Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03137 Әлеуметтану в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты • Әлеуметтік таным саласында кәсіби біліктілікті, толық сапалы кісіби әлеуметтанулық білімді алуға қажетті жағдайларды қамтамассыз ету; • Білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан дамытуға, білім беру үрдісін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті жүзеге асыруға даярлау; • Әлеуметтік қатынастар саласында әлеуметтанушы-практик, әлеуметтанушы-сарапшы, әлеуметтанушы-зерттеуші; әлеуметтік қорғау және әлеуметтік-қамсыздандыру саласында әлеуметтік жұмысшы, оқу орындарында оқытушы және т.б. лауазымдарды иеленетін жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 242
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B038 Әлеуметтану
 • Дайындық бағыты 6B031 Әлеуметтік ғылымдар
 • Ясауитану
  Несиелер: 3

  Сопылық ілімнің ерекшеліктері, Ясауидің өмірі мен ілімі, түркі халықтары тарихында және бүгінгі күндегі Ясауи ілімінің маңызы туралы ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін оқытады. Ясауидің өсиеттері, адамның рухани-моральдық дамуына қатысты ойлары, Ясауи ілімінің қазақ дүниетанымындағы орны, маңызы туралы білім береді. Кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылады. Конструктивті ойлайды, өзінің көзқарасын идеяларға жүгіну негізінде дәлелдейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ата-түрік принциптері
  Несиелер: 3

  «Ататүрік принциптері» пәнінің мақсаты ХІХғ. соңы – ХХғ. басындағы Осман империясының құлауы мен түрік халқының тәуелсіздік үшін күресіне ұласқан тарихи іс-әрекеттерді қарастыру болып табылады. Алғашқы түрік мемелекетінің іргесін салған Мұстафа Кемал Ататүрік негіздеген принциптерін талдау және ашу. Түрік ұлтының көшбасшысы ретінде Мұстафа Кемалдың тарихи суретін сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түркі мемлекеттер тарихы
  Несиелер: 3

  Түркі мемлекеттер тарихы пәні студенттерге өзінің төл тарихы мен мәдениетін, тарихи ерекшелігін ұғып білуді, сондай-ақ, жаһандану процесінде ұлттық болмысын сақтауда қажетті біліммен қаруландыруды мақсат етеді. Түркі халықтарының көне дәуірден бүгінге дейін тарихы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түрік (Қазақ) тілі
  Несиелер: 5

  Түрік тіліндегі дыбыстар: қалыптасуы, артикуляциялық ерекшеліктері, сөздерде орналасу тәртібі, қызметтері және өзгерістерге ұшырау заңдылықтарын кәсіби және тұлғалық тұрғыдан оқытады. Оқу және сөйлеу, тыңдау мен түсіну процесінде қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология саласындағы білімдерді қолданады. Әңгімелесу дағдыларын қалыптастыру мен дамытуға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 2)
  Несиелер: 5

  Түрік тілі пәнінде тілдің лексикасы, сөздердің жасалу жолдары, жалғаулары мен жұрнақтары туралы мәлімет беріледі. Сөзжасамның негізгі жолдары, көп мағыналы сөздердің мағынасы, сөз тіркестері және түрлі қарым-қатынас жағдаяттарында сөздердің қолданылу ерекшеліктерін үйретеді. Конструкциялық диалог ауқымындағы іскерліктері мен дағдыларын нұсқауларға сәйкес жүзеге асырады. Көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті және толерантты.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация
  Несиелер: 4

  Әлеуметтік құрылым – қоғам-ның әлеуметтік жағдайға, өнді-ріс режиміне қатысты бөлек топтарға, топтарға объективті бөлінуі. Қоғамның әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік стра-тификация құбылысы тығыз байланысты. Әлеуметтік стра-тификация – бұл иерархиялық реттелген әлеуметтік теңсіздік, сондай-ақ нәтижесінде қоғам-дық өмірдің субъектілері соци-умда әртүрлі жағдайға ие және белгілі бір әлеуметтік белгілер-ге сәйкес топтастырылуы мүм-кін үдеріс. Осылайша, әлеумет-тік стратификация – қоғамның әлеуметтік құрылымының ди-намикалық көрінісі деп айтуға болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтану тарихы
  Несиелер: 4

  Әлеуметтану тарихын зерделеу студенттер арасында кәсіби әлеуметтанушылық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді, әлемдік және отандық әлеуметтанудың дамуының негізгі тенденциялары мен бағыттарын түсіндіреді. Мақсаты: әлеуметтану тарихы бойынша студенттердің білімін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты белгілі әлеуметтанушылардың теорияларын зерттеу және сыни талдау, білім беруді әлеуметтік феномен ретінде зерттеуде әдіснамалық тәсілдерді меңгеру, алғашқы-мәтіндермен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; өзекті білім беру мәселелерін зерттеу бойынша білім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жастар әлеуметтануы
  Несиелер: 3

  Жастардың әлеуметтануы жас-тар сияқты әлеуметтік топты, сондай-ақ оның қоғам сатысын-дағы орны мен рөлін, жастар жасындағы шекараларды, жас-тардың қажеттіліктерін, топтың ерекшелігін, оның әлеуметте-нуінің ерекшеліктерін, жас ерекшеліктерін зерттейді. Жас-тардың әлеуметтануы ғылым ретінде жастарға қатысы бар, яғни жастардың тіршілік әреке-тінің қандай да бір саласында көрініс табатын немесе жастар-ға әсер ететін жалпы әлеуметтік проблемалармен айналысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рынок әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  «Нарық әлеуметтануы» пәнін оқып үйрену мақсаты - студенттерді нарықтың социологиялық зерттеу әдіснамасы мен әдістерін меңгеру, сондай-ақ кәсіпорындарды басқаруда маркетингтік шешімдерді қабылдау практикасында рыноктың социологиялық зерттеулерін қолдану қажеттілігі мен мүмкіндігін нақты түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  "Кәсіпкерлік әлеуметтануы" пәнін меңгеру мақсаты: кәсіпкерлік қызметтің мазмұны және оны Қазақстанда және шетелде жүзеге асыру шарттары, сондай-ақ оны инновациялық салада жүзеге асыру ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру; кәсіпкерлік теориясындағы негізгі ұғымдар мен тәсілдерді зерделеу;қазіргі заманғы тәсілдер (құралдар мен әдістер) негізінде кәсіпкерліктің эмпирикалық тәжірибесін зерттеу; кәсіпкерлік саласында базалық аналитикалық және аспаптық құзыреттерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтанудағы әдістеме мен әдістер
  Несиелер: 5

  «Әлеуметтанудағы зерттеу әдістеме мен әдістер» курсы болашақ мамандардың заманауи әлеуметтік процестерді, құбылыстар мен оқиғаларды зерттеу және бағалау үшін іргелі теориялық негізге, кең дүниетанымға, социологиялық ойлауға және практикалық дағдыға ие болуын қамтамасыз етуге бағытталған. «Әлеуметтанудағы зерттеу әдістеме мен әдістер» пәні әдіснамалық ойлауды қалыптастыруға және әлеуметтанулық зерттеу жүргізу үшін қажетті әдіснамалық білімді беруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  "Әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау" курсы студенттерді әлеуметтанулық зерттеуді дайындау, ұйымдастыру, сонымен қатар ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазу және ауызша таныстыру ережелерімен таныстырады. Эмпирикалық әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің, сондай-ақ материалды әзірлеуден, әдеби көздерді іздеуден бастап, жазбаша жұмысты ресімдеумен және оны Семинарда, конференцияда, қорғауда ауызша презентациямен аяқтай отырып, ғылыми мәтін жазудың барлық процесі кезең-кезеңмен талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндіріс әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Егер меншік институттары мен нарық сипаттамасы негізінен экономикалық әлеуметтанумен байланысты болса, онда өндіріс институтын қарау социология-лық ғылымның тағы екі саласы-ның – ұйымның индустриялық социологиясы мен социология-сының құзыретіне жатады. Он-да өндіріс тек әлеуметтік инсти-тут ретінде ғана емес, сонымен қатар жүйе мен ұйым ретінде де қарастырылады (мұнда мәселе өнеркәсіптік өндіріс туралы басым болып отыр).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық әлеуметтану
  Несиелер: 3

  «Экономикалық әлеуметтану» пәнін оқытудың мақсаты студенттерді экономикалық дамудың әлеуметтік механизмдері теориясының негіздерімен таныстыру, әлеуметтік процесте экономикалық даму туралы идеяларды қалыптастыру болып табылады. Студенттер қоғамның экономикалық өмірімен танысады, әлеуметтанулық түсініктер мен заңдар тұрғысынан қарайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Құқық негіздері мемлекет және құқық теориясының негізгі түсінігін және қағидаларын кәсіби және тұлғалық тұрғыдан меңгертеді. Сонымен қатар қазақстандық құқықтың жетекші салаларын енгізетін кешенді оқу пәні. Оқу курсында құқық саласының негізін қалыптастыратын құқықтық нормалар мен негізгі түсініктер қарастырады. Болашақ кәсібін меңгеруде өз ойын нақты жеткізуге, жаңа құқықтық шешімдерді нәтижеге сәйкес ұсынуға өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра білуге, қақтығыстарды шешуге, өз көзқарасы мен идеалдарын жақтауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  «Еңбекті қорғау» пәні студенттерге мамандығы бойынша еңбек қатынастарына түскен кезде, өндірісте ҚР Еңбек заңдарымен көзделген еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нормаларды, еңбекті қорғауды ұйымдастыруды, еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару және бақылауды, қызметкерлердің еңбекті қорғау кепілдіктері, еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тергеп-тексеру мен есепке алу тәртіптерін оқытып үйретеді. Өзінің әрекетінде жауапкершілікті сезінеді, техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
  Несиелер: 5

  Акмеологияның негізгі ұғымдарымен таныстырады, олардың әлеуметтік педагог және өзін өзі тану мұғалімінің кәсіби қалыптасуы бағытындағы теориялық білімдерді меңгеруіне ықпал етеді. Өз уақытын тиімді ұйымдастырады, пайдаланады, өзінің әрекетінде жауапкершілікті сезінеді. Әлеуметтік педагогика және қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды түсіндіреді. Таңдаған мамандық саласында олардың әлеуетті мүмкіндіктерін бағалау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жобалар және процестерді басқару
  Несиелер: 5

  Жобаларды басқарудың мәні және түсінігі, жоба мақсаты туралы білімін тәжірибе жүзінде қолданады. Жобалық және тұрақты қызметі, ұқсастығы және ерекшелігі, жобаның фазалары және сатыларын кәсіби тұрғыдан жетілдіреді. Жобаны басқару қызметтері: жоспарлау, басқару, бақылау, ұйымдастыру, әкімшілік және басқа жалпы жүйелік қызметтерін меңгереді. Жобалардың классификациясын, жобаны аяқтау процесін, жобаны түзетуші іс-қимылы және тәжірибиесін, жобаны ақтау мерзімінің мәні мен маңыздылығын ұйымдастыруда заманауи білім беру әдістемесін және технологиясын қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көшбасшылық теориясы
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық теориясы курсының мақсаты - қоғам өміріндегі көшбасшылықтың маңызы, рөлі мен маңыздылығы, сондай-ақ көшбасшылықтың негізгі технологиялары. Курстың мақсаты: көшбасшылық табиғатымен танысу, көшбасшылықтың негізгі теорияларымен, елдің жаңғыртуының қазіргі кезеңіндегі көшбасшылық рөлі; көшбасшылықтың психологиялық аспектілерін, көшбасшының саяси мінез-құлқын анықтайтын, көшбасшылық имиджін қалыптастыру және насихаттау технологияларын, маркетинг негіздерімен таныстыру, көшбасшылық қасиеттерді өзін-өзі дамыту дағдылары мен дағдыларын үйрету, әрі қарай кәсіби және жеке өсуде, көшбасшылықты дамытудың негізгі үрдістерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тұлғааралық коммуникация психологиясы
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік психология мен тіл психологиясында қарым-қатынас психологиясы деп аталатын арнайы саланың негізгі түсініктерін қарастырады. Тұлғааралық қарым-қатынасқа сипаттама беріледі, білімгерлердің бiр-бiрiмен немесе қоғамдағы әлеуметтiк топтармен дұрыс қарым-қатынасқа түсе алуы болашақ маман тұлғасын қалыптастыруда маңызды рөл атқаратынын түсiндiреді. Қарым-қатынас психологиясындағы адамдардың бiр-бiрiн қабылдауы және түсiнуi, елiктеу, сендiру, бiрiккен iс-әрекет және тұлғааралық қатынастар дағдысын қалыптастырды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби цифрлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Студенттер бизнестегі кәсіби бағыттарды алады. Интернеттің кең ауқымын пайдалана отырып, халықаралық бизнес мектептерінің тәжірибесіне негізделген іскерлік және іскерлік жағдайларда кәсіпкерлік ойлауды дамытады. Студенттер кәсіпкерлік, жаһандық стартаптардың мәдениеті, стартаптардың заманауи мәдениеті, кәсіпкерлік пен инновацияның жаңа тенденциялары, салық салу, компанияның басқа құрылымы және оның жұмысы туралы, сондай-ақ кәсіпкерліктің бәсекелестік ортасы туралы білетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік институттар мен процесстер
  Несиелер: 4

  «Әлеуметтік институттар мен процестер» курсы әлеуметтік институттарды, процестерді және олардың қазіргі қоғамдағы рөлін зерттеуге арналған. Пәннің мақсаты: қазіргі заманғы қоғамның негізгі әлеуметтік институттары мен процестерін, оларды қалыптастырудың ерекшеліктері мен ерекшеліктері, қазіргі заманғы қоғамдағы рөлін терең зерттеу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этноәлеуметтану
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты этносоциологияның пәндік саласы мен проблематикасын меңгеру, этникалықтың, ұлттардың және ұлтшылдықтың негізгі тұжырымдамаларын және модераторлық қоғамдағы этникааралық қарым-қатынас пен этникалық саясаттың әсерлерін түсіндіруге мүмкіндік беретін негізгі категорияларды зерттеу және сыни талдау, сондай-ақ өзекті этностық практикаларды әлеуметтанулық түсіндірудің базалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Басқару әлеуметтануы
  Несиелер: 4

  «Басқару әлеуметтануы» пәнін оқып үйрену пәні әлеуметтік жұмыс теориясы мен моделі болып табылады, оның элементтері әлеуметтік жұмыс және әлеуметтік жұмыс саласы ретінде әлеуметтік жұмыс болып табылады. Курстың мақсаты - философия, әлеуметтану және психологиямен байланысты әлеуметтік жұмыстардың теориялық негіздері туралы студенттердің ойларын қалыптастыру; кәсіби әлеуметтік жұмыс ерекшелігі адамның әлеуметтік мәселелерін шешуге және әлеуметтік жұмыс істеу процесінде қоғаммен қарым-қатынасын үйлестіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәңгілік Ел
  Несиелер: 5

  «Мәңгілік Ел» пәнінің іргелі мәселесі «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын ұлттық бағдарлама мәртебесіне дейін көтеріп, жаңартылатын әлемдегі ұғымдардың, қағидалардың және ұстанымдардың мән-мағынасын нақтылайды, әртүрлі көзқарастардың ауқымын қоғамдық сұранысқа орай үйлестіре отырып қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері мазмұны мен түсінігін білуге, қоғамға қауіпті дәрежесін айыра білуге және олардың алдын алып, әшкерелеуде қолданылатын әдіс-тәсілдерді білікті пайдалануды оқып үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениет және дін
  Несиелер: 5

  Дін мәдениеттің субстанциясы, ал мәдениет – діннің формасы туралы ақпараттың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетеді, конструктивті ойлайды, өзінің көзқарасын идеяларға жүгіну негізінде дәлелдейді. Қоғамдық жүйе ретіндегі діннің барлық аспектілері әлеуметтік-мәдени салада көрінеді. Өзіндік тұжырым қалыптастыру үшін әртүрлі көзқарастарды мақсатты түрде зерттейді, командада өз ойын нақты жеткізеді, жаңа шешімдерді нәтижеге сәйкес ұсынады. Өзге халықтардың мәдениетіне толерантты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыни және жүйелі ойлау
  Несиелер: 5

  Сыни ойлау бөлімі - дүниетанымдық ұғымдар мен категориялар арқылы адам өз өмірін қайта құруға талпынады деуге болады. Ол жеке адамның ғана емес, бүкіл қоғамның тыныс-тіршілігін сыни сараптан өткізеді, адам мен қоғамның ақиқатқа жету жолындағы қателіктерін жоюға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Білімгерлерді кәсіпке баулиды, бағыт-бағдар береді. Ғаламтор мүмкіндіктерін кең ауқымда қолдана отырып, халықаралық бизнес мектептердің тәжірбиесіне сүйеніп бизнес кейспен, ойын түрінде кәсіпкерлік ойлауды дамытады. Білімгерлер әлемдегі кәсіпкерлік, стартап мәдениет, заманауи стартап мәдениеті, кәсіпкерлік пен инновацияның жаңа тенденциялары, салық, директор басқа да компания құрылымы және оның жұмысын танысады және кәсіпкерліктегі бәсекелестік орта туралы біледі. Нәтижеге жету үшін іс-әрекеттерді нұсқауларға сәйкес орындайды, дағдысын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбек әлеуметтануы
  Несиелер: 4

  "Еңбек әлеуметтануы" пәнінің мақсаты:сыртқы және ішкі еңбек нарықтарының жұмыс істеуінің әлеуметтік теорияларын, сондай-ақеңбек социологиясының әдіснамасы, әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен қазіргі заманғықоғамтуралы түсінік және дағдыларды меңгеруді болжайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  «Экология және тұрақты даму» пәні экологиялық танымды қалыптастыра отырып, қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздері туралы терең білімді қарастырады. Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және практикалық білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Латын графикасы және орфография
  Несиелер: 5

  Графика-жазу кезінде қолданылатын символдар жиынтығы, орфография-біркелкі жазуды қамтамасыз ететін ережелер жүйесі. "Латын графикасы және орфография" пәні латын жазуын үйретеді. Латын негізді орфографияны үйрену арқылы мемлекеттік тілде іс қағаздар жүргізу технологиясын біледі. Кәсіби қызметте шыңдала отырып, іскерлікпен шығармашылығын арттырып өзін-өзі дамыту қабілеті. Тәжірибеде латын графикасы негізінде өз көзқарасын сауатты дәйектейді, рәсімдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қоғамның әлеуметтік жүйесі
  Несиелер: 5

  Оқу пәнінің негізгі мақсаты-студенттердің қазіргі қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздерін, сондай-ақ қоғамдық жүйелердің әр түрлі типтеріне қатысты осы салада болып жатқан нақты процестерді талдау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Демография және әлеуметтік статистика
  Несиелер: 4

  Статистикалық әдіс қосымша-лары негізінде пән, объект, әлеуметтік, демографиялық өл-шеуге мүмкіндік беретін мін-деттер мен көрсеткіштер жүйе-сі, экономикалық құбылыстар мен процестер қарастырылады. Демография және әлеуметтік-табиғи және көші-қон өсімін талдау кезінде пайда болатын тистиктер халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасына, жұмыс-пен қамтылуына және жұмыс-сыздыққа, өндірістік емес сала-ға, қоршаған ортаны қорғауға, саяси және қоғамдық өмір, қо-ғамдық пікір ерекше көңіл бөледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құқық әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты құқық әлеуметтануының негізгі ұғымдары мен тұжырымдамаларымен, қазіргі заманғы әлеуметтік-құқықтық процестер мен құбылыстарды ғылыми талдау әдістерімен танысу, құқық әлеуметтануының мәні, тарихи эволюциясы және мазмұны туралы білімді қалыптастыру, қазіргі қоғам мен мемлекеттің құқықтық саласының дамуына социологиялық талдау жасай білу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Топ және ұжым социологиясы
  Несиелер: 5

  "Топ пен ұжым әлеуметтануы" пәнін оқыту пәні әлеуметтік топтар мен еңбек ұжымы болып табылады. Еңбек ұжымы әлеуметтік микродеңгейде әлеуметтік процестерді басқарудың субъектісі және объектісі ретінде қарастырылады. Пәннің мақсаты-әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен қазіргі қоғамның үдерістерін әлеуметтанулық зерттеу дағдыларын игеруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қолданбалы әлеуметтанудағы ІТ
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың жалпы мақсаты эмпирикалық зерттеу әдістері мен олардың материалдарын және нәтижелерін түсіндіруге негізделген әлеуметтік құбылыстардың эмпирикалық-аналитикалық білімін қалыптастыру болып табылады. Қолданбалы әлеуметтану курсында ІТ-ның негізгі мақсаты студенттерді әлеуметтануда қолданылатын бағдарламалық өнімдердің ең көп санымен танысу, ғылым мен білім беруде ақпараттық технологияларды пайдалану дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік және экономикалық антропология
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерге әлеуметтік антропологияның бірегейлігін көрсетуге және сол уақытта антропологиялық қорларды ұсынуға, олар социологиялық тұрғыдан кеңейтіп, теориялық және әдіснамалық арсеналды байытады. Курстың мақсаты әлеуметтік және экономикалық антропологияны ғылыми пән ретінде зерттеу болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қолданбалы бағдарламаларды қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Қолданбалы бағдарлама немесе қосымша – белгілі бір міндет-терді орындауға арналған және пайдаланушымен тікелей өзара іс-қимыл жасауға арналған бағ-дарлама. Көптеген операциялық жүйелер қолданбалы бағдарла-малар емес, соны ресурстары компьютер тікелей, ал өзара іс-қимыл жасайды құрал-жабдық-тармен және басқа бағдарлама-лар арқылы операциялық жүйе-сі. Сондай-ақ қарапайым тілде – көмекші бағдарламалар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық социологияның тарихы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Экономикалық әлеуметтанулық әлеуметтану ғылымында пайдаланылатын барлық бай және әртүрлі әдістердің жиынтығын пайдаланады, соның ішінде теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістері мен білімнің өсуі. Біріншісі - синтез, салыстыру, қорыту, жіктеу, типология, тарихи-генетикалық талдау, сондай-ақ тұжырымдарды құруға арналған индуктивті әдіс. Эмпирикалық деректерді алу үшін, экономикадағы сияқты статистикалық деректерді қайталама талдау қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы жобалық іскерлік
  Несиелер: 5

  "Әлеуметтік жұмыстағы жобалық іскерлік" пәнін оқыту пәні – қоғамның және оның сегменттерінің әлеуметтік қажеттіліктерін болжауға және болжауға, әлеуметтік саладағы проблемаларды талдауға, сондай-ақ әлеуметтік жобаларды жүзеге асырудан күтілетін салдарларға негізделген халықты әлеуметтік қорғау саласындағы әлеуметтік жұмыстың ерекше саласы ретінде әлеуметтік-жобалық қызмет. Курстың мақсаты – студенттердің әлеуметтік жұмыстың қажетті тәжірибесі ретінде жобалаудың ерекшелігі туралы түсініктерін қалыптастыру, әлеуметтік-жобалық қызметті ұйымдастыру бойынша практикалық іскерліктері мен дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Социология және әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттерді әлеуметтік психологиядағы теориялық және қолданбалы зерттеулердің негізгі бағыттары, әлеуметтік-психологиялық зерттеулер жүргізу әдістемесі, әлеуметтік-психологиялық диагностика және әлеуметтік-психологиялық оқыту әдісі, экономика, менеджмент және экономикалық әлеуметтану салаларында алынған білімдерді практикалық қолдануымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Зерттеудің сапалық әдістері
  Несиелер: 5

  "Зерттеудің сапалы әдістері" курсы студенттердің әлеуметтанудағы сапалы әдіснаманың теориялық негіздері туралы кешенді білімін, сапалы әлеуметтік зерттеудің сапалы әдістері мен стратегияларын жан-жақты білуін, сондай-ақ сапалы әдіснаманы пайдаланудың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • SPSS деректерді өңдеу
  Несиелер: 5

  SPSS бағдарламасының негізі деректерге қол жеткізу және деректерді басқарудың түрлі нұсқаларын ұсынатын SPSS Base (базалық модуль) болып табылады. Ол жиі пайдаланылатын талдау әдістерін қамтиды. SPSS базасы барлық мәліметтерді енгізуді, іріктеуді және түзетуді, сондай-ақ SPSS ұсынған статистикалық әдістердің көпшілігін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәдениет әлеуметтануы
  Несиелер: 4

  «Мәдениеттану әлеуметтануы» курсы әлеуметтiк теория тұрғысынан әлеуметтiк өмір нысандарының мәдени мазмұнына және қазіргі заманғы мәдениеттiң мәселелерiн қарауға арналған. Әлеуметтік өмірдің мәдени өлшемі, социологиялық теориядағы ең маңызды тақырыптардың бірі болып табылады. Бұл курстың негізгі мақсаты - адамдардың өмірінің әлеуметтік формалары негізінен қазіргі қоғамдардағы әлеуметтік институттардың жүйесін құрайтын мәдени құндылықтар, нормалар, мінез-құлық үлгілері, әдет-ғұрыптар, және т.б. реттеліп, заңды түрде реттелетінін және реттелуін көрсету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  "Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы" пәнін игерудің мақсаты студенттердің қазіргі қоғамдағы бұқаралық коммуникация мәселелерін зерттеудің негізгі теориялық және эмпирикалық бағыттарын меңгеру; бұқаралық коммуникация саласындағы қоғаммен байланыс саласындағы маманның білімін кеңейту және тереңдету; бұқаралық коммуникацияны зерттеудің социологиялық әдістерінің дағдыларын меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Отбасы әлеуметтануы
  Несиелер: 4

  "Отбасы әлеуметтануы" пәнін оқытудың мақсаты студенттерде әлеуметтік өзгерістердің белсенді агенті ретінде отбасы туралы түсініктерді қалыптастыру, әлеуметтік институттар мен институционалдық өзара байланыс арасындағы отбасы жағдайын белгілеу, отбасының өмірлік циклінің әлеуметтік маңызы бар көріністерін және отбасы ішіндегі өзара іс-қимылдарды анықтау болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эмпирикалық әлеуметтану
  Несиелер: 5

  Эмпирикалық әлеуметтану – бұл арнайы әдістерді (сауална-малар, сауалнамалар, сұхбат алу және т.б. статистикалық әдістерді) пайдалана отырып, қоғамдық өмірдің нақты факті-лерін жинауға және талдауға бағытталған әлеуметтік зерттеу лер кешені. Эмпирикалық әлеу меттанудың пайда болуы пози-тивизм принциптерінде социо-логияны құру талпынысымен байланысты болды: әлеуметтік құбылыстардың объективті эм-пирикалық негіздемесін іздеу, әлеуметтік қатынастарды жетіл діру процесіне әлеуметтік ғы-лымның қатысуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аймақ әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  «Аймақ әлеуметтануы» курсы аясында студенттер аймақтық әлеуметтанудың негізгі теориялық ұстанымымен, практикалық ұсыныстарымен танысады, биліктің және басқарманың құжаттарын талдайды, аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын анықтайды. Курстың мақсаты: аймақтың әлеуметтік-экономикалық процестерін жүзеге асырудың ерекшеліктері мен механизмдері туралы, өңірдің қазіргі дамуының доминанттарын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қала мен ауыл социологиясы
  Несиелер: 5

  "Қала мен ауылдың әлеуметтануы" оқу пәнінің мақсаты - қала мен ауылдың қазіргі социологиясы саласындағы бастапқы білімді игеру, болашақ шығармашылық қызметке қатысты социологиялық ойлауды қалыптастыру. Әлеуметтік зерттеулер жүргізу үшін қажетті білім алу. бұл қалалар мен ауылдарды жобалау, қалалық социумның дамуын басқару кезінде негізгі бастапқы көрсеткіштер болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дін әлеуметтануы
  Несиелер: 4

  Курстың бағдарламасы студенттердің діни құбылыстарды білікті социологиялық талдауға дағдыларын дамытуға қызмет етеді. Осыған байланысты курста діндердің тарихы мен морфологиясы туралы кең ауқымды ақпарат бар; дінді түсіндіру тәсілдерін шолу; діндердің классификациясы; әлеуметтану пәнінің және әдістемелік саласының қалыптасу тарихы, тәуелсіз ғылыми пән ретінде; Діннің теориялық және эмпирикалық әлеуметтануының негізгі санаттарын таныстыру. Курстың мақсаты - діннің әлеуметтануының ортақ рубрикасымен біріктірілген негізгі тақырыптар, теориялар мен тұлғалар, зерттеу бағыттары мен проблемалары туралы базалық білім беру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Парламент социологиясы
  Несиелер: 3

  Парламенттің әлеуметтануын зерделеу үшін парламентаризмді әлеуметтанулық білім берудің жеке саласы деп атауға болады. «Парламент» терминін анықтауға назар аудару қажет - демократиялық басқару жағдайында жұмыс істейтін мемлекеттік биліктің ұжымдық органы, оның негізгі өкілеттіктері заңнамалық билік болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 3

  Курсты зерттеу пәні - әлеуметтік жұмыстың теориялық және әдіснамалық негіздері, оның ішінде ұйымдастырушылық, құқықтық, ресурстық және т.б. маңызды компоненттері. Курстың бағдарламасында мемлекеттік және басқа да әлеуметтік жұмыстардың теориялық және әдіснамалық аспектілерін зерттеуге маңызды орын беріледі; халықты әлеуметтік қорғаудың экономикалық негіздері. Курстың мақсаты болашақ мамандарды халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі нысандар мен әдістермен қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қоғамдық пікір әлеуметтануы
  Несиелер: 3

  «Қоғамдық пікірдің социологиясы» курсы студенттерге, болашақ кәсіптік әлеуметтанушыларға, қоғамдық пікірдің қасиеттері мен қасиеттеріне, әлеуметтік тұжырымдаманы әлеуметтанудың негізгі тұжырымдамалық санаттарына айналдыруға бағытталған. Қоғамдық пікірді зерттеудің негізгі теориялық және әдіснамалық тәсілдерін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси аксиология
  Несиелер: 5

  Бұл пән саяси идеологияның қалыптасуының, дамуының және құрылымының жалпы заңдылықтарын халықаралық қатынастардың маңызды акторлары ретінде әлеуметтік қауымдастықтардың іс-әрекетін ұзақ мерзімді бағдарламалау және өзін-өзі жазу құралы ретінде зерттейді. "Саяси аксиология" курсының мақсаты студенттерді мемлекеттің сыртқы және ішкі саясатының маңызды факторы ретінде саяси идеология туралы ғылымның пәнімен, әдісімен, категориялық құрамымен және проблематикасымен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Девианттық мінез-құлық әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  «Девиантты мінез-құлық әлеуметтануы» пәнін меңгеру мақсаты «девиантты мінез-құлқының» тұжырымдамасын анықтауға, әлеуметтік нормалар мен әлеуметтік бақылау формаларының өзгеру ерекшеліктері мен ерекшеліктеріне, девиантологияның классикалық және заманауи теорияларының негізгі ұғымдарын зерттеу болып табылады. Девиантты көріністердің үлгілерін зерттеу және анықтау. Девиантология теориясының негізгі ережелерімен психологиялық-антропологиялық және социологиялық бағыттарымен танысу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұрғындарды әлеуметтік қорғау
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту объектісі Қазақстан қоғамының қазіргі даму кезеңінде қалыптасқан Халықты әлеуметтік қорғау жүйесі болып табылады. Оқыту пәні-Қазақстандағы Халықты әлеуметтік қорғау ерекшелігі. Курстың мақсаты – халықты әлеуметтік қорғау жүйесі туралы түсінік беру, студенттерді Халықты әлеуметтік қорғаудың негізгі ұғымдары мен мәселелері қатарына енгізу, Нормативтік-құқықтық актілер ағымында бағыттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қақтығыстар әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  «Қақтығыстар әлеуметтануы» пәнінің мақсаты - жанжалдардың механизмдері туралы ғылыми идеяларды қалыптастыру, осы жағдайларға барабар жауап беруді үйрету, олардың оңтайлы жолдарын іздестіру, адамның моральдық қасиеттерінің болашақ көшбасшысы, қазақстандық қоғамның әлеуметтік процестерін меңгерудегі патриотизм мен төзімділікті тәрбиелеу. Қазақстандағы және бүкіл әлемдегі өзгеретін, күрделі жағдайға бейімделу; студенттердің жалпы және саяси мәдениетін арттыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адам және қоғам
  Несиелер: 5

  "Адам және қоғам" курсы терең теориялық ойлардың негізі бола алатын тақырыптарды, идеяларды, ережелерді қамтиды. "Адам және қоғам" оқу курсының мақсаты саяси-құқықтық, экономикалық және мәдени құбылыстар мен үрдістер туралы білім негізінде жеке тұлғаны қалыптастыру, азаматтық (азаматтық) құзыреттер кешенін иелену, социум мен тұлғаға адамгершілік-құндылық қарым-қатынасты қалыптастыру, қазіргі қоғамда тиімді қызмет ету және бейімделу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қақтығыстар әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  «Қақтығыстар әлеуметтануы» пәнінің мақсаты - жанжалдардың механизмдері туралы ғылыми идеяларды қалыптастыру, осы жағдайларға барабар жауап беруді үйрету, олардың оңтайлы жолдарын іздестіру, адамның моральдық қасиеттерінің болашақ көшбасшысы, қазақстандық қоғамның әлеуметтік процестерін меңгерудегі патриотизм мен төзімділікті тәрбиелеу. Қазақстандағы және бүкіл әлемдегі өзгеретін, күрделі жағдайға бейімделу; студенттердің жалпы және саяси мәдениетін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Демография
  Несиелер: 5

  "Демография" пәнін оқып үйрену халықтың көбеюінің негізгі түсініктері мен принциптерін, халықтың құрылымын, демографиялық талдау әдістерін, демографиялық саясат пен демографиялық болжамдау бағыттарын, урбанизация мен көші-қон процестерін, сондай-ақ Қазақстандағы демографиялық жағдайды талдауды қарастырады. Курстың мақсаты студенттердің Қазақстанда және шет елдерде демографиялық үрдістерді талдау әдістері мен қалпына келтіру үрдісінің ерекшеліктері туралы білімдерін қалыптастырудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан тұрғындарының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Көші-қон процестері көп қырлы және күрделі құбылыс болып табылады. Ол әртүрлі аспектілерде зерттеледі: демографиялық, тарихи, этнографиялық, экономикалық, әлеуметтану, саясаттану. Қызығушылықтың қыр-сырын анықтаған зерттеушілер белгілі бір мәселелерді қарастырады, осы құбылысқа өз көзқарастарын қолданады. Сонымен қатар, посткеңестік кеңістіктегі көші-қон үдерістерінің ұлттық ерекшелігі қоғамдық-саяси процестің ажырамас бөлігі ретінде қоғамды жаңғырту мен модернизациялау тұрғысында нақты қарастырылған жұмыстар жоқ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұлға әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  "Тұлға әлеуметтануы" пәнін оқытудың мақсаты: тұлғаны әлеуметтанулық зерттеудің білім, білік және дағды кешенін қалыптастыру; тұлғаның негізгі әлеуметтік типтері туралы түсініктерді қалыптастыру; қоғам типінің және жеке тұлға типінің өзара байланысын түсіну; адамның өзін-өзі жүзеге асыруы тұрғысынан қазіргі қоғамның негізгі мәселелерін қарастыру; тұлға проблемасына психологиялық және әлеуметтанулық көзқарастың ерекшелігін түсіну.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Оқу-танымдық. БІЛІМІН ҚОЛДАНУ: -білімін және дағдыларын тәжірибе жүзінде дамытады

 • Код ON2

  АҚПАРАТТЫ СЫНИ ОЙЛАУ АРҚЫЛЫ БАСҚАРУ: -Әлеуметтік ақпараттың артықшылықтары жазып көрсетеді -Әлеумметтік ақпараттың кемшіліктерін сыни көзқараспен бағалай анықтайды - көзқарасын дәлелдей алады және жаңа шешімдер ұсынады

 • Код ON3

  АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ: -заманауи ақпараттық технологияларды меңгеру -әлеуметтанулық салада ақпараттық технологияларды қолдануға қабілетті -АКТ құралдарын өзінің кәсіби іс-әрекетіне сәйкес дәлдікпен басқарады

 • Код ON4

  ӨЗІН-ӨЗІ ДАМЫТУ: -қоғамның өзекті әлеуметтік мәселелерін шешу арқылы кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылу қабілеті

 • Код ON5

  ӨЗІН-ӨЗІ ҰЙЫМДАСТЫРУ: -өз уақытын тиімді ұйымдастыруға, жауапкершілікті өзіне қабылдауға -қазіргі қоғамның өзекті мәселелерін анықтауға қабілетті

 • Код ON6

  ТОПТА ЖҰМЫС ЖАСАУ: - топта жұмыс істеуге қабілетті, зерттеу алаңы бойынша жаңа шешімдер ұсына талдайды -өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра талдайды, қақтығыстарды шешуге қабілетті

 • Код ON7

  ЭТИКА ЖӘНЕ ҚҰНДЫЛЫҚТАР: -қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды талдайды - әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу барысында әдептік нормаларды сақтайды.

 • Код ON8

  ҚОҒАМ ЖӘНЕ КӘСІБИ ОРТАДА КОММУНИКАТИВТІ ДАҒДЫЛАРДЫ ҚОЛДАНУ: -әлеуметтік мәселелерді зерттеу, талдау, сараптау барысында ауызша және жазбаша сөйлеу әрекеттерін жүйелі, сауатты, дәлелді және нақты қолдану

 • Код ON9

  Кәсіби.ӘЛЕУМЕТТІК ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ: -ғылыми зерттеулерді жобалайды және жүргізеді - алынған нәтижелерді сыни тұрғыдан қарастырады - статистикалық сараптаудан өткізеді -жарияланымдардың ережелерін талдайды

 • Код ON10

  ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ АҚПАРАТТАРДЫ ТАЛДАУ ҚЫЗМЕТІ: -әлеуметтанулық талдаудың әдістерін меңгере отырады -мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердің, адам мен қоғамның өзара әрекеттесу мәселелерін зерттеумен айналысады - әлеуметтік, әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-саяси талдау жасайды -әлеуметтік-демографиялық институттарда әлеуметтанулық талдаулар жасауға қабілетті

 • Код ON11

  ӘЛЕУМЕТТАНУЛЫҚ БОЛЖАУ САРАПТАМАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ: -қазіргі заманғы әлеуметтанудың негізгі теорияларын, әлеуметтанушы ғалымдардың концепияларын меңгереді -қоғамдағы әр түрлі мәселелерін зерттеу барысында қолдануға қабілетті -түрлі әлеуметтік топтардың әлеуметтік іс-әрекеттерін бағалауға кеңес бере білуге қабілетті

Top