Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03101 6B03101-Әлеуметтану в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Әлеуметтану тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курста әлеуметтанудың тұжырымдамалық шеңбері дәйекті түрде сипатталады, әлеуметтанудың ғылым ретінде институциялану үрдісі сарапталады. Бұл курс әлеуметтік ойлардың дамуының классикалық, заманауи, постзаманауи кезеңдерін қамтиды. Ерекше назар аударылған тұс ол әлеуметтанудың дамуының әлеуметтік мәдени тұжырымдамасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  «Мамандыққа кіріспе» пәні әлеуметтанудың проблемалық ауқымын кең түрде көрсетеді. Көп назар қоғамды таным білуге, әлеуметтік қарым-қатынастың принциптеріне және формаларына, әлеуметтік институттарға, әлеуметтік топтарға, әлеуметтік стратификацияға, әлеуметтендіруге және девиацияға бөлінеді. Бұл курстың негізгі міндеттерінің бірі – социолог-студенттердің кәсіби тілдің базалық негізін құру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтанудағы қазіргі және казіргіден кейінгі теориялар
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде келесі мәселелер талқыланады: заманауи және қазіргі заманнан кейінгі әлеуметтік теориялардың тұжырымдары, негізгі түсініктері, әлеуметтік үрдістердің заманауи теоретикалық мағыналы болуының ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық әлеуметтану
  Несиелер: 4

  Бұл курс аясында келесі мәселелер талқыланады: экономикалық әлеуметтанудың пәнін және әдістерін, объект туралы жүйеленген және тереңдетілген түсініктері, экономикалық мәдениет пен мінез-құлық, шаруашылық пен экономикалық ұйымдар, еңбек қатынастары мен әлеуметтік серіктестік мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық хатқа кіріспе
  Несиелер: 6

  Осы курс аясында студенттер академиялық хаттың ерекшелігімен танысады, кең таралған жанрлар мен ауызша және жазбаша академиялық дискурс, академиялық ортадағы коммуникацияның базалық курстарымен меңгеру негізінде ауызша академиялық жазбаларды зерттеу ерекшеліктері айқындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Отбасы әлеуметтануы
  Несиелер: 6

  Бұл курс негізінде отбасылық іс-әрекеттің ерекшеліктері қарастырылады (репродуктивті әрекет, өзін-өзі сақтау әрекеті, некелік әрекет) мемлекеттегі және әлемдегі, отбасы әлеуметтануының негізгі теоретикалық және аксиологиялық парадигмалары сарапталады,отбасы саясатының тәжірибелік негіздері және теоретикалары, зерттеудің негізгі бағыттары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық хат: әдіснамасы мен тәжірибесі
  Несиелер: 6

  Берілген курс аясында түрлі академиялық жанрларда жазу тәртіптері мен үрдістерінің сақталу реттілігі қарастырылады: рецензия, грантқа өтініш беру, ғылыми есеп, ғылыми мақала, дипломдық жұмыс, ғылыми мәтіндердің жазылу әдіснамасы қарастырылады: ғылыми мақала, эссе, курстық жұмыс, диплом, ғылыми жоба және де аннотация жазу және презентация дайындау тәртібі оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтанулық зерттеудегі әдіснама, стратегия мен әдістер
  Несиелер: 5

  Бұл курста заманауи әлеуметтік ойлардың мәселелелік шеңбері дәйекті түрде сипатталады, сонымен қатар әлеуметтанудың бейімдік және маман ретінде қалыптасуының үрдісі сарапталады. Аса қатты назар аударылған тұсы теоретикалық әлеуметтануға секілді (заманауи әлеуметтануды дамытудың негізгі тенденцияларын сипаттау және талдау), эмпирикалық әлеуметтенугеде және ғылыми зерттеу әдіснамасынада бағыттау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кері тартпа мінез-құлық әлеуметтануы
  Несиелер: 6

  Бұл курс негізінде әлеуметтанушы студенттерге заманауи қоғамды қарастыруды ұсынады, бұл жерде өкінішке орай, қоғамның барлық мүшелері нормативті талаптарға бағынбайтындығы жайлы айта кеткені жөн. Бұл курс негізінде кері-тартпа мінез-құлықтың пайдалы жағыда, теріс жағыда тұлға арасында және топ арасында қарастырылатын болады. Ерекше көңіл бөлінетін тұсы, постзаманауи қоғамда орыналған кері-тартпа мінез-құлықтың жаңа түрі: «ақ жағалылардың» қылмысы, хакерлік, күйзеліс, еңбекқорлық және т.б

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Журналистика әлеуметтануы
  Несиелер: 6

  Курс аясында мәтінді құру, тілдегі стильдер мен жанрлар, БАҚ қоғамдағы алатын орны, әлеумемттану менжурналистика арасындағыөзара байланыс мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Демография
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде демографияның негіздері туралы, халықтың миграциялық үрдісі туралы, демографиялық үрдістің практикалық негізін зерттеу және Қазақстан Республикасындағы және әлемдегі миграция, сонымен қатар, демография мен әлеуметтанудың өзара байланысы және өзара әсері қарастырылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтанудағы сандық әдістер
  Несиелер: 6

  Бұл оқу курсында әлеуметтік мәліметтерді сандық әлеуметтік зерттеу шеңберінде жинақтаудың, талдаудың және ұсынудың процедуралық ерекшеліктері, сонымен қатар, әлеуметтік және маркетингтік зерттеудегі еңбек нарығында ең аса үлкен сұранысқа ие ранайы әдістерді тәжірибе жүзінде қолдануы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік және экономикалық антропология
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде әлеуметтік және экономикалық антропологияның ғылыми зерттеулер бағыты аясында жүйелік ұсыну туралы теориясы мен практикасы қалыптастырылады. Пәннің құрылымы және қызметі ғылыми бағыттың пайда болу тарихы, зерттеу тақырыбы, теоретикалық тұжырымдар және әртүрлі қоғамдағы адамды және қоғамды зерттеу әдісі туралы көрініске толық түсінік бере алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 7

  Бұл курста әлеуметтанудың сапалы және сандық әдістерін білу және олардың өзара қарым-қатынасы жүйеленген, осы әдістерді нақты өрістерді зерттеу үлгісі арқылы қолдану мүмкіндіктері мен шектеулерімен танысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі қоғамның әлеуметтік стратификациясы
  Несиелер: 5

  Бұл курста заманауи қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттеудегі теориялық және методологиялық негіздері, қоғамның әлекуметтік құрылымын сараптау әдіснамасы, оның табиғатына және болмысына деген негізгі теоретикалық көзқарастар, әлеуметтік мәдени үрдістерді зерттеудің арнайы әдістері оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және өмір сүру қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Медицина әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде медицина институтының дамуы, қазіргі күйі, қатысушылар мен ұстанымдар қарастырылады. Ерекше назар ғылыми медицина мен медициналық статистиканың адамдардың күнделікті өміріне енуі мен салауатты өмір салтының қалыптасуы мен денсаулық сақтаудың өзара байланысы талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • БАҚ және саясат
  Несиелер: 3

  Бұл курс негізінде саясат саласындағы жаппай коммуникацияның заманауи процестері жүйелі сипатталады. Пәннің мазмұны мен құрылымы студенттерге заманауи қоғамдағы саяси процестерді ақпараттық қолдаудың маңыздылығын және олардың әлеуметтік талдау әдістерін толық бейнелеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік саясат
  Несиелер: 5

  «Әлеуметтік саясат» пәнінің мазмұны студенттердің тұлға мен әлеуметтік жүйе арасындағы өзіндік қатынасын кеңейтеді, Қазақстан Республикасының әлеуметтiк саясатының негiзгi тенденцияларының білімдерін қалыптастырады және халықтың аз қамтылған топтарының негізгі мәселелерін, әлеуметтік қызмет көрсету типтері мен механизмдерін игеруге септігін тигізеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттің ақпараттық саясатында IT-технологиялардың қолдануы
  Несиелер: 3

  Бұл курс негізінде мемлекетіміздің ақпараттық саясатында заманауи ақпараттық технологияларды қолданудың білімдері мен дағдылары қалыптастыру қарастырылады. Пәннің құрылымы мен мазмұны студенттерге жаңа ақпараттық технологиялар саласындағы қазіргі тенденциялардың толық бейнесін, олардың қоғамның әртүрлі салаларына әсерін, мемлекеттің бұқаралық коммуникация процестерін және ақпараттық саясатты өзгертуін түсіндіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гендер әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде гендер әлеуметтануының теориялық бағыттары қарастырылады: гендер түсінігі, гендерлік әлеуметтену, гендерлік стартификация, әйелдер мен ерлердің әлеуметтік-саяси белсенділіктерінің ерекшеліктері позитивизм, функционализм, интерпретативті парадигма, этнометодология, феминизм, психоанализ теориялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оnline- сұраулардағы IT - технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде заманауи, инновациялық түрде сауалнамаларды онлайн анкета алу, қашықтықтық сауалнама, GPS бағыттау көмегі арқылы сауалнамаларды алу жатады. Пәннің құрылымы және мазмұны студенттердің ІТ құралы арқылы өздігімен зерттеу жүргізуіне мүмкіндік ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдени антропология
  Несиелер: 5

  Бұл оқу курс негізінде студенттерде антропология тұрғысынан мәдениеттің өзгеру тенденциялары қарстырылады. Пәннің құрылымы «мәдениет» түсінігін түрлі ғылымдар көзқарасында қарастырып шығудан тұрады, мән берілетін тұсы антропология әдісі арқылы заманауи қоғамдағы мәдени феномендерді сипаттау және зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Визуалды әлеуметтану
  Несиелер: 4

  Бұл курс негізінде студенттердің визуалды әлемдегі теориялық білімдері қалыптасады, визуалды ақпаратты түсіну, талдау және сараптау қабілеттері дамиды. Визуалды түрде әлеуметтік теңсіздік, әлеуметтік топтар, әлеуметтік үрдістер сарапталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдениет әлеуметтануы
  Несиелер: 3

  Бұл курс аясында әлеуметтік өмірдің мәдени мазмұны сипатталады және әлеуметтік теория көзқарасы негізінде заманауи мәдениеттану мәселесі қарастырылады. Әлеуметтік өмірдің мәдени өлшемі шындап келгенде әлеуметтік теорияның маңызды тақырыбын құрайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде білім институтының теориясын, тұжырымдамасын және зерттеуін, түзілуін және оның басқа институттармен байланысын біріктіретін әлеуметтанудың қашықтық аймағы қарастырылады. Ерекше назар аударылатын тұс білім беру жүйесінің теоретикалық және де практикалық аспектілері: Қазақстандағы және шет елдегі білім стратегиясы, білім берудің ұлттық тұжырымдамасын ұлтаралық тұжырымға тарту. Курс координаттың екі салыстырмалы жүйесінде жобаланған: біріншісі, білім жүйесі генезисінің тарихи ретроспектика

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби топтар әлеуметтануы
  Несиелер: 4

  Бұл курс негізінде кәсіби топтар теориялары мен зерттеу бағыттары қарастырылады. Қоғамның дамуына байланысты жаңа кәсіби топтардың қалыптауы, дамуы, белгеле бір кәсіптерге сұраныстың жоғарлауы немесе төмендеуі түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Нарық әлеуметтануы
  Несиелер: 3

  Осы курста нарық әлеуметтануының тұжырымдық бағыттары қарастырылады. Қазақстан нарығын эмпирикалық зерттеудегі экономикалық әлеуметтік құралдар ұсынылған. Тұтыну нарығы, қаржылық нарық, еңбек нарығы,көлеңкелі нарық, әлеуметтік кәсіпкерлік үшін мүмкіндіктер және шектеулер зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қала әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Берілген курста келесі мәселелер қарастырылады: қалаға және қалалық кеңістікке деген заманауи әдістемелік және теоретикалық әдістерді зерттеу, қалалық жобалау және қаладағы әлеуметтік кеңістіктерді жобалау, қалалық зерттеулердің эмпирикалық әдістерімен танысу, сонымен қатар қалалық ортаға деген сындық әлеуметтік көзқарас дамыту және қаладағы әлеуметтік үрдістерді талдаудың әлеуметтік теориясын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент әлеуметтануы
  Несиелер: 3

  Бұл курс негізінде заманауи қоғамдағы басқару жүйесінің теориялары және әдістері сипатталатын болады. Пән менеджменттің заманауи теориялары, сапалық және сандық зерттеу әдіснамасы туралы білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қоғам әлеуметтануы
  Несиелер: 3

  Бұл пәннің барысында студенттер қазіргі қоғамдағы ақпараттың рөлі туралы, оның теориялық негіздерімен танысып, әлеуметтанулық таным әдістерінің әдіснамасы мен арақатынасының принциптерін білуеді және әлеуметтік зерттеу жүргізу әдістемесін және техникасын меңгеріп, социологиялық ақпаратты өңдеу үшін компьютерлік технологияны қолдануға үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік- саяси психология
  Несиелер: 3

  Осы курс негізінде саяси сананың заманауи әлеуметтік-саяси процестер мен құбылыстарға әсері зерттеледі де, саяси сананы зерттеудің классикалық және қазіргі заманғы тұжырымдамалары талданады және саяси сана-сезіммен саяси мінез-құлықтың шарттығы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саяси сана және саяси тәртіп
  Несиелер: 3

  Осы курс негізінде сыртқы саяси мәселелерге (соғыстар, терроризм, саяси шешімдер, этникалық қақтығыстар, келіссөздер жүргізетін серіктестерді қабылдау) және ішкі саяси мәселелерге (саяси қатысу, азшылықты кемсітушілікке, саясатты қалыптастыруға) қатысты саяси мінез-құлықтың, адамның саяси мінез-құлқының психологиялық компоненттерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтанудағы сапалы әдістер
  Несиелер: 6

  Бұл курс негізінде студенттер сапалы әдістер - сұхбат, фокус топтары және байқаулар арқылы әлеуметтік зерттеулерді жоспарлау және жүргізудің негізгі ережелерімен танысады. Жоғары сапалы әлеуметтанулық ақпаратты өңдеу және талдау ерекшеліктеріне арналған бөлек тақырыптар оқытылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қартаю әлеуметтануы
  Несиелер: 6

  Осы курс аясында әлеуметтік герантологияның негізгі түсініктері және бөлімдері қарастырылады, кәрі адамдарға медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру ұсынылады, олардың денсаулық жағдайының күйі қарастырылады, кәрі және үлкен жастағы адамдардың әлеуметтік қорғалуы мәселесі қарастырылады, жасына жетпей ерте қартаюдың әлеуметтік алдын-алу жұмыстары жүргізіледі, әлеуметтік бейімделу және реабилитация, герогигиена, тамақтандыру және жалпы күтім, қорғаншылыққа алу мәселелері қарастырылады. Аса қатты назар аударт

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік ақпаратты өңдеу және талдау әдістері (SPSS негізінде)
  Несиелер: 7

  Бұл курс негізінде әлеуметтік объектілердің статистикалық талдау әдісі зерттеліп, SPSS-де жұмыс істеудің негізгі дағдылары әзірленеді: жиіліктің таралуын талдау, күтпеген кестелер, корреляциялық қатынастар, социологиялық зерттеу деректерін графикалық түрде көрсету оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аналық және балалық әлеуметтануы
  Несиелер: 6

  Осы курс аясында базалық әлеуметтік институттар оқытылады, ол аналық пен балалық экономика жағдайының, білімнің, мәдениеттің, қоғамның, өмір сүру түрінің және өмір сапасының индикаторы болып табылады. Курс өту барысында келесідей сұрақтар қарастырылатын болады: аналықтың және балалық институтының тарихы, аналардың және балалардың әлеуметтік-құқықтық статусы, заманауи қоғамның детоцентристік идеологиясы, аналар рөлінің гендерлік ерекшеліктері және балалардың әлеуметтенуі мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саяси медиация
  Несиелер: 6

  Бұл курс негізінде саяси саладағы медиация рәсімдері қарастырылады, медиация тарихы туралы теориялық ақпарат ұсынылады, келісу технологияларының ерекшеліктері анықталады, медиатор ретінде медиация рәсіміне қатысудың практикалық дағдылары игеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Осы курс көшбасшылықты белгілі бір қасиеттер жиынтығы, оның иелігінде болатын ресурстар, сондай-ақ олар жұмыс істейтін жағдайлар ретінде түсінуді қамтамасыз етеді. Бұл арнайы пәннің мақсаты: саясатта беделді көшбасшылардың рөлін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтануды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде студенттер білім беру әдістемесі бойынша жүйелік білімді алады, әлеуметтік-саяси ғылымдардың және олардың жеке тақырыптарының түрлері бойынша түрлі бөлімдерді оқытуды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі адамның ұқсастық трансформациясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде заманауи адамның түрлі деңгейде бірегейлігінің қалыптасу үрдісін (гендерлік, діни, этникалық, ұлттық) және келесідей үрдістердің әсері негізінде қақтығысатын қиындықтарын келесідей қарастыратын болады: модернизация, жаһандану, діни ренессанс, дәстүрліктен тыс және т.б. Тұлғаның әлеуметтік өзін-өзі тану мәселесін әлеуметтік-саяси талдау жүргізгенде есепке алған жөн.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адам әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде тұлға туралы көріністер, әдістемелер және оның әлеуметтік және жиынтықты зерттеуінің қарқыны туралы көріністер қалыптасатын болады. «Адам әлеуметтануы» курсы философиялық көзқарасқа қарағанда адамның әлеуметтік бастауларын ашық түрде қарастыруын ұсынады. Әдістемелік бағытта бұл көзқарастың негізінде әлеуметтік рөлдердің және әлеуметтік статустың, тұлғалықтың және Habitus санаттары жатыр.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі әлеуметтік-саяси қозғалыстар
  Несиелер: 5

  Бұл курста заманауи әлеуметтік-сасяи қозғалыстар зерттеледі (феминизм, неофашизм, антиглобализация және т.б.), бұл заманауи қоғамның өміріне әсер етеді. Қарастырылатын болады: заманауи әлеуметтік-саяси қозғалыстардың пайда болу тарихы; заманауи әлеуметтік-саяси қозғалыстардың типологиясы; заманауи әлеуметтік-саяси қозғалыстардың саяси шешімдерді қабылдауға әсер етуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Институционалдық әлеуметтану
  Несиелер: 4

  Бұл курс негізінде қарастырылатын тақырыптар: тек белгілі бір қажеттіліктерді ғана қанағаттандыратын емес, сонымен қатар әлеуметтік тәртіпті іске қосуды қамтамассыз ететін әлеуметтік шынайылықтың орнықты түрлері: отбасы, мемлекеттік, дін, әскери, білім беру институты және т.б., заманауи қоғамның әлеуметтік институттарының өзгеруінің негізгі себептеріне анықтама.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси конфликтология
  Несиелер: 6

  Бұл курс негізінде кеңестік тоталитарлық жүйенің дағдарысының әсерін туындаған қазақстандық қоғамның өзгеруіне және отандық ғылымның саяси шиеленістану бойынша әдістемелік нұсқаулардың қалыптасуына әсер етті. Мұндай жағдайлар жоғары оқу орындарында «қақтығыс» пәнін оқыту жағдайына алып келді. Қақтығыс қоғамның барлық салаларына енеді және жиі теріс әлеуметтік өзгерістерге әкеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Паблик рилейшнз
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде менеджменттің немесе құрылымның тартымды имиджін құру қажеттілігімен байланысты әлеуметтік және саяси әсерді (брендинг, ребрендинг, бейнелеу және т.б.) қамтамасыз ету үшін жаңа технологиялардың әсерін қарастырады. Мұның бәрі мұқият зерделеуді және қоғамдық қатынастарға әлеуметтік-саяси әсер ету теориясының негіздерімен таныс мамандарды даярлау жүйесін құруды талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді; біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, латын графикасының негізгі ұғымдары туралы білімдерді қолдана алады.

 • Код ON2

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі жобаларын іске асыру үдерістеріндегі себептер мен салдарды ғылыми сипаттау және талдау тәсілдерін меңгерген. Азаматтық позицияны қалыптастыруда бәсекелестік, прагматизм, өзара түсіністік, демократиялық құндылықтарына сүйенеді.

 • Код ON3

  Заманауи қоғам дамуының тенденцияларын болжай алады. Әлеуметтік үрдістер және құбылыстарды талдауда әлеуметтік парадигмаларды қолдана алады. Қоғамның өзгеру үрдісін зерттей алады: әлеуметтік жіктелу, әлеуметтік құрылымдардың радикалды өзгерістері, әлеуметтік мобильділік тенденциялары, тұлғалардың және топтардың құндылықтық бағыттары. Әлеуметтік үрдістерді зерттеуде релевантты әлеуметтік әдістерді қолдана алады.

 • Код ON4

  Қоғамның түрлі әлеуметтік топтарының өкілдерімен, респонденттермен, зерттеуге тапсырыс берушілермен келіссөз жүргізе алады. Ресми статистиканың, әлеуметтік зерттеулер нәтижелерін, сонымен қатар, әлемдік әлеуметтік-саяси ғылымның мәліметтерін пайдалана алады.

 • Код ON5

  Кең ауқымды әлеуметтік-саяси мағынаға ие, әлеуметтік саясат саласындағы дәйекті ұсыныстарды қалыптастыра алады. Әлеуметтік-саяси жағдайдың заманауи адам тұлғасының бірегейлігінің қалыптасуына әсерін анықтай алады. Заманауи адам тұлғасы қалыптасуының әлеуметтік-саяси детерминанттарын айыра алады.

 • Код ON6

  Заманауи қоғам талабындағы әлеуметтік саясаттың қалыптасу ерекшелігін меңгеріп, оны түсіндіре алады.

 • Код ON7

  Заманауи қоғамдағы әлеуметтік-демографиялық үрдістерді дамытудың тенденцияларын сараптай және болжай алады. Қазіргі қоғамның базалық институттарын және үрдістерін зерттеуде теоретикалық білімді және қолданбалы әдістерді пайдалана алады.

 • Код ON8

  Кәсіби қызметке қажетті мәтінді түрлі жанрлық бағыттарда жасай алады және әртүрлі мақсатты аудиторияға арналған зерттеу нәтижелерін көрсете білуді меңгерген.

 • Код ON9

  Ақпараттық қоғам қалыптасуының механизмдерін және қағидаларын сараптай алады, ИКТ және ІТ-ның қоғамдық құрылымдық өзгерісіне, мәдениетке әсерін және балалық, аналық және қартаю саласындағы әлеуметтік саясаттың траекториясын сараптай алады. Менеджмент, урбанизм, мәдениет, әлеуметтік саясат және әлеуметтік инженерлік саласында сараптамалық және басқарулық шешімдерін қабылдай алады.

 • Код ON10

  ИКТ және ІТ-ның заманауи қоғамға позитивті және кері әсер ету параметрлерін бағалай алады және болашақ кәсіби қызметте ақпараттық және коммуникациялық технологияларды белсенді түрде пайдаланады. Адами қызметтегі түрлі салаларда ақпараттық технологияларды қолданудың техникалық және қарқындық мүмкіншіліктерін бағалай алады.

 • Код ON11

  Әлеуметтік-саяси үрдістердің қоғам мен адамға әсерін талдай алады және олардың әлеуметтік-саяси үрдістердің заңдылықтарын, көрінісін сараптай алады, теоретикалық және тәжірибелік тұрғыдан түсіндіре алады.

 • Код ON12

  Әлеуметтік-саяси үрдістердің заманауи қоғам модернизациясына және трансформациясына әсер ету деңгейін анықтай алады. Саяси медиацияны, PR-ды заманауи әлеуметтік-саяси үрдістің негізгі құралы ретінде ұйымдастыра алады және экспертті бағалау жүргізе алады.

 • Код ON13

  Эмпирикалық әлеуметтік зерттеулердің мақсаттарын және міндеттерін қалыптастыра алады, мәліметтерді жинаудың тиімді әдістерін таңдай алады. Эмпирикалық зерттеулердің нәтижелерін сараптай алып, ұсыныстар бере алады.

 • Код ON14

  Зерттеуге тапсырыс берушімен, респондентпен, қоғамның түрлі әлеуметтік топтар өкілімен келіссөз жүргізе алады.Әлеуметтік-саяси мәселелерді зерттеуде эксперттік ұсыныстар бере алады. Әлеуметтік-саяси пәндерді оқытудың дәстүрлі және заманауи әдістемесі мен әдістерін меңгеріп, педагогикалық қызмет ету аясында оларды кең қолдана алады. Кәсіби компьютерлік бағдарламалардағы эмпирикалық мәліметтерді өңдеу және талдау әдістерін меңгерген. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыра алады. Эмпирикалық деректерді талдай алады.

 • Код ON15

  Теориялық және қолданбалы ақпаратты жүйелей алады. Тәуелсіз ғылыми зерттеулер жүргізе алады. Ғылыми зерттеу нәтижелерін академиялық қауымдастыққа ұсына алады.

6B03101 Әлеуметтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B038 Әлеуметтану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03101 Әлеуметтану
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B038 Әлеуметтану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B03101 Әлеуметтану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B038 Әлеуметтану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B03101 Әлеуметтану
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B038 Әлеуметтану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03101 Әлеуметтану
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B038 Әлеуметтану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03101 Әлеуметтану
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B038 Әлеуметтану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top