Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04107002 7M04107002 - Әлемдік экономика в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «7M04107002 – Әлемдік экономика» білім беру бағдарламасының мақсаты - жалпы және кәсіби мәдениеттің жоғары деңгейі, кәсіби тіл құзыреттілігі дамыған, әлемдік экономика саласындағы фундаменталды білімі бар, өңірлік және салалық кәсіпорындарда, сондай-ақ сыртқы экономикалық міндеттерді шешумен айналысатын мемлекеттік мекемелерде тиімді кәсіби қызметке икемді бәсекеге қабілетті және білікті мамандарды сапалы даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Студенттердің басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымындағы әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшелігін ашу, тиімді басқару негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Курстың мазмұны: басқару психологиясының негізгі түсініктері, теориялық ережелері және өзекті мәселелері; басқару психологиясының теориялық ерекшеліктері; басшының жеке ерекшеліктері; ұйымдағы басшының жән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасы нақты мамандықтар үшін жоғары білім беру мәселелерін шешуде, сондай-ақ магистранттар болашақтағы кәсіби қызметінде басқару үдерісінің мазмұнының ғылыми негізін игеруге ықпал етеді. Жоғары мектеп педагогикасы заманауи оқу үрдісіне қойылатын талаптарды ғылыми негіздеуге және оның заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  "Шет тілі" пәнінің мазмұны және "Кәсіби шет тілі" вариативті бөлімі шет тілді құзыреттіліктің интегрративімен байланысты тығыз байланыста болатын үш негізгі компонентті қамтиды: қарым-қатынас саласы және тақырып; Әлеуметтік-мәдени білім; лингвистикалық білім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық макроэкономика
  Несиелер: 4

  Қаржынарықтарыныңжаһандануыжағдайындағыашықұлттықэкономикалар мен жалпыалғандаәлемдікэкономиканыңәрекетжасаузаңдылықтарықарастырылады. Алдыңғыорынғаұлттықшаруашылықтыңнегізгіэкономикалықсекторларыныңәлемдікэкономикаменөзарабайланыстары, төлем балансы мен валюта бағамыныңмазмұны мен макроэкономикалықролі, ашықэкономикадағымакроэкономикалық тепе-теңдіктіңқалыптасуышығады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылымның тарихы мен философиясы оның тарихи дамуындағы және өзгермелі әлеуметтік-мәдени контекстіндегі ғылыми танымның жалпы заңдылықтарын зерттеу ретінде. Ғылым философиясы және ғылым әдіснамасы. Ғылым танымдық қызмет және дәстүр ретінде, әлеуметтік институт ретінде және мәдениеттің ерекше саласы ретінде. Қазіргі заманғы өркениет мәдениетіндегі ғылым. Ғылыми танымның ерекшеліктері. Қоғам өміріндегі ғылымның қызметтері. Ғылыми қызметтің институционалдық нысандарының тарихи дамуы. Ғылыми қауымдастықтар және

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасы
  Несиелер: 3

  халықаралықсауданыңқұрылымы мен динамикасы. Негізгіхалықаралықтауарлықжіктелімдер. ҚазақстанРеспубликасыныңсыртқысаудасы. Халықаралықсаудадағы ҚР-ныңорны мен рөлі. ҚР Сыртқысаудасаясатыныңерекшеліктері, оныңмақсаттары, міндеттері, принциптері. ҚР сыртқысаудасынырықтандырунәтижелері. ҚР сыртқысаудасыныңтауарлықжәнегеографиялыққұрылымы. ҚР бәсекелестікартықшылықтарыжәнеартықшылықтары. Халықаралықсауданыреттеудіңтарифтікжәнетарифтікемесәдістері. Халықаралықсаудасаясатыныңмақсаттары. ҚР сыртқысаудасынкедендік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік қаржы нарықтары
  Несиелер: 3

  Қаржынарығыныңмәні, құрылымы. Әлемдікқаржынарығыныңмәні мен құрылымы. Әлемдікқаржынарығыныңқұралдары. Халықаралыққаржылық интеграция. Қаржылықжаһандану. Валюталықтұрақтандыруұғымы, механизмі. ҚазақстанРеспубликасыныңҚаржынарығыжәнеоныңдамуыныңнегізгібағыттары. Ақшанарығы (ұлттықжәнешетелвалюталарындағыақша). Кредиттікнарық-ұғым, функциялар, субъектілер, қызметтіұйымдастыру. Банктікнесиенысандары. Мемлекеттікбағалықағаздар-түсінігі, жіктелуі, жалпысипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік экономикадағы арнайы мақсаттар үшін шет тілі
  Несиелер: 5

  Ағылшынтіліндекәсібитерминдердіқолдану. Терминология тіркестерінаударудыңнегізгітәсілдері; мамандықбойыншаәдебиеттерминдерінаударудыңерекшеліктері; тілдегіқысқартулардыңтүрлері; интернационалдықсөздер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геоэкономика
  Несиелер: 4

  Геоэкономикатүсінігі: тарих, қазіргідыбысталу, анықтамасы.Геоэкономиканыңпайдаболуыжәне оны түсіндірудіңтәсілдері.Геоэкономиканыңғылымиқұралдары.Ғылымибілімжүйесіндегігеоэкономикаорны. Геоэкономикажәнеараласғылымдар. Геоэкономикажәнегеосаясат. Геоэкономикажәнеэкономикалықгеографияныңбайланысы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жетекші елдер мен аймақтардың экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық модельдің ең маңызды ерекшеліктері. Ірі елдер экономикасының көлемдік және құрылымдық сипаттамалары. Олардың экономикалық саясатының эволюциясы. Экономикаға мемлекеттік араласу ауқымы. Инновациялық даму және сыртқы экономикалық байланыстардың ерекшеліктері.Әлеуметтік-экономикалық дамудың ұлттық (аймақтық) моделі ұғымы. Әлеуметтік-экономикалық модельдің негізгі құрамдастары (элементтері). Ұлттық экономикалық модельдердің жіктелуі. Экономика мен әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеудің нысандары м

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік экономикадағы инноватика
  Несиелер: 5

  Әлемдік экономика мен қоғамдағыинновациялықпроцестердіңүздіксіздігіжәне тез өзгеретінортадабелгісіздікжағдайындаэкономикалықсубъектілердіңбарабармінез-құлқыныңқажеттілігі. Әлемдікэкономиканыңкезкелгендеңгейіндедамудыңинновациялықстратегияларынқұруинновациялықойлаутүрінежәнеинновациялықмінез-құлықдағдыларынаиемамандардыңболуынабайланысты. Осылайша, қазіргізаманғыэкономистердідайындаудапәндіксаланыкеңейтужәнеакценттердіжылжытуталапетіледі. ҚазіргіҚазақстандағыинновацияларэкономикасы мен экономикалық даму сала

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық бәсекеге қабілеттілік
  Несиелер: 4

  Халықаралықбәсекелестік, оныңмәні мен түрлерітуралытұтастүсініккебағытталғанқұзыреттердіқалыптастыру Курстыңқысқашамазмұны: бәсекегеқабілеттіліктіңнегізгіұғымдарынзерттеу; елдердіңбәсекелестікартықшылықтарыныңнегізгідетерминанттарынталдау; бәсекегеқабілеттіліксатыларытұрғысынанәртүрліелдердіңұлттықэкономикасыныңөсуінсалыстыру; жаһанданунарықтарыжағдайындафирмалардыңбәсекелестікстратегияларынқалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Actual problems of world economy
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты-болашақ мамандардың макродеңгейде шешімдер қабылдау және макроэкономикалық талдау жүргізу процесінде негізгі теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. Пән қазіргі әлемдік экономиканың негізгі мәселелерін зерттей отырып, жалпы экономикалық жүйенің қызмет ету заңдылықтарын зерттейді. Бұл барлық мамандықтардың экономистері үшін міндетті базалық пәндердің бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерциализациялау
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зияткерлік қызметтің нәтижелерін коммерцияландыру процесін зерттеу, инвестициялар тарту, өндірістегі дамуды жүзеге асыру және оларды одан әрі қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • International economic integration
  Несиелер: 4

  Интеграция жағдайында Халықаралық экономикалық қатынастарда сыртқы қауіпсіздікті қолдау кез келген мемлекеттің стратегиялық маңызды міндеті болып табылады. Бұл проблеманы шешу мемлекеттік қызметтің осы маңызды саласында тиісті басқарушы кадрларды, мамандар мен мамандарды талап етеді. Курстың мақсаты Қазақстанның әлемдік экономикаға жаһандануы жағдайында Халықаралық экономикалық интеграцияның қазіргі мәселелерін кешенді зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Трансұлттық корпорациялар мен оффшорлық аймақтар экономикасы
  Несиелер: 4

  Сформировать у магистрантов знаний в сфере современной теории и практики создания и функционирования ТНК и оффшорных территорий в мировой и национальной экономике Краткое содержание курса: Современная мировая экономика характеризуется постоянным ростом значения ТНК и оффшорных территорий. Сегодня оффшорная индустрия представляет собой глобальный бизнес, охватывающий, так или иначе, примерно около 1/3 мирового товарооборота.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі эпистемологиялық модельдерді, рационалдылық ұғымының өзгеру сипатын қорытады, әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білімге және олардың өлшеміне заманауи көзқарастарды жіктейді, ғылыми-зерттеу қызметінің базалық міндеттерін тұжырымдайды және негіздейді.

 • Код ON2

  Кең көп бейінді білім беру негізінде дербес ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметті жүргізу, әртүрлі зерттеу әдістерін және заманауи білім беру технологияларын қолдану тәсілдерін анықтайды.

 • Код ON3

  Басқару қызметі саласындағы практикалық психолог қызметінің негізгі ережелері мен ерекшеліктерін, өзара іс-қимыл субъектілері арасындағы даулы жағдайлардың алдын алу және шешу негізінде ұйымның тиімділігін арттыру тәсілдері мен тәсілдерін ұсынады.

 • Код ON4

  Жалпы және кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау үшін шет тілін білудің қажетті көлемін зерделейді және айқындайды, шет тілінде тұлғааралық, іскерлік, кәсіби қарым-қатынаста ой-пікір мен пікір білдіру дағдыларын қалыптастырады.

 • Код ON5

  Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландырудың негізгі тәсілдері мен әдістерін қалыптастырады және бағалайды, коммерцияландыру процестерін басқарудың функциялары мен міндеттерін жүйелендіреді.

 • Код ON6

  Іскерлік әкімшілендірудегі инноватиканың мәнін ашатын негізгі ұғымдарды, санаттарды, білімді, жаңашылдықтар теориясының даму ерекшеліктерін, инновациялық үдерістердің даму заңдылықтарын, оларды басқару теориясы мен практикасын тұжырымдайды және анықтайды.

 • Код ON7

  Халықаралық Макроэкономиканың қалыптасуы мен дамуына әсер ететін заңдылықтар мен факторларды анықтайды және қорытады, оның жекелеген салаларының жай-күйін бағалайды, Халықаралық экономикалық байланыстардың ұлттық және әлемдік экономикаға әсер ету деңгейін айқындайды.

 • Код ON8

  Қазіргі заманғы әлемдік геоэкономиканың заңдылықтарын, қалыптасу ерекшеліктерін және қызмет етуін анықтайды, оның өзекті мәселелерін, оларды шешу тетіктерін және одан әрі дамытудың стратегиялық перспективаларын бағалайды.

 • Код ON9

  Жетекші елдер мен өңірлерде экономика мен экономикалық процестердің даму заңдылықтары мен қазіргі заманғы үрдістерін анықтайды, әлемдік экономиканың, Халықаралық экономикалық қатынастардың дамуына және аймақтандыру процестеріне әсер ету факторларын жіктейді.

 • Код ON10

  Әлемдік экономиканың жұмыс істеу заңдылықтарын бағалайды және тұжырымдайды, оның дамуының өзекті мәселелерінің генезисін талдайды, әлемдік шаруашылықтың және оның базалық құрамдас бөліктерінің дамуының әлеуетті перспективаларын жіктейді және салыстырады.

 • Код ON11

  Халықаралық қаржылық қатынастардың мазмұнын және валюталық жүйелердің түрлерін, әлемдік қаржы нарықтарының жұмыс істеу заңдылықтарын, халықаралық инвестициялық қызметтің ерекшеліктері мен нысандарын ашады, оны реттеудің мақсаттарын, міндеттері мен құралдарын қорытады.

 • Код ON12

  Әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасын сипаттайды және бағалайды, олардың өзгеру динамикасына әсер ету факторларын айқындайды, сыртқы сауда қызметінің практикалық міндеттерін шешу үшін халықаралық баға белгілеу ерекшелігін жіктейді.

 • Код ON13

  Халықаралық бәсекелестік саласындағы базалық ұғымдарды, бәсекелестік ортаға әсер ететін бәсекеге қабілеттілік көздері мен күштерді айқындайды, оның күшті және әлсіз жақтарын анықтайды, елдің бәсекелестік басымдығы моделін және оның халықаралық нарықтардағы бәсекелестік деңгейін бағалайды.

 • Код ON14

  Жаһандық экономикадағы трансұлттық корпорациялар мен оффшорлық аймақтардың рөлін, Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіне әсерін анықтайды және бағалайды, олардың қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын талдау және диагностикалау әдістерін жіктейді.

 • Код ON15

  Жаһандану мен интеграцияның алғышарттарын, мәнін айқындайды, интеграциялық бірлестіктердің нысандарын жіктейді, негізгі интеграциялық топтардың, халықаралық ұйымдардың және олардың қызмет салаларының сипаттамасын ұсынады.

Top