Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02313 Қазақ филологиясы в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Студенттердің кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін қажетті жеке қасиеттерін дамыту, жалпы мәдени, кәсіби және арнайы құзыреттерді қалыптастыру. "Филология" мамандығының білім беру бағдарламасының мақсаты - білім алушылардың оқу жетістіктерін өлшеудің бірыңғай шкаласы мен қондырғыларын анықтау, терең мәдени білім деңгейі, жан-жақты білімі бар мамандарды даярлау бойынша бірыңғай халықаралық білім беру кеңістігінде білімді бақылау және бағалау әдістерінің құрамын қалыптастыру және анықтау. "Филология" мамандығына қатысы бар студенттердің білімі, біліктілігі, дағдылары анықталады, оның түпкі мақсаты құзыреттілік түрінде анықталады. Оқытудың ғылыми-әдістемелік негізі келесі түрде қорытындыланады: оқу процесінде студенттердің танымдық білімдері мен дағдыларын өзара байланысты дамыту арқылы құзыреттілікті қалыптастыру негізделеді. Осы ұстанымдардан студенттердің білім нәтижелері әлеуметтік-тұлғалық құзыреттер арқылы негізделеді.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B037 Филология
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы
  Несиелер: 6

  Курс барысында фонетика туралы түсінік, тілдің қызметі, фонетика, оның нысаны, қазақ тілі фонетикасының зерттелуі, дыбыс, әріп, фонема, транскрипция мен транслитерация, дыбыстарды қарастырудың аспектілері, дыбыстардың түрлері, дауыстылар, дауыссыздар орфоэпия, графика, орфография ассимиляция, синхронизм заңы, ғылым, фонология, дыбыстың құрамы мен қазақ тілінің ерекшеліктері тақырыптарын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында тіл білімі ғылымы және оның зерттеу обьектісі, тілдің қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі орны, тілдің шығуы және ол жайлы теориялар, тіл білімінің ғылымдар жүйесінде алатын орны, тілдің дыбыстық жүйесі, тіл білімінің фонетика саласы, негізгі заңдылықтары жазудың шығуы мен даму кезеңдері, сөздік құрам және оның дамуы, тілдің сөздік құрамы, грамматика, оның салалары мен түрлері, тілдің грамматикалық құрылысы, грамматикалық форма және сөз формалары туралы түсінік, грамматикалық категория жайлы ұғым, лексика-грамматикалық категориялар, дүние жүзі тілдері және оларға классификация жасау, тілдердің морфологиялық типтері, лингвистика тарихы, негізгі бағыттары мен бағыттары, лингвистикадағы қазіргі заманғы тенденциялар мен көзқарастар, тіл үйрену әдістемесі, салыстырмалы тарихи әдіс, лингвистикадағы шетелдік түсініктер, негізгі түсініктер мен лингвистикалық терминологиялардың лингвистикалық жүйесімен танысу, құрылымдық, жүйелік, когнитивтік тіл, тілдік сезім қалыптастыру тақырыптарын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ халық ауыз әдебиеті
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді оқу бүгінгі күнге дейін сақталған фольклорлық мұра туралы бірыңғай түсінік қалыптастыруға бағытталған. Оқу барысында мынандай проблемалар қарастырылады: - халық әдебиетінің тарихын және оның көшпелі мәдениетпен байланысын; - фольклорды жанрлар бойынша жүйелеу; - әрбір жанрдың сипаттамаларын түсіну; - рухани және әдеби мұраның тарихи мәнін, мазмұнын және көркемдік шығу тегін талдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 3

  Пән мазмұнында әдебиеттану ғылымы және оның салалары, басқа ғылыми пәндер жүйесіндегі орны, әдебиет пен эстетика, сөз өнері жайлы ұғым, әдебиеттану ғылымының туу, даму және қалыптасу кезеңдері, Қазақстандағы әдеби-эстетикалық ойдың даму тарихы, көркем әдебиеттің образдылығы, образ және образдылық, көркем образ түрлері, оның жасалу жолдары, тақырып пен идея, мазмұн мен пішін, сюжет пен композиция, әдебиеттегі тек пен түр тақырыптары қарастырылған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы
  Несиелер: 5

  Пән тілдің лексикалық жүйесіндегі сөз орнын, шығу тарихын, тілдің құрамы мен сөздік қорын, лексикологияның негізгі бірліктерін, сөздердің негізгі ерекшеліктері мен функцияларын меңгеруге бағытталған.Лексикалық жүйедегі сөздердің рөлі, шығу тегі, әрекет ету қабілеті, сөз құрамы және сөздік қоры қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Хандық дәуір әдебиеті
  Несиелер: 6

  Қазақ хандығының құрылуы қарсаңындағы қоғамдық, әлеуметтік, саяси жағдай. Ежелгі түркі поэзиясының жаңа қоғамдық-саяси жағдайдағы дәстүрлі жалғасы болып табылатын қазақ жырауларының тарих сахнасына шығуы. Жырау және жыршы. Қазақ әдебиеті тарихында жыраулар поэзиясының алатын орны. Жыраудың қоғамдық-әлеуметтік тұлғасы. Хандық дәуір әдебиетінің көркемдік-идеялық ерекшеліктері. Толғау жанрының табиғаты, ерекшеліктері туралы мәліметтер беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ХІІ-ХІҮ ғасырлардағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 6

  Пәнді оқыту барысында XII-XII ғасырлардағы қазақ халқының тарихы мен мәдениетін, түркі тілдес халықтардың әлеуметтік, күнделікті және рухани өмірі, сақтардың салт-дәстүрі, наным-сенімі, әдет-ғұрпы, діні, олардың ата-баба аруағына, аспан денелеріне, Күнге, Айға, Жұлдыздарға және Жер-Анаға табынуы, «Аттила», «Көк бөрі», «Ергенекон» дастандары, «Оғыз-наме» эпосының жанры, композициясы, сюжеттік желілері, XII - XII ғасырлардағы әдеби және тарихи ескерткіштер тақырыптары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 6

  ПХҮ-ХҮІІІ ғасырдағы тарихи-әлеуметтік жағдай. Сондай-ақ жырау деген ұғымға түсінік бере отырып, қазақ әдебиетіндегі жыраулық поэзияның маңызын таныту қажет. Жыраулар шығармашылығының тақырыптық негізі көрсетіліп, замана сабақтастығы, дәстүр жалғастығы айқындалады. ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы ақын-жыраулар мұрасының бүгінге сақталып жетуі, шығармаларының жариялануы, зерттелу деңгейі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі дәуір әдебиеті
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында қазақ әдебиеті тарихы пәнінің зерттеу нысаны, қазақ әдебиетінің даму кезеңдері, сақтардың қаһармандық дастандары, «Алып Ер Тоңға», «Шу» дастандары Ғұндардың батырлық жырлары, «Авеста» кітабы, «Аттила», «Көк бөрі», «Ергенекон» дастандары, Орхон жазуындағы жәдігерліктер, «Күлтегін» және «Тоныкөк» жырлары «Оғыз қаған» эпосы, «Қорқыт ата кітабы» Ислам дәуірі әдебиеті (Х-ХІІ ғасыр), Әбу-Насыр әл-Фараби, А.Иүгінеки мен С.Бақырғанидың әдеби мұралары, Ж. Баласағұн мен М.Қашғаридің әдеби мұралары, А.Иассауи «Диуани хикмет», «Мират-ул Қулуб» ХІІІ-ХҮ ғасырлардағы әдебиет. Алтын Орда дәуірінің әдебиеті, X о р е з м и «Мұхаббат-наме», Құтб «Хұсрау-Шырын» дастаны, Сайф Сарай «Гулистан бит-түрки», Дүрбек «Жүсіп-Зылиха» дастаны, Н.Рабғузи «Рабғузи қиссалары», «Кодекс Куманикус», Қадырғали Жалайыри. «Жами-ат тауарих», Хайдар Дулати «Тарих-и Рашиди» Әбілғазы «Шежіре-и түрк», Бабыр «Бабыр-наме» тақырыптары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көркем мәтінді лингвистикалық талдау
  Несиелер: 5

  Көркем мәтінді лингвистикалық талдау-лингвистикалық пәндердің барлық циклін аяқтайтын курс. Ол студенттерге бұрын алған білімдерін жүйелеуге және олардың мектепте көркем шығармалармен жұмыс істеу қажеттілігін түсінуге көмектеседі. Бұл курс көркем шығарма тілінің артықшылықтары мен кемшіліктерін өз бетінше бағалай алатын, тілдің жақсы сезіміне ие және болашақ оқушыларда осы сезімді тәрбиелеуге қабілетті көркем талғамы бар сауатты сөз тіркестерін дайындауға ықпал етеді. Көркем мәтінді қабылдау қажет. Осы мақсатта сөздің осы түрі үшін бар мазмұнды білдірудің жалпы заңдарымен танысу керек.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіл және сөз: жүйе және құрылым
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында тілдің жүйе ретінде маңызды жақтары, негізгі мәліметтер жиынтығын беру және оларды лингвистикалық пәндерді оқу үшін қажетті ұғымдар мен терминдермен қаруландыру; табиғи тілдің адам, қоғам, әлемдік өркениеттің тарихы мен мәдениетімен байланыстарындағы пайда болуының, дамуының және қызмет етуінің жалпы заңдылықтарын көрсету; диалектикалық дүниетаным қалыптасуына ықпал ету.; -логикалық ойлау мен лингвистикалық интуицияны дамытуға үлес қосу; лингвистикалық талдаудың негізгі дағдыларын дамыту, тіл білімінің негізгі мәселелерін, сипаты, тіл мен ойлаудың арақатынасы, тілдің құрылымы мен құрылымы, шығу тегі мен жұмыс істеуі, тілдердің классификациясы меңгеру); тілдік жүйенің негізгі үлгілері, табиғи тілдің шығу тегі туралы гипотеза; Тілдің ішкі құрылымы (жүйелік және құрылымдық ұйым, бірліктердің табиғаты мен функциялары); лингвистикалық ғылымның негізгі сұрақтары, жеке деңгейлер мен тіл бірліктерін меңгеру тақырыптары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этнолингвистика
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу барысында мынандай мәселелер қарастырылады: - даму және қалыптасу тарихы; - тіл біліміндегі этнолингвистикалық ғылым; -этнолингвистика және ерекшеліктері; этнолингвистикалық арналар; - этнолингвистика және зерттеу объектілерінің мақсаты-мүдделері; -этимология, терминология, лексикология; - лексика-семантикалық тақырыптар, стильдер, олардың ұлттық-мәдени ерекшеліктері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ХІХ ғасыр әдебиеті
  Несиелер: 3

  Курс барысында студенттер меңгеретін тақырыптар: XIX ғасыр жанрлары, ақын жыраулардың әдеби дәстүрлері, Ы.Алтынсарин шығармашылығы, Абай шығармашылығының орны, жазба әдебиеттің дүниеге келуі, әдеби ағымдар мен бағыттар, дәстүр мен жаңашылдық, XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті ақындарының поэзиялық жинақтары, XIX ғасырдағы қазақ әдебиетінің зерттелу деңгейі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көне түркі қазақ мифтері мен аңыздары
  Несиелер: 3

  Пән ежелгі түрік және қазақ аңыздары мен хиаяларының пайда болу тарихын зерттейді. Ежелгі түркі ескерткіштері, оғыз-қыпшақ дәуірінің әдеби мұрасы, Ислам дәуіріндегі әдебиет, Алтын Орда дәуірінде жазылған әдеби, тарихи шығармалар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы
  Несиелер: 5

  Грамматикалық мағына, грамматикалық тәсіл, грамматикалық форма, грамматикалық құрылым, негізгі грамматикалық ұғымдар туралы ғылыми теориялық білімді жүйелі жүргізудің бағыт-бағдарын ұсынады. Қосымша, көмекші сөз, сөздердің орын тәртібі, қосарлану, интонация, қазақ тіліндегі сөздердің тұлғалық өзгеруі, сөз және оның формалары, оны құрастырудың жолдары мен тәсілдері, амалдары туралы теориялық білім беруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағартушылық бағыттағы әдебиет
  Несиелер: 3

  ХІХ ғасырдағы ағартушылық бағыттағы әдебиеттің дамуы. Ағартушылық бағыттағы әдебиеттің негізгі бағыттары мен оның көрнекті өкілдері туралы түсінік беру; Бұл әдебиеттiң өкiлдерi Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Шоқан Уәлиханов ғылым-бiлiм, оқу-өнерді насихаттаулары. Шоқанның ғылыми көзқарасы, қызметi арқылы қазақ елi iшiнде ағартушылық, демократиялық идеялар тарауы. Ыбырай әдебиетке деген ұғым, түсiнiктi жаңартып, оның жас ұрпақты тәрбиелеудегi ұлы күш екенiн көрсетуi. Өзi балаларға арналған әңгiмелер, өлеңдер жазуы. Студенттер XIX ғасырдағы ағартушылық бағыттағы қазақ әдебиетінің мұраларымен танысып, олардың идеологиялық және эстетикалық құндылықтары туралы пікір қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фольклористика тарихы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту барысында фольклорды қалыптастыру және дамыту туралы білім беру жүйесін, фольклор мен басқа гуманитарлық ғылымдардың (тарих, этнография, өнертану) байланыстары туралы және қазақ фольклорының күйі туралы аймақтық көрініс туралы кешенді зерттеу, фольклор тарихын зерттеу, фольклорлық зерттеулердің принциптері мен техникасын меңгеру, жалпыға бірдей фольклорлы мәтіндерді жинау, зерттеу және жариялау әдіснамасының негіздерін меңгеру тақырыптары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Аталған курс студенттерге қазақ тілін оқыту әдістемесінің әдістемелік-теориялық негіздерін меңгертуді, қазақ тілі жүйесінің ішкі салаларын мектепте оқыту ерекшеліктерін теориялық және тәжірибелік тұрғыдан талдап көрсетуді, оқу-әдістемелік құралдарды оқып-талдау, баға беру, тиімді әдістемелік кешендерді таңдай білу, оларды тәжірибеде қолдана білу дағдыларын қалыптастыруды көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл, оның ерекшеліктері. Стилистиканың жалпы мәселелері. Сөйлеу, сөйлеудің стильдері. Іс қағаздар стилі мен ресми стиль. Мәтін. Мәтіннің түрлері мен қызметі. Кәсіби тілдік құзыреттіліктерін қалыптастырудың жолдары. Кәсіби тілдік құзыреттіліктерін қалыптастыру. Кәсіби сипаттағы монолог, диалог құра білу. Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Абайдың ақын-шәкірттері
  Несиелер: 3

  Бұл курсты оқу Абайдың Шәкәрім, Көкбай Жанатаев, Тұрағұл, Ақылбай және Мағауия Құнанбаевтар, Әсет Найманбаев, Әріп Тәңірбергенов және т. б. ақын – шәкірттерінің шығармашылық мұрасын тереңдете зерделеуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағартушы-демократиялық бағыттағы әдебиет
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында студенттер білім мен демократиялық үрдістер, діни және демократиялық әдебиеттердің ерекшеліктері, XX ғасыр басындағы ағартушылық демократиялық бағыттағы әдебиеттің дамуы, әдебиеттің белгілі тұлғалары туралы өз ойларын тереңдетіп, ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің қалыптасуы мен дамуы туралы ақпарат алады, осы бағытта жазылған жұмыстарға кешенді талдау жүргізеді. XX ғасырдың бас кезіндегі қазақ әдебиетінің көптеген өкілдерінің шығармаларының баспасөз беттерінде, әсіресе “Айқап” журналында жариялануы, кітап болып басылып шығуы. Ағартушы-демократиялық әдебиетінің көрнекті өкілдері болып табылатын С. Торайғыров, С. Дөнентаев, С. Көбеев, Т. Жомартбаев, М. Сералин, Ә. Тәңірбергенов, Б.Өтетілеуов, Ә. Ғалимов шығармаларының жазылуы, жарыққа шығуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Абайтану
  Несиелер: 3

  «Абайтану» курсы студенттердің осы курсты игеру барысында алған білімдерін одан ары тереңдете түсуге, Абай өлеңдерінің, қара сөздерінің, поэмаларының және көркем аудармаларының ішкі табиғатын тану арқылы оларға ақын шығармашылығының көркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді. Сонымен қатар Абай шығармашылығының зерттелуі, ақын мұрасының игерілуі, жариялану тарихы меңгертіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі
  Несиелер: 5

  Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі курсы студенттің «Қазіргі қазақ тілі» пәнінің соңғы бөлімі болып табылады. Бұл фактор тілдік жүйенің басқа деңгейлері мен аспектілері туралы ақпаратты синтездейтін пән ретінде қазақ тіл білімі курсының синтаксистік компонентінің мақсаты мен міндеттерін түсіну үшін шешуші болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ТүркІ тілдерінің грамматикасы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында түркі тілдерінің морфологиялық құрылысын салыстырмалы талдау, түркі тілдерінің грамматикалық ерекшеліктері мен оның қазіргі және ежелгі тілдердегі даму эволюциясы, түркі тілдерінің негізгі грамматикалық категориялары, олардың жалпы ерекшеліктері мен тарихи даму ерекшеліктері, қазіргі түркі тілдері мен диалектілердің тілдік жүйелері, сондай-ақ жазба ескерткіштері тақырыптары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің кеңес дәуіріне дейінгі кезеңі. Шығармашылық ғұмырбаяндар. Әдеби мұралар. Ұлт азатшыл бағыттағы көрнекті қайраткерлер. XX ғасырдағы әдебиеттің көркемдік сипаты, ХХ ғасырдағы әдебиеттердің үлгілері зерттеледі. Осы тұстағы қазақ әдебиеті өзіне дейінгі ұлттық әдебиетіміздің бар асылын, үлгілі дәстүрін ала отыра, дәуірге сай жаңа көркемдік мүмкіндіктерді ашты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Синтаксистің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Осы оқу пәнін меңгерудің мақсаты - студенттерге қазақ әдеби тілінің қазіргі синтаксистік жүйесі туралы ғылыми білім беру, олардың нормаларын терең меңгеруге көмектесу, болашақ мамандарды лингвистикалық мәселелер бойынша кәсіби және көпшілікке тарату жұмыстарын жүргізу үшін қажетті білімді, іскерлікті, дағдыны меңгерту, жетік біліммен қаруландыру, студенттерді ғылыми зерттеу әдістемесімен таныстыру және болашақта қазақ тілі және оны оқыту саласында өзіндік ғылыми-әдістемелік жұмыстарды жүргізуге дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту барысында қазіргі заманғы әдебиеттану ғылымындағы жеке халықтардың әдебиеттері дүниежүзілік әдеби-мәдени даму аясында қарастырылады. Пән ежелгі дәуір әдебиетінің жанрлық ерекшеліктерін, орта ғасырдағы әдебиеттердің жанрлық ерекшеліктерін, Қайта Өрлеу дәуіріндегі әдебиеттің даму бағыттарын, ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ., ХІХ-ХХ ғғ. әлем әдебиетінің дамуына шолу жасауды, шет елдер әдебиетінің даму кезеңдерін, әдеби бағыттарын, жекелеген авторлар шығармаларын көркемдік-идеялық тұрғыдан талдай білуге , меңгертуге негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлем әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән орта ғасырдағы әлем әдебиетiнiң өзiндiк ерекшелiктерiн, даму сатыларын, көркемдік құндылықтарын оқытуға арналады. Курста студенттер орта ғасырлық эпос, рыцарлық, қалалық әдебиетпен, әр елдердегi қайта өрлеу дәуiрiндегi көркем шығармалармен және әдеби ағымдармен танысады яғни, антиктік дәуір әдебиетінен ХХІ ғасырға дейінгі әлемдік әдеби мұралар оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студенттер әдеби және теориялық түсініктер, көркем шығармалар, прозалық жұмыстар мен поэзияны оқыту әдістемесі, әдістемелік ғылымның өзекті мәселелері, оқытудың принциптері мен міндеттері, теориялық тұжырымдамалардың оқыту технологиялары, теориялық тұжырымдамаларды ұйымдастыру, жоспарлауды меңгереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көне түркі тілі
  Несиелер: 4

  Түркологияның негізгі мәселелері және оның қазіргі міндеттерімен таныстыру. Көне түркі тілдерін, түркі жазба ескерткіштерін зерттеудегі түркологияның алатын орнын түсіндіру. Студенттер бойына қазақ тілінің тарихы, оның тайпалық тілдерден халық тілі, одан ұлт тілі болып қалыптасуы – туыс түркі тілдерінің тарихымен тікелей байланыстылығы жайлы сенімді көзқарас қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1960-1990 жылдардағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студенттер М. Мақатаев, Ф. Оңғарсынова, Ж. Молдағалиев, Т. Молдағалиев және т. б. шығармашылығымен, әдеби мұраларымен танысады. ХХ ғасырдың 60-жылдарынан бүгінгі күнге дейінгі әдебиеттің көркемдік даму кезеңдері қарастырылады. Студенттерге ұлттық сөз өнеріне енген көркем шығармаларды талдаудың ғылыми принциптерін теориялық негіздеу ұсынылады, әдебиеттің қоғамдық оймен байланысы зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ жазуының тарихы
  Несиелер: 5

  Курстың барысында студенттер қазақ жазуы, араб жазуы, ескі ұйғыр жазуы, ежелгі жазба ескерткіштерін талдау, қазақ жазба тарихын, ежелгі мәдени және тарихи мұраның тарихын зерттейді. Жазудың түрлерінен, б.ж.с 5-8 ғасырлардан бастап дамып келе жатқан түркі тілдерінің соның ішінде қазақ тілінің жазу жүйесінің қалыптасу тарихынан білім беруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тәуелсіздік жылдардағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Тәуелсіздік жылдары жазылып жарық көрген, әдебиеттің тарихы мен процесінде айрықша орны бар көркем шығармалар мен көрнекті қаламгерлердің шығармашылық ізденістерін, проза жанрының тақырыптық тенденциялары, драматургияның поэзияның дамуына қатысты ілгері зерттеулер мен еңбектер оқытылады. Студенттер М.Мағауин, Ш,Мұртаза, Д.Исабеков, Қ.Жұмәділов, М.Шаханов, Ф.Оңғарсынова, Қ.Жұмәділов А.Алтай, Р.Мұқанова,и А.Кемелбаева тб ақын-жазушылар, драматургтардың өмірі мен шығармашылығын жан-жақты зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шәкәрімтану
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқып үйрену Шәкәрім Құдайбердиевтің өмірі мен шығармашылығымен, оның өлеңдері мен поэмаларымен танысуды қарастырады. Студенттер Ш. Құдайбердиевтің өмірі, Шәкәрім шығармашылығының тақырыптық ауқымдылығы, Шәкәрім шығармаларының ғылыми - тақырыптық бағыттары туралы мәліметтер алады.; Студенттер ақынның шығармашылығын, оның көркем ерекшеліктерін жан-жақты талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шешендік өнер
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында ауызша сөйлеуді меңгеру, ауызекі сөйлеуде ойды шебер құру және көпшілік алдында сөйлеуді білу – бүгінгі таңда заманауи адамның өзекті қажеттіліктерінің бірі болып табылады. "Шешендік өнер" курсы болашақ маманның филологретіндегі мәдениетін қалыптастыруға ықпал ететін білім беру үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады. Шешендік сөз өнері маманның кәсіби дайындығын, тілдік, ақпараттық материалдарды меңгеруін байқатады, сондай-ақ басқа адамдармен, аудиториямен, тыңдаушылармен еркін қарым-қатынасқа бейімділігін дамытады. Оқыту барысында қазақ шешендік өнерінің көптеген материалдары меңгертіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әдеби өлкетану
  Несиелер: 5

  Курс Абайдың ақындық айналасын, өңірдің ақын-жазушылар шығармашылығын, сол арқылы халықтың әдеби өміріне жаңа өрнек, тың өзгеріс әкелгендігін үйретуді мақсат етеді. Абайдың ақын шәкірттері Шәкәрім, Ақылбай, Мағауия, Көкбай Әріп, Уәйіс, Әрхам, Кәкітай сынды ақындардың өмірі мен шығармашылығы оқытылады. Абайдан кейінгі қазақ поэзиясы ақын салған дәстүрмен дамуы әдебиетіміздегі ақындық мектептің қалыптасқандығын айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік тіл таным
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу келесі міндеттерді шешуді қарастырады: 1) студенттерге қазіргі қазақ тілінің әлеуметтік жүйесі туралы түсінік беру және осы жүйені оның тіл құрылымымен өзара байланыста меңгеруіне қол жеткізу.; 2) студенттерді мәтіннің пішінін, мазмұны мен құрылымын, оның әлеуметтік-лингвистикалық қарым-қатынас процесіндегі функцияларын бөліп көрсетуге үйрету.; 3) социумдағы сөйлеу коммуникациясының шарттары мен нысандарын, әлеуметтік лингвистикамен байланысты базалық ұғымдарды зерделеу, әлеуметтік-лингвистикалық өзара қарым-қатынасты үйрету; 4) әлеуметтік лингвистиканың негізінде зерттеу әдістерін үйрету:; 5) социолингвистика бойынша әдебиетті өңдеуге және пайдалануға үйрету; 6) әлеуметтік лингвистиканы зерттеуге байланысты студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту: 7) қазіргі қоғамдағы әртүрлі әлеуметтік жобалар мен идио жобалардың қызмет етуі туралы түсінік беру; 8) әлемнің тілдік бейнесі туралы түсініктерді қалыптастыру; 9) компьютерлік технологияларға аудару мақсатында тілдік үрдістерді модельдеуге үйрету; 10) әлеуметтік маңызы бар мәтіндерді талдауға үйрету; 11) тілді ғылыми және оқу мақсаттарында сипаттауға үйрету; 12) студенттерді әртүрлі тілдік жүйелерді салыстыруға үйрету 13) студенттерді билингвалды және полилингвалды тілдік жағдайларды талдауға үйрету; 14)тіл саясатын зерделеу; 15) Қазақстан Республикасындағы тілдік жай-күйін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стилистика және сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Пән төмендегі мәселелерді оқытады: - стилистика және сөйлеу мәдениеті, сөйлеу нормалары; - тіл мәдениетінің формалары, тіл мәдениетінің формасы туралы ғылыми көзқарас, сөйлеу мәдениеті, негізгі салалар туралы сөз; - тіл мәдениеті туралы түсінік;; - функционалды стилистика; - лингвистикалық стилистика және негізгі ұғымдар, функционалды стильдер мен тілдік белгілердің стилистикалық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әліпбидің даму тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курстың зерттеу тақырыбы: әліпби тарихы, араб жазуы, ескі ұйғыр жазуы, орыс графикасы. Студенттер әліпбидің даму тарихын, әлемдік тәжірибелерге сүйене отыра ежелгі жазба ескерткіштердің тарихы бойынша терең білім алады. Қазақ мәдени өмірінде қолданған әліпби түрлері, емле ерекшеліктері, жазу теориясы, көне түркі, араб, латын графикасымен тығыз байланысты қазақ жазуының тарихы да бірлікте қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлем синтаксисі
  Несиелер: 5

  Пән құрмалас сөйлем синтаксисін, оның түрлерін: салалас және сабақтас құрмалас сөйлем синтаксисін, салалас және сабақтас құрмалас сөйлес сөйлемдерінде қолданылатын жалғау түрлері, құрмалас сөйлемдердегі тыныс белгілерінің қолданылуы, күрделі синтаксистік тұтастық құрылымдық ерекшеліктері, қазіргі қазақ тілінің синтаксисі курсының нормасының ғылыми принциптері тақырыптарынан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кəсіби ортаға кіріспе. Карьераны жоспарлау. Жұмысқа орналасу. Жұмыс орнындағы қарым-қатынас. Кəсіби іс-əрекетке кіріспе. Кəсіби іс-əрекет объектісі. Ғылыми педагогикалық іс-əрекет кəсіби іс-əрекет ретінде. Жоба кəсіби іс-əрекет өнімі ретінде. Қазақ тілі мұғалімінің кəсіби тұлғалық сапалары. Жұмыс беруші мен кəсіби ұйым тарапынан қазіргі маманға қойылатын талаптар. Орта мектептегі білім беруді ақпараттандыру. Білім берудегі ақпараттық жүйелердің орны мен ролі. Кəсіби мəдениет жəне кəсіби тіл. Тіл нормасы. Ұғым. Норма типтері. Пəндік тіл материалдарын қалыптастыру негіздері. Кəсіби құзырлық. Кəсіби ағылшын тілінің мамандық пəндерімен байланысы. Қазақстандық білім беру жүйесі және оның даму болашағы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әдебиеттің жалпы теориясы
  Несиелер: 5

  Осы курс аясында студенттер көркем әдебиетті шығармашылық қызметтің ерекше түрі ретінде, яғни әдіснамалық тұрғыдан зерттейді. Әдеби процесс туралы түсінік беріледі және ауызша көркем шығармаларға қатысты көркемдік әдіс проблемасы қарастырылады. Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер әдебиеттану ғылымының тарихи дамуындағы негізгі түсініктері мен категорияларын, әдеби үрдістің даму заңдылықтарын білуі тиіс. Студенттер ауызша көркем шығарманы немесе оның фрагментін нақты талдауда өздерінің теориялық білімдерін өзектендіре алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Функционалды лингвистика
  Несиелер: 5

  Курсты оқыған кезде, студенттер қазіргі кезеңде лингвистиканың дамуы туралы білуі керек. Түрлі ғылыми сипаттама, мектептер, үрдістер және т.б. зерттеу бағыттары қарастырылады. Перспективалы бағыттарының бірі функционалдық лингвистика болып табылады. Функционализм жалпы ғылыми парадигма ретінде және ол нысанды, оның ішінде өзара іс-қимыл және байланыс-бабына ортақ, әдіснамалық және кейбір философиялық жұмыстарды зерттейді. Дәл жүгіну адам факторына жаңа позициялардан тілдік талдауға мүмкіндік берді және тілді объект ретінде бағалауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жазушының шығармашылық зертханасы: аймақтық аспект
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студенттер Абай, Шәкәрім, Мұхтар Әуезов, Қ. Мұхамедханов, Қ. Оразалин, Р. Сейсенбаев, А. Кемелбаев сынды ақын-жазушылардың шығармашылығын тереңдете оқиды. Жазушының шығармашылық зертханасын зерттеу - жазушының жеке-психологиялық ерекшеліктері мен өмірлік тәжірибесін оның жазу стилінде, туындының архитектоникасында көрініс табуын талдауды көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәтін семантикасы
  Несиелер: 5

  "Мәтін семантикасы" пәнін меңгеру мақсаты студенттерді ғылыми білімнің қазіргі интегралды парадигмасы аясында мәтін семантикасының теориялық және әдіснамалық мәселелерімен таныстыру, мәтін теориясының негізгі ережелерін қарастыру, типологияны анықтау критерийлерін үйрету. Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер мәтін лингвистикасы теориясының негіздерін біледі, берілген міндетке сәйкес мәтіндерді талдай алады, мәтіннің белгілерін, оның түрін және т. б. анықтау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәтін лингвистикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты - қазақ тілінің семантикасын оқу, сөздің құрылымы мен мазмұнын зерттеу, когнитология теориясының негіздері, ұғымдар мен таным жүйесінің байланысы, тілдік ұғымдарды, ұғымдық аспектімен байланысты ғылыми еңбектерді игеру мүмкіндіктері, концептуалды көзқарастарды талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ өлеңінің табиғаты
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру барысында студенттер қазақ өлеңінің теориясымен танысады. Қазақ өлеңінің қазіргі күнге дейінгі зерттелуі, дамуы мен қалыптасуы туралы ақпарат алады. Абайдың қазақ өлеңіне қосқан жаңалығы, қазіргі поэзиядағы Абай дәстүрі сараланады. Қазақ ақындарының әлем әдебиетінің поэзиясымен үндесе жыр жазуы зерттеледі. Қазақ поэзисындағы әдеби процестер талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әуезовтану
  Несиелер: 5

  Пән М.Әуезовтің шығармаларын, оның әңгімелері, повестері, драмалық туындыларын оқытады. Студенттер жазушының басқа халықтардың әдебиетіне деген көзқарастарымен танысады, шетелдік жазушылармен рухани байланыстарын қарастырады. М. Әуезовтың шығармашылығы, жазушының басқа халықтардың әдебиетіне көзқарасы, шетелдік жазушылармен рухани байланысы қамтылады. М. Әуезовтың көркем шығармалары, оның ішінде драматургия саласындағы еңбектері, әсіресе "Еңлік – Кебек", "Байбише-тоқал", "Қарагөз", "Алма бағында" және т.б. пьесаларының жазылу және қойылу тарихы терең қарастырылады. Студенттер Әуэзовтың ертеректе жазылған шығармалары, прозасы және кейінгі кезеңдегі әдебиеттану ғылымына сіңірген еңбектеріне ғылыми-әдеби талдау жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Курс барысында қазіргі қазақ әдебиетінің даму кезеңдері, қазіргі әдебиеттанудың өзекті мәселелерімен таныс болады. Қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік даму үдерісіне, басым бағыттарына тән теденцияларды қарастыру. Әлемдік көркемдік даму үдерісіндегі қазіргі қазақ әдебиетінің өзіндік тұғырын бажайлау. Сөз өнерінің типологиялық өрісін қазақ әдебиетінің қазіргі поэтикалық жүйесі бойынша талдау. Қазіргі әдеби дамуды талдаудағы соны теориялық еңбектерді игеру. Қазіргі қазақ әдебиетінің өкілдерінің шығармашылық жолын, өзіндік қолтаңбасын танытатын елеулі туындыларына шолу жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі әдеби үрдіс
  Несиелер: 5

  Заманауи әдеби үдерістің жаңашыл тенденцияларын қарастыру. Қазіргі модернистік және постмодернистік әдебиетке тән поэтикалық жүйе, эстетикалық қағидаттарын меңгеру. Заманауи әдеби үдеріс бағытын айқындап отырған ақын-жазушылар туындылары, шығармашылық тұлғаларына тән сипаттарын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  Курс барысында студенттер эстетикалық ойдың даму кезеңдері, әдебиет теориясының методологиясы, көркем әдебиеттің табиғаты, ерекшелігі, әлеуметтік сипаты туралы қазіргі әдебиеттанудың өзекті мәселелерімен таныс болады. Сонымен қатар әдеби тұлға, орта және автор, шығарманы пайымдау, әдеби туынды, әлем және шығарма, көркем сөз бен мәтін, шығармашылық әлем және әдеби болмыс жайында толық ғылыми мәлімет алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өлең теориясы
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру барысында студенттер поэтикалық шығармалар мазмұнының ерекшеліктерімен, өлеңнің теориялық аспектілерімен танысады; қазіргі күнге дейін өлең теориясының дамуы мен қалыптасуы туралы біледі, қазіргі поэзияны жан-жақты зерттеу және Абайдың қазақ өлеңіне қосқан үлесі бсараланады. Студенттер өлеңді талдаудың ғылыми принциптерін, өлеңді құраудың тілдік тәсілдерін, халық поэзиясының тілін, өлең құрылымын, әдебиеттегі өлең құрылысының жүйесін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орфография және пунктуация
  Несиелер: 5

  Пән мынадай бөлімдерді оқытады: - тілдің қалыптасуы және емле ережелері; - орфоэпиялық, орфографиялық ережелер, сөздер және олардың айтылуы және жазылуы. Осы пәнді оқу барысында студенттер пунктуация мен интонацияны, жазу және пунктуация тарихын, сондай-ақ ғалымдардың лингвистика мәселелеріне деген көзқарастарын саралайды. Студенттер осы пәнді жаңа инновациялық технологиялар арқылы оқыту әдісін қолдана отырып, оқып үйренуі қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Практикалық қазақ тілі
  Несиелер: 6

  Пәннің мазмұны: Фонетика. Емле. Тыныс белгісі. Лексикология. Сөзжасам.. Морфология. Синтаксис. Сабақ барысында студенттер сөздің мағынасын терең түсінуге үйренеді, дыбыстарды, сөздер мен композицияларды сауатты талдауға, тіл білімінің бөлімдерін меңгереді. Курстың мақсаты ана тілінің қызметін жүйелі меңгерген, оның қыр-сыры мен тарихын жетік білетін, қарым-қатынастық біліктілігі дамыған, ұлттық санасы оянған дара тұлға қалыптастыруға мүмкіндік туғызу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 4

  Жалпы тіл білімінің нысаны мен негізгі проблемалары, салалары, тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы, тілдің өзіндік сипаттары, тіл білімінің тарихы, даму үрдістері мен даму кезеңдері, тіл білімінің қазіргі заманғы бағыттары, тілдік зерттеу әдістері, тілдің басқа әлеуметтік, жаратылыстану және техникалық ғылымдармен байланысы, сияқты тақырыптармен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Нормативті қазақ тілі
  Несиелер: 6

  Бұл пәнде нормативті қазақ тілінің фонетика, орфография, графика, орфоэпия, лексикология, морфология, сөзжасам, синтаксис, сөздердің байланысу формалары, тіркес түрлерін жетік меңгеру, сөз тіркесінің, оған тән белгілерін меңгеру бойынша мектеп бағдарламасында оқытылған мәселелер қамтылады. Теориялық білімді тәжірибемен ұштастыру көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тіл білімінің теориясы
  Несиелер: 4

  Тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, оларға тіл туралы ғылымның өткен тарихынан, қазіргі күйінен, алда тұрған міндеттерінен, шешілген және шешілмеген проблемаларынан жан-жақты мәлімет беру. Тіл білімінің даму тарихында қолданылған, қазір қолданып жүрген, жаңадан туа бастаған арнаулы әдістер мен әдістемелермен, тіл білімін дамытуға өз үлестерін қосқан ғалымдармен, тіл білімі мектептерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазіргі заманғы қазақ және шетел тіл білімі мен әдебиеттанудың өзекті мәселелері саласындағы кәсіби құзыреттілігін кеңейту және тереңдету.

 • Код ON2

  қазіргі филологиядағы түрлі ғылыми мектептер өкілдерінің тіл, әдебиет және мәдени құбылыстарды зерттеуге арналған көптеген көзқарастар, түсініктер мен әр түрлі әдіснамалық тәсілдерді көрсетуі

 • Код ON3

  гуманитарлық ойлауды әлеуметтік институттарды басқарудың қазіргі мәдени, процестер мен қарым-қатынастарды басқарудың заманауи кәсіби элементі ретінде әлеуметтік шындыққа, бүкіл әлемге шығармашылық, сезімтал-бейнелік және көркемдік көзқарасқа әмбебап антропософиялық критерийлер негізінде дамыту.

 • Код ON4

  қазіргі заманғы гуманитарлық ғылымдар саласындағы өз орнын анықтау үшін қазіргі ғылыми теориялар мен қазақ лингвистикасы тұжырымдамаларын оқып үйрену.

 • Код ON5

  азаматтық қоғамды дамытудағы, адамның құқықтары мен бостандықтарын дамытудағы, оның тіл мәдениетіндегі эстетикалық сананың аксиологиялық (бағалы) мәртебесін арттыру идеясын қалыптастыру.

 • Код ON6

  студенттерге көркем және эстетикалық белсенділіктің мәні, шығу тегі мен негізгі заңдары және оның ең жоғары формасы - өнер, сондай-ақ тіл және әдебиет екендігі туралы түсінік беру.

 • Код ON7

  ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және логикалық жағынан шебер құра білуге, шешендік дағдыларын толық игеруге баулу.

 • Код ON8

  қазақ әдеби шығармаларын әлемдік мәдениеттің жетістіктері тұрғысынан сыни зерттеу және бағалау дағдыларын дамыту

 • Код ON9

  әдебиет, мәдениет және өнер туындыларын кәсіби эстетикалық тұрғыда талдау қабілеттіліктерін қалыптастыру;

 • Код ON10

  қазақ және шетел әдебиеті мен мәдениетін дамытудың заманауи үрдістерін талдау үшін эстетиканың онтологиялық, эпистемологиялық және аксиологиялық аспектілерінің қажетін ажырата білуге баулу

 • Код ON11

  гуманистік педагогиканың ең жоғары әлеуметтік және эстетикалық құндылықтарына, идеяларына бағынуға баулу

 • Код ON12

  кәсіби, соның ішінде кәсіпкерлік қызметте қолдану үшін құқықтық және экономикалық ақпаратты жүйелеу, жинақтау. Экономикалық ақпаратты талдау, қорыту және кәсіби қызметте қолдану үшін қауіпсіздік нормаларын жүйелеу.

Top