Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07105 6B07105-Көлік, көліктік техника және технологиялар в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Сызба геометрия, инженерлік және компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Берілген бейнелер бойынша геометриялық сипаттағы тапсырмаларды шешу және жазықтыққа кеңістіктік формалардың бейнелерін салу тәсілдері. Бөлшектер мен тораптарды модельдеу үшін компьютерлік графиканы пайдалану негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары математика
  Несиелер: 5

  Матрицалар және олардың әрекеті. Негізгі ұғымдар. Матрицалармен әрекет. Матрицаларды анықтауыштар. 2-ші және 3-ші ретті анықтауыштар. N-ретті анықтауыштар. Анықтауыштардың қасиеттері. Матрица дәрежесі. Окаймалаушы минорлар әдісі. Қарапайым түрлендіру әдісі. Кері матрица. Жалғанған матрица әдісі. Матрицалық теңдеулерді шешу. Арифметикалық векторлар кеңістігі. Сызықты теңдеулер жүйесі. Негізгі ұғымдар. Крамер Ережесі. Матрицалық әдіс. Гаусс Әдісі. Біртекті сызықты теңдеулер жүйесі. Теңдеулердің бірте

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Физика курсының негізгі ұғымдары. Физикалық шамаларды өлшеу бірліктері. Теориялық физиканың негізгі құбылыстары мен заңдары. Механиканың физикалық негіздері. Кинематика. Физикалық жүйенің қарапайым моделі. Күй параметрлері. Қозғалыс теңдеулері. Жабдық жұмысының физикалық принциптері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техникалық механика
  Несиелер: 3

  Техникалық механика, машина материалдарының, бөлшектері мен механизмдерінің кедергісі негіздері баяндалған; есеп-қисап мысалдары берілген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Механиздер мен машиналар теориясы
  Несиелер: 6

  Машиналар мен механизмдер теориясы мынадай негізгі екі түрлі мақсатты зерттеуді және шешуді көздейді: а) механизмдер анализі; б) механизмдер синтезі. Бірінші міндетті шешу үшін қазір қолданылып жүрген механизмдердің құрылымын, кинематикасын, динамикасын зерттеу керек, өйткені бұл механизмдердің іс жүзіндегі қажеттілігін, артықшылықтары мен кемшіліктерін, тиімділігін анықтау керек болады. Екінші міндетке жобалаудың жаңа әдісін іздеу және звенолардың қозғалысы алдын ала белгіленген заң бойынша жүретін механиз

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Автомобиль және автомобиль шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Қазіргі кезеңгі отандық және шет елдік автомобильдердің жағдайы, олардың конструкциясымен және техникалық-экономикалық көрсеткіштері. Автомобиль жұмысының принциптері мен құрылысы; автомобильдің конструктивті параметрлері мен оның тартқыштық-динамикалық көрсеткіштерінің арасындағы өзара байланысы және олардың қозғалыс қауіпсіздігіне тигізетін әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Метрология, стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 5

  Стандарттау: мақсаты мен міндеттері, Мемлекеттік және Халықаралық стандарттау жүйелері, стандарттардың категориялары мен түрлері, стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (ISO), стандарттардың енгізілуін және сақталуын мемлекеттік бақылау және қадағалау. Біріздендіру мен стандарттаудың оңтайлы деңгейін анықтау. Метрология: өлшеу теориясы мен құралдары, өлшеу нәтижесі мен қателіктері, өлшеу нәтижелерін өңдеу, заңнамалық метрологияның негізгі ережелері, эталондар, салыстырып тексеру схемалары, мемлекеттік метро

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Автокөлік құралдары
  Несиелер: 5

  Автокөліктердің жіктелімі, құрылысы, жалпы сипаттама беріледі.Негізгі автокөлік құралдары сипатталады, автокөлік түрлері, құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техникалық механика
  Несиелер: 4

  Техникалық механика, машина материалдарының, бөлшектері мен механизмдерінің кедергісі негіздері баяндалған; есеп-қисап мысалдары берілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі кездегі конструкциялық және құрал-саймандық материал. «Материалтану және конструкциялық материалдар» ғылымының даму тарихы және оған ғылымдардың қосқан үлесі. Материалдардың құрылу негіздері, олардың қасиеттерінің қалыптасуы және қолдану салаларының тағайындалуы. Халық шаруашылығында қолданылатын конструкциялық материалдардың түрлері, таңбалануы, құрылымы жəне физика, механикалық қасиеттері, оларды өңдеу технологиялары, кескіш аспаптардың түрлері мен геометриясы бойынша, технологиялық машиналар

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машина бөлшектері
  Несиелер: 6

  Пәннің мазмұнында жобалаудың, құрастырудың және машиналардың типтік бөлшектерін, қосылыстары мен тораптарын есептеудің теориялық негіздері оқытылады, сонымен қатар отандық және шетелдік алдыңғы қатарлы машина жасаудың тарихы, қазіргі жетістіктері мен даму үрдістері туралы; типтік бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің жіктелуі, олардың жұмыс қабілеттілігі мен есептеу өлшемдері; бөлшектер мен құрастыру бірліктерінің технологиялылығы, үнемділігі, сенімділігі мен ұзақ мерзімділігі; беріктікке, тозуға төзімділік

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электротехника және электрониканың негіздері
  Несиелер: 1

  Тұрақты токтың электр тізбектері; айнымалы токтың сызықты электр тізбектері; үш фазалы тізбектер; сызықты электр тізбектеріндегі өтпелі процестер; магниттік тізбектер; трансформаторлар; тұрақты ток машиналары; асинхронды, синхронды машиналар; жартылай өткізгіш аспаптар - диодтар, стабилитрондар, резисторлар, транзисторлар, тиристорлар; Интегралды микросхемалар; күшейткіш каскадтар; операциялық күшейткіштер; қуатты күшейткіштер; гармоникалық тербелістердің электрондық генераторлары; импульсті құрылғылар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Автосервис және фирмалық қызмет көрсету
  Несиелер: 3

  Пәннің мазмұнында Қазақстан Республикасындағы автокөлікке қызмет көрстетудегі ретроспективті талдау жүйесін дамыту, жүйенің қазіргі жағдайы; азаматтарға тиесілі жеңіл автомобильдер паркін талдау; елдегі автотехникаға қызмет көрсетудің дамуын талдау; жеке меншік нысанына және ведомстволық иелігіне қарамай, оның ішінде Қазақстан Республикасының территориясында шетелдік инвестициямен құралған ұйымдарында, сервис және фирмалық кызмет көрсету өндіріс орындарында, техникалық қызмет стансаларында, лизингтік және д

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Автомобильдік пайдалану материалдары
  Несиелер: 3

  Мұнай және оны өңдеудің негізгі жолдары. Тазарту. Автопайдалану материалдардың физикалық-техникалық қасиеттері мен пайдалану сапалары. Автопайдалану материалдарына қойылатын техникалық-экономикалық талаптар. Автомобиль тасымалдарының құнын төмендетуді қамтамасыз ететін автопайдалану материалдарын тиімді қолдану жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық электроника негіздері
  Несиелер: 5

  Барлық электрондық құралдардың негізін құрайтын логикалық тізбектердің цифрлық схемалары, регистрлер, есептеуіштер, таймерлер, коммутаторлар, дешифраторлар, ауыстырып қосқыштар, түрлендіргіштер және тағы басқалар көзделеді. Негізгі назар қарапайым схемалар негізінде күрделі жүйелерді құру үшін қажетті физикалық принциптерді қолдануға және түсінуге бағытталған мысалдарды зерттеуге бөлінеді. Қазіргі заманғы жабындарға сәйкес келетін негізгі микросхемалық техника оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандандырылған жылжымалы құрам
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: жылжымалы құрамды мамандандырудың негізгі бағыттары; өздігінен аударғыш-автомобильдер, цистерналар, рефрижераторлар, өздігінен тиегіштер, тартқыштар; шығырлар; жалпы мақсаттағы және мамандандырылған тіркемелер; жалпы мақсаттағы және мамандандырылған жартылай тіркемелер; тіркемелер мен жартылай тіркемелердің түрлері, жұмыс принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көліктегі техникалық реттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнында өнімге немесе өнімге қойылатын талаптармен байланысты жобалау (іздестіруді қоса алғанда), өндіру, салу, монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату процестеріне қойылатын міндетті талаптарды белгілеу, қолдану және орындау саласындағы, сондай-ақ сәйкестікті бағалау саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлік құралдарының техникалық күйін талдау
  Несиелер: 5

  Автомобильдің техникалық жай-күйін және оны пайдалану процесіндегі өзгерістерді талдау. Көлік құралдарын техникалық қарап тексеру әдістерін, техникалық жай-күйін сараптамалық бағалау. Машина конструкциясының жекелеген элементтерінің (агрегаттар, бөлшектер) жұмысқа қабілеттілігін тексеру. Көлік құралдарының техникалық жай-күйі және оның жол жүрісі қауіпсіздігіне әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көтеру-көліктік машиналары
  Несиелер: 5

  Машинажасау, көлік жəне көлік техникасы өндірістерінде, тау-кен металлургия жəне құрылыс, т.б. салаларда қолданылатын көтеру-тасымалдау машиналарының жіктелуі, конструкциялық құрылымы, жұмыс істеу үрдісі, негізгі параметрлері, теориялық жəне заманауи есептеу жүйелері келтірілген. Негізгі жүк көтеру жəне үздіксіз тасымалдау машиналарының конструкциялық құрылымы мен есептеу тəсілдеріне көп көңіл бөлінген. Сонымен қатар студенттердің кəсіби білімін жетілдіру мақсатында, барлық машиналардың қолдану өңірлерін, ж

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көліктік жүйедегі гидравликалық процесстер
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі бөлімдері: техникалық жүйелердегі жылу процестері туралы негізгі түсінік; іштен жану қозғалтқыштарының жылу процестері, ерекшеліктері мен маңызы. Жылу процестерін зерттеу әдістері мен аспаптары. Жылу көрсеткіштерін есептеу. Сұйықтықтың физикалық-механикалық қасиеттері; гидростатика және гидродинамика; гидравликалық машиналар мен механизмдер; машиналар мен механизмдердің гидрожетектері; гидравликалық принциптік схемалар және шартты белгілер; гидрожетекті есептеу жүйелілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тиеу-түсіру жұмыстарын автоматтандыру және кешенді механикаландыру
  Несиелер: 5

  Курстың теориялық ережелерін оқу барысында білім алушылар тиеу-түсіру машиналары мен механизмдерінің негізгі түрлерімен, олардың құрылғысымен және негізгі тораптарымен, оларды өндірісте қолдану саласымен танысады. Сонымен қатар тиеу-түсіру жұмыстары мен қоймалық операцияларды кешенді механикаландыру және автоматтандыруды жобалау кезінде технологиялар типтерін таңдау үшін негізгі көрсеткіштермен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпаратты цифрлық өңдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Ақпаратты өңдеудің сандық құралдары қарастырылады, өлшеу сигналдарын аналогтық-цифрлық және цифрлық-аналогтық түрлендірудің негізгі тәсілдері оқытылады, әртүрлі физикалық шамаларды тіркеу үшін датчиктер мен электр тізбектерінің параметрлері оқытылады. Сонымен қатар, сандық ақпаратты өңдеу құралдарының құрылымына, олардың негізгі тиімді жақтары мен кемшіліктеріне назар аударылды. Қосымша сандық құралдарды жобалаумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлік техникасының сенімділігі
  Несиелер: 5

  Көлік құралдарының жұмыс қабілеттілігін оларды пайдалану жағдайларына байланысты қамтамасыз ету шаралары қарастырылған. Өндірісте және тәжірибеде көлік құралдарының техникалық жағдайын жұмыс қабілеттілік деңгейінде сақтау әдістері баяндалған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары
  Несиелер: 5

  «Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары» пәні және оның мазмұны. Еліміздің халық шаруашылығындағы көлік техникасының және технологияның орны мен рөлі. Көлік техникасының энергетикалық қондырғыларының бірдейлігі және түрлі болуы, еліміздегі халық шаруашылығы үшін маңызы. Әр түрлі энергетикалық қондырғының жұмыс істеу принциптері. Отын энергетикалық қорларын пайдаланудағы энергетикалық қондырғының рөлі және қоршаған ортаны қорғау мәселелері. Әр түрлі энергетикалық қондырғылардың қазіргі жағдайы және бо

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сұйықтық пен газ механикасы, гидро-және пневможетек
  Несиелер: 5

  Гидравлика және пневматиканың теориялық негіздері, әртүрлі гидравликалық және пневматикалық машиналар мен механизмдердің құрылысы және жұмыс істеу принципі; гидравликалық жабдықтарды есептеу және таңдаудың инженерлік әдістері, принциптік гидравликалық схемаларды құру. Сұйық және газдардың физика-механикалық қасиеттері. Гидро - пневможетектерді есептеу тәртібі мен реті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлік құралдарының қауіпсіздігі
  Несиелер: 6

  Көлік құралының қауіпсіздігі жол-көлік оқиғаларының ықтималдығын, олардың зардаптарының ауырлығын және қоршаған ортаға теріс әсерін төмендететін құрылымдық және пайдалану қасиеттерінің кешенін қамтиды. Көлік құралының активті, пассивті, апаттан кейінгі және экологиялық қауіпсіздігін ажыратады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Технологиялық жабдықты типаждау және пайдалану
  Несиелер: 6

  Курстың қысқаша мазмұны: технологиялық жабдықты пайдалануды қамтамасыз ету тәсілдері; олардың негізгі жұмыс параметрлері бойынша нәтижелерді анықтау; механикалық жабдықты пайдаланудың заманауи әдістері; технологиялық машиналар мен жабдықтарға қызмет көрсететін жұмысшының негізгі құқықтары мен міндеттері; технологиялық машиналар мен жабдықтарды пайдаланумен байланысты жұмыстарды рационалды және қауіпсіз жүргізу бойынша негізгі талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автомобильдерді техникалық диагностикалау
  Несиелер: 6

  Бөлімдердің қысқаша мазмұны: көлік құралдарының техникалық жай-күйіндегі өзгерістер; автомобильдердің техникалық диагностикасының түрлері; автомобильдерді сақтау технологиясы; жұмысты бақылау және реттеу технологиясы; автомобиль агрегаттарын бекіту және майлау технологиясы; диагностика кезінде ажыратқыш операциялар технологиясы; автомобиль тораптары мен агрегаттарын диагностикалау технологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автоматтық басқару теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнында көліктік өндірістік процестерді автоматтандыру жүйелерін жобалау принциптері; көлік техникасында қолданылатын автоматикалық жүйелер және басқару жүйелерінің техникалық құралдарымен, автоматиканың техникалық құралдарының қазіргі жағдайы; автоматикалық реттеу және басқару жүйелерін тәжірибелік есептеу әдістері; көлік техникасындағы автоматика құралдарының және басқарудың қазіргі әдістері, басқару және бақылау құралдарын, әдістерін жетілдірудің есептері және жолдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автокөлік кәсіпорындарындағы қауіпсіздік техникасы
  Несиелер: 6

  Курстың қысқаша мазмұны: автомобиль көлігіндегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелері, нұсқаулықтардың түрлері, автокөлік кәсіпорындарындағы учаскелерде қауіпсіздік техникасы; еңбекті қорғау және өртке қарсы іс-шаралар; еңбекті ұйымдастырудың әдістемелік негіздері; еңбекті нормалау міндеттерінің мазмұны; өндірістік санитария; автокөлік кәсіпорындарындағы электр және өрт қауіпсіздігі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері
  Несиелер: 5

  Көлік техникасының жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету негіздері. Көлік техникасын техникалық пайдалану нормативтерін анықтау әдістері. Көлік техникасының диагностикасы және жұмыс қабілеттілікті ақпараттық қамтамасыз ету. Көлік техникасын жөндеу мен техникалық күту жүйесі. Көлік техникасының жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз етудің технологиялық процестерінің жалпы сипаттамасы. Инженерлік-техникалық қызметті басқаруды ұйымдастыру түрлері мен әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлікте жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнында көлік саласын ақпараттандыру, байланыс жүйелері және оның көліктік қызмет көрсетуді ұйымдастырудағы рөлі, көлік процесін ақпараттық қамтамасыз ету, көліктегі байланыс жүйелері мен құралдарының арналуы және түрі, олардың сипаттамалары, көліктегі әртүрлі байланыс жүйелерін қолдану салалары, сондай-ақ көлік жүйелеріндегі ақпараттық ағындар, олардың ақпаратты берудің, сақтаудың және өңдеудің ғаламдық жүйесімен өзара байланысы қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автомобильдердің құрылымдық қауіпсіздігі
  Несиелер: 6

  Көлік құралының құрылымдық қауіпсіздігі көлік құралының активті, пассивті, апаттан кейінгі және экологиялық қауіпсіздігін қамтиды және келесі сұрақтарды қарастырады: көлік құралдарының құрылымдық қауіпсіздігі туралы түсінік; көлік құралдарының құрылымдық деңгейіне қойылатын талаптар; көлік құралдарының құрылымдық қауіпсіздігі жөніндегі нормативтік құжаттар; өлшем параметрлері; салмақ параметрлері; активті қауіпсіздікке әсер ететін факторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автомобиль көлігіндегі еңбекті қорғау және эргономика
  Несиелер: 6

  Бөлімдердің қысқаша мазмұнында автокөлік кәсіпорындарындағы қауіпсіздік техникасы және өнеркәсіптік санитария бойынша материалдар келтірілген, онда шу, діріл, шаңдану және шаңмен күрес саласындағы қазіргі заманғы бағыттар көрсетілген. Өрт қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі мәселелері, сонымен қатар эргономика мен еңбекті қорғаудың өзара байланысы туралы баяндалған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көліктік кешеннің өндірістік-техникалық базасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнында автокөлік кәсіпорындарының өндірістік-техникалық базасының жағдайы және даму жолдары; пайдалану процесінде автомобильдердің техникалық жай-күйінің өзгеруі; автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру; өндірістік-техникалық базаны дамытудың техникалық-экономикалық негіздемесі; автомобиль көлігі кәсіпорындарын жобалау әдістемесі; автокөлік кәсіпорнының өндірістік қуаттарын оңтайландыру; жобалық шешімдерді әзірлеуге қойылатын жалпы талаптар қарастырыл

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автомобиль көлігінің кәсіпорындарын жобалау
  Несиелер: 5

  Курстың теориялық ережелерін оқу барысында білім алушылар автомобиль көлігі кәсіпорындарының өндірістік-техникалық базасы және жобалау тәртібімен; өндірістік бағдарламаны, кәсіпорынның жұмыс көлемін есептеу; өндірістік аймақтарды, учаскелер мен қоймаларды технологиялық есептеу жолдарымен; өндірістік аймақтар мен учаскелерді технологиялық жоспарлау; автокөлік кәсіпорнын жоспарлау бағыттарымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік техникасының бөлшектері мен тораптарын жобалау
  Несиелер: 5

  Берілген пән машина бөлшектері мен тораптарын жобалауда, машина жасаудағы сызба-графикалық жұмыстарды автоматтандырудың заманауи жүйелері мен құралдарын зерттеуге арналған. Пәннің мазмұнында теориялық негіздер мен инженерлік есептеу әдістері және машина бөлшектері мен тораптарын жобалаудың – құрастырудың ажырамас құраушылары берілген. Курстың негізгі бөлімдері бойынша келесі тақырыптар қарастырылды: ажырайтын және ажырамайтын қосылыстар; үйкеліс және ілу берілістері; біліктер мен осьтер; тербеліс және сырғ

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автомобиль агрегаттарын есептеу негіздері
  Несиелер: 5

  Автомобиль көлігінің жылжымалы құрамының жіктелуі және автомобильдердің жалпы құрылымы. Іштен жану қозғалтқыштары. Кривошипті-шатунді механизмі. Газ бөлу механизмі. Майлау жүйесі. Салқындату жүйесі. Карбюраторлы, дизельді қозғалтқышты қоректендіру жүйесі және газбаллонды қондырғысы бар автомобиль қозғалтқышын қоректендіру жүйесі. Ілінісу. Беріліс қорабы. Карданды беріліс. Басты беріліс, дифференциал және жартылай осьтер. Автомобильдің көтергіш жүйесі. Рульдік басқару және тежегіш жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік техникасының динамикасы
  Несиелер: 5

  Курстың теориялық ережелерін оқу барысында білім алушылар көлік машиналарының конструкциясына әсер ететін күштермен, көлік техникасының динамикалық сипаттамаларымен, автомобильге әсер ететін күштермен, механикалық жүйедегі тербеліс процестерімен, автомобильге динамикалық жүктемені төмендету тәсілдерімен, сондай-ақ көлік техникасының динамикалық қасиеттерін анықтау әдістерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті
  Несиелер: 5

  Теориялық оқыту мазмұнына курс бойынша негізгі ұғымдар мен анықтамалар, кәсіпорынның көлік бөлімшелерінің экономикалық және әлеуметтік дамуын жоспарлау негіздері, көліктік өндірістік процесс негіздері, кәсіпорынды басқару принциптері мен әдістері, автокөлік кәсіпорындарының негізгі қызметтерін ұйымдастыру, іскерлік қарым-қатынас психологиясы, ақпаратпен жұмыс жасау кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорынды пайдалануды бақылау
  Несиелер: 5

  Теориялық оқыту мазмұнына курс бойынша бақылау ұғымы және мәні, бақылау түрлері, басқарушылық бақылауды ұйымдастыру, бақылауды ұйымдастыру принциптері, кәсіпорында бақылау функциялары, кәсіпорында жедел бақылауды ұйымдастыруды жетілдіру жолдары, басқару ерекшеліктері бойынша практикалық жұмыстар кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автомобильдердің пайдалану қасиеттері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнында келесі сұрақтар қарастырылады: салмақ параметрлерін анықтау және шиналарды таңдау; күш беретін беріліс сандарын таңдау; тартымдық және динамикалық сипаттаманы құру; автомобильдің үдеуін, уақытын және жылдамдық жолын анықтау; экономикалық сипаттаманы құру; автомобильдердің қозғалыс уақытын анықтау және маршруттағы отын шығыны; көлденең сырғанауға қарсы автомобильдің орнықтылығын есептеу және аудару; жобаланатын автомобильдің динамикалық және экономикалық сапасын берілген прототиппен салысты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік кәсіпорынының жұмысын оңтайландыру
  Несиелер: 5

  Курстың теориялық ережелерін оқу барысында білім алушылар көлік кәсіпорынының жұмысын ұйымдастыру, ағымдық және жедел жоспарлау; кәсіпорындағы басқаруды ұйымдастыру; кәсіпорын үшін міндетті жоспарлар құрылымын өңдеу және оларды кәсіпорынның басқару органдарына бекітуге беру; кәсіпорын басшылығымен бекітілген жоспарларды құрастыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; жоспарлау жұмысына қатысатын кәсіпорынның барлық бөлімдері мен қызметтерінде материалдарды және қажетті мәліметтерді дайындау; кәсіпорын қызметінің

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік техникасын жөндеудің және өндіріс технологиясының негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнында келесі сұрақтар қарастырылады: өндірістік және технологиялық процестер; бөлшектерді өңдеу және орналастыру дәлдігі; бұйым конструкциясының технологиялылығы; бөлшектерді өңдеудің технологиялық процестерін жобалау; көлік техникасының типтік бөлшектерін өндіру технологиясы; типтік бөлшектерді жөндеу және қалпына келтіру технологиясы; жөндеудің технологиялық процестері және құрастыру процестері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Машиналарды жөндеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнында келесі сұрақтар қарастырылады: жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсетуін ұйымдастыру; жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және басқару; жабдықтардың тозуы; машина бөлшектерін қалпына келтіру; машиналар мен жабдықтарда жөнделудің технологиялық процесі; жабдық қаңқаларын жөндеу; машиналардың типтік түйіндерін жөндеу; сорапты-компрессорлық жабдықтарды жөндеу; құбырлар мен арматураларды жөндеу; бағаналы аппараттарды жөндеу; жылуалмастырғыш аппараттарды жөндеу; ыдыстық аппараттарды жөндеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік кәсіпорынының жұмысын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Теориялық оқыту мазмұнына курс бойынша кәсіпорын логистикасының басым бағыттары, кәсіпорындағы көлік шығындарын оңтайландыру, көлік жүйесін оңтайландырудың тиімді әдіснамасын түсіну, көлік шығындарын төмендетудің негізгі әдістері, тасымалдауға тапсырыстарды өңдеу; жүктің сипаттамасын ескере отырып, көлік құралын таңдау; ілеспе құжаттаманы қалыптастыру; тасымалдау құнын есептеу бойынша практикалық жұмыстар кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді; қоғам туралы бірыңғай жүйе және адам ретінде, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері туралы білімді қолданады.

 • Код ON2

  Классикалық және қазіргі математиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын, теорияларын, сонымен қатар нақты есептердің шешу әдістерін меңгерген. Ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілеті қалыптасқан. Математикалық модельдерді құра біледі. Физиканың әр түрлі салаларынан нақты есептерді шешудің әдістері мен мысалдарын қолдана алады.

 • Код ON3

  Әртүрлі кәсіби міндеттерді шешу кезінде инженерлік және компьютерлік графиктерді қолдана алады. Көлік саласындағы стандарттау, сертификаттау қағидаттарының, лицензиялау мен сертификаттаудың мемлекеттік жүйесінің ұйымдық құрылымы мен құрылымының білімін және талаптарын сақтауды практикада қолдана алады.

 • Код ON4

  Тәжірибе жүзінде техника мен технология элементтерінің есебін қолдана алады, инженерлік есептерді шешу тәсілдерін қайталай отырып, беріктілік шарттарын пайдалана отырып, ықтимал кернеу бойынша инженерлік еептерді шеше алады. Бөлшектерді, механизмдерді, тораптар мен агрегаттарды жобалау үшін инженерлік міндеттерді меңгерген.

 • Код ON5

  Электр өлшеу құралдарымен және электрондық құрылғылармен жұмыс істей алады. Көлік техникасының конструкциясында қолданылатын материалдармен және олардың қасиеттерімен жұмыс істей алады.

 • Код ON6

  Қазіргі кезеңде автомобильдердің техникалық мүмкіндіктерін пайдалана алады. Көлік құралымен жұмыс істеудің және оны пайдаланудың практикалық дағдыларын меңгерген. Гидравликалық және пневматикалық машиналар мен механизмдерге заманауи өлшеу-бекіту құралдарын қолдана отырып сынақ жүргізе алады.

 • Код ON7

  Жүк түріне, тасымалдау көлеміне және тиеу-түсіру механизмдерінің параметрлеріне байланысты тиеу-түсіру машиналарын таңдау өлшемдерін анықтайды. Көлік түрін, жылжымалы құрамның типтерін таңдау кезінде алынған теориялық білімді қолдана алады. Көлік техникасының сенімділігі мен беріктігін талдай алады.

 • Код ON8

  Көлік құралдарының, сондай-ақ олардың тораптары мен агрегаттарының конструкциясын активті, пассивті, экологиялық және апаттан кейінгі қауіпсіздік тұрғысынан талдай және бағалай алады, көлік құралдары қауіпсіздігінің негізгі көрсеткіштерін анықтаудың есептік және эксперименттік әдістерін қолдана алады.

 • Код ON9

  Конструкция мен машина элементтерінің типтік тораптарын құрастыра және жобалай алады. Көлік агрегаттарын есептеу негіздерін біледі. Көлік кәсіпорындарының оңтайлы жобалық шешімдерін қабылдай алады. Технологиялық жобалау негізінде өндірістік қуаттарды оңтайландыру негіздерін біледі.

 • Код ON10

  Әртүрлі энергетикалық қондырғыларда жылу және электр энергиясын өндірудің технологиялық процесін ұйымдастыру бойынша теориялық деректерді қолдана алады. Көлік техникасының жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету әдістемесін меңгерген.

 • Код ON11

  Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу сапасын кешенді бағалау туралы біледі; көлік техникасының энергетикалық қондырғыларының барлық агрегаттарын және тораптарын есептеуге қабілетті; алынған нәтижелер бойынша графиктер тұрғыза алады, есептеу мәліметтерді талдауды жүзеге асырады. Көлік техникасын өндіру технологиясын және істен шыққаннан кейін оларды жөндеу жүйесін, сондай-ақ бөлшектерді жөндеу және қалпына келтіру тәсілін таңдау кезінде бағалау әдісін, бөлшектерді жөндеу технологиясын, бөлшектерді қалпына келтірудің жаңа тәсілдерін біледі.

 • Код ON12

  Түрлі техникалық мақсаттағы сандық құрылғыларды, сондай-ақ цифрлық құрылғыларды әзірлеудің қазіргі заманғы құралдарын меңгерген. Автоматтандырылған басқару жүйесінің құрылымдық элементтерін жасай алады

 • Код ON13

  Өндіріс басшылары мен қызметкерлері арасындағы өзара қарым-қатынас нормаларын меңгерген. Өндірістік процесті ұйымдастырумен байланысты мәселелерді шешуді; еңбек шығындары нормаларын әзірлеуді біледі; кәсіпорын жұмысының көлемдік және сапалық көрсеткіштерін, жұмысшылардың құрамындағы, еңбекақы қорындағы қажеттілікті, еңбек өнімділігін, жұмыстардың өзіндік құнын анықтауды біледі. Өндірістің тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық-техникалық шешімдердің оңтайлы нұсқаларын таңдай алады.

 • Код ON14

  Көлік құралдарының конструкциясына әсер ететін күштерді анықтау әдістерін, көлік техникасының динамикалық сипаттамаларын, механикалық жүйелердегі тербеліс процестерін, көлік техникасының динамикалық қасиеттерін біледі. Автосервис және фирмалық қызмет көрсету кәсіпорындарының жарғылық құжаттарын әзірлеуге, ресімдеуге және тіркеуге, елдегі автотехникаға қызмет көрсетудің дамуын талдауға қабілетті.

 • Код ON15

  Автокөліктің жылжымалы құрамына диагностикалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүргізе алады. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша нормативтік-техникалық құжаттармен жұмыс істей алады, кәсіби қызметте қауіпсіздік техникасы бойынша білімді қолдана алады.

Top