Жаңа білім беру бағдарламасы

7M11316 Ресурс їнемдейтін ґндірістік логистика в Қазақстан-Неміс университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Өндірістің орнықты және экологиялық таза әдістерімен өндірістік саланы құруда ұлттық және халықаралық компаниялардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілетті серіктес елдердегі ресурстық тиімді өндірістік логистика саласындағы менеджерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 123
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M152 Логистика (сала бойынша)
 • Білім беру саласы 7M11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 7M113 Көлік қызметтері
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  К

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Логистика стратегиясы мен јдістері (аєылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басќару психологиясы
  Несиелер: 3

  Магистранттар?а жо?ары мектеп психологиясы мен педагогикасыны? негіздерін о?ыту осы модульді? негізгі ма?саты болып табылады. Саба?тарды? мазм?ны: - білім беру жо?ары мектеп психологиясыны? ?аламды? объектісі; - о?ыту ?дерісіні? психологиялы? ??рылымы; - танымды? іс-?рекет психологиясы (когнитивтік ?дерістер); - т?л?а (т?л?а теориясы) ж?не студенттік ?жым психологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Логистикалыќ жїйелерді жоспарлау
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • AnyLogic / ExtendSim баєдарламасында баєдарламалау
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Fылыми зерттеулердi ўйымдастыру
  Несиелер: 3

  Fылыми зерттеулердi ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялыќ басќару жјне кґшбасшылыќ
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Єылыми зерттеу јдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән білім алушыларда рухани мәдениеттің маңызды бөлігі ретінде ғылыми-зерттеу қызметі туралы тұтас түсінік қалыптастырады, оларда қоршаған болмыстың ғылыми өзгеруінің рөлі мен мәнін түсінуді қалыптастыру, негізгі ғылыми-зерттеу тұжырымдамаларының мазмұнын түсіндіру; оның негізгі элементтерінде кәсіби шеберлікті дамыту, оның ішінде: тақырыптарды таңдау және өзектілікті негіздеу, негізгі ұғымдарды интерпретациялау және операционализациялау, зерттеу мақсаттары мен міндеттерін қоюға жалпы ғылыми тәсілдер туралы түсінік, объектіні анықтау, затты нақтылау, гипотезаларды тұжырымдау. Пән келесі бөлімдерден тұрады: ғылыми зерттеулер әдіснамасы және зерттеу тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кјсіпорынныѕ логистикалыќ операцияларындаєы бизнес процестерін басќару
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ішкі логистикалыќ їрдістерді автоматтандыру / роботизациялау
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Логистикалыќ їрдістерді моделдеу модельдеу
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  П?нді зерттеп о?у ма?саты болып табылады:-жо?ары мектеп саласы, оны? ма?саттары мен м?ні, мазм?ны мен ??рылымы, жо?ары мектептегі білім беру ?дерістерін бас?ару ?а?идалары ж?не білім беру ж?йесіні? ат?ару м?селелері туралы білім ж?йесін ме?геру;-жо?ары мектепті? негізгі жетістіктері, отанды? ж?не шетел педагогикасыны? м?селелері мен даму беталыстары туралы т?сініктерді ?алыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Саќтау жјне ґѕдеу жїйелерін жобалау жјне ўйымдастыру
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Fылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курс ше?берінде ?ылымны? тарихы мен логикасы білімні?, танымды? іс-?рекетті? ж?не ?леуметтік институтты? нысаны ретінде, сондай-а? ?ылым философиясыны? негізгі т?жырымдамалары (позитивизм, неопрозитивизм ж?не постпозитивизм; структурализм ж?не постструкутрализм; герменевтика ж?не феноменология) оларды? ?зара байланысы мен дамуында ?арастырылады. Магистранттарды? сыни ойлау ?абілетін даму м?селелеріне ерекше назар аударылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобалық жұмыс (Ресурс үнемдейтін өндірістік логистика)
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Логистикаєа баќылау жасау
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 3

  Модуль шеѕберінде маркетингтіѕ барлыќ кешені зерттелетін болады: тауар, баєа, орналасќан жері, жылжыту. Оќыту барысында студенттер маркетингтік зерттеулер жїргізу, нарыќты сегменттеу, бјсекелестерді талдау, кейінгі пјндерде негізгі маркетингтік ќўралдарды ќолдану туралы базалыќ білім алады.Дјрістік материалдыѕ мазмўны:* Маркетингтіѕ негізгі ўєымдары o Маркетингтік орта.o Маркетингтік зерттеулерo Нарыќ жаєдайында тўтынушылардыѕ мінез-ќўлќы* Ўйымдастырылєан тўтынушылардыѕ тјртібі* Бјсекелестерді талдауo Тауар жјне тауар саясаты* Баєа ќўруo Тарату жјне тауар ќозєалысы арналары* Тауарды жылжыту* Стратегиялыќ жоспарлауo Ќызметтер маркетингі`o Халыќаралыќ маркетинг

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • CAD / CAM технологиясы
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Логистикадаєы аќпарат жјне сјйкестендіру технологиялары
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кґліктік-логистикалыќ ќызметтер нарыєын зерттеу
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Логистикалыќ тізбектер жјне логистикалыќ ќызметтерді жеткізушілер
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Эргономика жјне їнемді ґндіру
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ґнеркјсіптік орталарда VR / AR-технологиялар
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON4

  Қазіргі заманғы ақпараттық-сәйкестендіру технологияларын қолдана отырып, қойма және өндірістік логистикадағы объектілер мен процестерді моделдей алады, логистикалық процестерді жоспарлаудың виртуалды құралдарын пайдалана алады.

 • Код ON5

  Өндірістегі инновациялық үдерістер мен технологияларды басқаруға қабілетті, өндірістік және көліктік-логистикалық компанияларда бизнес-үдерістерді басқарудың қазіргі заманғы тәсілдерін қолдана отырып, жеткізу тізбегін құру мен ұйымдастыруды жүзеге асырады.

 • Код ON6

  Кәсіпорында логистикалық процестерді жоспарлауды, басқаруды, бақылауды және оңтайландыруды ұйымдастыруға, өндірісте және логистикада моделдеуді қолдануға қабілетті.

 • Код ON7

  Бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен бизнес-процестерді моделдей алады және басқарудың автоматтандырылған жүйелерін қолдана отырып материалдық ағындарды және өндірістік процестерді басқара алады.

 • Код ON2

  Шетелдік және отандық авторлардың ғылыми әдебиеттерімен жұмыс істеуге, ғылыми мақалалар жазуға, зерттеу тақырыбын анықтауға және тұжырымдауға, зерттеу мақсатын қоюға қабілетті. Әр түрлі философиялық көзқарас тұрғысынан оқылатын пәннің тақырыбын талдау.

 • Код ON1

  Ғылыми-педагогикалық қызметпен айналысуға қабілетті, сабақ өткізу үшін қажетті психологиялық-педагогикалық технологияларды қолдана алады.

 • Код ON3

  Маркетингтік зерттеулер жүргізу үшін ақпаратты жинау мен өңдеудің техникалық құралдарын пайдаланады және компанияның сыртқы және ішкі ортасын стратегиялық талдауды жүзеге асырады.

Top