Инновациялық білім беру бағдарламасы

7M07110001 7M07110001-Сапаны бақылау және диагностика аспаптары мен әдістері в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Аспап жасаудағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында автоматтандырылған жобалаудың заманауи құралдары, аспаптар параметрлерін оңтайландырудың әдістері мен құралдары, 3D модельдерді қолдануға негізделген жобалаудың заманауи технологиялары қарастырылады. Құрылғылар әрекетінің физикалық принциптерін анықтай отырып, аспаптар мен жүйелердің функционалдық және принципті сұлбаларын жасай білу. Өткізілген зерттеулердің нәтижелерін Пәндік білім саласындағы терминдерде нақты ұсыныстар түрінде бере алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылымның тарихы мен философиясы оның тарихи дамуындағы және өзгермелі әлеуметтік-мәдени контекстіндегі ғылыми танымның жалпы заңдылықтарын зерттеу ретінде. Ғылым философиясы және ғылым әдіснамасы. Ғылым танымдық қызмет және дәстүр ретінде, әлеуметтік институт ретінде және мәдениеттің ерекше саласы ретінде. Қазіргі заманғы өркениет мәдениетіндегі ғылым. Ғылыми танымның ерекшеліктері. Қоғам өміріндегі ғылымның қызметтері. Ғылыми қызметтің институционалдық нысандарының тарихи дамуы. Ғылыми қауымдастықтар және

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сигналдарды өңдеудің аппраттық және бағдарламалық құралдары
  Несиелер: 3

  Бұл курста аналогты сигналдарды өңдеудің сандық жүйелерін құру принциптері қарастырылады. Негізгі тірек цифрлық сүзгілерді жобалауға және оларды цифрлық микропроцессорларды пайдалана отырып жүзеге асыруға бағытталған. Өзінің кәсіби саласында ғылыми зерттеулерді автоматтандыруға арналған өлшеу жүйелерінің бағдарламалық және аппараттық компоненттерін таңдай білу. Өлшеу ақпаратын жинау, өңдеу және ұсыну үшін бағдарламалық-аппараттық кешендерді құру дағдысы болуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасы нақты мамандықтар үшін жоғары білім беру мәселелерін шешуде, сондай-ақ магистранттар болашақтағы кәсіби қызметінде басқару үдерісінің мазмұнының ғылыми негізін игеруге ықпал етеді. Жоғары мектеп педагогикасы заманауи оқу үрдісіне қойылатын талаптарды ғылыми негіздеуге және оның заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Студенттердің басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымындағы әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшелігін ашу, тиімді басқару негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Курстың мазмұны: басқару психологиясының негізгі түсініктері, теориялық ережелері және өзекті мәселелері; басқару психологиясының теориялық ерекшеліктері; басшының жеке ерекшеліктері; ұйымдағы басшының жән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бұзбайтын бақылау және диагностика аспаптары мен әдістері
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты магистранттардың (ізденушілердің) бұзылмайтын бақылау мен диагностиканың әртүрлі әдістері мен құралдары туралы теориялық және практикалық білім алуы. Қазіргі заманғы аспаптардың жұмыс істеу принциптерін, жұмыс сипаттамаларын білу және техникалық мүмкіндіктерін қолдана білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электромагниттік, радиотолқндық, жылулық бақылау және диагностика
  Несиелер: 3

  Бұл курста акустикалық, магнитті және құйынды бақылау жүйелері, бұзбайтын акустикалық, магнитті және құйынды бақылау әдістерін жүзеге асырудың ұйымдастырушылық, технологиялық және метрологиялық мәселелері қарастырылады. Ультрадыбыстық, магнитті және вихретокалық әдістерді қолданудың физикалық негіздері, Материалдардың физикомеханикалық қасиеттерін бақылау, бұйымдардың геометриялық өлшемдерін өлшеу туралы түсінікке ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өлшеу сигналдарын өңдеу әдістері мен құралдары
  Несиелер: 3

  Бұл курста өлшеуіш ақпаратты өңдеу және талдаудың негізгі әдістері, ақпараттық-өлшеуіш технологиялардың қазіргі даму деңгейі және олардың даму бағыттары қарастырылады. Сигналдарды цифрлық өңдеу теориясының іргелі ережелері туралы нақты түсініктерді қалыптастыру;өлшеу сигналдарын сандық түрлендіргіштерді есептеу және талдаудың аналитикалық және сандық әдістері негіздеріне оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  "Шет тілі" пәнінің мазмұны және "Кәсіби шет тілі" вариативті бөлімі шет тілді құзыреттіліктің интегрративімен байланысты тығыз байланыста болатын үш негізгі компонентті қамтиды: қарым-қатынас саласы және тақырып; Әлеуметтік-мәдени білім; лингвистикалық білім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ағылшын ғылыми-техникалық әдебиетін оқу және аудару
  Несиелер: 5

  Тіл құрылымын, тілдің негізгі бөлімдерін, ғылыми және іскерлік стильдің негізгі грамматикалық құбылыстарын білу. Ғылыми және кәсіби әдебиеттермен жұмыс істей білу Ғылыми стиль, мамандық тілі: Аннотация, рефераттау, тестілеу, ғылыми мәтіндерді рецензиялау, ғылыми сөйлеу этикетін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оптикалық өлшеулердің арнайы бөлімдері
  Несиелер: 4

  Бұл курста оптикалық және лазерлік техника,жарық, оптикалық және жарық техникалық материалтану және оптикалық және жарық техникалық технологиялар дамуының негізгі тенденциялары мен бағыттары қарастырылады. Қазіргі заманғы әдістер мен зерттеу құралдарын, технологиялық тәсілдерді, деректерді автоматтандыру мен өңдеуді пайдалана отырып объектілер туралы қажетті ақпаратты ала білу. Оптикалық материалдар мен олардан жасалған бұйымдарды зерттеу үшін оңтайлы әдістемелер мен жабдықтарды таңдауды ескере отырып, экс

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаратылыстану-ғылыми техникалық және технологиялық зерттеулердегі инновация
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында негізгі теориялық ережелер, принциптер, терминдер, ұғымдар, процестер, әдістер, технологиялар, құралдар, ғылыми қызметті жүзеге асыру операциялары қарастырылады; ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру әдістерін түсінеді; ғылыми ой, шығармашылық әдіснамасын, ғылыми зерттеуді ұйымдастырудың жалпы сызбасын, жаратылыстану-ғылыми, техникалық және технологиялық зерттеулерде инновация саласында ғылыми таным әдістерін қолдану тәжірибесін меңгереді.; зерттеу тақырыбы бойынша қажетті библи

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық іс-тәжірибе
  Несиелер: 6

  Практикалық мәселелерді шешуде білімді табысты қолдану үшін техникалық физиканың қазіргі заманғы тенденцияларын білу. Оқылатын мамандық саласында оқыту барысында алған практикалық іс-әрекет тәжірибесін бекіте және жетілдіре білу. Түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар қызметінің нақты жағдайларына бейімдейді. Жоғары білім беру мекемелерінде оқытушылық қызмет дағдыларын қалыптастырады, бекітеді және дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Иновациялық сенсорлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында инновациялық сенсорлық технологиялардың негізгі түсініктері; ғылыми таным және шығармашылық негіздері, инновацияны басқарумен байланысты ғылыми-техникалық ақпаратты жинақтау және өңдеу; инновациялық қызметтің мақсатты тағайындалуы және жаңалықтарды басқарудағы жүйелік тәсілдің негізгі ережелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өлшеу теориясы және метрология
  Несиелер: 4

  Қоршаған адамды тану мен игерудің негізгі құралдарының бірі ретінде өлшеу үшін іргелі ұғымдарды білу. Өлшеу нәтижелеріне өлшеуіш шкалаға және өлшеу мәліметтерінің табиғатына барабар арифметикалық операцияларды қолдана білу. Өлшем бірліктерінің ұғымдарын, оларды қалыптастыру, сақтау, қайта шығару және беру түсініктерін меңгерген. Өлшеу, бақылау және сынау құралдарын жобалау үшін бастапқы ақпараттық деректерді жинау және талдау жасай алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аспап жасаудағы кәсіби шетел терминологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында аспап жасаудағы шетел терминологиясы қарастырылады. Пәнаралық командада жұмыс істеу кезінде шет тілді құзыреттілік таныта алады. Шетел әдебиетін оқу кезінде аспап жасаудағы шетел терминологиясын білуді кәсіби деңгейде қолданады. Зерттеу тақырыбы бойынша әдеби шолу жүргізу кезінде ақпарат жинауды жүзеге асырады. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесін Аспап жасау терминдерінде нақты ұсыныстар түрінде бере алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аналогты және сандық өлшеу құрылғылары
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты магистранттарда өлшеу құралдарын әзірлеу және жобалау бойынша негізгі білім мен дағдыларды қалыптастыру болып табылады, олардың метрологиялық сипаттамаларын талдау, стандартты құралдарды тиімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лазерлік өлшеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты кванттық электроника жетістіктерінің негізінде өлшеу құралдары мен жүйелерін құру технологиясы болып табылады. Кванттық электроника аспаптарында сәулеленудің жоғары когеренттілігі мен монохроматтылығы, толқын ұзындығының жоғары тұрақтылығы мен ұдайы өсуі, шағын алаңдарда үлкен энергияның шоғырлану мүмкіндігі сияқты бірегей сипаттамаларды қосу өлшеу техникасында, оптикада, ақпаратты жазу және беру техникасында төңкеріс жасауға мүмкіндік берді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аспап жасаудағы лазерлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл курста лазерлердің құрылысы, лазерлік сәулеленудің негізгі параметрлері қарастырылады; технологиялық тізбектерді талдау және бақылаудың нақты есептерін шешу үшін жаңа аспаптарды әзірлейді; Өнеркәсіпте қолданылатын лазерлік техникаға қызмет көрсетеді. Лазерлік аспаптарда жұмыс істеу және ғылыми және қолданбалы есептерді шешу үшін лазерлік техниканы пайдалану дағдыларын меңгеру. Ғылым мен техниканың әртүрлі есептерінде лазерлік технологияларды қолданады. Лазермен және қарапайым лазерлік аспаптармен жұмыс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оптикалық және кванттық электроника
  Несиелер: 5

  Бұл курста кванттық және оптикалық электроника туралы түсінік қарастырылады. Кванттық электроника және оптоэлектрониканың даму тарихы. Оптикалық-электрондық аспаптардың негізгі функциялары мен жалпыланған схемасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оптоэлектроника
  Несиелер: 5

  Бұл курста оптоэлектроникадағы негізгі физикалық үрдістер қарастырылады. Өріс теориясының математикалық негіздерін қолданады. Оптоэлектронды сәулелер мен фотоқабылдағыштарды жіктейді. Оптоэлектронды сәуле шығарғыштар мен фотоқабылдағыштар жұмысының физикалық принциптерін талдайды. Оптоэлектронды сәулелер мен фотоқабылдағыштардың негізгі сипаттамаларын зерттейді. Көлемді мөлдір ортаның негізгі физикалық параметрлерін салыстырады. Берілген физикалық (өндірістік) есептерге сүйене отырып, сәулелендіргіштерді, ф

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру
  Несиелер: 5

  Инновацияларды коммерцияландыру және инновациялардың коммерциялық әлеуетін бағалау саласындағы базалық білімді танымдық және кәсіби қызметте қолдана алады. Инновациялық қызметті ұйымдастыру туралы базалық теориялық білімді, инновация тәуекелдерін басқаруда ақпараттық технологияларды пайдалану туралы базалық теориялық білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өлшеу және бақылау құралдарын құрастыру
  Несиелер: 5

  Зерттеу жүргізу, тәжірибелік деректерді өңдеу және ұсыну, техниканың тәжірибелік үлгілерін құрастыруға, реттеуге, сынауға және пайдалануға тапсыруға қатысу, өлшеу мен бақылаудың электрондық құралдарын құрастыра білу. Әртүрлі техникалық құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін анықтайтын физикалық құбылыстар мен процестерді математикалық сипаттау әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микропроцессорлық құралдар және жүйелер
  Несиелер: 5

  Бұл курста бағдарламалаудың негізгі әдістері мен тілдері, электронды аппараттар мен құрамдас бөліктердің жұмыс негіздері, электроника негіздері қарастырылады. Электрондық аппараттардың жұмысын сипаттайтын алгоритмдерді талдау және сипаттай білу; қойылған міндеттерді шешу үшін электрондық схемалардың элементтерін таңдау. Дербес компьютерде жұмыс істеу, техникалық және жобалық құжаттарды құрастыру, электр сұлбаларын құрастыру және құрастыру дағдылары болуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аспаптар мен жүйелерді автоматты жобалау
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты автоматтандырылған жобалаудың негізгі ұғымдарын оқып үйрену, автоматиканың техникалық құралдарын, схемотехникалық және конструкторлық жобалауды автоматтандырумен байланысты мәселелер бойынша теориялық іргетасты қалыптастыру болып табылады. Пәннің негізгі міндеті автоматтандырылған жобалау жүйесінің құрамы мен құрылу принциптерін, автоматиканың техникалық құралдары мен олардың құрылымдарын модельдеу әдістерін оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэлектроникадағы заманауи технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында микроэлектрониканың физикалық негіздері қарастырылады. Интегралды микросхемаларды жобалау саласындағы есептерді шешуге қажетті базалық білім мен білік кешенін қалыптастыру. Әртүрлі физикалық шамаларды өлшеу және бақылау жүргізуге арналған микропроцессорлық құрылғыларды әзірлеу дағдысы болу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Дүниетанымдық ұстанымды қалыптастыру үшін философиялық білім негіздерін қолдану қабілеті. Персоналмен жұмыс істеу кезінде ұйымдарда практикалық психологтың жұмысының ерекшеліктері туралы түсінікке ие; басшының жеке ерекшеліктерін, басшының жұмыс стилін және ұжымның қалыптасу және кәсіпқойлық деңгейлерін түсіну. Тұлғаның дамуының қозғаушы күші, ерекшеліктері, заңдылықтары туралы; оны оқытудың әдістері мен әдістері туралы; басқарудың психологиялық ғылымын дамытудың қазіргі кезеңдегі көшбасшылықтың және басшылықтың әлеуметтік-психологиялық теориялары туралы түсінікке ие. Ғылым тарихы мен философиясы саласындағы білімді пайдалана отырып, тұтас жүйелі ғылыми дүниетаным негізінде кешенді, соның ішінде пәнаралық зерттеулерді жобалау және жүзеге асыру қабілеті. Білім алушыны даярлаудың оқу жоспарының пәнін (модулін) іске асыру шеңберінде оқу процесін қамтамасыз ету үшін оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON2

  Кәсіби мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу стратегиясын таңдау қабілеті, алған білімдерін шет тілінде мамандандырылған пәндерді оқытуда пайдалану.

 • Код ON3

  Жаратылыстану-ғылыми, техникалық және технологиялық зерттеулерде инновация саласында ғылыми таным әдістерін пайдалану қабілеті; ғылыми іздестіру, талдау, эксперименттер жүргізу, сауалнамалар ұйымдастыру, сауалнамалар мен т. б. құру тетіктерін меңгеру; ғылыми зерттеулер нәтижелерін ресімдеу бойынша стандарттар мен нормативтерді қолдану, ғылыми баяндамалар, семинарлар мен конференцияларға жарияланымдар дайындау; ғылыми әзірлемелер, ғылыми байланыстардың мүмкіндіктері, әртүрлі деңгейдегі ғылыми гранттарға өтінімдер беру бойынша ғаламдық желілерде ақпаратты іздеу рәсімдерін қолдану; ғылыми зерттеулер; ғылыми зерттеу нәтижелерін апробациялау, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша жарияланымдар дайындау рәсімдерін көрсету; ғылыми материалдарды баяндау, ғылыми жұмыстың қолжазбаларын қалыптастыру, магистрлік диссертацияны ресімдеу тәсілдерін меңгеру.

 • Код ON4

  Жаңа аспаптар мен зерттеу әдістерін өз бетінше меңгеру қабілеті, өз қызметінің ғылыми және ғылыми-өндірістік бейінінің өзгеруіне икемді болу; кәсіби қызметтің барлық кезеңінде біліктілікті үздіксіз арттыруға ұмтылу.

 • Код ON5

  Акустикалық, магнитті және құйындытоқты бақылаудың қазіргі заманғы аспаптары мен жүйелерінің техникалық мүмкіндіктерін пайдалана алады. Өлшеу ақпаратын жинау, өңдеу және ұсыну үшін бағдарламалық-аппараттық кешендерді құру дағдылары бар. Ғылым мен техниканың әртүрлі есептерінде лазерлік технологияларды қолданады.

Top