Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07190 Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Минералды және техногенді шикізатты кешенді пайдалану
  Несиелер: 5

  Қиын балқитын металл емес және силикатты материалдар өндірісін сапалы және қолжетімді шикізат��ен қамтамасыз ету мақсатындағы минералды және техногенді шикізаттардың негізгі түрлерін қарастырады; силикатты материалдар өндірісіндегі шикізат материалдары мен өндіріс қалдықтарын кешенді қолдануда ғылыми-зерттеу ой қабілеттілік дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Силикат өндірістерін минералды шикізаттық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Қазақстан республикасы үшін құрылыс материалдары және олардың минералдық-шикізатттық қамтамасыз етілуі - құрылыс материалдарын өндіру саласындағы басым іс-шаралар қарастырылады; приоритетті құрылыс тауарлары; приоритетті құрылыс материалдарын өндірудегі минералдық-шикізаттық қамтамасыз етілуі. Құрылыс материалдар өндірісін дамытудағы үрдістерін, силикатты материалдар өндірісінің шикізатпен қамтамасыз етілуін сараптауда дағдыларды қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Білім берудегі құзыреттілік тәсілін, жеке, интеграцияланған және мультимедиялық оқыту технологияларын енгізу туралы ақпаратты қарастырады. Мәселелер мен жағдайларды талдап, оларды шешу жолдарын, білімді жетілдіру әдістерін, студенттердің тәжірибелік дағдыларын дамытуды, жоғары оқу орындарында оқу үдерісін жоспарлауды ұйымдастыру арқылы арнайы пәндерді оқытуды үйретеді. Мамандық бойынша мамандандырылған пәндерді оқудың әдістемелік ерекшеліктерін меңгеруге мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Техникалық және жаратылыстану ғылымдарының тарихы мен философиясын, мәдениет пен өркениеттегі жаңаевропалық ғылымды, ғылыми танымның құрылымын, нақты ғылымдағы философиялық мәселелерді, ХХI ғасырдағы коммуникативті технологияларды және олардың қазіргі ғылымдағы ролін қарастырады. Техникалық және жаратылыстану ғылымдарының заманауи әдіснамалық және философиялық мәселелерін шешу жолдарын анықтайды, сыни логика мен ойлауды дамытады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Силикат материалдарын зерттеудің теориялық және эксперименттік әдістері
  Несиелер: 6

  Силикат материалдарын зерттеудің теориялық және тәжірибелік әдістерін қорытындылайд�� – рентгенографиялық зерттеу әдістері; термиялық талдау әдістері; оптикалық микроскопия; спектральді; электронды микроскопия; зондты микроскопия, рентгенооптическалық зерттей тәсілдері; ұнтақ материалдардың дисперсиясын анықтау әдістері; материалдардың кеуектілігін зерттеу әдістері. Силикат материалдарын зерттеудің кешенді физикалық, физика-химиялық әдістерін практикалық қолдану дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Шет тілінде ауызша қарым-қатынас дағдыларын дамытуға, мәдениетаралық құзыреттілікті, іскерлік хат алмасу дағдыларын, шет тіліндегі техникалық мәтіндерді оқудың негізгі түрлерін меңгеруге, мамандық бойынша ғылыми тақырыптарға жазбаша хабарламалар: ғылыми баяндама, презентация, талқылау, шет тілінде зерттеу тақырыбы бойынша тезистер мен мақалалар дайындау, ғылыми мәтіндік түсініктеме, резюме дайындауға мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметінде талап етілетін қазіргі заманғы психологиялық ғылымның негізгі қағидаларын қарастырады. Іргелі психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми-теориялық дүниетаным, жеке тұлғаны зерттеуде психологиялық дағдыларды қалыптастырады, эксперименталды-психологиялық зерттеулер мен психокоррекциялық жұмыстардың негізгі әдістерімен таныстырады, ұжымдағы қақтығыстарды басқару, стресстер мен оларды шешу жолдарын қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Қазақстандағы жоғары кәсіби білім беру жүйесін, жоғары білімнің заманауи парадигмалары ұсынады. Жоғарғы мектеп оқытушысының кәсіби құзіреттілігін, педагогикалық ғылымның әдіснамасын қарастырады. Көшбасшылық қасиеттерге ие жеке тұлғаны тәрбиелеуді және маманның қалыптасуын, болашақ мамандарды даярлауда оқытудың жаңа әдістері мен формаларын, кредиттік оқыту жүйесін меңгеруге мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Силикат материалдарын талдаудың физика-химиялық әдістері
  Несиелер: 6

  Силикат материалдарының физика-химиялық талдау әдістері туралы теориялық ақпаратты жинақтайды - рентгенофазалық анализ; дифференциалды-термиялық анализ; минералды шикізат және оның негізіндегі өнімдерді минералды-петрографиялық талдау әдістері; электронды микроскопия; спектроскопия. ФХТӘ таңдау негіздемесі; минералды шикізат және оның негізіндегі өнімдерді зерттеуде физика-химиялық зерттеулерді кешенді практикалық қолдану дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тұтастырғыш материалдар технологияларының физика-химиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Гипсті, әктасты және магнезиялды байланыстырғыштардың технологиясын жасау. Шикізатты өндіру және ұсақтау, клинкер, әктас және гипсті күйдіру процесстерін жүзеге асыру. Әк шөгіндісі. Портландцемент өндірісі, шикізатты ұнтақтау және шикізат ұнтағын дайындау, күйдіру, клинкерді салқындату, цементті ұнтақтау, ұнтақталған байланыстырғыштар мен құрғақ құрылыс қоспаларын өндіру, хризотилді цемент және гипс-бетон өнімдерін өндірудің заманауи схемаларын жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Керамикалық материалдардың құрылымын реттеудің физика-химиялық негіздері
  Несиелер: 6

  Құрылыс керамикасы бұйымдарын күйдірудің (отқа төзімді және қиын балқитын ��аздарды күйдіру және бұйым құрылымының қалыптасуы кезіндегі өзгерістер, керамикалық бұйымдардың қасиеттерінің қалыптасу процесстерін қадағалау) физика-химиялық негіздері; тұрмыстық керамика өндірісінің жалпы қағидалары, олардың құрылымының қалыптасуы туралы теориялық білім береді. Жұқа керамикалық буйымдар технологиясының физика-химиялық негіздері аясында ғылыми-зерттеу жумыс қағидаларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикалық химия және отқа төзімділер технологиясы
  Несиелер: 5

  Отқа төзімді технологиялардың физика-химиялық процесстерін, отқа төзімді материалдардың құрылымы м��н қасиеттерін, отқа төзімді материалдардың маңызды түрлерінің технологиясын, жылу оқшаулағыш және өңделмеген отқа төзімді материалдар технологиясын қарастырады. Силикатты жүйелердегі диаграммалармен жұмыс жасау, отқа төзімділердің негізгі техникалық сипаттамаларын анықтау, білімдерін іс-тәжірибеде (кәсіби қызметте) көрсете білуге үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҒЗЖ ұйымдастыру және орындау
  Несиелер: 4

  ылыми зерттеу жұмыстарын (ҒЗЖ) ұйымдастыру мен жүзеге асырудың жалпы талаптарын қорытындылайды; ҒЗЖ орындау және қабылда�� тәртібі; зерттеу кезеңдері, оларды енгізу және қабылдау ережелері; ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу процесінде құжаттарды әзірлеу, келісу және бекіту тәртібі; зерттеу нәтижелерін енгізу тәртібі; зерттеу есептеріне қойылатын талаптар (құрылымы мен жазылу ережелері). ҒЗЖ дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шынының физикалық химиясы
  Несиелер: 5

  Шыны технологиясы процесстерінің физикалық химиясы жайындағы теориялық мәліметтер-шыны күйіндегі жағдайда; шыны жасау; бояу, шыныны түссіздендіру; шыныны қайнату мен бояу кезіндегі қышқылдану-қайта қалпына келтіру әрекеттері; шыныдағы кристалдану мен фазалық тепе-теңдік; шыны және шыны бұйымдарында ақаулардың пайда болуының технологиялық себептері мен физико-химиялық негіздері жайындағы теориялық білім қалыптастырады. ҒЗЖ, силикатты жүйелердегі диаграммалармен жұмыс жасауды үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Керамика технологияларының физика-химиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Гетерогенді жағдайдағы (құрамы және агрегаттық жағдайы әртүрлі фазалар) жүйелердің фазалық тепе-теңдігі мен диаграммалардың негізгі білімдерін қорытындылайды; силикатты және басқа қиын балқитын материалдарды синтездеу процестерінің теориялық негіздері; маңызды отқа төзімділер технологиясының физико-химия негіздері. Керамика технологиясының физика-химиялық негіздерін білу және кәсіби қызметте практикалық қолдану дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Цемент өндірісінің технологиялық үдерістерін оңтайландыру
  Несиелер: 6

  Портландцемент өндірісі процесстерін оңтайландыруды, шикізат материалдарын қолдану және шикізат қоспасын дайындау технологиялары, клинкер күйдіру процесстерін оңтайландыру, күйдіру процессіндегі технологиялық ақаулар және оларды жою жолдары, клинкерді ұнтақтау және ұнтақтауды интенсификациялау жолдарын оқытады. Шикізат материалдары мен қоспалардың құрамын зерттеу; таңдау, шикізат қоспасын дайындау, клинкер мен цементтің сапасын жоғарлатуда біліктілікті арттырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шыны және ситаллдар технологияларының физика-химиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Шихта және шыны массасын дайындау, шыны бұйымдарын қалыптау және өңдеу процесстерінің физика-химиялық негіздер жайында теориялық мағлұматтар береді. Шихта құрамын есептеу, шынының негізгі сипаттамалары, шыны қайнату режимін жобалау; ғылыми және өндірістік-технологиялық деңгейдегі мәселелерді шешуді қалыптастырады. Шыны және ситалл технологияларының физико-химиялық негіздері жайында теориялық білім беріп, оларды кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ситаллдардың құрамын реттеудің физика-химиялық негіздері
  Несиелер: 6

  Шыны шихтасын дайындау және шыны массасын қайнату, шыны бұйымдарын қалыптау мен өңдеудің физика-химиял��қ негіздерін қарастырады; шыны бұйымдарының қасиеттері мен құрылымы түзілу процесстерін реттеуде теориялық білім қалыптастырады. Шикізат материалдары мен шыны бұйым үлгілерінің қасиеттері мен химико-минералогиялық құрамын анықтауда; зерттеуді жоспарлау мен іске асыруды, зерттеу нәтижелерінің интерпретациясын жүргізуге дағдыландырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алюмосиликатты байланыстырғыштар мен фосфатты цементтердің химиясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Фосфатты жүйелерде тұтастырғыш қасиеттердің синтезі заңдылықтары қарастырылады, технологиялық қасиеттерді басқару принциптерін талдайды, фосфатты жүйелердің заттық құрамын кеңейту жолдары, көптеген полиминералдық табиғи және технологиялық объекттерді қолдана отырып алюмосиликатты байланыстарды және фосфатты цемент алуда өндірістік процессті жүзеге асыру дағдыларын дамытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Силикат материалдарын патенттік зерттеулер
  Несиелер: 4

  Классификациялық индекстерді таңдау негіздемесін; патенттік ақпаратты іздеу көздерін; патенттік зерттеулер жүргізудің мазмұны мен тәртібін; патенттік зерттеу туралы есеп дайындауды қарастырады. Патенттік іздеуді орындау дағдыларын, олардың нәтижелерін қорыту және талдау - техникалық деңгей және техника мен технология объектілерін дамытудағы үрдістерді, олардың патентке қабілеттілігін, патент тазалығын, бәсекеге қабілеттілігін зерттеуді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шыны тәрізді материалдардың, бұйымдар мен жабындардың химиясы мен технологиясы
  Несиелер: 6

  Арнайы шынылар, архитектуралық-құрылыстық шынылар, жазықтық, еденге арналған шынылар, бей��рганикалық жабындар мен эмальдардың химиялық технологиясы жайында теориялық мәліметтер береді. Шыны, эмаль, бейорганикалық жабындардың құрамы мен қасиеттерін есептеу әдістерін қарастырады. Шыны бұйымдары, эмальдар, жабындардың химиялық технологиясы, шыны заттарын сараптау аясында ғылыми-зерттеу жұмыс қағидаларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Керамиканың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Керамикадағы нанотехнология (наноқұрылымдарды синтездеуде физика және химиялық әдістер), техникалық керамика және биокерамика (биоүйлесімді нанокерамика) технологиясы жайында теориялық мәліметтерді жинақтайды. Керамикалық өндірістің жаңа технологиялары саласында теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізу дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылу және дыбыс оқшаулағыш шыны материалдарын синтездеу
  Несиелер: 5

  Жылу және дыбыс оқшаулағыш құрылыс материалдары мен бұйымдардың химиялық технологиясы жайында теориялық мағлұма��тар береді – құм және ісінген перлитті қиыршық тас; минералды мақта; синтетикалық байланыстырғыш негізіндегі минералды мақтадан жасалған плиталар; минералды мақтадан тігілген маттар; көбік шыны. Жылу және дыбыс оқшаулағыш керамиканың химиялық технологиясы аясында ғылыми-зерттеу жұмыс, сараптау мен синтездеуде тәжірибелік қағидалар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы цементтердің химиясы мен технологиясы
  Несиелер: 6

  Суды аз қажет ететін ұнтақ тұтастырғыштардың, аралас цементтердің құрамдарын, қасиеттерін технология ерекшеліктерін, химико-минералогиялық сипаттамаларын қарастырып талдайды. Тез қатаятын және беріктігі жоғары, ақ және түрлі түсті, тампонажды, сульфатқа төзімді, гидрофобты және пластифицирленген цементтердің, жолға арналған, глиноземді, кеңейетін, шөкпейтін және тіс цементтерінің сынамаларын жасау мен жүзеге асыруда дағдылар қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жұқа керамиканың химиясы мен технологиясы
  Несиелер: 6

  Жұқа керамика бұйымдарының (фарфор, жартылай фарофр, жұқатасты керамика, фаянс, майолика) химиялық технологиясы жайында теориялық мәліметтер береді. Керамикалық массаларды есептеу; глазурьлердің құрамы мен негізгі қасиеттерін есептеу әдістерін қарастырады. Жұқа керамика бұйымдарының химиялық технологиясы, жұқа керамикалық өнімдерді сараптауда ғылыми-зерттеу жұмыс қағидаларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Байланыстырғыш заттардың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Портландцемент өндірудің инновациялық технологиясын қарастырады. Құрамында көмірі бар қалдықтарды қайта өңдеу әдістері мен жолдарын, энергия мен ресурсты сақтау мәселелерін, клинкер пайда болу процесстерін жылдамдату әдістері, цемент ұнтақтау процесстері, гипсті, әктасты, магнезиалды тұтастырғыштар мен бұйымдар өндірудің инновациялық технологияларын қарастырады. Тұтастырғыш материалдар алуда инновациялық құрамдар мен технологияларды есептеу дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұтастырғыш материалдар негізіндегі жылу және дыбыс оқшаулағыш бұйымдар
  Несиелер: 5

  Қалдықтарды қайта өңдеу әдістері мен жолдары, жылу және дыбыс оқшаулағыш заттар өндірісінде химиялық және тау-металлургиялық техногенді қалдықтарды қолдана отырып қайта өңдеудің жаңа әдістерін энергия мен ресурстарды сақтау мәселелерін қарастырады; жылу және дыбыс оқшаулағыш материалдардың синтезі, өндірістің оптимальді режимі, дайын өнім сапасын қадағалай білу сияқты дағдыларды қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шыны және ситаллдардың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Шыны және шыныкристаллды материалдардың нанотехнологиясы (наноқұрылымдарды синтездеуде физика және химиялық әдістер), техникалық шыны және биоситаллдар технологиясы жайында теориялық мәліметтерді жинақтайды. Шыны және ситаллдар технологиясы аясында жаңа теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізу дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылу және дыбыс оқшаулағыш керамиканы синтездеу
  Несиелер: 5

  Жылу және дыбыс оқшаулағыш құрылыс материалдары мен бұйымдардың химиялық технологиясы жайында теориялық мағлұматтар бер��ді – қиыршық тас, щебень мен құм жасанды және кеуек (керамзитті, шунгизитті, аглопоритті, шлакопемза); пенодиатомитті және диатомитті жылуоқшаулағыш бұйымдар; ісінген вермикулит. Жылу және дыбыс оқшаулағыш керамиканың химиялық технологиясы аясында ғылыми-зерттеу жұмыс, сараптау мен синтездеуде тәжірибелік қағидалар қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми танымның, педагогикалық ғылымның және педагогикалық қызметтің әдіснама негіздерін жинақтау; өзінің педагогикалық қызметінде жоғары мектеп психологиясы мен педагогикалық білімін қолдану; жоо-да арнайы пәндерді және ғылыми зерттеулерді жүргізуге мүмкіндік беретін ағылшын тілін кәсіби деңгейде еркін меңгеру;

 • Код ON2

  Ғылыми-зерттеудің әдіснамалық негіздерін жинақтауға, оларды кәсіби салада қызметтің - ғылыми білімнің әдіснамалық негіздерінде қолдану; ғылыми зерттеу бағытын таңдау, ғылыми-техникалық проблемалар мен ғылыми-зерттеу жұмыстары кезеңдерін қою; ғылыми ақпаратты іздеу, жинақтау және өңдеу; теориялық және эксперименталдық зерттеулер; эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу; өнертабыстық шығармашылық негіздері, патенттік іздеу ұйымдастыру; ғылыми ұжымның ұйымдасуы, ғылыми қызмет ерекшеліктері

 • Код ON3

  Силикатты материалдар мен шикізаттардың физика-химиялық талдау әдістері туралы теориялық мәліметтерді жалпылау; олардың негізінде жасалған бұйымдардың, материалдардың, минералды шикізаттың құрылымы мен химия-минералогиялық құрамын кешенді зерттеуді орындауға, ТФХӘ қолдану және негізді таңдау.

 • Код ON4

  Физика-химиялық негіздерін талдау, балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың инновациялық технологиялары саласындағы теориялық және эксперименттік зерттеулерді қорыту

 • Код ON5

  Химия бойынша іргелі білімді қолдану; балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы саласындағы кәсіби білімді, техника мен технология объектілерін әзірлеудің барлық кезеңдерінде патенттік зерттеулер жүргізуді, өз бетімен теориялық және эксперименттік зерттеулер орындауды, нәтижелерін қорғауды көрсету

 • Код ON6

  Теориялық мәліметтерді жалпылау және синтездеудің физика-химиялық процестерін басқару, құрылымды қалыптастыру процестерін және балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың қасиеттерін реттеу

 • Код ON7

  Синтездеу әдістерін таңдау, балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың негізгі техникалық сипаттамаларын дербес айқындайтын; эксперименталды зерттеу нәтижелерін талдау және қорыту, қорытындыларын тұжырымдау; дәлелді сараптамалық қорытындыны дайындау және ресімдеу.

 • Код ON8

  Зерттеулерді өз бетінше немесе ғылыми ұжым құрамында жоспарлау, ұйымдастыру және орындау; өзекті ғылыми проблемаларды анықтау және тұжырымдау; іздеуді, жинауды, өңдеуді орындау, зерттеу тақырыбы бойынша ақпарат жүйелеу және талдау; ғылыми жұмысты ұйымдастыру дағдыларын көрсету, ғылыми және практикалық мәселелерді қою, оларды шешу әдістерін табу; зерттеу әдістерін таңдау, оларды қолдану, зерттеудің нақты міндеттері шешу; мақала, есеп, диссертация және т. б. түрінде МҒЗЖ нәтижелерін ресімдеу.

 • Код ON9

  Жоғары мектептің арнайы пәндер оқытушысы кәсіби дағдыларын, педагогикалық шеберлікті иеленуін, оқу-тәрбие және оқытушылық жұмысты өз бетінше жүргізу дағдылары мен іскерліктерін көрсету

 • Код ON10

  Креативті ойлауды және жаңа мәселелер мен жағдайларды шығармашылықпен шешуді, жүйелі-аналитикалық ойлауды көрсету; кәсіби салада жеке және ұжымда, оның ішінде интернационалдық ортада тиімді жұмыс істеу; күнделікті кәсіби қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін қажетті білімін өз бетінше кеңейтіп, тереңдету

Top