несиелер: 5

  Криптография тарихы. Криптографияның негізгі міндеттері. Криптографиялық қорғау моделі. Жіктелуі шифрлау алгоритмдері. Алгебралық және ықтималдық модельдер шифрларының. Криптоанализдің негізгі ұғымдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бұлттық есептеулер
  Несиелер: 5

  Бұлттық есептеулерге шолу, артықшылықтары, бұлтты есептеулердің тарихы мен сипаттамалары, қызмет көрсету және өрістету модельдері, инфрақұрылым, және тұтынушы, шектеулер, міндеттемелер, ұсынымдар, және салдарлар, динамикалық өзара іс-қимыл және есептеу сәулет, қызмет көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіптік бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Ақпараттық технология. Кәсіби бағытталған мәтіндер. Компьютерлік желі. Кәсіби бағытталған мәтіндер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адамның компьютермен өзара әрекеттестігі
  Несиелер: 5

  Адам, компьютер, өзара іс-қимыл, парадигма, өзара іс-қимылды жобалау негіздері, бағдарламалық үдерісте адамның компьютермен өзара іс-қимылы, жобалау ережелері, іске асыруды қолдау, бағалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Динамикалық беттерді жобалау
  Несиелер: 5

  Негізгі ұғымдар Интернет. Негізгі ұғымдар және тіл ережелері HTML. Құрылымдық элементтер пішімдеу. Сурет және мультимедиа Web-парақтар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • HTML-да программалау
  Несиелер: 6

  Web-технологияға кіріспе, негізгі ұғымдар мен анықтамалар (URL, Internet ,WWW, HTTP, FTP,... Жауап беруші: Рахимжан Гульмира Адилбековна Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің (бұдан әрі - кодекс) 91 - бабына сәйкес жұмыс беруші қызметкердің нақты жұмыс істеген жұмыс уақытын есепке алуды жүзеге асыруға тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үшөлшемді анимациялық моделдеу
  Несиелер: 5

  Үшөлшемді модельдеу. Компьютерлік графиканың негізгі ұғымдары. Модель түрлері. Үш өлшемді жұмыс кеңістігі. Үшөлшемді модельдеу редакторы. Стереометрия фигураларын құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелер менеджменті
  Несиелер: 5

  Ақпараттық менеджменттің міндеттері. Ақпараттық жүйе ортасында жоспарлау. Ақпараттандыру саласында ұйымдастыру құрылымын қалыптастыру. Ақпараттық жүйелерді пайдалану және пайдалану. Ақпараттандыру саласындағы өзекті мәселелерді басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасанды интеллект жүйелері
  Несиелер: 6

  Жасанды интеллект. Логикалық бағдарламалау.Пролог тілінің негізгі ұғымдары. Пролог бағдарламалау тілінің негіздері. Прологтағы арифметикалық есептеулер мен салыстырулар. Предикаттар. Фактілер. Прологтың деректер базасы. Ережесі. Прологтың білім базасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Визуалды программалау
  Несиелер: 6

  Бұл курс c++ объектілі-бағытталған бағдарламалау тілін қолдана отырып, консольдік және десктоптық .net қосымшаларын әзірлеуге бағытталған. Тақырып а курсы парадигмалар .net, C++ тілі, файлдарды өңдеу, құрылымдар, коллекциялар, объектілі-бағытталған бағдарламалау тұжырымдамасы, графика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолданбалы программамен қамсыздандыру
  Несиелер: 6

  Мәтіндік процессорлар. Компьютерлік беттеу жүйелері. Графикалық редакторлар. ДББЖ. Электрондық кестелер. Веб-шолғыштар. Сараптамалық жүйелер. Трансляторлар. Мультимедиа-қосымшалар (медиаплеерлер, бейне, дыбыс, text-to-speech және т.б. жасау және өңдеу бағдарламалары).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелер және қосымшалар
  Несиелер: 5

  Корпоративтік қосымшаларды жобалау құралдары мен методологиясы. Корпоративтік қосымшаларды жобалау кезеңі. бизнес-процестерді модельдеу. Қосымшалардың мәселелері мен жіктелуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау
  Несиелер: 6

  Компьютерлік қауіпсіздікпен, желілермен және интернетпен, кибер-қудалаумен, алаяқтықпен және қиянатшылықпен, қызмет көрсетуден бас тарту шабуылдарымен, зиянды бағдарламалармен, хакерлер қолданатын әдістермен, киберкеңістіктегі өнеркәсіптік тыңшылық, шифрлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Web-қосымшаларды жобалау
  Несиелер: 5

  Web-қосымшалардың құрылымы мен рәсімделуі. Қосымшаның web-беттеріне шарлау. Web-қосымшаның күйін басқару. Деректер базасымен web-қосымшаның жұмысы. Web-қосымшалардың қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Диплом алды практика
  Несиелер: 5

  Ғылыми жобаны (диссертацияны) жазу және қорғау кезінде алған теориялық және тәжірибелік білімін қолдану.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 10

  Желідегі статикалық маршруттау есептерін шешу әдістері. Компьютерлік желілерді ұйымдастыру принциптері, желілердің архитектурасы, желілік хаттамалар, адрестеу және бағдарламалау принциптері, желілерді құру үшін аспаптық құралдар; қазіргі заманғы компьютерлік жүйелерді оңтайландыру үшін ақпаратты берудің негізгі модельдері мен құралдары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Әртүрлі тарихи кезеңдерде мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық, мемлекеттік-саяси, этноконфессиялық және мәдени дамуына факторлардың әсерін білу және түсіндіру

 • Код ON2

  Терминологияны, негізгі ұғымдарды меңгеру, кәсіби және зерттеу қызметінде АКТ әдістері мен тәсілдерін қолдану

 • Код ON3

  Мәдениет аралық қарым-қатынас пен коммуникативтік мәселелерді шешу үшін сөйлеу әрекетінің түрлерін қолдана білу

 • Код ON4

  Бастамашылық көрсету, белгілі бір қызмет салаларында кәсіпкерлік ойлау дағдыларын қолдану, шешім қабылдау, жауапты таңдау жасау

 • Код ON5

  Денсаулық сақтау технологияларын қолдану, кәсіби қызметте жеке мүмкіндіктер мен ерекшеліктерді ескеру

 • Код ON6

  Программалау тілдерінде программа құру және оны тестілеу

 • Код ON7

  Клиенттер мен серіктестердің өзара әрекеттестігін деректер базасына проектілеу және кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымының өмірлік циклін басқару

 • Код ON8

  Негізгі математикалық және физикалық заңдылықтарды қолдану, теңдеу мен теңсіздікті және олардың жүйелерін шешу

 • Код ON9

  Ақпаратты қорғауда қолданылатын бағдарламалық, бағдарламалық-аппараттық және техникалық құралдарының жұмыс қабілеттілігі мен тиімділігін тексеру және дамыту

 • Код ON10

  Ақпараттық жүйенің компоненттерін инсталляциялау, теңшеу және баптауды жүзеге асыру, жүйенің желілік инфрақұрылымын конфигурациялау және басқару

Top