Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B03104 6B03104-Саясаттану және саяси басқару в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Академиялық хаттың негіздері
  Несиелер: 5

  Оқу пәні әр түрлі академиялық мәтіндерді жазу дағдыларын қалыптастыруға, ғылыми мәтінмен жұмыс істеу әдіснамасы мен ережелерін зерделеуге, әдеби шолу жүргізуге және ғылыми зерттеу аппаратын ресімдеуге бағытталған. Аннотация жазу және таныстыру материалдарын дайындау ережелері белгіленген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саясат теориясы
  Несиелер: 5

  Курста саясатқа, саяси құбылыстар мен процестерге, билік пен билік қатынастарына, саяси жүйелерге және оның негізгі институттарына, саяси процестердің адами факторларына, саяси режимдердің және олардың құрылымдық компоненттерінің жұмыс істеуіне байланысты проблемалардың кең ауқымына, Қазіргі Қазақстандағы саяси процестердің ерекшеліктеріне талдау жасалады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару шешімдерді аналитикалық қолдау
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқу барысында басқарушылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау процесінің теориялық-әдіснамалық негіздері зерттеледі; басқарушылық шешімдерді қабылдаудың әртүрлі әдістері мен модельдерінің спецификасы талданады; басқарушылық шешімдердің тиімділігін негіздеу және бағалаудың қазіргі технологиялары қарастырылады; айқындық, белгісіздік және тәуекел жағдайында басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістерінің ерекшеліктері анықталады; Мемлекеттік басқарудың қазіргі заманғы реформаларын қамтамасыз ету талд

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс саясаттанушының болашақ мамандығы бойынша базалық және бейімдеуші білімі бар саясаттанушының кәсіби қызметінің ерекшелігін, саяси пәндердің барлық кешенін меңгерумен байланысты және басқару қызметінің дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саяси ілімдер тарихы
  Несиелер: 5

  Курс саяси ғылымның негіздерін, саясат туралы білімнің даму заңдылықтарын зерттейді, әртүрлі дәуірлердің теориялары мен идеяларын, доктриналарын, аса маңызды және ықпалды саяси ілімдерді қарастырады. Саяси ілімдердің гносеологиялық және аксиологиялық аспектілерін анықтайды; студенттердің талдамалы ой-өрісін дамытады, саяси ойшылдар мен ғалымдардың классикалық еңбектерімен таныстырады. Курс саяси ой дамуының классикалық, заманауи кезеңдерін қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясаты
  Несиелер: 4

  Курс КСРО-ның құлдырауы және оның бұрынғы республикаларының, соның ішінде Қазақстанның тәуелсіздік алуы кезіндегі тарихи жағдайлардың күрделілігі мен ерекшелігін ашады. Қазақстан Республикасының әлемдік қоғамдастыққа кіру процесіне, жекелеген елдермен, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен және одақтармен ынтымақтастықтың әртүрлі нысандары мен әдістеріне назар аударылады; ҚР-дағы басқару саясатының принциптері туралы түсініктерді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи саяси тарих
  Несиелер: 4

  Курс Еуропа, Америка және Шығыс елдерінің жаңа және қазіргі уақыттағы саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуын кешенді зерттейді. Оқу пәні аясында әр түрлі елдердің саяси үдерістерінің даму заңдылықтары қарастырылады; тарих, саясат және басқарудың өзара байланыс мәселелеріне баса назар аудара отырып, олардың саяси болмысының динамикасы талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның қоғамдық-саяси ойлары
  Несиелер: 4

  Курс аясында қазақ халқының тарихи дамуының ұзақ кезеңінде оның бай рухани мәдениеті мен қазақ зиялыларының аса көрнекті өкілдері мен қазіргі саяси қайраткерлерінің саяси-тарихи мұрасының материалдарында Қазақ халқының саяси ойынының бастауы мен эволюциясы дәйекті және жан-жақты зерделенеді. Қазақстандағы қазіргі заманғы мемлекеттік саясаттың саналы қайнар көзі туралы білім қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геосаясатжәне саяси география
  Несиелер: 4

  Осы пән аясында геосаясат саяси тактика мен ғылыми әдіснаманың құндылығын біріктіретін гуманитарлық пән ретінде қарастырылады; геостратегия, географиялық статика, саяси-географиялық және геосаяси динамика мәселелері, сондай-ақ саяси реалиялар динамикасы мен мемлекеттік қайраткерлердің шығармашылық еркі, олардың күш-жігері мен әлемді өзгертуге талпыныстары қарастырылады. Курс саяси география мәселелерін, оның зерттеу парадигмаларын, қазіргі геосаяси процестердің сипаттамасын және негізгі геосаяси мектептерді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі саяси ғылымның маңызды мәселелері
  Несиелер: 4

  Курста қазіргі саясаттанудағы негізгі зерттеу стратегиялары мен әдіснамалық дилеммалары, қазіргі шетелдік саяси ғылымдағы жаңа парадигмалары мен тұжырымдамаларды талдау, саяси үдерістегі мүдделер топтарының рөлін зерттеу, АҚШ, Еуропа, Ресей және Қазақстанның саяси ғылымындағы плюралистік дәстүр қарастырылады. Билік пен басқару мәселелеріне ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Саяси жүйелер және режимдер
  Несиелер: 5

  Курс саяси жүйелердің жұмыс істеу теориясы мен тәжірибесін, жаңа әлемдік тәртіпті қалыптастыру контекстіндегі қазіргі заманғы саяси жүйелердің өзгеруін зерттейді. Курс аясында қазіргі заманғы саяси жүйелер мен саяси режимдердің өзгеру динамикасы және ҚР саяси жүйесінің ерекшеліктері талданады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Саяси технологиялар және саяси консалтинг
  Несиелер: 4

  Курс саяси технологияларды және олардың түрлерін, қазіргі заманғы саяси технологияларды және олардың саяси жүйедегі рөлін зерттейді; Саяси технологияларды пайдалану критерийлеріне сәйкес саяси шындыққа талдау жасайды, саяси кеңес берудің жолдары мен формаларын қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Визуалды әлеуметтану
  Несиелер: 5

  Курстың аясында студенттердің визуалдық диапазонын теориялық талдау әдіснамасы саласында кеңейтіліп, фотоматериалдардың (фотосуреттер, жарнамалар, бейне) аналитикалық интерпретация дағдыларын дамытады. Әлеуметтік теңсіздікті, әлеуметтік топтарды, әлеуметтік процестерді көзбен көру арқылы талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтанулық онлайн-зерттеулерде IT-технологиялар
  Несиелер: 5

  Осы курс аясында қазіргі заманғы, инновациялық зерттеу әдістерін, онлайн-сауалнама құралдарын, қашықтық сауалнама, GPS навигациясын баяндайды. Пәннің құрылымы мен мазмұны студенттерге IT құралдарын пайдалану арқылы өзіндік зерттеу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Саяси маркетинг
  Несиелер: 7

  Курс маркетингтің пайда болу мен даму тарихын саясаттық қызметтің кәсіптік саласы ретінде қарастырады; бұқаралық ақпараттар құралдарымен, ақпараттық, жарнамалық, консалтингтік агенттіктермен, қоғамдық байланыс бойынша агенттіктермен, баспалармен, қызығушылық тудыратын фирмалармен, мемлекеттік және қоғамдық құрылымдармен, партиялар және қозғалыстармен байланысын қалыптастыруды талдайды. Курс баспасөз орталығын, баспасөз қызметін, баспа бөлімін, қоғаммен байланысы бойынша бөлімін, қоғаммен байланысы орталығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және өмір сүру қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы саясаттану
  Несиелер: 5

  Оқулық пәні теориялық үлгілер жиынтығын, әдістемелік принциптерді, зерттеу әдістері мен рәсімдерін зерттейді, сондай-ақ саяси технологияларды, тәжірибелік қолдануға дағдыланған нақты бағдарламалар мен ұсыныстарды, саяси талдауда ғылыми зерттеулерге қол жеткізу, зерттеу және практикалық басқару ісінде оларды қолдануды зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі әлемдегі саяси процестерді басқару
  Несиелер: 6

  Оқу пәні шеңберінде саяси үрдістерді басқарудың өзекті мәселелері қарастырылады; заманауи әлемдік саяси процестерді басқару механизмдері мен технологияларын сипаттайды. Пән саяси басқаруда саяси үрдістердің орнын анықтайды; саяси үрдістердің басқару жүйесінде мемлекеттің рөлін зерттейді; түрлі саяси үрдістердің мемлекеттік реттеу ерекшеліктерін талдайды; саяси үрдістерді басқарудың ерекшеліктерін анықтау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет жүйесі
  Несиелер: 7

  Пән аясында Қазақстанда мемлекеттік қызметтер жүйесін реттеуші саяси құжаттар кешені; мемлекеттік қызмет бағдарламасы мен динамикасы, ерекшеліктері зерттеледі; Қазақстан Республикасының мемлекетік қызметтер реформасы және олардың мақсаттары мен приоритеттілігі талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Саяси элитология
  Несиелер: 7

  Оқулық курсы саясаттық ой тарихындағы элиталар мәселесін, замануи элитологияның теориялық концепттерін, қоғамдағы саясаттық элитаның қалыптасуы мен қызметін қамтамасыз ететін әлеуметтік, экономикалық, саясаттық, құқықтық, моралды негіздерді қарастырады; саясаттық қызмет пен басқарудың элитарлық мәнезі жөніндегі ұғымдарды, саясаттық биліктің трансформациясы жағдайында саясаттық элиталардың бәсекелестіктері мен саясаттық күресінің көрінісін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Саясаттың әдіснамасы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Курс аясында саясат әдіснамасы мен философиясының өзекті мәселелері; саяси зерттеудің ерекшеліктері; саяси зерттеулер әдістемесінің негізгі компоненттері; саяси білімнің динамикасы: гипотезалар, теориялар, парадигмалар оқытылады. Саяси зерттеудің әдістемелік принциптері ашылады; саяси білімнің ғылымилық өлшемшарттары; ғылыми жобаның негізі ретіндегі саяси зерттеулердің әдіснамасы және оларды басқару тәжірибесінде қолдану үшін теориялық білімдер қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Саяси даму және модернизация
  Несиелер: 5

  Курс саяси дамудың теориясын, оның динамикасын, саяси жаңғыртылуын саяси талдаудың объектісі ретінде зерттейді; даму және саяси жаңғыртылуының теориясындағы әртүрлі зерттеу тәсілдерін қарастырады; саяси жаңғырудың түрлері мен кезеңдерін сипаттайды; саяси жаңғырту мен дамудың әртүрлі модельдерін талдау бойынша білімді қалыптастырады; ТМД елдеріндегі саяси даму мен жаңғыру ерекшеліктерін талдайды және саяси даму мен жаңғырудың қазақстандық моделінің ерекшеліктерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Саяси PR
  Несиелер: 5

  Курс қоғамда басқару шешімідерін қабылдауға және белгілі бір саясаттық ойдың қалыптасуы үшін тұрғындар арасында жалған мәліметтің және тиімді ақпараттың таралуына саясат субъектілернің мамандандырылған қызметін зерттеуге бағытталған; қоғаммен байланыстары мәнмәтінінде сайлау үрдістерінің саясаттық құрамын қарастырады; биліктің жүргізетін саясатын қолдау мақсатында мемлекеттің барлық азаматтарына әсер етуді, саясаткер имиджін қолдау мен қалыптастырудың мәні мен әдістерін түсінуді қалыптастырады; ПР-компания

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өрістік әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу
  Несиелер: 5

  Осы курста социологияның сапалы және сандық әдістерін және олардың өзара қарым-қатынасын білу жүйеленген, осы әдістерді нақты дала зерттеулерінде қолданудың мүмкіндіктері және шектеулерімен танысу іске асады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қоғамдық-саяси пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курста саяси пәндерді оқыту әдістемесінің теориялық-әдіснамалық негіздері; оқу үдерісін ұйымдастыру формалары; оқыту әдістерінің жіктелуі; Оқыту құралдары; оқыту технологиялары; білім беру жүйесіндегі заманауи инновациялық процестер; білім беру процесіне арналған оқу-әдістемелік құжаттарды дайындау мәселелері қарастырылады; лекцияларды дайындау мен оқудың, семинарлық және басқа да тәжірибелік сабақтарды өткізудің әртүрлі әдістері оқытылады, білім алушылардың білімін бақылау формаларын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Cаяси көшбасшылықтың психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән аясында саясаттық көшбасшылықтың психологиялық аспектілерін зерттейді; мемлекеттік билік жүйесінде саясат көшбасшысының рөлі; саясат көшбасшысының генезис және эволюция теориясы, көшбасшылық феноменінің психологиялық түсіндіру; саясаттық көшбасшылық түрлері мен формалары; саясаттық көшбасшылықты өркениетті-мәдениет және ұлттық-мемлекеттік тұрғыда талдау; өтпелі қоғамда саясаттық көшбасшылықтың ерекшеліктері тақырыбы; саясаттық көшбасшылықтың заманауи әлемдегі қыр-сыры және оның эволюциясының тенденциясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Саяси басқару
  Несиелер: 5

  Осы пән аясында саяси басқарудың теориялық негіздері, оның негізгі ұғымдары мен категориялары қарастырылады; қоғамның саяси жүйесінің құрылымы мен қызметі саяси басқарудың қызмет ету саласы ретінде, саяси басқарудың субъектілері мен объектілері, олардың өзара байланысы мен өзара қарым-қатынастары оқытылады; басқарудың саяси механизмі, ондағы саяси шешімнің рөлі мен орны, мемлекеттік саясаттың модельдері мен түрлері; қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері, сайлау компаниясын

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Билік және басқару
  Несиелер: 5

  Курстың аясында билік пен басқару олардың диалектикалық өзара байланысы ретінде оқытылады; билік пен басқарудың теориялық және тәжірибелік негіздері, олардың мазмұны мен ерекшеліктері; саяси билік пен басқарудың негізгі тұжырымдамалары мен бағыттары; саяси басқару технологиялары; Қазақстан Республикасында саяси билік пен басқаруды жүзеге асыру механизмдері; Қазақстанның мемлекеттік басқару жүйесіндегі билік органдарының рөлі мен атқарымдары, инновациялық бағдарламалар мен стратегиялар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтанудағы сандық және сапалық әдістер
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтану және маркетингтік зерттеулер саласындағы еңбек нарығында талап етілетін мамандандырылған әдістерді тәжірибеде қолданумен бірге, сандық және сапалы әлеуметтанулық зерттеулер шеңберінде әлеуметтану деректерді жинау, талдау және ұсынудың рәсімдік ерекшеліктерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Партиялық жүйе және партиялық басқару технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттердің партиялық жүйесінің даму үрдістері мен партиялық менеджмент технологиялары туралы жаңа мәліметтерді игеруімен, саяси партиялардың сайлау науқанын өткізуімен байланысты. Партия жүйесі мен партиялық менеджмент технологиялары саласында студенттерде іргелі білімді ғана емес, сонымен қатар партиялық менеджменттің түрлі технологияларын қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру бойынша кешенді міндеттер шешіледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бейбітшілікті сақтау және халықаралық жанжалдарды басқару
  Несиелер: 5

  Осы пән аясында қазіргі халықаралық шиеленістердің негізгі себептері, өзгеру тенденциялары және ерекшеліктері бітімгершілік механизмдері және оларды басқару технологиялары оқытылады; халықаралық шиеленістер мен бітімгершіліктің шетелдік және отандық теориялық концепциялары; олардың жүру сипаты, реттеу және басқару тәсілдері зерттеледі; қазіргі халықаралық шиеленістердің алдын алудың күштік және күштік емес әдістерінің рөлі оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік саясаттың институционалды емес акторлары
  Несиелер: 5

  Курс аясында әлемдік саясаттың институциялық емес акторлар зерттеледі – әлемнің саясаттық конфигурациясына күйше түсетін әсер ететін халықаралық лаңкестік, криминалитет, эктремисттік және сепарастисттік қозғалыстар, трансұлттық корпорациялар мен т.б. және олардың эволюциялық дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару әлеуметтаныу
  Несиелер: 5

  Бұл курста заманауи қоғамдағы басқару жүйелерін зерттеудің теориялары мен әдістері сипатталады. Пән студенттердің мененджменттің заманауи теориялары қоғамның түрлі салаларында басқарудың тиімділігін талдаудың сапалық және сандық әдістері жөнінде жүйелік білімдерін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Этносаясаттану
  Несиелер: 5

  Курста әртүрлі этникалық феномендер оқытылады; негізгі түсініктер мен оларға негізгі теориялық көзқарастар анықталады; этносаяси қақтығыс салалары, олардың алғышарттары, факторлары, механизмдері, басқару технологиялары талданады. ескерту және оларды шешу тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бірегейліктің казақстандық моделі: теория және тәжірибе
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту қазақстандық бірегейлік моделінің пәндік мазмұнын, оның негізгі құрамдас бөліктерін анықтауды; қазақстандық бірегейлік моделінің қалыптасуы мен эволюциясының кезеңдерін анықтауды және сипаттауды; әлеуметтік-экономикалық реформалардың Қазақстанның этносаралық саласының жағдайына әсер ету дәрежесін анықтауды; этносаралық қатынастар моделінің қызмет етуінің негізгі механизмдерін, бірінші кезекте Қазақстан халықтар Ассамблеясының қызметін талдауды білдіреді. Трансформацияның мәдени-тарихи, этноұ

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік саясаттағы саяси медиация
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді зерттеу мемлекеттік саясат жүйесіндегі саяси медиацияның теориялық негіздерін талдауды, даудың альтернативті шешімін табудың басқа рәсімдерінен медиацияның айырмашылығын, медиацияның негізгі қағидаттарын қамтиды; медиация жүргізудің тәжірибелік дағдыларын анықтау; алынған ақпаратты талдау; жанжалдағы топтардың мүдделері мен ұстанымдарын зерттеу; медиацияны ұйымдастыру және жүргізу үшін қажетті жағдайларды жасау; медиация қағидаларын игеру; тұжырымдамалық аппаратура; дауласқан жақтардың арасындағ

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салыстырмалы саясаттану
  Несиелер: 5

  Курста салыстырмалы саяси ғылымға тән әдіснамалық қағидалар мен әдіснамалық тәсілдер туралы саяси білімнің бағыттарының бірі және саяси құбылыстарды талдау үшін осы білімді қолдану дағдылары туралы түсінік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қолданбалы әлеуметтанулық зерттеу әдіснамасы және стратегиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курста заманауи әлеуметтік ойлардың мәселелелік шеңбері дәйекті түрде сипатталады, сонымен қатар әлеуметтанудың бейімдік және маман ретінде қалыптасуының үрдісі сарапталады. Аса назар эмпирикалық зерттеулерді жүргізуге аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасындағы ұлттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Пән аясында өзара байланысы мен өзара тәуелділігіндегі «ұлттық қауіпсіздік» және «саяси қауіпсіздік» ұғымдарының мазмұны зерттеледі; қоғамның нақты жағдайына және онда қауіпсіздік деңгейіне байланысты халықтың мүдделерін қорғау жөніндегі мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары көрсетіледі; қоғамның саяси тұрақтылығын күшейту және Қазақстандағы жеке адамның саяси қауіпсіздігіне қауіп төндіретін технологияларды талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саясат және дін
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде адамзаттың саяси тарихындағы діннің рөлі, діннің әлемдік саясатқа әсері, мемлекеттік-конфессиялық қатынастардың қазіргі заманғы модельдері туралы, діни ұйымдардың әлемнің әр түрлі елдеріндегі әлеуметтік-саяси және экономикалық жағдайға әсері туралы, халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі діни фактордың рөлі туралы студенттердің түсініктерін байыту және нақтылау мәселелері шешіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саяси транзитология
  Несиелер: 5

  Оқыту курсының аясында транзитология мамандандырылған саласы қарастырылады; саясаттық транзиттің құрылымдық құрамы мен мақсаты зерттеледі; заманауи транзитологиядағы демократия тұжырымдамалау мәселелері шешіледі; саясаттық транзит үлгісінде және жаңғырту мәнмәтінінде саясаттық транзит зерттеледі; посткеңестік мемлекеттердің саясаттық транзиті және қазақстандық үлгідегі саясаттық транзиттің ерекшеліктері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттің ақпараттық саясатындағы IT технологияларды қолдану
  Несиелер: 5

  Осы пән аясында “ақпараттық саясаттағы IT технология” ұғымының теориялық дәлелдемесі зерттеледі. Ақпараттық саясаттағы IT технологиясының мазмұны қаралады. “Саясаттық технология”, “таңдамалы технология”, “компьютерлік технология” және басқа ұғымдармен өзара байланысы анықталады. Саясаттағы ақпараттық технологиялар жіктелуі және олардың саясаттық басқармада маңыздылығы іске асады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • БАҚ және саясат
  Несиелер: 5

  Осы курс аясында саясат саласындағы бұқаралық коммуникацияның заманауи үрдістері мен оладрың саясаттық басқарудағы рөлі сипатталады. Пәннің құрылымы мен мазмұны студенттерге заманауи қоғамдағы саясаттық үрдістердің ақпараттық қамтамасыз етілуі мен саясаттық талдау әдістерінің маңыздығы жөнінде толық түсінуіне мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси болжау негіздері
  Несиелер: 5

  Курс аясында политикалық болжаудың түрі, қағидалары мен түйінді параметрлері және оларды саясатты басқару жүйесінде қолдану зерттеледі; саясатты болжаудың әдістемелері және негізгі кезеңдері; саясаттық болжаудың әдістері мен оның тұрпаттамасы талданады; заманауи әлемнің эволюциялық векторлары мен ғаламдық беталысын болжау қарастырылады; болашақтың ғаламдық сценариі және әлемдік тәртіптің жаңа үлгісі ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі Қазақстанның экономикалық саясаты
  Несиелер: 5

  Курс мемлекеттік экономикалық саясаттың және технологиялы басқарудың теориялық негіздерін қарастырады. Мынадай маңызды мәселелер зерттеледі: замануи Қазақстанның бюджетті-қаржылық және инвестициялық саясатын, әлеуметтік және өңірлік саясатты, несиелі-қаржылы және баға саясатын, валюталық саясаты мен сыртқы экономикалық қызметін мемлекеттік реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік ақпаратты өңдеу және талдау
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде әлеуметтік объектілердің статистикалық талдау әдісі зерттеліп, SPSS-де жұмыс істеудің негізгі дағдылары әзірленеді: жиіліктің таралуын талдау, күтпеген кестелер, корреляциялық қатынастар, социологиялық зерттеу деректерін графикалық түрде көрсету оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аймақтық саясат және жергілікті мемлекеттік басқару.
  Несиелер: 5

  Осы пән өңірлік және жергілікті мемлекеттік басқарудың пәні мен нысаны жөніндегі білім жүйесін меңгерумен байланысты; мемлекеттік басқарудың орталық, өңірлік және жергілікті органдарын, олардың иерархиясы мен өзара қатынасының мәселелерін қарастырады; мемлекеттік басқару жүйесіндегі қызметтің негізгі бағыттырын сипаттайды; түрлі мемлекеттердегі жергілікті өзін-өзі басқарудың қалыптасу тәжірибесін жүйелендіреді; конституциялы-құқықтық негіздердің шетелдік тәжірибесінің жергілікті өзін-өзі басқару мен оның бо

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық қоғамның социологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс ақпараттық қоғамның негізгі ұғымдарын талдайды, компьютерлік төңкеріс, ақпараттық технологиялар және әлеуметтік құрылымның, қоғамның мәдениетін және жеке дараның мінез үлгісіндегі терең өзгерістер арасындағы қатынасты қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстандағы әлеуметтік саясат
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтік саясатты мемлекеттік қызмет саласы ретінде, жалпыға ортақ ауқатты мемлекеттер теориясы ретінде зерттейді. ҚР әйелдер мен балаларға қатысты әлеуметтік саясаты, мүмкіндігі шектеулі адамдарға қатысты әлеуметтік саясат қарастырылуда. Пән шеңберінде әлеуметтік саясатты қалыптастыру мен іске асырудың теориялық негіздері; Әлеуметтік саясат тарихы; Халықты әлеуметтік қорғау; еңбек нарығындағы мемлекеттік саясат; әлеуметтік саясатты қаржыландыру сияқты мәселелерді қарастыруға ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси коммуникацияны басқару
  Несиелер: 5

  Курс қоғамдағы биліктік-басқару қатынастарын өзгертуге немесе күшейтуге, сақтауға, билік қызметін қамтамасыз етуге бағытталған қоршаған әлеуметтік орта мен саясат субъектілерінің қажетті өзара қызмет ету компоненттері ретінде саясаттық коммуникацияның үлгілері мен теоретикалық ұстанымдарын талдайды. Кәсіптік қызметтегі саясаттық коммуникация үрдістерінің әдістемелерін және тәжірибеде қолдану білімін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси мәдениет және идеология
  Несиелер: 5

  Оқу пәннің шеңберінде саяси мәдениет пен идеология туралы ең маңызды саяси құбылыстар ретінде жүйелі ғылыми идеялар қалыптасады; олардың өзара қарым-қатынасы мен саясаттың өзара тәуелділігі анықталды; олардың жұмыс істеуі мен дамуының негізгі үрдістерін және үлгілерін айқындайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Демократияның теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Курс студенттерде демократия, тарих пен оның даму тәжірибесі және ғаламдық саясаттың даму жағдайларында демократизация жолдары мен замануи кезеңдеріне демократиялық өту теориялары жөнінде ғылымдық білімнің қалыптасуына бағдарланған. Демократия даму мәселелері заманауи мемлекеттердің демократиялық басқару тәжірибесі аясында қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік билік жүйесіндгі парламентаризм
  Несиелер: 5

  Бұл курс аясында әлемдік тәжірибедегі парламентаризм институтының даму мәселелері қарастырылады; билікті бөлу қағидаларын іске асыру жағдайында, қазіргі мемлекеттерде парламентаризм идеяларын іске асырудың мәселелері мен парламент құрылғыларының негізгі принциптерін жан-жақты талдау беріледі; парламентаризмнің теориясы мен тәжірибесінің негізгі ұғымдары түсіндіріледі; Америка мен Батыс Еуропалық, Шығыс мемелекеттерінің парламентаризм институттарының қызмет етуінің басқарушылық қағидалары компоративисттік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстандағы гендерлік саясат
  Несиелер: 5

  Курста әлемдегі және де Қазақстандағы ер адамдар мен әйел адамдардың мәртебесі мен рөлі, құқықтары жөніндегі ақпараттар талданып, зерттеледі; әлеуметтік-саясатты өмірдің түрлі саласында, жыныстан тыс тең дәрежеде өзін-өзі тану мүмкіншіліктері бар, саясатты бекіту және қалыптастыруға бағдарланған гендерлік әдіс қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сайлау жүйелер мен сайлау үдерісті басқару
  Несиелер: 5

  Курс сайлау түрлері мен деңгейлерін; сайлау процесінің кезеңдерін қарастырады; сайлау технологияларының түсінігі мен түрлерін талдайды; сайлау процесіндегі сайлау технологияларының орны мен рөлін; сайлау науқанының стратегиясын, тактикасын және басқаруын зерттейді; сайлау науқанының ресурстық қамтамасыз етілуі мен кәсіби қызметінің түсінігі мен мазмұнын; сайлау процесіндегі қоғамдық пікірдің рөлін зерттейді; сайлау процесін басқару үшін сайлау технологияларының тиімділігін өлшеу әдістемесін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді; біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, латын графикасының негізгі ұғымдары туралы білімдерді қолдана алады.

 • Код ON2

  Азаматтық позицияны қалыптастыруда бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, өзара түсіністік, толеранттылық және заманауи қоғамның демократиялық құндылықтары негізінде кәсіби және әлеуметтік қызметінде бекітеді. Ұлттық тарихты, рухани мәдениетті және тарихи мұраны сыйлайды. Экологиялық мәдениетті, қазақстандық патриотизм сезімін және отанда мақтануды қамтамасыз етеді.

 • Код ON3

  Саясат теория туралы негізгі ұғымдар, қалыптасу үрдістері мен эволюциясы туралы тұрақты түсініктердің бар болуы; саяси үрдістің заңдылықтарын біледі, оның беталыстары мен ерекшеліктерін; саяси модернизация мен саяси жүйе теориясының жүйелік білімдеріне, саяси дамуының қазақстандық моделінің ерекшелігіне ие болады. Заманауи қоғамдардың болып жатқан трансформация мен модернизация үрдістеріне әлеуметтік-саяси үрдістердің ықпал ету дәрежесін аңықтайды; заманауи халықаралық саяси үрдістердегі негізгі құрал ретінде саяси медиацияның эксперттік бағалауды ұйымдастыру мен өткізуін істей алады. Заманауи геосаясат пен саяси географияның өзекті мәселелеріне назар аударады; халықаралық жанжалдардың себептері мен сипаттамаларын, оларды алдын-алу және шешу технологияларын меңгереді; бейбітшілікті сақтау рәсімдері мен халықаралық іс-қимыл бағыттары мен Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының ерекшеліктерін.

 • Код ON4

  Саяси жүйелер мен режимдерді, олардың генезисі мен эволюциясын, қазіргі дәуірдегі қалыптасу ерекшеліктері мен даму перспективаларын, қазіргі әлемдегі партиялық жүйелердің алуан түрлілігін, олардың типологиясы мен ерекшеліктерін, саяси жүйе мен режимнің сипатымен өзара байланысын талдауға қабілетті. Партиялық менеджмент технологияларын иеленген. Саяси мәдениет пен идеология, олардың өзара байланысы мен шарттылығы, түрлер мен формалардың алуан түрлілігі, қазіргі заманғы үрдістер мен олардың эволюциясының келешегі мәселелерінің кешенінде бағдарланған.

 • Код ON5

  Тарихи, өркениеттік, дәуірлік және басқа да контексттерімен тығыз байланыстағы саяси ілімдер тарихын, олардың генезисі мен эволюциясының заңдылықтары туралы терең білімі бар және толық талдау дағдыларын меңгерген. Саяси ғылымның идеялық, теориялық және доктриналық қайнар көздерін жан-жақты талдай алады; әртүрлі зерттеу тәсілдерін, әртүрлі саяси жағдайлар мен ұлттық-мемлекеттік контекстерде қолданудың әдістері мен тәсілдерін түсіндіре алады.

 • Код ON6

  Саяси басқару теориясын, оның негізгі элементтерін, әдістері мен функциялары туралы жүйелі бліимге ие. Саяси басқарудың ғылыми негіздерін және мемлекеттік аппарат жұмысының практикалық механизмдерін меңгерген. Түрлі ұлттық-мемлекеттік, мәдени, тарихи контекстерде саяси басқару ерекшеліктерін түсінуде қазіргі ғылымда қолданатын ғылыми құралдарды пайдалану дағдыларын қалыптастырған; сондай- ақ саяси басқару және мемлекеттік қызметті ұйымдастыру мәселелері бойынша қолданбалы зерттеулер жүргізе алады.

 • Код ON7

  Саясаттың әдіснамасы мен философиясының принциптері мен ғылыми құралдары және жалпы проблемалық кешенді туралы тұрақты түсініктерге ие; әлеуметтік және саяси ғылымдарды оқытудың әр түрлі әдістерін қолдануда практикалық дағдыларды меңгерген. Бсқару мен билік арасындағы қатынастарды, қазіргі заманғы қоғамдардың билік құрылысының процестері мен формаларын талдай алады және олардың саяси шындықта қолданалады. Саяси теория мен тәжірибеде ғылыми және әдістемелік қағидаттарды және критерийлерді қолдануды түсінуге және негіздеуге қабілетті; ежелгі заманнан қазіргі заманға дейінгі Қазақстанның әлеуметтік-саяси ойының генезисі мен эволюциясы туралы ұстанымды жеткілікті түрде анықтайды.

 • Код ON8

  Қазақстан Республикасының іргелі саяси құжаттары, стратегиясы мен мемлекеттік бағдарламалары туралы жүйелі білімдерге ие. Заманауи Қазақстанның ресми бағдарламалық құжаттарын талдауға және салыстыру дағдыларын қалыптастырған. Жан-жақты модернизация тұрғысынан Қазақстан Республикасының саяси дамуының стратегиялық мақсаттарын іске асырудың формалары мен тетіктері туралы тұрақты түрде хабарда. Басқару шешімдерін қабылдау процесінде сыни ойлау мен басқару дискурста қабылданған дағдыларын қолдана алады; академиялық жазудың негіздері мен саяси зерттеудің ғылыми аппаратын жобалауды менгерген.

 • Код ON9

  Саясат өлшемдерінің әлеуметтік, этносаяси, экономикалық, діни, аймақтық және гендерлік ерекшеліктерін ажыратуға және талдауға дайын, олардың Қазақстандағы ерекшелігін саралап, талдай алады; демократияның түрлі нысандары мен түрлерін, демократиялық транзиттің қазақстандық ерекше моделінің ("Қазақстан жолы") ерекшеліктерін анықтай алады; сайлау процесін басқарудың нормалары мен принциптерін тәжірибеде қолдана алады; жаһандық, аймақтық және ұлттық-мемлекеттік үрдістерді салыстыра алады, қазіргі заманғы әлемдегі саяси транзиттің аймақтық және ұлттық-мемлекеттік деңгейлерін, қазіргі заманғы қоғамдардың парламенттік құрылымының негізгі принциптерін білікті талдайды және мемлекеттік билік жүйесіндегі Қазақстан Республикасы Парламентінің заң шығару қызметіне зерттеу жүргізеді; саяси басқаруды жетілдіру үшін саяси болжамдаудың негізделген ұсынымдарын тұжырымдайды және қолданады.

 • Код ON10

  Қазіргі Қазақстанның экономикалық саясатын және осы саладағы мемлекеттік бағдарламалар мен стратегиялар туралы білімдерді қалыптастырған;аймақтық саясат пен жергілікті мемлекеттік басқарудың ерекшеліктерін меңгерген; саяси болжамдау негіздерін иемденген. Экономикалық және аймақтық саясат, жергілікті мемлекеттік басқару саласындағы өзекті проблемаларды шешу үшін саяси болжамдаудың әртүрлі әдістерін қолдана алады; саяси басқаруды жетілдіру үшін саяси болжамдаудың негізделген ұсынымдарын тұжырымдайды және қолдана алады.

 • Код ON11

  БАҚ пен саясаттың мазмұны мен өзара байланысын талдай алады, мемлекеттің ақпараттық саясатында IT-технологияларды қолдануға дағдыланған; саяси коммуникация саласында басқарушылық шешімдерді әзірлеу мен қабылдауды және мемлекеттің ақпараттық саясатын зерттеу саласында сараптамалық ұсыныстарды қалыптастыруға дайын; саяси коммуникацияны басқару технологияларын көп мәдениетті, көп этносты, көп конфессиялды қазақстандық қоғамда қолдану дағдыларын меңгерген.

 • Код ON12

  Саяси элитаның қалыптасуы мен саяси қызмет пен басқарудағы көшбасшылықтың ерекшеліктері, заңдылықтары, әдістері мен психологиялық айырмашылықтары туралы білімді пайдаланудың тұрақты дағдыларына ие; саяси медиация мен басқару саласындағы қазіргі заманғы технологияларды талдау кезінде білімді пайдалануға қабілетті; Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін дәлелді негіздеуге қабілетті, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету технологияларын тұжырымдай алады және оларды халықаралық қатынастар жүйесінде таныстырады; саяси басқару мен саяси маркетингтің әртүрлі әдістері мен технологияларын меңгерген; әлемдік саясаттың конституциялық емес акторларының рөлін зерттеп, талдау жасай алады және жаһандық жанжалдарды шешу технологияларын тәжірибеде қолдана алады.

 • Код ON13

  Қолданбалы әлеуметтанулық зерттеулердегі әртүрлі стратегияларды қолданудың, әлеуметтік ақпаратты өңдеу мен талдаудың, далалық әлеуметтанулық зерттеуді ұйымдастыру мен жүргізудің әдіснамасын және практикалық дағдыларына ие. Әлеуметтанудағы сандық және сапалық әдістерді, әлеуметтік online-зерттеулерде IT-технологияларды пайдалану дағдыларын иеленген. Басқару әлеуметтануының, ақпараттық қоғамның және визуалды әлеуметтанудың проблемалық кешендерінде бағдарланады.

 • Код ON14

  Маңызды саяси деректерді жинауды, жүйелендіруді және интерпретациялауды жүзеге асыра алады; эмпирикалық сонымен қатар социологиялық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, алынған деректерді жинау мен өңдеудің барабар әдістерін анықтайды; оқыту процесінде алынған практикалық іс-әрекет тәжірибесін бекітеді және жетілдіреді.

 • Код ON15

  Қолданбалы және компаративтік зерттеулерде аналитикалық материалдарды сандық және сапалы өңдеу әдістерін қолдана алады;саяси консалтинг және менеджменттегі, саяси технологиялар саласыннан алған білім мен дағдыларды қолдана алады; маңызды саяси деректер мен фактілерді жинақтауды, жүйелендіруді және интерпретациялауды жүзеге асырады; зерттеу міндеттерін шешуде креативті ойлау мен шығармашылық тәсілдеудің күшейтілген дағдыларына ие; қазіргі әлемдегі саяси үдерістерді басқарудың әртүрлі стратегиялары мен технологиялары, олардың әр түрлі ұлттық-мемлекеттік контекстегі ерекшеліктері туралы түсінік бар. Эмпирикалық-социологиялық зерттеулердің нәтижелерін талдаудағы тұрақты дағдыларын, саясат мәселелері бойынша қоғамдық пікірдің пайда болу заңдылықтары мен корреляциясын шығара алады.

Top