Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01104 Педагогика және психология в Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

 • Қазіргі жастардың құндылық бағдарлары
  Несиелер: 5

  Жастардың құндылық бағдарларын қалыптастыру процесінің қайшылықтарын қарастыру. Әлеуметтік құндылықтардың серпінін болжауға мүмкіндік беретін жастардың құндылықтық бағдарларының өзгеру бағыттары мен үрдістерін анықтау. Жастардың құндылық бағдарларының өзгеруін талдау. жастардың құндылықты бағдарларының колонықаралық қатынастарына әсер ету дәрежесін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи білім беру технологиялары
  Несиелер: 5

  Болон процесі контексінде қазақстандық жоғары білім. Білім берудегі технологиялық тәсіл. Педагогикалық технологиялардың жіктелуі. Педагогикалық психотерапиялық қызмет технологиясы. Коммуникативтік технологиялар. Сыни ойлау технологиясы. Жобалау шеберханасының технологиясы. Ғылыми-педагогикалық зерттеудің әдістемесі мен технологиялары. Электрондық білім беру ресурстарының рөлі мен орны. Қашықтықтан білім беру технологиялары. Жоғары білім берудің білім беру бағдарламаларын жүзеге асырудың заманауи технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық үлгідегі мектептердегі педагогикалық үдеріс
  Несиелер: 5

  Бұл пән жаңа енгізілімдерді, инновациялық стратегияларды, оқыту технологиясын және озық педагогикалық тәжірибені жалпылау мен таратуды, психологиялық-педагогикалық ғылымның жетістіктерін практикаға енгізуді зерттейді. Инновациялық үлгідегі мектептегі педагогикалық процесс жүйе және тұтас құбылыс ретінде. Инновациялық үлгідегі мектептердегі тұтас педагогикалық үрдістің мәні мен құрылымы. Инновациялық үлгідегі мектептердегі тұтас педагогикалық үрдістің заңдылықтары мен принциптері. Педагогикалық процесс-күрделі әлеуметтік жүйе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған инклюзивті білім берудегі заманауи IT-технологиялар
  Несиелер: 4

  "Eрекше педагогикалық қажеттіліктері бар оқушыларға инклюзивті және арнайы білім беруді қолдау бойынша заманауи IT-технологиялар" курсы ерекше педагогикалық қажеттіліктері бар баланы дамытуда барынша мүмкін болатын табыстарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін оқытудың интерактивті әдістері мен тәсілдерін қолдану, IT технологияларын тәжірибелік жұмыста қолдану бойынша білім мен дағдылардың ой-өрісін кеңейтуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық зерттеулердің әдісі мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  қазіргі ғылыми білімді зерттеу және өзіндік құру үшін студенттерге қажетті білімді, түсініктерді және іскерлікті жетілдіру, соның ішінде педагогикалық мәселе аясында ғылыми зерттеу жүргізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  "Басқару психологиясы" пәнінің мазмұны негізгі мәселелерді қамтиды: басқару жүйесін зерттеу тәсілдері, басқару қызметінің мәні және оны зерттеудің негізгі тәсілдері, еуропалық, американдық, жапон басқару жүйесінің теориялық және практикалық психологиялық аспектілері, ұйым қызметкерінің тұлғасы психологиялық талдау және басшының басқарушылық әсер ету объектісі, басқару қарым-қатынас психологиясы, іскерлік келіссөздер психологиясы, экстремалды және стресстік жағдайлардағы басқару қызметі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  "Шетел тілі (кәсіби)" курсының негізгі мақсаты шет тілінде сөйлеу іс-әрекетінің дағдылары мен дағдыларын жетілдіру, шетел тілін кәсіби және тұлғааралық қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін Болашақ маманның шет тілді коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық инноватика
  Несиелер: 5

  Білім жалпыадамзаттық құндылық және әлеуметтік-мәдени феномен ретінде. Білім берудегі инновациялық үрдістер. Инновациялық білім беру кеңістігіндегі педагог-зерттеушінің қызметі. 12 жылдық жалпы орта білім берудің даму тенденциялары. Мектепті құзыреттілік көзқарас рухында реформалау. Оқытудың инновациялық әдістерінің мәні және оларды оқу процесіне енгізу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аутизмі бар балаларды оқыту мәселелері
  Несиелер: 5

  Аутизмі бар балалардың психикалық дамуының ерекшеліктері туралы психологиялық-педагогикалық түсініктерді талдау: аутизмдік мінез-құлықтың түрлері мен типтері. Балалардың аутиялық мінез-құлқын зерттеудің шетелдік және отандық тәжірибесі. Аутикалық балалардың өзіндік санасының ерекшеліктерін салыстырмалы талдау. Балалар мен жасөспірімдердің аутизм проблемаларын анықтау саласындағы зерттеудің әдістері мен тәсілдері. Балалардың аутиялық категориясымен жұмыс істеу бойынша қазіргі заманғы психологиялық-педагогикалық тәсілдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мүгедек балаларды оқытудың дидактикалық ақпараттық тәсілдері
  Несиелер: 4

  "Мүгедек балаларды оқытудың дидактикалық ақпараттық тәсілдері" курсы интерактивті дидактикалық материалдарды әзірлеудің білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыруға, оны ерекше педагогикалық қажеттіліктері бар оқу іс-әрекетінде қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • 21 ғасыр педагогикасы
  Несиелер: 5

  Білім беру жүйесіндегі құзыреттілік тәсіл мәселесіне кіріспе. Құзыреттілік тәсіл түсінігі. Өзгеретін әлеуметтік-экономикалық шындыққа жауап ретінде білім мазмұнын жаңарту қажеттілігі; адамның оқу сюжеттері мен оқу жағдайларынан тыс тиімді әрекет ету қабілетінің жалпылама шарты; оқушылардың құзыреттілігін мақсатты қалыптастыру мүмкіндігі. Құзыреттілік тәсілді жүзеге асыруға кедергі келтіретін білім беру мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дамуында ерекшеліктері бар балаларды компьютерлік тәсілдер арқылы оқыту
  Несиелер: 4

  "Дамуында ерекшеліктері бар балаларды компьютерлік тәсілдер арқылы оқыту" курсы оқушылардың коммуникативтік және ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыра отырып, оқу ақпараттарын визуализациялау мүмкіндігін кеңейтуге мүмкіндік беретін түзету әсер ету құралы ретінде компьютерді қолдану дағдылары мен білімдерінің ой-өрісін кеңейтуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түзету педагогикасы
  Несиелер: 5

  Практикалық педагогикалық түзетулерге кіріспе; практикалық психолог қызметінің саласы ретінде психологиялық-педагогикалық түзету; психологиялық-педагогикалық түзету жұмысының негізгі түрлері, принциптері, мақсаттары мен міндеттері; түзету бойынша психологиялық-педагогикалық бағдарламаны құру принциптері және негізгі түрлері; практикалық түзету әдістері;ойын терапиясы;әдістің жалпы сипаттамасы;ойын терапиясының негізгі түрлері мен түрлері;балада орталықтанған ойын терапиясы процесінің кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаттықтырғыш жұмыс технологиясы
  Несиелер: 5

  Тренингтің психологиялық негіздері. Психологиялық тренингтің пәнге кіріспе, тарихы. "Жануарлар магнетизм" теориясы Ф. А. Месмера. Топтық психотерапия және гипноз. Топтық әдістердің әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Психоанализдегі және басқа да Батыс психологиялық мектептеріндегі топтық әдістер. Психологтар мен психотерапевтердің топтық жұмыс әдістері. Қазіргі топтық әдістер және өзіндік сананың дамуы.Тренингтің құрылымдық сипаттамалары. Тренинг тобының мақсаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Магистранттардың кәсіпорынды ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін меңгеруі, шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында кәсіпорындарды басқарудың теориясы мен тәжірибесінің негіздерін, менеджмент саласында шешім қабылдау үрдістерін оқып білу, жүйелеу және бекіту, салалық бәсекелестік жағдайында қазіргі заманғы әдістермен және жұмыс тәсілдерімен танысу, өйткені нарықтық экономикалық қатынастарды қалыптастыру принципті жаңа міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы аппаратқа ие жаңа білімдер мен іскерліктермен қаруланған білікті мамандарды дайындауды талап етеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инклюзивтік білім беру (тереңдетілген оқыту курсы)
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны негізгі төрт модульді қамтиды: инклюзивті білім беру мәселесін зерттеудің қазіргі теориялық, әдістемелік және құқықтық аспектілері. Арнайы педагогикалық талаптары бар балаларды әлеуметтендіруді зерттеудің теориялық негіздері. Арнайы педагогикалық қажеттіліктері бар балалардың психологиялық-педагогикалық қолдауына инклюзивті білім беруді дамыту. Арнайы педагогикалық мұқтаждықтары бар балаларды әлеуметтендіруге арналған қазіргі әлеуметтік және философиялық көзқарас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  мектеп педагогының, қосымша білім беру мен жоғары оқу білім беру ұйымдарының дүниетанымдық, аксиологиялық, мінез-құлық өлшемдерінің жеке-кәсіби қасиеттерінің қалыптасуын сипаттайтын білімнің, іскерліктің, дағдылардың қажетті көлемі туралы, басқарушылық құзыреттілігі туралы түсінігі болуы тиіс.

 • Код ON2

  қазіргі білім беру саясатының басымдықтарын, мемлекет пен қоғам ұсынатын маманның тұлғасына қойылатын кәсіби талаптарды; білім беру мекемелерінде оқытудың, тәрбиелеудің және дамытудың теориялық-әдіснамалық негіздерін; тұтас педагогикалық процесті басқару негіздерін білуі тиіс

 • Код ON3

  білім беруді дамытудың алғышарттарын білуге тиіс

 • Код ON4

  педагогика және психология негіздерін, оқыту теориясын, педагогикалық және психологиялық пәндерді оқыту әдістері мен құралдарын, білім берудегі инновацияны, заманауи білім беру технологияларының мәнін, кәсіптік білім беруді ұйымдастырудың халықаралық және отандық тәжірибесін білуі тиіс

 • Код ON5

  үздіксіз, жүйелі білімді іске асыра білу, білім беру жүйесі үшін оқу және оқу-әдістемелік материалдарды жасау әдіснамасыі мен әдістемесін қолдана білу, оқу-тәрбие бағдарламаларын іске асыруды ұйымдастыру, этно және көпмәдени ортада толерантты қарым-қатынас механизмдерін пайдалану, білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесінің ғылыми-негізделген диагностикасын жүзеге асыру; оқытудың қазіргі заманғы әдістерін шығармашылықпен пайдалана білу, тактикалық және жедел бақылауды жүзеге асыру

 • Код ON6

  студенттің оқу іс-әрекетін ынталандыру, белгілі бір оқу курсының жеке мағынасын ашу және белгілі бір мамандықтың оқу материалын ашу бойынша құзыретті болу; мақсатты орнатудағы құзыреттілікке ие болу

 • Код ON7

  оқу пәніне (пәндік құзыреттілікке), оқытуда жеке тәсіл енгізу үшін қажетті оқушыны, студентті түсіну мәселелерінде құзыретті болу

 • Код ON8

  педагогикалық міндеттерді шешуге байланысты шешімдер қабылдауда құзыретті болу

 • Код ON9

  қызмет және мінез-құлық бағдарламаларын әзірлеуде, оқу қызметін ұйымдастыруда құзыретті болу: қызмет жағдайларын ұйымдастырудағы құзыреттілік, ең алдымен қойылған оқу міндетіне барабар ақпараттық

 • Код ON10

  студенттің оқу есебін және оны шешу тәсілдерін (іс-әрекет тәсілдерін) түсінуге; іс-әрекеттің ағымдағы және қорытынды нәтижелерін бағалауға құзыретті болу

Top