Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07305 Геодезия және картография в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • әділдік, қадір-қасиет пен еркіндік секілді негізгі көзқарастарды меңгеру, сондай-ақ толеранттылық, мәдениетаралық диалог пен бейбітшілік мәдениетін дамыту және нығайту
 • әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірлерін білдіруге және негізді түрде қорғауға; функционалдық және физикалық жағдайдың деңгейін арттыру;
 • қазақ / орыс және шет тілдеріндегі ақпаратты іздеу және өңдеу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану дағдысына ие; жер қатынастарын нормативтік қамтамасыз ету;
 • Қазақстан қоғамын жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін талдау;
 • аумақтың топографиялық түсірісі бойынша танаптық және камералық жұмыстарды дайындау, CREDO бағдарламалық өнімінің модульдерінде практикалық дағдыларды меңгеріп, картографиялық-геодезиялық өндіріс үшін экономикалық негіздемені қамтамасыз етеді және қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану шараларын қолданады.
 • сандық карталарды құрудың технологиялық схемаларын жасау; цифрлық карталардың кеңістіктік орналасуын талап етілетін проекцияға келтіру; карталаудағы қорыту әдістерін және жолдарын қолданады; ArcGIS бағдарламалық жасақтамасын пайдаланып, сандық топографиялық, географиялық, тақырыптық және арнайы карталарды жасау;
 • жер асты және жер үсті құрылымдарын зерттеуді қоса алғанда, әртүрлі әдістермен топографиялық түсірулерді жоспарлау және жоғары деңгейлі жоспарлы желілерді құру мүмкіндігін және ғимараттар мен құрылыстарды зерттеудің, жобалаудың, құрылыстың және пайдаланудың жеке кезеңдерін қамтамасыз ету үшін тәжірибеде қолдануға;
 • мемлекеттік жоспарлы және жоғары биіктік желілерді, сондай-ақ осы желілерде өлшеу нәтижелерінің негізінде теңестіру есептеулердің өз әдістері мен жолдарын жасау;
 • заманауи геодезиялық аспаптарды және құрылғыларын пайдалануда практикалық дағдыларды иеленеді: электрондық теодолит және тахеометр, лазерлік сканер және цифрлық нивелир, GPS және т.б.
 • жерсеріктік фотограмметриялық зерттеу және лазерлік сканерлеу нәтижелерін қоса алғанда, сандық жер бедерінің үлгілері мен басқа да объектілерді құру мүмкіндігі және геокеңістіктік деректердің инфрақұрылымын белсенді пайдалану;
 • аэрофототүсірілім жұмыстарын жүргізуге, БПЛА-ны пайдалана отырып аэрофототүсіруді жүзеге асыруға, қажетті шкаланың ортофотомагниттерін құруға, сандық модельдерді құруға, сондай-ақ AutoCAD, PHOTOMOD, ERDAS программалық өнімдерінде жұмыс істеу; ON12 цифрлық ғарыш суреттерін алдын-ала және тақырыптық өңдеу
 • цифрлық ғарыш суреттерін алдын-ала және тақырыптық өңдеу міндеттерін шешу, ГАЖ технологиялары мен қашықтан зондтау деректерін пайдалана отырып автоматтандырылған карталау.
Top