Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04110 Қаржы 1-1,5 ж в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  «Басқару психологиясы» курсы магистранттардың кәсіптік қызметті талдау, кәсіби қызметтің психологиялық заңдарын қолдану, жеке тұлғаның ұйымдық мінез-құлқының технологиясы мен тұлғааралық қарым-қатынастарды қалыптастыру, басқарушылық функциялардың психологиялық ерекшеліктерін анықтау және олардың кәсіптік қызметке әсерін анықтаудың негізгі аспектілеріне арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік және корпорациялық салық менеджменті
  Несиелер: 5

  Курс Мемлекеттік және корпоративтік салық менеджментін ұйымдастыру негіздерін қамтиды. Корпоративтік салықтық жоспарлау және бақылау әдістерін пайдалану негізінде мемлекеттік және корпоративтік салықтық менеджмент құралдарын меңгеру қамтамасыз етіледі. Магистранттар кәсіпорындағы салық салуды оңтайландыру әдістерін меңгереді, макродеңгейде салық салуды басқару дағдыларын алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржылық мониторинг және компанияның құнын бағалау
  Несиелер: 5

  Практикаға бағытталған курс компанияның құнын мониторингілеу және бағалау саласында білім береді. Магистранттар қаржылық талдау және мониторинг әдістерін, Компания құнын бағалау әдістемесін меңгереді,қаржылық көрсеткіштерді есептеуге негізделген компаниялардың қаржысын тиімді басқару дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Несиелік жүйенің инфрақұрылымы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасының кредиттік жүйесі инфрақұрылымының қазіргі жағдайы және қызмет етуі туралы түсініктерді қалыптастыру және дамытуға, кредиттік жүйе инфрақұрылымының элементтерінің қызметін, Инфрақұрылым институттарын реттеу ерекшеліктерін, олардың кредиттік ұйымдарға және кредиттік қатынастарды ұйымдастыратын басқа да қаржы-несие институттарына әсерін зерделеуге және талдауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты магистранттардың теориялық ережелерді, әдістемелік негіздерді терең ұғыну және түсінуіне қол жеткізу, қазіргі заманғы ұйымдардың қызметін басқарудың практикалық әдістерін меңгеру, қазіргі жағдайдағы менеджментті дамытудың жаңа үрдістерімен танысу болып табылады, өзгерістер мен инновациялар жағдайында бейімделу ұйымдарын жобалауға, ұйымның өзгермелі сыртқы ортамен өзара қарым-қатынасын талдаудың іскерліктері мен дағдыларына, дағдарыстық жағдайларды тиімді басқаруға көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қаржы-несиелік саясат
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарда Қазақстан Республикасының экономикасын қаржылық-несиелік реттеудің қазіргі жағдайы мен даму үрдістерін бағалау саласында қазіргі заманғы іргелі білімді қалыптастыруға бағытталған. Курс зерттелетін үдерістердің теориялық және эконометриялық модельдерін зерттеуге мүмкіндік береді, қаржы нарығының даму болжамдарын әзірлеу дағдысын меңгеруге, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді негіздеуге, оларды есептеу әдістемелерін және жетілдіру бағыттарын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Банктік және сақтандыру менеджменті
  Несиелер: 5

  Практикаға бағытталған пән банктік және сақтандыру менеджменті саласында теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды меңгеруге бағытталған. Оқу үрдісінде оқытудың интерактивті түрлерін қолдану магистранттарға сыни ойлау мен қаржы институттарының қызметін басқарудың жаңашыл әдістерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жобалық қаржыландыру және бюджеттендіру
  Несиелер: 5

  Пән бюджеттеу мен жобалық қаржыландыруды ұйымдастырудың мазмұны мен негіздерін зерделеуді көздейді. Оны зерттеу барысында магистранттар компания бюджетін әзірлеу дағдыларын алады,инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістерін, жобалық қаржыландыру тәуекелдерін бағалау тәсілдерін және оларды төмендету жолдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Иностранный язык (профессиональный)
  Несиелер: 2

  Жалпыға ортақ қабылданған негізгі формаларда шет тілінде ғылыми ақпараттарды жазуға үйрету; - ресми бизнестің іскерлік сөйлеу жанрлары мен ғылыми функционалдық стильдердің лингвистикалық сипаттамаларын мамандар даярлау профилі бойынша зерттеу; - шет тілінен мәтіндерді аудару дағдыларын, жалпы ғылыми және кәсіптік бағыттағы түпнұсқалық мәтіндерге негізделген оқыту тіліне және оқыту тілінен шет тіліне аудару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік аудит әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс мемлекеттік аудит әдіснамасын, қаржы саласындағы заңдылықты қамтамасыз ету әдістерін зерделеуге бағытталған. Оқу процесінде мемлекеттік аудиттің қандай да бір нысандарын қолдануды, сондай-ақ қаржылық тәртіпті бұзғаны үшін санкцияларды қолданудың заңдылығын негіздеуге мүмкіндік беретін ситуациялық міндеттер қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес-зерттеу
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: • іскерлік ақпаратты жинау және өңдеу әдістерін қолдану бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру; • бизнес-зерттеуді түсіну, конверсиялау мақсатында диагностикалық зерттеулер жүргізу үшін қажетті нақты дағдыларды дамыту; бизнес-зерттеудің тәжірибелік тиімділігін негіздейтін бизнес-процестерді түзету; • негізгі әдіснамалық тәсілдерді және бизнес-зерттеу әдістерін қарастырыңыз. Курстың мазмұны: Бизнес-зерттеу тақырыбы. Кәсіпкерлік зерттеулердің әдістері мен әдістері. Сандық зерттеу әдісі. Сапалы бизнес-зерттеу әдістері. Жеке бизнес-зерттеу әдістері. Сараптамалық зерттеулерді жүргізу әдістері. Жобаның ғылыми-техникалық жағын зерттеу. Бизнес-зерттеу маркетингі жобасы. Корреляциялық талдау әдістері. Регрессиялық талдау әдістері. Бизнес-жоспарларды зерттеу. Бизнес-зерттеудегі экономикалық және қаржылық талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғамдағы және кәсіби ортадағы мінез-құлық үлгісін қалыптастыру іскерлік қарым-қатынас этикасын, басқаруды, мінез-құлық нормаларын және дағдыларды білу

 • Код ON2

  заманауи психологияны білу, оларды корпоративтік деңгейде кәсіби деңгейде қолдану мүмкіндігі; шет тіліндегі бизнестегі білімі мен біліктілігі, шетелдік бизнесмен жұмыс істеу, ғылыми және оқу әдебиеті, іскерлік хат алмасу дағдылары

 • Код ON3

  команданың функционалдық міндеттерін нақты таратуға және орындаушылардың жұмысын ұйымдастыруға; шешімдердің орындалуын бақылауды жүзеге асырады, басқарушылық қызметке ынталандыру және санкциялар жүйесін қолданады

 • Код ON4

  экономикалық-математикалық және статистикалық зерттеулер әдістерін және қаржылық талдау әдістерін пайдалану

 • Код ON5

  Ағымдағы тенденцияларды ескере отырып, макроэкономикалық реттеу жүйесіндегі қаржы қызметінің жұмыс істеу заңдылығын түсіну және түсіну

 • Код ON6

  мемлекеттің, қаржы ұйымдарының және кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық қызметін басқару процесінде нормативтік құқықтық актілерді білу және пайдалану

 • Код ON7

  қаржылық реттеу проблемаларын бағалауға және оларды шешу үшін ұсыныстар әзірлеуге, ғылыми есептерді, аргументтерді және практикалық есептеулерді негіздеу

 • Код ON8

  қаржылық зерттеу әдістерін, қаржылық мониторинг және мемлекеттік аудитті жүргізу механизмін негізге ала отырып, дұрыс қаржылық шешімдер қабылдау дағдысын меңгеру

 • Код ON9

  микро және макро деңгейде бюджеттер мен қаржылық жоспарларды жобалау; бюджеттеу техникасына, қаржылық жоспарлау әдістеріне, мемлекеттік және корпоративтік салықтық басқару, банктік және сақтандыру менеджменті құралдарына ие болу

Top