Инновациялық білім беру бағдарламасы

7M07109901 7M07109901-Байланыс жүйелерінің электроникасы және телекоммуникациялық технологиялар в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Байланыс жүйелерін қорғаудың ұйымдастырушылық-техникалық әдістері
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында ақпараттың таралуының негізгі бағыттары (қалдық ақпаратты оқу, ақпарат көздерінен файлдарды көшіру, бағдарлама ұстағыштарын пайдалану, компьютерлік вирустарды және т.б. пайдалану); ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық және ұйымдастырушылық-техникалық шаралары; ақпаратты қорғау саласындағы нормативтік база қарастырылады. Компьютерлік вирустардан қорғау, Техникалық арналар бойынша ақпараттың таралуынан қорғау әдістерін қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Спутниктік және ұялы байланыс жүйелері
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында Байланыс жүйелерінің құрамындағы оқытылатын функционалдық құрылғылардың, блоктар мен трактілердің жұмыс принциптері қарастырылады және оларда болып жатқан Физикалық процестерді түсіну; байланыс жүйелерінің кіші жүйелерінің және олардың құрамындағы құрылғылардың функционалдық және құрылымдық сұлбаларының әр түрлі нұсқаларын құру принциптері, жалпы оқытылатын байланыс жүйелерінің және оның жеке элементтерінің негізгі көрсеткіштері мен параметрлерінің тұрақтылығына әртүрлі түрдегі кедергіле

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Радиотехника, электроника және телекоммуникацияның ғылыми-техникалық мәселелері
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында электроника құрылғыларымен генерациялауға негізделген радиожиілікті электромагниттік тербелістерді қолдану негізінде ақпаратты беру және түрлендірумен байланысты қарастырылады. Электроника мен телекоммуникация алдында тұрған техникалық міндеттердің мәнін және оларды шешудің қолданылатын әдістерінің мақсаттылығын терең түсінуді қарастыратын пәнді меңгеру үшін практикалық білімді қолдана алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылымның тарихы мен философиясы оның тарихи дамуындағы және өзгермелі әлеуметтік-мәдени контекстіндегі ғылыми танымның жалпы заңдылықтарын зерттеу ретінде. Ғылым философиясы және ғылым әдіснамасы. Ғылым танымдық қызмет және дәстүр ретінде, әлеуметтік институт ретінде және мәдениеттің ерекше саласы ретінде. Қазіргі заманғы өркениет мәдениетіндегі ғылым. Ғылыми танымның ерекшеліктері. Қоғам өміріндегі ғылымның қызметтері. Ғылыми қызметтің институционалдық нысандарының тарихи дамуы. Ғылыми қауымдастықтар және

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қорғалған байланыс жүйелерін жобалау әдістері
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында байланыстың мультисервистік желілерін қоса, телекоммуникацияның қорғалған жүйелері мен желілерін құрудың жалпы принциптері; телекоммуникацияның қорғалған жүйелері мен желілерінің архитектурасын, құрылымы мен негізгі объектілерін жобалау принциптері; жобалау процесінің негізгі кезеңдері және әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Студенттердің басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымындағы әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшелігін ашу, тиімді басқару негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Курстың мазмұны: басқару психологиясының негізгі түсініктері, теориялық ережелері және өзекті мәселелері; басқару психологиясының теориялық ерекшеліктері; басшының жеке ерекшеліктері; ұйымдағы басшының жән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасы нақты мамандықтар үшін жоғары білім беру мәселелерін шешуде, сондай-ақ магистранттар болашақтағы кәсіби қызметінде басқару үдерісінің мазмұнының ғылыми негізін игеруге ықпал етеді. Жоғары мектеп педагогикасы заманауи оқу үрдісіне қойылатын талаптарды ғылыми негіздеуге және оның заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  "Шет тілі" пәнінің мазмұны және "Кәсіби шет тілі" вариативті бөлімі шет тілді құзыреттіліктің интегрративімен байланысты тығыз байланыста болатын үш негізгі компонентті қамтиды: қарым-қатынас саласы және тақырып; Әлеуметтік-мәдени білім; лингвистикалық білім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Деректерді беру жүйелері мен желілері
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында байланыс арналары бойынша ақпаратты берудің принциптері мен негізгі заңдылықтары қарастырылады; хабарлардың, сигналдардың, бөгеуілдердің және байланыс арналарының физикалық қасиеттерін білу, олардың математикалық модельдерін жасай білу және оларды есептерде қолдана білу; электр тізбектері мен құрылғыларында сигналдарды қалыптастыру, түрлендіру және өңдеу әдістерін тәжірибеде қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Радиоэлектроникадағы кәсіби шетел терминологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында шетел әдебиетін оқу кезінде радиоэлектроникадағы шетел терминологиясы қарастырылады. Зерттеу тақырыбы бойынша әдеби шолу жүргізу кезінде ақпарат жинауды жүзеге асырады. Байланыс жүйелерінің электроникасы мен телекоммуникациялық технологиялар терминдерінде нақты ұсыныстар түрінде жүргізілген зерттеулердің нәтижесін бере алады. Ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша идеяларды, қорытындыларды, мәселелерді нақты тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Функционалдық электроника
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында электроника негіздері, оның ішінде электрондық компоненттердің құрылысы мен жұмыс істеу принципі; электронды сұлбаларды жобалаудың және автоматтандырылған моделдеудің әдістері мен құралдары; электрондық сұлбаларда физикалық құбылыстарды зерттеу және талдау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаратылыстану - ғылыми, техникалық және технологиялық зерттеулердегі инноватика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында негізгі теориялық ережелер, принциптер, терминдер, ұғымдар, процестер, әдістер, технологиялар, құралдар, ғылыми қызметті жүзеге асыру операциялары қарастырылады; ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру әдістерін түсінеді; ғылыми ой, шығармашылық әдіснамасын, ғылыми зерттеуді ұйымдастырудың жалпы сызбасын, жаратылыстану-ғылыми, техникалық және технологиялық зерттеулерде инновация саласында ғылыми таным әдістерін қолдану тәжірибесін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инфокоммуникациялық желілер мен жүйелерді құру теориясы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында инфокоммуникациялық жүйелер мен желілерді құру негіздері,қызығушылық тудыратын, яғни өңдеу мен тіркеудің кез келген түріне жататын фактілердің, оқиғалардың жиынтығын меңгеру, сондай-ақ символдық, мәтіндік, графикалық ақпаратты қоса алғанда, ақпараттың барлық түрлерін меңгеру, авариялық жабдықтың жұмыс істеуін қалпына келтіру нұсқаларын анықтайды. Маңызды ақпаратты қорғау үшін деректерді бағдарламалық шифрлеу технологиясын оқып үйрену.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 6

  Практикалық мәселелерді шешуде білімді табысты қолдану үшін байланыс жүйелері электроникасы мен телекоммуникациялық технологиялардың қазіргі заманғы тенденцияларын білу. Оқылатын мамандық саласында оқыту барысында алған практикалық іс-әрекет тәжірибесін бекіте және жетілдіре білу. Түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар қызметінің нақты шарттарына бейімделеді. Жоғары білім беру мекемелерінде оқытушылық қызмет дағдыларын қалыптастырады, бекітеді және дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын ғылыми-техникалық әдебиетін оқу және аудару
  Несиелер: 5

  Тіл құрылымын, тілдің негізгі бөлімдерін, ғылыми және іскерлік стильдің негізгі грамматикалық құбылыстарын білу. Ғылыми және кәсіби әдебиеттермен жұмыс істей білу Ғылыми стиль, мамандық тілі: Аннотация, рефераттау, тестілеу, ғылыми мәтіндерді рецензиялау, ғылыми сөйлеу этикетін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Радиоэлектрондық құралдар мен жүйелердің электромагниттік үйлесімділігі теориясы
  Несиелер: 4

  Кедергілер болған кезде элементтердің электромагниттік өзара әрекеттесуімен байланысты радиоэлектрондық құралдар мен жүйелерде болатын заңдылықтар мен процестерді, сондай-ақ аппаратураның және оның құрамдас бөліктерінің электромагниттік үйлесімділігін (ЭМҮ) қамтамасыз ету әдістері мен тәсілдерін зерделеуді қалыптастырады. Радиожиілік ресурсын тиімді пайдалану туралы, үйлесімділікті қамтамасыз ету мақсатында РЭҚ жиынтығында басқаруды ұйымдастыру әдістері туралы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микро және наноэлектроникадағы озық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында микро - және наноэлектроника құрылғыларының сипаттамаларына беттік күйлердің әсер етуінің физикалық мәні; сәулелік технологиялардың мүмкіндіктері; микро - және наноэлектроника құрылғыларын құру кезіндегі өлшемдік шектеу әсерінің кванттық сипаты; Жоғары температуралы жартылай өткізгіш электрониканың технологиялық аспектілері, электрониканың әртүрлі даму бағыттарының жағдайын бағалай білу; электрониканың әртүрлі бағыттарын дамытудағы перспективаны көру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Байланыс құрылғыларының сұлбатехникасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында ақпарат түрлері және оны цифрлық схемотехниканың жұмыс істеуінің ЭЕМ - алгоритмінде ұсыну тәсілдері қарастырылады. Есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз етудің типтік құралдарын пайдалана білу; - функционалдық схемалар бойынша сандық схемотехникалық құрылғылардың жұмыс істеу процесін бақылау және талдау жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оптикалық байланыс және ақпаратты өңдеу жүйелері
  Несиелер: 4

  Пәнді оқытудың мақсаты-ақпаратты оптикалық өңдеудің теориялық негіздерін; құру және жұмыс принциптерін, сондай-ақ оптикалық жүйелердің негізгі тораптарының сипаттамаларын; оптикалық талшықтар бойынша сәулеленудің физикалық негіздерін, оптикалық сәулеленудің көздері мен қабылдағыштарының негізгі сипаттамаларын, Ақпаратты таратудың талшықты-оптикалық жүйелерін құру принциптерін оқу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жартылайөткізгіш электроника
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында аса маңызды жартылай өткізгіш аспаптардың әрекет ету принциптері, олардың сипаттамалары мен негізгі параметрлерін анықтау мақсатында жартылай өткізгіш аспаптардың математикалық модельдері, сондай-ақ жұмыстың жеке режимдерінің эквивалентті сұлбаларын құру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэлектроника және наноэлектроника негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында интегралды схемотехника саласындағы материалдар бойынша ғылыми-техникалық ақпараттың негізгі көздері; интегралды микросхемалардың негізгі типтері; интегралды электроника және электронды автоматика бойынша ғылыми-техникалық ақпарат көздері (журналдар, интернет сайттары) қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерциализациялау
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зияткерлік қызметтің нәтижелерін коммерцияландыру процесін зерттеу, инвестициялар тарту, өндірістегі дамуды жүзеге асыру және оларды одан әрі қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Радиобайланыс элементтері мен құрылғыларын жобалау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында радиоэлектрондық құралдардың негізгі тораптары мен блоктарын жобалау негіздері; жекелеген баспа платаларында және бірыңғай баспа платасында орналасқан радиоэлектрондық аппаратура тораптарының электромагниттік үйлесімділігін жүзеге асыру негіздері; жылу бөлетін элементтерден жылуды бөлуді жүзеге асыру, аппаратураның шаңы мен ылғал-қорғалуын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық электроника және микропроцессорлар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында сандық электроника негіздері, сандық құрылғыларды синтездеу мен іске асырудың жалпы принциптері мен алгоритмдері; қазіргі заманғы МП және МК типтік құрылымдық-сәулеттік шешімдері; электрондық құралдарды жобалау негіздері, соның ішінде МП және МК базасында қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Молекулалық электроника
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында биполярлы және өрістік транзисторларда интегралды схемалардың элементтері, молекулалық жүйелердегі байланыс түрлері және өзара әрекеттесулер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оптикалық жүйелердің оптоэлектронды активті және пассивті компоненттері
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында оптикалық жүйелердің белсенді және пассивті оптоэлектронды компоненттерінің түрлері; сәуле шығару көздеріне және фотоқабылдағыш құрылғыларға қойылатын талаптар; түрлі оптикалық диапазондағы көздер мен фотоқабылдағыштар үшін қолданылатын композициялық материалдар; белсенді оптикалық талшықтағы оптикалық күшейткіштің жұмыс приницпі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Дүниетанымдық ұстанымды қалыптастыру үшін философиялық білім негіздерін қолдану қабілеті. Персо-налмен жұмыс істеу кезінде ұйымдарда практикалық психологтың жұмысының ерекшеліктері туралы түсінікке ие; басшының жеке ерекшеліктерін, басшының жұмыс стилін және ұжымның қалыптасу және кәсіпқойлық деңгейлерін түсіну. Тұлғаның дамуының қозғаушы күші, ерекшеліктері, заңдылықтары тура-лы; оны оқытудың әдістері мен әдістері туралы; басқарудың психологиялық ғылымын дамытудың қазіргі кезеңдегі көшбасшылықтың және басшылықтың әлеуметтік-психологиялық теориялары туралы түсінікке ие.

 • Код ON2

  Кәсіби мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу стратегиясын таңдау қабілеті, алған білімдерін шет тілінде мамандандырылған пәндерді оқытуда пайдалану.

 • Код ON3

  Жаратылыстану-ғылыми, техникалық және технологиялық зерттеулерде инновация саласында ғылыми таным әдістерін пайдалану қабілеті; ғылыми іздену, талдау, эксперименттер жүргізу, сауалнамалар ұйымдастыру, сауалнама және т.б. механизімін меңгеру; зерттеу тақырыбы бойынша қажетті библиографиялық жарияланымдар мен ақпараттық материалдарды таңдау және ғылыми тақырыпты таңдау дағдыларын меңгеру; ғылыми мәселелерді қою және шешу рәсімдерін білу; ғылыми материалдарды жариялау, ғылыми жұмыстың қолжазбасын қалыптастыру, магистрлік диссертацияны ресімдеу тәсілдерін меңгеру.

 • Код ON4

  Электроника мен телекоммуникация алдында тұрған техникалық міндеттердің мәнін және оларды шешудің қолданылатын әдістерінің мақсаттылығын терең түсінуді қарастыратын пәнді меңгеру үшін практикалық білімді қолдану қабілеті. Сигналдарды күшейту және түрлендіру құрылғыларының, импульстік және цифрлық техника элементтерінің, жобалау және талдаудың компьютерлік әдістерінің принципиалды схемалық шешімдерінде еркін бағдарлануы, деректерді берудің цифрлық және кәбілдік жүйелерін орнату және пайдалану туралы түсінікке ие болуы, көп арналы жүйелерді эксплатациялауды жүргізу және желілердің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмыс дағдысы, жабдық көрсеткіштерін өлшеу, деректерді берудің цифрлық және кәбілдік жүйелерін орнату және пайдалану туралы түсінікке ие болуы, көп арналы жүйелердің эксплатациясын жүргізу және желілердің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмыс дағдысы, РЭЖ құрал-жабдықтар көрсеткіштерін өлшеу, құрастыру, өндіру және пайдалану.

 • Код ON5

  Ақпаратты қорғаудың техникалық шараларын қолдану қабілеті, жедел және арнайы хабарламаларды беру бойынша телекоммуникациялық жүйелердің негізгі сипаттамалары мен мүмкіндіктерін талдау. Автоматтандырылған жобалау және математикалық үлгілеу жүйелерімен жұмыс істеу дағдысы, қазіргі заманғы технологиялар негізінде құрылған мобильді және спутниктік байланыс жүйелерінің элементтері мен құрылғыларының құрылымдық және функционалдық сұлбаларын оқу және бейнелеу дағдысы, әртүрлі стандарттардың ұтқыр және спутниктік байланыс жүйелерінің желілерін жобалау және типтік жұмыс істеу жағдайларында олардың негізгі параметрлерін есептеу дағдысы бар. Телекоммуникациялық жүйелердегі хабарламаларды криптозғаудың теориялық-ақпараттық концепциясы туралы түсінігі бар. Аналогты және цифрлық құрылғылардың зертханалық макеттерімен, қазіргі заманғы өлшеу аппаратурасымен, ақпаратты тарату кезінде физикалық процестерді компьютерлік модельдеу әдістерімен практикалық жұмыс тәжірибесін алады.

Top