Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01707 Қазақ тілі мен әдебиеті в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Толыққанды білім алуға, сапалы кәсіптік білім алуға, қазақ тілі мен әдебиеті саласындағы мәдениеттанушылық білімді қалыптастыруға мүмкіндік беретін кәсіби қызметте қажетті мүмкіндіктерді құру. Қоғам мен мемлекеттің игілігі үшін тиімді жұмыс істей алатын, мәдениетаралық және коммуникативті құзыреттілікті білетін, жоғары білім беру және педагогикалық құзыреттілік шеңберінде ақпараттық технологияларды пайдаланатын бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, қазіргі заманғы білімдермен өзін-өзі жетілдіруге тұрақты қажеттілігі бар өмірлік процесте филология саласы бойынша педагогикалық мәселелерді дербес және тиімді шешуге мүмкіндік береді.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Фольклористика тарихы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту барысында фольклорды қалыптастыру және дамыту туралы білім беру жүйесін, фольклор мен басқа гуманитарлық ғылымдардың (тарих, этнография, өнертану) байланыстары туралы және қазақ фольклорының күйі туралы аймақтық көрініс туралы кешенді зерттеу, фольклор тарихын зерттеу, фольклорлық зерттеулердің принциптері мен техникасын меңгеру, жалпыға бірдей фольклорлы мәтіндерді жинау, зерттеу және жариялау әдіснамасының негіздерін меңгеру тақырыптары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Тіл теориясы
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны - дүние жүзі тілдері және оларға классификация жасау, тілдердің морфологиялық типтері, лингвистика тарихы, негізгі бағыттары мен бағыттары, лингвистикадағы қазіргі заманғы тенденциялар мен көзқарастар, тіл үйрену әдістемесі, салыстырмалы тарихи әдіс, лингвистикадағы шетелдік түсініктер, негізгі түсініктер мен лингвистикалық терминологиялардың лингвистикалық жүйесімен танысу, құрылымдық, жүйелік, когнитивтік тіл тақырыптарын құрайды.

  Селективті тәртіп
 • Әдебиет негіздері
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқу барысында көркем образ бен образдылық, оның түрлерік әдебиет негіздері, көркем шығармалар, тақырып пен идеялардың бірлігі, құрамы мен сюжеті, образ және характердің жасалу жолдары, автор бейнесі, көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы, сюжет пен тартыс, композиция, баяндау, көркем әдебиеттегі жанр мен жанрлық түрлер мәселесі тақырыптары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
 • ХІІ-ХІҮ ғасырлардағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту барысында XII-XII ғасырлардағы қазақ халқының тарихы мен мәдениетін, түркі тілдес халықтардың әлеуметтік, күнделікті және рухани өмірі, сақтардың салт-дәстүрі, наным-сенімі, әдет-ғұрпы, діні, олардың ата-баба аруағына, аспан денелеріне, Күнге, Айға, Жұлдыздарға және Жер-Анаға табынуы, «Аттила», «Көк бөрі», «Ергенекон» дастандары, «Оғыз-наме» эпосының жанры, композициясы, сюжеттік желілері, XII - XII ғасырлардағы әдеби және тарихи ескерткіштер тақырыптары оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Түркі тілдерінің салыстырмалы фонетикасы
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны бойынша түркі тілдерінің салыстырмалы фонетикасы, оның дыбыстық құрылымы, дыбыстық құралдар және олардың функциялары, сондай-ақ әртүрлі сөйлеу стилінің ерекшеліктері, заманауи қазақ тілінің дыбыстық құрамы, сөздің кішкене құрылымын, дыбыстық және графикалық құралдардың корреляциясы, фонетикалық процестер, көп деңгейлі функционалдық бірліктер жүйесі тақырыптарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Қазақ грамматикасының даму тарихы
  Несиелер: 3

  Студенттер тілдің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық құрылымында оның дамуының түрлі сатыларында өзгерістерді зерттейді; тіл жүйесінің өзгеру себептерін анықтап, диалектикалық дүниетанымның негізін қалыптастырады, тілді түсінудегі аналитикалық ойлауды тарихи өзгеретін әлеуметтік құбылыс ретінде дамытады. Пәндерді оқып-үйрену студенттердің ғылыми-лингвистикалық дүниетанымын қалыптастыруға ықпал етеді, олардың жалпы лингвистикалық білімін тереңдетеді.

  Селективті тәртіп
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерімен, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымымен студенттерді таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы ашылады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында адамның психикасы мен санасын тану тәсілі ретінде психологияның ерекшеліктері, психологиялық ғылым мен практиканың пәні мен міндеттері, тұлғаның жас ерекшеліктері, баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуының әртүрлі кезеңдерінде психикалық дамуының механизмдері мен факторлары ашылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшеліктік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ педагогке балалардың, жасөспірімдердің өсу, даму заңдылықтары, ағзалар, ағзалар жүйелері және олардың жас ерекшеліктері туралы, сонымен қатар оқыту шарттарының, оқушыларға тәрбие берудің әсері, оқу бөлмелеріне қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жасындағы балаларға арналған оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың гигиеналық негіздері туралы заманауи мәліметтер береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 5

  Курсты оқып-үйрену барысында тіл білімі ғылымы және оның зерттеу обьектісі, тілдің қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі орны, тілдің шығуы және ол жайлы теориялар, тіл білімінің ғылымдар жүйесінде алатын орны, тілдің дыбыстық жүйесі, тіл білімінің фонетика саласы, негізгі заңдылықтары жазудың шығуы мен даму кезеңдері, сөздік құрам және оның дамуы, тілдің сөздік құрамы, грамматика, оның салалары мен түрлері, тілдің грамматикалық құрылысы, грамматикалық форма және сөз формалары туралы түсінік, грамматикалық категория жайлы ұғым, лексика-грамматикалық категориялар, дүние жүзі тілдері және оларға классификация жасау, тілдердің морфологиялық типтері, лингвистика тарихы, негізгі бағыттары мен бағыттары, лингвистикадағы қазіргі заманғы тенденциялар мен көзқарастар, тіл үйрену әдістемесі, салыстырмалы тарихи әдіс, лингвистикадағы шетелдік түсініктер, негізгі түсініктер мен лингвистикалық терминологиялардың лингвистикалық жүйесімен танысу, құрылымдық, жүйелік, когнитивтік тіл, тілдік сезім қалыптастыру тақырыптарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Аталған курс студенттерге қазақ тілін оқыту әдістемесінің әдістемелік-теориялық негіздерін меңгертуді, қазақ тілі жүйесінің ішкі салаларын мектепте оқыту ерекшеліктерін теориялық және тәжірибелік тұрғыдан талдап көрсетуді, оқу-әдістемелік құралдарды оқып-талдау, баға беру, тиімді әдістемелік кешендерді таңдай білу, оларды тәжірибеде қолдана білу дағдыларын қалыптастыруды көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халық ауыз әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында халық әдебиеті пәні және оның ерекшеліктері, қазақ фольклорының қалыптасу, даму кезеңдері, тұрмыс салт өлеңдері, лирикалық өлеңдер, мақалдар мен мәтелдер, ертегілер, ертегілерден тыс прозалық жанрлар (аңыздық проза), эпостық жырлар, батырлық эпос, лиро эпос, айтыс, балалар фольклоры, фольклор мен әдебиет тақырыптары оқытылады. Фольклордың форматы, түрлері, жанрлары, үй шаруашылықтарының ырғағы, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, ертегілер, эпикалық әндер, айтыс пәндерін, тарихын және теориясын оқу барысында қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теорясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән тұтас педагогикалық үдерісте тәрбиелеуді қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі" ұғымдары, тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар туралы түсініктерді қалыптастырады. Бұл курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектеп ата-аналарымен педагогикалық қарым-қатынас технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және қорыту қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Бұл пән менеджменттің мазмұнын кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ашуға бағытталған. Бұл ғылымның отандық және шетелдік авторлардың жұмыстарында дамуы байқалады. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқару қызметінің психологиялық аспектілері, принциптері мен тетіктері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студенттер әдеби және теориялық түсініктер, көркем шығармалар, прозалық жұмыстар мен поэзияны оқыту әдістемесі, әдістемелік ғылымның өзекті мәселелері, оқытудың принциптері мен міндеттері, теориялық тұжырымдамалардың оқыту технологиялары, теориялық тұжырымдамаларды ұйымдастыру, жоспарлауды меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән мазмұнында әдебиеттану ғылымы және оның салалары, басқа ғылыми пәндер жүйесіндегі орны, әдебиет пен эстетика, сөз өнері жайлы ұғым, әдебиеттану ғылымының туу, даму және қалыптасу кезеңдері, Қазақстандағы әдеби-эстетикалық ойдың даму тарихы, көркем әдебиеттің образдылығы, образ және образдылық, көркем образ түрлері, оның жасалу жолдары, тақырып пен идея, мазмұн мен пішін, сюжет пен композиция, әдебиеттегі тек пен түр тақырыптары қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ежелгі дәуір әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында қазақ әдебиеті тарихы пәнінің зерттеу нысаны, қазақ әдебиетінің даму кезеңдері, сақтардың қаһармандық дастандары, «Алып Ер Тоңға», «Шу» дастандары Ғұндардың батырлық жырлары, «Авеста» кітабы, «Аттила», «Көк бөрі», «Ергенекон» дастандары, Орхон жазуындағы жәдігерліктер, «Күлтегін» және «Тоныкөк» жырлары «Оғыз қаған» эпосы, «Қорқыт ата кітабы» Ислам дәуірі әдебиеті (Х-ХІІ ғасыр), Әбу-Насыр әл-Фараби, А.Иүгінеки мен С.Бақырғанидың әдеби мұралары, Ж. Баласағұн мен М.Қашғаридің әдеби мұралары, А.Иассауи «Диуани хикмет», «Мират-ул Қулуб» ХІІІ-ХҮ ғасырлардағы әдебиет. Алтын Орда дәуірінің әдебиеті, X о р е з м и «Мұхаббат-наме», Құтб «Хұсрау-Шырын» дастаны, Сайф Сарай «Гулистан бит-түрки», Дүрбек «Жүсіп-Зылиха» дастаны, Н.Рабғузи «Рабғузи қиссалары», «Кодекс Куманикус», Қадырғали Жалайыри. «Жами-ат тауарих», Хайдар Дулати «Тарих-и Рашиди» Әбілғазы «Шежіре-и түрк», Бабыр «Бабыр-наме» тақырыптары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы
  Несиелер: 5

  Курс барысында фонетика туралы түсінік, тілдің қызметі, фонетика, оның нысаны, қазақ тілі фонетикасының зерттелуі, дыбыс, әріп, фонема, транскрипция мен транслитерация, дыбыстарды қарастырудың аспектілері, дыбыстардың түрлері, дауыстылар, дауыссыздар орфоэпия, графика, орфография ассимиляция, синхронизм заңы, ғылым, фонология, дыбыстың құрамы мен қазақ тілінің ерекшеліктері тақырыптарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл пән денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға инклюзивті білім берудің заңдылықтары мен мүмкіндіктері туралы, дамуында кемістігі бар балалардың ерекше білім алу қажеттіліктері туралы білімнің базалық жүйесін қалыптастырады, инклюзивті білім беру бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды қарастырады. Пәнді оқу барысында инклюзивті білім беру моделін қалыптастырудың компоненттері, критерийлері мен көрсеткіштері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
  Несиелер: 3

  Курстың барысында студенттер тарихи лексикология, тарихи фонетика, тарихи синтаксис, ғылыми көзқарастар, қазақ тілін қалыптастыру кезеңдері, қазақ тілін қалыптастырудың негізін құрайтын тарихи мақсаттар, зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне сай келетін әдістерді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көне түркі тілі
  Несиелер: 5

  Түркологияның негізгі мәселелері және оның қазіргі міндеттерімен таныстыру. Көне түркі тілдерін, түркі жазба ескерткіштерін зерттеудегі түркологияның алатын орнын түсіндіру. Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның тайпалық тілдерден халық тілі, одан ұлт тілі болып қалыптасуы – туыс түркі тілдерінің тарихымен тікелей байланыстылығы жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  Курс барысында студенттер эстетикалық ойдың даму кезеңдері, әдебиет теориясының методологиясы, көркем әдебиеттің табиғаты, ерекшелігі, әлеуметтік сипаты туралы қазіргі әдебиеттанудың өзекті мәселелерімен таныс болады. Сонымен қатар әдеби тұлға, орта және автор, шығарманы пайымдау, әдеби туынды, әлем және шығарма, көркем сөз бен мәтін, шығармашылық әлем және әдеби болмыс жайында толық ғылыми мәлімет алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ТүркІ тілдерінің грамматикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында түркі тілдерінің морфологиялық құрылысын салыстырмалы талдау, түркі тілдерінің грамматикалық ерекшеліктері мен оның қазіргі және ежелгі тілдердегі даму эволюциясы, түркі тілдерінің негізгі грамматикалық категориялары, олардың жалпы ерекшеліктері мен тарихи даму ерекшеліктері, қазіргі түркі тілдері мен диалектілердің тілдік жүйелері, сондай-ақ жазба ескерткіштері тақырыптары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  ПХҮ-ХҮІІІ ғасырдағы тарихи-әлеуметтік жағдай. Сондай-ақ жырау деген ұғымға түсінік бере отырып, қазақ әдебиетіндегі жыраулық поэзияның маңызын таныту қажет. Жыраулар шығармашылығының тақырыптық негізі көрсетіліп, замана сабақтастығы, дәстүр жалғастығы айқындалады. ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы ақын-жыраулар мұрасының бүгінге сақталып жетуі, шығармаларының жариялануы, зерттелу деңгейі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Практикалық қазақ тілі
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны: Фонетика. Емле. Тыныс белгісі. Лексикология. Сөзжасам.. Морфология. Синтаксис. Сабақ барысында студенттер сөздің мағынасын терең түсінуге үйренеді, дыбыстарды, сөздер мен композицияларды сауатты талдауға, тіл білімінің бөлімдерін меңгереді. Курстың мақсаты ана тілінің қызметін жүйелі меңгерген, оның қыр-сыры мен тарихын жетік білетін, қарым-қатынастық біліктілігі дамыған, ұлттық санасы оянған дара тұлға қалыптастыруға мүмкіндік туғызу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сөзтаным
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында сөздің формалары, сөздік форма, омоформалар, омографтар, варианттар мен дублеттер, тұжырымдама және сөз, сөздің мағынасы, фразеология, лексикография, сөз мағынасының өзгеруі, ауыспалы мағынада қолданылуы, сөз мағынасының кеңеюі, сөз мағынасының тарылуы, этимология, қазақ тілінің лексикасының композициясы мен шығу тегі, семосология, фразеология; диалектология тақырыптары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл, оның ерекшеліктері. Стилистиканың жалпы мәселелері. Сөйлеу, сөйлеудің стильдері. Іс қағаздар стилі мен ресми стиль. Мәтін. Мәтіннің түрлері мен қызметі. Кәсіби тілдік құзыреттіліктерін қалыптастырудың жолдары. Кәсіби тілдік құзыреттіліктерін қалыптастыру. Кәсіби сипаттағы монолог, диалог құра білу. Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Нормативті қазақ тілі
  Несиелер: 4

  Бұл пәнде нормативті қазақ тілінің фонетика, орфография, графика, орфоэпия, лексикология, морфология, сөзжасам, синтаксис, сөздердің байланысу формалары, тіркес түрлерін жетік меңгеру, сөз тіркесінің, оған тән белгілерін меңгеру бойынша мектеп бағдарламасында оқытылған мәселелер қамтылады. Теориялық білімді тәжірибемен ұштастыру көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Хандық дәуір әдебиеті
  Несиелер: 5

  Қазақ хандығының құрылуы қарсаңындағы қоғамдық, әлеуметтік, саяси жағдай. Ежелгі түркі поэзиясының жаңа қоғамдық-саяси жағдайдағы дәстүрлі жалғасы болып табылатын қазақ жырауларының тарих сахнасына шығуы. Жырау және жыршы. Қазақ әдебиеті тарихында жыраулар поэзиясының алатын орны. Жыраудың қоғамдық-әлеуметтік тұлғасы. Хандық дәуір әдебиетінің көркемдік-идеялық ерекшеліктері. Толғау жанрының табиғаты, ерекшеліктері туралы мәліметтер беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында қазіргі қазақ тілі лексикологиясы пәні және оның объектісі, лексикологияның тіл білімінің өзге салаларымен байланысы, ұғым, сөз мағынасы, сөздің анықтамасы, сөздің анықтамасы (Қос сөздер. Біріккен сөздер. Тұрақты сөздер. Лексикалық мағынаның ұсақ бөлшектері.), сөз мағынасының дамуы, сөз мағынасының дамуы. (Метафора тәсілі. Метанимияның жасалу жолдары.), сөздердің мағыналық қатысына қарай жіктелуі, (Омонимдердің көп мағыналы сөздерден айырмашылығы. Омонимдердің типтері, Синонимдік қатар және доминант. Синонимдердің типтері. Антонимдердің ерекшеліктері), сөздердің мағыналық қатысына қарай жіктелуі, (Табу және магия. Сөз магиясы және этнолингвистикалық табу. Табу түрлері. Эфемизмдер және дисфемизмдер.), қазіргі қазақ тілі лексикасының шығу арналары тақырыптары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлем әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән орта ғасырдағы әлем әдебиетiнiң өзiндiк ерекшелiктерiн, даму сатыларын, көркемдік құндылықтарын оқытуға арналады. Курста студенттер орта ғасырлық эпос, рыцарлық, қалалық әдебиетпен, әр елдердегi қайта өрлеу дәуiрiндегi көркем шығармалармен және әдеби ағымдармен танысады яғни, антиктік дәуір әдебиетінен ХХІ ғасырға дейінгі әлемдік әдеби мұралар оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сөзжасамның теориялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Тілдің сөзжасам жүйесін, сөзжасамдық бірліктерді, сөзжасам заңдылықтарын, сөзжасамның амал-тәсілдерін, сөздердің жасалу жолдарын, сөзжасам арқылы жасалған туынды сөздерді, олардың түрлерін, сөзжасамдық үлгілерді, сөзжасамдық мағынаны, әр сөз табының сөзжасамын т.б. сөзжасамға қатысты мәселелерді зерттейді. Сөзжасам арқылы тіліміздің сөздік құрамы үнемі толықтырылып отырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әліпбидің даму тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курстың зерттеу тақырыбы: әліпби тарихы, араб жазуы, ескі ұйғыр жазуы, орыс графикасы. Студенттер әліпбидің даму тарихын, әлемдік тәжірибелерге сүйене отыра ежелгі жазба ескерткіштердің тарихы бойынша терең білім алады. Қазақ мәдени өмірінде қолданған әліпби түрлері, емле ерекшеліктері, жазу теориясы, көне түркі, араб, латын графикасымен тығыз байланысты қазақ жазуының тарихы да бірлікте қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тіл және сөз: жүйе және құрылым
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында тілдің жүйе ретінде маңызды жақтары, негізгі мәліметтер жиынтығын беру және оларды лингвистикалық пәндерді оқу үшін қажетті ұғымдар мен терминдермен қаруландыру; табиғи тілдің адам, қоғам, әлемдік өркениеттің тарихы мен мәдениетімен байланыстарындағы пайда болуының, дамуының және қызмет етуінің жалпы заңдылықтарын көрсету; диалектикалық дүниетаным қалыптасуына ықпал ету.; -логикалық ойлау мен лингвистикалық интуицияны дамытуға үлес қосу; лингвистикалық талдаудың негізгі дағдыларын дамыту, тіл білімінің негізгі мәселелерін, сипаты, тіл мен ойлаудың арақатынасы, тілдің құрылымы мен құрылымы, шығу тегі мен жұмыс істеуі, тілдердің классификациясы меңгеру); тілдік жүйенің негізгі үлгілері, табиғи тілдің шығу тегі туралы гипотеза; Тілдің ішкі құрылымы (жүйелік және құрылымдық ұйым, бірліктердің табиғаты мен функциялары); лингвистикалық ғылымның негізгі сұрақтары, жеке деңгейлер мен тіл бірліктерін меңгеру тақырыптары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы
  Несиелер: 6

  Грамматикалық мағына, грамматикалық тәсіл, грамматикалық форма, грамматикалық құрылым, негізгі грамматикалық ұғымдар туралы ғылыми теориялық білімді жүйелі жүргізудің бағыт-бағдарын ұсынады. Қосымша, көмекші сөз, сөздердің орын тәртібі, қосарлану, интонация, қазақ тіліндегі сөздердің тұлғалық өзгеруі, сөз және оның формалары, оны құрастырудың жолдары мен тәсілдері, амалдары туралы теориялық білім беруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ жазуының тарихы
  Несиелер: 5

  Курстың барысында студенттер қазақ жазуы, араб жазуы, ескі ұйғыр жазуы, ежелгі жазба ескерткіштерін талдау, қазақ жазба тарихын, ежелгі мәдени және тарихи мұраның тарихын зерттейді. Жазудың түрлерінен, б.ж.с 5-8 ғасырлардан бастап дамып келе жатқан түркі тілдерінің соның ішінде қазақ тілінің жазу жүйесінің қалыптасу тарихынан білім беруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту барысында қазіргі заманғы әдебиеттану ғылымындағы жеке халықтардың әдебиеттері дүниежүзілік әдеби-мәдени даму аясында қарастырылады. Пән ежелгі дәуір әдебиетінің жанрлық ерекшеліктерін, орта ғасырдағы әдебиеттердің жанрлық ерекшеліктерін, Қайта Өрлеу дәуіріндегі әдебиеттің даму бағыттарын, ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ., ХІХ-ХХ ғғ. әлем әдебиетінің дамуына шолу жасауды, шет елдер әдебиетінің даму кезеңдерін, әдеби бағыттарын, жекелеген авторлар шығармаларын көркемдік-идеялық тұрғыдан талдай білуге , меңгертуге негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағартушылық бағыттағы әдебиет
  Несиелер: 6

  ПХІХ ғасырдағы тарихи әлеуметтік жағдай, қазақ әдебиетінің негізгі бағыттары мен оның көрнекті өкілдері туралы түсінік беру; XIX ғасырдағы қазақ әдебиетінің мұраларымен танысып, олардың идеологиялық және эстетикалық құндылықтары туралы пікір қалыптастырады; Европа мен орыстың классикалық әдебиетін еркін меңгерген ,жаңа сипатты поэзия туғызған ХІХ ғ. 2-жартысында туған ағартушылық бағыттағы әдебиет өкілдері Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А..Құнанбаев және т.б. туралы, дәстүр мен мұра, инновация және поэтика сияқты ұғымдарды түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХІХ ғасыр әдебиеті
  Несиелер: 6

  Курс барысында студенттер меңгеретін тақырыптар: XIX ғасыр жанрлары, ақын жыраулардың әдеби дәстүрлері, Ы.Алтынсарин шығармашылығы, Абай шығармашылығының орны, жазба әдебиеттің дүниеге келуі, әдеби ағымдар мен бағыттар, дәстүр мен жаңашылдық, XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті ақындарының поэзиялық жинақтары, XIX ғасырдағы қазақ әдебиетінің зерттелу деңгейі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы
  Несиелер: 5

  Пәннің зерттеу нысанын, қарастыратын мәселесін, қазақ тілінің сөзжасам жүйесін, сөзжасамның тілдің басқа салаларымен байланысын, сөзжасамдық заңдылықтар мен бірліктерді, сөзжасамдық тәсілдер, туынды сөздер, сөзжасамдық ұя, сөзжасамдық талдау, сөзжасамдық тізбек, сөзжасамдық мағына, сөз таптарының сөзжасамы туралы жан-жақты түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кəсіби ортаға кіріспе. Карьераны жоспарлау. Жұмысқа орналасу. Жұмыс орнындағы қарым-қатынас. Кəсіби іс-əрекетке кіріспе. Кəсіби іс-əрекет объектісі. Ғылыми педагогикалық іс-əрекет кəсіби іс-əрекет ретінде. Жоба кəсіби іс-əрекет өнімі ретінде. Қазақ тілі мұғалімінің кəсіби тұлғалық сапалары. Жұмыс беруші мен кəсіби ұйым тарапынан қазіргі маманға қойылатын талаптар. Орта мектептегі білім беруді ақпараттандыру. Білім берудегі ақпараттық жүйелердің орны мен ролі. Кəсіби мəдениет жəне кəсіби тіл. Тіл нормасы. Ұғым. Норма типтері. Пəндік тіл материалдарын қалыптастыру негіздері. Кəсіби құзырлық. Кəсіби ағылшын тілінің мамандық пəндерімен байланысы. Қазақстандық білім беру жүйесі және оның даму болашағы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетінің жаңа технологиямен оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқып-үйрену барысында студенттер модульдік, интеграцияланған оқыту, сын тұрғысынан ойлау және т.б. түсініктермен танысады. Әдістемелік ғылымның өзекті мәселелері, жаңа білім беру технологияларын оқытудың принциптері мен мақсаттарын тереңдетіп қарастырылады, жетекші ғалым - әдіскерлер еңбектері пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуелсіздік жылдардағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Тәуелсіздік жылдары жазылып жарық көрген, әдебиеттің тарихы мен процесінде айрықша орны бар көркем шығармалар мен көрнекті қаламгерлердің шығармашылық ізденістерін, проза жанрының тақырыптық тенденциялары, драматургияның поэзияның дамуына қатысты ілгері зерттеулер мен еңбектер оқытылады. Студенттер М.Мағауин, Ш,Мұртаза, Д.Исабеков, Қ.Жұмәділов, М.Шаханов, Ф.Оңғарсынова, Қ.Жұмәділов А.Алтай, Р.Мұқанова,и А.Кемелбаева тб ақын-жазушылар, драматургтардың өмірі мен шығармашылығын жан-жақты зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағартушы-демократиялық бағыттағы әдебиет
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында студенттер білім мен демократиялық үрдістер, діни және демократиялық әдебиеттердің ерекшеліктері XX ғасыр басындағы әдебиеттің белгілі тұлғалары туралы өз ойларын тереңдетіп, ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің қалыптасуы мен дамуы туралы ақпарат алады, осы бағытта жазылған жұмыстарға кешенді талдау жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • XX ғасыр басындағы қазақ әдебиет
  Несиелер: 5

  Курс барысында студенттер ақын жыраудың әдеби дәстүрлері, .Алтынсариннің мұралары мен басқа да жазушылар, 19 ғасырдағы қазақ әдебиеті, ақындардың ғылыми және поэзиялық жинақтарының мәселелері, 19 ғасыр және оның жанрлары, XІX ғасырдың басындағы қазақ әдебиетін қалыптастыру және дамыту, әсіресе XIX әдебиеті сияқты тақырыптар туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілін жаңа технологиямен оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  -Оқу-әдістемелік құралдарды оқып-талдау, баға беру, тиімді әдістемелік кешендерді таңдай білу, оларды практикада қолдана білу дағдыларын қалыптастыру. -Қазақ тілі бойынша талдаудың негізгі түрлерін ажырату; -қазақ тілі пәнін жаңа инновациялық технологиялар арқылы оқыту әдістемесін ғылыми тұрғыдан зерттеп-тану қабілеттерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 5

  Жалпы тіл білімінің нысаны мен негізгі проблемалары, салалары, тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы, тілдің өзіндік сипаттары, тіл білімінің тарихы, даму үрдістері мен даму кезеңдері, тіл білімінің қазіргі заманғы бағыттары, тілдік зерттеу әдістері, тілдің басқа әлеуметтік, жаратылыстану және техникалық ғылымдармен байланысы, сияқты тақырыптармен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдеби өлкетану
  Несиелер: 5

  Курс Абайдың ақындық айналасын, өңірдің ақын-жазушылар шығармашылығын, сол арқылы халықтың әдеби өміріне жаңа өрнек, тың өзгеріс әкелгендігін үйретуді мақсат етеді. Абайдың ақын шәкірттері Шәкәрім, Ақылбай, Мағауия, Көкбай Әріп, Уәйіс, Әрхам, Кәкітай сынды ақындардың өмірі мен шығармашылығы оқытылады. Абайдан кейінгі қазақ поэзиясы ақын салған дәстүрмен дамуы әдебиетіміздегі ақындық мектептің қалыптасқандығын айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тіл білімінің теориясы
  Несиелер: 5

  Тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, оларға тіл туралы ғылымның өткен тарихынан, қазіргі күйінен, алда тұрған міндеттерінен, шешілген және шешілмеген проблемаларынан жан-жақты мәлімет беру. Тіл білімінің даму тарихында қолданылған, қазір қолданып жүрген, жаңадан туа бастаған арнаулы әдістер мен әдістемелермен, тіл білімін дамытуға өз үлестерін қосқан ғалымдармен, тіл білімі мектептерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі
  Несиелер: 5

  Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі курсы студенттің «Қазіргі қазақ тілі» пәнінің соңғы бөлімі болып табылады. Бұл фактор тілдік жүйенің басқа деңгейлері мен аспектілері туралы ақпаратты синтездейтін пән ретінде қазақ тіл білімі курсының синтаксистік компонентінің мақсаты мен міндеттерін түсіну үшін шешуші болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Курс барысында қазіргі қазақ әдебиетінің даму кезеңдері, қазіргі әдебиеттанудың өзекті мәселелерімен таныс болады. Қазіргі қазақ әдебиетінің өкілдері С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, М.Жұмабаев, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мустафин, Асқар Тоқмағанбетов, Т.Жароков, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Ә.Нұрпейісов және басқа да ақын-жазушылар, драматургтердің шығармашылық жолын, өзіндік қолтаңбасын танытатын елеулі туындыларына шолу жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі
  Несиелер: 5

  Курс барысында студенттер синтаксис, қарапайым сөйлем, сөйлем мүшелері, күрделі сөйлемнің синтаксисі, мәтін синтаксисі, кешендік синтаксисті тұтастай қарастырып, қазақ грамматикалық жүйесінің тарихы, ғылыми курс қағидаттарын қолдану және әдеби тіл нормалары сияқты тақырыптар туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Абайтану
  Несиелер: 5

  «Абайтану» курсы студенттердің осы курсты игеру барысында алған білімдерін одан ары тереңдете түсуге, Абай өлеңдерінің, қара сөздерінің, поэмаларының және көркем аудармаларының ішкі табиғатын тану арқылы оларға ақын шығармашылығының көркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді. Сонымен қатар Абай шығармашылығының зерттелуі, ақын мұрасының игерілуі, жариялану тарихы меңгертіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Грамматиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Грамматиканы оқыту әдістемесін оқып үйрену барысында тіл үйрену барысында грамматиканың айрықша рөлі грамматика қажетті база болып табылады, онсыз оны тілдің толық қолданылуы байланыс құралы ретінде пайдалану мүмкін емес екенін ұмытпаған жөн. Ана тілінің грамматикасы тасымалдаушының санасына енеді және тек рефлексия арқылы жүзеге асырылады (мәселе туындайды: дұрыс айтқандық қалай?). Грамматиканы үйрену кезінде мұғалім тілдерді қолданудың формалары мен ережелерін автоматты түрде қолдану дәрежесіне жеткізу үшін суперэтска бар. бейсаналық салаға айналды. Грамматика, белгілі болғандай, тілдің грамматикалық құрылымының кіші жүйелері деп аталатын морфология, синтаксис және сөзді қалыптастырудан тұратын ресми жүйе. Фонетика мен лексиканы меңгермей, адам грамматиканы өз сөзінде білу мүмкін емес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мектепте әдеби-теориялық ұғымдарды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  ККурс барысында студенттер әдеби және теориялық ұғымдарды, әдеби туынды ерекшеліктерін, прозалық және поэзиялық шығармаларды оқыту әдістемесін, әдістемелік ғылымның өзекті мәселелерін, оқытудың принциптері мен міндеттерін, оқыту әдістерін және теориялық ұғымдарды оқыту технологиясымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Пунктуацияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пән бойынша оқу сабақтарында тілдің жүйелі өзгеретін құбылыс екендігін есепке ала отыра оқыту әдістемесінің тарихы, әдіс – тәсілдері, пунктуация теориясы, жазудың жалпы ережелері, емле және пунктуация ережелері , қазақ пунктуациясы және сауатты жазу дағдыларын қалыптастырудың ғылыми-теориялық негіздері, пунктуацияның мектепте оқытылу жүйесі, қазақ тыныс белгілерін оқытудың зерттелуі, пунктуацияны оқытудың лингивистикалық негіздері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Көркем мәтінді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курс болашақ мұғалімдердің бойына әсіресе, сөйлеу құралын және айтылатын ойдың формасы мен мазмұнының күрделі құрылымдық бірлігі ретінде көркем мәтін мағынасын жеткізу және меңгеруге бағытталған коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға арналған. Аяқталған мәтін аясында қолданылатын мәнерлеу құралдарының өзара байланысы мен өзара тәуелділігін, мазмұнын қалыптастыратын барлық материалдық сигналдарды есепке алу міндеттемесі –мұның барлығы көркем шығарманың тереңдігі, әсерлілігі, идеялық- тақырыптық мазмұны сонымен қатар жеткілікті интерпретация және талдау жасауға көмектесетін факторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша оқу сабақтарын жоспарлау және жүргізу, дәстүрлі және инновациялық технологиялар; психология, педагогика және филология ғылымдарының жаңа жетістіктері.

 • Код ON2

  Қазақ тілінің салалары мен қазақ әдебиеті тарихының кезеңдері бойынша негізгі ұғым-түсініктерді, теориялық қағидаларды біледі және түсінеді.

 • Код ON3

  Қазақ тілі мен әдебиеті бойынша алған ғылыми-теориялық білімін, бағалау жүйесін өз тәжірибесінде тиімді пайдаланады, оқытудың жаңа технологияларын білім беру үдерісінде еркін қолданады.

 • Код ON4

  Мұғалімнің кәсіби міндеті мен педагогикалық қызметінің жауапкершілігін сезіну, педагогикалық тапсырмаларды шешуде әртүрлі пәндер алған білімін қолдану, әлеуметтік ынтымақтастыққа қабілетті болу.

 • Код ON5

  Әлеуметтік жеке тұлға ретінде мінез құлығын қалыптастыру арқылы жүйелі –мақсатты шешім қабылдауға дайын болу.

 • Код ON6

  ағымдағы білім беру және ұйымдастыру құжаттамаларын (дидактикалық, тест және өлшеу материалдары және т.б.) дамыту, ұйымдастырушылық дағдыларға ие болу, жауапкершілікті болу.

 • Код ON7

  қазақ, әлем әдебиеттерінің негізгі даму кезеңдерін біледі, олардың типологиялық ерекшеліктерін ажырата алады.

 • Код ON8

  Көркем шығармалармен оқу үрдісінде танысу арқылы эстетикалық сана мен қызметтің нысандары, эстетикалық қажеттіліктері, өнер туындыларының түрлері мен жанрларын анықтау, жіктеу және сипаттау.

 • Код ON9

  ауызша және жазбаша түрде өз ойын дұрыс және логикалық ойлап жеткізу дағдыларын меңгеру, шешендігін дамыту.

 • Код ON10

  мектепте және университетте филологиялық пәндерді зерттеуге және оқытуға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейдегі тілде еркін сөйлеу.

 • Код ON11

  ең жоғары әлеуметтік және эстетикалық құндылықтарға, гуманистік педагогиканың идеяларына адалдық таныту.

 • Код ON12

  Қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда инновациялық тәсілдерді (соның ішінде АКТ-технологиялар) қолдану арқылы өздігінен кәсіби білім ала отырып, көшбасшылық және педагогикалық шеберлік дағдыларын дамытады.

 • Код ON13

  кәсіби, соның ішінде кәсіпкерлік қызметте қолдану үшін құқықтық және экономикалық. экологиялық ақпаратты жүйелеу, жинақтау. Экономикалық. экологиялық ақпаратты талдау, қорыту және кәсіби қызметте қолдану үшін қауіпсіздік нормаларын жүйелеу

 • Код ON14

  Тілдің функциялары, тіл мен ойлаудың арақатынасы, қоғамдағы тілдің рөлі, тілдік универсалдар мен тілдің даму заңдылықтары туралы негізгі түсініктерді меңгеру.

Top