Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03117 Саясаттану в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

 • Саяси талдауға кіріспе және болжамдау
  Несиелер: 5

  Бұл пән аясында қазіргі қогамдағы саяси процестер (сайлау, референдум, демократизация, жаһандану) және саяси институттардың (президенттік институт, парламентаризм) саяси талдау ерекшеліктерін қарастырылады, олардың әр қарай дамуының болжамдауы, саяси шешімдерді қабылдау процесімен байланысты мәселелерді саяси талдау және саяси болжамдаудың түрлері мен кезендерін көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қоғамдық-саяси қозғалыстардың әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы Қоғамдық саяси қозғалыстардың әлеуметтануыдың қалыптасуы және дамуының бүкіл халық үшін таптырмас игілік ретіндегі құндылық екенін ашып көрсету. Қоғамдық саяси қозғалыстардың әлеуметтануы туралы негізгі ұғымдар. Қазақстан Республикасының қоғамдық саяси қозғалыстардың әлеуметтануы негіздері, түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саяси коммуникативистикаға кіріспе
  Несиелер: 5

  Саясаттану бөлімінің магистранттарына қоғамның қазіргі саяси өмірінің саяси коммуникация мәселелері бойынша жүйелі жинақталған саяси білімдер беру. Саяси коммуникация саяси процесіндегі саяси қатынастар ретінде. Саяси байланысты реттеудің құқықтық конституциялық және құқықтық емес ережелері. Қазіргі саяси байланыстың типтері. Саяси коммуникацияның әлемдік тәжиребесі. Саяси коммуникация ҚР демократияның ажырамас атрибуты ретінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саяси модельдеу және саяси қауіп-қатерлер
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы саяси модельдеу және саяси қауіп-қатерлердың пайда болуы бүкіл халық үшін қауіп болатынын ашып көрсету. саяси модельдеу және саяси қауіп-қатерлер, саяси модельдеудің ерекшеліктерін көрсету. Саяси модельдеудің негізгі ұғымдар, түрлерін, категорияларын қарастыру. Саяси процестер және саяси институттар, саяси жүйелер мен режимдар даму негізгі модельдерін қарастыру. Саяси қауіп-қатерлердің негізгі ұғымдар, түрлерін, категорияларын, оларды алдын алуға арнарған шараларды қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саяси ғылымның зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Саяси ғылым теориясының пайда болып дамуындағы негізгі кезеңдерін, түрлі теориялардың негізгі сипаттары мен ерекшелерін, олардың тиімді жақтарын танып білуде, әдістемесі мен қолданбалы талдауын үйренуге болашақ магистр-саясаттанушылардың кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар теориясы мен қолданбалы талдау
  Несиелер: 5

  Халықаралық қатынастардың эволюциялық жолмен дамуының бүкіл халық үшін таптырмас игілік ретіндегі құндылық екенін ашып көрсету. Халықыралық қатынастарды саяси талдау теориясының ерекшеліктерін ашып көрсету; халықаралық саяси процестердің бағыт-бағдары және маңызы бар рөлі бар екен көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеулердің сандық және сапалық әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл курс зерттеудің сандық және сапалық әдістерін меңгеруге негізделген және зерттеу нысанына байланысты сараптау, талдау жүргізу үшін бағытталған пән болып табылады. Магистранттар ғылыми зерттеулерде пайдаланылатын заманауи әдістерді қолдану дағдыларын меңгереді. сандық және сапалық зерттеу әдістерін меңгеру арқылы ғылыми ұсыныстарды әзірлеуге және зерттеу жүргізуге көмектесетін негізгі ұғымдармен, құралдармен және идеялармен танысады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Технологияларды коммерцияландыру негіздері
  Несиелер: 5

  Технологияларды коммерцияландырудың негізгі ұғымдары түсіндіріледі. Интеллектуалды меншік ұғымы, оны өндіру, қорғау және пайдалану, сонымен қатар патенттелген технологияны лицензиялау әдістері үйретіледі. ҒҒТЗН коммерцияландырудағы мемлекеттік бағдарламалар, заңнамалық актілер тб. туралы егжей-тегжейлі мәлімет беріледі. Пән технологияларды коммерцияландырудың тиімді жолдары мен әдістері туралы пікір қалыстастырады. Сонымен қатар, заманауи технологиялық бизнесті қалыстастырудың негіздерін ұсынады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық ғылыми жазба ..
  Несиелер: 5

  Пән аясында ғылыми-зерттеу жұмысын жалпы академиялық адалдық қағидалары шеңберінде ғылыми этикаға сай жазу, жобалау, жүргізу жолдары және оларды салыстырмалы талдау, бағалау әдістері көрсетіледі. Сондай-ақ, халықаралық ғылыми дерекқорлар (Scopus, Science Direct, Clarivate Analytics және т.б.) мен әртүрлі ғылыми баспалар таныстырлып, қалай жұмыс жасау, олардың өнімдерін (Mendeley, SciVal және т.б.) қалай және қай жерде пайдалануға болатындығы үйретіледі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарына сілтеме жасау және плагиатқа тексеру әдістері мен бағдарламалары тaныстыpылaды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зерттеулердің қолданбалы әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты- SPSS, Nvivo , Content-analysis, Statistica, Stadia, Sas, Statgraphics сияқты мәліметтерді өңдеудегі бағдарламалық өнімдерді қолдану саласында жүйелендірілген білімді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Саяси басқару
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы саяси басқарудың қалыптасуы және дамуының бүкіл халық үшін таптырмас игілік ретіндегі құндылық екенін ашып көрсету, талдау. Саяси басқару туралы негізгі ұғымдарды ашып көрсетеді. Қазақстан Республикасының саяси басқарудың негіздері, түрлерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік саясат
  Несиелер: 3

  Қазақстандағы мемлекеттік саясаттың қалыптасуы және дамуының бүкіл халық үшін таптырмас игілік ретіндегі құндылық екенін ашып көрсету, талдау. Мемлекет, мемлекеттік саясат туралы негізгі ұғымдарды ашып көрсетеді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясаттың негіздері, түрлерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік саясат негіздері
  Несиелер: 3

  Әлеуметтік саясат пәнінің зерттеу обьектісі қоғамның әлеуметтік құрылымы және оның құрамындағы, топтар, таптар, страталар болып табылады. Ал, зерттеу пәні ретінде саясаттанудың кең көлемін камтитын әлеуметтік құрылым мен әлеуметтік процестердің дамуынан келіп туындайтын мәселелер алынады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Саяси жаһандану
  Несиелер: 5

  Саяси жаһанданудың қоғам саяси өміріндегі мәні мен маңызын жан-жақты ашып көрсету, оның әсерімен таныстыру. Казіргі заманғы саяси жаһандану ғылым ретінде. Жаһанданудың түрлері. Жаһанданудың дұрыс және бұрыс жақтары. Саяси жаһанданудың қоғам саяси өміріндегі мәні мен маңызын жан-жақты ашып көрсету, оның әсерімен таныстыру. Казіргі заманғы саяси жаһандану ғылым ретінде. Жаһанданудың түрлері. Жаһанданудың дұрыс және бұрыс жақтары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік саяси процестер теориясы
  Несиелер: 5

  Әлемдік саяси процестер мен халықаралық қатынастардың эволюциялық жолмен дамуының бүкіл халық үшін таптырмас игілік ретіндегі құндылық екенін ашып көрсету. Әлемдік саяси процестер мен халықыралық қатынастардың ерекшеліктері; әлемдегі саяси процестердің бағыт-бағдары және маңызы бар рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандағы саяси процестер
  Несиелер: 4

  Қазақстандағы саяси процестер дамуы бүкіл халық үшін таптырмас игілік ретіндегі құндылық екенін ашып, қоғам үшін маңызын көрсету. Саяси процесс ұғымын, түрлерін қарастыру, нақты мысалдарды келтіре отыра талдауға үйрету. Қазақстандағы саяси процестердің ерекшеліктерін; Қазақстандағы саяси процестердің бағыт-бағдары, маңызы, рөлі ашып көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гендерлік саясаттану
  Несиелер: 5

  Гендерлік саясаттануы адамдарда әлеуметтік-территориалдық қауымдастығының қалыптасу гендерлік заңдылығын, қызмет етуін және гендерлік дамуын, олардың гендерлік табиғатын, құрылымын, өмір салтын, табиғатпен материалдық – заттық ортамен байланысын, сонымен қоса типологиясын зерттеуші саясаттанудың саласы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Саяси жүйелер модернизациясы
  Несиелер: 5

  Саяси жүйелер модернизациясы әртүрлі елде әрқилы уақытта қоғамның бүкіл саласының жан – жақты түрлену процесі ретінде зерттеледі. ХХ ғасырдың 50-60 жылдарындағы модернизация теориясы қоғамдық тарихи дамуды ғылыми тұрғыдан зерттеудің маңызды бағытының бірі болып саналады. Қазірде бұл бағыт өзге де бағыттармен қатар белсенді де көп планды зерттелу үстінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы халықаралық қатынастар
  Несиелер: 4

  Қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың дамуы, маңызды халықаралық проблемалардың даму тенденцияларын Қазақстан Республикасының мүдделері тұрғысынан қарастыратын және талдау жасауға бағытталған пән. Қауіпсіздік ұғымы мен тұжырымдамаларын қалыптастырады, сонымен қатар қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі негізгі қауіпсіздік жүйелерін талдайды, қақтығыс ұғымына анықтама береді, қақтығыстардың түрлерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салыстырмалы саясаттану
  Несиелер: 5

  Саясаттану бөлімінің магистранттарына қоғамның қазіргі саяси өмірінің түрлі мәселелері бойынша салыстырмалы әдіс пайдалану арқылы жинақталған саяси білімдер беру. Болашақ саясаттанушылар күрделі де қарама қайшылыққа толы қазіргі әлемде дұрыс бағыттарды таңдауға үйренуі керек. Саясаттанушылар эксперттер, кеңесшілер мен сараптамашылар ретінде өздері мен азаматтардың бойында демократиялық құндылықтарды құрметтеуді қалыптастыруы қажет. Курс өз кезегінде магистранттарға билік, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет, саясат, саяси мәдениет және т.б осы секілді қазіргі қоғам дамуының негізің қалаушы институттарының мәселелері мен құбылыстарындағы ерекшеліктерді дұрыс ажырата білуге үлкен көмек беруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми әдіснама -академиялық адалдық шеңберінде ғылыми этикаға сай ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазуға, жобалауға, жүргізуге, салыстыруға және ғылыми дерекқорлармен, ғылыми баспалармен жұмыс жасауға, олардың өнімдерін пайдалануға қабілетті

 • Код ON2

  Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану - ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, әлеуметтік-саяси білімнің перспективалы салаларында зерттеулер жүргізу

 • Код ON3

  Өзін-өзі дамыту - академиялық этиканың барлық қағидаларын сақтай отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, ғылыми жұмыстың мақсаттары, құралдары, нәтижелері, соның ішінде оның сапасын бағалау үшін жеке жауапкершілікті түсіну

 • Код ON4

  Ақпаратты сыни ойлау арқылы басқару -әлеуметтік-саяси мәселелерді шешу бойынша ұсыныстарды, мәселелерді дербес әзірлеу, кәсіби білім негізінде қоғамда болып жатқан процестерді тұжырымдамалау; - сараптамалық ойлай білу машықтар негізінде, болып жатқан оқиғалар мен шындық құбылыстарға егжей-тегжейлі талдау жасай отырып, келіп түскен ақпараттық ағымдарды кәсіби өңдеуден өткізу үшін кәсіпқойлықпен пайдалана білуге қабілетті

 • Код ON5

  Қоғам және кәсіби ортада коммуникативті дағдыларды қолдану - әлеуметтік және жеке шындықты талдау және оны қайта құру әдістері туралы білімге негізделген іргелі және қолданбалы ғылыми жобаларды жоспарлау мен іске асыруда тиімді коммуникацияларды пайдалану

 • Код ON6

  Басқарушылық - ұйымдастырушылық жұмыстың машықтарын иелене отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердің құрылымындағы сыртқы және ішкі саясат бөлімдерін департаменттерін басқаруға қабілетті

 • Код ON7

  Кеңесшілік-сараптау кәсіби қызмет - халықаралық қатынастар, дипломатия, ұлттық немесе аймақтық сыртқы саясат, саясаттану мәселелері бойынша кәсіби кеңестер беруге және сарапшы болуға қабілетті

Top