Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02302 Аударма ісі (ағылшын тілі) в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • Көркем аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Көркем прозаны және көркем публицистиканы аудару. Көркем аудармадағы түрлендіру түрлері. Аударма мәтінінің құрылымы. Аудармадағы мәндердің инварианты және стилистикалық трансформация. Аудармадағы баламалықтың стилистикалық интерпретациясы.

  Селективті тәртіп
 • Диалогты сөйлеу
  Несиелер: 5

  Бұл пән шетел тілі құралдарымен тұлғааралық және мәдениетаралық коммуникацияға қабілеттілікті қалыптастыруға, лингвистикалық ой-өрісін кеңейтуге бағытталған. Білім алушылар диалогтық сөйлеу түрлерімен танысады, өзінің коммуникативтік ниеттерін іске асыруды және тиісті коммуникативтік актілер арқылы қарым-қатынас мақсаттарына қол жеткізуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 3

  Пән студенттердің теориялық білім-дерін кеңейтуге, қазіргі заманғы негізгі лингвистикалық идеяларды, жетекші идеяларды, концепцияларды, тіл білімі саласындағы зерттеу жұмыстарының әдістерін меңгеруге бағыт-талған.

  Селективті тәртіп
 • Екінші шетел тілінің практикалық грамматикасы (2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі неміс / француз тілінің грам-матикалық құрылымы туралы білім алуға бағытталған. Студенттер грамматикалық құбылыстардың формальды белгілері мен функцияларын анықтауды үйренеді, оларда да оларды қолдану дағдысын қалыптастыру керек. Пән синтаксис және морфология бөлімдері бойынша ережелерді қамтитын, күрделі сөйлемдерді құрастыру және дәлме-дәл мәтіндерді түсіну үшін қажетті материалды қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Экономикалық және заң мәтіндерінің аудармасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән мамандықты меңгеру кезінде кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады. Экономикалық және заң мәтіндерін аударумен байланысты ерекшеліктерді игеруге ерекше көңіл бөлінеді. Аударма теориясының ережелері негізінде аударма материалдарын талдау және салыстыру кеңінен қолданылады

  Селективті тәртіп
 • Мәтін лингвистикасының негіздері
  Несиелер: 5

  Мәтін құрылымдық және семантикалық ұйымдастыру ерекшеліктерін негізгі критерийлеріне студенттерді таныстыру.

  Селективті тәртіп
 • Сөйлеу мәдениеті бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Бұл пән білім алушыларды мәдениетаралық коммуникация мен лингвомәдениеттанудың негізгі ұғымдары мен терминдерімен таныстыруға бағытталған. Курс тілді тану және өзара әрекет ету құралы ретінде практикалық пайдалану жағдайын жасау үшін ұйымдастырылған, нәтижесінде табы-сты нәтижелі коммуникативтік қызмет үшін қажетті арнайы білім мен білік қалыптасады.

  Селективті тәртіп
 • Лингвистикалық ілімдер тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пән тіл дамуының негізгі кезеңдері және олардың ұлттық дәстүрлерді, ғылыми мектептер мен бағыттарды қалыптастыруға қосқан үлесі туралы ақпаратты, сондай-ақ нақты зерттеулерді, тілді ғылыми зерттеуге қатысты ең маңызды теориялық және әдіснамалық контроверз және идеялардың тарихи эволюциясы туралы ақпаратты зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Аударма жазу техникасы
  Несиелер: 5

  Аударма жазбасының анықтамасы мен функ-циялары. Аударма жазбасын ұйымдастыру. Аударма жазуының тәсілдері: лексикалық, грамматикалық, структуралық-композициялық. Жазу жүйелері.

  Селективті тәртіп
 • Екінші шетел тілінде тыңдалым
  Несиелер: 5

  Бұл пән білім алушылардың мәдениетаралық коммуникацияға кіру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін қажетті есту арқылы өзге тілді сөйлеуді ("тірі", сондай-ақ жазбада) қабылдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курстың тақырыбы әлеуметтік бөлімдер мен студенттік өмірдің мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
 • Шетелдік білім берудің әдістемесі

  Курс болашақ шетел тілі мұғалімінің, атап айтқанда коммуникативтік-кәсіби, ұйымдастыру-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, бақылау-түзетуші кәсіби дағдылары мен іскерліктерін дамытуға ықпал етеді. Ол сон-дай-ақ өз бетінше Дағдылар мен іскерлікті дамытуға бағытталған педагогика, психология, шетел тілдерін оқыту әдістемесі саласындағы жаңа жетістіктерді басшылыққа ала отырып, шет тілін оқытудың ең тиімді тәсілдері мен тәсілдерін анықтау және әзірлеу

  Селективті тәртіп
 • Базалық шетел тілі
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде шт практикалық дағдылары мен іскерліктерін қалыптастырады. Ол бірқатар бөлімдерді қамтиды: Қазіргі қоғамдағы отбасы; отбасындағы ұрпақтар қарым - қатынасы; жеке тұлғаны тәрбиелеудегі отбасылық тәртіптің рөлі; дені сау отбасы-дені сау қоғам; қазіргі заманғы отбасының қалыптасуындағы ұлттық менталитеттің рөлі мен орны.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Практикалық грамматикасы (1 деңгейі)
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі ағылшын тілін практикалық меңгеру үшін қажетті грамматикалық құрылыстың маңызды морфологиялық және синтаксистік ерекшеліктерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл біліміне және аудармасына кіріспе
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында білім алушылар лин-гвистика мен аударматанудың бірқатар іргелі мәселелерін қарастырады, олар: тіл ерекшелігінің проблемасы. Тілдің шығу мәселесі. Тілдердің тарихи даму заңдылықтары. Тілдік Құрылым элементтерінің ішкі даму заңдары. Интегра-ция және дифференция. Тіл одақтары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Базалық шетел тілі (В2)
  Несиелер: 5

  Пән мамандықты меңгеру кезінде кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады. "Базалық шет тілі (2 деңгей)" курсы тілдік дағдылар мен сөйлеу дағдыларын одан әрі жетілдіру жұмыстарын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық және практиикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән экологияны қорғау туралы ойды және табиғи экожүйелер мен техносфералардың қызмет етуінде қауіпті және төтенше жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Практикалық грамматика (2 деңгейі)
  Несиелер: 4

  Курс қазіргі ағылшын тілін практикалық меңгеру үшін қажетті грамматикалық құрылыстың Елеулі морфологиялық және синтаксистік ерекшеліктерін қарастырады. Курс бағдарламасы кәсіби жоғары білім берудің мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес құрастырылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде студенттер көшбасшылық қасиеттерді, стильдерді, кәсіпорын, аймақ және жалпы ел деңгейінде әсер ету әдістерін қолдану арқылы адамдардың мінез-құлқын және өзара әрекеттесуін тиімді басқару әдістемесі мен практикасын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер мемлекет және құқықтың негізгі ұғымдары мен категорияларын, құқықтық қатынастарды және Қазақстан Республикасы құқығының түрлі салаларының негіздерін зерделейді. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша білім жүйесін және осы негізде құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Базалық шет тілі (жалғастырмалы В2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты В2 деңгейінде студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты - студенттердің мәдениетаралық, коммуникативтік және кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы лексикалық және грамматика-лық тақырыптар шегінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас негіздерін практикалық меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу
  Несиелер: 3

  Пән студенттерге нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың түрлері, олардың деректемелері оқытылады. Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру үшін қажетті терминологиялық және синтаксистік минимумды меңгереді. Іс жүргізуді дамыту тарихы мен іскерлік қарым-қатынас мәдениеті, іс жүргізудің теориялық және практикалық аспектілері туралы ақпарат беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің практикалық грамматикасы
  Несиелер: 5

  Элективті пән синтаксис және морфология бөлімдері бойынша ережелерді қамтитын материалды құрайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі грамматикасының практикалық курсы (жоғары деңгейі)
  Несиелер: 5

  Курсқазіргіағылшынтілінпрактикалықмеңгеруүшінқажеттіграмматикалыққұрылыстыңморфологиялықжәнесинтаксистікерекшеліктерінқарастырадыжәнекелесібөлімдердіқамтиды: шартты рай, модальді етістіктер. инфинитиф, причастие.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экстенсивті оқу
  Несиелер: 5

  Бұл пән түпнұсқалық ағылшын әдебиеттерін оқудың әртүрлі түрлерін меңгеруге, студенттердің сөздігін кеңейтуге, ауызша сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Комментарийлер. Әр түрлі жаттығулар. Интерпретация. Дискурсивті талдау элементтері. Грамматикалық және лексикалық жаттығулар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері
  Несиелер: 3

  Пән мамандықты меңгеру кезінде кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады. Курста мамандар мен олардың қызметіне тапсырыс берушілер тұрғысынан аудармашы мамандығының мәнін ашуға ерекше көңіл бөлінеді. Аудармашының кәсіби маңызды қасиеттері, тұлғааралық кәсіби коммуникацияның негіздері, Кәсіби қызмет түрі ретінде аудару туралы негізгі мәліметтер беру міндеті қойылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тандалым
  Несиелер: 5

  Пән барысында ағылшын тілін есту арқылы қабылдау дағдылары қалыптасады. Студенттерге ағылшын тілінің әр түрлі нұсқаларында жазылған әр жанрдағы (көркем монологтардан бастап ауызекі сөйлеуге дейінгі) мәтіндер ұсынылады; тыңдағаннан кейін тыңдағанды (тесттер, жаттығулар, баяндау) түсінуді тексеруге арналған тапсырмалар орындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Бұл пән оқытудың жалпы кәсіби және мәдениаралық бағытын одан әрі тереңдетуге, студенттердің болашақ мамандығына деген қызығушылығын дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Курс предполагает достижение обучаемым уровня сверхбазовой стандартности (С1, С2), необходимого для его успешной профессиональной деятельности.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (В2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Екінші тілді оқыту деңгейлік тәсілді қарастыратын шет тілдерін меңгерудің халықаралық стандартының талаптарына сәйкес жүргізіледі. Екінші оқу жылында еуропалық озық деңгейге – сөйлеу қызметінің барлық түрлері: тыңдау, оқу, сөйлеу, жазу бойынша В2 деңгейіне қол жеткізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің тілдік құзыреттілігін арттыруға бағытталған және студенттердің ағылшын және орыс тілдерінің құрылымдық ұйымдастырылуы мен жүйесі туралы түсініктерін тереңдетуге ықпал етеді, соны-мен қатар ағылшын тілінен орыс және орыс тілінен ағылшын тіліне аударудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жазбаша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Бағдарлама студенттерді әр түрлі тақырыптағы мәтіндерді жазбаша аударуға үйретуге бағытталған. Оқыту шетел тілінен орыс тіліне жүргізіледі (шағын көлемдегі мәтіндерді аудару немесе жаттығулар орын-дау). Аударманың грамматикалық, лексикалық, стилистикалық мәселелері басты назарда. Маңызды міндеттердің бірі - сөздіктер мен анықтамаларды қолдану дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (В1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пән тілдік, мәдениаралық, елтанушылық құзыреттілікті одан әрі қалыптастыруға, сөздік қорын кеңейтуге, күнделікті коммуникативтік және кәсіби бағытталған жағдайларда меңгерілген грамматикалық ережелерді бекітуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Курс мәтіндерді бастапқы тілден (шетел тілінен) аударылатын тілге (шетел тілінен) және аударма тілінен бастапқы тілге ауызша аудару мәселелерін қарастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іс қарымқатынасуының тілі
  Несиелер: 5

  Курсаясындашетелтіліндеіскерлікқарым-қатынассаласынақатыстыбірқатарарнайытақырыптарқарастырылады: Performing a contract Carrying out the design Work Delivery of Equipment Doing Business Through Agents Li-cense and Franchise Agreement Turnkey con-struction Transportation of cargo New Forms of Cooperation Claims and Complains

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы
  Несиелер: 3

  Курс әр түрлі мәдениетке жататын жеке тұлғалар мен топтар арасындағы қарым-қатынас пен қарым-қатынастың әртүрлі формаларының жиынтығын қарауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дидактикалық аударма
  Несиелер: 5

  Бұл пән болашақ жазбаша және ауызша аударма оқытушының құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.Пәннің мақсаты - аударма әдістерін, аудармашының кәсіби құзыреттілік критерийлерін, ауызша және жазбаша аударманы оқыту үшін жаттығуларды құру негіздерін оқыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі арнайы мақсаттар үшін
  Несиелер: 5

  Целью данного курса является дальнейшее совершенствование коммуникативно-интеркультурной и формирование профессиональной компетенций студентов. Обучение иностранному языку для специальных целей предполагает учет потребностей обучаемых в изучаемом языке, диктуемых особенностями будущей профессии. В этом видится его основное отличие от обучения базовому основ-ному иностранному языку

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тілі оқылатын елдің әдебиеті және аударма мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс әр түрлі елдердегі әдеби үдерістердің қарқынды дамуымен, мәдени-тарихи ахуалдың күрделілігімен және әлеуметтік өзгерістердің жаһандығымен негізделген жан-жақты материалды қамтиды.Бұл курстың мақсаты студенттерді Британия әдебиетінің тарихы мен АҚШ әдебиетінің тарихымен, аса көрнекті жазушылардың шығармашылығымен және өткен және қазіргі ағылшын тіліндегі әдебиеттің ең үздік үлгілерімен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Курс барысында түрлі стильдер мен жанрлардың доминантты когнитивті ақпараты бар мәтіндерін аударудың бірқатар аспектілері қарастырылады. Мәтіндердің функционалдық-стилистикалық дифферен-циациясы және аударма мәселелері. Функ-ционалды стиль ұғымы. ФС классификация-сы. Ақпарат түрлері. Ақпараттық аударманың негізгі функциясы. Аударма түрлері жүйесіндегі ақпараттық аударма орны. Ақпараттық аударма түрлерін жіктеу. Мәтіннің зауыт алдындағы талдауын орындау. Аударма қызметінің түрі ретінде ақпараттық аударма. Лексикалық және грамматикалық трансформация түрлері. Аударма мәтінін сапалы бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми техникалық мәтіндерінің аудармасы
  Несиелер: 3

  Курс ғылыми және техникалық мәтіндерді бастапқы тілден аударушы тілге аудару мәселелерін қарастыруға арналған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел тілі академиялық мақсаттар үшін
  Несиелер: 5

  Академиялық мақсаттар үшін тілді оқыту пәні Академиялық қарым-қатынас мәдениеті: тілдік этикет, академиялық ортадағы тілдік мінез-құлықтың ұлттық-мәдени ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мамандырылған кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Курс тақырыбы экономика, құқық, ғылым бойынша материалдарды қамтиды. Оқу мате-риалы ретінде дәлме - дәл мәтіндер, аудио және бейнежазбалар пайдаланылады. Бұл курс үшін мәдениетаралық, кәсіби және прагматикалық бағыттағы оқытудың тереңдетілуі ерекше болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON3

  шет тілдерін оқыту және аударматану саласындағы мәселелерді шешу және аргументтерді тұжырымдау

 • Код ON10

  аудару кезінде эквиваленттілікке қол жеткізудің негізгі тәсілдерін меңгеру және аударманың негізгі тәсілдерін қолдану қабілетіне ие болу

 • Код ON6

  оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын дамыту

 • Код ON5

  аударматану саласындағы ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді мамандарға, маман еместерге хабарлау

 • Код ON7

  түрлі салаларда білім беру және ұйымдастыра-басқару қызметін жүзеге асыру; талдау қызметін жүзеге асыру

 • Код ON8

  Анықтамалық әдебиет пен компьютерлік желілердегі ақпаратты іздеуді қоса алғанда, аударманы орындаудағы дайындық әдістемесін меңгеру; бастапқы пікірді дәл қабылдауға ықпал ететін талдау әдістемесін меңгеру

 • Код ON1

  осы саладағы ең озық білім элементтерін қоса алғанда, мемлекеттік және екі шет тілдерін меңгеруді талап ететін кәсіби қызмет саласындағы білім мен іскерлікті көрсету

 • Код ON2

  аударма және аударматану саласындағы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану

 • Код ON4

  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін аударматану және лингвистика саласындағы ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру

 • Код ON9

  ауызша жүйелі аударманы орындау кезінде қысқартылған аударма жазуының жүйесінің негіздерін меңгеру

Top