Жаңа білім беру бағдарламасы

6B08126 Өсімдік шаруашылығы және егін шаруашылығы в Міржақып Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттыруда селекцияға және тұқым шаруашылығына қол жеткізу саласындағы білімді селекцияның әдістері мен тәсілдерін қолдану; ауыл шаруашылығы дақылдарын зиянкестер мен аурулардан, карантиндік өсімдіктерден қорғау үшін фитосанитарлық жағдайды талдау, алдын алу және жою шараларын әзірлеу және жүргізу қабілеті; жерге орналастыру және Қазақстан Республикасының Жер кодексі мәселелерінде құзыретті болу; Қазақстан Республикасының жерге орналастыру және жер қатынастары саласындағы озық технологияларды меңгеру
  • Ауыл шаруашылық дақылдарын морфологиялық белгілері, тұқымдары және өскіндері бойынша тану, ауыл шаруашылық техникасын, өсімдіктерді қорғаудың химиялық, биологиялық және агротехникалық шараларын тиімді пайдалану
  • Ауыл шаруашылық дақылдарын өсіру жергілікті жердің агроклиматтық жағдайың есептеу және оның негізгі заманауи технологиясын білу және дағдылау
  • Белгілі бір аймаққа, белгілі бір дақылға және белгілі технологияға агротехниканы іріктеуді ескере отырып, жұмысты ұйымдастыра білу
  • Топырақтың құрамын және жер бедерін, танаптың құрлымын білу және геодезия жөнінде білу жер бедерінің өзгерістеріне карта, жоспар құру, жер құрылғысы бойынша жобалар құрауды біліп білімді қолдану. Қол жетімді ақпараттарды талдау, ауыл шаруашылық сұрақтарды өздігінен шешу, ауыл шаруашылық дақылдарына заманауи технологияларды қолдану
  • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау процестеріне қойылатын агротехникалық талаптарды негіздеу, ауыл шаруашылығы дақылдарын отырғызу және күту технологиялық сызбасын құру, ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің ауыспалы айналым сызбасын құру
  • Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және оның тиімділігін бағалау мәселелері бойынша да білімді көрсету; жобаларды әзірлеу және оларды бағалауды жүргізу; стартаптарды басқару ерекшеліктері туралы білімдерді көрсету; тұрақты даму стратегиясының қазіргі заманғы құзыреттерін ажырату; халықаралық деңгейде ана және шет тілін білуді көрсету,-өзінің жеке құндылықтары жүйесін дербес дамыту; білім беру және өмірлік-практикалық ортаның гуманистік негізін қолдау
  • Агротехникалық шараларды қолдану, топырақтың құнарлығын көтеру, танаптық және зертханалық жағдайда тапырақты зерттеу әдістерін қолдану, топырақ картасымен картограмманы дұрс қолдану, топырақтың құрамы мен құнарлығының деңгейін анықтау
Top