Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B03102 6B03102 - Әлеуметтану және әлеуметтік саясат в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Демография
  Несиелер: 6

  «Демография» пәнін оқыту қоғамның демографиялық құрылымын, икемді әдіс-тәсілдерді осы саланың негізіне айналдыра отырып, демография туралы білімді пән арқылы жеткізу. Пәннің мазмұны – қоғамдар айналымындағы «тұрғылықты халықтың» жалпы жағдайын көрсету. Әртүрлі қоғамдардағы дағдарыстар мен құлдырау процестерінің тууына себеп болған жағдайларды анықтау. Мемлекет ішіндегі әлеуметтік, экономикалық жағдайдың «тұрғылықты халықтың» ахуалымен байланыстылығын демографияның нақты мазмұны болатынын көрсету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  «Мамандыққа кіріспе» пәні әлеуметтанудың проблемалық ауқымын кең түрде көрсетеді. Көп назар қоғамды таным білуге, әлеуметтік қарым-қатынастың принциптеріне және формаларына, әлеуметтік институттарға, әлеуметтік топтарға, әлеуметтік стратификацияға, әлеуметтендіруге және девиацияға бөлінеді. Бұл курстың негізгі міндеттерінің бірі – социолог-студенттердің кәсіби тілдің базалық негізін құру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми мәтіндерді дайындау және ережелер
  Несиелер: 4

  Осы курсты өту барысында студенттер өздері мақсаттарына, құрылымына және жанрдағы айырмашылықтарға негізделген жазбаша және ауызша академиялық мәтіндерді құру дағдыларын қалыптастырады, ғылыми және стилистикалық дискурстың ең кең тараған жанрларын, ғылыми және стилистикалық ерекшеліктерімен танысады. , академиялық ортадағы қарым-қатынастың негізгі қағидаларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық хат: әдіснамасы мен тәжірибесі
  Несиелер: 4

  Жоғары білікті кадрларды даярлауда оқытылатын пәндердің арасында «Академиялық хат: әдіснамасы мен тәжірибесі» пәні өз орын алады. Себебі бұл оқу пәннің маңызы қазіргі Қазақстанда көп деңгейлі оқу үрдістің нәтижесінде теориялық біліммен қатар ғылыми зерттеулерді ұйымдастырумен тығыз байланысты. «Академиялық хат: әдіснамасы мен тәжірибесі» пәнінің мазмұны студенттердің зерттеушілік қызығушылықтарын жоғарлатады және ғылыми зерттеулер нәтижелерін рәсімдеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтану тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курста әлеуметтанудың тұжырымдамалық шеңбері дәйекті түрде сипатталады, әлеуметтанудың ғылым ретінде институциялану үрдісі сарапталады. Бұл курс әлеуметтік ойлардың дамуының классикалық, заманауи, постзаманауи кезеңдерін қамтиды. Ерекше назар аударылған тұс ол әлеуметтанудың дамуының әлеуметтік мәдени тұжырымдамасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 7

  Бұл курста әлеуметтанудың сапалы және сандық әдістерін білу және олардың өзара қарым-қатынасы жүйеленген, осы әдістерді нақты өрістерді зерттеу үлгісі арқылы қолдану мүмкіндіктері мен шектеулерімен танысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтанулық зерттеудегі әдіснама, стратегия мен әдістер
  Несиелер: 5

  Бұл курста заманауи әлеуметтік ойлардың мәселелелік шеңбері дәйекті түрде сипатталады, сонымен қатар әлеуметтанудың бейімдік және маман ретінде қалыптасуының үрдісі сарапталады. Аса қатты назар аударылған тұсы теоретикалық әлеуметтануға секілді (заманауи әлеуметтануды дамытудың негізгі тенденцияларын сипаттау және талдау), эмпирикалық әлеуметтенугеде және ғылыми зерттеу әдіснамасынада бағыттау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтанудағы қазіргі және казіргіден кейінгі теориялар
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде заманауи және қазіргі заманнан кейінгі әлеуметтік теориялардың тұжырымдары, негізгі түсініктерін түсіну қалыптасады; әлеуметтік үрдістердің заманауи теоретикалық мағыналы болуының ерекшеліктері көрініс алып, қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық әлеуметтану
  Несиелер: 5

  Бұл курста студенттер экономикалық әлеуметтанудың әлеуметтік ғылымдардың бір бағыты ретінде, оның пәнін және әдістерін, объект туралы жүйеленген және тереідетілген түсініктерді ала алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және өмір сүру қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекеттің ақпараттық саясатында IT-технологиялар
  Несиелер: 4

  Бұл курс негізінде мемлекетіміздің ақпараттық саясатында заманауи ақпараттық технологияларды қолданудың білімдері мен дағдылары қалыптастыру қарастырылады. Пәннің құрылымы мен мазмұны студенттерге жаңа ақпараттық технологиялар саласындағы қазіргі тенденциялардың толық бейнесін, олардың қоғамның әртүрлі салаларына әсерін, мемлекеттің бұқаралық коммуникация процестерін және ақпараттық саясатты өзгертуін үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • БАҚ және саясат
  Несиелер: 4

  Бұл курс негізінде саясат саласындағы жаппай коммуникацияның заманауи процестері жүйелі сипатталады. Пәннің мазмұны мен құрылымы студенттерге заманауи қоғамдағы саяси процестерді ақпараттық қолдаудың маңыздылығын және олардың әлеуметтік талдау әдістерін толық бейнелеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • PR
  Несиелер: 4

  «Паблик рилейшнз» курсы «Әлеуметтану» мамандығына студенттердің таңдауы бойынша оқытылатын пәндердің бірі болып табылады. Нақтылы халық сұранысына сәйкес, белгілі бір әдіс-тәсілдердің көмегімен кез-келген әлеуметтанушының «қорабын» жасауға болады. Осындай әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, әлеуметтанушының, қаржыгердің, мемлекеттің «жасанды» бейнесін қалыптастырумен және зерттеумен айналысатын ғылыми сала имиджеология деп аталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Визуалды әлеуметтану
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде студенттердің визуалды әлемдегі теоретикалық әдістерін білу деңгейін жоғарлатады және фотосуреттердің аналитикалық интерпретациясын жоғарлату дамиды (суреттер, жарнамалар, видеолар). Визуальды түрде әлеуметтік теңсіздік, әлеуметтік топтар, әлеуметтік үрдістер сарапталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі қоғамның әлеуметтік стратификациясы
  Несиелер: 5

  Бұл курста заманауи қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттеудегі теориялық және методологиялық негіздері, қоғамның әлекуметтік құрылымын сараптау әдіснамасы, оның табиғатына және болмысына деген негізгі теоретикалық көзқарастар, әлеуметтік мәдени үрдістерді зерттеудің арнайы әдістері оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-саяси саладағы көшбасшылық
  Несиелер: 4

  Бұл курс көшбасшылықты белгілі бір қасиеттер жиынтығы, оның иелігінде болатын ресурстар, сондай-ақ олар жұмыс істейтін жағдайлар ретінде түсінуді қамтамасыз етеді. Бұл арнайы пәннің мақсаты: саясатта беделді көшбасшылардың рөлін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік және экономикалық антропология
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде әлеуметтік және экономикалық антропологияның ғылыми зерттеулер бағыты аясында жүйелік ұсыну туралы теориясы мен практикасы қалыптастырылады. Пәннің құрылымы және қызметі ғылыми бағыттың пайда болу тарихы, зерттеу тақырыбы, теоретикалық тұжырымдар және әртүрлі қоғамдағы адамды және қоғамды зерттеу әдісі туралы көрініске толық түсінік бере алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық қоғам әлеуметтануы
  Несиелер: 4

  Бұл пәннің барысында студенттер қазіргі қоғамдағы ақпараттың рөлі туралы, оның теориялық негіздерімен танысып, әлеуметтанулық таным әдістерінің әдіснамасы мен арақатынасының принциптерін білуеді және әлеуметтік зерттеу жүргізу әдістемесін және техникасын меңгеріп, социологиялық ақпаратты өңдеу үшін компьютерлік технологияны қолдануға үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Эмпирикалық әлеуметтану тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курста эмпирикалық әлеуметтанудың тұжырымдамасын, оның функциясы мен әлеуметтанулық білім жүйесіндегі орны, эмпирикалық әлеуметтану мектептерінің пайда болуы мен даму тарихы қарастырылады. Кеңестік және кеңестік заманнан кейінгі социологиядағы эмпирикалық әлеуметтану қалыптасу және даму тарихы зерттеледі. Қазақстанның эмпирикалық әлеуметтануын қалыптастыруға ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жастар әлеуметтануы
  Несиелер: 4

  Бұл курста студенттер жастардың әлеуметтену ерекшеліктерін, өмірлік құндылықтары мен ұстанымдары туралы, жастар арасындағы субмәдениеттің түрлерін, жастар саясатын басқарудың негізгі формалары мен бағыттары туралы ақпарат алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оnline- сұраулардағы IT - технологиялар
  Несиелер: 3

  Бұл курс негізінде заманауи, инновациялық түрде сауалнамаларды онлайн анкета алу, қашықтықтық сауалнама, GPS бағыттау көмегі арқылы сауалнамаларды алу жатады. Пәннің құрылымы және мазмұны студенттердің ІТ құралы арқылы өздігімен зерттеу жүргізуіне мүмкіндік ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік саясат
  Несиелер: 5

  «Әлеуметтік саясат» пәнінің мазмұны студенттердің тұлға мен әлеуметтік жүйе арасындағы өзіндік қатынасын кеңейтеді, Қазақстан Республикасының әлеуметтiк саясатының негiзгi тенденцияларының білімдерін қалыптастырады және халықтың аз қамтылған топтарының негізгі мәселелерін, әлеуметтік қызмет көрсету типтері мен механизмдерін игеруге септігін тигізеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гендерлік саясаттың әлеуметтік аспектілері
  Несиелер: 6

  Осы курстың шеңберінде қатысушыларға гендерлік саясат саласындағы теориялық бағыттар ұсынылады. Курс әлеуметтанулық теорияларды зерттеуге негізделген, әлеуметтік гендерлік тұжырымдама туралы түсінік береді. Негізгі назар мемлекеттің ұлттық заңнамасында гендерлік саясат идеяларын енгізетін халықаралық ұйымдардың (БҰҰ, ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ) ықпалын ескереді. Курста Қазақстан гендерлік саясатының ерекшеліктері: тарихы, заңдары, бағдарламалары, жетістіктері мен мақсаттары кеңінен қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтанудағы мәліметтерді өңдеу және талдау
  Несиелер: 7

  Бұл курс негізінде әлеуметтік объектілердің статистикалық талдау әдісі зерттеліп, SPSS-де жұмыс істеудің негізгі дағдылары әзірленеді: жиіліктің таралуын талдау, күтпеген кестелер, корреляциялық қатынастар, социологиялық зерттеу деректерін графикалық түрде көрсету оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде жұмысты, ресурстарды (ақша, еңбек, материалдар, энергетика, ғарыш, және т.б.), уақытты, сапаны және тәуекелдіктің арасындағы тепе-теңдік қажет болғанда әлеуметтік, ғылыми және ғылыми жобаларды дамытуда айқын мақсаттарды анықтау мен жетілдіру мүмкіндігін талданады. Студенттер жобаны дамытудың негізгі кезеңдерімен танысуға мүмкіндік алады: жұмыс жоспары, уақыт жоспары, бюджеттік жоспар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Урбанистика
  Несиелер: 3

  Осы курстың аясында қалада және қалалық кеңістікке, қалалық жоспарлауға және қаланың әлеуметтік процестеріндегі заманауи әдістемелік және теориялық тәсілдерді оқып, қалалық зерттеулердің эмпирикалық әдістерімен танысып, қалалық ортаға сыни социологиялық көзқарас қалыптастыру және әлеуметтік процестерді талдау үшін социологиялық теорияларды қолдану мүмкіндігі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің негіздері
  Несиелер: 6

  Осы курстың шеңберінде студенттер өзін-өзі қаржыландыру және өзін-өзі қамтамасыз ету қағидаттарына негізделген нарықтық қатынастар жағдайында ғылыми зерттеулер жүргізу әдісімен таныс болады. Тақырыптың тұжырымдамасын, ғылыми зерттеу мақсаттары мен міндеттерін әдіснамалық дамытуды қарастырамыз; теориялық және тәжірибелік зерттеулер әдіснамасы; теориялық және эксперименттік зерттеулерді талдау және тұжырымдар мен ұсыныстар әзірлеу. Ғылыми зерттеулердің енгізілуіне және тиімділігіне, сондай-ақ ғылыми зерттеуле

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтанудағы сапалы әдістер
  Несиелер: 6

  Бұл курс негізінде студенттер сапалы әдістер - сұхбат, фокус топтары және байқаулар арқылы әлеуметтік зерттеулерді жоспарлау және жүргізудің негізгі ережелерімен танысады. Жоғары сапалы әлеуметтанулық ақпаратты өңдеу және талдау ерекшеліктеріне арналған бөлек тақырыптар оқытылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтанудағы сандық әдістер
  Несиелер: 6

  Бұл курс негізінде әлеуметтік мәліметтердісандық әлеуметтік зерттеу шеңберінде жинақтаудың, талдаудың және ұсынудың процедуралық ерекшеліктері қарастырылады, сонымен қатар, әлеуметтік және маркетингтік зерттеудегі еңбек нарығында ең аса үлкен сұранысқа ие ранайы әдістерді тәжірибе жүзінде қолдану жатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи адамның бірегейлігінің трансформациясы
  Несиелер: 6

  Бұл курс негізінде заманауи адамның түрлі деңгейде тұлғалығының қалыптасу үрдісін (гендерлік, діни, этникалық, ұлттық) және келесідей үрдістердің әсері негізінде қақтығысатын қиындықтарын қарастыратын болады: модернизация, жаһандану, діни ренессанс, дәстүрліктен тыс және т.б. Тұлғаның әлеуметтік өзін-өзі тану мәселесін әлеуметтік-саяси талдау жүргізгенде есепке алған жөн.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Институционалды әлеуметтану
  Несиелер: 3

  Бұл курстың аясында тек нақты қажеттіліктерді қанағаттандыруға ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік тәртіпті қалпына келтіруге мүмкіндік беретін әлеуметтік шынайлықтың тұрақты түрлері зерттеледі: отбасы, мемлекет, дін, әскер, білім беру институттары және т.б. Қазіргі заманғы қоғамның әлеуметтік институттарын трансформациялаудың негізгі себептері талданатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шиеленістердің әлеуметтік-саяси талдауы
  Несиелер: 4

  Бұл курста кеңестік тоталитарлық жүйенің дағдарысының әсерін қарастырады, бұл қазақстандық қоғамның өзгеруіне және отандық ғылымның әдістемелік нұсқауларындағы өзгерістерге әкеледі. Мұндай жағдайларда жоғары оқу орындарында «Конфликтология» пәнін оқыту мүмкін болды және қажет болды. Конфликт қоғамның барлық салаларына енеді және жиі теріс әлеуметтік өзгерістерге әкеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қарттар әлеуметтануы
  Несиелер: 3

  Курс адамның қартаюының биологиялық, әлеуметтік және психологиялық аспектілерін, оның себептерін және онымен күресу жолдарын қарайды, қартаюдың тарихи және мәдени аспектілерін, жаңа медициналық технологиялардың қартаю үрдісіне әсерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік және саяси медиация
  Несиелер: 4

  Осы курстың шеңберінде саяси салада медиация рәсімдері қарастырылады, медиация тарихы туралы теориялық ақпарат ұсынылады, келісу технологияларының ерекшеліктері анықталады, медиатор ретінде медиация рәсіміне қатысудың практикалық дағдылары игеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-саяси пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Бұл курстың шеңберінде студенттер әлеуметтік-саясаттанудың әртүрлі бөлімдерін және олардың жеке тақырыптарын оқыту әдістемесі, формалары мен құралдарын жүйелі түрде үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік пәндерді оқытудағы заманауи инновациялық әдістер
  Несиелер: 6

  Осы курстың шеңберінде студенттер жеке, жұптық және топтық жұмысты ұйымдастыру, жобалық жұмыс ерекшеліктері, тақырыптық ойындар туралы білуге, құжаттармен және әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу әдісімен танысады, өзара әрекеттесу принциптеріне негізделген оқытудың интерактивті әдістерін үйренеді, топтық тәжірибе, міндетті кері байланысты үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өмір циклының әлеуметтануы
  Несиелер: 6

  Бұл курс негізінде әлеуметтік герантологияның негізгі түсініктері және бөлімдері қарастырылады,кәрі және үлкен жастағы адамдарға медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру ұсынылады, олардың денсаулық жағдайының күйі қарастырылады, кәрі және үлкен жастағы адамдардың әлеуметтік қорғалуы мәселесі қарастырылады, жасына жетпей ерте қартаюдың әлеуметтік алдын-алу жұмыстары жүргізіледі, әлеуметтік бейімделу және реабилитация, герогигиена, тамақтандыру және жалпы күтім, қорғаншылыққа алу мәселелері қарастырылады. Ас

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кері тартпа мінез-құлық әлеуметтануы
  Несиелер: 5

  Бұл курс негізінде әлеуметтанушы студенттерге заманауи қоғамды қарастыру ұсынылады, бұл жерде өкінішке орай, қоғамның барлық мүшелері нормативті талаптарға бағынбайтындығы айтыла кеткені жөн. Бұл курс негізінде кері-тартпа мінез-құлықтың пайдалы жағыда, теріс жағыда тұлға арасында және топ арасында қарастырылатын болады. Ерекше көңіл бөлінетін тұсы, постзаманауи қоғамда орыналған кері-тартпа мінез-құлықтың жаңа түрі: «ақ жағалылардың» қылмысы, хакерлік, күйзеліс, еңбекқорлық және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтау әлеуметтануы
  Несиелер: 4

  Денсаулық сақтау әлеуметтануы — әлеуметтік факторлар мен қоршаған ортаның шарттары халық денсаулығына әсерін зерттейтін және халықтың денсаулық дәрежесін көтеру мақсатында денсаулық сақтау жүйесін ұйымдастыруды нығайтуды әлеуметтік факторлардың кері әсерін болдырмау немесе алдын алуға бағытталған, ғылыми дәлелденген нұсқауларды жасайтын ғылым. Қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау халық денсаулығын қорғау аймағында әр түрлі медициналық аспектілерді, әлеуметтік, экономикамық, басқарушылық мәселелерді зерт

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаһанданудың әлеуметтік трендтері
  Несиелер: 5

  Жаһандану трендтері ретінде қоғамның күрделенуі мен жаңа әлеуметтік топтардың пайда болуы туралы, адам санасына ақпарат арқылы әсер ету туралы, ТҰК-дың басымдылығы, яғни үлкен корпорациялардың кейбір мемлекеттерге ықпалы туралы, техниканың тез дамуы ( әсіресе байланыс коммуникациялардың және ағылшын тілінің таралуы, виртуализация (интернеттің экономикаға әсері), индивидуализация (экономикада жеке тұтынушыға бағытталған салалардың дамуы) туралы қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-саяси психология
  Несиелер: 4

  Бұл курс сыртқы саяси мәселелерге (соғыстар, терроризм, саяси шешімдер, этникалық қақтығыстар, келіссөздер жүргізетін серіктестерді қабылдау) және ішкі (саяси қатысу, азшылықты кемсітушілікке, саясатты қалыптастыруға) саяси мәселелерге қатысты саяси мінез-құлықтың, адамның саяси мінез-құлқының психологиялық бағдарларын компоненттерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси сана және саяси тәртіп
  Несиелер: 4

  Бұл курс негізінде сыртқы саяси мәселелерге (соғыстар, терроризм, саяси шешімдер, этникалық қақтығыстар, келіссөздер жүргізетін серіктестерді қабылдау) және ішкі саяси мәселелерге (саяси қатысу, азшылықты кемсітушілікке, саясатты қалыптастыруға) қатысты саяси мінез-құлықтың, адамның саяси мінез-құлқының психологиялық компоненттерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аналық және балалық әлеуметтануы
  Несиелер: 6

  Бұл курс негізінде базалық әлеуметтік институттар оқытылады, ол экономика жағдайының, білімнің, мәдениеттің, қоғамның, өмір сүру түрінің және өмір сапасының индикаторы болып табылады. Курс өту барысында келесідей сұрақтар қарастырылатын болады: аналықтың және балалық кез институтының тарихы,аналардың және балалардың әлеуметтік-құқықтық статусы, заманауи қоғамның детоуентристік идеологиясы, аналар рөлінің гендерлік ерекшеліктері және балалардың әлеуметтенуі мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көші-қон саясаты
  Несиелер: 7

  Осы курстың аясында студенттер әлемнің түрлі елдерінде / аймақтарында көші-қон саясатының қағидаттары, мақсаттары мен шаралары туралы жүйелі ой-пікірлер қалыптастырады; тұжырымдамалық және терминологиялық аппаратты меңгереді, көші-қон үдерістерін реттеу аспектілерін жан-жақты зерделеу дағдыларын және әлемнің жекелеген елдеріндегі көші-қон саясатын қалыптастыру ерекшеліктерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім әлеуметтануы
  Несиелер: 4

  Білім әлеуметтануы – білім жүйелерінің қоғаммен қарым-қатынасын және байланысын, әлеуметтік мәселелерді, білім жүйесін әлеуметтік институт ретінде қарастыра отырып, білімнің басты мәселесі – қоғамдық шарттың туындауы, жаңа технологиялық білімді дамыту және оның қызметі, өндіріс техникасын және әлеуметтік қажеттіліктер; білім жүйесіндегі әлеуметтік теңдік пен теңсіздіктер; білімнің ұлтаралық қарым-қатынастармен, қоғамның әлеуметтік мәдениетімен, саяси институттармен байланысы; тұлғаны әлеуметтендірудегі білі

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі әлеуметтік-саяси қозғалыстар
  Несиелер: 7

  Бұл курста заманауи әлеуметтік-сасяи қозғалыстар зерттеледі (феминизм, неофашизм, антиглобализация және т.б.), бұл заманауи қоғамның өміріне әсер етеді. Қарастырылатын болады: заманауи әлеуметтік-саяси қозғалыстардың пайда болу тарихы; заманауи әлеуметтік-саяси қозғалыстардың типологиясы; заманауи әлеуметтік-саяси қозғалыстардың саяси шешімдерді қабылдауға әсер етуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді; біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, латын графикасының негізгі ұғымдары туралы білімдерді қолдана алады.

 • Код ON2

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі жобаларын іске асыру үдерістеріндегі себептер мен салдарды ғылыми сипаттау және талдау тәсілдерін меңгерген. Азаматтық позицияны қалыптастыруда бәсекелестік, прагматизм, өзара түсіністік, демократиялық құндылықтарына сүйенеді.

 • Код ON3

  Заманауи қоғам дамуының тенденцияларын болжай алады; әлеуметтік үрдістер және құбылыстарды талдауда әлеуметтік парадигмаларды қолдана алады, қоғамның өзгеру үрдісін зерттей алады; әлеуметтік жіктелу, әлеуметтік құрылымдардың радикалды өзгерістерін, демографиялық тәртіпті, әлеуметтік мобильділік тенденцияларын, тұлғалардың және топтардың құндылықты бағыттарын талдай алады.

 • Код ON4

  Әлеуметтік үрдістерді зерттеуде релевантты әлеуметтік әдістерді қолдана алады.

 • Код ON5

  Кең ауқымды әлеуметтік-саяси мағынаға ие, әлеуметтік және демографиялық саясат саласындағы дәйекті ұсыныстарды қалыптастыра алады. Қоғамның түрлі әлеуметтік топтарының өкілдерімен, респонденттермен, зерттеуге тапсырыс берушілермен келіссөз жүргізе алады, ресми статистиканың, әлеуметтік зерттеулер нәтижелерін, сонымен қатар, әлемдік әлеуметтік-саяси ғылымның мәліметтерін пайдалана алады.

 • Код ON6

  Әлеуметтік-саяси жағдайдың қазіргі заманауи білім беру және денсаулық сақтау институционалдық құрылымының қалыптасуына әсерін анықтай алады, қазіргі заманның базалық институтын зерттеуде теоретикалық білімді және қолданбалы әдісті пайдалана алады, заманауи қоғам талабындағы әлеуметтік саясаттың қалыптасу ерекшелігін меңгерген.

 • Код ON7

  Заманауи қоғамдағы әлеуметтік-демографиялық үрдістерді дамытудың тенденцияларын сараптай және болжай алады, заманауи қоғамның институционалдық өзгерістерін және үрдістерін зерттеуде теоретикалық білімді және қолданбалы әдістерді пайдалана алады.

 • Код ON8

  Адамның бірегейлігінің қалыптасуын түсіндіруде мультипарадигмалық әдісті пайдалана алады.

 • Код ON9

  Кәсіби қызметке қажетті мәтінді түрлі жанрлық бағыттарды жасауды біледі және әртүрлі мақсатты аудиторияға арналған зерттеу нәтижелерін көрсете білуді меңгерген.

 • Код ON10

  Ақпараттық қоғам қалыптасуының механизмдерін және қағидаларын сараптай алады, ИКТ және ІТ-ның қоғамдық құрылымдық өзгерісіне, мәдениетке әсерін және балалық, аналық және қартаю кезеңдеріндегі әлеуметтік саясаттың траекториясын сараптай алады.

 • Код ON11

  Менеджмент, урбанизм, мәдениет, әлеуметтік және көші-қон саясаты және әлеуметтік инженерлік салаларында сараптамалық және басқарушылық шешімдерді қабылдай алады.

 • Код ON12

  Оқытудың инновациялық әдістері туралы түсінікке ие.

 • Код ON13

  Кәсіби және мәдениетаралық коммуникациядағы мәселелік жағдайларды шешуде креативті ойлау және шығармашылық көзқарас тәжірибесіне ие.

 • Код ON14

  Әлеуметтік-саяси үрдістерді және олардың заманауи қоғамға және адамға әсерін талдауда сараптамалық қабілеттерді пайдалана алады, әлеуметтік-саяси үрдістер заңдылықтарын, құбылыстарын және оқиғаларын сараптауда алынған теоретикалық және тәжірибелік білімдерін меңгерген және оларды пайдалана алады, әлеуметтік-саяси үрдістердің заманауи қоғам модернизациясына және трансформациясына әсер ету деңгейін анықтай алады. Онлайн сауалнама жүргізудегі қолайлы технологияны және кәсіби коммуникация үшін арналған негізгі жүйелік технологияны меңгерген.

 • Код ON15

  ІТ мемлекеттің ақпараттық саясатына жағымды және жағымсыз әрекет етуінің параметрлерін бағалай алады, әлеуметтік және саяси медиацияны, PR-ды заманауи әлеуметтік-саяси үрдістің негізгі құралы ретінде ұйымдастыра алады және сараптамалық бағалауды жүргізе алады. Эмпирикалық әлеуметтік зерттеулердің мақсаттарын және міндеттерін қалыптастыра алады, мәліметтерді жинаудың тиімді әдістерін таңдай алады, эмпирикалық әлеуметтік зерттеулердің нәтижелерін сараптай алады, әлеуметтік-саяси мәселелерді зерттеу саласында эксперттік ұсыныстар жасай алады, кәсіби компьютерлік бағдарламалардағы эмпирикалық мәліметтерді өңдеу және талдау әдістерін меңгерген. Теориялық және қолданбалы ақпараттарды жүйелеуге қабілетті, тәуелсіз ғылыми зерттеулер жүргізе алады, ғылыми- зерттеу нәтижелерін академиялық қоғамдастыққа ұсына алады.

Top