Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02143 Халық аспаптары (Қобыз және ОХА) в Қазақ ұлттық өнер университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Қобыз және орыс халық аспаптары» мамандығы бойынша білім бағдарламасының мақсаты - аспапта орындау шеберлігі мінсіз, музыкалық шығармаға өзіндік интерпретация жасай алатын білікті маман тәрбиелеу; мәдениет және өнер ұйымдарында ғылыми-зерттеу қызметін атқарып, сыни ойлау мен сараптамалық білімі бар, алуан мәліметті сыни көзқараспен қабылдай алатын тұлға қалыптастыру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M025 Дәстүрлі музыка өнері
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • АРНАЙЫ СЫНЫП І
  Несиелер: 2

  Пән музыкалық зерттеулер мен музыкатану саласындағы әдебиетті оқытады. Музыканың барлық салаларында әртүрлі үрдістердің терең және қазіргі заманғы көріністерін сатып алу: музыкатану, композиция, әлеуметтану, музыкалық педагогика. Музыкалық өнерді зерттеу, оның мәдениет пен тарихқа әсерін түсіну. Музыкалық талдау, Музыка теориясы, музыкалық таным, музыкалық эстетика туралы білімді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тлі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Кәсіби шетел тілі пәнін оқу кезінде қазақ , орыс тілдері, бейіндік пәндер пәндерімен интеграцияны жүргізу қажет. Материалды оқу кәсіби мәтіндерді сауатты және кәсіби оқуға және аударуға, кәсіби терминдерді қолдана отырып, берілген тақырып бойынша диалог жүргізуге көмектеседі. Курсты оқу ғылыми зерттеу нәтижелерін сауатты және ғылыми тілде жазуға, сондай-ақ ғылыми зерттеу мәселелерін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде талқылауға мүмкіндік береді..

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚАЗІРГІ МУЗЫКА БІЛІМІНІҢ ӘДІСНАМАСЫ
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми қызметтің арнайы кәсіби дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Пәннің мазмұны қазіргі музыка білімінің іргелі жағдайына сүйенеді және музыкалық ғылымның даму тарихын көрсетеді. Пәннің практикалық мәні оқу-зерттеу жұмысымен және ғылыми жұмыстарды жазумен байланысты анықталады. Музыкалық ғылымның мәнін, мағыналық константасын анықтау, оның өзін-өзі тану. Бұған музыкатану білімінің кеңістіктік-уақытша дамуындағы заңдылықтарды, бағыттарды, үрдістерді зерттеу жатады. Музыкатану объектілері мен пәндерін тануда қолданылатын нақты жолдарды, санаттарды, қағидаттарды, әдістерді зерттеу. Герменевтикалық тәсілге байланысты музыкатану ғылымында қолданылатын терминдер мен ұғымдарды ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздерімен таныстыруға, педагогикалық құзыреттілік деңгейін арттыруға, оқу және кәсіби іс-әрекеттерді жүзеге асыру мен игерудің табыстылық факторы ретінде адамның жеке ерекшеліктері туралы тұтас түсінік қалыптастыруға, оқу іскерлігін, ақыл-ой еңбегінің мәдениетін, өздігінен білім алуды дамытуға, педагогикалық білімге сүйене отырып тиімді шешім қабылдай білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің бағдарламасы Басқару психологиясы саласындағы магистранттардың теориялық және практикалық дайындығына бағытталған, пәнді меңгеру барысында алынған білімдер магистранттардың кәсіби көкжиегін кеңейтеді және олардың әлеуметтік - психологиялық құзыреттілігін қалыптастырады, ол қазіргі менеджердің кәсіби - маңызды қасиеттерінің бірі болып табылады. Курсты меңгеру барысында алынған білімдер мен дағдылар әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, өзінің кәсіби қызметі саласында ұжымды басқаруға дайындығын қалыптастыру үшін негіз болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • МУЗЫКАЛЫҚ ӨЛКЕСІНДЕ ЖҮРГІЗУ
  Несиелер: 5

  Республика өңірлерінің музыкалық өлкетануын зерттеу. Қазақстан өңірлерінің музыкалық мәдениетін дамытудағы уақыт пен ұрпақтар сабақтастығы ретінде музыкалық өлкетану ерекшеліктерін анықтау. Қазақстанның әр өңірлеріндегі музыкалық мәдениеттің, республиканың негізгі музыкалық мәдениет орталықтарының қалыптасу және даму тарихын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  "Жоғары мектеп педагогикасы" пәнінің өзектілігі орта және жоғары кәсіптік оқу орындарын қоса алғанда, магистрлерді педагогикалық қызметке дайындау қажеттілігімен байланысты. Ұсынылатын курс магистрлерді педагогикалық процесті ұйымдастырудың ғылыми тәсілдерімен, студенттердің жеке тұлғасын дамыту, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі тәрбиелеу мәселелерімен, факторлар мен жағдайлармен, білім алушылардың жас және жеке мінездемелерімен, сондай-ақ кәсіптік білім беру жүйесінде жүзеге асырылатын педагогикалық қызметтің жетекші сипаттамаларымен және қағидаларымен таныстыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым философиясы мен тарихы
  Несиелер: 4

  Ғылым философиясы ашық және үздіксіз жаңартылып отыратын білім жүйесі болып табылады. нақты ғылыми пәндер бойынша, сондай-ақ Әлеуметтік және мәдени практикаға қатысты. Курсты игеру магистранттарды тірі философиялық дискурсқа, ұлы ғалымдар мен ойшылдармен диалогқа енгізуді білдіреді. Ғылымның тарихы мен философиясын зерттеу тәсілі ойлау еркіндігі мен өз ойларын дәлелдей білуге, ғылымның тарихи дамуы барысында қалыптасқан ғылыми зерттеу стратегиясын түсінуге мүмкіндік береді. Бұл курстың негізгі міндеті магистранттарды ғылымның тарихы мен философиясының іргелі құрамдастарымен таныстыру болып табылады: мәдениет пен философияның даму контекстіндегі ғылыми бағд����рламалардың пайда болу және даму тарихы, Ғылыми білімнің құрылымы және оның даму динамикасы, танымның әлеуметтік-мәдени детерминациясы факторлары, ғылыми этика, тәртіптік және пәнаралық зерттеулердің ерекшелігі, ғылымның қазіргі даму кезеңіндегі ғылыми іздеу және ғылыми зерттеудің стратегиялары..

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • МАМАНДЫҚ I
  Несиелер: 3

  "Мамандық" пәні Орындаушы-музыкантты тәрбиелеуде жетілдірілген тәсілдің мақсатын қояды, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін пайдалана отырып, мақсаты ғылыми зерттеулер контекстінде кәсіби өсу үшін негіз болып табылатын жоғары білім деңгейінде алынған дамытушылық білім мен түсініктерді көрсете білу болып табылады.Музыкалық орындаушылық саласында алған ғылыми-педагогикалық білімді қолдану. Ғылыми-зерттеу қызметі саласында алған білімдеріне сүйене отырып, орындаушылық шеберлікті жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • АРНАЙЫ СЫНЫП ІІ
  Несиелер: 2

  Пән практикалық, жеке тұлға, композитор және орындаушы, сондай – ақ қоғам үшін музыканың маңыздылығын терең түсінеді. Өзінің жеке ой-пікірлерін баяндау, зерттеулердің ғылыми және қолданбалы түрлерінің ережелері мен қорытындыларын дәлелдей білу дағдыларын дамытады және үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ НЕГІЗДЕРІ
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми зерттеудің негізгі дағдыларын, оның жұмыс істеу механизмдері, ғылыми танымның заманауи әдістері мен формаларының жүйесін ғылыми ойлаудың негіздерін қалыптастыру мақсатында қалыптастыруға бағытталған. Пәннің мазмұны магистранттарды магистрлік диссертацияны жазу шеңберінде өзіндік ғылыми жұмысты жоспарлауға және жүзеге асыруға дайындау қажеттілігімен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • II МАМАНДЫҚ
  Несиелер: 3

  Жоғары деңгейдегі мамандарды даярлауға бағытталған тұтас кәсіби жүйе шеңберінде орындаушылық шеберліктің белгілі бір деңгейіне жетуге ықпал ететін объективті критерийлерді анықтау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҒЫЛЫМИ МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН АҒЫЛШЫН ТІЛІ
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсаттар үшін тілді оқыту пәні Академиялық қарым-қатынас мәдениеті: сөйлеу этикеті, сөйлеу тілінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады. академиялық ортадағы мінез-құлық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • МУЗЫКАЛЫҚ ҒЫЛЫМНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
  Несиелер: 4

  Вокалдық орындаушылықтың тарихи дамуының негізгі кезеңдері, заңдылықтары, үрдістері, әр түрлі қоғамдық формациялар мен халықтардың музыкалық мәдениетінің ерекшеліктері, орындаушылық мектептердің даму кезеңдері және вокалдық өнердің эволюциясы туралы түсініктерді қалыптастыру. Батысеуропалық және орыс вокалдық педагогика тарихын зерттеу, әртүрлі елдердің вокалдық мектептеріне салыстырмалы талдау жүргізу; қазіргі вокалдық мектеп тұрғысынан Тарихи әдістерді бағалау; ән айтуды оқыту әдістемелерінің эволюциясы мен белгілі бір дәуірдің вокалдық музыкасын орындауға қойылатын талаптар арасындағы тәуелділікті анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖОБА
  Несиелер: 5

  Пән өнер саласының менеджері ретінде іс-әрекетке теориялық-практикалық дайындықты қалыптастыруға бағытталған. Курстың мазмұны арт-индустриядағы шығармашылық үрдістің қазіргі тенденцияларын, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын көрсетеді, шығармашылық қызметтің жеке-шығармашылық стиліне бағыттайды. Курсты меңгеру білім алушыларға шығармашылық жобалаудың өзекті мәселелерін, арт-индустриядағы жобалаудың мәнін, болашақ маманның кәсіби даярлаудағы пәндік білімнің рөлін түсінуге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • АТҚАРУШЫЛЫҚ ШЕБЕРЛІК
  Несиелер: 3

  Музыканттың орындаушылық шеберлігі, бұл Көркемдік-орындаушылық дәстүрлерді, шығармашылық-сабақтастық байланыстарды және шығармашылық тәжірибені ғылыми талдаудың мәні ретінде орындаудың концептуалды техникалық-мағыналық ұйымының саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі (жоғары мектепте)
  Несиелер: 5

  "Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі" пәні кәсіби музыкант-маманды ғылыми-педагогикалық бағытта тәрбиелеудің заңдылықтары мен дәстүрлерін тереңдетіп оқытуға бағытталған. Барлық дәуірлер мен стильдердің орындаушылық өнерінің тарихын зерттеудегі ғылыми-зерттеу тәсілінен тұрады. Пәндер практикалық дағдыларды және оқыту әдістемесін жетілдіруге бағытталған. Ғылыми зерттеулер арқылы оқытудың баламалы әдістерін іздеу. Ғылым мен практиканың теориялық және әдіснамалық жетістіктеріне негізделуге және нақты практикалық ұсынымдарды қамтуға тиіс. Шығармашылық бастама және өнертапқыштық, білім алушылардың алдында нақты міндеттер қоя білу, педагогикалық шеберлікті меңгеру үдерісінде қажетті сапаны жеңуге дұрыс жол табу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • МУЗЫКАЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
  Несиелер: 5

  "Музыкалық-педагогикалық шығармашылық" пәнін меңгеру мақсаты магистранттардың заманауи музыкант-педагог бейнесін, мамандық профессиограммасын, музыкант-педагог пен білім алушылардың музыкалық шығармашылық кәсіби-тұлғалық дамуының ерекшеліктерін түсінуіне қол жеткізу, сондай-ақ оларда кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТЫ ТАНЫСТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
  Несиелер: 2

  Пән магистранттардың ғылыми және ғылыми-оқу қызметінің нәтижелерін табысты таныстыру үшін қажетті ғылыми мәтінді дайындау ерекшеліктері туралы базалық білім береді. Ғылыми сөйлеу мәдениетін қалыптастыру және ғылыми жұмыстардың коммуникативтік сапасын арттыру. Ғылыми қайраткерлер үшін аса маңызды дағдылар. Жас мамандарды ғылымға тарту үшін әдістемелік база құру. Пән практикалық, әртүрлі мақсатты аудиторияны таныстыру мақсатында ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ұсыну дағдыларын дамытады және үйретеді. Курста ақпаратты ұсынудың, дәлелдер мен қорытындылардың әртүрлі түрлері оқытылады және өңделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Өзінің зияткерлік және жалпымәдени деңгейін дамытады; Зерттеу жұмысында, ұжымды басқару тәжірибесінде білім мен дағдыларды қолданады; Ақпараттық технологиялар көмегімен жаңа білім мен шеберлікті, сонымен қатар өзі қызмет ететін саласымен байланысы жоқ жаңа білім салаларында, практикалық қызметте қолданады; Тиісті әлеуметтік, ғылыми және этикалық мәселелер жөнінде пікір қалыптастыру үшін негізгі мәліметтерді еркін талдай алады

 • Код ON2

  Ғылыми зерттеудің жаңа әдістерін өздігінен үйренеді, қажетінше өзінің кәсіби қызметінің ғылыми және ғылыми-өндірістік профилін өзгертеді; Іскерлік қатынас құралы ретінде мемлекеттік, ұлтаралық, сонымен бірге шет тілін қолданады; Зерттеу жұмысында, ұжымды басқару практикасында білім мен дағдыларды қолданады; Бастама жасайды, сонымен қатар тәуекел жағдайларында жауапкершілікті өзіне алады.

 • Код ON3

  Ақпараттық технологияларды қолдана біледі, нақты материалды белгілі бір параметрлер бойынша бағалай біледі. Зерттелетін құбылыстар мен үдеріс арасындағы тәуелділік пен байланысты ғылыми жалпылау, белгілеу және ғылыми қорытынды жасай біледі.

 • Код ON4

  Музыкалық өнер мен мәдениетті қалың бұқара арасында насихаттау мақсатында ағартушылық жобаларды дамытып, сонымен бірге бұқаралық коммуникация құралдарын қолдана отырып іске асырады; Музыкалық өнер мен білім беру сұрақтары бойынша қоғамдық пікірталастарға қатысады, БАҚпен байланысты іске асырады, пресс-конференция және басқа да PR-акцияларын ұйымдастырады; Өнер мерзімдік басылымдарында, баспаларында, сонымен бірге жалпы профильді баспаларда мәдениет және өнер бөлімдерінде бас редактор қызметін атқарады; Проблемалық мақалалар, ірі шолулар, кітаптар (кітап бөлімдері) түрінде авторлық журналистік-сыни қызметін іске асыру; Музыкалық және музыкалық-театрлық өнер шығармаларын шығару, орындау және қою барысында музыкалық-мәдени және тарихи сұрақтар бойынша кеңес беру.

 • Код ON5

  Кәсіби білім беру мекемелерінде және жоғары білім беру мекемелерінде, сонымен қатар жалпы білім беру мекемелерінде және ОП профиліне сәйкес қосымша білім беру мекемелерінде дәріс береді; Дәріс беретін оқу пәндеріне сай оқу-әдістемелік кешендер, әдістемелік құралдар және материалдарды жасайды; Музыкалық білім беру саласында өзекті мәселелер мен процестерді талдайды, музыкалық білім беру саласында түрлі педагогикалық технологияларды және әдістерді меңгерген.

 • Код ON6

  Қазақстанның субъекттерінің мемлекеттік өкімет органдарында және мәдениет саласында жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, мәдениет және өнер саласындағы мекемелерде, шығармашылық бірлестіктерде және қоғамдарда, білім беру қызметін іске асыратын мекемелерде басқарушылық қызмет атқарады; Концерттік және театралды мекемелердің, түрлі агенттіктердің ұйымдастырушылық-өндірістік жұмысын іске асырады, дәлірек: шығармашылық ұйымның қызметін қамтамасыз етеді, әлеуметтік-мәдени және қаржылай жоспарлау, музыкалық-театралды және концерттік ұйымдарда жобалау және маркетинг; ұйымдастыру және менеджмент бойынша білімін өнер саласында, музыкалық-театралды және концерттік қызметте жобалау және қаржылау қамтамасыз етуде қолданады; музыкалық өнер шығармалары авторларымен олардың өнімдерін насихаттау және көпшілікке таныстыру бойынша жұмыс, музыкалық-орындаушылық және музыкалық-театралдық өнер саласындағы мекемелердің тапсырыстарын орындайды

 • Код ON7

  Жаңа білім беру бағдарламаларын жасайды және олардың практикаға енуіне жағдай жасайды; Мониторинг жасап, ғылыми-практикалық конференциялар, семинарлар, мастер-класстар ұйымдастырып өткізеді.

 • Код ON8

  Музыкалық өнер, мәдениет, білім беру тарихы, теориясы салаларында ғылыми зерттеу жүргізеді; ҒЗЖ кезеңдерімен (бөлімдерімен), кішігірім ғылыми-зерттеушілік жобаларды басқарады, шет тілінде ғылыми мәтін жазады; Әлеуметтік-мәдени салада, сонымен бірге көрермен (тыңдармен) қауымы жөнінде ғылыми зерттеу жүргізеді; дәстүрлі өнер үлгілерін жинақтау, зерттеу және сақтаумен байланысты жұмысты ұйымдастырып іске асырады; өнертану және педагогикалық ғылымдардың проблемалық аясында хабардар; Психолого-педагогикалық ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерін кәсіби талаптарды орындауда қолданады, музыкалық өнер және білім беру саласында өзекті мәселелерді талдайды; Музыкалық өнер және педагогика саласында негізгі теориялық білімді пайдалана алады

 • Код ON9

  Арнайы аспапта мінсіз орындау техникасына ие. Алға қойылған музыкалық-орындаушылық міндеттерді шешкенде ғылыми-шығармашылық әдіс танытуды біледі

 • Код ON10

  Аспапта өзіндік орындаушылық мәнері бар білікті музыкант. Ауқымды концерттік репертуарды меңгерген

Top