Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05120 Биотехнология в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Жоғары математика
  Несиелер: 4

  Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия элементтерін, бір айнымалы функциялыдифференциалды және интегралдарды есептеуді білу. Функцияның шектерін есептеуді, интегралды табуды, анықтауыштарды есептеуді және теңдеулер жүйесінің шешімін табуды білу; математикалық есептер қоя білу. Типтік математикалық есептерді шешу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химия
  Несиелер: 4

  Химияның негізгі ұғымдары мен заңдарын; заттың құрылысын, органикалық емес қосылыстардың кластарын, тотығу-тотықсыздану реакцияларын; сутегі, көміртегі, кремний, азот, фосфор, оттегі, металл және металл емес оксидтер және т. б. сипаттамаларды, алу және қолдануды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Экологияның міндеттері ретінде ғылым, оның негізгі бөлімдері, экологиялық қауіпсіздік саласындағы басқару, қоршағ��н орта��ы қорғаудың құқықтық аспектілері. Табиғи жүйелердің негізгі экологиясы мен жұмыс істеу заңдылықтары, қоршаған ортаның мониторингі. Экологиялық қызметті экономикалық ынталандыру, өндіріске құқықтық және экономикалық санкциялар, қоршаған ортаны ластайтын мәселелерді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік дағдылары және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Фирманы ұйымдастыру, кәсіпкерлік қызметті жүргізу туралы білімді қалыптастырады. Өнімді өндіру мен сатуды бизнес-жоспарлау, нарықтарға талдау жүргізу; пайданы, төлем қабілеттілігін, фирманың өтімділігін есептеу дағдыларын әзірлейді. Сыбайлас жемқорлықтың мәнін, факторларын қарастырады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды, мәдениетті қалыптастырады. Сыбайлас жемқорлыққа азаматтық ұстанымды қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың моральдық санасының құндылықтарын іске асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  «Мамандыққа кіріспе» курсы қазіргі заманғы генетиканың, молекулалық биологияның жаңа әдістері дәстүрлі биотехникалық технологиялардың қалыптасқан тәжірибесімен байланысты заманауи кешенді қызмет саласы ретінде биотехнология туралы білім береді, сонымен қатар, жалпы кәсіптік пәндерді меңгеру үшін қажетті жалпы биология саласында базалық білімді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Саланың жалпы технологиясы
  Несиелер: 3

  "Саланың жалпы технологиясы" пәні микроағзалар, жануарлар мен өсімдіктер жасушаларының дақылдарын пайдалану саласындағы негізгі түсініктерді, метаболизм мен биосинтетикалық мүмкіндіктері әр түрлі мақсаттағы арнайы биотехнологиялық өнімдерді өндіруді және жаңа биотехнологиялық процестерді әзірлеуді қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биотехнология нысандары
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту студенттерге тірі ағзалардың барлық таксономиялық топтарының өкілдері биотехнология нысандары туралы терең жүйелі білім алуға мүмкіндік береді: вирустар, микроағзалар (бактериялар, гетеротрофты протисталар, саңырауқұлақтар, балдырлар), өсімдіктер, жануарлар, сонымен қатар, олардан оқшауланған жасушалар мен субжасушалы құрылымдар (ферменттер, хромосомды және хромосомадантыс генетикалық құрылымдар, органоидтар). Білім алушылар биотехнологияның негізгі нысандарын пайдаланумен, биологиялық белсенді қосылыстарды (ферменттер, дәрумендер, гормондық препараттар), дәрілік препараттарды (антибиотиктер, вакциналар, сарысулар, жоғары арнайы антиденелер және басқалар), азықтық қоспаларды (ақуыздар, аминқышқылдар, дәрумендер), қоршаған ортаның ластануына қарсы күрестің экологиялық қауіпсіз құралдарын (суды, топырақты және ауаны биологиялық тазарту), өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан қорғауды, микроағзалардыңжаңа штаммдарын, өсімдіктер сорттарын және жануарлар тұқымдарын жасауды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары математика 2
  Несиелер: 4

  Екі және үштік интегралдарды, кездейсоқ шамалардың түрлерін, дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалардың ықтималдығын үлестіру заңын, үлестіру параметрлерін статистикалық бағалауды, регрессияның таңдамалы теңдеулерін, сызықтық және сызықты емес регрессия параметрлерін ең кіші квадраттар әдісімен анықтауды қарастырады. Математикалық есептердің шешу әдістерін игеру дағдысын қалыптастырады, есептерді шешудің қолайлы алгоритмдерін таңдап, оларды кәсіби қызметте қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 4

  Физиканың және физикалық құбылыстардың негізгі заңдары мен принциптерін, физикалық зерттеу әдістерін, физиканың басқа ғылымдармен байланысын және оның мамандықтың ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі рөлін білу; физиканың табиғаттағы физикалық үрдістердегі рөлін түсіну. Негізгі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың теорияларын, физикалық зерттеу әдістерін және деректерді тиімді өңдеуді білу және түсіну.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биотехнологиялық өндірістің микробиологиялық негіздері
  Несиелер: 4

  Азық-түлік өнімдерін, дәрілік препараттарды, биотыңайтқыштарды өндіруді зертханалық бақылау саласында қолдану негізінде іргелі білімді, сонымен қатар, өнеркәсіптік микробиологияның қазіргі заманғы аспектілерін, микробиологиялық синтез нәтижесінде пайда болатын өнімдердің көп санын өндірумен байланысты теориялық практикалық мәселелерді зерттейді. Берілген пәнді оқу нәтижесі - алған білімдерін алдағы кәсіби қызметте қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнология өндірісінің теориялық негіздері
  Несиелер: 6

  Пәнде биотехнологиялық өндірістің ерекше құраушысы ретінде биологиялық нысандар, биотехнологиялық өндірістің шикізат базасы, зертханалық, өнеркәсіптік, жартылай өнеркәсіптік өсіру технологиясы, кезеңдік және үздіксіз өсіру (хемостат, турбидостат, оксистат), биомассаны және тіршілік ету өнімдерін (метаболиттер) алу, біріншілік және екіншілік метаболиттер, соңғы өнімдерді бөлу және тазалау әдістері, концентраттар мен жоғары тазаланған фармацевтикалық препараттарды алу, дайын өнімдердің түрлері, мутантты өнімдерді пайдалану, жоғары тазаланған фармацевтикалық препараттарды қолдану және гендік-инженерлік өнімдер сипатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Химиялық технология туралы ақпаратты қарайды; пайдалануды көздейді өзара байланысын, қазақ (орыс) тілінің пәндермен Химиялық технологиясы "мамандығы қиын балқитын металл емес және силикатты материалдардың жалпы сипаттамасы функционалдық стиль, ғылыми-техникалық әдебиет, құрылымдық ерекшеліктерін ғылыми шығармалары, кәсіби терминологияны қазақ (орыс) тілінде, ғылыми-көпшілік мәтіндерде кездесетін және кәсіби ортада еркін сұхбатқа мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнология негіздері
  Несиелер: 6

  «Биотехнология негіздері» пәні бактериялар, ашытқылар, жануарлар мен өсімдіктер жасушаларының дақылдарын пайдалану саласындағы негізгі түсініктерді, көмегімен арнайы заттардың өндірілуін қамтамасыз ететін метаболизм мен биосинтетикалық мүмкіндіктерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби саладағы ағылшын тілі
  Несиелер: 4

  Курс студенттерді шетелдік әріптестермен мәдениетаралық қарым-қатынасты жүзеге асыруға дайындау; күнделікті қарым - қатынас жағдайында шет тілде сөйлесу дағдыларын қалыптастыру, дамыту және жетілдіру; іскерлік байланыстарды дамыту, ғылыми шетелдік әдебиеттерді талдай білу және өңдеу. Сонымен қатар, курс кәсіби релевантты ақпаратты алумен, арнайы әдебиеттер мен мерзімді баспасөз материалдарын оқи білуге дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Квант механикасының негіздері
  Несиелер: 3

  Кванттық механиканың негізгі идеяларын, ұғымдары мен әдістерін, кванттық құбылыстарды сипаттау әдістері туралы түсініктерді қарастырады; кванттық механиканың негізгі принциптерін, кванттық механиканың негізгі теңдеуін және кванттық-механикалық модельдерді нақты ғылыми есептерді шешуде қолдану дағдыларын қалыптастырады, сонымен қатар, теориялық физиканың есептерін шешуде қажетті есептеулерді өз бетінше жүргізу дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Студенттердің мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігі жеткілікті деңгейде (А2), базалық жеткіліктілік (В1), базалық стандарттылық (В2) деңгейінде қалыптасады. Егер стартта білім алушының тіл деңгейі 1 деңгейден жоғары болса, С1 деңгейінде тілді меңгеру дағдылары алынады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Пән мен тілді біріктіре оқыту
  Несиелер: 4

  Курс жүйелі түрде қолдану кезінде пәндік-тілдік біріктірілген оқытуды сипаттау дағдыларын дамытады. Курс университеттердің тілдік емес мамандықтары студенттерінің шет тілдерін оқыту процесін белсендірудің негізгі механизмі ретінде біліктілігін жоғарылатуға әсер етеді, онда олардың назары қызықты, жаңа және мазмұнды тілдік материалда болады. Кәсіби-бағытталған сабақ тақырыбы студенттердің танымдық қажеттіліктеріне жауап береді және биотехнология саласындағы білімді белсенді меңгеруді қамтамасыз етеді. Бұл ретте студенттердің шет тілі бойынша дайындық деңгейі нақты шамада артады, бұл болашақ маман-биотехнологтың бәсекеге қабілеттілігін арттырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика II
  Несиелер: 3

  Физиканың негізгі заңдарын және мәлімдемелерін білу және қолдану: Вакуумдағы және заттардағы магнит өрісі. Электромагниттік индукция фено��ені. Максвелл теңдеулері. Электромагниттік тербелістер және толқындар. Радиациялық оптика түсінігі. Жарықтың интерференциясы. Жарықтың дифракциясы. Заттың электромагниттік толқындары. Кванттық физика. Жылулық сәулелену. Фото әсері. Комптон әсері. Корпускулалық-толқынды дуализм. Атом ядросының физика элементтері, кванттық электроника.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микробиология және санитарлық гигиена
  Несиелер: 4

  "Микробиология және санитарлық гигиена" курсын оқу студенттердің микроағзалардың рөлі мен қасиеттері, олардың таралуы, адам денсаулығына, материалдарға, шикізатқа, микробиологиялық синтез өнімдеріне, сонымен қатар, оларды сақтауға әсері туралы ғылыми түсінігін қалыптастыруға әсер етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биохимия
  Несиелер: 4

  Биохимия тірі ағзалардың жасушалары мен тіндерінің химиялық құрамы, сонымен қатар, тіршілік негізінде молекулалық механизмдер туралы түсініктерд�� қалыптастырады. Табиғи қосылыстардың физика-химиялық қасиеттерін, биологиялық ұлпаларда және оларға қатысатын ферменттік жүйелердегі химиялық процестер өтуінің негізгі заңдылықтарын зерттеудің ғылыми базасын құрайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физиологиялық процестерді модельдеу
  Несиелер: 4

  «Физиологиялық жүйелерді модельдеу» курсы кибернетиканың қазіргі жағдайына шолу, оқшауланған жүйелердің белгілі үлгілерінің негізіндегі принциптер қарастырылады және қазіргі уақытта бар микроағзалар, өсімдіктер, жануарлар сияқты биотехнологиялық нысандардың жүйелерін сипаттайтын маңызды модельдердің салыстырмалы талдауы қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Витаминтер, антибиотик және ферменттердің микробтық синтез технологиясы
  Несиелер: 5

  Микробтық синтез технологиясы микробиологиялық өндірістердің өнеркәсіптік технологиясы саласындағы өндірістік, жобалық және ғылыми-зерттеу қызметіне қажетті білімді қалыптастыруды қарастырады. Осы пән аясында микробиологиялық өндіріс нысандары, асептика жағдайында микробтық синтез өнімдерінің қазіргі өндірісінің міндетті құрамдас бөлігі болып табылатын технологиялық үрдістер, микробтық синтездің маңызды өнімдерін өндірудің теориялық негіздері мен өнеркәсіптік тәсілдері, микробиологиялық өнімді пайдалану саласы және оның сапасына қойылатын стандарт талаптары оқытылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биопрепараттар өндірісінің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пән: микробты популяцияның негізгі атқаратын қызметімен азыктық ақуыздарды, вакциндерді, антибиотиктерді, витаминдерді, өнеркәсіптік ферметтік препараттарды, медициналық биопрепараттарды, биотынайтқыштарды өнеркәсіптік өндіріс жағдайларда алуға қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктер физиологиясына арнайы практикумы
  Несиелер: 4

  Бұл курс студенттерде өсімдіктердің тіршілік әрекетінің заңдылықтары, биохимиялық, молекулалық және генетикалық негіздегі күрделі қызметтер мен олардың тұтасағзалар жүйесіндегі реттелу механизмдерінің өзара тәуелділігінің заңдылықтары туралы түсінік, өсімдіктерағзаларын зерттеу барысында зертханалық талдаудың және тәжірибе қоюдың кәсіби алғашқы дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биотехнология нысандарының жалпы физиологиясы
  Несиелер: 4

  Биотехнология нысандарының жалпы физиологиясы» пәні өсімдіктер, жануарлар және бактериялық жасушаның құрылысы тірі элементарлық бірлік ретінде қарастырады. Жасушаның биологиялық негіздерін білу, адам мен жануарлардың эмбрионалды дамуын, жасушалық және тіндік деңгейлерін түсіну үшін қажет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктердің микроклоналді көбею негіздері
  Несиелер: 4

  «Өсімдіктердің микроклоналды көбею негіздері» пәнін оқу мәдени өсімдіктердің жаңа сорттарын құру, олардың өнімділігін арттыру, ортаның қолайсыз факторларына төзімділігі, сонымен қатар жасушалық және гендік-инженерлік әдістерге негізделген өсімдік өнімдерінің сапасы саласындағы білімді қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бейорганика және аналитикалық химия
  Несиелер: 4

  «Бейорганикалық және аналитикалық химия» курсының пәні-заттардың химиялық құрылысы мен химиясының негізгі заңдарын, химиялық процестердің өту заңдылықтарын, ерітінділерде химиялық реакциялардың өту ерекшеліктерін, химиялық процестердің энергетикасын, электрохимиялық және тотығу-тотықсыздану үрдістерін, химиялық заттардың қасиеттерін, заттардың құрылысы мен периодтық Заңын, кванттық механика тұрғысынан, атом құрылысы мен химиялық байланыс теориясын, сонымен қатар Д. И. Менделеевтің периодтық жүйесін зерттеуді қарастырады. Химиялық термодинамика элементтерімен химиялық реакциялардың жылдамдығы, ерітінділер, электролиттер ерітіндісіндегі иондық тепе-теңдік, элементтер мен олардың қосылыстарының қасиеттері туралы білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы механика
  Несиелер: 4

  Теориялық механиканы: статика аксиомаларын; күштер жүйесін ең қарапайым түрге келтіруді; тепе-теңдік шарттарын; нүкте және қатты дене кинематикасын; материалдық нүкте және қатты дене динамикасын; материалдар кедергісі негіздерін, беріктік, қатаңдық, тұрақтылық ұғымдарын; деформация түрлерін - созылу және сығылу, бұралу, кесу, майысу, күрделі деформация; машина бөлшектерін жобалау критерийілерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жануарлар жасушасын культивирлеу
  Несиелер: 6

  Бұл пәнде асептикалық жағдайларда өсімдік және жануарлар жасушаларын, ұлпалар мен мүшелерді өсірудің негізгі принциптері мен әдістері қарастырылады. Каллус және суспензиялық дақылдарды алумен, егілетін материалды микроклонмен көбейту және сауықтыру, гаплоидтік технологиямен, эмбриокультурамен, протопласт бөлумен байланысты зертханалық жұмыстарды жүргізу әдістемесі келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биотехнологиядағы селекция әдістері
  Несиелер: 6

  Бұл пән экономикалық маңызды заттарды өндіру үшін биологиялық процестер мен нысандарды пайдалануды және өсімдіктердің жоғары өнімді сорттарын, жануарлардың тұқымдарын және микроағзалардың штаммдарын жасауды үйретеді. Бұрын табиғатта болмаған, ауыл шаруашылығы дақылдарын жақсарту үшін сомаклоналды өзгергіштіктің принципті жаңа оағзаларды селекцияда және құрастыруда биотехнологиялық әдістерді қолдану мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер биотехнологиясы
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты in vitro өсімдік жасушалары, ұлпалары және мүшелерінің биологиясы туралы білімнің қазіргі кездегі жағдайын; каллус түзілуіне әсер ететінн дифференция үдерістері; in vitro морфогенез жолдары және өсімдіктердің регенерациясын реттейтін факторлар; маңызды метаболиттер алуға өсірілетін жасушаларды пайдаланудың теориялық және әдістемелік принциптері; өсімдіктердің клональды микро көбеюі мен сауығуы, алыстап будандау кезінде үйлеспеушіліктің алдын алу, гаплоид алу, генофондты сақтау үшін жасушалық және генетикалық инженерия деңгейіндегі селекцияда әдістерін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биотехнологияның молекулярлы - генетикалық негіздері
  Несиелер: 6

  "Биотехнологияның молекулярлы генетикалық негіздері" пәні микробиологиялық синтез және шикізат өнімдерін бақылау мен талдаудың қазіргі заманғы молекулалық әдістерін игеруге, олардың биологиялық ерекшеліктері мен құрылымын зерттеуге арналған. Бұл пәнді оқу студенттердің өндірісте және ғылыми-зерттеу мекемелерінде практикалық жұмыс дағдыларын дамытуға әсеретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • "Лаборант-микробиолог" жұмысшы-мамандығын дайындау практикумы
  Несиелер: 5

  «Лаборант-микробиолог» жұмысшы мамандығын дайындау практикумы микробиологиялық зертхана, микробиологиялық зертханадағы қауіпсіздік техникасы ережелері, микробиологиялық зертхананы жарықтандыру туралы жалпы түсінік береді,. Студенттердің микроағзаларрөлі мен қасиеттері, олардың таралуы, адам денсаулығына, материалдарға, шикізатқа, микробиологиялық синтез өнімдеріне, сонымен қатар, оларды сақтауға әсері туралы ғылыми түсінігін қалыптастыруға әсер етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер мен жануарлар генетикасы
  Несиелер: 6

  "Өсімдіктер мен жануарлар генетикасы" курсы классикалық және қазіргі генетиканың маңызды мәселелері және оның даму болашағы бойынша; тірі-тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің негізгі қасиеттері, генетикалық ақпараттың берілу және іске асыру заңдылықтары; селекцияның генетикалық негіздері туралы іргелі білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • "Техник-оссеминатор" жұмысшы-мамандығын дайындау практикумы
  Несиелер: 5

  "Техник-ұрықтандырушы" жұмысшы мамандығын дайындау практикумы зертхананың қауіпсіздік техникасы ережелеріне жалпы түсінік береді. Осы курста жануарлар биотехнологиясында қолданылатын әдістер, сонымен қатар, олар қолданылатын ұйым деңгейлері толық берілген. Ұрықтандыруға, эмбрионалды жасушаларды криосақтауға байланысты жануарлар биотехнологиясының негізгі әдіснамалық тәсілдеріне ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инженерлік және компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Сызба геометриясының, инженерлік графиканың негізгі ережелерін, МЕМСТ-қа сәйкес жалпы техникалық және мамандандырылған сызбалардың практикалық орындалуын, AutoCAD, 3D үлгілеу автоматтандырылған жобалау ортасында заманауи компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдыларын, техникалық сызбаларды құру және оқу дағдыларын үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдік жасушасы мен ұлпасын культивирлеу
  Несиелер: 6

  «Өсімдіктер жасушалары мен ұлпаларының культурасын өсіру» курсы ағзадан тыс жасушаларды өсірудің негізгі бағыттары мен мүмкіндіктері туралы қазіргі заманғы түсініктерді, кәсіби қызмет процесінде оларды жүзеге асыру үшін іскерліктер мен дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Төтенше жағдайлар облысындағы ҚР заңнамалық актілерін білу: «адам-тіршілік ортасы» жүйесіндегі тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің теориялық негіздері, адамның мекен ортасымен және әрекеттің жүйелі шарттарымен әрекеттестік негіздері, техникалық құралдар мен қауіпсіздігі мен тұрақтылығын арттырудың құралдары мен әдістері, жағымсыз әсерлер параметрлерін қадағалау және олардың деңгейлерін бағалау дағдысы, құтқару жұмыстарын жоспарлау және оларға қатысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 3

  Биологияны оқытудың теориялық және әдістемелік тәсілдері туралы түсінік қалыптастырады, білім алушыларға биология бойынша білім беру үрдісінің заңдылықтарын ашады. Бұл курс биология пәнін, міндеттері және әдістемесімен таныстырады. Курс қазіргі мектепте оқытудың негізгі түрлері, әдістері мен түрлерін қарастырады. Олардың әрқайсысын жүзеге асырудың ерекшеліктері мен шарттары айқындалады, олардың білім беру үдерісі жүйесіндегі орны талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инженерлік экономика және кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Модульді оқыту барысында студенттер кәсіпорынның даму үрдістерімен, оның қызметі нәтижелерінің өзгеруін анықтайтын факторлармен, өндірістің тиімділігін арттыру резервтерін анықтау тәсілдерімен, бизнес-жоспарлар мен басқару шешімдерін негіздеу әдістерімен танысады. Кәсіпорын экономикасын ұтымды ұйымдастырудың, оның ресурстарын қалыптастыру мен пайдаланудың өндірістік және ұйымдастырушылық принциптері, сонымен қатар, жұмыс істеудің экономикалық тетігі-нарық жағдайында стратегиялар мен жоспарлар жүйесін әзірлеу қарастырылады. Кәсіпорындар нарықтық экономика субъектілері, өндірістің материалдық-техникалық негіздері, еңбек өнімділігі мен тиімділігі, еңбек төлемі, өнімнің өзіндік құны, пайда мен рентабельділік ретінде толық зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік микроағзалар
  Несиелер: 6

  «Өндірістік биотехнология» курсы студенттерде заманауи қолданбалы биотехнология саласында ғылыми білімді қалыптастырады, қазіргі заманғы микробиологиялық және биотехнологиялық өндірістердің теориялық негіздері мен технологиясымен таныстырады. «Өнеркәсіптік биотехнология» пәнін игерудің мақсаты студенттердің микробтық популяциялардың қызмет етуі және оларды өнеркәсіптік өндіріс жағдайында басқару мүмкіндігі туралы негізгі түсініктерін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биотехнологиялық өндірістерді ұйымдастыру принциптері.
  Несиелер: 6

  «Биотехнологиялық өндірісті ұйымдастыру принциптері» пәні биотехнологиялық өнімдер мен шикізаттарды бақылау және талдаудың заманауи әдістерін игеруге, олардың биологиялық ерекшеліктері мен құрылымын зерттеуге арналған. Биотехнологияның маңызды бағытының қазіргі заманғы жай – күйі - әртүрлі биотехнологиялық әдістердің (макро-және микроағзалар, биокатализаторлар, ферменттер және т.б.) көмегімен биологиялық белсенді заттаралу. Студент бақылау мен талдаудың негізгі молекулалық әдістерін меңгеруі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жасыл экологи
  Несиелер: 3

  Экологиялық білім негіздерін қалыптастырубарлық табиғат қорғау іс-шараларды, оның ішіндеадамның экологиялық қауіпсіздігін сақтау, оныкәсіби мүдделерде ғана емес, сонымен қатар қоғамның экологиялық дағдарыстан шығуына және тұрақты даму жолында қозғалысқа жәрдемдесуге мүмкіндік беретін сананы экологияландыру және экологиялық мәдениетті тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химиялық технологияның процестері және аппараттары.
  Несиелер: 6

  Курс физиканың, теориялық механиканың, химияның жалпы заңдарына негізделеді. Бұл пәнді білу арнайы технологиялық пәндер курстарын терең меңгеру, сонымен қатар, "Мамандыққа кіріспе", "Өнеркәсіптік биотехнология" курстарының және басқа пәндердің білімдерін қолдану үшін қажет, олардың негізінде термохимиялық және фазалық түрленулер, жылу және масса алмасу процестері, гомогенді және гетерогенді жүйелердегі басқа физикалық және химиялық құбылыстарға негізделеді. Осы курста алынған білім одан әрі бейінді пәндер бойынша оқу және өндірістік, диплом алдындағы іс-тәжірибеден табысты өту үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стандарттау, сертификаттау және метрология
  Несиелер: 3

  Қарайды метрология негіздері; өлшеу әдістері мен құралдары, стандарттау және оның әдістемелік негізін; түрлері және сертификаттау принциптері. Қалыптастырады (іскерліктер мен дағдыларды пайдалану метрология кәсіби қызметін, сондай-ақ қарайды әдістерін білу талдау және өнім сапасын анықтау тәсілдері, ақау себептерін өндірісте

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Критериялық бағалау технологиясы
  Несиелер: 3

  Критериалық бағалау білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың жетекші бағыттарының бірі, алынған ақпараттың өнімділігін және білім алушы еңбегінің тиімділігін арттырудың маңызды факторы, ойлау қызметінің барлық салаларындағы өнім сапасын қарастырады. Бұл оқу процесінің ең үлкен әсерін, максималды сенімділігі мен үнемділігін қамтамасыз етеді. Білім берудің әртүрлі салаларындағы оқу үдерістерін бағалаудың барлық алуан түрлілігі кезінде педагогикалық білім беру ғылымының іргелі базасымен қызмет ететін жалпы теориялық қосымшалар бар. Осы курс биологиялық педагогикалық білім беру үдерісінде критериалды бағалаудың теориялық негіздерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірісті ұйымдастыру және менеджмент
  Несиелер: 3

  «Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті» практикалық экономикалық, өндірістік, нарықтық мақсаттарды жүзеге а��ырудың шаруашылық әдістерін әзірлеуге мүмкіндік береді. Кез келген кәсіпорын өздігінен қызмет жасамайды, ол басқа кәсіпорындармен бірлесіп дамиды, бір жағынан экономикамен, екінші жағынан – өткізу нарығы арқылы тұтынушылармен байланысты, сондықтан экономика жекелеген кәсіпорындардың басқа шаруашылық бірліктерімен, нарықпен қатынастарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микроорганизмдер биотехнологясының қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 6

  «Микроорганизмдердің биотехнологиясының қолданбалы аспектілері» курсы биотехнологиялық өндірісті ұйымдастырудың негізгі принциптерін, биотехнологиялық схемаларды модельдеу және оңтайландыру негіздерін, ферментерлерде кездесетін процестерді және мақсатты өнімді оқшаулау және тазалауға байланысты өңдеу кезеңдерін оқып үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және орындау.
  Несиелер: 4

  Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және қою» курсының пәні студенттердің жоғары білікті дайындығына бағытталған. Сонымен қатар, кәсіби пәндердің бірі, ол мамандардың арнайы білімін терең меңгеруге әсер етеді. Пән Биотехнологиядағы ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттарын, тәжірибелерге қойылатын талаптарды және бақылау нәтижелерін сипаттауды қамтиды.: - тәжірибелік зерттеу және олардың ерекшеліктері; - тәжірибеніқоюдың әдістемелік тәсілдері;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу негіздері және патенттану.
  Несиелер: 4

  Бұл курс ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және оның кезеңдері, ғылыми зерттеулердің әдіснамасы және ғылыми нәтижелерді ресімдеу, ғылыми-зерттеу жұмысының дайындық кезеңі, тәжірибелік зерттеулердің әдістемесі, ғылыми жұмыстар түрінде зерттеу нәтижелерін ресімдеу, патенттану негіздері және өнертабыстық міндеттерді шешу теориясы, ғылыми этиканың негіздері, ғылыми-зерттеу мекемелері, жоғары білікті ғылыми кадрларды даярлау, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы негізгі мәліметтерден, сонымен қатар, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазу және ресімдеуден тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық өнімдерінің сапасымен қауіпсіздігін бағалау.
  Несиелер: 3

  " "Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бағалау" курсы қайта өңдеу өнеркәсібі ұсынатын ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасына ғылыми негізделген талаптарды зерттейді. Пәннің міндеті ауыл шаруашылығы дақылдарының өнім сапасын санитарлық-гигиеналық бағалауды оқып үйрену. Химияландыру құралдарын дұрыс пайдаланбаудан туындаған жануарларға арналған өнімдер мен жемшөп сапасының жағымсыз өзгерістеріне ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Трансгенді жануарлар, өсімдіктер және оларды алу әдістері
  Несиелер: 4

  "Трансгендік жануарлар, өсімдіктер және оларды алу тәсілдері" курсы рекомбинантты РНҚ және ДНҚ алудың теориялық негіздері, әдістері мен технологиялары, гендерді ағзадан (жасушалардан) бөліп алу, гендермен манипуляцияларды жүзеге асыру және оларды басқа ағзаларға енгізу; гендік инженерия саласындағы қазіргі заманғы жетістіктер және оның даму келешегі, сонымен қатар студенттерде кәсіби міндеттерді шешуде алған білім мен дағдыларды қолдана білуді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Генетикалық инженерия және биоқауіпсіздік
  Несиелер: 4

  "Генетикалық инженерия және биоқауіпсіздік" курсы өсімдіктердің жаңа тұрақты түрлерін және жануарлардың өнімді түрлерін алу үшін бөтен текті гендерді тірі жүйелерге көшірудің қазіргі заманғы әдістерін студенттердің меңгеруіне арналған. Пәнді оқытудың мақсаты-студенттерді заманауи биотехнологияның қолданбалы негіздері және биологиядағы практикалық қосымшалары; жоғары генеративті және биосинтетикалық қабілеттері бар жасушаларды алуда қолданылатын әдістемелік тәсілдерн, сонымен қатар, жасушалардағы, тіндердегі және мүшелердегі гендерді тасымалдау және экспрессиясының негізгі әдістермен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық өнімдерін өндіру және өңдеу биотехнологиясы.
  Несиелер: 3

  Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру және қайта өңдеу биотехнологиясы" пәні қазіргі биотехнологияның негіздерін, эмбриондарды трансплантациялауды, гендік-инженерлік, жасушалық әдістерді және әртүрлі мақсаттағы өнімдердің жаңа түрлерін өндіруді қарқындату немесе алу үшін генетикалық түрлендірілген биологиялық нысандарды құру және пайдалану технологиясын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Агроөнеркәсіптік өндірісте аз қалдықты технологияларды құру.
  Несиелер: 4

  Бұл курста агроөнеркәсіптік өндірісте экологиялық қауіпсіз және энергия үнемдейтін технологияларды қалыптастыру принциптері мен ұйымдастыру мәселелері қарастырылған. Экологиялық қауіпсіз ауыл шаруашылығы өндірісін ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздері қарастырылады. Экоқорғау процестерін әзірлеу және жетілдіру мәселелерін шешу мен олардың негізінде аз қалдықты биотехнологиялық өндірісті құрудың жаңа теориялық және практикалық тәсілдері ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік биотехнология.
  Несиелер: 4

  «Өндірістік биотехнология» курсы студенттерде заманауи қолданбалы биотехнология саласында ғылыми білімді қалыптастырады, қазіргі заманғы микробиологиялық және биотехнологиялық өндірістердің теориялық негіздері мен технологиясымен таныстырады. «Өнеркәсіптік биотехнология» пәнін игерудің мақсаты студенттердің микробтық популяциялардың қызмет етуі және оларды өнеркәсіптік өндіріс жағдайында басқару мүмкіндігі туралы негізгі түсініктерін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бионанотехнология.
  Несиелер: 5

  "Бионанотехнология" пәні нанобөлшектерді, наноқұрылымдарды, наноматериалдарды,наноқосылыстарды зерттеу үшін қолданылатын биологиялық және технологиялық әдістердің жиынтығы ретінде нанотехнологияның терминологиясы мен бағыттарында,және басқа табиғи ортада қалыпты функционалдық өмірді қамтамасыз ететін ағзалардың өмір сүру процесін басқаруға бағдарлануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Молекулалық биология
  Несиелер: 5

  "Молекулалық биология" пәні студенттерді жасушаның тіршілігінде шешуші рөл атқаратын нуклеин қышқылдары мен ақуыздарының құрылысы, қасиеттері және қызметі туралы қазіргі теориялық білімдер және соңғы ғылыми жетістіктерімен таныстырады; биомолекулалар деңгейінде генетикалық ақпаратты сақтау, қайта шығару, беру және жүзеге асыру механизмдері туралы түсініктерді қалыптастыру; молекулалық биологиядан алған білімін кәсіби қызметте қолдану мүмкіндіктері туралы түсініктерді қалыптастырады, бұл генетикалық ақпараттың ажырамас кезеңі, бұл білім алушылардың кәсіби дағдылары мен құзыреттіліктерін қалыптастыру және дамытуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Биотехнологиялық өңдірістің құрал- жабдықтары/
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу кезінде студенттер биотехнологиялық өндірістерді жобалау дағдыларын алады, кәсіпорындардың негізгі технологиялық жабдықтарын, есептеу әдістемесін, таңдау және орнату тәсілдерін үйренеді. Студенттер өндірісті бірыңғай сызба ретінде зерттейді, мысалдарда жасушалар-продуценттердің қатысуымен процестерді ұйымдастыруға жүйелік көзқарасты іске асыру көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жануарларды көбейтудің биотехнологиялық әдістері
  Несиелер: 4

  Осы курста жануарлардың биотехнологиясында қолданылатын әдістер, сонымен қатар, олар қолданылатын ұйым деңгейлері толық берілген. Жануарлар биотехнологиясының негізгі әдістемелік тәсілдеріне ерекше назар аударылады: аллофендік жануарларды алу (генетикалық химер), генетикалық клондау және трансгендік жануарларды алу. Ұрықтық және соматикалық жасушалардың генетикалық трансформациясы бойынша жұмыстардың негізгі кезеңдері жан-жақты баяндалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Биофизика.
  Несиелер: 5

  «Биофизика» пәні студенттерде биофизиканың негізгі құбылыстары, ұғымдары, заңдары мен әдістері, қарапайым практикалық есептер дағдысы, сонымен қатар, зертханадағы тәжірибелік жұмыстар туралы түсініктерді қалыптастырады. Курста биофизикалық құбылыстардың негізгі заңдылықтары баяндалады, биофизика заңдары құрастырылады және модельдік түсініктер негізінде биомолекулалар жүйесінің биофизикалық қасиеттері зерттеледі, мембраналардың, ақуыздардың, күрделі молекулалық жүйелердің биофизикасы ұғымдары беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Биоинженерия
  Несиелер: 5

  "Биоинженерия" пәні микробиологиялық синтез өнімдері мен шикізаттарды бақылау және талдаудың қазіргі заманғы молекулалық әдістерін игеруге, олардың биологиялық ерекшеліктері мен құрылымын зерттеуге арналған. Бұл пәнді оқу студенттердің өндірісте және ғылыми-зерттеу мекемелерінде практикалық жұмыс дағдыларын дамытуға әсер етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ауылшаруашылық биотехнологиясы
  Несиелер: 4

  "Ауыл шаруашылығы биотехнологиясы" курсы ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен жануарларының жаңа сорттарының молекулалық селекциясының қазіргі заманғы постгеномдық және биотехнологиялық әдістері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Бұл курс студенттерді жоғары білікті даярлауға бағытталған. Сонымен қатар, ол мамандардың арнайы білімін қалыптастыратын бейінді пәндерді терең меңгеруге әсер етеді. Пән экономикалық маңызды заттарды өндіру үшін биологиялық процестер мен нысандарды пайдалануды және өсімдіктердің жоғары өнімді сорттарын, жануарлардың тұқымдарын және микроағзалардың штаммдарын жасауды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Биотехнологиядағы процестер мен аппараттар.
  Несиелер: 6

  "Биотехнологиядағы процестер мен аппараттар" оқу курсының пәні биотехнологиялық өнеркәсіптің әртүрлі аппараттары мен машиналарында өтетін технологиялық процестер, процестерді, аппараттарды, машиналарды есептеудің оңтайлы әдістемелері болып табылады. "Биотехнологиядағы процестер мен аппараттар" курсы ауыл шаруашылығы биотехнологиясы саласындағы мамандар үшін теориялық инженерлік негіз болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби орта мен социумда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін сөйлесу керек.

 • Код ON2

  Кәсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми, математикалық, қоғамдық, әлеуметтік-экономикалық және инженерлік білімді, деректерді математикалық өңдеу әдістерін, теориялық және тәжірибелік зерттеулерді, нормативтік құжаттарды және экономикалық талдау элементтерін көрсету.

 • Код ON3

  Ақпараттық және есептеуіш сауаттылыққа, ақпаратты жалпылау, талдау және қабылдау, мақсатқа жету жолдарын таңдау және мақсат қою біліміне ие болу.

 • Код ON4

  Өсімдіктер, адам және жануарлар ағзаларының тіршілік әрекетінің жалпы заңдылықтары мен механизмдерін түсіну, кәсіби міндеттерді шешуде химияның іргелі бөлімдерінің теориялық негіздерін білу, ағзаның әртүрлі жүйелерінің және олардың жеке құрылымдық элементтерінің өзіндік ерекшеліктерін анықтау, негізгі биологиялық процестердің өзара байланысын, сонымен қатар, осы процестердің сыртқы орта жағдайына тәуелділігін анықтау, алынған іргелі білімді пайдалану, негізгі физиологиялық процестерді зерттеу бойынша тәжірибелерр жүргізу кезінде, өсімдіктер, адам және жануарлар ағзасының қызметтерін реттеудің жаңа биотехнологиялық тәсілдерін әзірлеу кезінде физиологиядағы идеялық ойлануды меңгеру.

 • Код ON5

  Биологиялық қауіпсіздік талаптарын, қоршаған ортаны қорғау мәселелерін, олардың құқықтық негіздерін, сонымен қатар, ағзалардың қауіп-қатерін бағалау мәселелерін, практикалық дайындық шеңберінде қызметтің ықтимал қоғамдық, этикалық және экологиялық салдарын талқылау, биотехнологиялық құрал-жабдықтарды пайдалану кезінде техникалық құралдардың сенімділігін, қызмет көрсететін қызметкерлердің қауіпсіздігі мен тіршілік әрекетін қамтамасыз ету әдістерін қолдану.

 • Код ON6

  Әр түрлі мақсаттағы биотехнологиялық өнімдерді өндіру және жаңа биотехнологиялық процестерді әзірлеу бойынша мәселелерді шешу мақсатында биологиялық жүйелерді зерттеудің заманауи әдістерін талдау, технологиялық процестерді бақылау, реттеу және басқарудың тиімді кезеңдерін ұсыну, зертханадағы жұмыс техникасының негізгі тәсілдерін меңгеру негізінде қарапайым оқу-зерттеу тәжірибесін жүргізу, есептерді орындау, нәтижелерді ресімдеу, қорытынды жасау.

 • Код ON7

  Соңғы өнімдерді өндіру технологиясын оңтайландыру және реттеу мақсатында микроағзалардың әртүрлі топтарының жасушаларында өтетін биологиялық процестерді салыстыру, зертханалық және өндірістік жағдайларда микроағзалар дақылдарымен жұмыс істеу, қоғамның қажеттілігін және биотехнологиялық өнімге қойылатын талаптарды ескере отырып, міндеттерді өз бетінше әзірлеу, сонымен қатар, ауыл шаруашылығы биотехнологиясының теориялық және қолданбалы міндеттерінің шешімдерін ғылыми негіздеу.

 • Код ON8

  Қазіргі заманғы биотехнологиялық өндіріс өнімдерінің биоқауіпсіздік мәселелерін анықтау, нақты нысандармен биологиялық тәжірибе ұйымдастыру және жүргізу, нәтижелерді өз бетінше талдау, микроағзалармен, өсімдіктер және жануарлармен өндірілетін қосылыстарды талдаудың физика-химиялық әдістерін, тамақ өнімдерін микробиологиялық және санитарлық-гигиеналық бақылауды жүргізудің практикалық дағдыларын меңгеру, малдардың биотехнологиясындағы ауыл шаруашылығы тұқымдарының өнімділігін арттыруға бағытталған әдістерді бағалау.

 • Код ON9

  Микроағзалар, өсімдіктер мен жануарлар жасушалары негізінде өнімдер синтезінің биотехнологиялық принциптерін қалыптастыру, шикізат пен өнім сипаттамалары мен биотехнологиялық процестер арасындағы байланысты зерттеу және анықтау, жануарлардың жоғары өнімді өнеркәсіптік тұқымдарын алу әдістерін, сонымен қатар, оларды өндіру әдістерін қолдану, өндірілетін өнімнің сапасын жақсарту, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірудің технологиялық регламентін әзірлеу.

 • Код ON10

  Рухани, эстетикалық және этикалық мәдениет элементтерін меңгеру, әлеуметтік және этикалық аспектілерді ескерумен, пайымдауларды қалыптастыру. Тұжырымдамалық, логикалық және аналитикалық ойлау дағдыларын меңгеру, қойылған міндеттерді шешу және оларды дұрыс құжаттау кезінде кәсіби әлеуетті іске асыру.

 • Код ON11

  Мемлекеттік және шет тілдерінде байланысу біліктер мен дағдыларды иелену, өз идеяларын және негіз қалаушы кәсіби білімдері мен мәселелерін жазбаша немесе ауызша баяндау. Топтық жобаларды әзірлеу кезінде шығармашылық тәсілді көрсету және жетілдіру мақсатында басқаларды оқытуды қамтитын басқару процестерінде бастаманы көрсету. Жеке және топтың мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, өз әрекеттерін түзету және әр түрлі әдістерді қолдану.

 • Код ON12

  Жеке түрде және команданың мүшесі ретіндетиімді жұмыс жасау, өз көзқарасын дәлелдей алу, өзінің ісін түзете білу және түрлі тәсілдерді қолдана алу.

Top