Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10101 Қоғамдық денсаулық сақтау в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты "Қоғамдық денсаулық сақтау" мамандығының модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты-бітірушіге (бакалаврға) оның табысты жұмысына ықпал ететін кәсіби құзыреттілікті меңгеруге мүмкіндік беретін біліктілік мақсаттарынан (бакалавриат деңгейінде) сүйене отырып, білім беру бағдарламасының мазмұнын дәйектілікпен қалыптастыру және оңтайландыру. Модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты денсаулық сақтау саласындағы белгіленген талаптар мен стандарттарға сәйкес қоршаған ортаның, Еңбек және халықтың тамақтануының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, денсаулық сақтаудың басымдықтары мен саясатын әзірлеу үшін қызметтің саласы қоғамдық денсаулықты қорғау және нығайту, денсаулықтың негізгі көрсеткіштерін, оның ішінде қауіптілігі жоғары халық топтарын зерттеу жолымен халықтың өмір сүру сапасын жақсарту болып табылатын білікті білікті білікті білікті білікті мамандар даярлау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B089 Қоғамдық денсаулық сақтау
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Білім беру саласы 6B10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 6B101 Денсаулық сақтау
 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Отан тарихының концептуалды негіздері, кезеңделуі, тарихнамасы. ХХ ғасыр басындағы Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси ахуал. 20-40 жж. мемлекеттік құрылыстың кеңестік моделін жүзеге асыру. Қазақстан ХХ ғ. 2-жартысында.Экономикалық дамудың қазақстандық моделі, әлеуметтік жаңғыру, этнодемографиялық үдерістер, ұлтаралық келісімнің нығайтылуы, рухани жаңғыру. Жаңа тарихи сананы қалыптастыру саясаты. Н.Назарбаев – тарихи тұлға.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Модуль `Фундаментальды медициналық ғылымдар` (часть 1)
  Несиелер: 15

  Тірек-қимыл аппаратының жалпы анатомиясы.Ішкі мүшелер туралы ілім (асқорыту, тыныс алу және несеп-жыныс жүйелерінің, сезім мүшелерінің құрылысы және қызметі). Интеграцияланатын жүйелердің анатомиялық сипаттамасы (жүрек-қантамыр, жүйке және эндокринді жүйелер). Ақуыздардың және нуклеин қышқылдарының құрылысы мен қызметі.Нуклеин қышқылдары мен ақуыздардың биосинтезі. Клетканың генетикалық аппараты. Молекулалы – генетикалық зерттеу әдістері. Даму генетикасы Медициналық генетика. Медициналық генетиканың негіздері. Популяцилық генетика негіздері. Экогенетика мен фармакогенетика негіздері. Ағза және гомеостаз туралы ұғым. Ағзаның физиологиялық үрдістері және функциялары. Қозғыш тіндер физиологиясы. Ішкі бездер. Орталық жүйке жүйесінің қызметі және маңыздылығы. Кан жүйесі, Жүрек – қантамыр,Тыныс алу, Бүйрек, Талдағыштар, асқорыту, Жоғары жүйке жүйесінің зат және энергия алмасуы физиологиясы. Жылудың реттелуі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық әлеуметтануы
  Несиелер: 3

  Денсаулық әлеуметтануы: Денсаулық әлеуметтануының объектісі, пәні, негізгі міндеттері; - денсаулық социологиясы дамуының тарихи кезеңдері; - ҚР денсаулық әлеуметтануының қазіргі мәселелері; - медициналық статистика, демография, денсаулық сақтауды ұйымдастыру; - медицина тарихы денсаулық әлеуметтануы объектісі ретінде; - әлеуметтік ғылымдар жүйесіндегі әлеуметтану орны.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 10

  Бағдарлама жалпы білім беретін `Қазақ тілі` пәнін жаңартылған мазмұнда оқып үйренуге және рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы шеңберінде студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. Үш тілді және «Рухани жаңғыру» (ұлттық сананы рухани жаңғырту) мемлекеттік бағдарламаларын іске асыру контекстінде тұлғааралық, әлеуметтік, кәсіби, мәдениетаралық қарым-қатынас салаларында орыс тілінде танымдық және коммуникативтік қызметті жүзеге асыруға қабілетті білім алушының тілдік тұлғасын дамытуға арналған. «Орыс тілі» пәнінің мазмұны маманның жалпы мәдени, зияткерлік, әлеуметтік және кәсіби сапасын біріктіретін лингво-кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Оқыту арнайы бағыттағы мәтіндермен жұмыс барысында жүргізіледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-саяси пәндер модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология)
  Несиелер: 8

  Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер жүйесі: мақсаттары, міндеттері, негізгі категориялары мен ұғымдары. Әлеуметтік-саяси, рухани-мәдениеттанулық және психологиялық теориялар: олардың Егемен Қазақстанның қазіргі даму кезеңіндегі практикалық қолданылуының ерекшеліктері. Қазақстан Республикасының негізгі маңызды әлеуметтік-саяси құжаттар және Стратегиялық бағдарламалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоғамдық денсаулық
  Несиелер: 5

  Қоғамдық денсаулық - бұл халықтың физикалық, психикалық және әлеуметтiк аман-есендiгiнiң кешендi сипаттамасы, азаматтардың салауатты өмip салтын сақтауға, аурулар мен жарақаттардың алдын алуға, сонымен қатар қоршаған ортаның қолайсыз факторлары әcepiн болдырмауға жұмсалған қоғамдық күш салудың нәтижесiн көрсетедi. Денсаулықтың әлеуметтiк жағдайға байланысты eкeнін мойындау ХХ ғасырдағы тарихи оқиға болды. Дүниежүзiлiк денсаулық caқтay ұйымының жарғысындa және көптеген негiзгi құжаттарда : «Денсаулық - бұл ауру немесе дене кeмicтiгiнiң болмауы ғана емес, бұл физикалық, психикалық және әлеуметтiк толық аман-есендiк» деп бекiтiлген. Қоғамдық денсаулық динамикалылығы және патология типтерiнiң өзгеруi, медицина саласының бiрi және оқу пәнi ретiнде қоғамдық денсаулық сақтаудың алдына жаңа мақсаттар мен мiндеттердi қойды, оны жаңа фармациядағы болашақ мамандар шешуi тиiс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі
  Несиелер: 10

  Білім беру бағдарламасының даму қорытындысы бойынша студенттің келесі нәтижелері бар:қасындағы студенттің коммуникативтік ниетін түсіну негіздерін жүйелейді,қарым-қатынастың сәйкес келетін түрін таңдау,тілдік нормаға сәйкес өзінің жеке қарым-қатынасын, өзінің ойын білдіру,әлеуметтiк-мәдени және жалпы кәсiптiк сипаттағы мәтiндердегi ақпараттарды мазмұндау және хабарлау, лингвистикалық сипаттау дағдыларын игеру,тілдік қарым-қатынасты грамматикалық негізде дұрыс және сауатты қолдана білу,коммуникативтік қарым-қатынас актілерін дұрыс құрастыра білу дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Оқу барысында сөйлеу белсендігінің 4 түрі әлеуметтік-мәдени, жалпы - кәсіби, кәсіптік-бағытталған және арнайы-кәсіби қарым-қатынас сияқты тақырыптардан тұратын танымдық-лингвистикалық-мәдени кешендер түрінде меңгеріледі.Төмедегі дағдыларды біледі: қасындағы студенттің қарым-қатынастық ойын түсінгенің көрсетеді, қарым-қатынастың сәйкес түрлерін тандайды, сөйлеу нормаларына сәйкес өзінің қарым-қатынастық ойын білдіреді, әлеуметтік-мәдени, жалпыға ортақ кәсіби және кәсіби сипаттағы мәтіндерде ақпарат алмасу, түсіндіру және қорытындылау дағдыларын меңгереді,коммуникативті әрекетті жасау дағдыларын меңгереді, грамматикалық түрде дұрыс және лексикалық түрде тілдік құралдарды пайдаланады, тезисты ұсынудағы дайындық пен қабілетті, пікірді айтуға, түрлі мәселелер бойынша ақпаратты шығару және сыни ойлауды көрсетеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әр түрлі салалардағы кәсіби қызметте, ғылыми және тәжірбиелік жұмыс үшін, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттарда пайдалануда студенттердің кәсіби және тұлғалық құзыреттіліктерін игеруге мүмкіндік береді. Курс тәжірибелік мақсатымен қатар, білім беру және тәрбиелік мақсаттарда, студенттердің ой-өрісін кеңейтуге жалпы мәдениеті мен білімділігінің өсуін іске асырады. Міндеттері: • қолданбалы бағдарламалар дестелерін пайдалану туралы түсірік беру; • есептеу жүйелерінің архитектурасы, операциялық жүйелер және желілер туралы түсінік беру; • негізгі желілік және веб-қосымшаларды әзірлеудің тұжырымдамасы мен ақпараттық қауіпсіздік негіздерімен таныстыру; • ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың және электрондық оқыту қағидаттарын мазмұндау; • өзіндік шығармашылық ізденіс жүргізуді үйрену; • қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері мен олардың даму тенденцияларын меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Философия
  Несиелер: 5

  Философияның пайда болуы мен дамуы. Ойлау мәдениетінің қалыптасуы. Философияның пәні мен әдістері. Сана, жан мен тіл. Болмыс. Онтология және метафизика. Таным мен шығармашылық. Білім, ғылым, техника және технологиялар. Адам философиясы және адамның құндылықты әлемі. Өмірдің мәні. Этика. Құндылықтар философиясы. Еркіндік философиясы. Өнер филоософиясы. Қоғам және мәдениет. Тарих философиясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Денсаулықты нығайту негіздері
  Несиелер: 5

  Денсаулықты нығайтудың және салауатты өмір салтын насихаттаудың теориялық негіздері. Денсаулықты нығайту бойынша профилактикалық бағдарламаларды ұйымдастыру принциптері. Денсаулықты нығайту және аурулардың алдын алу тұжырымдамасы. Салауатты өмір салтын ілгерілету мен денсаулықты нығайтуды басқару жөніндегі ұлттық және халықаралық стратегиялар, бағдарламалар мен ұсынымдар. Профилактикалық қызметті реттейтін нормативтік құжаттар. Денсаулықты нығайту үшін қолданылатын әдістер мен технологиялар. Орындаушылармен ынтымақтастық (пәнаралық команда).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Денсаулық сақтаудағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Мақсаттары: -денсаулық сақтаудағы ақпараттық жүйелер туралы базалық кәсіби түсінік қалыптастыру Міндеттері: Студенттердің әртүрлі ақпараттық технологияларды, атап айтқанда, денсаулық сақтауды басқару жүйесінде меңгеруі Бүгінде денсаулық сақтау жүйесіне ақпараттық жүйелерді енгізу барысында ақпараттық қолдау көрсетуге, медициналық көмек және денсаулық сақтау саласын басқарудың негізгі міндеттерін шешетін ақпараттық желілер қажет. Денсаулық сақтауға ақпараттық технологияларды енгізу ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, іздеу, тарату, беру және ұсыну үшін ақпараттық жүйелерді құруды талап етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қоршаған орта гигиенасына кіріспе
  Несиелер: 5

  Гигиенаны зерттеудің мақсаты, міндеттері, әдістері. Заманауи экономикалық және саяси мәселелерді шешудегі гигиена мен экологияның орны мен рөлі. Гигиеналық нормалар туралы түсінік, қоршаған ортаны сауықтыру және адам денсаулығын нығайту үшін гигиеналық нормалаудың маңызы. Қоршаған орта, топырақ, су гигиенасы, тамақтануды ұйымдастыру, радиациялық қауіпсіздік, өндірістік факторлар, тұру, оқыту жағдайлары, олардың ересек және балалар денсаулығына әсері туралы түсінік. Ластану көздері, құрамы. Санитарлық-гигиеналық зерттеу техникасы. Халықтың жалпы аурушаңдығының экологиялық факторлармен себеп-салдарлық байланысы, шешу жолдары. Қоршаған ортаның ластануын төмендетуге бағытталған санитариялық-эпидемияға қарсы іс-шараларды әзірлеу және жүргізу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дене шынықтыру
  Несиелер: 4

  Ұйымдастыру қабілеттерін және мүмкіндіктерін дамытуда дене шынықтыру-спорттық қызметтегі түрлі формалар.Спорт түрлерін және дене жаттығуларын салауатты өмір сүруде қолдану. - дене шынықтырудың сауықтыру-реабилитациялық, туризмнің спорттық-сауықтыру, жаттығулар жүйесінің әдістерін қолдануға үйрену, жаттығулар жүйесі, (дамытқыш, сақтандырғыш, қалпына келтіргіш) кәсіби аурулардың емделуінен сақтандыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Медициналық статистика көмекшісі ретінде өндірістік практка
  Несиелер: 1

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Модуль `Фундаментальді медициналық ғылымдар` (бөлім 2)
  Несиелер: 15

  Микроорганизмдердің морфологиясы, физиологиясы, экология және патогенді қасиеттері; Жұқпалы ауруларды микробиологиялық диагностикалау тәсілдері. Антимикробты емнің принциптері. Медициналық, биологиялық зерттеулердің негізгі болып саналатын химиялық зерттеу тәсілдері; Ағзадағы негізгі метаболизм үрдістерінің зандылықтарымен олардың реттелу механизмдерімен таныстыру; биохимиялық зерттеулермен және олардың нәтижелеріне қарап адам денсаулығының жағдайын бағалау. Дәрілік заттардың ағзаға сінуі мен таралуы және әсері; дәрілік заттардың жағымсыз әсері, дәрілік заттармен жедел улану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Биостатистика
  Несиелер: 5

  Максаты: Биостатистика бойынша теориялық білімді, статистикалық өңдеу әдістерін және қолданбалы бағдарламалық пакеттерді қолдану дағдыларын, ғылыми талдау дағдыларын және оларды қолдануды дамыту Міндеті: Келесі білім мен дағдыларды үйрену: • зерттеу методологиясы • статистикалық талдау әдістерін таңдау • медициналық берілгендерді өз бетімен жинау, өңдеу және талдау • өз бетінше және жауапкершілікпен зерттеу жұмысын жүргізу қабылеттілігі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Заңнамаға және денсаулық экономикасына кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны: Денсаулық сақтау жүйесінің әлеуетін нығайту үшін барлық мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру, медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін жақсарту, медициналық саланы қаржыландыру және басқару жүйесінің тиімділігін арттыру, ресурстарды тиімді пайдалану. Халықты жаппай қамту, әлеуметтік әділеттілік, сапалы медициналық көмекпен және Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымының `Денсаулық - 2020` саясатының негізгі қағидаттарына сәйкес денсаулық үшін ортақ жауапкершілікті қамтамасыз ету принциптерін сақтай отырып, денсаулық сақтау мәселелеріндегі проблемаларды шешу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дене шынықтыру
  Несиелер: 4

  Ұйымдастыру қабілеттерін және мүмкіндіктерін дамытуда дене шынықтыру-спорттық қызметтегі түрлі формалар.Спорт түрлерін және дене жаттығуларын салауатты өмір сүруде қолдану. - дене шынықтырудың сауықтыру-реабилитациялық, туризмнің спорттық-сауықтыру, жаттығулар жүйесінің әдістерін қолдануға үйрену, жаттығулар жүйесі, (дамытқыш, сақтандырғыш, қалпына келтіргіш) кәсіби аурулардың емделуінен сақтандыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қоршаған орта және денсаулық - 1
  Несиелер: 5

  Экологиялық токсикология негіздері. Улылық механизмдері. Шаруашылық-ауыз сукөздері мен жүйелері. Жұқпалы және паразитарлы аурулар таралуындағы су факторының рөлі. Емдік және емдік-алдын алу тамақтану. Тағамдық құндылық және тағамдық азықтүліктердіңсанитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздігі. Балалар мен жасөспірімдердіңденсаулық жағдайы: түсінігі және оны құраушы факторлары. Денсаулық критериилері,денсаулық топтары, өсу және даму сатысындағы ағзаның денсаулық жағдайына әсерететін қоршаған орта факторларын зерттеу әдістері. Нормалық-құқықтық құжаттар.Аурухана құрылысының қазіргі кездегі гигиеналық мәселелері. Ауруханалардыңорналасуына және аурухана аймағының жоспарлануына қойылатын гигиеналық талаптар.Медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекциялардың алдын алу қағидалары.Аурухана бөлмелерінің микроклиматы, жарықтануы, инсоляциялық тәртібінің түрлері, ауаластануының көздері. Ауаны санациялау әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Зерттеу негіздері. Биоэтика
  Несиелер: 5

  Биоэтика туралы жалпы түсінік. Биоэтикадағы этикалық теориялардың негізгі типтері. Денсаулықсақтау жүйесінің қазіргі заман этикалық проблемалары. Биоэтика принциптері. Биоэтиканың негізгі ережелері. Дәрігерлердің моральдық міндеттері мен құқықтары. Дәрігерлік құпия. Гиппократ анты. Қазіргі заман медицинасында Гиппократтың этикалық идеяларының рөлі. Дәрігерлік қате және оларды жеңу жолдары. Пациент пен дәрігер арақатынастарының негізгі үлгілері. Қоғамдық денсаулықсақтау қызметкерлерінің этикалық тәртібінің ерекшелігі. Дәрігер жауапкершілігі проблемасы. Пациенттер құқықтары. Ятрогендік аурулар. Өлу, реанимация жасау, өлімнің биоэтикалық проблемалары. Эвтаназия. Адамдар мен жануарларға медициналық-биологиялық эксперименттер және клиникалық зерттеулер жүргізу этикасы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Денсаулық сақтау және заңнама саясаты
  Несиелер: 8

  Мемлекеттің саяси қолдауы және алынған әлеуметтік міндеттемелерді орындау кепілдігі. Денсаулық сақтау жүйесінің әлеуетін нығайту, медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін жақсарту үшін барлық мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру, медицина саласын басқару және қаржыландыру жүйесінің тиімділігін арттыру, ресурстарды ұтымды пайдалану. Халықты жаппай қамту, әлеуметтік әділеттілік, сапалы медициналық көмекпен және денсаулық үшін ортақ жауапкершілікті қамтамасыз ету принциптерін сақтай отырып, денсаулық сақтау мәселелеріндегі проблемаларды шешу. Қоғамдық денсаулық сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылдың тиімділігін арттыру. Профилактикалық іс-шараларды, скринингтік зерттеулерді күшейту. МӘМС медициналық көмекті ұйымдастыруды, басқаруды және қаржыландыруды жетілдіру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Психологиялық саулық
  Несиелер: 2

  Жаңа, ХХІ ғасыр – тұлғаны зерттеу ғылымының ғасыры ретінде тұрақсыз, өзгермелі, күрделі әлеуметтік-экономикалық жағдайда өмір сүру мәселесі алдыңғы қатарға шығады және де бұл бірінгші кезекте психологияның басты рөлде екенін көрсетеді. «Психологиялық саулық» бағдарламасын оқыту болашақ қоғамдық денсаулықсақтау қызметкерлеріне практикалық медицинаның әртүрлі саласындағы ғылыми және практикалық іс-әрекеттің болмысына жалпы теориялық ережелерін қолдануын қамтамасыз етеді. Өйткені, өзінің жеке және тұрғындар денсаулығына, келешек ұрпақ денсаулығына жауапкершілік – болашақ қоғамдық денсаулықсақтау қызметкерлерінен жоғары интеллектіні және кәсіби шеберлікті талап етеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Денсаулықты нығайту және аурулардың алдын алу-І
  Несиелер: 5

  Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштерді зерделеудің әдістемесі. Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінде оқу – тәрбиелеу процесін гигиеналық бағалау. Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінде дене тәрбиесін гигиеналық бағалау. Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінің жабдықталуы мен жиһаздарына қойылатын гигиеналық талаптар. Балалар мекемесіне инфекция ену жолдарымен күрес. Мектеп, мектеп интернат, жазғы сауықтыру және мектептен тыс мекемелерде эпидемияға қарсы тәртіпті сақтау ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Денсаулықты басқару негіздері
  Несиелер: 5

  Салауатты өмір салтын қалыптастыру - бұл денсаулықты сақтауға, салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған іс-шаралар кешені, азаматтарды өз денсаулығы мен өз балаларының денсаулығы үшін жеке жауапкершілікке ынталандыру, салауатты өмір салтын, оның ішінде балаларда қалыптастыру бойынша жеке тәсілдерді әзірлеу, аурулардың даму қаупі факторларымен күрес, темекіні пайдаланудың және алкогольді шектен тыс пайдаланудың зияны туралы халыққа ақпарат беру және хабардар ету, әлеуметтік маңызы бар аурулардың алдын алу, оның ішінде балалар арасында, белсенді өмір сүру ұзақтығын арттыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Денсаулықтаумен байланысты инфекциялар
  Несиелер: 3

  Медициналық мекемелердегі пациенттер мен медицина персоналы үшін МКБИ (ИСМП) көздерін және резервуарлары;медициналық мекемелерде эпидемиологиялық қадағалауды ұйымдастыру; бактерияғақарсы резистенттілік ұғымы және оны төмендету әдістерін білу; медициналық мекемелерде инфекциялық бақылау жөніндегі шаралар; эпидемияға қарсы және алдын алу шараларының тиімділігіне баға беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жалпы және өнеркәсіптік токсикологияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау жүргізу бойынша өнеркәсіптік токсикология саласында бакалаврларды, жоғары білікті мамандарды дайындау, жалпы токсикологияның өзара байланысын және өндірістік жағдайларда кездесетін зиянды химиялық заттардың ағзаға әсерін терең білу, адам денсаулығына еңбек қызметінің теріс салдарларын алдын алу бойынша ғылыми негіздерді және практикалық шараларды жасай білу. Оқыту міндеттері - Жұмысшылар арасында кәсіптік улану мен аурулардың пайда болу себептерін, жағдайлары мен қауіп-қатерінің факторларын анықтай білу және профилактикалық іс-шаралар өткізу; - жаңа химиялық қосылыстардың уыттылығы мен қауіптілігін бағалауға әдістемелік тәсілдер, еңбек гигиенасына қолданылатын токсикологиялық эксперимент жүргізу әдістемесі туралы білім беру; * профилактикалық іс-шараларды және олардың тиімділігін гигиеналық бағалауды әзірлеуге үйрету; * кәсіби аурулардың, уланудың алдын алу тәуекел факторларын анықтау мақсатында жүргізілетін, сондай-ақ жұмыс істейтін халықтың жалпы аурушаңдығын төмендетуге ықпал ететін мемлекеттік санитарлық қадағалау шаралары туралы білім беру; * профилактикалық іс-шаралар кешенін әзірлеу мақсатында бақылаудағы объектілердің өндірістік ортасы мен еңбек процесінің факторларын бағалауды және талдауды үйрету; * өндірістік орта мен еңбек процесі факторларын зертханалық және аспаптық зерттеу әдістеріне үйрету; * ведомстволық қарасты кәсіпорындар мен басқа да объектілерге ағымдағы санитарлық қадағалауды жүзеге асыруға үйрету; * салауатты өмір салтының негіздері мен принциптерін, өндірістік жарақаттану мен кәсіби аурулардың алдын алу принциптерін насихаттауды үйрету. * өнеркәсіптік кәсіпорындардағы кәсіби тәуекелді бағалауды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Госпиталды менеджментке кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны: Менеджмент ғылым және тәжірибе ретінде. Басқару объектілері. Менеджмент денсаулық сақтаудағы кәсіби қызметтің түрі ретінде. Басқару объектілері ретінде медициналық ұйымдардың жіктелісі. ҚР медициналық ұйымдардың жеке меншіктік заңды формалары. ҚР денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесі. Тұрғындарға амбулаторлық-емханалық көмекті ұйымдастыру. Медициналық қызмет көрсету құнын және бір жағдайды емдеп шығаруды есептеу. Медициналық қызмет көрсету сапасын анықтау. Медициналық көмек сапасын бақылау. Стационардың және амбулаторлық-емханалық қызметтің бизнес-жоспарын құру әдістемесі. Медициналық ұйымдар мен жеке тұлғаларға лицензиялау, аккредитация жүргізу тәртібі. Стационардың тіркеу-есеп беру құжаттамасы. Стационар қызметінің негізгі көрсеткіштері және оларды талдау. Денсаулық сақтау мекемелеріндегі еңбекке жарамдылық сараптамасын ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Апат катастроф
  Несиелер: 3

  Оқу бағдарламасын игерген нәтижелері бойынша білім алушы келесі қабілеттерге ие болады: төтенше жағдайлардың сипаттамасы туралы түсінігінің негіздерін жүйелейді, ТЖ халыққа медициналық көмекті көрсетудің әдістерін таңдайды, алғашқы медициналық көмекті көрсетудің дағдыларын игереді, ұжымдық және жеке қорғану құралдарын пайдалануды үйренеді, террористік акт қаупі кезінде іс-әрекетті және радиациялық, химиялық барлау мен дозиметриялық бақылау құралдарымен жұмыс істеу принципін меңгереді, жедел аурулар, аса қауіпті жұқпалы аурулар, жарақаттарды танып біліп және дәрігерге дейінгі кезек күттірмейтін көмекті көрсетуді үйренеді, алынған білімді өзінің күнделікті өмірінде әдепті және сауатты пайдалана алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қоршаған орта және денсаулық сақтау-2
  Несиелер: 5

  Еңбек гигиенасының дамуы. Кәсіби аурулар. Еңбек физиологиясы. Жоғары және төмен атмосфералық қысым. Өнеркәсіптік аэрозольдер. Электромагниттік өрістер. Өндірістік шу. Ультрадыбыс. Инфрадыбыс. Діріл. Өндірістік ортаның химиялық факторлары. Негізгі өндірістік улардың сипаттамасы. Емдеу-алдын алу шаралары. Өндірістік жарықтандыру. Жеке қорғану құралдары. РҚН туралы түсінік және олардың мазмұны. Радиоактивті изотоптардың радиоуыттылығы туралы түсінік. Иондаушы сәулеленудің жабық және ашық көздері туралы түсінік, олардың жіктелуі. . Жұмыс істеушілерді санитарлық өңдеу әдістері. Әскерлердің орналасуын, жеке құрамға монша-кір жуу қызметін медицналық бақылау және санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау. Әскерлерді орналастыру кезінде тамақтануды санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау жүйесінің құрылымы мен ұйымдастырылуы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Салауатты тамақтану және тағам өнімдерінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 8

  Салауатты тамақтану –сау және науқас адамның ұтымды тамақтануын ұйымдастыру принциптері және заңдылықтары туралы ғылым. Оның шеңберінде ғылыми негіздер және әртүрлі топ тұрғындарының тамақтануын оңдтайландырудағы алдын алу шараларын және тағамдық ресурстарды, шикізатты және азық-түліктерді өңдеудің барлық сатысында санитарлық қорғау. ЖОО бакалаврларына арналған салауатты тамақтанудың бағдарламасы нутрициологияның гигиеналық бөлімінің заманаүй жетістіктерін көрсетеді. Фундаментальды теориялық біліммен қамтамасыз ететін болашақ маманды дайындауда, медициналық-гигиеналық ғылымдар жүйесінің маңызды және қажетті тізбегі болып табылады. Адамның нутриционалдық статусы, тағам өнімдерінің қауіпсіздігі мен тағамдық құндылығы, алиментарлы-тәуелді аурулары, тағам гигиенасы саласындағы мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау оқудың негізгі нысаны болып табылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дезинфекциялық іс негіздері
  Несиелер: 3

  ҚР дезинфекциялық ісін ұйымдастыру, дезинфекциялық заттар, әдістер және түрлері, әр түрлі нозологиялық формаларымен эпидемиялық ошақтардағы дезинфекцияны жүргізу, дезинфекция, стерилизация, дезинсекци яжәне дератизацияны бақылау сапасын жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Инфекциялық аурулар негіздері
  Несиелер: 3

  Кең таралған инфекция мен инвазия, карантиндік инфекциялар, сонымен қатар экзотикалық (әкелінген) жұқпалы аурулар бойынша клиника және анамнезге сүйене отырып диагноз қою; жұқпалы аурулардың негізгі алдын-алу шаралары мен принциптері; жұқпалы аурулардың ошағында эпидемияға қарсы шаралар мен алдын-алу шараларын ұйымдастыру принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Медициналық көмектің сапасын қамтамасыз ету негіздері
  Несиелер: 4

  Бұл пән медициналық көмекке қатысты көрсеткіштерді оқып, олардың көмегімен медициналық көмектің сапасы бағаланады: - амбулаториялық-емханалық ұйымдардың, стационарлардың соңғы нәтижелерін сараптамалық бағалау; - медициналық қызмет көрсетудің тиімділігі мәселелері; пациенттердің қанағаттануы; - кәсіби функцияларды орындау; - ресурстарды пайдалану (тиімділік); - қауіп-қатер дәрежесін бақылау (жарақаттар, аурулар, медициналық араласу нәтижесінде асқынулар қаупі); - емдеу-диагностикалық және технологиялық процестерді жақсарту; сапаны қамтамасыз ету процесін басқару моделі (кәсіби модель, бюрократиялық модель, индустриялық модель); - Денсаулық сақтау мекемелерінің ресурстық базаларын лицензиялау, аккредиттеу, сертификаттау мәселелері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Топырақты санитарлық-гигиеналық бағалау және елді мекенді тазарту жөніндегі шаралар
  Несиелер: 3

  Қауіптіліктің көрсетікшітерін ескере отырып, топырақтағы экзгенді химиялық заттардың гигиеналық нормалаудың принциптері. Топырақтағы химиялық заттардың ШРЕК анықтау. Топырақтың сапасына санитарлы гигиеналық бақылауды ұйымдастыру. Топырақтың эпидемиологиялық мәні, инфекциялық аурулардың мүмкін таралу жолдары. Мұнайгаз өнімдерін өндіретін кен орындарындағы топырақтың ластауын және оларды тазарту жолдары. Тұрғындар денсаулығына, топырақтың жағдайының әлеуметтік-гигиеналық, аналитикалық, медико-биологиялық мониторинг жүйесін ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Эпидемиология негіздері
  Несиелер: 5

  Қоғамдық денсаулықсақтаудың практикасында эпидемиологиялық зерттеулер және статистикалық анализ, қоғамдық денсаулықсақтауда эпидемиологияны қолдану. Эпидемиологияда қолданатын статистикалық көрсеткіштерді, соның ішінде инфекционды және инфекционды емес ауруларының эпидемиологиясында арнайы көрсеткіштер. Сипаттамалы және аналитикалық эпидемиологиялық зерттеулер әдістемесін, сайкес дизайнды таңдау. ECDC –пен құрастырған және Қазақстанда қоршаған орта мен жұқпалы ауруларға эпидемиологиялық қадағалау жүйелерін, ерте алдын алу жүйелерін, мәліметтер базаларын білу және қолдану;

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Аса қауіпті және табиғи -ошақтық аурулар
  Несиелер: 3

  • кең таралған инфекция мен инвазия, карантиндік инфекциялар, сонымен қатар экзотикалық (әкелінген) жұқпалы аурулар бойынша клиника және анамнезге сүйене отырып диагноз қою; • жұқпалы аурулардың негізгі алдын-алу шаралары мен принциптері; • жұқпалы аурулардың ошағында эпидемияға қарсы шаралар мен алдын-алу шараларын ұйымдастыру принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жұмысшылардың кәсіби денсаулығын басқару
  Несиелер: 3

  Жұмыс істейтін халыққа медициналық қызмет көрсетудің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз етудегі негізгі мәселелер. Кәсіби аурулардың дамуына өндірістік факторлардың рөлін түсіну, кәсіби аурулардың алдын алу әдістері. Пән жұмыскерлердің кәсіби ауруларын ерте диагностикалау және медициналық алдын-алу мәселелеріне қатысты кең ауқымды мәселелерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Еңбек гигиенасы
  Несиелер: 8

  Еңбек туралы заң. Еңбек гигиенасы саласындағы ағымды және ескертпелі санитарлық қадағалау.Еңбек гигиенасындағы өндірістік физикалық факторлар және оларды бағалау. Гигиеналық нормалау. Өндірістік токсикология негіздері. Негізгі өндірістік улардың токсикологиясы. Негізгі қолайсыз факторлардың денсаулыққа әсер етуі. Жұмысшыларының аурушаңдығы. Еңбек жағдайын сауықтыру бойынша шаралар

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Санитарлық микробиология
  Несиелер: 3

  Патогенді және шартты патогенді микроорганизмдердің биологиялық қасиеттері және классификациясы туралы түсінік. Зерттеу материалынан таза дақыл бөліп алу,идентификация негіздерін, микробтардың дәрілік препараттарға сезімталдығын анықтау әдістері. Одонтогенді қабыну ауруларын және кең таралған жұқпалы аурулардың заманауи зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ілгеріленген эпидемиология-1
  Несиелер: 5

  Эпидемиологиялық шараларды жүргізу (санитарлы-профилактикалық, эпидемияға қарсы, соның ішінде дезинфекция, стерилизация, дезинсекция, дератизация). Қазақстандағы алдын алу егулерді уйымдастыру жуйесін білу. Инфекционды ауруларға эпидемиологиялық талдау және эпидемиологиялық диагностикасы• Инфекционды ауруларға эпидемиологиялық қадағалау жүйесі. АИВ / ЖИТС, Вирусты гепатиттер, Ауа-тамшылы, ішек, қан және паразитарлы инфекциялар эпидемиологиясын және оларға эпидемиологиялық қадағалау жүйесі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Вакциналау – профилактикалық шаралардың негізі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: білім алушыларды ҚР ДСМ нұсқау құжаттарына сәйкес алдын ала егуді ұйымдастыру және жүргізу бойынша білімдер мен машықтарды қалыптастыру. Пәннің міндеттері: -иммунизация бойынша тіркеу-есеп құжаттарын толтыруды үйрету, -медициналық иммунды биологиялық препараттарды қолдану сақтау мен тасымалдау ережелерін түсіну, - иммунды алдын алудың тиімділігіне баға беру, -вакциналаудан кейінгі пайда болатын реакциялар мен асқынуларға тергеу жүргізу, -халық арасында иммунизациядан бас тартуды алдын алуда түсіндіру жұмыстарын жүргізу; -медициналық иммундыбиологиялық препаратарды сақтау, тасымалдау және қолданудың сапасына баға беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жұқпалы емес аурулардың эпидемиологиясы
  Несиелер: 3

  Сипаттау және аналитикалық эпидемиологияның пайдаланылу аймағы. Инфекциялық емес аурулардың қауіп топтар мен факторларын анықтау; инфекциялық емес ауруларда эпидемиологиялық қадағалау жүйесін бағалау мен қолданылуы туралы негізгі түсінік; инфекциялық емес аурулар бұрқетпелерін тексеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Радиациялық гигиена
  Несиелер: 3

  Заманауи гигиеналық ғылымдағы радиациялық гигиенаның маңызы мен орны. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі радиациялық гигиенаның тарихи рөлі. Радиациялық гигиенадағы ядролық физика элементтері иондаушы сәулеленудің шығу тегі және олардың затпен өзара әрекеттесуі туралы түсініктің негізі ретінде. Биологиялық әсері және иондаушы сәулелердің адам денсаулығына әсері. Адамның сәулеленуін гигиеналық реттеу. Радиациялық бақылау. Радиациялық гигиенада қолданылатын өлшеудің негізгі әдістері: радиометриялық, спектрометриялық және дозиметриялық. Радиациялық апаттар, олардың алдын алу және зардаптарын жою. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді бақылауды және қадағалауды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Денсаулықтың дамуы және ауруларды алдын алу – 2
  Несиелер: 5

  Тұрғындардың денсаулығын және денсаулық сақтау жүйесін бағалаудың критерийлері мен өлшемдердің әдістері.Тұрғындарға медициналық-профилактикалық көмекті ұйымдастыру, ана мен бала денсаулығын қорғау. Медициналық еңбекті сараптау және медицналық-әлеуметтік оңалтуды ұйымдастыру Денсаулық сақтау жүйесіндегі жоспарлау және басқару. Денсаулық сақтау экономикасы. Денсаулық сақтаудағы кадрлік ресурстар. Денсаулық сақтаудың сапасын басқару, медициналық білім Медициналық мекемелер жұмысында инновациялық технологияларды енгізу және цифрландыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Медициналық қызмет көрсету маркетингі
  Несиелер: 3

  Маркетинг дамуының тарихи негіздері. Маркетинг-микс. Қызмет көрсетудегі «7р» түсінігі. Медициналық қызмет көрсету маркетингінің мәні. Пациенттің, олардың медициналық қызмет нарығындағы мінез-құлқын зерттеу. Медициналық қызмет көрсету нарығын зерттеу, бәсекелестерді зерттеу. Сұраныс пен ұсыныс нарық элементтері ретінде. Сұранысқа ықпал ететін факторлар. Сұраныс жағдайына байланысты маркетингтің мақсаты мен типтері. Медициналық мекеме қызметіндегі бақыланатын және бақылауға келмейтін факторлар. Маркетингтік зерттеулерді жүргізу принциптері мен маңызы. Сауалнама әдісі. ЕАМ сыртқы ортасын талдау. ЕАМ ішкі ортасын талдау. Медициналық қызмет көрсету нарығын сегменттеу. ЕАМ медициналық қызмет көрсету деңгейін сапалық және сандық әдіспен жайғастыру. Медициналық қызметтің бәсекелестік қабілетін бағалау. Медициналық қызметтерді өткеру каналдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Денсаулық сақтау саласындағы кәсіпкерлік қызмет негіздері
  Несиелер: 3

  «Денсаулық сақтау саласындағы кәсіпкерлік қызмет негіздері» пәні нарықты ұйымдастыру әдістері мен тактикасын, стратегиялар, бизнес-бәсекелестік және тәуекел, бизнес-жоспар мазмұны және құрылымын, экономикалық даму тұжырымдамасының мәселелерін, кәсіпкерлік саясаты, өнім құнын, бизнесті басқару, қаржылық менеджмент, қаржылық позицияларды талдау, корпоративтік маркетинг бизнестегі негізгі бағыттарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Компьютерлік және бейнедисплейлік терминалдармен жұмыс жасағандағы балалар мен жасөспірімдер гигиенасы
  Несиелер: 3

  Қазіргі уақыттағы ақпараттық технологиялар оқушыларға ақпараттардың дәстүрлі емес көздеріне ашық жол ашады, өзіндік жұмыс тиімділігін жоғарылатады, әр- түрлі мамандықтарды игеруге, нығайтуға және дамытуға улкен мүмкіншіліктер береді, неше түрлі үрдістер мен көріністерді математикалық және концептуалды модельдеу әдістері қолдану арқылы оқытудың жаңа формасын қолдануға мүмкіндіктер ашады. . Микропроцессорлық, есептеуші технологиялар сонымен қатар қазіргі құрылғылар және информациялық алмасу жүйесі базаларындағы қазіргі уақыттағы ақпараттық технологиялар, ақпараттарды жинақтау, өңдеу, жеткізу және сақтауға мүмкіндік береді. Негізгі «жұмыс» орнындағы барлық тәжірибелік құрылғыларда бейнедисплейлік терминалдары бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қоршаған орта гигиенасы
  Несиелер: 10

  Қазақстан Республикасында мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау. Су гигиенасы және шаруашылық ауыз сумен қамтамасыз ету. Елді мекендердің санитарлық тазалауын ұйымдастыру және жүргізу негіздері. Атмосфера ауасын ластаушы көздерді санитарлық тексеру әдістемесі. Коммуналдық шаруашылықты, емдік-профилактикалық мекемелерді жоспарлау, жетілдіру және жабдықтауға арналған санитарлық-эпидемиологиялық талаптар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Ілгеріленген эпидемиология - 2
  Несиелер: 5

  ЕpiInfo арқылы мәліметтерді енгізу. Бүркепелерді зерттеу ; Бүркепелерді зерттеу копфакторлы анализ және логистикалық регрессия көмегімен жүргізу; PS бағдарлама қолдану арқылы зерттеудің күшіне (мощность) баға беру; Эпидемиялық манызды жұқпалы емес аурулардың эпидемиологиялық қадағалау; Қоғамдық денсаулықсақтауда және шешім қабылдауда эпидемиологиялық мәліметтер; Скринингтің мақсаттары, критерийлері, бағалау. Профилактикалық стратегиялар. .Интервенциялық зерттеулер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Қоғамдық денсаулық сақтаудағы өндірістік тәжірибе
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • СӨС қалыптастыру және ЖИТС-ке қарсы күрес орталығының жұмысын ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Денсаулықты сақтау бойынша Мемлекеттік алдын алу бағдарламалары; - медициналық мекемелерде АИТВ инфекциясының таралуының алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы іс – шаралардың тиімділігін талдау бойынша ЖИТС-орталықтарының жұмысы;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Саясатты әзірлеу, проблемаларды, басымдықтарды қалыптастыру және қоғамдық денсаулық сақтаудың кешенді бағдарламаларын бағалау үшін негізгі денсаулық көрсеткіштерін жинауды және статистикалық өңдеуді жүзеге асыру.

 • Код ON2

  Эпидемиологиялық қадағалау жүйелерінің деректерін талдау негізінде қоршаған ортаның, еңбек пен тамақтанудың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қоса алғанда, инфекциялық және инфекциялық емес аурулардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру.

 • Код ON3

  Денсаулық үшін жоғары қаупі бар халық топтарын анықтау және олардың денсаулыққа деген қажеттілігін тану (балалар, егде адамдар, көшіп келушілер, мүмкіндігі шектеулі адамдар, ерекше экологиялық жүктемеге ұшыраған аудандарда тұратын топтар)

 • Код ON4

  Ресурстарды басқаруды, бюджетті базалық жоспарлауды және денсаулық сақтау экономикасының көрсеткіштерін түсіндіруді, медициналық қызметтердің сапасын бақылауды жүзеге асыру.

 • Код ON5

  Тұрғын, қоғамдық және өнеркәсіптік үй-жайлардағы су, топырақ, ауа сапасын, микроклимат, жарықтандыру, жылыту және желдету параметрлерін бағалау, оларды оңтайландыру бойынша шараларды ұсыну

 • Код ON6

  Адам ағзасына өндірістік факторлардың ықтимал қолайсыз әсерлерінің перспективаларын бағалау

 • Код ON7

  Ақпараттық технологияларды қоса алғанда, қоғамдық денсаулықты зерттеу, қорғау және нығайту үшін бұқаралық ақпарат құралдарын Кәсіби коммуникация дағдыларын меңгеру.

 • Код ON8

  Денсаулық сақтаудағы негізгі этикалық қағидаттарды іске асыруды қамтамасыз ету, кәсіби қызмет шеңберінде алынған кез келген ақпаратқа қатысты деректер мен құпиялыққа қатысты этикалық қағидаттарды құрметтеу және сақтау

Top