Жаңа білім беру бағдарламасы

8D10104 Фармация в Астана медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Әлемдік деңгейде ғылыми зерттеулер жүргізуге қабілетті жоғары мамандандырылған, бәсекеге қабілетті жаңа буын мамандарын даярлау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D140 Фармация
 • Білім беру саласы 8D10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 8D101 Денсаулық сақтау
 • Дәрілік өсімдік шикізатын және фитопрепараттарды тіркеу, қайта тіркеу және сертификаттау
  Несиелер: 6

  Фитопрепараттарғасараптамажүргізуүшінтіркеуқұжаттамасынұсынутәртібінзерделейді. Өсімдік тектес дәрілік заттарға сараптама жүргізу тәртібі. Дәрілік өсімдік шикізаты мен өсімдіктерге зертханалық сынақ жүргізу тәртібі. Өсімдік тектес дәрілік заттарға жүргізілген сараптама нәтижелерін қалыптастыру тәртібі. Дәрілік шикізатқа сараптама жүргізу ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық кәсіпорындарда дайын дәрілік препараттардың сапасын бақылау
  Несиелер: 5

  Фармацевтикалықкәсіпорында ДЗ сапасынбақылаусынамаалу, сынаманыталдауғадайындау (сынамадайындау), әрекететушізаттыанықтаурәсімдерініңдұрыстығынакепілдікберетінтиістіөндірістікпрактиканыңбірбөлігіболыптабылады. Фармацевтикалықкәсіпорынныңсапасынбақылаубөліміфармацевтикалықбақылаудыңәртүрлітүрлерінжүзегеасырады:субстанциялар мен қосалқызаттардыңкірісбақылауы, өндіріспроцесіндеоперацияаралықбақылаужәнедайынөнімніңсапасынбақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік фармация
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік фармация-қоғамденсаулығы, медицина жәнефармацияныңәлеуметтікмәселелерітуралығылым. Оладамұжымдарыныңденсаулығынаәлеуметтікфакторлардыңәсеретузаңдылықтарынзерттейдіжәне оны сақтаужәненығайтужолдарынанықтайды. Әлеуметтік фармация осындай зерттеу үшін қажетті әдістер мен тұжырымдамалық базаға ие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биостатистика
  Несиелер: 5

  Биостатистика-ғылыми зерттеулерде статистикалық әдістерді әзірлеумен және пайдаланумен байланысты ғылыми сала. Сондай-ақ алынған бақылауларға негізделген деректер жинауды, оларды қорытуды, талдауды және қорытындыларды шығаруды жүргізеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дәрілік заттардың фармацевтикалық және медициналық-биологиялық аспектілері
  Несиелер: 6

  Пәнбиожетімділігі, биоэквиваленттілігі, фармацевтикалықфакторларжәнеолардыңтиімділігіжоғарыдәрілікзаттардықұрудағыжәнетехнологиялықпроцестердіжүзегеасырудағырөлітуралықазіргізаманғытүсініктердіңтеориялықнегіздерінмеңгеруүшінқұзыреттілікжүйесінқалыптастырудықарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық инжиниринг
  Несиелер: 5

  Пәнфармацевтикалықкәсіпорындағыинженерлікжүйелер мен жабдықтардыңөмірлікциклініңнегізгімәселелерінқарастырады. Инженерлікқызметқұрылымыныңнегізгіэлементтері. Жалпыинженерлікпринциптердіңжіктелуі. GMP және GEP талаптары. Жабдықтар мен жүйелерді ранжирлеу әдістемесінің негіздері. Біліктілік көлемін және инженерлік объектілерді таңдау. Тапсырыс беруші талаптарының ерекшеліктерін жасаудың негізгі ережелері. Инженерлік объектіні пайдалануға беру жоспары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармациядағы ғылыми зерттеулердің фармакоэкономикалық әдістері
  Несиелер: 6

  Ғылыми-техникалықпрогрестіңжетістіктерінтиімдіпайдаланудыңнегізгішартымамандардыкәсібидаярлаудеңгейі, үздіксізфармацевтикалықбілім беру тұжырымдамасыболыптабылады. Бұлреттеденсаулықсақтауэкономикасысаласындаұтымдыбасқарушешімдерінқабылдауғағылыминегізделгентәсілдерретіндефармакоэкономикалықталдауәдістеріқолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық индустрияның биоэтикасы
  Несиелер: 5

  Биоэтика адам мен қоғамныңденсаулығынқамтамасызететінморальдық-адамгершілікқағидаттардыәзірлеумақсатындаадамдардыңденсаулықсаласындағымүдделері мен биология, медицина, фармация жетістіктеріарасындағықайшылықтардызерттейтінғылым. Сондай-ақ, фармацевтикалық тауарларды нарықта жылжытудың этикалық және құқықтық негіздерін, өндірістің биоэтикалық және этикалық аспектілерін, дәрілік заттардың сапасын, тиімділігі мен қауіпсіздігін бақылауды анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармакоқадағалаудың тиісті практикасы (GVP)
  Несиелер: 5

  Фармакологиялыққадағалаупрактикасыныңтиісті стандарты (бұданәрі – Стандарт) тіркелгендәрілікпрепараттарғафармакологиялыққадағалаужүргізудің, дәрілікпрепараттардыңқауіпсіздігімониторингініңнәтижелерінқұжаттамалықресімдеу мен ұсынудыңэтикалықжәнеғылыми стандарты болыптабылады. Стандарт Қазақстан Республикасының фармакоқадағалау жөніндегі қолданыстағы заңнамасын осы саладағы халықаралық талаптармен үйлестіру мақсатында әзірленді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Молекулалық модельдеу әдістері
  Несиелер: 5

  Эмпирикалықкүшөрістерін - молекулалық механика, молекулалық динамика әдістерінзерттейді.–insilicoтехнологияларжиынтығынқолдану арқылы физикалықмодельдержәнематематикалықалгоритмдер, есептеуэкспериментінорнатудыңараластәсілдерін жасау. Молекулалықмодельдеуәдістерініңмүмкіндіктері мен шектеулері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фармациядағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеулердің әдіснамалық принциптері, ғылыми зерттеуге қойылатын талаптар, ғылыми зерттеудің терминологиясы туралы дүниетанымдық түсінік жүйесін қалыптастыру. Ғылым әдіснамасы бойынша білім өзекті ғылыми проблеманы зерттеу кезінде әдістерді негізді таңдауға мүмкіндік береді, өйткені ғылымның даму заңдылықтары мен заңдарын анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасында дәрілік заттар өндірісін нормалаудағы тиісті халықаралық және ұлттық стандарттар
  Несиелер: 5

  Фармацевтикалықөнеркәсіптің фармацевт-технологыныңпрактикалыққызметініңмазмұнынанықтайтынпән. ОқубағдарламасындаҚазақстанРеспубликасындағыGxPтиістіпрактикаларыстандарттарыныңнегізгіпринциптерікөрсетілген, теориялықбілімді, іскерлікті, дағдыларды фармацевтика өнеркәсібініңқазіргізаманғыталаптарынажақындатуқажеттілігінегізделген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өсімдік шикізатынан ДЗ ұйымдастыру және өндіру ережесі
  Несиелер: 5

  Сапаны қамтамасыз етуді зерделеу: дәрілік өсімдік шикізатының сапасына антропогендік факторлардың әсері. Дәрілік үй-жайдан дәрілік заттарды өндіретін фармацевтикалық кәсіпорынның мамандарына қойылатын кәсіптік талаптар: өсімдік тектес дәрілік заттарды өндіруге және буып-түюге арналған үй-жайларға қойылатын талаптар оқытылады. Құрал-жабдықтар. Құжаттама. Өндірісі. Сапаны бақылау. Валидация.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фармацевтикалық нанотехнология
  Несиелер: 7

  «Фармацевтикалық нанотехнология» – іргеліжәнеқолданбалығылым мен техниканыңпәнаралықсаласы, теориялықнегіздеудіңжиынтығымен, зерттеудің, талдаудыңжәнесинтездіңпрактикалықәдістерімен, сондай-ақжекелегенмолекулалардыбақыланатынманипуляциялаужолыменберілгенатомдыққұрылымы бар өнімдердіөндіружәнеқолдануәдістерімен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өсімдік шикізатынан дәрілік заттарды өндіру және ұйымдастыру ережесі
  Несиелер: 5

  Фармацевтикалықпрепараттардың, өсімдіктерденалынатынсапасынбақылаудыңзаманауиәдістері мен мәселелері. Өсімдікресурстары. Құрамындавитаминдеркластары бар биологиялықбелсендіфенолдықосылыстар. Полимерліфенолдықосылыстар. Эфир майлыөсімдіктердіңизопреноидтары. Дәрілікөсімдіктердіңгликозидтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Инновациялық менеджмент жалпы,функционалдық менеджмент нысандарыныңбіріболыптабылады, оныңобъектісіинновациялық-технологиялық даму процестеріболыптабылады. Инновациялық менеджмент жүйе болып табылады, қазіргі заманғы менеджмент бойынша еңбекті көп қажет ететін инновацияларды құру әдістері мен олардың тиімділігі туралы жүйеленген білім жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәрілік заттарды стандарттау процесінде аналитикалық әдістемелерді валидациялау
  Несиелер: 5

  Негізгі валидациялық сипаттамаларды, аналитикалық әдістемелерді валидациялау бойынша басшылықты зерттеу. Дәрілік заттардың сапасын бақылау кезінде стандартты үлгілерді пайдалану және аттестаттау. Фармакопеялық стандартты үлгі. Талдаудың нақты әдістері үшін валидация жүргізудің стандартталған рәсімдері. Стандартты жұмыс үлгісінің жалпы түсінігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналымын мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Дәрілікзаттарайналымысаласындағынормативтік-құқықтықбазанызерделеу, оны реттеу, халықаралықталаптар мен стандарттардыңталаптарынасәйкесәртүрлітұжырымдамалар мен стратегиялардыәзірлеу. Олардыжүзегеасырудан медициналық, оныңішіндедәріліккөмеккөрсетухалықтыңбарлықжіктеріүшінбарыншақолжетімдіжәнесапалыболады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәрі-дәрмектің дизайны мен өндірісі
  Несиелер: 8

  `Дәрі-дәрмектің дизайны жәнеөндірісі` пәніқазіргіәлемдедәрі-дәрмектердіңқалайқұрылатынытуралынегізгітүсінікбереді: drug-дизайн тарихы, осы саладақолданылатыннегізгіұғымдар, терминдер мен технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновацияларды коммерциялан-дыру
  Несиелер: 4

  Курстыңерекшелігі-докторанттаркоммерцияландыру мен технологиялардыңеңтиімдісценарийлеріжәнеәлемдік экономика жағдайындатехнологиялықбизнестіқұрудыңнегіздерітуралыжүйелендірілгентүсінікалады..Инновациялардыкоммерцияландырудыинновациялық процесс туралыұсыныспенбайланыстырады,оныңбарысындағылыминәтиженемесетехнологиялықәзірлеукоммерциялықнәтижеалуменіскеасырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулердің экономикалық тиімділігін бағалау әдістері.
  Несиелер: 5

  Ғылымизерттеулер мен әзірлемелердеңгейінарттыруэкономикасынегізіненбілімдігенерациялауға, таратуғажәнепайдалануғанегізделетінинновациялыққоғамдықалыптастыруғаұмтылуменбайланысты. Әзірленген параметрлерге, өлшемдер мен әдістемелерге байланысты ғылыми зерттеулер жұмысының тиімділігін бағалаудың барабарлығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Фармация саласының өз біліктілігі саласында жүйелі түсінігін көрсетеді, осы салада қолданылатын зерттеу дағдылары мен әдістерін меңгерген

 • Код ON2

  Денсаулық сақтаудың, фармацияның ең алдыңғы шебінде тұрған жаңа күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу үшін арнайы білімді пайдаланады

 • Код ON3

  Тәуелсіз зерттеулер жүргізуге және ғылыми нәтижеге жұмыс істеуге қабілетті, фармация саласында жаңа технологиялардың пайда болуына әкелетін жаңа идеялар мен жобаларды әзірлеуге тұрақты қызығушылық танытады

 • Код ON4

  Кәсіби пікірталастарға ауызша немесе жазбаша түрде қатысады, халықаралық академиялық басылымдарда зерттеу нәтижелерін жариялайды

 • Код ON5

  Идеяларды генерациялайды, инновациялық қызметтің нәтижелерін болжайды, білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуының академиялық және кәсіби контекстінде ілгерілетуге жәрдемдеседі

 • Код ON6

  Көптеген өзара байланысты факторлармен байланысты проблемаларды шешуді талап ететін жаңа контекстердегі еңбек және оқу қызметіндегі көшбасшылық қасиеттерді, инновациялықты және дербестікті көрсетеді

 • Код ON7

  Өз саласындағы құзырет тақырыбы бойынша мәртебесі бойынша тең, кең ғылыми қоғамдастықпен және қоғаммен қарым-қатынас жасай алады

 • Код ON8

  Өзін-өзі талдау дағдыларын, өмір бойы оқуға ұмтылысын және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінде оқыту тәжірибесін көрсетеді

Top