Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02106 Арт-менеджмент в Қазақ ұлттық өнер университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты "Арт-менеджмент" магистрлік бағдарламасының мақсаты мәдениет саласындағы басқарудың теориясы мен әдістерінің негіздерін терең білетін, заманауи басқару жүйелері мен тәжірибелерін зерттеуге, талдауға және болжауға қабілетті, ақпараттық қоғам мен білім экономикасының қазіргі жағдайларында жұмыс істей алатын жоғары білікті мамандарды даярлаудан тұрады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M037 Арт-менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің бағдарламасы Басқару психологиясы саласындағы магистранттардың теориялық және практикалық дайындығына бағытталған, пәнді меңгеру барысында алынған білімдер магистранттардың кәсіби көкжиегін кеңейтеді және олардың әлеуметтік - психологиялық құзыреттілігін қалыптастырады, ол қазіргі менеджердің кәсіби - маңызды қасиеттерінің бірі болып табылады. Курсты меңгеру барысында алынған білімдер мен дағдылар әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, өзінің кәсіби қызметі саласында ұжымды басқаруға дайындығын қалыптастыру үшін негіз болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  "Жоғары мектеп педагогикасы" пәнінің өзектілігі орта және жоғары кәсіптік оқу орындарын қоса алғанда, магистрлерді педагогикалық қызметке дайындау қажеттілігімен байланысты. Ұсынылатын курс магистрлерді педагогикалық процесті ұйымдастырудың ғылыми тәсілдерімен, студенттердің жеке тұлғасын дамыту, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі тәрбиелеу мәселелерімен, факторлар мен жағдайлармен, білім алушылардың жас және жеке мінездемелерімен, сондай-ақ кәсіптік білім беру жүйесінде жүзеге асырылатын педагогикалық қызметтің жетекші сипаттамаларымен және қағидаларымен таныстыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тлі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Кәсіби шетел тілі пәнін оқу кезінде қазақ , орыс тілдері, бейіндік пәндер пәндерімен интеграцияны жүргізу қажет. Материалды оқу кәсіби мәтіндерді сауатты және кәсіби оқуға және аударуға, кәсіби терминдерді қолдана отырып, берілген тақырып бойынша диалог жүргізуге көмектеседі. Курсты оқу ғылыми зерттеу нәтижелерін сауатты және ғылыми тілде жазуға, сондай-ақ ғылыми зерттеу мәселелерін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде талқылауға мүмкіндік береді..

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым философиясы мен тарихы
  Несиелер: 4

  Ғылым философиясы ашық және үздіксіз жаңартылып отыратын білім жүйесі болып табылады. нақты ғылыми пәндер бойынша, сондай-ақ Әлеуметтік және мәдени практикаға қатысты. Курсты игеру магистранттарды тірі философиялық дискурсқа, ұлы ғалымдар мен ойшылдармен диалогқа енгізуді білдіреді. Ғылымның тарихы мен философиясын зерттеу тәсілі ойлау еркіндігі мен өз ойларын дәлелдей білуге, ғылымның тарихи дамуы барысында қалыптасқан ғылыми зерттеу стратегиясын түсінуге мүмкіндік береді. Бұл курстың негізгі міндеті магистранттарды ғылымның тарихы мен философиясының іргелі құрамдастарымен таныстыру болып табылады: мәдениет пен философияның даму контекстіндегі ғылыми бағд����рламалардың пайда болу және даму тарихы, Ғылыми білімнің құрылымы және оның даму динамикасы, танымның әлеуметтік-мәдени детерминациясы факторлары, ғылыми этика, тәртіптік және пәнаралық зерттеулердің ерекшелігі, ғылымның қазіргі даму кезеңіндегі ғылыми іздеу және ғылыми зерттеудің стратегиялары..

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • МЕДИАЖОСПАРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ
  Несиелер: 4

  Пән шектеулі бюджет жағдайында жарнамалық науқандарды жоспарлау және өткізу шеңберінде жарнамалық хабарламаларды тиімді орналастырудың негізгі білімдері мен дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ИННОВАЦИЯЛАРДЫҢ БРЕНДИНГІ
  Несиелер: 2

  "Технологиялық және әлеуметтік инновациялардың брендингі" пәні инновацияны ілгерілетуде және инновациялық процестерді ынталандыруда брендинг технологияларын қолдану мүмкіндіктерін зерттейтін маркетингтегі ғылыми зерттеулердің жаңа саласына қатысты білім мен дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жобалық менеджмент
  Несиелер: 3

  Пән магистранттардың жобаларды басқару саласындағы білім негіздерін меңгеруге, жүйелік талдаудың қолданбалы саласы ретінде жобаларды басқару әдіснамасымен танысуға, жобаларды басқару процесінде пайда болатын міндеттерді шешудің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • СТРАТЕГИЯЛЫҚ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ
  Несиелер: 6

  Пән студенттерде стратегиялық менеджменттің теориялық және әдіснамалық негіздерін білуді қалыптастыруға, сыртқы ортаның тұрақты өзгеруі және ақпараттың толық болмауы жағдайында стратегиялық шешімдерді қабылдаудың практикалық дағдыларын дамытуға, белгісіздік жағдайында баламалы нұсқаларды таба білуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҒЫЛЫМИ МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН ШЕТ ТІЛІ
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсаттар үшін тілді оқыту пәні Академиялық қарым-қатынас мәдениеті: тілдік этикет, академиялық ортадағы тілдік мінез-құлықтың ұлттық-мәдени ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ НЕГІЗДЕРІ
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми зерттеудің негізгі принциптері, оның қызмет ету механизмдері, ғылыми танымның заманауи әдістері мен формалары туралы түсінік беруге арналған. Пәнді оқытудың өзектілігі магистранттарды магистрлік диссертацияны жазу шеңберінде өзіндік ғылыми жұмысты жоспарлауға және жүзеге асыруға дайындау қажеттілігімен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • АРТ-ИНДУСТРИЯДАҒЫ БИЗНЕС-ЗЕРТТЕУ
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарда ұйымның дамуын басқару қабілетін қалыптастыруға, қазіргі заманғы әдістер мен озық ғылыми жетістіктер негізінде ұйымның стратегиясын талдау мен әзірлеуді жүзеге асыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер білімінің тарихы
  Несиелер: 5

  Өнер тарихы көркем шығармашылықтың еңсерілмейтін қасиеттерін, оның уақытынан тыс ерекшеліктерін көруге және түсінуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • МӘДЕНИЕТ КОНТЕКСІНДЕГІ ҚАЗАҚ МУЗЫКАСЫ
  Несиелер: 5

  Пән қазақ халқының музыка мәдениеті бойынша білім алуға, рухани саладағы қазақ мұрасымен танысуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ
  Несиелер: 4

  Пән ғылымтанумен, басқарудың түрлі функцияларын жүзеге асыратын жобаларды басқару процестерімен, инновациялық қызметпен, ғылыми-техникалық саладағы инновациялық жобалармен байланысты мәселелерді зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОБАЛАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ӘДІСНАМАСЫ
  Несиелер: 3

  Пән магистранттардың жобалық қызметтің теориялық және әдіснамалық негіздерін меңгеруіне, ғылыми зерттеулер жүргізуде жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерді және практикалық дағдыларды алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖОБА
  Несиелер: 4

  Пән магистранттарды арт-менеджерлік қызмет технологиясымен, арт-индустрия жобаларын құрастыру және жүзеге асыру әдістерімен қамтамасыз етуге арналған. Курсты меңгеру өнер және мәдениет саласында табысты жұмыс істеуге қажетті жаңа басқарушылық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ
  Несиелер: 3

  Пән магистранттарда қоғамда болып жатқан Инновациялық процестерді зерттеудің әдіснамалық негіздерін тереңдете және бекітуді, жалпы ғылыми және нақты пәндік зерттеу әдістері негізінде шындыққа ғылыми көзқарас мәнін ашуды, сонымен қатар инновацияны басқару саласында тиімді шешімдер қабылдау қабілетін қалыптастыруды қамтамасыз етуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЗЕРТТЕУ ПРАКТИКАСЫ
  Несиелер: 5

  Зерттеу практикасы магистранттар практика кезінде ғылыми-зерттеу тапсырмаларын орындауды қарастырады және зерттеу жұмысының жалпы логикасын түсінуге сүйенуі тиіс. Практика мазмұны зерттеу нәтижелерін жариялау және алу мақсатында магистранттың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТЫ ТАНЫСТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
  Несиелер: 5

  Пән магистрлік диссертацияны қорғауға дайындау үшін ғылыми баяндаманы орындаудың инновациялық және технологиялық процестерін ұйымдастыруға бағытталған. Пәннің мақсаты магистрлерде тиімді презентацияларды құру дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазіргі ғылыми жетістіктерді сын тұрғысынан бағалауға қабілетті; пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағдарланады. Эмпирикалық және эксперименталды деректерді сауатты өңдеуге мүмкіндік беретін аналитикалық қабілеттерді анықтайды, өзінің Жеке еркін ғылыми шығармашылығын ұжымның нәтижесіне жауапкершілікпен ұштастыра алады. Философиялық мазмұны бар мәтіндерді қабылдау және талдау дағдысын, пікірталастар мен полемика жүргізу тәсілдерін, көпшілік алдында сөйлеу және өз көзқарасын жазбаша дәлелді баяндау дағдыларын меңгерген

 • Код ON2

  Ұлтаралық коммуникация нормаларын еркін меңгеру, ғылыми баяндамалар мен мақалаларды қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін баяндау, іскерлік келіссөздер жүргізу

 • Код ON3

  Мәдениеттану саласындағы кәсіби қызметті жүйелеу және талдау, ұжымды топтастыруға және даулы жағдайларды шешуге ықпал етеді, басқарушылық қызметті психологиялық сүйемелдеудің практикалық дағдыларын меңгерген мәдениет саласындағы қызметтегі функционалдық жай-күйлермен жұмыс істеу әдістерімен

 • Код ON4

  ұйымдастыру-басқару ғылымының түрлі салаларында теориялық және практикалық білімді қолдану қабілеті; ғылыми материалдарды жинау дағдыларын меңгеру, шолу, Аннотация дайындау, жүргізілетін зерттеулер тақырыбы бойынша рефераттар мен библиографияларды құрастыру таңдап алынған әдістер мен әдістерге сәйкес арт-менеджмент мәселелері бойынша ғылыми зерттеулер жүргізе білу

 • Код ON5

  Қазіргі теориялар мен тұжырымдамалар негізінде үдерістер мен практикаларға сыни талдау жүргізуді; әлеуметтік-мәдени жобаларды ғылыми сипаттауды; мәдени және табиғи мұраны анықтау және сақтау бойынша қызметті ұйымдастыруды; мәдениет саласында ғылыми-практикалық бағдарламаларды дайындау және іске асыруды; семинарлар, конференциялар, іскерлік кездесулер, консультациялар, келіссөздер ұйымдастыру және өткізу бағдарламасын құруды.

 • Код ON6

  Әлеуметтік-мәдени үдерістер мен практикаларға байланысты жобаларды әзірлеу және іске асыру, мәдени және табиғи мұраны сақтау және игеру; жарнама-ақпараттық агенттіктерде, мемлекеттік, қоғамдық және бизнес-құрылымдарда, мәдениет мекемелерінде консультациялық жұмыс

 • Код ON7

  инновацияларды жылжытуда және инновациялық процестерді ынталандыруда брендинг технологияларын әзірлеу, ұйымның имиджін арттыру бойынша іс-шаралардың бәсекеге қабілеттілігін талдау, оның бәсекелестік ұстанымын арттыру, фирманың тауарлары мен қызметтерін нарыққа жылжыту бойынша шараларды

Top