Жаңа білім беру бағдарламасы

6B07533 Метрология (сала бойынша) в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 5

  Бұл курс техникалық реттеу жүйесіндегі стандарттау мен сертификаттаудың мәні мен рөлін, стандарттау мен сертификаттаудың әдістерін, стандарттау мен сертификаттаудың мемлекеттік жүйесінің ұйымдастыру құрылымын, мемлекеттік стандарттар қорын зерттеуге арналған. Курс Халықаралық стандарттау және сертификаттау жүйесі, ҚР Стандарттау және сертификаттау саласындағы халықаралық ынтымақтастығы, стандарттау және сертификаттау бойынша халықаралық ұйымдар мәселелерін қарастыруға арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қолданбалы метрология
  Несиелер: 5

  Бұл курс теориялық метрологияның әзірлемелерін және заңнамалық Метрологияның ережелерін практикалық қолдану мәселелерін зерттеуге арналған. Курс өлшеу әдістерін құру және жетілдіру, өлшеу дәлдігін арттыру, эталондарды құрудың принциптік негіздерін қайта қарау, барлық салыстырып тексеру жұмыстарын толық автоматтандыру, эталоннан өлшемнің жұмыс құралдарына дәлдігін аз жоғалтумен бірлік мөлшерін беру әдістері мен құралдарын әзірлеу, заттар мен материалдардың қасиеттері мен құрамының стандартты үлгілерін дамыту және жетілдіру мәселелерін қарастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өлшеудің жалпы теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс өлшеудің жалпы заңдары мен ережелерін, өлшеуіш ақпаратпен жұмыс істеу ерекшеліктерін, өлшеу нәтижелерінің дәлдігі, дұрыстығы мен шынайылығы талаптарын зерттеуге арналған. Курс терминдерді және анықтамаларды, негізгі физикалық шамаларды, кездейсоқ шамалардың таралу заңдылықтарын қарастыруға, жүйелі және өрескел қателіктерді болдырмауға, сенімді интервалдарды анықтауға, шкалаларды, өлшемдердің түрлері мен қателіктерін жіктеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Метрология
  Несиелер: 5

  Бұл курс метрологияның мәнін, мақсатын зерттеуге арналған. Курс физикалық және физикалық емес шамаларды, физикалық шамалардың сипаттамаларын, негізгі бірліктерді (ұзындық, салмақ, уақыт, температура), қосымша бірліктерді (жазық бұрыш, дене бұрышы), туынды бірліктерді (жиілік, күш, қысым, энергия, қуат), эталондарды, өлшеу құралдарын, өлшеуді орындау әдістемелерін, метрологиялық ережелерді бұзғаны үшін жауапкершілікті қарауға арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік метрологиялық бақылау
  Несиелер: 6

  Бұл курс өлшеу құралдарының шығарылуын, жай-күйін және қолданылуын, өлшеулерді орындау әдістемелерін қолдануды, метрологиялық ережелер мен нормалардың сақталуын, сату кезінде тауарлардың санын, сондай-ақ өлшеп орау, сату және импорттау кезінде кез келген орамадағы өлшеп оралған тауарлардың санын қадағалау жөніндегі Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асыратын қызметті зерттеуге арналған. Курс нормативтік құқықтық актілер, техникалық регламенттер, мемлекетаралық және ұлттық стандарттар жобаларында қамтылған өлшемдерге, өлшеу құралдарына, оның ішінде стандартты үлгілерге қойылатын талаптарды қарауға а��налған, мемлекеттік ғылыми метрологиялық орталық жүргізетін міндетті метрологиялық сараптамаға жатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары математика
  Несиелер: 6

  Оқу курс матрица алгебрасы, сызықты алгебра элементтерін, векторлық алгебра, жазықтық геометриясымен таныстырып, қажетті білімдерді қалыптастырады. Математикалық талдаудың маңызды тұжырымдамалары функция, дәйектілік, шектеу, туынды, анықталмаған және анық интеграл ретінде қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Оқу пәні физикалық заңдар мен заңдылықтар негіз інде студенттердің түсініктерін табиғи, физикалық және химиялық процестер туралы қалыптастыру. Қозғалыс механикасымен, заттар құрылымымен және орталарда өтетін электрлі және магнитті процестермен, жарықтық және оптикалық қасиеттермен, кванттық теориямен және субатомды әлемде өтетін процестермен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өлшемнің белгісіздігі
  Несиелер: 6

  Бұл курс қателіктерді бағалау және өлшеулердің белгісіздігін есептеу бөлігінде өлшеу теориясының негізгі мәліметтерін, сондай-ақ эксперименталды деректерді өңдеу және өлшеу нәтижелерін ұсыну үшін қолданылатын стандартталған рәсімдер мен алгоритмдер тізбесін зерттеуге арналған. Курс физикалық шамаларды өлшеу нәтижелерін және ұлттық және мемлекетаралық стандарттарда нормаланған қателіктер мен белгісіздіктің сандық сипаттамаларын, өлшеу нәтижесі мен қателіктерін (белгісіздігін) ұсынудың стандартталған формаларын, сандарды жазу және дөңгелектеу ережелерін қарастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шама бірліктерінің эталондары
  Несиелер: 6

  Бұл курс эталондар туралы негізгі мәліметтерді, физикалық шамаларды өлшеу құралдары үшін салыстырып тексеру схемасындағы олардың орнына сәйкес эталондарды жіктеуді зерттеуге арналған. Курс Қазақстан Республикасының Мемлекеттік эталондарына, эталондық базасының құрылымы мен құрамына, физикалық шама бірліктерінің халықаралық жүйесінің негізгі бірліктерінің мемлекеттік бастапқы эталондарына қойылатын негізгі талаптарды қарауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі
  Несиелер: 6

  Бұл курс өлшемдердің жай-күйін қамтамасыз ету, өлшем құралдарының шығарылуын, жай-күйін және қолданылуын мемлекеттік қадағалау жөніндегі қызметті басқарудың мемлекеттік жүйесі туралы негізгі мәліметтерді зерделеуге арналған. Курс Мемлекеттік метрологиялық қызметтің негізгі міндеттері мен функцияларын қарастыруға арналған: өлшеу құралдарын тексеру, өлшеу құралдарын метрологиялық аттестаттау, өлшеуді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттау, құжаттаманың метрологиялық сараптамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық шамаларды өлшеу құралдары
  Несиелер: 6

  Бұл курс физикалық шамалар, өлшеуіш аспаптар, өлшеуіш түрлендіргіштер мен қондырғылар туралы негізгі мәліметтерді зерттеуге арналған. Курс негізгі түрлерін, метрологиялық сипаттамаларын, салыстырып тексеруді және сертификаттауды, өлшеу құралдарын қолдану саласын қарастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін, экологиялық сананы, өзінің кәсіби қызметі саласында еңбек жағдайларын жақсарту және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кәсіби білімді қолдануға дайындығын қалыптастырады. Сондай-ақ адамдардың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастыру әдістерін меңгерудің теориялық және практикалық дағдыларын дамытады, оларды табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ, туристік қызметтеі өзге де жағдайлардан қорғау негіздерін қалайды. Оқу пәні туристік жорық жағдайында зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің практикалық негіздерін меңгеруді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өлшеу саласындағы құқықтық нормалар
  Несиелер: 6

  Бұл курс метрология саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін негізгі құқықтық нормаларды зерттеуге арналған. Курс азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін, белгіленген Құқықтық тәртіп пен экономиканы өлшеудің дұрыс емес нәтижелерінің теріс салдарларынан қорғау жөніндегі Заңды қарауға; шама бірліктерінің мемлекеттік эталондарын қолдану негізінде ғылыми-техникалық және экономикалық прогреске ықпал етуге және елде қолдануға рұқсат етілген бірліктерде көрсетілген кепілді дәлдікті өлшеу нәтижелерін пайдалануға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өлшеу дәлдігін қамтамасыз ету
  Несиелер: 8

  Бұл курс геометриялық параметрлер бойынша бұйымдардың дәлдігі мен өзара алмастырылуын нормалаудың негіздерін, шектеулер мен қондырулардың бірыңғай жүйесін (ЕСДП), өлшеу әдістері мен құралдарын, дәлдігі бойынша Бақылау-өлшеу құралдарын таңдау әдістерін, көп мәрте өлшеулерді өңдеу әдістерін зерттеуге бағытталған. Бұл пәнді меңгеру бұйымдардың әр түрлі параметрлеріне қажетті дәлдік нормаларын тағайындау, өлшемдердің дәлдігін өлшеу және бөлшектер партиясын бақылау, өлшем тізбектерін есептеу, өлшеу және бақылау құралдарымен жұмыс істеу, анықтамалық құжаттамамен жұмыс істеу, өлшеу дәлдігін анықтау, өлшеу нәтижелерін өңдеу бойынша есептеу және өлшеу қателігін анық��ау, ақаудың пайда болу мүмкіндігін азайтатын параметрлердің дәлдігін белгілеу дағдыларын алу үшін қажет.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Оқу курсы қолдану салалары бойынша ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өлшеу, сынау және бақылау әдістері мен құралдары
  Несиелер: 6

  Бұл курс өлшеу, бақылау және сынау түрлері мен әдістері туралы негізгі мәліметтерді зерттеуге арналған. Курс негізгі түрлерді, метрологиялық сипаттамаларды, салыстырып тексеру мен сертификаттауды қарастыруға, өлшеу құралдарының қолдану саласы мен әрекет ету принципіне арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби-тәжірибелік бағытта құрастырылған. Оны оқу арқылы кәсіби маңызды жағдайларда риторикалық іс-әрекет технологиясын игеру көзделген. Білім алушылардың сөздік білімділігін арттыру, тиімді іскерлік қарым-қатынас қағидалары, жұрт алдында сөйлеудің ұтымды ықпал етуін қамтитын негізгі факторлар мен үдерістері, шешен мен аудитория ынтымақтасуының формалары мен құралдары туралы білім алу курстың міндеттеріне кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Оқу пәнін оқытудың мақсаты құқық және мемлекет категорияларын ашу, ұлттық құқық салалары туралы студенттерге жалпы түсінік беру, Қазақстан Республикасының негізгі құқық нормаларымен, оның ішінде конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық және Қазақстан құқығының басқа салалары саласындағы нормативтік-құқықтық актілермен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Заңнамалық метрология
  Несиелер: 6

  Бұл курс метрология саласындағы құқықтық қатынастарды реттейтін негізгі заңдарды зерттеуге арналған. Курс мемлекет тарапынан регламенттеуге және бақылауға жататын жалпы ережелерді, талаптар мен нормаларды, ҚР-да метрологиялық қызметті мемлекеттік басқаруды (реттеуді) қарауға; ГМС қызметін жетілдіруге және метрологиялық инфрақұрылымды дамытуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өлшемдерді орындау әдістемесі
  Несиелер: 6

  Бұл курс өлшемдерді орындау әдістемесін зерттеуге арналған, қабылданған әдіске сәйкес кепілді дәлдікпен өлшеу нәтижелерін алуды қамтамасыз ететін операциялар мен ережелердің жиынтығы курс ӨОӘ аттестаттау, бекіту және тіркеу әдістерін қарауға, өлшеу әдістері мен құралдарын таңдауға, еңбек қауіпсіздігі мен экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптарын қоса алғанда, өлшемдерді дайындау және орындау кезінде операциялардың дәйектілігі мен мазмұнын белгілеуге арналған., операторлардың біліктілігіне қойылатын талаптар процедураларды өңдеу және өлшеу нәтижелерін алатын дәлдікті бақылау нормативтерін белгілеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сапаны басқарудың статистикалық әдістері
  Несиелер: 8

  Бұл курс білім алушыларға сапаны басқарудың статистикалық әдістерінің негіздері мен модельдерінің пайда болу және даму тарихы туралы, халықаралық стандарттар қағидаттарына жауап беретін және тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін кәсіпорынның талаптарына сәйкес келетін сапа менеджменті құралдары туралы негізгі ұғымдарды беруге арналған. Курс сапаны бақылау және талдау әдістері жүйесін құрайтын сапаның жаңа және жеті ескі құралдарын қарауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Метрологиялық сенімділік және тексеру аралық
  Несиелер: 5

  Бұл курс метрологиялық сенімділік көрсеткіштерін зерттеуге және салыстыру аралық интервалдар арқылы эталонмен салыстыру жүргізуге арналған. Курс метрологиялық бас тартусыз жұмыс ықтималдығын, метрологиялық ақаусыздықтың ықтималдығын, метрологиялық ақаусыздықтың уақытша коэффициентін, метрологиялық ақаусыздықтың атқарымдылығын және метрологиялық ақаусыздықтың қарқындылығын қарастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электр шамаларын өлшеу әдістері мен құралдары
  Несиелер: 6

  Бұл курс электр шамаларын өлшеуге арналған аспаптарды құрудың негізгі принциптерін, сондай-ақ электр шамаларын өлшеу әдістерін, өлшеу әдістері мен құралдарының жалпы сипаттамаларын шолуға арналған. Курс өлшеу әдістері мен құралдарының жалпы сипаттамасын, өлшеу түрлендіру кезеңдерін, өлшеу түрлерін, өлшеу әдістерін, өлшеу құралдарын жіктеуді, электрлік өлшеу әдістері мен құралдарының жалпы сипаттамасын, өлшеу құралдарының негізгі сипаттамаларын, электр өлшеу аспаптарын, Аналогты электр өлшеу аспаптарын жіктеуді қарастыруға арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Метрологиялық қызметтердің қызметі
  Несиелер: 5

  Бұл пән шама бірліктерінің мемлекеттік эталондарын жасау, жетілдіру, сақтау және қолдану бойынша метрологиялық қызметтердің қызметін ұйымдастыру, шама бірліктерінің өлшемдерін беруді құру, өлшем бірлігін қамтамасыз ету бойынша нормативтік құжаттарды әзірлеу, шама бірліктерінің эталондарына салыстыру жүргізу, өлшем құралдарын салыстырып тексеру және калибрлеу нәтижелері, шама бірліктерінің эталондарын және жоғары дәлдікті өлшеу құралдарын салыстырып тексеру, ғылыми - зерттеу жұмыстары мәселелеріне арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық негіздері
  Несиелер: 8

  Бұл курс өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы зерттеуге арналған. Курс мемлекеттік саясатты әзірлеу және нормативтік-құқықтық реттеу, Мемлекеттік қызмет көрсету, өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында мемлекеттік мүлікті басқару және мемлекеттік метрологиялық қадағалау бойынша функцияларды жүзеге асыратын атқарушы билік органдарының ұйымдастырушылық негіздері мен қызметінің негізгі түрлерін қарастыруға арналған.; ғылыми метрологиялық институттардың мемлекеттік уақыт қызметі, жиілік және Жердің айналу параметрлерін анықтау қызметі, Мемлекеттік қызмет заттар мен материалдардың физикалық константтары мен қаси��ттері туралы стандартты анықтамалық деректер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Роботталған метрология
  Несиелер: 5

  Бұл курс жаңа технологияларды қолдана отырып, роботталған жүйелер саласындағы негіздерді зерттеуге арналған . Курс роботтарды калибрлеуді, өлшеу процестерін автоматтандыруды, материалдарды өңдеу есептерін шешу кезінде құралды дәлме-дәл позициялауды, объектілерді жобалау жағдайына дәлме-дәл цифрлеу робототехникалық жүйелерін құруды; роботталған өндірістік есептерді, дәнекерлеу, кесу, фрезерлеу, станоктарға қызмет көрсетуді немесе объектілерді ауыстыруды қарастыруға арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 6

  Бұл курс ұйымда немесе кәсіпорында өлшеу техникасы құралдарын метрологиялық есепке алу, калибрлеу және тексеру негіздерін зерттеуге, жүргізілетін өлшеулердің талап етілетін дәлдігі мен сапасын қамтамасыз етуге, бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды зерттеуге арналған. Курс роботтарды калибрлеу, өлшеу процестерін автоматтандыру, Материалдарды өңдеу есептерін шешу кезінде құралды дәлме-дәл позициялау, объектілерді жобалау жағдайына дәл цифрлау робототехникалық жүйесін құру үшін арналған; жұмыс істеу, дәнекерлеу, кесу, фрезерлеу, станоктарға қызмет көрсету немесе объектілердің орнын ауыстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Механикалық шамаларды өлшеу әдістері мен құралдары
  Несиелер: 6

  Бұл курс механикалық шамаларды өлшеудің негізгі әдістері мен құралдарын зерттеуге арналған, бұл шамалардың жіктелуін зерттеуді, сондай-ақ сызықтық және бұрыштық өлшемдерді өлшеудің негізгі әмбебап әдістерін практикада зерттеуді және пайдалануды көздейді. Курс метрология және стандарттаудың нормативтік аспектілерін қолдануға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өлшеу құралдарын метрологиялық аттестаттау
  Несиелер: 7

  Бұл курс өлшеу құралдарын метрологиялық аттестаттаудан өткізу тәртібі туралы негізгі мәліметтерді зерттеуге арналған. Курс өлшеу құралдарын метрологиялық аттестаттау кезеңдерін қарауға; метрологиялық аттестаттауға ұсынылатын техникалық құжаттарға сараптама жүргізу ережелерін зерделеуге; ӨҚ салыстырып тексеру кезінде бақылауға жататын метрологиялық сипаттамалардың тізбесін белгілеу әдістерін талдауға, ӨҚ метрологиялық аттестаттау нәтижелерін ресімдеуге қойылатын талаптарды қарауға және өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау туралы сертификатты беруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өлшеу құралдарын калибрлеу
  Несиелер: 5

  Бұл курс өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесіне сәйкес метрологиялық сипаттамалардың нақты мәндерін және өлшем құралдарын қолдануға жарамдылығын растау мақсатында калибрлеу жүргізудің негізгі ережелері мен әдістемелерін зерттеуге арналған. Курс өлшеу құралдарын калибрлеудің негізгі түрлері мен әдістерін қарастыруға арналған

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өлшем бірлігі мен қадағалануы
  Несиелер: 8

  Бұл курс теориялық және практикалық заңнамалық метрологияны зерттеуге, сондай-ақ сынамаларды іріктеу әдістерін регламенттейтін өлшемдердің бірлігі мен қадағалануын қамтамасыз етудің негізгі процедуралары мен әдістемелерін зерттеуге, өлшемдердің біртұтастығын және қадағалануын зерттеу мәніне тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттама нысандарын әзірлеуге арналған. Курс метрологиялық үйлесімділік, метрологиялық бақылау, сондай-ақ өлшеу құралдарының бірлігін қарастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өлшеу нәтижелерін өңдеу, ұсыну және түсіндіру
  Несиелер: 8

  Бұл курс өлшеу нәтижелерін өңдеудің негізгі әдістері мен тәсілдерін зерттеуге арналған. Курс кестелерді және диаграммаларды орындау ережелерін, негізгі ұғымдарды және теорияны егжей-тегжейлі қарастырмай, нақты мысалдардағы қателіктерді бағалау әдістемесін қарастыруға, зертханалық жұмыстар негізінде эксперименттер нәтижелерін есептеудегі практикалық дағдыларды меңгеруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өлшеу құралдарын тексеру
  Несиелер: 5

  Бұл курс салыстырып тексеру саласындағы өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің негізгі бағыттары мен ережелерін зерттеуге, ҚР-да қолданылатын салыстырып тексеру схемаларымен танысуға, салыстырып тексерудің түрлері мен сыныптамасын зерделеуге, сондай-ақ өлшеулердің қадағалануын қамтамасыз ету үшін эталондар мен басқа да өлшеу құралдарын пайдалануға арналған. Курс өлшеу құралдарын тексерудің негізгі түрлері мен әдістерін қарастыруға арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өлшеу әдістемелерін аттестаттау
  Несиелер: 7

  Бұл курс өлшеулерді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттаудан өткізу тәртібі туралы негізгі мәліметтерді зерттеуге арналған. Курс ӨОӘ-нің оған қойылатын метрологиялық талаптарға сәйкестігін анықтау (растау) кезеңдерін қарауға; аттестаттауға ұсынылатын құжаттар жиынтығына сараптама жүргізу ережелерін зерделеуге; ӨОӘ метрологиялық аттестаттау туралы куәлікті ресімдеу және ҚР МӨЖ тізілімінде метрологиялық аттестатталған ӨОӘ тіркеу талаптарын қарауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы аккредиттеу
  Несиелер: 5

  Бұл курс өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында аккредиттеу жүргізу тәртібі туралы негізгі мәліметтерді зерделеуге арналған. Курс аккредиттеу жөніндегі органның өтініш берушінің өлшем бірлігін қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету құзыреттілігін ресми тану рәсімінің кезеңдерін қарауға; өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласына жататын жұмыстар мен қызметтерді және оларға берілетін нормативтік-құқықтық талаптарды зерделеуге; өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында аккредиттеу жүргізу қағидалары мен ережелерін қарауға арналған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Объектілердің нысандарын бақылау әдістері мен құралдары
  Несиелер: 7

  Бұл курс объектілердің нысандарын бақылаудың әдістері мен құралдары туралы негізгі мәліметтерді зерттеуге арналған. Курс объектілер формасының ауытқуларын өлшеу әдістерін қарастыруға; жазықтықты және түзу сызықты бақылау кезеңдерін, координаттық-өлшеу машинасының көмегімен дөңгелек ауытқуларды өлшеу технологиясы мен форманы бақылауға; объектілердің формаларын бақылаудың нақты шарттары үшін тиімді құралдарын таңдауға қойылатын талаптарды талдауға; объектілердің формаларын бақылаудың қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Конструкторлық құжаттаманы метрологиялық бақылау
  Несиелер: 6

  Бұл пән метрологиялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу тәртібін, метрологиялық бақылауды жүргізетін тұлғалардың міндеттері мен құқықтарын, мақсаттарын, міндеттері мен функцияларын, мақсаттарын оқытады. Қолданыстағы немесе жаңадан әзірленген өлшеу құралдарымен талап етілетін дәлдікпен өнім параметрлерін өлшеу мүмкіндігін бағалау әдістері қарастырылады.); пайдалану шарттарына қойылатын талаптардың болуы және толықтығы), өнімді әзірлеуді, өндіруді, сынауды және пайдалануды метрологиялық қамтамасыз ету бойынша талаптардың жеткіліктілігі, техникалық шешімдердің ықтимал нұсқаларын (бақылаудың қолайлылығы, оның дұрыстығы, метрологиялық қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындауға арналған шығындар) салыстыру кезінде метрологиялық аспектілерді есепке алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өлшеу құралдары мен метрологиялық қызметтерді сертификаттау
  Несиелер: 7

  Бұл курс өлшеу құралдары мен метрологиялық қызметтерді сертификаттауды жүргізу кезеңдері туралы негізгі мәліметтерді зерттеуге арналған. Курс сертификаттаудың мақсаттары мен міндеттерін қарауға; сертификаттауға ұсынылатын құжаттар жиынтығына сараптама жүргізу ережелерін және өлшеу құралдары мен метрологиялық қызметтерді техникалық және метрологиялық сынау әдістерін зерделеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құжаттаманың метрологиялық сараптамасы
  Несиелер: 6

  Бұл курс құжаттамаға метрологиялық сараптама жүргізу тәртібі туралы негізгі мәліметтерді зерттеуге арналған. Курс метрологиялық қамтамасыз ету бөлігінде техникалық шешімдерді талдау және бағалау әдістерін қарастыруға; өлшенетін параметрлерді таңдау бойынша техникалық шешімдерді талдауға, өлшеу дәлдігіне қойылатын талаптарды белгілеуге, өлшеу әдістері мен құралдарын таңдауға, оларға метрологиялық қызмет көрсетуге, стандарттарда және басқа да нормативтік құжаттарда регламенттелген нақты метрологиялық талаптарға сәйкестігін тексеру кезеңдерін зерделеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Материалтану
  Несиелер: 6

  Бұл курс техникада қолданылатын бұйымдардың пайдалану сипаттамаларын жақсарту мақсатында материалдардың табиғаты мен қасиеттерін және осы қасиеттерді өзгерту әдістерін зерттеуге арналған. Курс материалдарда болып жатқан құбылыстардың физикалық мәнін және олардың материалдардың қасиеттеріне әсері; материалдардың құрамы, құрылысы және қасиеттері арасындағы өзара байланысты орнату; термиялық, химиялық-термиялық және материалдарды нығайтудың басқа да тәсілдері мен теориясын оқып үйрену үшін арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Метрологияны бағдарламалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Бұл курс спецификацияны әзірлеуден бастап бағдарламалық өнімді баптау мен тестілеуді аяқтауға дейінгі кезеңдерде сапаның метрикалық сипаттамаларын бағалау мәселелерін зерттеуге арналған. Курс БҚ өлшемдерін, сипаттамаларын және сапа метрикасын қарауға; бағдарламалық изделдің қателіктері мен қателіктерін анықтауға мүмкіндік беретін БҚ сапасының статикалық және динамикалық сипаттамаларын бағалаудың формальды моделі мен әдістерін зерделеуге; БҚ сипаттамаларын өлшеудің аспаптық құралдарын талдауға және автоматтандыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Метрология, сапа және бағдарламалық қамтамасыз етуді сертификаттау
  Несиелер: 5

  Бұл курс бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасын бағалау және сенімділігін арттыру мәселелерін зерттеуге арналған. Курс бағдарламалық құралдардың (КС) сенімділігі мен сапасын зерттеудің міндеттері мен әдістерін қарастыруға; бағдарламалық қателердің классификациялық сызбаларын, сенімді бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің құралдары мен әдістерін зерделеуге; бағдарламалық құралдардың сапасы мен сенімділігін анықтайтын негізгі факторларды анықтауға; бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін бағалауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қызмет көрсету саласын метрологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 7

  Бұл курс қызмет көрсету саласында жүргізілетін өлшеулердің талап етілетін дәлдігі мен сапасын қамтамасыз ету әдістері туралы негізгі мәліметтерді зерттеуге арналған. Курс қызмет көрсету процестерінде орындалатын өлшеу процедураларына қойылатын талаптарды қарауға; есеп құралдары мен жүйесін оңтайландыруды зерделеуге; қызмет көрсету саласын метрологиялық қамтамасыз ету жағдайын талдауға және еңбек жағдайларын бақылау іс-шараларының тиімділігін арттыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өлшемдерді және орын ауыстыруларды өлшеу және бақылау құралдары
  Несиелер: 7

  Бұл пән шама бірліктерінің мемлекеттік эталондарын жасау, жетілдіру, сақтау және қолдану бойынша метрологиялық қызметтердің қызметін ұйымдастыру, шама бірліктерінің өлшемдерін беруді құру, өлшем бірлігін қамтамасыз ету бойынша нормативтік құжаттарды әзірлеу, шама бірліктерінің эталондарына салыстыру жүргізу, өлшем құралдарын салыстырып тексеру және калибрлеу нәтижелері, шама бірліктерінің эталондарын және жоғары дәлдікті өлшеу құралдарын салыстырып тексеру, ғылыми - зерттеу жұмыстары мәселелеріне арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Конструкциялық материалдар технологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл курс конструкциялық материалдардың қасиеттерін, оларды өндіру тәсілдерін, олардан дайындамалар мен машина бөлшектерін алуға арналған. Курс Конструкциялық материалдар және олардан бұйымдарды дайындау технологиялары туралы білім алуға; конструкциялық материалдардың механикалық қасиеттерін және машина бөлшектерінің дайындамаларын дайындау тәсілдерін зерттеуге; материалдарды таңдау әдістерін, дайындау технологияларын, энергия үнемдеу және экологиялық таза машина жасау технологияларын қолдануға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON4

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON5

  өлшеу нәтижелерін өңдеудің ақпараттық-коммуникациялық технологияларының әртүрлі тәсілдерін қолдану, өлшеулерді орындау әдістемелерін әзірлеу үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды, бағдарламалық құралдарды қолдану дағдысы

 • Код ON6

  жалпы адамдар тобының, сондай-ақ жеке тұлғалардың мінез-құлқын әр жағынан бағалау, кәсіби қызмет саласындағы адамдардың мінез-құлқының үрдістерін талдау, өзінің кәсіби қызметінің әлеуметтік мақсаттарын түсіну, философиялық, рухани, тарихи және құқықтық ойлау негіздерін меңгеру, критикалық қанығу, ұйымда адамдардың мінез-құлқын басқару, іскерлік қарым-қатынас және ҚР конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық құқығы саласындағы нормативтік-құқықтық актілер негізінде көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын меңгеру

 • Код ON7

  метрология және өлшеу техникасының негіздерін меңгеру, өлшеу құралдарын бақылаудың процедуралары мен әдістерін әзірлеу; заңнамалық метрология мәселелерін талдау; өлшеудің дұрыс емес нәтижелерінің теріс салдарын жою тәсілдерін қолдану.

 • Код ON8

  өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің нормативтік және әдістемелік құжаттарын, өлшем нәтижелерін өңдеудің математикалық әдістерінің негіздерін қолдану, метрология және метрологиялық қамтамасыз ету саласында нормативтік-техникалық құжаттарды енгізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, өлшем бірлігін қамтамасыз ету ережелерінің, нормаларының сақталуына, ӨҚ, ӨҚ, ӨҚ, стандартты үлгілердің жағдайы мен қолданылуына метрологиялық бақылау жүргізу, кәсіби қызметте сапаны басқарудың статистикалық әдістерін қолдану

 • Код ON9

  эталондық базаны, салыстырып тексеру жабдықтарын, ӨҚ бақылау және жаңартуды, техникалық құжаттамаға метрологиялық; ҚР МӨЖ тізілімімен, Техникалық реттеу және метрология және ЕЭК саласындағы веб-сервистермен жұмыс істеу, ӨҚ салыстырып тексеру, калибрлеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, ӨЖӘ және сынау жабдығын аттестаттау, зертхананы аккредиттеуді дайындау және жүргізуге қатысу дағдыларын қолдану.

 • Код ON10

  қолданылатын өлшеу құралдары мен жабдықтардың техникалық және метрологиялық сипаттамаларын, құрамын және мақсатын әзірлеу; өлшеу әдістері мен құралдарын таңдау мәселелерін реттейтін нормативтік және әдістемелік құжаттарды, техникалық регламенттердің талаптарын, өлшеуді орындау бойынша нормативтік - әдістемелік құжаттарды қолдану, бақыланатын параметрлердің нақты мәнін анықтау үшін дәл өлшеуді орындау; ӨҚ, ӨЖ, стандартты үлгілердің қолданылуына метрологиялық бақылауды жүзеге асыру, өлшеу, сынау және бақылау құралдарын, жұмыс эталондарын, стандартты үлгілерді жедел есепке алуды жүзеге асыру, қолданылатын ӨЖ паркіне мониторинг жүргізу; Жұмыс ӨЖ және шама бірліктерінің эталондарына қажеттілікті анықтауға қатысу және оларды таңдау кезінде әдістемелік басшылықты жүзеге асыру, ӨЖ және өлшеу әдістерін жетілдіру, ӨЖ пайдалану кезінде бас тарту себептеріне талдау жүргізу, ӨЖ және жабдықтарды қабылдау сынақтарына қатысу

 • Код ON11

  Жаңа өлшеу әдістері мен құралдарын енгізудің экономикалық тиімділігін анықтау тәртібі, шығарылатын өнімді өндіруді, сынауды және пайдалануды метрологиялық қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындау, ӨҚ-ны тексеру, калибрлеу, сынау жабдығын аттестаттау кестелерін құру, ӨҚ-ны тексеру және калибрлеу кезінде бақылау сызбаларын құру; эталондық базаны, салыстырып тексеру және калибрлеу жабдығын, ӨҚ-ны калибрлеу, ӨҚ-ны калибрлеу, сынау жабдығын аттестаттау дағдыларын бақылауды және жаңартуды жүзеге асыру

 • Код ON12

  өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету жоспарларының орындалуы туралы есептер құру, арнайы мақсаттағы ӨҚ жобалау мен әзірлеуге техникалық тапсырмаларды дайындауға қатысу, өлшеу және ӨҚ жаңа әдістерін енгізудің экономикалық тиімділігін есептеуді жүргізу, сынаулар жүргізу және конструкторлық, технологиялық және пайдалану құжаттамасын құру

Top