Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07311 Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттар сәулеті(4) в Халықаралық білім беру корпорациясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасы ішкі және халықаралық еңбек нарығында сұранысқа ие жоғары білікті сәулетшілерді «тұрғын және қоғамдық ғимараттардың сәулеті» бағыты бойынша даярлаудың толыққанды жүйесі болып табылады. Оқу бағдарламасының құрылымы магистранттарға Қазақстандағы маманның біліктілік шеңберіне сәйкес сәулетшінің еңбек функцияларын орындау үшін қажет болатын сәулет саласындағы білімі мен практикалық дағдылары арқылы қажетті кәсіби құзіреттерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. ЭП пәндері сәулет және ғимараттар мен құрылыстардың сәулет және құрылыс саласындағы заманауи жобалау және өндірістік процестердің міндеттерін ашады, ғылыми-зерттеу қызметі негізінде шығармашылық және инновациялық шешімдер қабылдау қабілетін дамытады, сәулет және құрылыс шешімдерін орындау үшін кәсіпкерлік дағдыларды қалыптастырады. ОП мазмұны жауапты, адамгершілік, шығармашылық ойлау маманы - Қазақстан тұрғындары үшін ыңғайлы, технологиялық, эстетикалық үйлесімді материалдық ортаны құруға қабілетті сәулетші қалыптастыру үшін өмір бойы біртіндеп білім алуды ескере отырып жасалады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B073 Сәулет
 • Дайындық бағыты 6B073 Сәулет және құрылыс
 • Сәулеттік жобалау негіздері
  Несиелер: 3

  Мамандыққа кіріспе. Сәулет және сәулеттік жобалау туралы білім негіздері. Сәулеттік имараттардың сызбаларын орындау. Сәулетте ескі тектоникалық жүйе ретінде классикалық бағанды ордерді зерттеу. Виньола бойынша тоскандық, дорикалық, ионикалық, коринфтік ордерлер сызбаларының массасы мен бөлшектерін жасаудың жалпы принциптері, әдістері, тәсілдері. Сәулеттік сызбаларды жобалаудағы сызықтық графиканың құралдары мен тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер тарихы 1
  Несиелер: 3

  Көзқарастар жүйесі, түсіну тәсілдері, сондай-ақ заманауи өнер туралы іргелі ғылыми түсініктер жиынтығы. Алынған білім өнердегі заманауи бағыттарды, олардың даму тенденциялары мен заңдылықтарын өз бетімен жан-жақты және сыни түрде талдауға, қорытынды жасауға және оларды дәлелдеуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сәулеттік графика және композиция
  Несиелер: 4

  Көлемді-кеңістіктік формалардың негізгі қасиеттерімен, оларды үйлестіру құралдарымен танысу. Көлемді-кеңістіктік композициядағы формаларды анықтау тәсілдері. Кеңістіктік жіне бейнелі ойлауды дамыту, сәулеттегі форма жасау заңдарын түсіну. Сәулеттік имараттарды композициялық талдау. Композицияның сәулеттік жобалаумен өзара байланысы: имараттың формасына функцияның, конструкцияның және бейненің әсері. Шығармашылық идеяны жүзеге асыру барысында сәулет композициясының әдістерін, құралдарын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сурет I
  Несиелер: 3

  Әртүрлі материалдармен және сурет тәсілдерімен жұмыс жасаудың көркемдік-графикалық дағдыларын; сәулеттік ойдың көркемдік тілінің негізгі құралы ретінде материалдарды және сурет салу әдістерін дамыту; зат пен кеңістіктің, сәулеттік формалардың бөлшектері мен конструцияларының, қала кеңістіктерінің материалдылығын айқындау; нысандарды натурадан, ойдан, қиялдан, шығармашылық тұжырымдамаларды дамыту үшін стильдеу тәсілдерімен эскиздеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика I
  Несиелер: 3

  Пәндерді оқып үйрену студенттерге кеңістіктік нысандарды жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді; кеңістіктік көрініс пен қиялдың дамуына, кеңістіктік формалардың графикалық модельдері негізінде конструктивтік-геометриялық ойлауды дамытуға ықпал етеді; сәулет-құрылыс сызбаларын орындау және оқу үшін қажетті білім мен дағдыларды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика (математика 1)
  Несиелер: 4

  Курс мамандықтың әртүрлі пәндерінде оқытылатын құбылыстар мен үрдістерді сипаттайтын, жоғары математиканы зерттейді. Онда сызықтық алгебраның элементтері (сызықтық теңдеулер жүйесі, матрицалық есептеулер), аналитикалық геометрия (әр түрлі геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы), бір айнымалы функцияның туындысы (кейбір процестердің өзгеру жылдамдығының математикалық моделі ретінде), туынды құралдар арқылы функцияларды зерттеу, белгісіз және нақты интегралдар (фигура аудандары мен дене көлемдерін есептеу).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірістік практика (өлшеу)

  Өлшеу жұмыстарын орындау әдістерін үйрену. Ғимараттар мен имараттарды натуралық өлшеу арқылы оның қазіргі жай-күйін графикалық белгілей отырып, білім алушылардың практикалық дағдыларын қалыптастыру; тарихи-сәулеттік мұраның жай-күйін талдау қабілетін дамыту және қалпына келтіру жобасының графикалық негіздерін дайындау;. Имараттар, нобайлар, суреттер, тарихи анықтамалар мен нысанды сәулеттік зерттеу нәтижелері бойынша сызба альбомдарының фотофиксациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өндірістік практика (жұмысшы мамандығын алу)

  Құрылыс өндірісі ұйымымен танысу, өндірістік нысанның ұйымдық құрылымын зерттеу, жоғары білікті қызметкердің басшылығымен құрылыс командалары немесе жеке құрамдастар секілді жұмыс орнында тәжірибелік дағдыларды студенттер бойында қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өндірістік практика (сәулет ескерткіштерімен танысу)

  Болашақ маманды сәулет ескерткіштерін натуралық зерттеу дағдыларымен, халықтық сәулеттің дәстүрлі формаларымен, оның сабақтас дамуымен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Пән студенттердің компьютерлік графика саласындағы ақпараттық технология құралдарын пайдалануда білім, шеберлік және дағдыларын қалыптастыруға арналған және оларды болашақ кәсіби қызметте қолдануға бағытталған. Студенттер AutoCAD САПР бағдарламасын пайдалана отырып, автоматтандырылған жобалау жүйелерінің жалпы ұғымын оқып үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геодезия
  Несиелер: 4

  Геодезиялық түсіріліммен және карталармен жұмыс істеу, қашықтықты өлшеу, көлденең бұрыштар, көлденең сызбалары туралы негізгі мәліметтер. зерттеу, жобалау, салу, инженерлік құрылыстарды орнату барысында геодезиялық жұмыстар жүргізу. Геодезиялық аспаптарды пайдалана отырып топографиялық жоспарлар мен карталардағы және жергілікті негізгі сәулеттік-жоспарлау міндеттерін шешу технологиясы студенттердің алған теориялық білімдерін кеңейту, тереңдету және бекіту әрі топографиялық-геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру мен өндіруде алған практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік графика II
  Несиелер: 3

  Пәнді оқып үйрену студенттерге ғимараттардың, имараттардың, конструкциялардың сәулет-құрылыс сызбаларын орындау және оқу, жобалау құжаттамаларын дайындау үшін қажетті білім мен дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді. Курста конструкторлық құжаттаманы орындау және ресімдеудің негізгі ережелері баяндалады, МСТ, ЖҚБЖ (Жобалау құжаттамасының бірыңғай жүйесі) және ҚҚЖҚЖ (Құрылысқа арналған жобалық құжаттама жүйесі) зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сәулеттік жобалау I
  Несиелер: 4

  Функционалды, конструктивтік-техникалық, көркемдік және бейнелік талаптарды есепке ала отырып, композициялық білім, графикалық дағдылар мен қабілеттер негізінде өз шығармашылық идеясына негізделген қарапайым сәулет құрылымын (шағын сәулеттік форма) жобалау. Жобаланған объектінің формаларын композициялық модельдеу әдістемесі негізінде форманы көркем түрде жасау. Қолмен орындалатын графикалық әдіспен жобаны орындау дағдыларын бекіту (сызықты сызба, монохромды жуып бояу, макеттеу).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өндірістік практика (бейін бойынша компьютерлік)

  Мамандықтың бейінін қалыптастыру барысында студент «Компьютерлік графика» және «АКТ» сияқты пәндерді теориялық тұрғыдан оқып-үйренген білімдері мен біліктерін тереңдетіп, бекітуі керек.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқу практикасы (геодезиялық)
  Несиелер: 1

  Пән сәулдеттік климатология негіздерін қамтиды: сәулеттік климаттық талдау, жылу физикасы, сәулеттік жарықтандыру, сәулет және құрылыс акустикасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кескіндеме
  Несиелер: 3

  Кескіндеме тәсілдері мен материалдарын зерттеу; түс және ауа перспективасын көзбен қабылдау заңдылықтары; композиция және жарықтандыру заңдарын есепке ала отырып, форма мен кеңістік бейнесін біртіндеп қалыптастыру; тақырыптық натюрморт, кескіндемелік нұсқада табиғи және сәулеттік ортаны бейнелеу; сәлеттік жобаларда графикалық презентацияға арналған композициялық және рең дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрылыс материалдары 1
  Несиелер: 3

  Пән заманауи құрылыс материалдары мен бұйымдарының түрлері, құрылымы мен қасиеттері, оларды өндірудің технологиялық қағидалары туралы студенттердің білімдерін; ғимараттар мен имараттарды салу үшін қажетті материалдарды таңдау мүмкіндігін; құрылыс материалдары мен бұйымдарының құрамын, қасиеттерін және сапасын сынау дағдыларын және кешенді бағалау әдістерін меңгерін қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сәулеттік жобалау II
  Несиелер: 4

  Қарапайым функциямен (көрме залы) сәулеттік имаратты жобалау. Жобаланған типтегі имараттар туралы ақпаратты іздеу және талдау. Ұқсас объектілерді жобалау бойынша нормативтік талаптарды зерттеу. Функционалды, конструктивтік-техникалық, композициялық және көркемдік талаптарға сәйкес объектінің сәулеттік-жоспарлау шешімдерін әзірлеу үшін теориялық білім мен тәжірибелік біліктерін пайдалану. Орта контексін және жобаланған құрылым сәулетінің аймақтық сипаттамаларын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлемдік сәулет тарихы
  Несиелер: 3

  Сәулет, сәулет-аймақтық мектептердің дамуының негізгі тарихи кезеңдері, әлем сәулетінің дәстүрлері мен ілгері басқан үрдістері, типологиялар, әр кезеңдегі негізгі аймақтық ескерткіштер. Алынған білімдер алдағы кәсіби қызметте қолдануға, әлем және аймақ сәулетіне тән ерекшеліктер мен жетістіктерін анықтауға, сәулет ескерткіштерін композициялық және тарихи тұрғыдан талдауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Инженерлік механика
  Несиелер: 4

  Деформация түрлері және беріктік, қаттылық пен тұрақтылыққа есептеу; күш жүйелерінің тепе-теңдік статикасы мен шарттарының негізгі ережелері, беріктік, қаттылық және тұрақтылыққа типтік құрылымдық элементтерді есептеудің негізгі әдістері мен принциптері; имарат элементтерінің беріктігі, қаттылығы және тұрақтылығына есептеудің қарапайым есептерін орындау; статикалық анықталған жүйелерде, оның ішінде на Mathcad-та деформацияның қарапайым түрлеріне арналған конструкция элементтерін беріктік.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мүсін
  Несиелер: 3

  Көлемді-кеңістіктік өнер түрі ретінде мүсінмен жұмыс; кеңістік формасы, пропорциясы, композициялық сипаттамасының көлемді түрін материалда жеткізу; антикалық бетперде көшірмесі мен барельефте көлемді композиция орындау; мүсінмен жұмыс істегенде қолданылатын құралдарды, жабдықтарды және материалдарды меңгеру; шығармашылық қабілетін дамыту және форма мен кеңістіктің өзара әрекеттесуін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Құрылыс конструкциялары I
  Несиелер: 5

  «Құрылыс конструкциялары I» пәні мамандықтың негізгі пәндері негізделінген міндетті компонент болып табылады. Курс шеңберінде құрылыс нысандарын жобалау мәселелері және үнемі және уақытша жүктеменің әсеріне төзімділігі, қаттылығы, тұрақтылығы, кернеулі күйлердің әртүрлі түрлерінде құрылыс конструкцияларының жұмысы, І топ шекті күйі бойынша конструкцияны есептеу әдісін есепке алумен олардың конструктивті элементтері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби бағдарламалар I
  Несиелер: 3

  Пән тиісті сызбадағы сәулеттік сызбалармен жұмыс жасауды, сондай-ақ сәулет объектісінің сәулеттік формажасамын толық түсіну үшін үш өлшемді көріністің жалпы көрінісін түсінуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Пән бойынша оқыту - кәсіби даярлықты жетілдіруге мүмкіндік беретін мамандық тілі негізінде студенттердің қажетті тілдік және коммуникативті құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған және өз бетімен дайындалуын қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби бағдарламалар II
  Несиелер: 3

  Пән сызба маркировкасын дайындауға арналған. Параметрлік формалардың геометриялық құрылымына негізделген үш өлшемді модельдеуді пайдалану, сондай-ақ графикалық бөлікте, видеода жұмыс істеу мүмкіндігін қарастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәні арнайы кәсіби және ғылыми терминологияны пайдалана отырып, тұрмыстық және кәсіби қарым-қатынас, іскерлік қатынасхаттар және іс-қағаздарын жүргізу үшін қажетті тілдік және коммуникативті құзыреттерді дамытуға бағытталған. Мәтіндік материал оқу, ғылыми-көпшілік және кәсіби әдебиеттің ерекшеліктерін, сондай-ақ танымдық-дамытушы сипаттарды қамтып көрсетеді. Курс алдағы зерттеуге қажетті мәтіндерді ғылыми стильде жазу дағдысын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Сәулеттік жобалау III
  Несиелер: 6

  Жекелеген тұрғын үйді көп функциялы элементтермен жобалау. Осы имарат туралы ғылыми және жобалық ақпараттарды талдау. Тұрғын үйлерді жобалау бойынша нормативтік талаптарды зерттеу. Көп функциялы ғимараттар туралы негізгі ақпарат. Климаттық жағдайларды талдау, құрылыс алаңының ландшафтық ерекшеліктері, қазіргі заманғы құрылыс технологиялары мен материалдарын пайдалану негізінде функционалды, конструктивтік және техникалық талаптарға сәйкес сәулет нысандарын құрастыру және көркемдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Өндірістік практика (ТСП)
  Несиелер: 2

  Ғимараттар мен үймереттердің құрылыстық-конструктивті сипаттамасы бойынша әртүрлі құрылыс салу технологиясы регламентін жасау. Мамандандырылған құрылыс үрдісін жобалау. Құрылысты ұйымдастыру жобасын және жұмыс істеу жобасын жасау, құрылыстың ақпараттық базаларын жақсарту үшін мамандандырылған құрылыс үрдісін жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Оқыту практикасы (плэнерлік)
  Несиелер: 1

  Студенттердің терең кеңістіктік бағытын дамыту, сызықтық және жарық-ауа перспективасын пайдалану дағдыларын қолдану, нысандардыі толығымен қабылдау және олардағы түс қарым-қатынастарын табу, тональды және түс масштабтарын сақтау, сондай-ақ түрлі кескіндеме техникаларын қолдану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Құрылыс конструкциялары II
  Несиелер: 5

  «Құрылыс конструкциялары IІ» пәні сәулеттік жобалаудың негізгі пәндері негізделінген таңдау компоненті болып табылады. Курс шеңберінде ІІ топ бойынша шекті күйде – сызатқа беріктік және қисаю бойынша жағдайға сәйкес конструкция пайдалану шарттарына жауап бермейтін кезде есептеу әдістері құрылыс конструкциясын есептеу және жобалау бойынша теориялық білім мен практикалық дағды беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Экологиялық қауіпсіздік және экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 5

  Пән базалық экономикалық білім, қоғамдық өндіріс, сұраныс пен ұсыныс, кәсіпкерлік, экономиканы мемлекеттік реттеу, жұмыспен қамту және жұмыссыздық негізін, қазіргі заманғы заңдар мен биосфера-ноосфера тұжырымдамасының қағидаларын, экологиялық проблемаларды, өндірістегі қауіпсіздік техникасын, кәсіпкерлік және ӨТҚ саласындағы заңнамалық және нормативтік негіздерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Сәулеттік жобалау IV
  Несиелер: 6

  Қоғамдық ғимараттар жобасы нобайының екі түрін әзірлеу: демалыс орталығы және әлеуметтік-іскерлік коммуникациялар орталығы; жоба концепциясының әлеуметтік бағыттылығын зерттеу; ойын-сауық және офистік ғимараттарды жобалау бойынша нормативтік, инженерлік және техникалық талаптар; функционалдық аймақтарға бөлу, салу, абаттандыру, қоғамдық орталықтың көрінісі; цифрлық жобалаудың бастапқы дағдыларын қолдану; аудиторияда және дербес жобалау сатыларын игеру; жобаны қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • BIM құрылыс нысандарын ақпараттық модельдеу
  Несиелер: 2

  Пән бастапқы жобаны жасаудан бастап егжей-тегжейлі модельді әзірлеуге дейін қолданудың кең мүмкіндіктерін зерттейді. BIM технологиясының көмегімен архитектуралық және ғимараттар мен имараттарды жобалау Revit Architecture бағдарламасының мүмкіндіктері болып табылады. Нәтижесінде студент өз бетінше графикалық бейнелерді жасай және өңдей алады; ақпараттық технологиялар саласындағы анықтамалық әдебиеттермен жұмыс жасай алады; семестрлік, курс және диплом жұмыстарын ең соңғы графикалық пакеттермен орындай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстанның мәдениет және сәулет тарихы
  Несиелер: 3

  Сәулет, сәулет-аймақтық мектептердің дамуының негізгі тарихи кезеңдері, Қазақстан сәулетінің дәстүрлері мен ілгері басқан үрдістері, типологиялар, әр кезеңдегі негізгі аймақтық ескерткіштер. Алынған білімдер алдағы кәсіби қызметте қолдану үшін Қазақстан аймақтарының сәулетіне тән ерекшеліктер мен жетістіктерді анықтауға, Қазақстанның сәулет ескерткіштерін композициялық және тарихи-стильдік тұрғыдан талдауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Инженерлік жүйелер 1
  Несиелер: 4

  Инженерлік жүйе мен желі, сумен жабдықтау және канализация, жылу, газбен жабдықтау және желдеткішті есептеудің теориялық негізідері; қазіргі ақпараттық техноглогияларды қолдану арқылы инженерлік желілерді жобалау және компьютерлік есептеу тәсілдері. Сумен жабдықтау және канализация, жылу, газбен жабдықтау мен желдеткіштің жүйелерін жобалау және қайта жасауда алдыңғы жетістіктер мен жаңа технологияларды қолдану. «Жаңа технология» талаптарын есепке ала отырып, инженерлік жүйелерді жобалау кезіндегі заманауи технологиялар

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Сәулеттік физика
  Несиелер: 3

  Пән сәулдеттік климатология негіздерін қамтиды: сәулеттік климаттық талдау, жылу физикасы, сәулеттік жарықтандыру, сәулет және құрылыс акустикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Сәулеттік типология
  Несиелер: 3

  Сәулетті жобалау процестерін оңтайландыру үшін ғимараттардың сәулеттік типологиясының мәні; ғимараттардың сәулеттік типтерінің теориялық классификациясы; құрылыс материалдары мен технологияларын ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық, аймақтық және климаттық, қалалық жоспарлау жағдайларын ескере отырып, ғимараттар мен имараттардың функционалдық-жоспарлау және конструктивті құрылымын жобалаудың типологиялық негіздері; жобалау шешімдерін әзірлеуде пәнаралық білімдер мен дағдыларды интеграциялау және үйлестіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қала құрылысы негіздері
  Несиелер: 3

  Қалалардың дамуы және пайда болу тарихы. Қалақұрылыс теориясының эволюциясы. Жоспарлық құрылым. Типология және қала құрушы база. Қалақұрылыс қызметі нысанының жіктемесі. Қоныстану жүйесі. Қала аумағына қойылатын жалпы талаптар. Функциялық аймақтандыру. Аудандық жоспарлауда аймақты бағалау. Функциялық аймақтарды ұйымдастыру принциптері. Өнеркәсіп. Көліктік-жоспарлық ұйымдастыру. Көліктік және инженерлік инфрақұрылым. Тұрғын үй ортасы. Қала ортасын көгалдандыру. Қалаларды қайтақұрудың өзекті мәселелері. қалаларды заманауи жобалаудың принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Энергияны тиімді ғимараттарды жобалау
  Несиелер: 3

  Энергопассивті ғимараттарды, нөльдік энергия ғимараттарды, энергоактивті ғимараттарды жобалау әдістері; энерготиімді сәулеттік жобалауда пассивті жүйелерді қолданудың экономикалық мақсаттылығы. Жаңғыртылатын энергия көздерін қолдану арқылы энерготиімді ғимараттарды жобалаудың сәулеттік-жоспарлау, конструктивті тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Диплом алды практика
  Несиелер: 1

  ДЖ бөлімдерін түзету; ілеспе құжаттарды (ТЗ, ТЭО, Түсініктеме хат), құжаттардың нормативтік базалары, бас жоспардың қалақұрылыс шектеулері, нысандардың сәулеттік сызба құрамын зерттеу; ғылыми-зерттеу ізденістерін және жоба бөлімдерімен өздік жұмыстар дағдыларын таныту; сәулеттік ғимараттарды үлгілеу және жобалаудың ақпараттық технологияларын қолдана отырып сәулеттік жоба тұсаукесерін орындау; бітіру біліктілік жұмыстарының практикалық маңыздылығын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қайта құру және қалпына келтіру
  Несиелер: 3

  Ғимараттар мен кешендерді қайта құру мен қалпына келтіруді негіздеуге қойылатын әлеуметтік-экономикалық, қала құрылысы және сәулеттік талаптар; тарихи-мәдени ғимараттарды және сәулет мұраларын, сәулет және қала құрылысы нысандарын қайта құрудың негізгі әдістері мен тәсілдері; ғимараттар мен кешендерді сақтау, қайта құру және бейімдеудің стратегиясы мен негізгі принциптерін, оларды жаңғырту және өзгерту әдістері; ғимараттарды тексеру және жөндеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Сәулеттік жобалау V
  Несиелер: 6

  Орташа қабатты тұрғын үйлер тобына арналған жобаны әзірлеу кезінде 10 000 тұрғынға арналған шағын қалалық жобаны іске асыру; шағын қалаларды салуды жобалаудың техникалық және экономикалық көрсеткіштерін, нормативтік және қала құрылу принциптерін әзірлеу; тұрғын үй құрылысын жобалау принциптері, тұрғын үйдің экономикалық меңгеру, есептеу, жобаның бөліктерін егжей-тегжейлі зерделеу; цифрлық жобалаудың негізгі дағдыларын дамыту; аудиториялардағы командалық жұмыс; жобаны қорғау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Инженерлік абаттандыру және көлік
  Несиелер: 3

  Қалақұрылысты меңгеру үшін аймақтың инженерлік дайындығы. Вертикалды жоспарлаудың әдістері мен кезеңдері, үстіңгі суағарды ұйымдастыру, ғимараттарды су деңгейінің көтерілуінен және су басуынан қорғау. Ерекше жағдай бар болғанда инженерная дайындық. Көріктендірудің инженерлік элементтері. Қалалық көліктің жоспарлық сипаттамасы және қаланың көлік жүйесін жобалау принциптері. Қалалық алаңдарды жобалау. Инженерлік-көліктік ғимарат. Қалалық жаяу жүргіншілер кеңістігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Өндірістік практика (жобалау)
  Несиелер: 2

  Жұмысберушінің басшылығымен жұмыс тәртібін сақтай отырып тапсырманы орындау, жоба жасау кезеңдері; нормативтік базамен әрекет жасайтын жұмыс құжаттамасы (ЖҚ) құрамымен, жобалық-сметалық құжаттармен танысу; автоматтандырылған бағдарламалар негізінде есептеу мен жобалау әдістері (ВIM); ұжыммен жұмыс дағдылары, әріптестермен, бастықтармен, тұтынушылармен қарым-қатынас тиімділігі; тәжірибе есебін дайындау және қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазіргі заманғы сәулет
  Несиелер: 3

  Негізгі даму бағыттары, қазіргі заманғы сәулет өнерінің даму кезеңдері; пішіннің пайда болу эволюциясының кезең ішілік ерекшеліктері; жаһандық және аймақтық үрдістерді қамтып көрсететін сәулет өнерін дамытудағы бағыттар туралы; сол немесе басқа пішін интерпретациясын жасауға мүмкіндік беретін негізгі заңддылықтар, композиция тәсілдері мен құралдарын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Құрылыс өндірісінің технологиясы I
  Несиелер: 4

  Құрылыстың негізгі ұйымдастыру-технологиялық құжаттамасы; құрылыс нысандарын сандық үлгілеудің негізгі бағдарламалық өнімдері; жобалаудың техникалық үлгілік негіздері, процестер мен жүйелерді үлгілеу; құрылыстың ақпараттық базаларын басқару негіздері; жұмыс жасау жобасының құрылымы мен мазмұны. Ғимараттар мен үймереттердің құрылыстық-конструктивті сипаттамасы бойынша әртүрлі құрылыс салу технологиясы регламентін жасау. Мамандандырылған құрылыс үрдісін жобалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қалалық орта және ландшафт
  Несиелер: 3

  Қала және ландшафт. Алдын ала жобаланған аумақты сәулеттік-ландшафтық талдау. Қаладағы табиғи кешен аумақтарының жүйесі. Ландшафт құрылысы. Табиғи-климаттық жағдайлар, ғимараттың сәулеттік құрылысы, қала құрылысы құрылымдарының сәулеттік-жоспарлы құрылымы. Сәулеттік-ландшафтық жобалаудың тарихы мен теориясы, сәулеттік-ландшафтық компазицияның компоненттері мен көркемдік құралдары. Ландшафтық сәулет объектілерінің түрлері және оларды жобалау принциптері. Шағын бақтың нобайы бойынша графикалық жұмыстарды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Сәулетшінің жобалау қызметінің негіздері
  Несиелер: 3

  Қоғамдағы негізгі әлеуметтік-экономикалық процестер, жобалық қызметтерді жоспарлау, шығармашылық жобалық шешімдерді жасау; жобалық және жобалық-құрылыс құжаттардың құрамы; зерттеудің заманауи әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (ВIM) қолдану; құрылыс материалдарының нарығы, технология, қызмет; жоба процесінің қатысушылары мен мамандар қызметін үйлестіру; жоба шешімдері мен тұрғызылған нысандарды сараптау және бағалау; авторлық қадағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Интерьер сәулеті
  Несиелер: 3

  Ғимараттың ішкі кеңістіктік концептуальды мәселелерін ұйымдастыру; интерьердің сәулеттік стильдері, жиһаздарды, жабдықтарды орналастыру принциптері; сәулеттік бөлшектерді жасау; эргономика мәселелері; әрлеу материалдарының ерекшеліктері, олардың қасиеттері; интерьер бойынша жоба құру; таңдалған стиль бойынша интерьердің демонстрациялық материалдарын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сметалық іс
  Несиелер: 4

  Қазіргі заманғы сметалық-нормативтік база негізінде сметалық құжаттама дайындау бойынша кәсіби бағдарламалық жасақтама кешенін пайдалана отырып, сметалық құжаттама дайындау, практикада баға белгілеу тәсілдері, принциптері мен әдістерін қолдану; баға белгілеу үрдісінің сыртқы факторларын анықтау; нарық жағдайында бағалар белгілеу саясатына қатысты негізгі мәселелерге бағдарлану туралы, қазіргі заманғы шаруашылық жағдайында бағаны сақтандыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сәулеттік жобалау VI
  Несиелер: 10

  Оқу ғимараттарының екі түрінің жобасын әзірлеу: орта жалпы білім беретін мектеп пен балалар шығармашылық орталығы; жобалау қағидаттары, мектептердің және балаларға арналған білім беру орталықтарының жобаларына қойылатын нормативтік, инженерлік және техникалық талаптар; күрделі функционалдық, технологиялық, санитарлық-гигиеналық талаптарды, әртүрлі құрылымдық жүйелерді, бас жоспарды ұйымдастыру, сырт келбетін тартымды ету шешімдері; сандық ортада жүйелік жобалау; аудиториялардағы командалық жұмыс; жобаны қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сәулет: жаңа технологиялар мен материалдар
  Несиелер: 3

  Конструктивті жүйелердің тиімділік критерииі және әдістеме таңдау, заманауи конструкциялардың, материалдар және технологиялардың түрлері, сәулет және құрылыста материалдар, технологиялар, жаңа конструкция жасау тенденциялары, ғимарат пен имарат салу технологиясын, өзекті конструкциялар, материалдарды қолдану және оларды ғылым мен техниканың даму деңгейіне сәйкес жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Аймақтық сәулет ерекшеліктері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - студенттердің сәулеттік пішіннің пайда болу саласында әмбебап және аймақтық білімін қалыптастыру. Міндеттерге төмендегілер жатады: әр кезеңдердегі сәулет өнерін талдау және сәулеттік форма эволюциясында олардың орнын анықтау, олардың пайда болуы және дамуы, өз аймағындағы бейнелер қоры негізінде қазіргі заманғы аймақтық сәулет құрудың жеке шығаармашылық әдістерін дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Диплом алды жоба
  Несиелер: 6

  Жеке тақырып бойынша кешендік эскизді жобаны орындау; ғылыми-техникалық және инновациялық деректерді, жобалаудың заманауи тәжірибесі аналогын жинау және талдау; тақырып бойынша шығармашылық тұжырымдама мен бағдарлама жасау; көлемді-кеңістіктік және функциональды-жоспарлы моделдерді, ситуациялық сұлбаларды және ғимарат алаңының бас жоспарын жасау; тақырыпқа авторлық тәсіл, жаңашылдық, өзектілік негіздеме үшін сандық және көркемдік-графикалық талдамаларды көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  адамның өмір сүруі мен қызметінің жасанды ортасын құру мақсатында қоғам құрылымының жалпы ғылыми, философиялық және әлеуметтік-гуманитарлық заңдарын анықтау; ғылыми-техникалық прогрестің әлемдік және аймақтық үрдістерін ескере отырып, сәулетшінің кәсіби қызметі объектілерінде қоғамның әлеуметтік қажеттіліктерін түсіндіру үшін әлеуметтік-экономикалық, саяси және демографиялық жағдайды талдауды жүзеге асыру; құқық, экономика, әлеуметтану, мәдениет және басқа да жағдайлар саласындағы ҚР заңнамалық және реттеуші құжаттарына сәйкес әрекет ету.

 • Код ON2

  сәулет ғылымының теориялық ұстанымдарын, әлемдегі және Қазақстандағы мәдениет, өнер және сәулет дамуының тарихи кезеңдерін түсіну; тарихи-мәдени дәстүрлерді есепке ала отырып, сәулет нысандарының эстетикалық және аймақтық ерекшеліктерін, сәулеттің қазіргі даму үрдісін анықтау; қайта құру және қалпына келтіру кезінде қолданыстағы сәулет ортасын және оның нысандарын сақтау және дамыту әдістерін қолдану.

 • Код ON3

  шығармашылық идеяны, сәулеттік форманы және кеңістікті көрсету үшін сәулеттік композиция заңдарын және көркем-бейнелік графика, макеттеу және 3D модельдеу құралдарын қолдану; сурет, кескіндеме және мүсіндеудің практикалық дағдыларын жобалау графикасында, сәулетшілікті көрнекі қабылдау үшін презентацияларда, шығармашылық ойлау мен қиялды дамыту үшін пайдалану.

 • Код ON4

  сәулет-құрылыс жобалау нысандарының презентациялық бейнелері мен автоматтандырылған инженерлік-техникалық модельдеу құралдарын қолдану; ақпараттық модельдеу (BIM), сандық визуализация және сәулет сызбалары мен модельдерінің презентациялары технологияларының әдістерін таңдау. Кәсіби қызметте ақпаратты автоматты іздеу және өңдеу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалану.

 • Код ON5

  жобалаудың трансдисциплинарлық міндеттері негізінде сәулеттік шешімдердің шығармашылық және инновациялық тұжырымдамаларын қалыптастыру; жобалауға арналған техникалық тапсырманың талаптары мен шарттарына байланысты ғимараттардың көлемдік-кеңістіктік және функционалдық-жоспарлау сызбаларын әзірлеу; сәулет, құрылыс саласының инженерлік-техникалық жай-күйі, экология, энергия тиімділігі және т.б. теориялық мәселелер саласындағы өзекті мәселелер мен алдыңғы қатарлы жетістіктерге бағдарлау.

 • Код ON6

  құқықтық, рұқсат беру құжаттарын, қала құрылысы регламентін ескере отырып, құрылыс салу аумағының қала құрылысын игеру үшін қажетті жүйе құраушы факторларды анықтау және өзара байланыстыру; құрылыс салу учаскесінің климаттық және инженерлік-геологиялық жағдайларын қоса алғанда, құрылыс салу ауданының қазіргі жағдайы туралы деректерді талдауды жүзеге асыру; салынып жатқан аумақтардың орнықты дамуы мен тіршілік қауіпсіздігі, smart-басқару және урбанистика саласында қазіргі заманғы қала құрылысы технологияларын қолдану.

 • Код ON7

  жобаның технологиялық-жұмыс және жобалау-сметалық құжаттамасының сәулет бөлігінің бөлімдерін әзірлеу; нормативтік құқықтық актілер, техникалық регламенттерді, ұлттық стандарттар мен құрылыс құжаттамасын дайындау кезінде ережелер жинағын қоса алғанда, техникалық және әдістемелік құжаттар талаптарының сақталуын қамтамасыз ету; жобалауға техникалық тапсырманы қалыптастырудың бастапқы деректерін дайындауды жүзеге асыру, авторлық қадағалауды жүзеге асыру; қабылданған сәулет-құрылыс шешімдері бойынша жобалық құжаттаманы графикалық және мәтіндік ресімдеуді дайындау.

 • Код ON8

  көлемді-кеңістіктік шешімдерді конструктивтік-технологиялық және инженерлік-техникалық құрылымдармен байланыстыру; тиімді құрылыс технологиялары мен құрылыс материалдары, тіршілікті қамтамасыз етудің инженерлік жүйелері негізінде жобаның техникалық шешімдерін жақсарту, объектілерді жобалау, салу, пайдалану сатыларында ақпараттық модельдеу және smart-технологиялар технологияларын қолдану; есептік жүктеменің әсерінен конструкциялардың жаратылыстану-ғылыми жұмыс принциптерін түсіну, құрылыс климатологиясының, акустиканың, жарық техникасының деректерін ескеру.; энергия тиімді және ресурс үнемдеуші шешімдерді қолдану.

 • Код ON9

  жоба процесіне қатысушылармен пәнаралық және кешенді өзара іс-қимыл міндеттерін анықтау; күрделі құрылыс объектісінің техно-жұмыс жобасын әзірлеу кезінде жұмыс жобасының аралас бөліктерін келісу дағдысын меңгеру; BIM-технологиялардағы пәнаралық командалық жұмыс сапасына жауапкершілікті өзіне алу; жобаның проблемалық немесе даулы міндеттерін шешу кезінде тиісті жобалау әдістерін жүзеге асыру.

 • Код ON10

  сәулет саласындағы кәсіпкерлік қызметпен айналысу; экономикалық тиімділікке, инверсиялық тартымдылыққа бағдарлану, Қаржы тәртібін және сәулет шеберханасын (бөлімшені) әкімшілік басқару міндеттерін түсіну; сәулет және құрылыс саласындағы шығармашылық және техникалық бастамалардың көшбасшысы мен бастамашысы ұстанымдарын иелену; сәулет-құрылыс жобалау құжаттамасын өндіру кезеңдері мен технологияларын қолдану; құрылыс материалдары нарығы, Құрылыс өндірісінің технологиялары, жобалау процестерін автоматтандыру технологиялары туралы түсінікке ие болу.

 • Код ON11

  сәулеттегі ілеспе жобалық ізденістердің мақсаттары мен міндеттерін анықтау; болжау әдістерін қолдану, ғылыми және эксперименталды зерттеулер жүргізу; қабылданған шешімдердің ғылыми-техникалық сипаттамалары мен негіздемесін жасау; сәулет саласындағы жаңа жетістіктер мен үрдістерді мониторингілеу үшін ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу.

 • Код ON12

  үш тілді кәсіби дайындық негізінде ғылыми, кәсіби және іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; қабылданған сәулет шешімдерін қорғау және талқылау үшін қажетті ғылыми-техникалық ақпарат пен презентациялық материалдарды ұсыну; тапсырыс берушілерге, билік органдарына, қоғамдық ұйымдарға, БАҚ-қа консультациялық қызмет көрсету; кәсіби, зияткерлік, әлеуметтік-коммуникативтік, жалпы мәдени тұрғыда өзін-өзі дамыту міндеттерімен, өз денсаулығын және қоршаған ортаға төзімді қарым-қатынасты қолдау.

Top