Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02127 Хор дирижерлеу в Қазақ ұлттық өнер университеті

 • ҚАЗІРГІ МУЗЫКА БІЛІМІНІҢ ӘДІСНАМАСЫ
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми қызметтің арнайы кәсіби дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Пәннің мазмұны қазіргі музыка білімінің іргелі жағдайына сүйенеді және музыкалық ғылымның даму тарихын көрсетеді. Пәннің практикалық мәні оқу-зерттеу жұмысымен және ғылыми жұмыстарды жазумен байланысты анықталады. Музыкалық ғылымның мәнін, мағыналық константасын анықтау, оның өзін-өзі тану. Бұған музыкатану білімінің кеңістіктік-уақытша дамуындағы заңдылықтарды, бағыттарды, үрдістерді зерттеу жатады. Музыкатану объектілері мен пәндерін тануда қолданылатын нақты жолдарды, санаттарды, қағидаттарды, әдістерді зерттеу. Герменевтикалық тәсілге байланысты музыкатану ғылымында қолданылатын терминдер мен ұғымдарды ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздерімен таныстыруға, педагогикалық құзыреттілік деңгейін арттыруға, оқу және кәсіби іс-әрекеттерді жүзеге асыру мен игерудің табыстылық факторы ретінде адамның жеке ерекшеліктері туралы тұтас түсінік қалыптастыруға, оқу іскерлігін, ақыл-ой еңбегінің мәдениетін, өздігінен білім алуды дамытуға, педагогикалық білімге сүйене отырып тиімді шешім қабылдай білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тлі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Кәсіби шетел тілі пәнін оқу кезінде қазақ , орыс тілдері, бейіндік пәндер пәндерімен интеграцияны жүргізу қажет. Материалды оқу кәсіби мәтіндерді сауатты және кәсіби оқуға және аударуға, кәсіби терминдерді қолдана отырып, берілген тақырып бойынша диалог жүргізуге көмектеседі. Курсты оқу ғылыми зерттеу нәтижелерін сауатты және ғылыми тілде жазуға, сондай-ақ ғылыми зерттеу мәселелерін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде талқылауға мүмкіндік береді..

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық өлкетану
  Несиелер: 5

  Республика өңірлерінің музыкалық өлкетануын зерттеу. Қазақстан өңірлерінің музыкалық мәдениетін дамытудағы уақыт пен ұрпақтар сабақтастығы ретінде музыкалық өлкетану ерекшеліктерін анықтау. Қазақстанның әр өңірлеріндегі музыкалық мәдениеттің, республиканың негізгі музыкалық мәдениет орталықтарының қалыптасу және даму тарихын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым философиясы мен тарихы
  Несиелер: 4

  Ғылым философиясы ашық және үздіксіз жаңартылып отыратын білім жүйесі болып табылады. нақты ғылыми пәндер бойынша, сондай-ақ Әлеуметтік және мәдени практикаға қатысты. Курсты игеру магистранттарды тірі философиялық дискурсқа, ұлы ғалымдар мен ойшылдармен диалогқа енгізуді білдіреді. Ғылымның тарихы мен философиясын зерттеу тәсілі ойлау еркіндігі мен өз ойларын дәлелдей білуге, ғылымның тарихи дамуы барысында қалыптасқан ғылыми зерттеу стратегиясын түсінуге мүмкіндік береді. Бұл курстың негізгі міндеті магистранттарды ғылымның тарихы мен философиясының іргелі құрамдастарымен таныстыру болып табылады: мәдениет пен философияның даму контекстіндегі ғылыми бағд����рламалардың пайда болу және даму тарихы, Ғылыми білімнің құрылымы және оның даму динамикасы, танымның әлеуметтік-мәдени детерминациясы факторлары, ғылыми этика, тәртіптік және пәнаралық зерттеулердің ерекшелігі, ғылымның қазіргі даму кезеңіндегі ғылыми іздеу және ғылыми зерттеудің стратегиялары..

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  "Жоғары мектеп педагогикасы" пәнінің өзектілігі орта және жоғары кәсіптік оқу орындарын қоса алғанда, магистрлерді педагогикалық қызметке дайындау қажеттілігімен байланысты. Ұсынылатын курс магистрлерді педагогикалық процесті ұйымдастырудың ғылыми тәсілдерімен, студенттердің жеке тұлғасын дамыту, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі тәрбиелеу мәселелерімен, факторлар мен жағдайлармен, білім алушылардың жас және жеке мінездемелерімен, сондай-ақ кәсіптік білім беру жүйесінде жүзеге асырылатын педагогикалық қызметтің жетекші сипаттамаларымен және қағидаларымен таныстыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің бағдарламасы Басқару психологиясы саласындағы магистранттардың теориялық және практикалық дайындығына бағытталған, пәнді меңгеру барысында алынған білімдер магистранттардың кәсіби көкжиегін кеңейтеді және олардың әлеуметтік - психологиялық құзыреттілігін қалыптастырады, ол қазіргі менеджердің кәсіби - маңызды қасиеттерінің бірі болып табылады. Курсты меңгеру барысында алынған білімдер мен дағдылар әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, өзінің кәсіби қызметі саласында ұжымды басқаруға дайындығын қалыптастыру үшін негіз болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ХОР ДИРИЖЕРЛАУ І
  Несиелер: 3

  Пән магистранттың әмбебап, кәсіби (орындаушылық және педагогикалық) дағдыларын жетілдіруге бағытталған, жоғары мектепте шығармашылық пәндер бойынша дирижерлік және оқытушылық қызмет үшін білім алуға мүмкіндік береді. Дирижерлау техникасын меңгеруі және жетілдіруі, дирижерлау техникасы және орындаушылық интерпретация мәселелері бойынша арнайы әдебиеттерді, орындаушылық мектептердің дәстүрлерін, шығармашылық ұжыммен жұмыстың қазіргі заманғы әдістерін, шығармаларды орындаушылық Талдау әдістемесін білуі, партитуралармен өзіндік жұмыс істеу дағдыларын, пән проблематикасына байланысты оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттерді меңгеруі тиіс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ХОР СЫНЫБЫ І
  Несиелер: 2

  "Хор сыныбы" магистранттың өзіндік кәсіби жұмысының болашағын анықтайтын деңгейде хордың жүйелі репетициялық және концерттік-орындаушылық қызметін ұсынады. Пәннің мазмұны отандық және шетелдік композиторлардың қазіргі шығармашылығын қоса алғанда, түрлі дәуірлер мен стильдердің (a cappella және сүйемелдеумен) шығармаларын орындауды құрайды. Пән дирижерлік практикаға қажетті шығармаларды, арнайы білім мен іскерлікті зерттеудің аналитикалық, интуитивті, эвристикалық әдістерін жүзеге асыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҒЫЛЫМИ МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН АҒЫЛШЫН ТІЛІ
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсаттар үшін тілді оқыту пәні Академиялық қарым-қатынас мәдениеті: сөйлеу этикеті, сөйлеу тілінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады. академиялық ортадағы мінез-құлық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ХОР СЫНЫБЫ ІІ
  Несиелер: 2

  "Хор сыныбы" магистранттың өзіндік кәсіби жұмысының болашағын анықтайтын деңгейде хордың жүйелі репетициялық және концерттік-орындаушылық қызметін ұсынады. Пәннің мазмұны отандық және шетелдік композиторлардың қазіргі шығармашылығын қоса алғанда, түрлі дәуірлер мен стильдердің (a cappella және сүйемелдеумен) шығармаларын орындауды құрайды. Пән дирижерлік практикаға қажетті шығармаларды, арнайы білім мен іскерлікті зерттеудің аналитикалық, интуитивті, эвристикалық әдістерін жүзеге асыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ХОР ДИРИЖЕРЛАУ ІІ
  Несиелер: 3

  Пән магистранттың әмбебап, кәсіби (орындаушылық және педагогикалық) дағдыларын жетілдіруге бағытталған, жоғары мектепте шығармашылық пәндер бойынша дирижерлік және оқытушылық қызмет үшін білім алуға мүмкіндік береді. Дирижерлау техникасын меңгеруі және жетілдіруі, дирижерлау техникасы және орындаушылық интерпретация мәселелері бойынша арнайы әдебиеттерді, орындаушылық мектептердің дәстүрлерін, шығармашылық ұжыммен жұмыстың қазіргі заманғы әдістерін, шығармаларды орындаушылық Талдау әдістемесін білуі, партитуралармен өзіндік жұмыс істеу дағдыларын, пән проблематикасына байланысты оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттерді меңгеруі тиіс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ НЕГІЗДЕРІ
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми зерттеудің негізгі дағдыларын, оның жұмыс істеу механизмдері, ғылыми танымның заманауи әдістері мен формаларының жүйесін ғылыми ойлаудың негіздерін қалыптастыру мақсатында қалыптастыруға бағытталған. Пәннің мазмұны магистранттарды магистрлік диссертацияны жазу шеңберінде өзіндік ғылыми жұмысты жоспарлауға және жүзеге асыруға дайындау қажеттілігімен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дирижерлау
  Несиелер: 3

  Пән магистранттың әмбебап, кәсіби (орындаушылық және педагогикалық) дағдыларын жетілдіруге, дирижерлік сыныпта оқу-тәрбие үдерісін жүзеге асырудың психологиялық, педагогикалық, ұйымдастырушылық, әдістемелік негіздерін қалыптастыруға, дирижерлік аппаратты қою әдістемесін зерттеуге бағытталған. Пән әр түрлі үлгідегі орындаушылық коллекцияға шығармашылық басшылық жасау дағдыларын қалыптастырады, музыкалық шығармамен жұмыс істеу барысында орындаушыларды қызықтыра білу, композитор мен тыңдаушы аудиторияның арасында делдал қызметін орындай отырып, өзіндік интерпретаторлық концепцияны қалыптастыру, әртістік, орындаушылық ерік көрсету, тыңдаушыларға энергетикалық әсер ету қабілеті, білімді көрсету, әртүрлі дәуірдің, стильдің, музыкалық репертуарды қамтитын кең музыкалық репертуарды меңгерудің практикалық тәжірибесі., мануалды техниканы дамытудың көмегімен жоғары көркем нәтижелерге қол жеткізу, Шығармашылық-орындаушылық қызметтің нәтижелерін ұсыну, өздерінің концерттік сөз сөйлеулерінің бағдарламаларын ойластырып және мақсатты түрде құру, өзінің шығармашылық-орындаушылық қызметінің нәтижелерін сыни бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ХОР ДИРИЖЕРЛАУ БОЙЫНША ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖОБА
  Несиелер: 5

  Оқу пәні өнер саласының менеджері ретінде іс-әрекетке теориялық-практикалық дайындықты қалыптастыруға бағытталған. Курстың мазмұны арт-индустриядағы шығармашылық үрдістің қазіргі тенденцияларын, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын көрсетеді, шығармашылық қызметтің жеке-шығармашылық стиліне бағыттайды. Курсты меңгеру тыңдаушыларға: шығармашылық жобалаудың өзекті мәселелері, арт индустриясындағы жобалаудың мәні, болашақ маманның кәсіби дайындығындағы пәндік білімнің рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі (жоғары мектепте)
  Несиелер: 5

  "Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі" пәні кәсіби музыкант-маманды ғылыми-педагогикалық бағытта тәрбиелеудің заңдылықтары мен дәстүрлерін тереңдетіп оқытуға бағытталған. Барлық дәуірлер мен стильдердің орындаушылық өнерінің тарихын зерттеудегі ғылыми-зерттеу тәсілінен тұрады. Пәндер практикалық дағдыларды және оқыту әдістемесін жетілдіруге бағытталған. Ғылыми зерттеулер арқылы оқытудың баламалы әдістерін іздеу. Ғылым мен практиканың теориялық және әдіснамалық жетістіктеріне негізделуге және нақты практикалық ұсынымдарды қамтуға тиіс. Шығармашылық бастама және өнертапқыштық, білім алушылардың алдында нақты міндеттер қоя білу, педагогикалық шеберлікті меңгеру үдерісінде қажетті сапаны жеңуге дұрыс жол табу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • МУЗЫКАЛЫҚ ҒЫЛЫМНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
  Несиелер: 4

  Вокалдық орындаушылықтың тарихи дамуының негізгі кезеңдері, заңдылықтары, үрдістері, әр түрлі қоғамдық формациялар мен халықтардың музыкалық мәдениетінің ерекшеліктері, орындаушылық мектептердің даму кезеңдері және вокалдық өнердің эволюциясы туралы түсініктерді қалыптастыру. Батысеуропалық және орыс вокалдық педагогика тарихын зерттеу, әртүрлі елдердің вокалдық мектептеріне салыстырмалы талдау жүргізу; қазіргі вокалдық мектеп тұрғысынан Тарихи әдістерді бағалау; ән айтуды оқыту әдістемелерінің эволюциясы мен белгілі бір дәуірдің вокалдық музыкасын орындауға қойылатын талаптар арасындағы тәуелділікті анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • МУЗЫКАЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
  Несиелер: 5

  "Музыкалық-педагогикалық шығармашылық" пәнін меңгеру мақсаты магистранттардың заманауи музыкант-педагог бейнесін, мамандық профессиограммасын, музыкант-педагог пен білім алушылардың музыкалық шығармашылық кәсіби-тұлғалық дамуының ерекшеліктерін түсінуіне қол жеткізу, сондай-ақ оларда кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТЫ ТАНЫСТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
  Несиелер: 2

  Пән магистранттардың ғылыми және ғылыми-оқу қызметінің нәтижелерін табысты таныстыру үшін қажетті ғылыми мәтінді дайындау ерекшеліктері туралы базалық білім береді. Ғылыми сөйлеу мәдениетін қалыптастыру және ғылыми жұмыстардың коммуникативтік сапасын арттыру. Ғылыми қайраткерлер үшін аса маңызды дағдылар. Жас мамандарды ғылымға тарту үшін әдістемелік база құру. Пән практикалық, әртүрлі мақсатты аудиторияны таныстыру мақсатында ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ұсыну дағдыларын дамытады және үйретеді. Курста ақпаратты ұсынудың, дәлелдер мен қорытындылардың әртүрлі түрлері оқытылады және өңделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Заманауи ғылымның дамуын сын бағалауға қабілетті; тәртіпаралық старатериялар тиімді жолын табуда бағдары бар;эмпирикалық және тәжирбелік ақпаратты дүрыс талдауда қажетті аналитикалық қабілеттерді табу, Ұжымның дәрежесімен байланыстыра отырып өзінің бос ғылыми шығармашылығын нәтижесін жауапты талдауды білу; Философиялық мазмұны бар текстерді анализ бен көзқарастың талдауына,дискусия және полемиканы жүргізудің салдарын, өзінің пікірін көпшілік сөйлеуде және жазбаша түрде аргументті баяндау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON2

  Халықаралық коммуникация нормаларын еркін игеру, қазақ; орыс, ағылшын тілдерінде ғылыми баяндама және мақалаларды еркін мазмүндау,іскерлік келіссөздерді жүргізу.

 • Код ON3

  Мәдиниеттану саласында мамандық істі жүйелендіру және талдау, ұжымның бірігуіне және жанжал жағдайларын шешуге жәрдемдеседі, басшылық саласында психологиялық ілесіп жүрудің практикалық икемін, мәдиниет саласында атқырымдық күйлердің жұмыстарының әдістерін игеру

 • Код ON4

  Психологиялық ерекшеліктерін, орындау өнерінің теориялық негіздерін біледі, музыка орындаушылық саласында шығармашылық іздеуді іске асыруды біледі, бейнелік мазмұнды ашуға қабілетті, музыкалық шығармаға өзінің түсінігін құру.

 • Код ON5

  Жалпы білім беру, қосымша білім беру мекемелеріде, балалардың өнер және музыкалық мектерінде, колледждерде және ЖОО-да және тағы басқа оқу орындарында ғылыми-зерттеушілік,тәрбиешілік, оқу-әдістемелік педагогикалық қызметті іске асыру. Орта кәсіптік білім беру мекемелерінің және жоғарғы мектебінің педагогикалық әдістемелік негіздерін,ұғымдық аппаратын, педагогикалық менеджмент негідерін, мониторингін біледі. Тәрбие және білім беру технологияларын әдістерін жақсарту, қолдану біледі. Тәрбиелік іс-шараларының, оқу сабақтарының әртүрлі түрлерін жобалау және ұйымдастыру; педагогикалық жаңартпаларды қолданып білім беру барысын ұйымдастыру; білім беру барысындағы заманауи оқу-әдістемелік қамтамасыздандыруды жетілдіру; мамандырылған өздігімен білім алу, білім саласында зерттеулер бағдарламаларын жүзеге асыру

 • Код ON6

  Кәсіпкерлік саласында музыкатану білімдерін қолдану қабілеті, музыкалық ғылымның мәселелерін тарихи-мәдини мәнмәтінде түсіну.Бағалаудың тәсілдерін және әдістерін біледі, жоспарлаған нәтижеге жету жолын қояды, мақсат пен міндеттерді қоюды біледі, саладағы нәтижелердің сыни баға дағдыларын меңгерді.

 • Код ON7

  СМИ, білім беру, өнер және мәдиниет мекемелерінде музыкалық-ағартушылық саласында жүзеге асыруға қажетті білім, дағды, машықтардың жиынтығымен игереді, адам өміріндегі өнер маңыздылығын сезінуге қажетті теориясы мен өнер тарихы саласында өз білімін дамыту дайындылығын көрсетеді.

 • Код ON8

  Ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын меңгеру, зерттеу тақырыбы бойынша теориялық және эмпирикалық ақпаратты алу, қабылдау, талдау, өзіндік ғылыми қызметінің нәтижелерін ұсыну қабілеті

Top